Goudsche Courant, zondag 15 februari 1874

1874 Woensdag 18 Februari N 1479 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenüebiad voor Gouda en ömstrel en De inzending van adrertenüön kan ge8clüed 9n tot één unr des namiddags van den dag der nitgave n kan geschieden tot één unr des namiddags van den dag der nitgave f i dooT de Afdeeling Uiterlijke VVelsprckenrtfield op MAANDAG 16 FEBRUARI 1874 des avonds ten 7 nre precies in de Sociëteit Ons Gbkoegbn Lokaal TIVOÏ I Spoprstraat te Gouda BoKèiigeWoDC Voorstéiltiii door de LEDEN der Rotterdarasche Tooneelfereenipng Vriendschap ver enigt ons op ZONDAG 15 FEBRUARI 1874 Nol Schuld en Straf Nicaw oonproDkilijk Tooii 1 b1 in t rM btdrijven door acD Heer Willeifi t Vliet B De schröver van dit Toone ly 6l die zelf de hoofdrol vervult is op de Internationalen Tooneelwedstrfld te Oorinchem bekroond met de baitengewone Medaille van verdienste op Tooneelen Letterkundig gebied No2 Markiezin e Modcmaabster Blijspel in één bedrijf door A Ai tiq den Stempel Jr met mientte coupletten door den Meer Willem Tao Vlict iifimyiiPMM My Pel is ééa bedrijf naar het Hti gdaitsc1i aD A von Kotiebne iloor J S van Ea eUt Hollrop PM JZEN DER PLAATSEN leRangöOCts 2e Bang 40 Cent i Plaatsen gn tegen betnUr y j 10 Cts dq persoon te bespreken aan Jiet Lokaal van s morgens 10 tot b namiddags 3 nre Aanyang ten 7 Ure Gedurende de voorstelling is het rooken in de zaal verboden De Wed A v SOLINGB en C IPEmEEüIÏÏOEEIl der Leerlinge va lilen Hee JoH W ENSINK op WOENSDAG25 PÉBRUaRI 1874 in de sociëteit Ons Gs o oen zaa j Künstmin êm Ayonds t n 7 Ure Entree 0 25 voor HH Leden met hunne Dames per Persoon VreemdeÜBgen 0 49 KAARTEN zgn te bekomen bij den Boekhandel A BRINKMAN en bij den ondergeteekende Joh W WENSINK Moordrcc ht s Waiiiiciikoor te geven op DINSDAG den 17 FEBRUARI n g des avonds ten VL u e precies iu hptïjchoolloka U te Moordrecht onder leiding van den Heer W N J van HELDÜN Ran g 99 t 2 fan g 49 Ci Bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda is te bekomen eene C AiN t ATE voor KOOB ORCHEST en DECLAMATIE ter gelegenheid van sKoningsZlivcrcn RVoli n sfcêst den 12 MEI lB74r Woorden van D RUIJTÈR Muziek van Joh W WENSINK Opgedragen aan de Liedertafel Apollo en de Orches Vereeniging Per Aspera ad Astra P R IJ S 0 06 n doosjes m twintig verschillende soorten éénjarige BLOEMZADEN m ji aanwijzjng van kiyeekin en behandeling rgn ferkrjjgbaar te Öouda pe doosjea 1 25 bji S B van LEER alsookrfoosjes met RR UIDEN voor Likeur pèr doos t 75 Prflscoaranten over diverse zaden franco D JACOBSON ÉaarUm GROOT Bal Daüsi aifti op ZONDAG 15 PEBRtJARI 1874 bestaande in Bogen Vaandel Ltntentfans De Dansen zollfn 4oor een bekwaam Balletmeester gedirigeerd woi en Van de nieuwste COSTUME zu eu de Dansers en Danseressen voorzien zyn terWfll Ondergeteekende tevewi zal orge voor eene goed verlichte Zaal en de noodige Consumptie zoodat hg zich durft vleien met een groot Bezoek te zullen vereerd worden üoiendaal Oud Bierhnig De Kastelein vanouds genaamd Séton C POOKSMA Vëïpatlitiii TA i Grasgewasseri en VIssclicrIjen behoorende tot de onderneming van den Straatweg van Gouda Jiaw Bodegraven op DINGSDA6 den 24 FEBRUABU 1874 des voorra ten 11 nur ten huize van den Logementhouder BLOM te Bodegraven UAQAZIJN7M7EEE£1 I Exquise Soorteti Zeer geurig êo wai rT6ondcnd van S af 70 Cents tot 4 bo per 5 Ons te verkrijgen in VerïègfeTae PtóJës Vto 5 2 en 1 ONSj S Vooriién Vaa Stëkï el Pt ê éni Nummer bg £ P flKHmiV f I Op e Gouwe wgk C N 157 Heden verschgnt de NIÉUWE UITÖÏVE ZËLFBE WARING EEN g Oeheesl liiilTig YOli i liiinüljilvk OVER DE GENEZING DEP ZENCWVEBiLAPPINO VAN het liochaVm als een gevolg van gètieime gewoonten of baitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Belfort Square te bonden pd van het Heelkundig Genc cjt ctnp jn 5ngelaiid eii Rij ii dagelijks ten zijnen huize te eonsulteeren Wie niet bij hem kunnen kernen worden niet goei gevolg door middel van briefwisseling iu de Hullandsohe of Franschu taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en o veilige wgze naar ftlle deelen der wer el verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PJERSONELLE onder zijn onmiddeHijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bij den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met voornitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 Cts en jranco per post 85 Ct de Frausche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 Cts Door het toezenden van 1 postzegels i kan men de zelf bewariflg direct door g ee Nederland van den Schrgver ontvangen Opèribéré VèFboopin op MAANDAG 16 FEBBÜARÜ 1874 voona ten ELF ure in het Logement d BoMem aan den Cattensingel te Gouda van N 1 een HUIS aail den Tnrfsingel Pö 49j te Gouda metr KOESTAL SCHUBBN HOOIBERG en ERF waarin de BOERDBi RU en eène goed beklante MBLKNBBINGt sedert jaren wordt uitgeoefend N 2 een ptuk uitmuntend WEI of BOUWLAND zeer geschikt om daarop een aantal WONINGEN te BOUWEN strekkend achter perceel n 1 met uitgang aan de Korte Akkeren Jlerst t onderlgk daum gticombineetd Breeder bü biljetten en ialichtiogen bg Notaria Mr KËT te Gowla NB De Verkoop van de ook nog aangekondigde perceeleo n 3 en 4 zal geen doorgang hebben De Heer W H ZICKENHEIMBB te Maim SedtH 18 ttiaanden ktd ik éHeii eene verktrdin der maag aamborOighexd Merken hoetl gi paard na en dan met opgeven van bloed waartegen bg het gebifoik der Rgnlandache DRlIIVE B0fiST HOM O spoedig groote verlichting aanbracht en my in korten tgd van deze hardnekkige kwalen tegen welke mg alle andere aangewende middéled niet de minste verlichting kouden aan brengen volkomen bevriidde Moniel Kreis JfiM uA jj Trier 30 Maart 1873 PETBti GdllUEN Landbouwer Dit heerlijke eitrtttt dat voor gezonden è ine kostëli kËlekkeinijen ourbehoedmiddel voor hoest borét enhamotj horilallijderseen bnbéitialbaai verkwikkend geneesmiddel is is steeds echt te bekomen ti 1 de flesch Ijaet gebruvksaauwüzing te Gouda b j F fl A W ÖLFF Drog Alphen bjj L VAUOS$iEAÜ $ Zoon Apoth e GrateuJim eh J L V C SNABIUE Apotb Leüün m K NOOBDUK UoWiriam bj C J W NABUilE Apottr hoonhoBen bj J WOLFF Zo Drog miï nnmfi i i r i intn ii i mi i n viah VérbïidèrdeH Maa waal Neder Hamnimld 11 J n 1 73 Deh Heer B KUBUSSEN te EmmMk Bij déze heb ik hét genoegen UEd te be rigtén dat het toör éenigrh tjjd T h U I ontvftugfln UNIVERSBEL ZÜIVERÏNeS 2oUT algemeen zeer voldoet dezer dagen is mj berigt v n een vrouw alhier tér plaatse wonende welke sedert jaren eene maagkwaal Ijjdende wai na hit gehraik t an slecht 1 pakje daarvan rolkomefi genezen t Met opname dezes zult UEd ra j üeer veel verphchtèn InéWdels teeken Ik tfiet chtii g UEd Dw Dieilaar C HOOGENDOOBN Pz Dit gerenomeèrd efaht Uniijeieèd Zuivr rliigszoiit beproefd ajs het be te midilel togen maagpgn zuur braking is verkrggb8 r in pak a JS i a 27Vj eu heele pakjes a 50 Cents te Gpud bg J H BÓÉRS Alphen a d Rijn bg H W J VAIiOSSIEAU BenOmizen bg C den BOÜMÊESTER Delft bij H W de KRUIJFF Zoon KoorftiMtf bij W LIOTHELM Woerden bij J T 8WEBRMAN C O H R E S F O N D E N T ï E Het artikel met Het trptclirift E liji toteit al h i laat olitinttgen om nog id ona rori Nr geptimtst ta wOfileD Thana heeft liet ayn raiaon d etre terlorcn Het Btukje van K getiteld ket ItU masgité ia mlBder VQor plaalBinjf gescliikt Senc locictcit ia een bfblóteit gezelschap en daarom behoófl hetgeen de geachte inzeil er a zijn srlikcltje aanvoert racer op eene vergadering van lade van on genoegen t hui dan in ona blad Dl RjoacIU fioadt Drvk vu A BrinkwB De nitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DIH8DAQ DONDERDAG en ZATER DAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving Pe BUROEHïiESTEB van Gouda gdet op het Se lid T n rt 21 der Wet ran deo 4n Deceaber 1872 SlaaUilad n 134 tot voorzieniDg tegep besmettelijke ziekten Maakt bg deze bekend dat in de veelc rsn Zondag den 8d tot en met Zsturdag den 14n Febroarij 1874 het etui der aadgegeren a nget slen door Aziatiiclie Cholera bedraagt I en dat der aan di nekte orerledeoeo 1 Gouda den 15 Febrnarjj 1874 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BUITENLAND Buitenlandscli Overziclit In de FmiiMhe nat vergadering is men nog bezig an d b laating ont verpen Allerlei voorstellen worden gedaan en verirorpen bet einde zal rel zgn dat de voorttellen van den minister Magne hoezeer op Mmmige panten bestreden in hoofdzaak zullen orden aangenomen De beweging m de departementen Vanolase en HaaleVienne voor de verkiezingen op 1 Maart is reeds begonnen in Hants Vtenne heeft een Bonapartist groote kant in Vaaeluse rekenen de republikeinen op de overwinning B $ de verkiezing van presidenten der afdeelingen z n de republikainen weder gelukkig geweest 6 republikeinen en 9 royalisten zyn vrkozeii Het hnoggerechtahof Ie Pan he ft de regeering in het ongelijk gesteld bij de rradg of dagbladen die op straat niet meer mogen worden rondgevent door du loopers aan huis mogen worden bezorgd Dit bewijs van onafhankelijkheid van ilereohterlyke macht ie niet onopgemerkt gebleven Jammer dat zulks als merkwaardigheid moet worden vermeld De Duitsche rijksdag nog niet vereerd door de tegenwoordigheid der Ëltasser algeraardi cn heeft in eerste en twMde lezing het voorstel SohultzeDelitsoh tot het Irteenen van reis en verblijfkasten aan zijn l en met groote meerderheid 229 tegen 79 sleramen aangenomen Gisteren zou de legerwet akn de orde komen Men is het hierover met de regeering lang niet eens dooh men gelooft dat door wedertijdsohe oonDesiién de wet zal kunnen tot stand komen Gisteren zijn de Elzsesrrs ter vergadering veraoheDen en namen plaats aan de uiterste rechterzijde Meden vangt in het Pruisische heerenhnis het debat aan over het burgeriijk huneiyk De Praisisohe landdag zal niet worden verdaagd voor men weet wat het lirerenhuis van de wet op t verplioht burgerlgk huwelijk gemaakt heeft j ook de nieuwe kerkelijke wetten moeten in elk geval worden vaalgesteldi de moeilijkheden van het gelijktijdig vergaderen van landdag en rijksdag zullen dit jaar wellicht blijken zoo groot te zgn dat er voorgoed een eind aan wordt gemaakt i indien de heeren volksvertegenwoordigers hun breedsprakigheid wat intoomdtn ton vrij wat meer kunnen worden afgedaan maar het achijnt dat dit baboort tot de ongeneeslijke parlementaire kwalen De uUramontsnen zijn ster den loop der zaken zeer ontstemd zij hebben steeds gehoopt dat de regeering zon toegeven manr baginneu in te zien dat zij te doen hebben met Praisischen ernst waarmee niet t spotten valt Gok de aanaeming van de jaarwedde voor den oud katbolieken bisschop Keinkens heeft hen zeer geërgerd zij hebben aiie moeite gedaan dat de vorm van die dotatie althans werd verander en in ilsats van i nienwen katholieken bisschop werd geezen oadkatholieken bia ehop maar ook io dit opzicht wilde de regeering niet toegeven Als een bewijs van de ttritnjrbeid waarmee de regeering de wetten tegeoorer i t zwarten handhaaft kan ook nog dienen dat de reowhank te Posen heeft geweigerd aan het verzoek Van den aartsbisschop te to doen om zgn hniskapelaan bij zich te mogen hebben en zgn haiskaeobt Oe wh lWalr bacft geasaa ad dat er geen onderscheid mag worden gemaakt voor de wel ti ann den adellijken Ledochowski geen gunsten wd en toegestaan die aan een ander bnrger zouden moeten worden geweigerd De aartsbisschop zal dus bij zijn geestelijke nooden gebniik kannen maken van den gewonen kapelaan die aan de gevangenis te Ostrowo is verbonden Voor zijn aristocratisch gevoel is dil zeker niet aangenaam maar indien de kerk de geljjkheid der aenschen nit het oog verliest is het des te noodiger dat het recht dit beginsel vasthoudt De Badensche eerste kamer beeft Zaterdag het wetaoulwerp tot aanvulling der kerkelijke wet van I860 zonder eenige belangrgke wgzigiiig met bijna algemeene stemmen aangenomen Slechts drie leden verklaarden er zich tegen In eene mededeeliog van het ministerie te Brun wijk aan de landsvertegenwoordiging wordt het bericht bevestigd dat de keizer weigert om de nakoming der wet op het regentschap te waarborgen hij wijst er op dat de rijksconstiLutie de zelfstandigheid van het land waarborgt De bevolking van het groothertog Lauenbnrg heeft het zeldzame voorbeeld gegeven van een land dat zijn eigen inlijving verlangt De landdag heeft verkocht dat Laneuburg in plaats van gelgk tot nog toe het geval was slechts door eene personeele unie als bezitting des kouings met Pruisen vereeoigd te iijn voor goed aan dat koninkrijk moge worden gehecht De Kreui Znt bericht dat daaromtrent in den loop van dit jaar eene beslissing zal genomen worden Het aanhouden van de overwinningen der oonser vatieven bij de Ëngelsohe parlementsverkiezingen heeft het liberale ministerie tot het besluit gebracht om nog vóór de opening v n het parlement af te treden heden of morgen verwacht men de publicatie van dit besluit Het ministerie van boitenlandsche zaken ontving nadere bevestigende berichten uit Zaïjiribar over Livingstone s dood Morioncs de Spaansehe bevelhebber in het Koorden heeft een stouten tocht ondernomen naar Santander met het doei om Bilbao te ontzetten De keizer van Oostenrg k bezoekt den keizer van Bnsland De Russische bladen zijn zeer ingenomen met het bezoek van den Oosten rgkschen keizer aan de hoofdstod en echrgven over deu bigvenden vrede FBANEBUE Kwam vóór eenige dagen uit Duiisohland de mare ADVBETBNTIÊN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VUF CENTEN tot ons van den dood van Strauss heden hebbenwjj het overlijden te melden van e n man weinig minder beroemd aan uitnemende geestesgaven denbefaamden Dnitscher wellicht nog overtreffend Jules Michelet geboren in 1798 te Parijs overleed den lOo Febr jl te Hyères waar hij herstel eener hartziektewas gaan zoeken aan welke hg sedert r$70 lydendewas In 1830 als opvolger van Gnizol tot hoogleeraar aan de Parijsche Sorbonne later aan bet College de France benoemd vervulde hij tevens de betrekking van chef der historische afdeeling van bet rijksarchieir Na den staatsgreep van Nap leon III geweigerd hebbende den eed aan de nieuwe regeering te doen keerde hij tot het ambtelooze leventerug Als schrijver eener geschiedenis van Frankrijk 1833 1868J en van een ajutnl andere historische werken welke ten deele eenen gevestgden naamverkregen hebben bekleedt Michelet eene der eerst flaattea oodat le geaehiodschrijven onzer eeuw Tot aleiding van dez n inspannendeg arbeid en om sichte verzetten van de teleurstellingen welke het politieke leven hem opleverde schreef hij zijne kleinenwerken als l laaeote l Oiseau la Femme la Sorcière en anderen welke zijnen roem als sierlijk dichteriijk en popnlair wetepschappelijk schrijver tot den hoogsten trap deden stijgen De gloed zijner verbeelding doet hém de verachilleode tijdvakken dergeschiedenis weergeven met eene levendigheid welke sAmtijds door hare al ta pbaataatisehe kleurenpracht het oog vermoeit en zelfs aan de juistheid afbreuk doel Hetzelfde is het geval waar hij zichop het gebied der nataorwetenschsp begeeft Zgn onderwerp sleept hem mede en onwillekeurig phnntaseert hg wel eens waar zijne kennis of de wetenschap zelve te kort schiet Zoodoende veert hij zijnenlezer in eene soort van toovercirkel die wei rijk aim genot maar niet altgd even rgk aau leering is üe egebreken nemen echter niets ueg vaii de schier oa begrijpelijke massd wezenigke kennis die aau zijnc geschriften tot grondslag ligt eveumiii als zg in siaatzijn den roem te verminderen van Michelet als eender grootste zonen van het krachtig litlerarisch geslacht dat omstreeks bet einde der vorige eeuwverreze i de eerste helft der tegenwooniige tot een der glansrijkste tijdvakken in de geachiedeuis der letterkunde gemaakt beeft 52 r ENGELAND De uitslag der Ëngelsche verkiezingen ia bijtonder de aandacht waardig van alle Nederian leis ilu overtuigd zijn dat ons tegenwoordig geniepig kiesstelsel hervormd dient te worden Welke sombere voorspellingen werden toch niet geuit toen met lang geleden in Kngeland aau gehtele nieswe standen het kiesrecht geschonken werd Toen het huisbewonerstemrecht kracht van wet verkreeg en in de stedtn iedereen die eenige der lasten vuu dm staatsburger droeg het privilege om een vettegenwoonligor te kiezen ontving Verhief Carlyle wnarscliunond ijii slem en duchten duizenden dal de volgende nl emrene verkiezing reeds tooneu zou dat ivopste revolaUoiiairen roode democrateii afgevaardigd onden worden Toen bovendien geheime stenmiMijf werd luffeTOPnl geloofde men dat de maat vol was en dat de gematigde lieden overvleugeld zouden worden Welnu niets van dien aard ia geschied Joist dezelfde soort mannen welke het vorige parlement samenstelden is wederom verkazen De meerderheid zelfs is neer behoudensgeiind doch dit is een bijzaak