Goudsche Courant, vrijdag 13 februari 1874

cheidene artikelen waren en dat vooral de financifele li lf i ue ke dit wetsoniiierp o Ie pemei ntcu zoo h iibfii clej d oor tie ifl Bij gelegen eid ran 9 koninga aanst verjaarda zullen er in alle g rni7oenrn militaire assaota plaal hebben aarbij benoemingen van meeatera en preiot op de verschillende wapens en eene toekenning rai geldelijke beluoniugen aan de ouderwijzera in de vcr scliiileiide vakken van militair ondrrwys D Pr N B en t B Cl meldt dat de ver cbi weerbaarheKlsvercenigiiigen het reeda op de eerjie vergadering eens üijn geworden omtrent den aard eo de wijze van a iiuieding van het Ecacheuk aau deg koning op zijn zilveren feest Het geschenk zal bestaan in een praobt rxenplair met platen der grsuhiedenia van Neérlands wi erkaar heid van hnar ording af Üe kotten worden be groot op p o 3U00 I Door den inspecteur van het Lager Onderwg jq I de Provincie Zuid Hoiland wordt in zgn korla aan teekeniiigrn betreifende eenige wensckclijke verbetcri gen van de Het op bet Lager Onderwgs voorkomende in de Nieuwe Bijdragen voorgesteld het bekende art 23 der wet aldua Ie lezen a Ann do openbare school wordt geen onderricht iu eenige godsdienslleer gegeven De oaderwyzeri aotwikkelen de verstnndelgke vermogens iler Icerlingeo en irrtcblen hen vatbaar te maken voor die zedelijke begrippen die lederen Staatsburger lot welke kerkeIgke leer ook befaooreiide eigen Boeten zijn 2ij onthoudeu zich van alles waardoor andeisdrnkendèn dan zg op godadlenstig gebied gekwetst konden worden b Door de Kerkgenootschappen wordt bepaald op welke wgze he golsliensl ondcrwgi rlo r h iir te doen geven buiten de schooluren geregeld wordt vnor de letriinïen der a xu K re caoo wier oudars dat verlangen Het gelirmk iler solioullok tien wonlt door de gemeente daarvoor k sleiuus nt üh tuii cii g regelt de uren waarop over de loka en door ieder Kerkgenoufsciiap liesc ikt kun Horden c Ilepverkiewnde kan de i etaeente iiad de 20 1 dionstondeiwg ers onder goe lkeoring van iedejm leerde Staten ook bezoldi en fGoDDA 12 FïBBUABt A Kii per r t tft Ie beijoeruiii tot hd run deTweed Kuiner ilcr Slatcii üeneroil loor het kiesdjstrict Uouda aAiijffDODieii Sianiaard en btzxriiar aan Int ons edaau irerzo k gevolg to Kce dour tru plaals te guunen aau den oiider Aan de Kiezers in het Kiesdistrict Gouda Tdcu eenige weken geleden in nw district eene keuze voor een Lid der Tweede Kamer zon plaats hebije i werd mij door eenige Kiezers uit nw Diid len de Kaudiddtunr aangeboden I meende die te moeten afwijzen bjdert ruim Itijaar in dienst van de Provincie ivcrkzaam is uiyue grootste begeerte zoo lang het uiy vergund wordt mijne krachten te bi Steden in het belang van ous schoon gewest buveudieii is in de laatste jaren zoowel in het Parlement als daar buiten zulk eene jammerlgke spraakverwarring ontstaan zjjn zulke onware verhoudingen ingetreden hebben kleingeestige pBitj scbappeu zoo zeer de overhand verkregen boven waarachtige op beginselen gegronde Stiiatkundige partjjen dat naar mgn iuzieu eene aarzeling om zich te gaan rangschikken 10 de rgen der Landsvertegenwoordi iug minstens verklaarbaar is Vi beleven ernstige tjjden en onze onde Maatschappij ook ous oud en dierbaar Nederland wordt door ontzetteude gevaren bedreigt Slechts eenheid van handelen kan kracht geven tegenover dun v jand en overal ontwaart men slechts tweed acht eu werkeloosheid Thans word ik eensklaps verr8 t door een kandidatuqr geheel buiten mijn toedoen en voorlienni geprodameerd zes dagen vóór den dag der Verkiezing Wanneer ik daarin berust opdat niet voor hen die de reeds gestelde Kandidaten niet verlangen te ateuiiBii de gelegenheid worde afgesneden hun protest te doen hooren dan aclit ik m i echter verplicht gelijk ik meen steeds het recht en de plicht van elk Kandidaat aan 01 iet een kort woord myne st tknndigegfloofs lielijdenis bloot te loggen Ons liiiid lil bakermat der oewetensvrijheid iiiiiet deze schat vooral in onae dagen ongeschonden bewaren niet door al wat Godsdienst is voorbij te gaan of in het ge eim te bestrijden maar door elke uiting van godsdienstig leven te eereu en te out icu vooral ook omdat geen niensohehjke Maatschappij kan bestaan zonder God en Godsd enit Geen strjjd tegen eenige kerk een bemoeiing met eenig kerkgenootschap volLomen vrijheid vo ir allen Daarom ook tt rwijl de handelende staatszorgvoor het Onderwijs lu den uïtgebreidsten zinwerkzaam is moet elke belemmering der vrijheidvan Onderwijs als aanranding der gewetensvrjjheid wolden gekenleekeud Men klaagt soms over de groote uitgaven voor Onderwijs niet hgt zullen Uie te groot zija zoo te vooral besteed worden om bet gehalte daarvan te verbeteren Ons belastingstelsel te herzien is een dringende behoefte des tjjds een belasting op het inkomen of het veriuogeu is minstens eene ongcriiindheid in een laiid waar de personeele belastingen sedert eeuwen bestaan en niet kunnen gemist worden In hot beheer onzer Overzeesche Bezittingen zgn ongptn jfeld groote gebreken aan te wijzen het grootste is wil ontwijfelbaar de miskenning van den aard en de behoeften van den Inlander en het onbesuisd toepassen van stelsels als kon de geheele niaatschai p yke orde bij Wet of Besluit worden omgekeerd Stabihteit van refteei ingsbeleid en de onttrekking der zoo ingewikkelde vraagstukken op dit gebied aan de wisM liug van jmlitieke kansberekening is eene driugeode behoeite Ije Grondwet geiijk zjj in 1848 gewjjzigd ia tot atMid gekomen te handhaven in den geest l it Deventer wonlt geac reven dat daar ü prgzen df r Ignkoeken 111 virgelgkiiig laot die iler rugge buitengcHOin hong tiju de reeliuuders 10 diea ninirek vooral du liuitsie proiluel als reevoeibr ba ginnen te bezigen Omtrent den stcc da dalinden prg s der steenkolen in Bcigie wordt onder da teekennig v n 8 iutt uit llrussel gesobreven Gisteren tvnrden o Sjiie ameekolen aangctioden tot fr 1 2 6Ü per ton die nog kort geliileii op fr 21 tt nden Men bood fr 12 Algimeen wordt aet drift aangelradeu M n meldt uit s nive ande van 10 FrcliruariiGisteren middag ongeveer ten 12 uar atrandd bier our dt niontliiig an den Nieuwen Waterweg bui ten de betoiining een schoener de naam onbekend IV bemanning Iravlitti zon met de s oep to redden iiiair door ilr hooge zee en de zware br iuding aluefilezf om slechts ééa man wiS by het tiohtliinr I worden der 8lo T no duarin waar Ie nemen Oogen bikkeiijk werd uu door en aanwezige aoombooldt groutr reililii gbaol naar buiten gu leept De bsarnniiiiig der boot beataaiide uit vgf wakkere zeeloodaenoinler de leiding van den hier aanwezigen eeloo IsVjin dtir Ileg iea tr sohtte du oniKrgroote ius aaaiugden eenig overgebleven sohiplirenkeling te redden Ilci gelukte hun nx herhaalde pogingen hen Ie i adoren en hem een reddingboei loe te werpen ma ir de man miss hien reeds t afgemat of bewnstel lOS deel geeajiugiiig om dien tegrypen Toen men vu r de tweedemaal in d nabgheid der sluep kwam iloe zg om en verdween de ongelukkige 111 de diepte Isal oo niem ind der opvarenden gered tich verdienen dalierlinnlde yk aangewende pogingen dier brave loodsen allen lof Het schip is tpoadig gezonken ilashta eon klsilt gedeelte der masten ia nog zichtbaar Weder werd ons eene verzameling faealliaderen toegezonden De schrijver de heer P Louwer e haeti gelgk als hij in de voorrede bewecit dat bij een fee t ook gezmg beboori Wij gelooven dat deze liederen een ruim debiet verdienen en daar de uitgever W C mbier van Nooten te Alphen den prys van het buiidelije bij groote hnevTelheden tegelijk genomen zeer verlaagt zal het ivaartchjulyk lya weg wel vinden Donderdag i in het rijkagesticht Onmersohans een vericlirikkelyk ongeluk gebeurd Daar tuór het huia van den ndjunot diiecicur enige zware bwmcn warea geveld kwam men op den inval om de woitcls door middel van buskruid te loten sprringen Ken jonge man veldwacbter aan het gesticht l jüd zich aan dit te bewerkstelligen daar hg het wel meer had gedaan lig boorde een gaalje in een wortel vn de dit met kruid en beproefde meermalen het kruid met een lucifer Allen die de overheerscbing der Staatsschool moede zgn en van de School naar Godswoord alleen heil voor ons volk verwachten die van de beginselen der liberalisten en radicalen Neêrlands ondergang vreezen die vóór drie weken tegen Staatsschool inkomstenbelasting en staatsinmenging in kerk en opvoeding stemden worden dringend uitgenoodigd dechristelijke richting in de Tweede Kamer te versterken door als een eenig man te kiezenden hoogst bekwamen rechtsgeleerde W I BICHOiï VAN IJSSEIONDE te nOlTERDAU Het Hoofdbestuur van het Anti Schoolwet Verbond Utrecht 9 Februari 1874 R HUSEN Alg Secr en de bedoeling harer ontwerpers Oranje te eereu de zaak des Vaderlands bij de toepassing der hier genoemde beginselen te dienen ziedaar wat ik mij als het ideaal zon voorstellen Zijn er ouder ül die meenen dat wie dit alles wil uw vertegenwoordiger moet z jn en dat ik beter dan anderen daartoe geschikt ben te achten biJ moge mij ecu taak helpen opdragen die ik slechts zeer noode op my zon nemen maar stellig nimmer om de maildataris te zijn van eenige kerkelijke partjj of mij te bukken onder het jak van eenige partyschap fl J VAN DBU HEIM s Hage 9 Februari 1874 Na de overneming vaii boventtaaaden brief achten y het gepast ook den brief van Mr van der Loell die reeus vau 28 UeoeDberdugMl ent in heria uerinu te brengen Met genoegen voldoe ik aan Uw verzoek want ook ik ben van oordeel dat over de algemeene rigting van een candidaat geenerlei onzekerheid dient te bestaan Men heeft raj radicaal ja revolutionnair genoemd Regt duidelyke begrippen drukken die woorden naar het my voorkomt met uit Maar zoo er gelyk ik vermoed meê bedoeld wordt een rigting van destructie een zucht naar het omhalen van eenigerlei grondslag der bestaande maatschappij een onbezonnen drijven naar verandenngen dan passen die termen op mij zeker allerminst en het grenst inderdaad aan kwade trouw om er zich jegens my van te bedienen naar aanleiding van myn onlangs geleverd betoog waarbij naar ik meen op ernstige gronden dit alleen werd aangetoond dat een OUD regl van ons Volk om geen belastingen te hoeven op te brengen die zijn vertegenwoordigers niet wenschïSi bestendigd te zien nog altyd onverkort bestaat Dusdanige volslagen ongegronde verwjjten alzoo met uadruk van mij werpende verklaar ik aan den autiereu K rit alle heil te verwachten van een staatkunde die practisch de hand aan het wei k wil slaan om met hervorming van zooveel dat reeds z lang hervorming behoeft de njaterieele welvaart en de luoreele ontwikkehng van ons volk te bevorderen Mogt dau ook d keuze van uw district op my vallen zoo zou ik naar mijn beste krachten ineéu erken tot versterking van de liberale party m de Kamer Opregte en goede gemeende aansluiting van allen die de vryzinnige beginselen voorstaan is meer dan ooit noodig I opdat eensdeels er iifldelyk werk tot stand kome op het gebied onzer b utgeving waarop we hoe langer hoe inter ten achteren laken en ojidat aiiderendecis met te sterker eenheid kunnen worden afgeslagen alle aanvallen direct of zydelings door de clericalen ondernomen tegeu het openbaar onderwijs lu onze Volksschool zoaalsdatin volkoiueiie overeenstemming met de Grondwet by do Schoolwet van 57 is geregeld Wie nu deze mijne zienswijze voor revolutionnair of radicaal houdt of ze om andere redenen afkeurt zal wys doen raat zyn stsm nietopniy uit te brengen Met de meeste scbting teéken ik my Uwen Dw Dienaar H C VJiKNIKRS VAN meii LOBFP Een lig Ie re ei nng untvanjfcii lelrsraia uit Alohin viin 7 Februari meliTt hel vulnemlei b hoofilen in Atphiu hlij en zich vennjderil hau deii e hebben ToewnnkiB Dn ied fen t jsn i ii achternitf an len voorlaHil n Sultnii IlirCiin Jlanlsoer Shall tot biillan verk eii uiei rier nio iKu voor legeuiHJimpHg po ten ilus nog dm imdon toestand I te b 8l uuigeH eu hel vcrn t voort te fjtieii OiiUer iij l8 18 men iiriig het iioolijc te iluen voor lene blijvende vestiging lu den kriitun worilt een lurt vour aUÜ uaan eu een kaufp v tur löUJ mm op eiiciit nam loor de ri ier en de af en aau oer worden bclicersclit Ter wille viin die werk nainheilen worden v in onzen kant geene vgandeigkhedea geplee d een gevoel van machteloosheid sclignt ook den vgand daiir an terug te lioudeu Het volk ia vredeigeziiid De cholera ia zeer verminderd De Tii ede Kamer der Staten Generaal is tot her at ing van bare werkzaamheden bgeengeroepru op Woensdag 18 Februari a dea namiddags ten hall 8 ar te doen ontbranden maar te vergeefs Nu maakte kij een lont plaatste die brandende op bet kruid ea wsehtta op den uitslag het duurde hem echter te lang en daarom ging bij er op de knicen byliggen on bet aan te blazen Op eeiit vatte het kruid vuar en barstte de ortel met een barden slag uiteen De arma veldwaotiter werd zoo waar gekwetst dal ky voor dood U hrl hopilaal gedragen werd eo men voorshands wanhoopt aan zijne genezing De ougelakkige beeft eene vrouw luet tier kinderen eu was nog slechts negen maanden in functie geweest Vergadering van den Gemeenteraad TegeDwoordifc de hh vhb Ucr ko I Izniduuro kmm VirnJij Remij klit Wtaiirbaan van ri umiit cti Mullti Droutfieever viq Mrutra Fust Droit MtBSfiuakcr Huo eubooiu lic Dutuitu étt vori a vergttlenng orden gtlcZtu to ouversoderd jfcarrrittftrd IngckoiofH t euR mmiTe van bh f idLj uUird ftatt ii dtzer C iucir goiJkLureodc brt raad tb iluit tot di poiiib t telvau ƒ iÜHI ruur ifzuiitrd uut r Noiif iiai iurL van de cuuimiuii van lttbri u t up het iti nare biiudiii slelde adr i i i uUtaitd vriu jjldulaunt t r boDinng van efeo K C kerk met pastoiie welke cotninisbieita r iie oTPiwfnng imu aUUnd daarvan ontraadt opgrond dat d iutr ukuHtzitte wandeIplaatMiu tü ginng ztjn out er nog tin af ie iiiuitD duvh luditii duur d rLqtiiDttantcii ceu aiidtr g scbikt rrfin lut wfiiiJelplaatH kundt iuuK bod u word n dol dan bet adviea miaschiui gunstiger u luid b ter riiie Ut ht r Luytvn komt tt r vergadering V vm uiiaiite u A P vuu der Want div btdaukt voorzijne bttreLkiag ala lUitwacbtLr ca bet genottu wachtgeld krnuiig Ü tu W atelUo voor bg b t einde tan bet luojwoda kniirlaal dit n icbtgeld It dui u upfaoudcn aarmede dti tergadenag grnocgi d necint K n adrea vao P 2iiyd eld vi r euld an r nltett van Pr Koineijii iiiboudeildt oot redt ui ii vitD gi umlheid eene aaiibuveliiifi vtriuikcbdi ala aluiswaebur aau bi t Muuitlrrthlacbe virlnjt te wurdiU btiioemd op d lfdc Vuuiua iid u die yeiteld warrn our v d V ant Ier viaie Keil a r tan H de üctiiw en vrrschilh ndi aiidt rr per ouiu alleu oiu la tluiawacbtcr aldaar Ie nuidtu iMbuciad Ier iiaic K 11 adf i van H Haverkamp dievercuikt U bnlpuitdirivij pr nn de Uurgtraehool oor juitgiiii e wurdeii beiioea d opgrond dat b tu W in o erl g iwt d ii dutncti Mhool op iiiiitr ril den boordondcrwijMir true vuordraent aanbieden Hoidl het voor Vumxt t ing iiat gi itoiiieii Aan de urdi ia een ittiaeV un de coniuiiasie voor bet Zilveren Kruniiigsfeeat ter bckomuig van aeue gildelyke bgdragt van ƒ IWiO b ro W igii V41I gevoel II dat dit feeat aljfeoKine albie bij de burgirfj xal tirvoriakfD eu atiUm daarom voor in aanni rking rrroiu Rd ligeltlitukeii toeaiand aergemteute deze bg drag Op 50U te itillm d b r Muaeiuakir ia met geKiitd uio gild aan cuiiiitiu ieu ti g veu loL bet liuwdeo au fecaliu airtkiL het oui b v bet Btadbaia t vcrlicbten of de leut iBf te tk9mn CD te llliiiiiinci m en de avouda daana naslek d r aehiiitenj te doen gtvin da o zou lig daartoi kantien wtdewerken de beer twttefbaau raagt oroudirde lubiidi begrepen B het Dpalaan eii Eeu verzoek an regentt n dit beide gnatbuizen tot wgligiog van den staat v an bfgnjoling dt r koatin vau die ge tichten voor htt dienatjaar 187S tot een btdrag van iU2 ordt l mecD gotdgekt uid Ken vooratti van U en W tot gotdkrunng der rekening ra verantwoording van de kanai von kuophaudil en fnbriekea over het dienatjaar lli m uuttaiigat ƒ tm lu uitguf 108 64 wordt algemccfi gttedgekeutd Tot regent van het Ueatedilingbuia wordt biQotmd de heer k H van Üillrn Nieta meer aan de orde zgnde ca na machtiging oio aande genomea bealuittii uitvuetiug Ic gtvca zoiid r uauuiptie emdigt de vergadi ring MARKTBERICHT a7 Gouda 12 ebr Door Ue luvallcude vorst wii tie handel zonder beieekenlt LIEJEmrELJPSLLO door de Afdeeling ülterlljlifi Welsprekendheid op MAANDAG 16 FEBRUARI 1874 des avonds ten 7 ure precies in de Sociëteit Ons Sii staatsloterij De TREKKING der EERSTE KLASSE beyint op MAANDAG 2 MAART 18 74 De veemarkt met weinig aanvoer de handel Burgerlijke Stand OvMi D Ftbr C C I Gr ad 2 j 4 M LvVrTd T G Ht D 11 F br P u U t r d BriMjo A H Roinijo eo J M lan Blok and j iiarto r i u ADVE RTENTIËN V Getroawd CORNELIS LUNENBURG VERMIST Mnandag avond is ïoo wij hopen abnsivelijk medegenomen een donkerblaauwe JAS inhoudende een Portefeuille van zwart leder met gondeu Slot en is daarvoor achtergelaten een andere blaauwe JAS Zij die daaromtrentinliclitiiigen kunnen geven worden veraocht zulks te berichten aan den Uitgever van dit Blad VlTAGGElNfr lang 3 Meter breed 2 Meter jnet het Nederlandsehe Wapen lO j flr in Olieverf geschilderd kunnende qeteaefehen worden LAMPIONS BALLONS TRANSPARANTEN FAKKELS VUURWERKEN VEÏGLAZEN die 3 uur branden a 4 Cents zeer goed billijk en aUes in groote keuze in magazijn voorhanden bjj de Bonn scbe Vlaggenfabriek te j5onn ajd Rijn EN JOFIANNA VAN VLAARDINGEN die teven hunnen dank betuigen voor de belangstelling ondervonden bij hun voltrolckeu huwelijk Gouda 11 Februari 1874 Bevallen van ei n Zonö N VAXDK VVEl HoOOKSDUK Stolwljkerêluvi 12 Febriénri 1874 I Heden ontvinj en wjj tot onze diepe imi rt de treurige tijding d it onze beminde Zwager de VMVAe Oe treoge Heer O 1 STOLP in Iven Kapitein der Infanterie van het O I leger teyl iin aan de cholera is overleden B P M VAv ALDEBWERELT gep Kap O L leger M C V4 V ALDERWERELT Omskdijk Gouda den 8 Februarjj 1874 Eenige en algnneene iennitgeving Eenige algemfene Lemiiigeving Gezondbeid Eracbt en LeTeuBlnst peveu de ilgemeen in gebruik ijjide Engelsche Gezondhelds PIIIen ook bekend onder den naam van Bij dsn Boekiundelaar A BRINKMAN te Gouda ia te Mjtomen eene CANTATE voor KOOR ORCHEST en DECLAMATIE ter glegeubeid van Gal Slijm en Afaag piHen sKonliigsZli erenKronln sfcest den 12 MEI ISr Woorden van D RÜIJTER Muziek van Joh W WENSINK Opgedragen aan de Liedertafel Apoli o en de Orchest Vereeniging Pk Aspkba ad Astba F B IJ S O 06 De roem aan deze pillen gedurende 50 jai enP in Europa en Amerika ten dee gevallen is groot Zij werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koade kortademigheid gal slechte spijsvertering onaangenamen smaak in deu mond by het ontwaken hoofdpijn misselijkheid Zij versterken bet gestel verdrijven huiduitslagen verwekken eetlust terwyl zg bovendien gnnstig werken op den algemeenen gezondheidstoestand Verkrijgbaar in doosjes a 25 en 40 cent te Gouda bij den Heer J C ZELDENRIJK Droogist op de Markt Alsmede te WadSnxveen bg C T HAZi NBKRO WBÊp Namaaksels zyn hier niet van bekend Vreest God Eert den Koning Bjj de aanstaande Verkiezing voor EEN LID van de TWEEDE KAMER deb STA TENGENERAAL op VRIJDAG 13 FEBRUARI e k woidt als Candidaat ten zeerste aanbevolen de Heer r l BIOIN m IJSSELMBE ie ROTTERDAM ouda 5 Febraari 1874 C HOOGENBOOM Secretaris