Goudsche Courant, woensdag 11 februari 1874

sink inteuemen Wg hadden dos een zmver G adMk concert Het was er niets OBioder om Het manuenkoor gaf een recht aangename afwisse liag aan het insirumeutaal concert Ëen wel erdieod appluis bftw es de mg aon nheid d er talrgke toehwrders met de keohge voordraoiit der liederen De heer Wensiuk haudlia Jfil vga roem 1 viulnt Met Iraaien breeden toon droe hg een vioolconcert V Eoije en een fjintaisie van David voor Het orc al geelde een schione s mpbooie van Uajrdn en nog eeu tweetal zn eii Al gevoelden wg bg de uitvoernig dier syraphome maar 1 te zeei boeveel er no aan fijne ge schakeerde voordncht aan geestige opvatting ontbrak toch zgn wg dankbaar vojr het gehourde Steeds voorwairts streve de orchest vereenigii g Als toetssteen van dat streveo zal het ons lief ZIJP nu en dan die kb i kè wetkta te booren uit voeren Wg verheugen er ons in dat rg sedert wg reden meenden te hejiibeu om oven op 4 hoorns U knorre aanmerkel jkeé TOorui ng beape en Bravo bporns De qiedewerkigg reit Apollo j bet gevolg v o een leminenze gedachte Zott het eeo begin tgo dat ilBckt opent op de uit oering van werken voor koor eu orcbest geschreven Dat Voor de vele bewijzen van deelnpming bj de geboorte van ons dochtertje omiervonden betuigen wg onzen bartelgken dank J F C PRINCE A J PRINCB Whbnink Te Amsterdam wordt gevraagd EUV KBtlKEütfMiïïD he tevens goed kan werken Loon t 80 Adres ht den Uitgever dezer Courant Er i r t gevraagd een DAGMEISJE van 14 a 16 jaar geschikt om licht huiswerk te vemchten Informatien aan het Advertenti Bureau van G B vak GOOR ZONEN alhier Er wordt gevraagd eene DliiiSbl BODE die goed kan yve ken eu eeneburgerpot koken va goede gefuigschnfteu voorzien Adres in perloon bg dea Boekhandekar P MAAS te Gouda ware een a wi stll B u GiBoatN 4 Febr Adnaan ouden J ran Doom eo i H Vru gk 5 toroelis Hcnr eni ouders tl 1 L Jeekd en J B de egert t Pjttor Pjlïrdm oderi J Je ing en G J onwirenkarg 1 ttUana Mana ondera J F vaa Vofrht eo S tan I mailo Ida Maria ouders M vau Welico a en J M Kekktr ffendr coi Everhirdoa Mlltheui ouders M Ae ili eo M Tos Agslba Maru Duderi W lx a jaard eo C P Single Helidr ka ouders J Poo ca D den Hork Theodora Fetrooella ouders P van der Y valow eo T Kost Hendrikl ouders H vaa Hattiin lu y Bfok 8 Heiidr k ouden H Xartlatyn lU A ju KooB rgerlbka Stand 4 Febr Adnaan ouden J ran Doom eo i Ten kantore der REGISTRATIE te Gouda bestaat gelegenheid tot plaatsing van een JONGMENSCp ter pracl he opleidmg voor de betrekking van Snmnmerair der Registratie Adres 14 persoon LEES DIT De ouderbnge Verzekenng Maatschappg xm VOORZORG gevestigd te Groningen die èa bg leven èn bg overlgden uitkeenng doet vraagt m alle stede en plaatsen van ons Land geschikte doch soliede BODEN De provisie de Agenten toegekend is hoog terwgl contributie zoodanig is gesteld dat ieder werkman Lid kan worden Aires franco de Directie der Voorzobo H v o I eeBwea pveaitota 7 Feb F vao der Poat O m a R M Ge fter huisvr M van Leeuwen Sm N 8 II J u jk 8 5 m 39j vau H A tiaodt ADVERTBNTIEN Heden overleed ons longate kindje NICOLAAS JAN FRANCOIS m den ouderdom van bgna 7 maanden C G TAK DM POST B K J TAJI DHt POST Gouda 7 Febr 1874 F ai 90I8 Mevrouw MARS Turfmarkt vraagt tegen Mei eene Dienstbode als Meid alleen goed kunnende werken en koken 1 Heden ontvingen wg tot onze diepe snjtart de treongp tydmg dat onze beminde Zwager de WelEdel Gestrenge Heer C J STOLP in leven Kapitein der Infanterie van het O L leger te Atclan aan de cholera is overleden R P M van ALDKRWBRELT gep Kap O I leger M C vA t ALDERWERELT OvEItOIJK Gouda den 8 February 1874 Eenige en algemeene hmntegemng Openbare Verkooptiig op MAANDAG 16 FEBRU RIT 1874 voorji ten ELF ure in het Logeiueut Dt IIomein aan den Cattensingel te Gou Ju van N 1 een HUIS aan den lurfsiugel P n 49 te Gouda met KOEbl L öCdUKLiN HOOIBERG en ERF waann de BOERütRIJ en eene goed beklante MELKNERING sedert jaren wordt uitgeoefend N 2 een stnk uitmuntend WEI of BOUWLAND ook zeer geschikt voor BOUWGROND strekkende achter perceel n 1 tot aan de Korte Akkeren groot ongeveer 21 □ Roeden N 3 een HUIS aan het Plantsoen bg de Doelensteeg L n 181 te Gouda met KEUKEN BOENHOK een gedeelte KLEINGARENBAAN eu daarop staande MIDDBNLOODSEN N 4 een gedeelte KLEINGARENBAAN met daarop staande ACHfERLOODSEN aUes langs het Plantsoen vooruoemd eu uitnemend geschikt voor BOUWGROND Aanvaarding van n 1 en 3 op 1 Mei 1874 en van n 2 n 4 düdêjgk T Combinatie itai de perc ri 1 m t 2 aytilt n 3 m 4 Qr ede bij biljetiSên en inlichtingen betreffende 3 en 4 ten Ifautore vau Notaris Vf J FORrUlfN DROOGLEEVBR te ida en betrclfeude allen ten kantore van JS kns idr KIST te Gouda Overleden te a Hage zeer onverwacht m den ouderdom van 37 jaar de WelEdelGestrenge Heer Mr C J dk FHEMERIJ veelgehefile BehuwdBroeder en Broeder vanMr J C Dü PUI ü H DU PUI9 Febraari 1874 sb Fbehebm Heden overleed na een smartelijke ongesteldheid van een dag M E KAMPO gehelde Echtgenoote van H FAAU Gouc 9 Fefair 18f Mr Tunmepn n Eeniqe en algemeene ketmtsgemng Stob van wie nj deelneming hebben ondervonden bg het overigen van huuue Behawd Zusier eu Zuster De Heer en Mevrouw ROMEIJN tENDttAJhE betuigen htunien dank aan oTei iging gel Qmen da Jiij de inroenng rin nbstricle deuaotiritisohb begiiise p met den werktlijken toeslftiid m H t worden te ride gegaan Van de negen bureaux lebben iicli acht tesjeii het voor li l ve kUirfl Het 13 overigens minder bet lut van de t vo rdrackt dan de nl van Ijamarmorn wtlk het pulitiek nog steeds heiig hondt e J n een v99rbtel l te geven i l ouk Itahnansche ladi het met dm geiirmal III t iLin iju kan B lrekkep v at de Mfinm il viyi Ot iui L t w Wij bekommeren ons n et oio de tlon gaarsebi no h om de andere bij deze legenheid te vour chijn brachte quiiesUen dat zijn voor ons verouderde laseii A n I ll verwoiiderep oijs o¥ er htt ge Ing vin Jen genectaK le niei wil erkenden dat liij ongelijk heelt gihad door £ ich diplomatieke stUAkeii tue te eiginen ei openbaar te maken llier uare Indien de It ilia tnsolie regeeniig haren plicht kende gereede aanleiding geneest lot inbeslagneming en tot eei proces weg i onge jorloofdetiee eii ng DUITSGHLAND De Ijiordtl 4llg Ztft deel een beknopt o er i jht mede betreffende de lüiidverhulzu g uu de havens btett ii ilamburg efi Ijiremeo gedurefide 187 i g ont n in Üaaraan het Voigtnile Uu tjtcltin iijii vetirokkeu 3801 n t llaiphurg 69 176 c uu Breinen Gt J14 personen mei het d icl 001 tiet va lerlai d voorgoed te verlaten uitma keilde ei u ttitaal van 1 4 191 personen Van dit aantal herfi iich New lork begeven 8 d 4 personen het meerendeef der overigen IS vertrokken naar Zuid Amerika terwgl ongeveer 2Jt U persuiieu naar Australië zgn uvergevoe d Duaienbuteu hebben 24 98 laudverhuwers den weg eiiiiiiien over Engeland en deze zgn bgna allen dir ftit gegaiii urn zich vervolgend in Noordl eiika ie gnwi vestigsfi len aanzien van de vraag welke resultaten heeft de verwe enlgking van het plan töt landverhuizing aalt do 1 1 de eerste plaats daarbg betrokken personen upgeleverd i k n htt volgende worden medegedeeUl zegt het blad Dewgl de stoomschepen uit Ame ikaansohe havens herwaarts komende met onder toezicht der autoriieiteu staan wat betreft de ainge vuerde passagiers is het niet mogelgk zelfs hg be nadering op te geven hoe velen van de teruggekeerde Duitscliers herwaarts zgn gekomen om zich hier weder te vestigen Zeker is het dat zich te New York vete duizenden handwerkslieden Duitsche landverhuuers ophouden di de reis naar het vaderland alleen omr deze reden niet aanvaarden omdat hun de noodige geldmiddelen daartoe ontbreken De toestand waarin het mcerendeel buniier zich bevindt 1 eer ongunstig AMERIKA Het Jlg Itandctiblad Bevat eene part corr uit NewYork waaraan wij het volgende ootleenen i Uit de dezer dagen door de OimijUMtmen of Emtfratum te dezer stede bekend gemaakte statistieken big kt dat u het afgeloopen jaar in deze haven ge land z fn 208 288 landverhuizers tegen 294 501 in 1872 Uit ons vaderlaid zgn daarvan aangekomen 4512 persimen tegen 3b31 in 1872 dus éene vermeerdering voor het afgeloopen jaar van ca ü pGi Door de Neilerlai dseh Anlerikaansche Stoomboot mnttschappg te Botterilam werden daarvan o et de Roilerdaik Maas en Castor in 15 reuen Hit personen aangebracht tegen in 1872 in 2 reizen 113 personen Belgw heelt als vroeger een klein contingent geleverd namelgk slechts 582 personen tegen 430 in 187 dus Ibch eene toename van 30 pttZwitserland heeft ons land waarmede het in 1872 juisl ge gk stond met eene vermeerdering in zijnenuitvoer vim landverhuizers met 32 pCt ovirlruïtenen leverde 4 04 personen LuxembuVg waarvan mhet vorige ja rterslag geene melding werd gemankt zond UI 1873 517 personen Verrei eg het meerendeel der landvi rhu zeis kwam als vroeger uit GrootBr ttiu uie en Dui schland Het eerste land leverde li4 OI0 personen d 1 625 personen minder danin 1872 Du tschland zond sights 105 199 landverhuizers tegen 132 705 m het voorgspn de jnnr enis van alle landen behalv Frtnkrgk het me st a genomen namelgk 2Ö pC t Sammigëri meeiien dat dit aan de in den loop des jaars door l ruisen geuite ontevrtdcuheid over degrOoie landverhuizing te wgten is doch het is niet onmflgelfik dit de verhoog ng der werklooiieu daartoe hèefi medegewerkt VYut o s vaderland aangaat dai rgelaten of de ver meerdering der landverhui mg ceu bewgs vojr of tegen blofiriide ouiRtttndighedeii is het ts een heuglgk feit dat het aandeel oiiztr vlug in het vervoer onzirr e gene en an Duitsche landverhuizers zoo oelan rgk is toegenomen de voor feelen van dat vervoer zgn ten miiii te gedee tetgk naar ons vadertan gevloeid en met dour John Bull opgestoken Èet gemiddeld aan tal tuvcheidekspissigiers oer Nederlandsche booten was lil 1872 voor elke reis slechts 56 personen in 1873 daarentegen reetls 190 personen en al is de vergelijku om het beperkt aantal reizeu n 1872 met iüo tretfeud meu mag daaruit toch aPeiden dat hot verkeer op den duur en door geregelde af aarten toeneemt Het 18 derhalve in htt be aiig van ons va derlai d ecu welkome zaak dat lu len loop VA9 het aanslaande voorjaar het getal booten van de Botterdamsohe Miiatsohappg qict twee nieuwe en grootere stooQiscbepen vermt erderd Zdl worden zoodat on SAndeel in het verkeer tusschen £ urop ei 4tinei ika op het einde dezes jaars weder belangrijk 2al zijn toegenomen Van alle Nederlandsche handelsstellen gaat Botterdam in den Amerikuaiisohen handel het meeste Toormt Vt apneer zal Amsterdam ook eens dien weg inslaan Van de Koninklyke Nederlandsche Stoom booimaatschappy die Amsterdam door de opening eener vaart op New York in staat zou ste len met Rotterdam te kunnen wedijveren is ledert de verga dering in Mei 11 wauriu met algemeene stemmen tot de stoomvairt naar Amenka werd besloteit en waarna de verkugae millioenen terstonil wirdim ingeschreven niets meer gehoord Zyn er stoombooteii in aanbü fw en wanneer zullen zy de vaart beginnen vraagt nieji hier Weken maanden jaren verstrijken en Amsterdam ligt noch immer aan den Aastel dat IS zoo ongeveer alles wat men van Ne wnd s hoofdstad met betrekking tot den Ameri aa sclien handel zeggen kan Zul Amsterdam noch la ger toe ven en wachten Is het Noordzeekauaal het struikelhl9k 18 er g en ijiddel om de To tooing t ïerh st ij opdat men de proef op ue som hebbe dat het niet verzanden ai Het nieuwe jaar is nog geen qiaaad oud en het is dus nog tyd opi de goede voorneqeas die bij zijn utredm ongetwy ela gemaakt ijn t n uitvoer te brengen Dat Amsterdam dan ook eens zijn oogen naar het westen wende in zijn pakhuizen IS ruimte genoeg in ziju brandkassen kapitaal genoeg om niet alleen de sdi tten van het oosten maar ook die van het westen aan te roeren en up te stapelen BINNENLAND Gouda 10 Ieiiulaui De Roomsch Katholieke Kiet eree iiging j ecj t aUe alhier heeft jhr mr H J van der Heim candidaat gesteld voor de Iweede Kamer terdag erd te Katwijk a d Bijn het stoffelQk oversobot van den keer M A 11 U Hoffman oudlid der staten geiieraal voov oos district in den grafkelder der f mme van WnaSenaer van Catwijck bgge et Vele famitie leden vrienden enz waren daarbij tige iwourdig De bh koelnan predikant te Katwgk Messcjiert Van Vollenlioven en le predikant van ootburg voerden bij die plechtigheid het woord en ten slotte beuankto uo lieer O baron van Wasseuder van Oatwijck sohoonzoou van den overledene allen die den aierledeue de laatste eer hadden bewezen Db heet K U on Baerle predikant te Maassluis heeft voor hit beroep naar Oadewater bedankt niijkens een te egram van den luitenant generaal vau tïnieten gedagleekend 4 dtzer en in den laten avond van den 7 a bg het dtpuriement van kolomen ontvangen was er sedert ii Jan mets belangryks voorgivallen en ook de toetreding tot onder erpii g I iet vooruit rgnan De Ui het binncuiaud aaiiyelegd wordende versterkingen getuigden van eciie vuorldu rpud vijandelgke houding vin hoofden maar gaven geene bt orgiüieid duar bet slecbts plnntselgke mid deleti van tegepstaud uji die gcm ikkelijk ouschiideLijk kunnen gemaakt worden Dvpr de verovering i au den kri tou ia de kracht der verdediging gebrokei en wat erder geschiedt slechts partieel De kleine pan scheen voor de vouctzeltmg der vijuudelgkheden ipmder gestemd liet kamp der expeditiunaire troepen werd nii t meer gealarmeerd In enkele i i de nabijheid gelegen kampoiigs ijren de vrpuwen teruggekeeu ook werden door enketen hpovi ruchten en andece kleinigheden Vi koop g brochi en het volk bewoog zich iii tegenstelling met vrpBge op eigen terrein ongewapend Dit d ed dei gippfifibevelhebber rnadzaam aj hten om een gen tgd van bezin ig Ie even alvorens kantteleuil op te treden en af te wachten was d vredesgez iden zuUeu doen De dood des sultans wordt be 8t gil De cholera was dpor de gegunde raat bekagrgk afgenomei Met leedwezen vernemen wij dat weder twee slachiofTers van vaderl t dslievenden heldenmoed op de relden van Atchin zgn guVdllen len gevolge zgner nondc i bekomen bg de ver kenning op 29 Januari II ten einde den sleutel te zoeken der gemeenschap tusschen de XXIl en XXV Moekim overleed de heer J S van Bgsterveld die Toor twee jaren bg het Indische leger was gedetacheerd In 1867 erd hg 2e luit in 1871 Ie luit in welke rangen hg deel uitmaakte van het 4tie reg infanterie eerst alhier daarna te Leiden ig gorni oeQ Hg bereikte slechts den leeftgd van omtrent 28 jaren Ook de 2e luit der infanterie van het O I leger A Beekhuis van OroningeD u bg U exp d t e gesneuveld Gestorven op het veld van eer daalde hg in hetzelfde heldengraf neder waarin ten varj ge jare i ja zwager generMi Kokier werd ter ru te g iegd De minister van oorlog heeft bepaald dat uit de magazgnen van oorlog voortaan aan de dienstd schuttergen zoolagg de voorraad strekt 10 losse patronen tot tojiterlAadgeweren per man kunnen werden verstrekt tep eii e d scl ittergen tot veroeerderuig barer bruikbaarheid oefeningen lu het vuur te kunnen doen honden De minister van binnenl zaken brengt ter algemene kinnia dat de exument voor ket verkrijgen van akten van bekn aamheid tot hel geven van lager school en huisonderwgs voor de eer te maal in bet loopeftde jaar zullen wprde n gehoi d n op Wo Mdag 8 April aanst en volgende dagen d t zg die een dez£r e ameiis weusohen af te legden z qb uiterlijk róir 18 Maart bevorei 9 behooren uan te melden bu den schoolopziener van het district waarin z wonen of van buitenslands kamende vnorneqieps zgn ziph ts vestigen met opgave van de akte die zg Verlangen en overlegging van een of meer getuigschriften van bun goed zedelgk gedrag en an hunne geboorte akte terwgl dt dag eti ilaais vau het eiamen hun door den schoolopziener zullen worden bekend gemaakt Se voom aiaBte wgzigiggen door de regeering in het wets ontwerp tot regeling van het Nederlandsoh muntwezen gebracht zgn de volgende t In art l een verandieriiig stiekkeude om te doen uitkomen dat daar beiloeid wordt bg de bepaling van het gewicht de guidon in den stnndpeun ng niet pasmuiitguldeu Art 7 laatste lid wordt aldus gewgiigd 0 ruimte in gewicht is voor het tienguldeustuk 2 dmzendstcn voor het vgiguldeustuk 3 5 duizenJateo van ket gewicht zoowel bove i als onder Voor de groote pasmunistukkeii wordt het gehalt van 0 945 behouden mits het gevist met 6 pCt worde verminderd Art 9 is in dien zin geivgzi d levens is daarbg de ruio te op het geha te tot 1 5 duizendste teruggebracht Van de invoerijig van bron en pasmunt wordt afgezien en de koperen behoudeu rt 13 wordt in dien zin gewg igd dat de sa menstelliog hetgewicht en de beeldenaar van de koperen pasmnnt nader door de wet warden geroeid Inmiddels zal koperen pasmnnt zoo noodig bg voort duriug kunnen worden aangemunt De Burgemeesteri Commisaie voor het nationwl geschenk aan i M den Koning heeft eene o rculnira lot de ambtgenooten in de overige gemeenten gericht Deze circulaire bevat de mededeelingen dat uit het midden der commissie is benoemd tot president mr C J A den Tex Bur meester van Amsterdam penningmeester jhr mr P7 G A Gevers Deynqot burgemeester viin GraveDhage secretaris Joost van Vollenhoven burg mtesl e van Rotterdam dat de voorwaarde om het aan te biedeu gescheal i aan Z M den koning uit goud of zilver te doen bejilaaii ingetrokken is zooikt len dien op iohte volkomen vrgbeid zal bistaan dat de commissiif bereid u aan tedere provincie het i eeht toe te kannen om oii baar midden en up de wg c zona s zg z l verkieze twee perso ieii aan tl wgzeu die metdepow o zullen beslissen waartoe 4 4 verkregen geldsommei zullen besteed wor len Voorts dat de comiDissie de Burgemeesters uitnoodigt met alleen tot de inzameling der bgdragen maiir ook om daarna het bedrag daarvan bg den penoiii meester der eommiss jhr ajr F G A Geveri Devnoot Burgemeester r Gr v i h fi te Xffji starten Door den gemeenteraad van Krimpen aan de Lek IS benoemd tot boofdonderwgzer aan de openbare school voor lager onderwgs aldaar de heer D Hage hulponderwgzer te Utr ht zg dto a S van de vootdra l t De inschrgvingen voor het geschenk Z M aan te bieden hebben in de gemeente Woerden bedragen no De hoofdcommissie voor het Zeeowaoh geuhMk aan Z M den koning op 12 Mei a s neeft t MiddeH urg nogmials eene algemeene vergadering gehouden wpann na rgp beraad met algemeene sf iamen is besloten dat nan een door eenige lugezetenea ingediend verzoek om de verkregen bgdragen ten behoeve van een nationaal geschenk aitn te wenden geen gevolg meer kan worden gpgeven omdat het Zeeuwscfa geschenk reeds besteld was Daarop terug te komen zou niet d in met groole opofferingen hebben kunnen geschieden en de commissie meende daartoe met te mogen bealuitea te minder xande ruim 1 4 500 inscjirgvingen in Middelburg enVlissingen sleclits een 200 tol en van elders bet ekkelglf vqinigetv dwirop hadden ai j ro gen itaco ie tea wklanrd dat ht n oit an har bedoeling hedtt gekgeo om Zeeland van ihet oveuge vaderland ajf tjs scheiden en w auflcer b t V9QrBtelder heereii burgemeesteis vroeger liekcnd wire geweest zg Kih g a rife 4iarbg zoude l bli u ap ig sluten 9 tugfelt ecbter met uf ecl nd zal ook nog lu degelegenheid gesteld worJert om tot het nationaalgcschefli k yt draaien en vl 9 tieh dait de diarroor te benqe ien ooiu is i dezeUde opderateuoi ep medeverkuig M ooderviudea ata uj heeft nageagenii lj Qedcf totrn taU 2uiiUl9llluul hebben bepaald t 10 dat de uitoefening der jachten op watcrwild wordt gesloten op Zaïerilag deu 28o Murt mét lOMondecgaujj 2 dat de uifoefe ng van bet weispel van kwartelen met steekftareu of vliegnet i toegelaten van 30 A il tot en ut 18 iali doeh d l het lieguet m fe o geval tot het tirasaeeren van kwartelen lOfig worden gebruikt 3 d t de vwseberij in dge binnenwateren wi rondier ooit worden verstaan rivieren door slui en afgesloten zal tign gesloten van 19 Maart tot en met 9 Mei ipet uit Qijderjug 0 van de vissch ru door middel v fuiken aateeharen aalkorvep dobbers en door peuren naar al en paling 6 vao de viMohenj met de gebbe om de kleine visohjes te scheppaa tot tas V9 d dobbers 4 dat het vissohen met kuilnetlen waaronder ook behooren aukerkuilen en staalboomeo vau l April tot en met 15 Juni ia verboden 5 dat de koo ilieden hunne kooieenden in dit jaar moeten opsluiten of opbokken van 28 Maart tot en met uit April en van 15 Juli tot de opening der jactit op waterwild Uu het jongst verschenen verslag van ifin itmt der vereeiii jii g van oibcieren tot onderlinge onder truniig biJ terlgevallen gedurende het jaar 187S blgkt dal hel aantal leden met 203 u vermeerderd Het bedrag der uitkeering is daardoor geklommen tot tJü gl In den loop van gemeld jaar werden aan de nagelaten betrekkingen van drie overleden deelgenooten l uitkeeriiigeii gedaan resp ten bedrage van 450 460 en 620 gl waarvan de eerste ko telooi voor de leden Be loeide deelgeouuten hadden d lartoe ruip i i t geheel slechts 9 50 8 en 4 25 gecontnbuecr Da ik z j de uitstekende zorgen en eu yver vau ileu heer Kuvteii brouwer mag de vereeiuging zich bg vdortdnring in den mi est gewensehten b oei Vtrb ugeu Op dit tgdstip telt zg II et minder iliin 1132 l den meer d m genoeg dus vuur het duel dat de vereemgiug zich stelt De pog ngen der cummiss e ni t de volksvooriezingen te lieidcu om i het najaar eene teittooiiStelliiig t houden van bloemen en pMuten door ifia werkiaa i ol dieni ge iu gekweekt worden aanvankelijk mol den b sten uits ag bekroond In de eerste plaats toch had zg behoefte aan h langstelling bg den werkman zelf n tiat zg op die belangstelling met te vergeefs lieeft gerekend bewgst het aanzienIgke cgfer van 366 personen op leer enkele nitzoiidrringen na allen tot den weVkenden taiid behoufenile die wh Woensdag en Donderdagavond ter bekoming van jonge planten deden inschrgven La atate Beric hten tiOQdSn 9 j ebr Naar men verzekert zal Gladstone zgne demissie indienen en wil hij Disrneli noodzaken om tu de troonrede cgne politiek bloot te leggen £ eiiige vaa Oladstone t ultegat zgn er voor om met t indienen der demissie te w lohteu tot na de opening van t parlement Disraeli doet tapper tot t B coateUeu vau een eouservntief mi nisterie l tUttgart 9 Febr David Friedrich Stnuss schrgver van het bekende wirk Het lietn va Jezut u gisteren te Lndwigsburg overleden Berlijn 9 tebr De rgksdag beeft den heerForeieobeck van de nationaal liberale psrtg totpreiident gekozen met 2i 3 stemmen van de 265 prins Hohenlohe oud liberaal tot eersten vioe president met 217 stemmen van d 305 dep heer Haenel van de Portschritts partg lol tweeden vioe presidcnt Pet 206 stemmen vap de 295 KLi nstnieuws Over het 8e dames concert door de orchestvereeni Ring Per aspem ad aStra gep Vtgikg gegeven ïuuDen wg kort gii Door ongesteldheid van den heer Pohie uit Utrecht was onze liedertafel Apollo zoo hupsch zgn pi i U 1 solist nevens die van unzen violist Job W V en