Goudsche Courant, zondag 15 februari 1874

De ondergeteekenden allen Kiezers voor de Tweede Kamer der Staten Generaal in het HoofdkiesdLstrict Gouda blijven bij de aanst Verkiezing loor een Lid dier Kamer aanbeveleh Mr H C V ERNIERS VAN D ER LOEFf De verkiezing liceft plaats o Vrijdag 13 Februari a s van 9 t rf 4 uur Zondag 13 Fcbriiarl is l HH i J i 1 ftOÏÏBSCHi COURAÏJT ieuws en Adverlentieijiad voor Gonda en Otnstreken Gouda T TIRAIJER Genera I AgeDt der HoU Sociëteit ran Levi nsver elterm j pn opger m 1807 te Jmiterdam W VAN ELüEN Pwliknnt te Hetendorp Mr J FORTUUN UEOOGLEEVKB Advocant i ¥ GOEDbWAAGEN Lid ran de Kamer van Koop hiiiulfl en Eabrieken T UEIlKWAAfiEN CommissioDBir in Effecten L V IIOOGENDUK Winkelwr Mr II J KUANIiNBÜUG Adr enlidf d Kaad J V LAKEK ELU BLANKEN oud Hoogheemraad viiH Scliielaml O MH StiE UAKKR KoopnaD eu Lid vaaden lUad Mr J H v MlEiiOP Kantonrechter V M MONTI N Notaris ir A ftOMKUN Ookier J N SOHKL IEMA Ftedikant Mr 1 1 SNEL Advocaat J W VVESTEKBAAN Fabrikant en Lid T d Raad Ouiiaattr A VAN AELST Koopfliwi A C v N aKLST Koopman en Lid ran den Ro d I BOER Jz Brtlhoudi i en Landbouwer B VV HaENI JES DEKKER Lid der Prov Staten ch van len Raid O V lNGENSCHOlJTE f Koopm nenLidT d Raad V JüNKKR IDKNBÜRO Apotheker C KIKKERT Ko ypuian m Wethouder O T D LKË Koopman en Lid van den Baad J A MONÏIJN Fabrikant M J J NfELSEN Koopman B i W fioMEB GïineentcOntfangw A VOEKMAN Cz A ItOiendDrp i t V BBU8EK0M LMidlxMiliw ï HOOGKNDOORN Landbouwer en H et h id c i K8AIJ NHtirNK LmdboBwv 1 VAN SCUAAllDB XeüRG LaodboiMec P VEBSIEEU Kü Tü vsJi er C TtN VLIET iQz BuawiDnii en Lid n den Band Laiwerntgfweïde J Cs i ï KONING LmiilbüHwer en Lid ran Haa KimM ADSs VETtOUnO La idW i er BoJearaven F BIRUNT Grpndeiüa ar i VAN A I Koupnilin on Lid tm dm Ra id J YA I iAM Jr KoeptBim K ÜOliVVhS liJ AKI Aiietheker Dr W II kAïn EYV WitJHmder H A TM iMEULEiN I al rikan I apekop M KOOL Lnndboinrar oerden H W BAELPVE A polhrker A BKIJ HUMAN Noinris J J FAIilUS Ootiaiijfer dw Rfgisttatie Dr J II GEMTJS l lw A KM TIJ V KjiS3i r ni Gemeeute ontVanger P a KNWM i rtiouder en Steenftbriknut NieinAoap G VERMEY Hz U ihouder Rietveld A KNIJFF Hï Wëiliouder en FArlkintP OP t land Uouwman Warneer D OF BRUYN Landeigenaar G UK VOli Bouivman en Lid van den Tlaad Botkoop J J T D BI E Logeineiithoüder VV C BOER Boonikwerker C BULK Xandbouwer B B C FJiLIX Jloomkweekffl J FRISS EL i T N G HOOS ïz Koopman i HOOI IiMaN Dijkgraaf en Landeigenur P HOOFrMAN H VVetluwdet Vt MULSBOS landeigenanr ANÏH KOSTER Boomk ieeker A KOSTER Mb T KOSTER P LAMMEHa Ij BB l KEiN i MAARSCHALK Nulari A TAN NES Diji t rni f C B v NES Hoomkweeker C O OVEHEUNhKll W uldinxveen J V D BREGGËN Az Dijkgraaf landen Znidplu polder en Lid d r Pro Staten G VV C VAN DORT KROON A N MOLENAAR Notarw L PROOS HOOGENDIJK Houlkooper G SPRUIJT A Grondeigenaar en Lid riin den Raad K V D TORREN Kz Wethouder en Grondeigenaar W A TAN HOUWENINGE Grondeigoiuuir Zevenhuizen A Dï BROEKEBT Geneesheer en Landeigeonar P KEÏZER Lid van den Raad en oud Lid der ProT Staten A S VAN O VI MEREN Landeigenaar J v D STARRE Metselaar Moerkapetle VV A VAN MANEN Art A 11 VAN ROOYEN V ethouder Bleiawijk P C STOOP Lid van den Raad H UTTDENBOGERl Wethouder Reeuwijk 3 KRUYT Dz Veenman P KWAKERNAAK Landhouner J VËRBÜRG Landbouwer Moordrecht T J Dl JONG Lz Bduwnaii en Lid van den Raad M i v LAüERVELI Fabrikai t G B LALLEMAN Opt ul aar Ubdenvijzer A TOM Fabrikant iii Lid tan den B iad Mr C T VOLLENlIOVE V Lid an Oed Staten NieuwerhTk a d IJseh H G HOLS iElliV Luudeit uiuir Arts F MUJiLIEFF Az L4iidt ij uaar u Stueufaiwikant G M MUNLIEFF Sleeiif bnka t L F MUNLIEi F A Laiidetgeuoar en SlMtifa brikunt B J SAUEItBlElt F brikaiit J AUEBmEK Capelle a d IJael a v iifi C APPELI b N l d vni deu Raad en Land eigenaar P VAN CAPPKLLIW Wethoudir en Landeigenaar Mr PD KL4i ï Adnocaat i G T B KUxrT Faurfkant G VV L ANS Slcoi f ihrikaBt A B MIJMlhH Lid vBii den Jfaad 1 Fnbrika t Onderkeik a d JJnet L DE RAAUT Leerlouiir A II A v ROüIJEN Attd hoctor A RYKAAKT Jï Linidbouwer K SOIIEIJJ NG Lulu ijjriumr P S HKLLINtJ bteeiifaiirjkaut G VO S K Jz HetlvuudrT en LoiiWeigenaar W VAN WANING Krimpen a d IJ tel C V D GIESSEN richi i psl uuuii ei 8ler C UOÜGENDiak Pz VVeiliuudercn Stecufubrikint A J OTTO S olieep buUwmiesli t J OTTO FOP S MIT StfPnfnbrikant Leiierkeri A BERKOUVVEB Lidnraii d i Raid A BREETVELU A m JAGEIl n II I hi jm J A a KB Grondcigen iar P KAIIRK VIAN C KKKSDEIKiEN Lid van den Raad A A KROEF PurlicuUai D LUYTEN Mz Koopman W OSKAM LanHeijjeirain Krinipttt a d lak A D v ANIiEL Particulier J v 1 ITEKG Landbouwer D RLANKEN Jz Koopman B BOOWA EttDT A DOGTEHO Vi Landbouwer P C GEIJL Geneeskundige A GBOENEVELÜ Fabrikant H G HAASLOOP WERNER Eariiculier C TAN DER HEK Landbouwer I H TAN SANTEN Koopman Reeder en Lid van den Road K SiMlT Jz Scheepsbonwmeettcr en Lid van den Raad i TIMMERMANS Particulier Berkenwoude H TAN DORP Bouwoun en Lid van dea RoodC DE JONG Wethouder eu Landbouwer W QUINT I erlooier en Lid van den Baad Gouderak J A TAN BOCHOVE Geneesheer W T DORP Bouvman en Lid ran dea Baodi J I TAN LANGE Steenfabnkant Schoonhoven Mr D DE BLOCQVAN HAEK3MA BUMA Griler bu het Kantongereolit E E DENEKAMP Wethouder G HOOG H WINK EL Lid van den Road W KOOIMAN Jz Fabrikant Gt LAZONDER Lid van den Ha d S E TAN NOOTEN Uitgever H P VOOBDUI V Notaris O H WESTBROEK Openbaar Onderw i e K U sehoolhouder Dr A J P UK WILDE Dokter BergAmbacht A BAK Bouwman J J BUEEUV ELI Hoofdingeland van den Kfia peuerHii iid B HOFFLaND llaoglteennad van den Krimpenerwaard C V D M EYDEN DOGTEHO VI Bouwomui eu Grond eigenaar D OSKAM Grondrlgenaar S STAl ENHUBti Totmalager A 8TUUHMAN Landbouwer D VIERHOOG Heiiteiiiir ii Grondeigenaar Ammentol W DOGTEBOM L udbu wer ADb STUliHMAN Weihuuder en Landemiuar i STUURMAN Landbonwrr Stolwijk W DOER Lz VVethvwkr eu Haogb aH ad vm deu Krimprnerwanrd St burger Voorzitter rag bet Beatanr ran den Polder i Briersche J G KROON M VKRDOOiO a Wethouder en Vooriitter vm bet Beiiuur ran den Polder Stalwijfc L A DE VaEUUT Koopm iB en Lid van den Haad Haattrecht C DEN BAAB8 Partiridier en Lid ran den Raad Ml ISDOM VAN VLIET A H DKOST Leerlooier A F MACKEN8TEIN Predikant i a MULLER Lid van den Raod Mijdrecht Vt p DE BRÜ1JN l okler KLAY Landbouwer A PHÜOT KaiHihaiidulaiuu J F VLAMINGH KIËB ERT Lwdbouwor J fi VAN WlER lNüKN Veenman Wilnii B DE VMES Bouwkundige M A VAN MANEN Kaopman U jiE RiUlJTIiïH Ij i eni ntbniider Kockeitnen C OSKAM Lid van den Ilaad en Landbonvror F H II VAN ROOSENDAAL llarmelen e A BUDIHNGH Administrateuren Lidr d K H i TAN HOLST Landbouwer A C SCHOUTEN Koopman Lintehoten H D DE BRUYN Wethouder en Oroodeifenaar Wj F C MARGADANT Bouwrnaa I Snelrewaard I WaEB Ji Laudbouner A LEKKEKKEUKEII Koopman a Undbooww C VERKAIK Grondeigenaar Montfoort D A C T D GANT Dokter J SIMONS Houtkooper J SIMONS Jr Partirulier Willeskop L A V D BERG Steenrabrikniit A J E T o HEUVEL Landboairer Ki HOL GronUeigiiianr M 5 J A LEMSIRA T BÜMA h hJ Goudt Drnk nn A Brinknuui Kennisgeving De BUBGEM£ESTëR ran Oonda geltt op bet le lid ran art t der Wet ran den 4n Deceaibar 187t StaattHad u 184 tot rooruening tegen beimettalyke ziekten Ilaabt bg deie bekend dat in de rerlooprn 24 area l peraoon it aangegevan alt oveileddu aau Aziatit b Cholera Oouda den 13 Febroacj 1874 De Bargemeester Toornoemd VAN BERGEN UZENDOOEN irffr r iiii ï ii i iii a irin iT f Tnwigrw == BUITENLAND BttileiilaBilsch Overzlclil Beli ngrijk nieuwa it er niet In Frankrijk zet men de nabetrachtingen voort over den uitslag der verkiezingen van Zondag De keuze in het depart Pat de Calai riel den rrpublikeinen uer tegen Intutaohen troosten zij zicli met het groot aantal stemmen dat bon canilidaat verkreeg In de nat vrrgadering is men nog aan de door den minister Magne voorgestelde bel tingontwerpen Er it een te kort dat door nieuwe middelen moet wurdcn aangeruld De nieuwe wetten op de belastin Jen zgu intBtsrhen verreweg bezwarenaer dan me nigeen zich voorstelt Sommigen treffen bet krediet andcr a de circulatie vau geldswaarde deu arbeid iü de ooneorrenlie j weer anderen treffen bet verbruik Drer Jan billijk is Verklaren sommigen dat het le en ondragelijk is jeker is het dat de prys der levensmiddelen edert 1870 met een vierde is vet hoogd Was reedt onder het tweede keizerrgk alles veel duurder geworden thaut it dit nog toegenomen Een jnarlijktcb inkomen ran 30 000 fr in deze dagen staat gelyk met een van 12 000 Ir tgdent de regeenog an Louis Pbilippe Hier komt nog by dat onder bet tweede keizerrgk bet geld veel meer circuleerde dan thans zóodat handel ngrerheid eu arbeid bloeiden Tbans daarentegen gaan de zaken 00 slecht mogelijk Waarhjk er beslaat een niet ongewettigde vrees voor algemeene verarming Mac Mahon heelt dezer dagen de prylen uitgedeeld op de vcrteniooHStelling te Parijs hij wenl op straat door de menigte zeer koel ontvangen ttaarscbynlgk omdat men vooral geen instemming wilde doen blykrn met de tegennoordige poliuck In den Panjsclieu gemeenteraad is Vautrain op ainw benoemd tot president met 32 van de 62 atramrii een aantal leden was afwe tg de candidaat der tegenpnrtg Floqnel verkrerg 26 stemmen Cicineiiceau maakte ecuige aamnerkiiigi u op de stooUmh wij e waarop de vorige zitting door den prefect as ge loten dcre antwoordde luct een bedreiging die reu oi gmiBugen indruk nia ikte De Duitsehe rgksdag it mtl baar erkranraheden aiigivangui Een nieuw póttverdr ig met Brazilië IS in le en 2e le iiig goedgekeurd Vrijdag zouden de afgevaardigden uit bet lucuwe rijksland zitting nemen De Pruisische kamers zijn ook nog vergaderd Het beereiibnia sohgnt niet al te gunstig voor het ontwerp op hel burgerlijk huwelül gestemd le zgu De Prm Cbrr sprekende over deu arbeid van het kuis der afgevaaidigdcn en dat der beeicn laat zich aldus uit Tot ons l cilwraen is het uitzicht op t tot stand komen van de ititstoürdriiclit op hrt burgerlgk hunelgk door oicreenslemmiiig van beido hui en voor bet oogciillik erdwenen doch des te grooter komen de mueilijklicdeu van hpt gclgktgdig vergaderen van laiiildng eu ryitsdng aan het lioht Het komt derhalve dringiuJ nood nkelijk vuor om de werkzaamheden van den landd ig vooiloopif te luiten zoodra de staatshe rnoliiig voor 1S74 dojr de goedkeuring van het huis dor necreii id injn vastgesteld Eene weikclgki sluiting der lamld vs il int un nog niet geschieden wil men niet de truoliteii TBrliczen van de tot dusver gevoerde voorloopigc be rtadslagiagen over rerscbcidene wetten welker behaudeling alsdan ran nieuws af aan in de najaartzittin g zou moeten plaats hebben De kerkelijk stsatkundige wetsontwerpen zouden zulk een uitstel met kunnen lijden eu bet is daarom da men roornemeiit is zittingen ran den landdt g na de sluiting van den rgksdag roott te zetten na aUoeniog der stiattbegrooting zal de tocttemminf der beide huizen van den lapddag tot eene v erdagiag vermoedelijk tot $ Aprd worden gevraagd Uit Engeland verneemt nen ematiger berichten omtrent deu hongenuood ia Engelsck tudië De toestand wordf erger vord getelegrafeerd De scbaarachte ii op eaktle plaatwn hongersnood geworden Velen zijn eedt dpor gebrek aan Voedsel bezweken Honderden Trouwen van hooge caste werken naast gewone ko li aan de werken door de eering begonnen De commiss én van bijstand doett op bewoiiderenswaardij gze hun plicht eu de Voorraad levensmiddelen wordt naar alle cgdru erzondeti De Spaantche x uchteliogen van Darlblgena zijn een paar dagen geleden dooc de Fragsphe autoriteiten te Oren in vrgheid gestel I voor over zij met aatt misdryven zidi hadden scbu iUg gemaakt Deze laattteu blijveu tot nader order gevangen Dé generaali Ferrer en Contrerat hebken volgens ren telegra6tcb bericht geweigerd lu vmheid e worden gesteld Het verwerpen der oudcrfgtwet heeft In Italii eene a gemeene ou evredenbei teweeggebiaeht De vroegere el van 1859 ivelke thans van Icrai t blylt behelst lei t bet befuntl der schoojpiichtigbeid tonder dit echter In de toepassing te regelen of tegen de avvrlreuiUK tt vau straffen te bedreigen De democratiiche vereea gimKn ie Rome rfiideu eene aectiug voor oi tegen Mf lieslait der kamer van a eviardigdeu te protesteeren Ouder de bav kmg van Weeoen welke door de benrsapeculatiiea in den afgeloopen zomer veel nadeel geleden heeft en door d tentoonstelling m eenen slaat van Qverspfuinuig gebracht is op welken tbaut natuurlgk een toestand van reactie volgt wordt voor socwltstiscbe eu oproerige bewegingen gevreesd Behalve de woelingeu der gewone volksopruiers worden de mindere klaaaen te Weenen aanhoudend bewerkt door de geettelgkheid die sedert de indiening der nieuwe confessioneele wetten in een bui ngewonen toestand van opgewondenheid verkeert Men vei wacht echter van het gezond rertttud der werklieden nog altijd dat zg zich niet alt werktuigen zullen laten gebrudien en de bevolene vertterkiiig van garnizoen zoowel de uitreiking vau tchefpe patronen die reedt heeft plaats gehad zonder nut zullen blgken te zijn BINNENLAND GoVDA 14 Febuuabi UITSLAG DIB VERKIEZING in het Kiesdistrict GOUDA Uitgebracht 2598 stemmen Van onwaarde 12 2686 Volstrekte meerderheid 1294 Er zgn uitgebracht op Mr H C Verniers v d Locff 98B stemmen Mr M Bichon v IJsselmonde 911 Jhr Mr H J v d Heim 6S6 En op diversen 4 2586 stemmen Alzoo moei er eene heisteminiiig plaats hebben tussclurii de Ilicrei Hlr Il C Vrriiieia van der Lucff in Mr M Bichon van Ussclmoudi VVg laten luerpuder volgen het gcïil kieicrs dat in dl veracbilliude onder isirioten ui oii8 kusdistricl leejt geHtemi en het geial k eiers volgens de Igsteii Getal kiezers Ge4eod door DISTBICIJEN 422 93 32 42 147 24 17 90 46 36 42 26 101 123 102 63 109 63 62 67 102 102 B7 27 49 165 133 96 107 92 60 no 39 108 96 88 109 331 81 26 32 10 18 M 12S 67 S 31 3 1 90 90 77 i 60 86 55 35 33 Gouda Oudewater Hekendorp Langeruigeweide Bodegraven Papekop Woerden Nicuwtioop Zevenhoven Rietveld Waarder Barwouttwaaidet Boskoop W ddinxveen Zevenhuizen 80 Moerkapelle 22 Bleitwgk Reeuwijk Moordrecht Nieuwerkerk a d IJsel Cap ille Ouderkerk a d IJ 65 Krimpen a d IJsel 37 77 44 23 36 112 100 68 SS u 69 65 39 79 Sg 73 60 58 63 2598 Lekkerkerk Kriaipeu a d Lek Berketawoude Gouderak Schoonhoven Bcrg AmJiacht 110 Ammerttol iS Slotwijk Haastrecht Vlist Mydreebt Wiluia Zegveld Kameryk Kockeiigen Harmeien 86 Veldbuiun 22 Liotchoteu 60 Soelrewaord 36 Montfoort 53 Willeskop 35 Viokeveea 3472 Totaal Op de beden alhier in bet Schaakbord gehouden aanfaeateding van het bouwen van twee Boerderijen twee Schuren enz op het Landgoed rAkkcroord onder Moordrecht is minste inschrijver fjcwetst W van der Roest te Oudewater en wel voor perceel 1 voor de son van ilSS perceel 2 ƒ 3195 en Toor perceel 3 758 Bg Kon besluit van 11 Febr is op cyn verzjek eervol ontslag verleend aan C C H Prince hls Ie lult der dd schutiery alhier ouder gehoudeuheid tot het volbrengen van de op hem nog rusttnde verplichtingen als gew lid der scfautt by de reserve met al de gevolgen daaraan by de wet gehecht Nadat 2 Febr 11 de eerste vergaderinj dtr afdeeling Gouda en Omstreken van deu Ncderlaudschen Protestantenbond heeft plaats itChod heefi zich gisteren avond het bestuur geconstitueerd Het bestuur van genoemden boail verzoekt onB de aandacht te vestigen op artikel I van het aljemesii reglement De Nederl Protestantenbond is eene vereenijïing Van allen die willen saoreiiwericen om de vrge ontwikkeling van het godsdienstig leven ie hevordcreii Ou binien den kr ng der kerkgeuuótsehappen als op ieder ander gebied Maandag a ind as door bet vaorleopig comité te VVaddInxrceu èene vergadering belegd om té beffl id slajjen o er hetgeen die gemeente op 12 Mei te doen had De vergadering erd d6or een 7ütal ingtzvteiio bijgewoond Nadat den Burgemeester den heer G W C van Dort Kroon het eere voorzitter cha t Was iadgebodeu en de heer P Kraan als secretaris os beiioti ud werd eeue commissie van 6 leden gevormd