Goudsche Courant, woensdag 11 februari 1874

Vrüdiig 113 f clriian W 1477 1874 GOUDSGHS GOURANT Nieuws en A lvM nÉl y mr fiouda en Omstreken R O Kiesvereeniging REGT VOOR ALLEN te GOUDA Bfl de aanstaande verkiezing op 13 dezer voor EEN LID van de TWEEDE KAMER der STATÊNGENBJIAAL beveelt bovengenoemde Kiesvereeniging hunne met algemeeue stemmen gekozen Candidaat den Heer Jhr Mr H J van der HEIM te s Gravenhage ten zeerste aan i Namens het Bestunr H J J LEIJEN 2e Voorzitter Gouda 6 Februari 1874 Vreest God Eert den Koning Bij de aanstaande Verkiezing voor EEN LID van de TWEEDE KAMER dee STA TENiGENERAAL op VRIJDAG 13 FEBRUARI e k wordt als Candidaat ten zeerste auibevolei de Heer r II BIOM 7AN I Ie ROTTEÜDAM C HOOGBNBOOM Gouda 5 Februari 1874 Secretaris De KIEZERSVEREENiaiNG KONING EN VADERLAND ia het Hoofdkiesdistrict GOUDA heeft voor de Verkiezing van EEN LID van de TWEEDE KAMER der SÏATEN GENBEAAL welke zal plaats hebben op VRIJDAG 13 FBBRUABI 1 74 tot haren Candidaatgesteld ea beveelt als zoodanig aan den Heer j Jhr Mr H J van der HBIM thans Lid van Gedeputeerde Staten van Zoid tioliknd te s U AGE Voor kei Bestuur Gouda 7 Februari 1874 D BUIJTER Jb Aten die de overheersching der Staatsschool moede zijn en van de School naar Gods woord alleen heil voor ons volk verwachten die van de beginselen der liberaligten en radicalen Neêrlands ondergang vreezen die vóór drie weken tegen Staatsschool inkomstenbelasting en staatsinmenging in kerk en opvoeding stemden worden dringend nitgenoodigd de christelgke richting in de Tweede Kamer te versterken door als een eenig man te kiezen den hoogst bekwamen rechtsgeleerde W n BICHON VAN IJSSELfflONDE te ROTTEUBAM utrecht 9 Februari 1874 Het Hoofdbestuur van het Anü Schoolwet Verbond R HUSEN Alg Secr Mcdekiezers In Gouda s Hoofddistrict en Ondcrdistrictcn de Dat Jhr Mr H J van der HEIM een man is volkomen berekend voor TWEEDE KAMER der STATEN GENEBAAL zal wel niemand betwisten Dat hg in de kennis van Staatszaken in het algemeen en in de belangen van het District als is opgegroeid zal elkeen beamen die hem kent daar hy de voetsti pen drukt van zijn waardigen vader Dat hij de onderscheiding uwer keuze verdient kan niet twijfelachtig z n als gjj bedenkt dat de Leden der PBOV STATEN hem herhaaldelijk hebben gekozen tot hun Gedeputeerde Met een woord zoo gij een onafhankelijk een algemeen geëerd man een allezins bekwaam vertegenwoordiger verlangt vóór wien alles pleit en op wien nieti af te wgzen valt dan kiest zonder aarzelen Jiir Mr H J van deu HEIM te s Gravenhage Uwe Medekiezerg uit Woerdm Oudewater Montfoort Harmeien Meidrecht Bodegraven Nieuiehwp en meer andere in en omliggende plaatsen uit bovengemeld District vraagt terstond een BEKWAME VUURWERK ER LOON 7 8 GULDEN s WEEKS In een KOEKBAKKEBIJ alhier wordt gevraagd een EEEWAM mmi Brieven franco Letter A Bureau dezer Courant Ook kan een JONGEN geplaats worden Met de meeste ernst nemen wg ondergeteekenden de vrjjheid onzen Medekiezerg voor het Lidmaatschap van de TWEEDE KAMER waarvoor de keuze zal plaats hebben op 13 FEBRUARU e k aan te bevelen Jhr Mr H J van der IIEIM vroeger Inspecteur van het lager Onderwyg in deze Provincie thans Lid van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland Zoo iemand is deze Candidaat met al onze belangen innig vertrouwd en algemeen in ons district bekend Wy onthouden ons van alle lofspraak Voor allen die met kennis van zaken oordeclen enuitetekende talenten weten te waardeeren is s mans naam aanbeveling genoeg In die vaste overtuiging noodigen wfl n dringend uit nwe keuze te bepalen op I i I I UHBi IIIri lil Ui te sIIage G WEGMAN GULDEMONT L KOOLT K VAH WALSUM Hï D C SAMSOM K TEOMP P DB GRAAF lieden verschynt de NIEUWE UITGAVE VAN DB ZELFBEWARING EEN Geneeskundig Volkshandboek OTEB DB GENEZING DEK ZENUWVBESLAPPINO VAN HET LIGCHAAU als een gevolg van geheime gewoonten of bnitenspprigheden door Dr LA MEBT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootechap in Engeland enz Hg is dagelijks ten zynen huize te consulteeren Wie niet by hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Franscbe taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wyze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELPBEWABINQ LAPBÉ3EBVATI0N PERSONELLB onder zjjn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld by den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Ct de Frausche Uitgave voor 50 Ct en franco per p3st 60 ets Door het toezenden van ƒ 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schryver ontvangen GoDdi Dr ik mq A BriukoiiD De verkiezing die morgen in t district 6ou dft zal worden gehouden vorilert nog eenige oogeablikked onze aandacht Br is een tjjd geweest d t de antirevolutio naire party by ons geacht was h t was toen ïjj zien losBcheurde va cou ryatieven fn ijltramontenen en haar eigen beginselen steeds op den voorgrond stel4 h iras nog deu vorigen vtmex bet geval toen tas chea de üeerttn of Beaqw fn KvuPEU moest wordtn bersteajd maar tbaos is dit niet meer coo De wyievan ttrgdvoeren deed haar onze achting verliezen de eerbied die men zelfs overwonnen voor een dapperen eerlgkeu tegenstander koestert heeft die partij by ons verspeeld De manoeuvres namens de party én iioor de Standaard én door het anti fcKoolicetverl ond n door Vreest God eert den Koning Yniriclii i a in stryd met eerlükheid en goede truuv zy huldigen t beginsel leie niet sterk is moet slim gijn men draaide en verdraaide zyue beguise eu zoodat er zelfs buiten t district onder de toeschouwers stryd ontstond ove de vraag wie nu eiijenlijk de overwinnaar was Daarover Ikbbea wy eeuige dagen geleden onze meening ee gd ea we gelooveu dat in het district on er de strijders onze bewering da het clericaliame de overwinnaar was weinig tegenspraak heeft gevondeu maar het teit dat na zoo warmen stryd die vraag de gemoederen venleelde is irel het bewys dat ieder wapen welkom was En M kunnen we er bijvoegen Wat toch lezen we io ewe door 4en Alg beer vui bet Antischoolwetvcrbond onderteekende advertentie Niet alleeB is er sprake van de overheersching der Staateschool en van de school naar Gods woord van de staateinmengingin kerk en opvoeding dat is in hun ricnting maar wat heelt de liükomstenbelaBting met die richting te maken dat ook zjj wéér tus cben staatsschool en staatsinmenging ip k rk en opvoeding als de derde in het verbond dienst moet daan Het atvoopd ligt voor de iutpd niets zjj is n die beginselen vreemd maar het woord klinkt zóó verscbnkkelyk het is zóó n goeAe bangmaker dat bet als wapen dienst kundoen togen thberalisten en radiealen zoo als fllweér smadelijk de tegenstanders worden genoemd De Standaard bekUagt zich dat de persoon van KuHPEH is aangevallen terw l haar partij de persoon van Mr v d Lokpi niet aantastte maar alleen de beginselen zjjner partü bestreed De klacht is atthan ongegrond wanneet de Deginfielen eener party zoodanig via samengesmolten geïncarneerd met dep persoon des candidoats als met Dr Kuijpkk en zyn party het geval is maitr ook wanneer in plaats van den voorganger een der volgers wordt gesteld mag de vraag der persoonlijkheid niet achterblyven Be beginselen staan voorop maar ook de personen moeten beoordeeld En wie is don de heer Biciion De heer uiuw = o president di$8ementerechtb k teBott rtlam wiaps rechtsgeleerdheid in en buiten die gemeente algepieen als voortreffelyk bekend is de gestelde candidaat is en ivaiirom wordt dat uiet vermeld ¥ md4id der kamer tt werd eens voor Dordrecht afgevaardigd doch by z ne aftreding werd hij in dat district uiet herkozen p keerde hj terug naar zijn studeerverti el vejnig verW4c itend en misschien nqg minder wenscbend dat ïp een ander district nein au lurmaal de c i tapr zqu wqrdqp 8ang ebo4eu attiolie De Q x p eeh Kattu lieke kiesvereeniging heeft haren vroegeren candidaat losgelaten en den h r VAN PEK Heih candidaat gesteld di ook door een gedeelte der csoseiratisven wotdt geMfStni Had men ons van dje lyden niet gewend aan allerlei iorrassende wendingen dan zoiiiJefi we thans verbaasd 8t an over deze combinatie dan zonden we vragen waarom van UoLTSTEiK uiet wLaron Heeiiskiuik niet en luatUr partygeaaot v d Heiw toel samen genomen V Maar m x a het van desw lieden gevoon dat zy m be oselen sp eud slechts op lugep roonleel zien De caudidtAt d zer combinatie is niemand iders dan die w4 de Jonkheer van der ilmu die reeds aDg wenl geaoemd als de tmtgeYfinAta man voor ons district wdien er eene vsfature mocht ontiiua Maar hoe zeker de conserva ve part w pt loen was ze m onverdeeld ook o hem rekende de aap wilde niet en ixs Goltstejn kreeg agn 197 gteuunen Wfl de man dan nut Neen maar h imoet In een manifest dat hö aan de kiezers zond en dat onze lezers ia dit Noramer afgedruktvinden zegt hy Thant word ik eensklaps verrast door een piandidataur geheel builen tntjn toedoen en voorieniiü geproclameerd zeg dagen vóór den dag dei verkiezing Welk een onkik cbaeid Wetende dat fajj ongezind was veL rast men hem met de caia idatuur w koii Jaoaalik wrar 4e verkiezing r ejd men dringt uem de candidatnur p J j Blijft natuurlyk by zyn weigering v lhiuden des t sterker volharden neen hy berust en legt fi il geloofsbelijdenis bloot Waar we t wcjord van den man zelf hebben behoeven we on niet berag te houden met de bekende opgeschroefde taal der conservatieve aaubevelipgeu met hun eigenaardigen styl en zonderiiuge fout n jiYe hebben t woord van den man onder ons Binnenland kan men zyn manifest leteo we zullen er dps geen aanhalingen uit doen maar alleen vragen Wat is XBrTnBzi oauxifspELUDBVis iNj de Handen het moiJiei des Heeken van dek Hbim OM ZICH THANS NAAST DEN HeEB VAN DBB Ix Eff TE FLiATSEN Of ZOU men meenen dat deze niet volkomen hetzelfde zap kunnen oiiderecnrgven zou men meenen dat de beginselen van den Heer v d Lojii ï zoo hemelsbcöed van deze geloofsbelydenis afwyken dat daardoor de ttannep ing der cai didatnnr door den Heer van deb Heim volkomen was gemotiveerd Neen met de beginselen in het piap fest blootgesteld had de heer v d Heim zyne voorstenders naar den heer v d houtt moeten wyzen naar den 4an die dezelfde beginselen oorstaat die een krachtjige ondersteuning in het openbaar ondervindt bg tal van achtenswaardige lieden van bbeitalen en conservatieven tint en die nog zoo kort geleden den stryd tegen t clericahsme mei eeie volbracht Dat had de beer van der Heih moeten doen in plaate van J berusten dan zou hy in Waarheid de kerkelijke partyen niet hebben gesteund maar dan zou ook de kans verkeken zjjn om door kerkelijke partyen in de kamer te wQvdeu gebracht Tegenover din clericaal BiqHqs en d j4oqr clericulen gesteuuden van deu llbiM steat iWt II e gestepud door Vcrjiidrsvandijriöcfl tweehondeid hiBiiors die qpinlyk van hem diirviin getuigen hy is otue man gesteund ook door de twaalf honderdvijftig temmen nog zivr onlangs op hem uitgebracht ge steund eindelijk door zjjn eigen persoonlijkheid zyn kande zya karakter zijne goede trouw maar verafschuwd door kerkelijke partijen al weet men ook niete meer te doen dan hem liberolist radieaai revolntionnair te schelden Wat w voor eenige dagen schreven hjerhalen we na pe aansluiting van een faelaogryk deel der conservatieven aan onzen candidaat bewjrt dat ook in on districl ldoor velen het optreden der kerkdijke partijen op t gebied van den ataat wordt aÖfekeurd In die aansluiting ligt onze kracht Wat toch is het verschil tusseben liberaal en conservatief vergeleken bij het groote onderscheid tnsscben die twee en het clericaiisme Die aansluiting bijjit alzoo den dringenden eisdi van het oogenhlik Wordt ê t erkend wordt aar naar p andeid dan zyn we sterk tegenover het dencalisme doen we dat niet dw aal otk ditmaal het dericalisme ons te machtig faHjken te zyn en zal ook onze tweede vertegenwoordiger plaate nemen in 4e rg der cleriulmi Daartegen te waarschuwen is onze plicht daartegen te waken de plicht van iedereen BUITENLAJTD Buiteolandseb Ov rzleiit De aeerdcrbrid vu de opnaervotieven in h Eogejube Pirlemrat ordt geacbtt op 28 wdk getal waartcbijalgk lot 40 a 50 ui khniaen tü hebbeo S overwiuniugm bebftald Gladstone begon ttet zyn a ftnita nol een Berrdstheid ran 1 1 S Vuór Paachên gelooft men niet dat het nieuwe Parlement Iets nit zal riehteu daa kamt de begrootinj aan de orde vaararar Uitiual heftige discaisies znllen worden gevoerd Disraeli doet blykens eeo te Buckingham gehondeu rede veel moeite om het ouderacheid te vinden tnsscben conservatief en liberaal het door hem opgemaakte reiultaat der rerkieziugen wordt gekenmerkt door oppervlakkigheid i de hulp van het clericaiisme vordt ntrt rersnaad Ken de oitief besluit heeft het Engelache ministerie nog met genamen Het stdat blijkbaar va jt dat Gladstone s kabinet heengaat Het hóófd is b etenirel met tijn eollega s niet eens wanneer het juiste oogeubtik daar is Waarschijnl k zal Gladstone s meening dat Disraeli reeds de nienwe kamer zal dienen te epqutn de overhand behouden De Franscbe republikeinen hadden zich by de verkiezingen op Zondige voor de Nationale Vergadenug in beide de nrteqieuten gerleid mrt de orerwmliing in het departement Pas de Caliis echter moesten zij onderdoen fpor den monarcbalen candidaat een ronden Bonnpartist den heer Sens deze rerkreeg 69 562 stemmen tegen 66823 p zyn tegenstander Brasme In den Dnitachen rijksdag bad Maandag de stemming plaats over het Darecl die geheel afliep volgens de verwachting de meerderheid bracht het bg de retkiezing van den president tot de uiterste grens ruim 26U stenmeo In de Haalidsg gebonden zitting van den Prui aisdheo landdag werd het vooratel betreffende den iei yusohcn stadcspooiweg in derde lexing aangenomen nadat Vircbow het ontwerp h d bestreden ata onduelmatig en geen fwobten afwerpend Het ontivirp betreffende de spoorwfgle uing ten bedrage van 50 600 000 thaler werd in handen gesteld van eea commissie van 21 ledep In het Zivitaersobe kanton St Gallen is de atrafbaarstetUpg van geestelijken wegens misbritik rao den kansel met 19 800 tegen 16 600 stemmep aangenomeu overal tiet men de meerderheid der bevolking tcjen de aaumatigingen van de geestelykheid opkomen die zioh den naam geeft van de Cbristelykbeid te jievordeivo Aangaande de zoo onverwschle verw rpingdoord Itfilisa cbe kamer der a vaardigden van hat wetsoolwerji op b t if er nderwg wonlt nog gmaaldj dat z i moet worden toegeschreven aan ecnevereenigiiig der verschillende minderheden die legen onder m A