Goudsche Courant, woensdag 18 februari 1874

ïh hoofdzaak is dat f een demagogen an professie Kceu ralksmenuert in de groote steden verkozen zijn W e al het gewicht hiervan begrypen wil kan niet beter doen dan de nieuwe editie vau het vaortreffeluji werk van Walter Bagehot the English Constitution in te zien £ ene nieuwe jroorrede maakt dit eik nog meer onmisbaar dan het reeds is rour ieder die het saibcni estelde onlogische bewonderenswaardige regeeriugsstelset van Engeland begrijpeu wil JMoUat duor de groote uitbreiding van het kiesrecht gehetrle nieuwe tanden der mant cbappij o a de groote meerderheid der werklit dijii in de fabriekstedeu staatkun dige macht hmlilrn gekregen achtte de lieer Sagchot het noodig na te ga Lii elke lerandeiing dez hsrvorming in Eiigelund s regeering maken zou Hij was toch niet blind voor het feit dat door de kieswet vun 18 3 fjict siemrecht gegeven is aan een onwetende en fitaiitkuiiüig onoordeelkundige klasse relke lot nu toe nog gr n invloed op UestautkuUUe uitgeoefend heeft omdat zg onbewust was van baar naoht Nu men aan deze klasse door haar een sterk wapen als het cteuireeht in handen te geven gelegenheid gaf zich van haar eigen macht te overtuigen rees de vraag op of zy V4n die m aht misbruik zou maken of niet Het is bijna onmogelijk om met eenige nauwkeuriglieid te gissen welke gevolgen deze sprong lu het duister hebben zal meende de beer Bftgeliüt De tijd alleen kon toch leeren of de nieuwe kieIers griii gen zouiitkn z n de teiding te volgen van ben die intellectueel en maatschappelijk hun meerderen zijn Het was de vraag of zij het commando wildcu overlaten uan rijkdom en rang of beter gezegd ian die eigenschappen eu gaven van welke geld en rang de ruwe symbolen zijn daar zy neestal met ben samengt gaan De hoop van allen die het gevaar dernieuwe kieswet niet voorb zagen was gevestigd op hetgeen de heer Uagehot noemt the difi erentialelement in Eug liah politics dat wil zeggen op de eerbiedige onderdanige bereidwilligheid der kiezers om het bestuur der zaken in de handen te laten van de ryke welopgevoede en wel onderwezen standen en zich te beperken tot het kiezen tusschen de maatregelen en de staatkunde door hun Dieerderen voorgesteld Nn i de uitslag der Igemeene verkiezing zoo belaugr k ondal in de jaren welke verloopen zijn inds het uitvaardigen der wet de kiezers tijd en gelegenheid hebben gehad zicb te organiseeren Kalmer en gemiitigder lieden dan thans verkozen zijn is bet niet wel mogelijk zicb voor te stellen Zander noemenswaardige uitzondering behooren zij allen tol de aiistocratische en plutocratisohe standen De werklieden hebben overal geweigerd voor lieden van hun eigen stind te stemmen en of choon de beperking op den Verkoop van sterken drank welke de libemlen wenschen in te voeren zeer velen genoopt heeft liever voor een conservatief dan voor een liberaal te sti uamen beeft dit sierke drauk argumciit echter geen enkelen candidaat doen kiezen die het als uitsluiiende leus bij de verkiezingen gebruikte Bij deze verkiezing ten minste is van het groolste gevaar dat Bagehot mogelijk achtte geen zweem te onderkennen geweest Ue uitbreiding van het kies recht zou een verschrikkelijke ramp voor tgebeele volk zijn oordeelde de bekwame scbryver indien de hoige regceriiigsstanden in de beide staatkundige pnrtgrn tegen elkander gingen opbieden om de volksstem te winnen indien zy gewetenloos genoeg wiireu om groote belotten te doen en maatschappelijke vraagstukken te bespreken op eene wijze geschikt om buitensporige ver achtiiigeu te wekken bg de mindere standen met beirekking tot hetgeen door wetten voor de armen zuu kunnen gedaan worden Nu is niets vnn dien aard geschied De verkiezingsleus van afschaffing der inkumatenbeliisllng was zeer te veroordeelen omdat zij het geheele volk liet oordeeleo oier een teohniscbe tinancieele qiiaestie welke alleen ddur deskundigen in het parlement besproken kan worden Doch een middel om zich den steun der groote menigie te verwerven was hit allerminst let zijn uitsluitend de rijke siauden die de inkomstenbelasting haten De uitslag der algemeene verkiezing is dus zeer bemoedigend omdat hij getoond heeft ilat de groote meerderheid van het Engdsche volk de leiding der zoogenaamde regreniigsaianden blijfi volgen en ten eenenniale wars is van elke slechts eenigszins revolutionaire siaatknnde DÜITSCHLAND Pen Sn dezer overleed te Ludwigsburg in Wurlemberg dr David Frederik Strauss waar hij den 27n Juni 1808 geboren werd In den aanvang leerling van Hegel en Schleiermacher wier lessen h j te fierlijn volgde werd hij duar na repetitor aao het theologtsob semiiMrium te ïubingen Mij was nog geheel en al onbekend voordat hy lu 1835 zyu werk uitgaf dat in deze eeuw zooveel sensatie heeft gemaakt nl Ilct leven van ïfezus en dat in b na Alle Éuropr esclie lalen is overgezet Strauss schreef daarna eeu reeks exoj tische studiën waaronder vooral uitmunt De Chnsti lijke dogmatiek in hare worsteling met de moderne maaischSpitlj In htstrwblutitjaar 1848 Werd Strauss candidaat gesteld voor de Vertegenwoordiging en deed toeli zijn zes toespraken aan het volk over onderwerpen van theologiscben en politieken aard bet licht zien maar werd niet gekozen In faatzelfde jaar echter vaardigde zijn geboortestad hem af als vertegenwoordiger naar de Wurtembergsohe Kamer waar hij tot groote verwondering van alle partyen zich aansloot by de consanratievsn Deze gedragslijn lokte éeu scherpe en felle critiek en hevige protesten van zijn kiezers uit die hem spoedig dwongen om zijn ontslag te nemen December 1848 Zijn laatste levensjaren besteedde bij aan het te boek stellen van biographische studiën over den aestheticns Schubart den philoloog Frischlin en eindelijk over ITIrioh von Hutten Strauss was in 1840 gehuwd meteen Duitsche toonnlspeelster Agnes Schebert die met sncces op verschillende theaters gespeeld heeft eo ook geen onverdienstelijke zangeres was Later heeft hij zich van baar luten scheiden Strauss is herhaalde malen in tijdschriften gecriliseerd Wij herinneren slechts aan het artikel van Ed Qiiiiiet in de lievue des deux Mondes van 1 Deo 1 83S aan het Antwoord op het werk van dr Sirausi van Atli C uquerel en aan het leven van Jezus uit het oogpunt der wetenschap van J Kuhn BINNENLAND GOVDA 17 FEBItllAal De Standaard vraagt ons welke manoeuvres van hare zijde aanleiding gaven tot ons oordeel in t hoofdartikel van Vrijdag 13 dezer Hoewel we ons in den regel van die soort van poeniiek onthutidi n dic misschien vrochtbaar kaï zyn voor hen die bliuleii van verschillende richting lezen innar in een courant nis de onze zeker inisplaaist is willen ue vour ditmaal df Standaard ueantwoorden en haar herinneren 1 dat de advertentie niet een groot aantal onderteekeningen lot aanbeveling van Mr v d Ludff niet dan nar pli iid düorrfc Standaard werd opgenomen 2 dat de Standaard na de onderstruiiing van Dr A KuypiT van ultramontaansche zyde zich te hebben laten wrtgevalteri l p den dag dat de billetlen geopend werden die ondersteuning bfdenfcelijk noemde Nadat de gemeenteraad bet verzoek der commissie voor de feesten in Mei a s om eene subiidie uit do grmeeiitt kas iiiut heeft ingewilligd is het progr mnia der leestviering dat wij vroeger mededeelden in 7 KIO iet gcwijiigd dnt de ffondtlvaart niet zal plaats hebben terwijl men trachten zat de kasten van het kiitderjeed nog op andere wyze te zullen vinden j A s Woensdag 18 Pebr zal eeue vergadering worden gehouden van de Uebatingolub waarin de heer J M Noothoven van ioor het debot zal inleiden over de Iweede Afdeeling va iet voontelvan Houten De zaal r Kuiistmiu die reeds zoo menigmaal de Guudsche iiigczetoiten iiiiiiieii hare muren wist te vereenigen ru hen vii schilleud sourt van genot dei d smaken opende gisterei avuiid ueder hare deuren om een groot aanlol toehoorders binnen te laten Ditma l nas het de ofjeeling Uiterlijke welsprekindheid der liedertafcl Apollo die eene uilvue ring gaf ti rwijl het wel is waar nog niet lang bestaande maar oniler ons reeds zeer gunstig bekende Per Aspera ail nstra ueder vnn hare weluillendheid blijk gaf dooreen paar Nrs van het programma voor hare rekening te nemen De wijze waarop zij die uitvoerde verdient lof Deze vereenig ng die reeds niecriUalBn toonde hot steeds honger tot hare leu e te hebben wordt door hare stidgenooten zij kon er sta il op mnkcn zeer gewaardeerd Apollo gaf ook nu weder duidelijk ele blgken van zich met ijVer te hi bhen toegelegon op de taak die zij vrgwillig op hare schouders had gfnoini n De keuze der vcrsebillcnde Nrs van het programma was goed He Heiden Apostel en I rancesca de liimmi voldeden met liet minst terwy l de Contrad ns en de Neus niet weinig den Inclitlust van het publii k opwekten Ook de gevolgen eeiier preek zal een groot deel der toeschouwers wel voldaan hebben Apollo behoeft o i hel slechte voorbeeld van andere gezelschappen niet te volgen om de pauzen te rekken Gisteren avond vieiA er o eene geannonceerd von 15 minuten en hoe long duurde zy De avond was ten slotte getuige vun eene verrossing De aaiinezigen werden nl iii ile gelegenheid gesteld otu met een bal den avond te eindigen waarvan door reien een dankbaar gebniik werd ge maakt Dat de afdeeling niterlyke welsprakaodhaid van Apollo niet lang wachte weder eens aitvoering te eitn is ongetwyfeld veleijwensch Gedure e de maand m uyn in deze ganeente overleden 26 mannen en 2U vrouwen t w in bet Ie levensjaar 15 m en 7 Tr tqtaal 2i van Ze ee 8 3 IV 6 II 7e 14e 0 V 2 i 15e 20e 1 H l 1 1 i 21e 30e 0 2 r II 2 31e S0e s H i II 4 510 066 2 2 4 66e 80e S e 0 3 boven t 80e g 0 1 e 1 2 II iO H Zonder geueesk hnlp 6 m eu 5 vr in t lelevensj totaal II Daarenboven Levenloos aangegeviin 2 m en 2 vr 4 Met genoegen hebben wy kennis genomen vanV de cantate by gelegenheid van het zilveren kronings feest in Mei aaost vervaardigd door onzen atadgeboot den beer D Roijter Wy kunnen de kennismaking o zen leun aanbevelen Naar wij vernemen heeft de heer Ruijter van Z M den koning voor het HX aangeboden jprocht exemplaar van genoemde Cantate eene dankbetuiging met loffelijk getuigenis ontvangen waarbij Vermeld wordt dat de buide door den schryver en den componist den beer Joh W Wensink aan den vorst gebracht op hoogen pry wordt gesteld Tan den burgemeester dezer gemeente ai hein leeds eene dankbetiiiging toegekomen voor het aanbieden van èeu exemptear ter plaatsing ia bet stedelyk archief Dl van der Pot predikant by de Hemonitrant 9h gemeente te Waddinxreen heeft voor de bercH pin naur Oude Wetering bedankt By de Chriitelyk gereformeirde gemeente te Wnddinxveen i beroepen d be C Kuyper predikant ta Zegwaard Dr A Knyper predikant bij de Nedcrl llerv gemeente te Amsterdam heeft Zondag na het eindg der roormiddaggodsdieosloefaning in de oiide ktrk aan de in zeer groolen getale opgekaai ii aehara medegeileeld dat hij hel mandaat als lid der tweede kamer heefi aangenomen De spreker bedankte voor de vele blijken Van belangstelling die bij ontvangen had en verzocht diegenen welke zyn kern biet billijkten zyn met moeite verkregen overtuiging te eer bicdigeii Hij berichtte voorti dat by nog niet au middellijk zyn ambt ali p etlikant zou neerlrggeo maar het nog enkele weken zou venviiUen totdat ui zyne oudste leerlingen als leden der gemeente loa hebben kunnen aannemen Uij zou in aitenUm blijven wonen en t t de Amsterdaffisehe gemeente in betrekking blyven als godsdienstonderwijzer of onderwyzer van toekomstige godidieostonderwyzeri altbani wy meeuen dit laalite te hebben verstaan N n O Men leest in de Sfaatt eoHranl aangaande de onrustbarende telegrapi van Beuier die onze lezen reedi in iiui vorig Nr lazen Zoo dit bericht eenigen grond heeft kan hel ilrchli zijn eene verkeerde voorstelling inissobien over land naar een der At Jiineeiehe havens en van daar naar Pennng overgebracht vsn het gevecht dat pUaii vond bij 4e verkenning op 29 Januari waarby onze troepen irnstig beschoten werden uit erne versterking in de XXll Moekim en eeu drirtal dooden en 18 ge wonden erloren Buitengewoon bijvoegsel tot de Nedertaiiducie Staattcourant van 7 Februari jl liet bericht kan niet doelen op eenig nieuw wapeofeit waarvan de Regeering nog geen keuiiis bid ge krrgen want het laatste ti legraio van luitenant generaal van Swieteu werd van Atohiu verzonden op deosei ien dag als bet Ksuter telegram van Penang In bet bij de tweede kamer der itaten geiiaraal aanhangige wets ontwerp houdende wijziging in de wettrlyke bepalingen omtrent het panilregt weid naar aanleiding vau de wyziging die ten gevolge van dal weisontwerp art 86 van het wetboek van koopha del zoude moeten ondergaan de aaubiediug eeqer wets oordraclit toegezegd wsarby ook andore door den hondel verlaiigiü wyzigingcn in het voorrecht def commissionairs zouden worden voorgnteld Aan die toezegging wordt thans voldaan door de indieniuc eener voordracht tot wyziging dir artt 80 en volg Wetb V kooph De minister van binnenl zaken brengt ter aljiemeene kennis dat de scheepvaart door de luis tOi Vreeswijk op bet kanaal genaamd de Keulsche vaart tot eu tnet 24 dezer zal gestremd zyii en tydelyk baren weg over Qoiida moet nemen Het Vlr D herinnert eraan dat het den 19 J ebiuari a e een dubbele feestdag zal zijn Ieder Nederlander viert dan met ingenomenheid den ver jaardag van onzen regeerenden orst die weldra t 25 jarig jitbilé van zijn kouingachap mag herdenken Maar t is dien dag tevens de 200e gedenkdag van den vrede met Engeland die den 19ii Febr 1674 te Westminster werd gesloten en den 6n Maart di araanvolgende te s Hage bekrachtigd Wel was die vrede voor de republiek niet in alle dealen gunitig maar in de bestaande omstandigheden daar de krijg met Frankryk nog noest worden volgebondcn en Engeland pai wn jaar te voren veel hoogere tiichen had gesteld was men in Nederlaod tevreden en dankbaar dat vooral door den moed eo t beleid van de Kuyter althans een der twee machtige vij amleu hft zwaard opstak eu daardoor aan t gfmeenebeat verlichting werd gegeven Naar het ü D verneemt if thai een lijst in omloop van zich noemende geuzen ten einde geiden byVen te brengen om Z M den Koning bij gtlegenheid van het 25jari jubilc op 12 Mei e k een ge dienk in zilver aan te bieden bestaande in een paar ailversn lampen of candelobres Dit huldeblijk zal Z M door een depntotie worden aangeboden Gelijk onlangs werd medegedeeld is men te Leeuwen voornemens tot hulde aan Z M den Koning een op 12 Mei te onthullen monument op te richten tegenover de plaats waar in 1861 aldaar de dyk baweek Naar men verder verneemt beeft men in de ge eente Druten nabij Leeuwen alwaar in 1361 mede de dyk doorbrak grlijkvoornemen opgevat Eindelyk zon er nog een derde plan bestaan uitgaande vanhet Bestuur van hel polderdistrict Maas en Waal waarin de gemeenten Druten eo Leeuwen gelegen zijn voor de oprichting van een gedenktoeken in delaatstgenoeaide plaats mede ter bcrinuering aan de doorbraak van 1861 De wensch heeft zich allerwege In het land geopenbaard dat de dag waarop het zilveren feest van s konings regeering zal invallen plechtig gevierd worde Daar die dog de 12 Mei eerstkomende dit juur amentreft met den dag door art 5 der praviiioi ile wei voor de gewone verkiezing der provinciale staten aangewezen is het raadzaam geacht voor die verkiezing in 1874 een anderen dag te bepalen en is in dien Hit MO wetsontwerp by de tweede kamer ingedisM Dienvolgens wordt voorgesteld om met afwyking van het bepaalde l y art 5 vau de wet Tan Juli 1860 de gewone verkiezing van leden der provioeiaie stalen ia 1874 op 7 Hei te doen plaats hebben Van wege concessionariasen van den spoorweg Botterdam Schoonhuven Arnhem Munster hebben dezer dogen weder nieuwe opmetingen ploots gehad der vourbiopig uilgebakende lijn en il deze weder eenigszins van richting veranderd I IH i i De derde olgameeue Vergadering van het Aardrijkskundig lenootachnp zal te s Gravr nhoge worden gehou den op Zaterdn 28 Februari s voorm iddags ten U ure m de kleine zaal van de Loge Fluwcelen fiargwal De punten von beschryving zyn de volgende i 1 Medrdeelingen van het bestuur 2 Voordracht von den heer P J B C Robidd von der Aa over Neerlands roeping tot bel verkrijgen van meer kenAis tan Nienw Gnineia S Gedachten wisseling over de aordrijkskuode als vak van hoogcr onderwij in te leden door dr D J Steyn P rv 4 Iet over het Nederlaiidscbe volkskarakter door den heer J Kuyper 5 Mededeelingen door mr J I Amerfuurdt aangaande den laiidmetcr Jan Pieterszoon Dou en zijn afatammelingen 6 Voordraqht van den heer 1 II Witkamp over een door hem gedaan reisje naar Luxemburg 7 Gelegenheid tot het doen van mede deelingen en behandeling von vraagpunten Door den heer dr H Hartogh Heys van Zouteveen zullen ter bezichtiging der leden gesteld worden phot graphien verzameld op zijn rrizen door Egypte en de Vereenjgde Stoten vun oord Amerika Het Hoofdbestuur der Kcderlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en plantknude beeft eene circulaire verzonden van den visigendeii inhoud In December 1873 gaven wy als onze meening te kennen dat het van gewicht te achten ware indien eeus duidelijk gemotiveerd en uitgesproken wrt d wat de verschillende vereenigiiigen in ot s land die tainbonw en plantkunde behartigen wen cbelyk en noodzakelyk achten opdat Nederland eene wnnrdige eo met zyne krachten overeenkomende plaats inucme ter gelegeubeld van in andere landen te verwackten internationale tentoonstellingen en oongreesen Wy richten daarom thans eene uftnoo liging 1 tot de vereenigingen die zich reeds bij onze Maatschoppy aangesloten hebben 2 tot olie overige vereenigingen die te dien opzichte nog zijn achtergebleven 8 tot de afdeelingen en leden on er Maatschappij en 40 tot alle andere belangstellenden heeren en dames die nog niet tot haar behooren om aan eene bijeenkomst deel te nemen welke te dien einde gebottden zal worden op Donderdag 26 Februari oinit ten 1 ure precies in het lokaal de Vereeniginj I3agijneiistraat te Haarlem Wij weusohen aan deze bijeenkomst het karakter eener meeting te geven waarbij aan ieder de vrije uiting zijner gedachten zal toegestaan worden om indien de te houden wisseling van denkbreldea hiertoe aanleiding geven mocht ten slotte in eeuige later openbaar te maken algemeene beiluiteu het gevoelen der meerderheid samen te vatten Wij vertrouwen dst allen wien deze brief door ons toegezonden wordt en anderen die van het houden dier bijeenkomst kennis mochten erlangen zich geroepen zullen achten door persoonlijke opkomst blijk te geven van hunne belangstelliiig in vraagstukken by welker beantwoorduig velen in den luude betrokken zijn De discussion ver de volgende vragen zullen ingeleid warden door den beer J 11 Kreiage die zich daarbij voorstelt eene schets te leveren van hetgeen er tot nu tje op bet gebied van internationale tentoomtellingen loorgevalleu is I Op welke wijze moet eene Nailerlaodecbe Hoofdcommissie in het leven geroepen woriien P l Hoe moet zij samengesteld zyn f 111 Waartoe moeten zioh hare werkz tamheden uitstrekken a in ons land b in het buitenlatid IV Hoe moet de olScieele vertegenwoordiging geregeld wordeu V Op welke wyze moet er vour het ingezoudene zorg gedragen worden VI Welke geldelijke tegemoetkomingen kunnen aan inzenders en bezoekers verstrekt wolden Men meldt ons dat eene onlangs te Hoorn overleden dame aan eene kaartligster die haar als zoodanig eenige diensten bewezen had een legaat van 600 vermaakt h eelt UU Een der sterkste Engelscbe schaakspelers de heer Lewis lid van de Wesirain ter scbaakclub heeft een uitdaging gericht aan alle Parijsche schaakspeU rs om met hem e u party te peleo bekend onder dun naam van Montgredien spel fue heer Montgredieii was indertijd nellicbt nog president an de groote Londensohe scbankclub en beeft den zet of he t spel hetwelk zijn naam draagt uitgevonden De schaaklief hebbers van het eofé de la Rcgence te Parijs hebben de uitdaging aangenomen en zijn voornemens om de beste Fransche spelers aan den bloedeloozen kamp te doen deelnemen De Moerdijkache loak is Donderdag voor de Rechtbank Ie Breda behandeld Ds Koeken zelf biild zyn goed recht staande eu de advocaat Korteweg van s Bosch bestreed den incidenteeleo eisch van ds Koeken strekkende dat de Eechtbook zou verklaren dal de sommatie vanwege het klassikaal bestuur tut overgaven van bet archief enz niet tot den predikant Koeken maar tot den volgens zyn inzien wettigen kerkeraad van Moerdyk moest gericht zijn Er IS een uitstel van 14 dagen verleend Dezer dagen is in den foyer van den schouwburg der Porte Saiot Martin te Parijs de volgende bru ale diefstal gepleegd Terwijl de zaal met men oben gevuld was komt een heer binnen die op een stoel klimt heel voorzichtig de pendule von de schoorsteenmantel neemt en zieh daarmede dood opziufgemnk verwijdert Iedereen hield hem voor een horl emoker die de pen liile kwam holen om haar te fieistellen en ging dus uit den weg om den man niet te stooten Eerst te laat ontdekte men dot hy eeu dief maar een byzonder stoutmoedige was geweest Uit een algemeen overzicht van de schepen eu voortuigen von oorlug op I Jan jl blykt dat aanwezig zyn o 22 schepen lot verdediging van kusten zeegaten reeden en stroomen waarvan 5 niet gepamserd b 28 schepen voor do olgemeene d enrt woaronder 1 gepantserd c fi schepen bestemd voor bijzondere diensien te weten 6 wacht en kustschcpcn 9 industrie en cxercitievoartuigeu d 3U schepen dec Indische militaire marine Onder de feiten waarvan de eischers in het te Parys gevoerde prooes Mourboii aannemen het bewijs te leveven kumt o a voor Alvorens de Nederlandsohe regetniig is overge2 inn tut het voorstel aan de st itengciicraal dat uok duur deze is aaiigeiiomen betreffende de ii tui alis tie vnn Adatt ei t dq Bourbon heeft zij alle vereisclite inlichtingen ingewonnen nopens den persoon die zich zoo lorfg verborgen heeft gehouden ouder den naam vun Naandorll en dat onderzoek beeft dié regeering de overtn ging gegeven dat Nmindorff onbetwistbaar de zoon is van Lodewijk XVI Naar men mededeelt is in Drenthe en 0 erijsel een uitgewerkt adres aan den mii i tcr van binnenlandsche zaken in omloop waarin de schippers die de Zuiderzee bevaren aandringen op het nemen van maatregelen door de faooge regeering om het geprojecteerd vaarwater van uit het Zwarteuater langs Genemuiden naar Kampen in zee dot bij ollandige winden groote diensten zal aanbieden te doen maken daar zulks voor de zeevarenden uit Noordelijke gewesten van onschatbare waarde kon ge icbt worden en als zoodanig de attentie van s Lands beituur ten volle verdient Laatste Ber ichten Berlijn I6 Febr in den Kgks Jog heeft graaf Moltke de Bijks legerwet verdedigd hij wees op ile noodzakelijkheid voor lederen grootcn noodzakelijkheid van vrede Wij hebben zoo eindigde bij onder luide toeju ching wij hebben geen leger noodig om veroveringen te fliaken ten einde groot te worden Het ontwerpis in handen eener eomieissie gesteld Bisschop Eaes von Straatsburg afgevaardigde uit den Elzos heeft voorgesteld de bevolking van ElzosLutharingfin bij volksstemming uitspr uk Ie laten doen omtrent hare inlijving St Petersburg 16 Febr Op bet galsdiner heeft de Keizer een toost uitgebracht op Keizer Frans Jozef en doarin gezegd On e vncnds hap inetKaizer Wilhelm en Koningin Victoria ie de beste Waarborg voor den vrede IE Ö L I TIE Aan het Bureau van Politie alhier k leruu te bekomen een op straal gevonden rond STKOÜ KINDEKi HOBDJE Burgerlijke Stand GsBOBtX 13 Febr Marinus Teuail T dewijk ouders A ie Joog eo H van dar Vliet U Maria oidera J deu Hertog ea R van Leeoweo Pieter ouders J de Bruiu en A van der kiot 15 Adriaaus iïerardus ouders W F Appelnin m M C Steens Jan Hendrik ouders J A de Peel en W Koerts Simou Wilïero ouders G deu Dunoeo eu E A Wnlffniat 16 Petrouclla Maria Autonia ouders C T Tboleos en C vao Vuurea Neeltje ouders O van Dort en J vao der Lek OviSLSuEN 13 Febr M li van Leeuncn 3 ra U P L lorjé 3 m 15 S F M Laoipe 1 j 7 m S lloogerwaard 16 d K M Jaspers 2 m W Bloemeodaai huisvr vau D van den Belv 43 j 11 m 16 J W van Wijk 3 m ADVERTENTIËN 12Vs JARiaE ECHTVEREEHiGIl G VAN T J KRUISHEER BS m m B W TAN KÜIJLENBÜRG p Gomh 18 Febr 1874 @ B ia®i3 ai5a 3ciSïSfe8 Ë B5 ï M Sb 3j V Heden overleed WILLEM van nOKT iu den oudo dom van 75 jaar Sedert 18113 was hg met de meeste getrouwheid weik zaam op onze Leerlooierij slechts eenipre maanden genoot hjj eene welverdiende rust Iu 1867 werd hem van wege de Maatschappij tot Nut van t Algemeen de Zilveren Medaille wegens langdarigen dienst uitgereikt De Wed J O MULLER en ZOO V Ihastrecht 16 Februari 1874