Goudsche Courant, zondag 15 februari 1874

heeft Woensdag vond ingevolge oproeping van de heeren A F Vos de Waal J C F van Hecrdl en mr P J i van Diggelen te Zwolle een openbare vergadering plaats gehad waarin met algemeene stemmen is besloten aan baron Nahuys te kennen te geven dat de vcrgulenng hare sympathie betuigt met zijn aan ge e 11 denkbeeld Aan eene Commissie is opgedragen met baron Nahuijs in overleg te treden en in overweging te geven eene algemeene vergadering te beleggen om uit hel geheele land een hoofdbestuur te doen benoemen Aangezien baron Nnhuijs uit verschillende streken des lands groote blijken van sympathie heeft ontvangen en onze hooggeachte Koningin door bare bekende liefdadigheid aller achting waardig ia wordt er niet aan gelwgfeld of zgn denkbeeld zal met een gunstig resultaat worden bekroond Het arrondissements conité te Haarlem beeft aan het centranl comitó voor bet kindergeschenk aan Z M den koning den wensch te kennen gegeven dat elke school welke voor het geschenk heeft bijgedragen in het bezit worde gesteld van eene afbeelding van het cadeau met toelichting in grootte en druk overeenkomende met de platen welke bij de feestviering in 1803 door het Nederl Onderwijzersgenaotschap beschikbaar waren gesteld Uit Alpben wordt gemeld Algemeen begint menbier te gelooven dat de spoorweg concessie Sloetvan de Beele do Bordes die in de jongste maanden geen teekenen van leven meer gegeven heeft den weg aller vroegere concessicn van gelijke strekking is opgegaan Naar men verneemt zal nu het oitz icht op een groeten spoorweg weder verdwenen achijnl te zyn het reeds vroeger aanhangig gemaakte maar tijdelgk teruggedrongen bunrtspoorweg plan eerlang weder door de toenmalige commissie wordenter hand genomen Als men in aanmerking neemt dat Alphen in dat plan bestemd is om het centraalpunt te worden en de plaats zelve daardoor uit den aard der zaak veel meer zou zijn gebaat dan bij een groeten spoorweg het geval zon zijn dan laat hetzich verwachten dat de steun door vele gemienten en particulieren aan het ontwerp Sloet de Bordestoegezegd in verhoogde mate aan het buurtspoorwegplan zou ten deel vallen L O Uit het Dinsdagavond veriohenen verslag der commissie van rapporteurs voor bet in Sept II door den heer van Zaylen van Nyeveldt ingediend voorstel om behoudens het heéinset van sluiting tot het oude Beglem van Orde der Tweede Kamer erug te keeren blijkt dat de daarover inde afdeelingen gevoerde gedachtenwisseling de Commissie er toe heeft geleid een ander uitgangspunt aan te nemen Zy wil nl behouden het nieuwe Reglement behalve eenige wijzigingen die door de ondervinding noodzakelijk zijn gebleken Onder deze veranderingen bekleedt de voornaamste plaats een gemengd stelsel van voorbereiding der behandeling van wetsontwerpen zoodnt voor bpgrooting=welti n en andere naar het oorde 1 der betrokken Comroissien ongeveer het oude en anderdeels het nieuwe stelsel gevolgd zou worden De heer van Zuyien van Nyeveldt neerat de grondgedachten vnn de Commissie over Ook hg stelt thnns voor het nieuwe Reglement dcBnitief in te voeren maar wil voor het zoooven genoemde hoofilpniit liet vroegere stelsel dat tot April 1872 gewerkt heeft integraal behouden Men schrijft aan de Leid Cl dl 12 Febr i Gisterenmorgen ten 8 ure toekende de thermometer 15 eu heden morgen IC Fahr met zvvnkki n wind uit het Z O Dat is strenge vorst üi r den tyd van het jaar ilie menigeen niet meer had ver wacht De veldarbeid was begonnen en er werd zelfs reeds gcza iid terwijl de elders teruggekeerde ooievaar naar verhaald is als eene zekere lentebode be schouwd wordende nu het vermoeden nog meer versleikte dnt er ann Miuter niet meer te denken viel De met Februari herlevende clieepvnnrt h id giacren reeds veel met het ijs ie lobben iedereen hanttte zich om neg te komen en nu is zij overal i estremd Met nog eenen nachtvorst wordt hel spiegelvlak der wateren met Rchnatsrn beredui heigeen dfn ooievaar denkelijk wel zal doen opschrikken o o huiswaarts te keeren Te Hnarlem is Maandag II de 32e algemeene vergadering gehouden der Algemeene Vereeniging voor Btoemb d encultuur Daarin zijn onderscheidene verslagen uitgebracht en mededeelingeii gedaan en ie voorts o a besloten dnt de vereeniging bij den minister van justitie een zelfstandig adres zal indienen tot wijziging der jachtwet in dien zin dat ann den eigenaar van den grond het onbeperkte recht wordt verleend om alles wat hem chaden kan van zijnen gron I te verwijderen het te mogen vernietigen door ieder middel dat hem dairt e dienstig voorkomt en dit recht te mogen overdragen aan den huurder en aan zijne onderhoorigen bosta nde uit de beeren A N Motciiair president Li ï Hoof endijk K T n der Torren Kz J A nn de Uerve O KouweohoTen pii C ran der Torren Ki dii de rrgelnif van alles op zich hebben genomen l e vergadering besloot mede te werken voor liet Nationaal geschenk en de schoolLindereu feest te latei vieren JI ia d g avond is te Moordrecht eene verandering gehuui r ihe buitingewoon talrijk bezocht wns en wa iin met de groot te eensleminigheid besloten is il t voor het feest vnn 12 Mei a st ei ne iiiznmeJiiig gehouden m worden ann de huizen van ingezetenen nis bijdrage tct het nationaal geschenk Te gelijker tijd znl echter ook geld verzameld worden om de gewichtige gebeurtenis ook te Moordrecht feestelyk te gedenken Vóór ilat tul de benoeming eener coDomissie werd OAei fgaaii uetd de lieer 1 J Snel burgemeester a dnr die de vergadering belegd had en leidde tot eerevoofzitter der commissie benoemd Tot leden der commissie werden daarop gekomen ie hh G H v Hon eiinge Gz N J Nran ois M J van Lakerveld A J v d Drilt N Kluit Hz A C Snel en G B Lalleman met recht om zich zooveel leden toe te voegen als tot eene goede oitvoering van het feest noodig geacht wordt Men meldt ait Zevenhuizen van 13 Febr aan de Jf Rolt a Heden morgen tasschen 3 en 4 nre brak in de kom dezer gemeente een lievign brand uit in het woonhuis van den beer A de Broekert geneesheer Het gebouw is geheel uitgebrand j daar er gelukkig weinig wind was en de spuiten spoedig dienst deden zijn de belendende gebouwen bewaard gebleven woning en inboedel z jn tegen brandschad verzekerd De oorzaak van den brand is onbekend Door Eeuter i Office wordt uit Penang het volgende geseind van 10 dezer Uit eene onpartijdige bron wordt verzekerd dat de Nederlaudsehe troepen hij eene vervolging door de Atoliineezea teruggeslagen zijn en daarbg twee mitrailleuses eu 18 man aaudooden verloren hebben Blijkens een regeeringstelegram van den luitenantgeneraal van Swieten Atobin 10 Febr was er sedert 7 dezer niets byzonders voorgevallen en in den stand f n zaken geen verandering gekomen De blijken dat het volk den oorlog moede is en zich overwonnen acht namen echter toe ofschoon de hoofden zich van toenadering onthielden en het volk door geweid verhinderden zijne betere gezindheid te toonen Dit werd althans door enkelen medegedeeld die uitde XXVI Moekim in het kamp der expeditionaire troepen waren gekomen Vermits deze toestond voor het volk niet lang houdbaar is werd verwaiht dnt de lijd hierin verandering ïal brengen De keus van een Sultan werd niet bevestigd efi no een andere can didaat genoemd De cholera was nog sporadisch Gisteren was het 25 jnar geleden dat de vergadering der staten genern il voor het eer4 na de herziening der grondwet door Z M koning Willem II werd geopend Sederl dien tijd zijn onafgebroken leden van de tneede kamer geiveislde heeren Wtsterhoff van Nispen lan Sevenaer Storm en van Eek terwijl de heeren Godefroy Win gens en Dulleitook gedurende dien lijd maar met eene korte tusschenpoozing zitting in de kamer hebben gehad Aan verschillende dier heeren die in de residentie woonachtig z jn werden trr herinnering aan dat zilï eren feest door hunne vrienden gelukwenschen aangeboden De minister van financiën vestigt de aandacht der belanghebbenden op de gelegenheid tot verzending der corr spondentie naar Nederl Indie door middel van het stoomschip Koning der Sedeilandfn vnn de maatschappij Nedeihiul wa ir nn het vertrek uit het Nieuwedifp op 21 Febr aanst is bepaald Pe da iimetle te verzenden curri pondentic behoort uitfrh Jc in tien namiddaj vin 20 Febr aan het Nienwediep a ingelcomrn te zijn ti gfvolge de w t nn 2 Inli 1S73 zal rp 16 Febrn iri in deze priiuneie een naiiv ing worden gemaiiki niet de herziening der belastbare opbrengst van de gebouwde eigendommen Zijn wij wel ingelicht dat zou het ontwerp eener nieu we militiewet do jr den Minister Weit el in overleg met den Minister Geerlsema ontworpen voltooid wezen en v ithaar zijn om bij de Tweede Kamer te worden ingediend Plaatsvervanging en nuramerterw sseling zouden behouden blyven doch de vereischte om als plaatsvervanger te worden toegelaten zóó versclier t dat zy daardoor feitelijk zou worden bemoeielijkt Verder zou het jaarlgksch militie cnntingent van 11 000 op 14 000 man worden gebracht DagU Nanr aanleiding der bekende advertentie van mr V C baron vu Nahniji in de Haarlemche Courant Een Frnnsob blad deelt hel volgende voorbeeld van bijno bovenmensehelgke goedheid mede Een Poolsche princes had gedurende haar verblijf chirurgicale hnip noodig Zg werd behandeld door een der bekwaamste operateurs maar het besta paard struikelt wel eens hij had het ongeluk haar gevaarlijk te kwetsen Het koudvuur kwam bij da veroarz ankte wonde snel was de geheele arm aangetast en het afzitten was onvermgdelgk Ook die kanstbewrrking liep ongelukkig af De patient had de noodige kraclii met haar te wederstaan De dood ivas het gevolg Twee dagen vóór haar overlijden had zij volkomen bewust van haren gevaarlijken toestand baar testament gemaakt En wat las men er in Overtuigd dat het gebeurde den ougCiukkigen heelmeester die de oorzaak van mijnen dood is grootelijks zal benadeelen veranak ik bem eene Igfrente v in tweehonderd dueaien en ik schenk hem van ganseher harte vergiffenis voor zijne onhandigheid Mgn vurige wensch is dat hij door dit legaat sehndeloos gesteld zal worden voor bet wantrouwen dat mgn ongeluk bem veroorzaken kan Tot zulke edele daden zijn alleen vrouwen in staat K oloniën o o bt ïWdT Omtrent het gevecht bg de benting aan de kwala Gigheo waarvan reeds in de vorige mail melding is gemaakt wordt in een particulieren briet aan de Indiër nader het volgende medegedeeld Donderdag 11 December De plas lus chen Kwala Tjnnkoel en de Kwala üigben moest overgetrokken worden Ten lu t 1 0 nre was de passage volbracht wij waadden tot over den buik door het water en sloegen aan den anderen oever een bivouac op beveiligd door een postenkcten Ten 3 unr s middags werden wg plotseling door een hevig vuur op onze linkerflank uit gcwerer en lillas bestuokt Ilct dnnrdo wel een uur De kogels vlogen ons om de ooren j wij bnddrn geen minuut rust en eindelijk wisi men van generaal van Swieten de tocitemming to verkrijgen om do kampong te verbranden Daartoe rukte een compagnie mineurs op onder bedekking van eene compagnie infanterie in een halfuur lijd stond alles in vollen gloed Het was noodig wg kro en vuur en zagen den vijand niet zoodat voor licm die t gen het branden is die maatregel geen reden moet gn om den genemgl te vcroordeelen omdat die gegeven toestemming lijnrecht in strijd is met zijne vroegere orders Hier moest het trouwens gebeuren bij zei ook Het moet nu geen regel worden Nu kregen wij geen vuur meer maar moesten weOr vroeg op de been om verder vooruit Ie rukken Vrijdag 12 December De kwnla Oighonzoudan overgetrokken worden door het 12e en 9e bataljon met de batterij artillerie 8 ponders licht en de cavalerie in een woord de 3a brigade Men had gedacht naar opgave der gidsen dat die rivier doorwaadbaar was maar de cavalerie die bet eerst overging verloor 2 paarden en 1 brigadier die verdronken Er werden toon sloepen aangevaerj en ten 1 uur was de geheele brigade over natuurlijk daoriiat want om in do sloepen te komen moesten wij een eind zeewaarts in Wij rukten voort en kwamen aan een versterkt gedeelte van het zeestrand eene p aehtige sterke borstwering aan de zeezijde reeds sedert eenige maanden aangelegd terwijl van den kant waar zij opmarcheerden een aarden walletje was opgeworpen toen men zag dat wij van die zijde naderden Echter was bet werk verlaten en daar werd een goed bivouac opgeslagen Dien avond zagen wij eensklaps uit een der bantings aan de Atchin rivier een witte vlag waaien feneraal van Swieten denkenile dat dit een sein wos tut onderhandelen zond een trompetter met een z jn r jongens om te vragen wal dit te beteekeuen had maar men kreej geen gehoor en later vertelde de gids of spion dat dit juist eene uitdating was Zaterdig 13 Dec ging er des ochtends vroeg eene verkenning uil tegen bedoel Ie iienting maar kwam t rng want de vijand had flink vuuf gegeven waarbij 3 civnlrristen gekwetst werden l mandoer koello gedood werd Hierbg gebeurde iets merkwaardigs j die raandoer zat op een kistje litho fraoleur eu een B pondskogel trof hem in den buik Had die kogel die fracteur getroffen welk een ontpiotOng had het dan gegeven I De verkenning teruggekeerd zgnde kreeg men op eens links voorwaarts een goed vuur en Zag men gedurig schuitjes mat personen naar de ben iMif roeien die links van ons bivouac lag en waar van wg door do kali gescheiden waren De raunr Was van klipsteen 2 sabellengleu dik en met ronde schietgaten de vorm is prachtig voor een inlamlsohen vijand Het 9e bataljon was bestemd om de benting te bezetten Het ging dan onk de kali over en aangezien de voorbanden zijnde brng waarop één persoon moeielyk over kan komen niet te gebraiken m en dit te lang zon ophouden ging het voorwaarts door het water tot aan de borst door den modder met de volgende order liet 2de peloton 8de compagnie commandant de 1ste luit llappé bezette de linieer flank der benting terwijl het linkerhalf 9de met een gedeelte van het reohterhalf den rivierkant en de overige zyden der benting zou bezetten Het 9de kreeg toen uit de kampong aan de overzqde der kali een vuur dat spoedig beantwoord werd hel reciiterhalf 9de bn bleef halt houden en de 3de compagnie keerde weder terug ij verlangen naar rust maar ons werd gelast den volgenden morgen ten half 6 gereed te staan om op te rukken tegen de benting waaruit dien dag twee cavnleristen en de mandoer gekwetst waren Zonndag 14 December rukten de onaic ten half 6 uit het linkerbalr 9e en 1 ie en het 8e bn De majoor Romswinkel zou eeue omtrekking doen links en het 12e bataljon rechts ferwgl de overige troepen in fr4nt zouden sttaqaeeven te weten de 3e conpagaie linkerhalf Meis en de 4e compagnie Steenhuizen De 3e compagnie werd en tirailienr opgelost terwijl de 4e in reserve bleef Wy kregen een vreeselijk vuur zoodnt Meis die nogal dikwerf in het vuur wns geweest zeide het nooit oo bijgewoond te hebben Maar bet signaal voorwaarts werd steeds geblazen en zoo ging bet vooroit totdat een daverend hoerah I vin de 2c sectie van de 8de compagnie bewees dat wg meester waren van de beuling Dit was ten 10 uur De 1ste luitenant Happ sergeant VMckel eu 3 aan waren het eerst er in Zoo ook was van den linkerkant van het 3e bataljon het eerst er in de luitenant de Jong Ons hoera I verstomde bij bet nagaan van het verlies aan onze zijde B doeden en 44 gekwetsten bij die attaque de knp iein Voorman kreeg een kogel in de buik Beekhuis kreeg een klewaagalag over de rrchicknie Ve Aichineezen vetioren bijna 100 man aan dooden de gek e sten hebben zij grootendeels medegenomen doch die wg nog von eo zyn naar da ambulance gebracht Wg verzamelden ons in de beuling mear daar vloog op eens een Atcl nees uit het struikgewas met de klawang ui de vuist en wondde uog 3 koelies en 1 Europeesch fuselier hij erd af ema iU Hunne dooden zgn allen door ons begraven De genomen benting was sterk en mede uitstekend aangelegd Wij dachten nu wi t ruitte hebben maar werden op ons bivoeac bezig gebonden door den vijand l Br waren er drielgevangenen genomen Na goed gevoed te zijn werden zg met hunne wapens weder op vrije voeten geatild en hebben elk 2 gekregen met een soerat voor hun kamponghoold eene proc amatie die niet kwaad zal werken Men meldt uil Samarang van 24 Deoeaber Politie en Justitie alhier hadilen gisteren vereenigd bet genoegen de waarschgnlgk eenige werkplaats ter vervaardiging van valsoh bankpapier te versloren en de arbeiders te armterren Te 9 uur van hier vertrokken kwamen de ofKcier van Ji stitie de griffier de adsistent resident voor de politic benevens eenig minder politiepersoneel ongeveer te 9 ure te Djoemblarig aan waar zg met den wedono en diens personeel werden versterkt en aldus naar Tjandie gingen waar de woning van den heer A het doel vin hnnneu tocht Meek Ie zgn Een daar gehouden huisonderzoek bracht aan het licht 83 zakken van de bevolking gekochte koffie 60 kattis onbereide opium l blik geprepareerde opium 8 marmersteenen voor de vervaardiging van valsohe bankbiljetten nuttig een groote partij djattiboutwerken die een sterice gelykenis hebbeu op gestolen hout Al dere zaken werden in beslag genomen en naar bet bureau van pojitie vervoerd uitgezonderd de hout 3 erken die van te grooten omvang ijn Vervolgena rrden vijf werklieden eu bedienden van den heer Abels gearresteerd en naar de gevangenis gebracht welk lot ook den huisheer heden middag truf De eer der ontdekking komt voor eeu groot deel toe aan eeu dwangarbeider die der politie als spion diende en quasi als gedro t keitingganger met de werklieden en bedienden van den verdachte in kennis geruaklr vriendschap sloot en aldus toegang tot het terrein en de werk laats kreeg Na alles goed te hebben opgenomen gaf hij van r jne bevinding kennis aan den adsislent resident voor de politie Gisteren tydeni de arrestatie was deze spion achter het erf van den heer A geposteerd Nogmaals bankbiljetten Te Solo is ook een belang rgke vondst gedaan Gi leren middag waren eenige koeü s in do nabgheid van bet slatun be ig galen voor te planten boomeii te maken toen zij op een pak papier slootten Zij zelveii z igen er niets opmerkelijks in maar tucn de mandoer kwam toonde deze de zaak anders in te zien hg bracht hel zware pnk dat ongeveer een voet in het vierkant gruot as naar den slnlionschef Meijer en deze untdrkte niets dan bankbiljeilen van ƒ 100 en ƒ 600 1 De resilmt kreeg ilaarvnu onmiddellgk bericht en kwam met den i sdsisteiitresident eeu plaatselijk onderzoek houden I Dat alle biljetten valsch waren was reeds gebleken Nog denzelfden dag werd een Europeaan in verhoor genomen Het geheele bedrag liep over een miUiuen Laatste Berichten Londen 13 Febr Van 604 gekozen candidaten bebouren ej826 tol de conservatieve 278 tol de liberale partij De conservatieven wiirnen 92 de liljeralen 32 zetels Lord Eufield heefi lu Middlesex de nederlaag geleden Brussel I3 Febr De Ud épendance deelt een telegram mede uit Santander van gisteren meldende dat Muriones met de regeeringsi roepen per spoornaar Santander is gekomen en dal de voorhoede onder bevel van Primos de Rivera te Salto Caba lostajt Men verwachtte dat het beleg v iu Bilbao door de urlisteu biuoeii weinige dag n zou worden opgebroken ï I Tgê z ölir d1bn Oefening kweekt Kennis Velen zal de genotrijke avond nug wel Versch in het geheugen liggen die hei gezelschap jonge Jieden ons heeft verse liaft dnt de en naam heet aangenomen Men zal zeker nog lang in de stad spreken en over hun inderdaad goed spel en over het edele doel waarvoor dit j wr gespeeld is en tuch ia hel weinigen bekeud wat dat geiiootsctiap eigeiilgk iuheeft Het woord is eeu macht heeft een beroemd staatamin gezegd 4at gezegde wordt door ie Ier voor volkomen waar eckenil en toch heeft de wetgiever vergelen te bevelen dal men op 4 lagere en middelbare scholen moet If eren lu het opeubaar te spreken Voor zooverre mg bekend is wurdt dil ouk met op lalijnsche scholen of gymnasieu geleerd Hje bet daarmede op de hooge soboleu ts genield is luij onbekend alleen weet men dat niet aiien lie gestudeei d hebben op talrul als redenaar mogen bogen Ten einde lu de behoefU aan oefening lu welsprekendheid te vooizien Morden op de meeste p aatsen genuutsohappen opgericht en zulk een is Uefening kweekt kennis Het bestaat thans uit 10 werkendei erre en 7 euntribueerende leden Ieders 14 dageu wurdt eeue gewone vergadering gehouden d ariii oioei een der erkende leden eeue le iug houden ovt r een dour hem gekuzen onderwerp N i afloop daarvan wordt het voorgedrattene b éprukeu eu soms scaerp beoordeeld Na de Ie mg wurdeu als bijdr igm siukkeo van oDie beate schrg vers gedeclameerd en vervolgeua lu het bgzouder over de wijze van voordracht gecriliaeerd Later wordt een Igst van verschillende onderwerpen opgemaakt en het lid dit aan de beurt is kieat er een uit wanrover hg voor de vuist gedurende eenige minuten moet spreken Ook deze oefening wordt gevolgd door eene critische beoordeeling Bg het einde van ieder werlyaar kort voor bet begin der groote vaoantie nadat ieder werkend lid minstens ééue leeebeurt beefk vervuld eu ééns voor de vuist heeft gesproken wordt een tooneelstukje gekozen dat later ten voordcele van eene uf andere inrirbting vau weldadigheid of wel tot een liefdadig doel wordt gespeeld Het lezen der rollen ia vacantiewerk en mag in geen geval de studiën hinderen Het nut vau dit genootschap is met verre te Kieken I 1 Onderlinge oefening 2 nuttig gebruik maken van den vrgen Igd en 3 weldadigheid Ik juich daarom de jonge lieden toe eu hoop dal hun genootschap moge bigven bloeien maar meen hen er op te mogen wyzen dat y hen die gaarne leden van hun genooiscbap zouden willen zijn niet zoo spoedig mogen alwgzen alleen voor heu behoureu zg bun deuren te sluiten die door unwaardig gedrag hebbeu geloond daarbg niet te behooren Een CONTHIBUEEHEND UD Burgerlijke Stand OPBOBSN 10 Febr isimoa ouden P J itoot en J SitloD 12 Jicobus Johatinil l liitip iU9 ouders P den Herlog eu J M T KolsUr Coruclli Heuilnkua LourcuLiUB uudei s L BruikmHD en H Koolmees Maniiua oudvrs M van Tok en O JanscQ Mans ouders A bloos en M do Zeeaw Arie ouders P G dtn Hrocder en M Alplieuaar 13 Chriatiautf Cornelia ouders H de Zeeuw eu K Stugter OviBLkniN 12 Febr J van VVijiigaaideu 22 j A BrtcHel 12 d ADVERTEjWTïEN Heden overleed alhiet na eene korte ongesteldheid onze geliefde Uroeder en liehuwdbroeder de Heer JAN van VVIJNGAAllDEN in den ouderdom van bijna 23 jaren Gouda Uit aller naam 12 Febr 1874 D CJ van VEEUMINGEN Eenige kennisgeving V Re Heer en Mevrouw PiIKTll VGKKVAN Emde betuigen hunnen liartflijkcn dniik voor de vele bewgzeu van belangstelling bij de geboorte van hun kind ondervonden Vvfilee zullen ontvangen worden den 18 en 19 Februan 1874 V Voor de vele bigkeu van belangstelling bij de geboorte van ons Dochtertje ondervonden betuigen wy onzen dank F C VAN ZEULEN C W VAN ZEULEN Gouda 14 Febr 1874 Schenk VRUDAG 20 FEBRÜAEIJ groot AJilitair AS8AUT in de Sociëteit Ons Oknoegkn alleen Toegangkaarten geldig Kinderen woeden niet toegelaten Naigens de Comnriasie l i i r A J RUI80H Serg Maj i HÜÜB gevraagd te Oouda met primo Mei eene Burgerwoning met Tuintje bevattende vjjf of zes Kamers Keuken Kelder Zolder en verdere gemakken Opgaven van prgs en stand onder letter A aan de Boekhandelaars J van BENTÜM en ZOON te Gouda TE k oo p een zwaar luidend SECRETAIRE ORGEL met Mahouijhonten Kast te bevragen onder letter S aan het Bureau dezer Courant Men vraagt te HUÜR of te KOOP aan de Kleiweg of Hoogstraat een Burgerhuis geschikt voor WINKBLHÜIS met GROND of SCHUUR Adres met ranco brieven letter G aan het Bureau dezer Cfourant TE TIXriJ JEtz een geheel HUIS op de Houtmanigracht bevattende vijf Kamers Keuken Zolder en verdere gemakken Huurprijs 200 Informatie bij den Heer J B van WIJK Veerstal alhier TE HUUR om met 1 Mei of eerder te aanvaarden een net en gemakkelijk BOVENHUIS op één der vrolijkste grachten van Gouda Te bevragen onder letter C bg den Uitgever dezer Courant dagmëisje Er wordt gevraagd een DAGMEISJE van 14 a lö jaar geschikt om licht huiswerk te verrichten Inforniatiën aan het Advertentie Bureau van G B van GOOR ZONEN alhier 284 Staatsloterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 2 MAART 1874 No 761 der beroemde VVeliclljl Sclie Zamensprakcn Uitgave J J H KEM MER te Utrecht is heden voorhanden bij den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda ECHTE EAU DES FEES a 1 50 bij Ch van VIVE Jr Coiffeur et Premier Posticheur Turfmarkt Gouda HAAR en BAARD VERWEN in blond bruin zwart zonder huid of liiiuen te vlekken als men de flacon half verbruikt heeft en t bevalt niet alsdan geef ik met alle genoegen de betaalde 1 50 terug é