Goudsche Courant, woensdag 18 februari 1874

Vrüdag 20 Februari N 1480 1874 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad Voor Gouda en Omslreken Mevrouw C OSIJN v Leent op de Markt verlangt om dadelyk in dienst te komen een KINIIERMEISJE niet beneden le 16 jaar Tot onae diepe droefheid overleed heden ons eenigst geliefd Zoontje JOHANNES in den oaderdom van 11 maanden A KWINKELENBERG A M KWINKELENBBRG Kbotsheek Heden overleed tot mijne en mijner kinderen diepe droefheid mijn geliefde echtgenoot de heer NICOLAAS VEBVENMEPhilipszoon in den ouderdom van 58 jaren Goes Wed N VERVBNNE 13 Februari 1874 Bumek V De Heer en Mevrouw NOOTHOVEN VAN GOOR Roest van Limbpro betuigen hunnen dank voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bjj degeboorte van hun Zoon Gouda H Februari 1874 0FmilEÜIT70EmS der Leerlingen van den Heer Jo W WENSINK op WOENSDAG 25 FEBRUARI 1874 in de sociëteit Ons Genoiobn zaal Kunstmin des Avonds ton 7 Ure Entree 0 25 voor HH Leden met hunne Dames per Persoon Vreemdelingen f 0 49 KAARTEN zijn te bekomen bij den Boekhandel A BRINKMAN en bfl den ondergeteekende De netto opbrengst zal strekken ten voordeele van de Werkinrichting Joh W WENSINK Bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda is te bekomen eene CANTATE ▼ oor KOOR ORCHBST en DECLAMATIE ter gelegenheid van sKonIngsZilveren Kroningsfcest den 12 MEI 1874 Woorden van D RÜIJTEE Muziek van Joh W WENSINK Opgedragen aan de Liedertafel Apollo en de Orchest Vereeniging Per Aspeea ad Astea P R IJ a ƒ 006 284 Staatsloterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint ap MAANDAG 2 MA ART 1874 TE HUUR om met 1 Mei of eerder te aanvaarden een net en gemakkelijk BOVENHUIS op één der vrolijkste grachten van Gouda Te bevragen onJer letter C bij den Uitgever dezer Courant Namens de OOMMISSIE voor de FEESTVIERING in Mei a s wordt verzocht dat Stadgeuooten die bij den rondgang aan de huizen niet in de gelegenheid waren g te dragen hunne giften gelieven in te zenden bjj een der Penningmeesters en daarbij op te geven welk bedrag voor het feest en welk voor het geschenk bestemd is De Penningmeesters der Commissie voorn Gouda P GOEDEWAAGEN Februa ri 1874 D BÜIJTER De OPTOCHT COMMISSIE voor het aanstaande VUFEN TWINTIG JARIG JUBILÉ van Z M DEN KONING noodigt bij deze een iegeljjk welke voor eigene rekening gecostnmeerd aan dezen optocht wenscht deel te nemen uit zich daartoe aap te melden op ZATERDAG des namiddags van twee tot vier uur in het bovenlokaal van den Heer HARDIJZER Het plan van dè voor te stellen groepen ligt ter inzage De OOMMISSIE voor den OPTOCHT WELmmMLOTESIJ ten behoeve van het ISRAËLIETISCH OÜDEMANNEN en VROUWENHUIS te Gouda Het BESTUUR van voornoemd gesticht geeftkennis 1 dat de Tentoonstelling zal gehouden worden in de Benedenzaal van de Loge db aee BiioEDEBTROüw den 22 23 24 en 25 dezer telkens van 12 tot 4 uren en den 26 van 10 tot 12 uren 2 dat de s namiddags plaats hebben 3 dat de gesteld qp 10 Verloting zal beginnen den 26 te 2 uren en in t openbaar zal Entree tot de Tentoonstelling is Cents per persoon en 4 dat er ijot het begin der verloting Loten k f 1 verWggbaar zgn Het Bestuur van voorn gesticht D L HORNEMAN Pres N V BOUREN Seer D van Straaten K4M£RBEHAN0£R is VERH naar P UISD van wjk P n 250 151 nabjj de B aafplaats Daar ducht aan dun werd middel en Balsem het hersteld zoo naam zijn wed de goede wei geven aan dit dan nadeel het recht Amsterdam Dec 1873 het hc da r htkar rk ing hoofdhaar van mgne dochter get uitvallen was en hier en daar namen wij de toevlugt tot Uw een flacon van Uw Americanvan mijne dochter weder heeft al het UEd ongetwyfeld aangeer een bewijs te ontvangen van Owor haarbalsem Pubkciteit ons schrjjven kan UEd eervoortoi brengeu en dus geven U daartoe g a minzame groete KIENEN Postbeambte M L H BBIENEN De American Balsem geefl binnen eenige weken hergroBi van Haar verdrijft de Roos staakt weUra het UltValIeU CU belet Uet troeg tgiiiK grijs wordea Franco aanvraag a f2 per flacon gemakshalve 42 blaujve postzegels bjj THEOPHILB haarkuudige Kerkstraat bg de Vgzelstraat 514 Amsterdam NB Bestellingsbrief ontvangt men terug Getuigschriften worden nut geplaatst als op geteekeiide toestemming Prof i ergTcr d A lion llaarü xtracl Dit bovengenoemde Extract geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding en het gebruik is een haarmiddel geheel eeuig in z oe zamenstelliug geheel afwijkend van alle andere tot nog tue uitgevondene haarmiddelen Dit extract vereeuigt alle voortreffelijke eigenschappen ia zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar zjju het verfris t en verheldert daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelijke haren weder gezond zet de wortel vast zoozelfs dat de reeds verouderde en verflenste haren weder langzamerhand opkleuren zonder dat het Extract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit HaarBx tract buiten alle andere haarolie of pomade welke altjjd met vet of olie verbonden zjjn is dat hierin alle vetmengselen zorgvuldig vermeden zijn die wel voor het oogenblik eenigen glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vuil en het dus dubbel waardig is daarvan een proef te nemen Het is met eene volledige gebruiksaanwijzing a 40 ets per flacon verkrijgbaar bij Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G van DETH J H KELLER en Zoon iJoito rfaro F A BqKüNIE MEN VRAAGT EEN JONGMENSCH om opgeleid te worden voor Kantoorwerkzaamheden en kleine reizen in den omtrek van Gouda Salaris naar bekwaamheden Reflecteerenden adresseeren zich onder de letter K met franco brieven bjj den Uitgever dezer Courant Versterkend Gezondbeidsmeel VAN B ADËMA te Arnhem SCHEIKUNDIG ONDIHZOCHT DOOB Dr R S TJADEN MODDERMAN Hoogleeraar in de Scheikunde aan de Hoogeschool te Groningen En Dr J A KAPPERJö Adsistent aan het Scheikundig Labora 1 torium der Hoogeschool te Groningen GhNKESKUNDIG AANBEVOLEN DOOR DE Afdeeling Arnhem der Nederlandsehe Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en verschillende DOCTOREN Vele Lijders aan slechte spijsvertering zwakke magen of borstkteaCsn vinden zeer veel baat bg het gebruik der FROMENTINE Ook wordt dit allezins versterkend middel om haren ligt verteerbaren aard 1 voedend eigenschappen en zuiver ieid van smaak met groot succes aangewend bg de voeding van Kinderen en Zuigelingen Verpakt in Bassen a l ena O OO voorzien van Gebruiksaanwijzing en Attest verkrijgbaar in de onderstaande Depots te GoudahijP J MELKERT te s Hoge bg 8NABILIÉ te Rotterdam bg S J G WULFF en H J dk RICHEMONT te Leiden bg de Wed BOSCH en FISCHER te Alphen bjj C GNEKOOP en verdere bekende Dé pots in andere plaatsen Aao den Ifeer Dr J G Popp K K Hof Tandmeester te Weenen Boanergaese No 2 Amstebdam 20 Aagostos 1868 Mijnheer In het belang der menschheid ach ik het noodig u opmerkzaam temaken op deHEiLZAHiOB NEZING VAN HET AnaTHBBIN MoNDWATKR Verscheidene heelmeester heb ik over mgn moud geraadpleegd verscheidene geneesmiddelen ijn mij door hun toegediend doch alles vruchteloos totdat ik op zekeren dag een certificaat ia oen der dagbladen las over uw mondwater Twee flacons mogt ik daarvan gebrieken en ziet müne mondbloedingen bielden op en de losse tanden kregen weder hunne natuurlijke vastheid Kortom ik durf uw mondwater ongetwgfeld aanbevelen en M het belang van uwe uitvinding en in het belang van het algemeen waarom u dan van deze naar goedvinden kant gebroik maken Met verschuldigde hoogachting heb ik de eer te zgn UEd Dw Dienaar H L VAN SWAENINGBR Te verkrij en Ie Goud bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat wjjk A 123 te Rolterdara bij P E ï nn Sunten KoliF apoth en A Schippeieyn C blnnuwe porceleinwinkel te Hnge bg J L F C Snabilié apoth j te Leyden bg E Noordijk j te Utrecht bg F Alten apoth te Amiterdam bg F vnn Windlieim C verkoophuisj Ie Oudewater bg ï J van Vrenmiogen te Sohoonhoren bg A VVollf CORRESPONDBl TIE Den hh I NoordholT en M Smit te Oroningon Met genoegen willen wij nan uw verzoek voldoen om VAD de door U bedoelde werken eene beoordeeling te leveren in ons bifid daar het onderwerp waarover rij handelen v n atffeiMfn belang is Zoodra wij ze dus ontvangen hebbeu ca 4e plaatsmimte bet toelaat zal aan uw verlangeu voldaao worden DK Reda ctie Oooda Dfnk vao A Uriukman LOTING VOOR DE Natio nale M iiitie Tweede Openbare KetmisgoTing BUIiGEMEESTEB en WETHOUDERS van Oouda voldoende aan nrt 38 der Wet vanden 19den Aagusta 1861 Staatslilad n 72 en aan art 20 tan Zijner Majcsteita besluit van den 8 ten Mei 1862 staatsbUul n 46 brengen ter algemeene kennis dat de IX TING der in het vorige jaar voor de NATIONALE MILITIE Ingeachreveoen ia deze Ge aeente zal plaaU hebben op DINGSDAO den 3deo Haait aanstaande dat de ingeachrevenea naar alphabeiische orde opgeroejien telve han nommer trekken dat ook voor ilrn niet opgekomen Loteling de trekking kan geschieden door zgn Vader Moeder of Voogd tirwgl dit hij bunne afwezigheid door den BURGEMEESTER of een Lid van den GEMEENTERAAD wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaar te doen van de redenen van vrijstelling die zij ter zake van de Militie meenen te hebben zich op voormelden dag zullen moeten bevinden ten raadbnite deier Geneente en wel zij wier namen beginnen met de letter A B C D E F G H I J K of L des voormiddags ten 10 ure en die wier namen aanvangen met de letter M N O F Q R S T U V W X IJ of Z dea middags ten 12 are dat tot het doen opmaken v a bet benoodigda getuigschrift wegens Brocderdienrt of al eenige Wettige Zoon gelegenheid zal bestaan ten Raadbuize dezer Gemeente Maandag den 23steo Februarij aanstaande des morgens van 10 tot des namiddags 1 en des ii middags van 3 tot 6 ure dat zg die zich daartoe aanmelden aoeten verpjeld zijn van tteee met hen bekende en te goeder naam staande ingezetenen die de tereiscUe getuigenis hnnen afleggen en kei geluigsehri t onderteekenen ter gi daarbij benoodlgd zijni voor vrijstelling wegens broederdienst een bewijs van het Huwelgk der Ouders de Geboorte Aden van de Broeders van deo Loteling alsmede len btwgze van volbragtt of werkelgke broederdienst een labboekje paspoort ot attest van dienst bij plaatsverraaging Toor vrijstelling van eenige wettige zoon een bewijs van k et Huwelijk der ouders Voorts dat de benoodigde bewijrrn van werkelijke dienst oi uittreksel uit bet Stamboek voor ilc belanghebbenden bg de betrokken korpsen zullen worden aangevraagd in lien lij zich vöiSr de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeente om de daartoe noodige opgaven te doen en lat zg die iMzwaren moglen hebben tegen de wijze waarop de LOTING is grsohied die kunnen inbrengen bij de Gedeputeerde Staten deirr Hrovincie binnen Vijf dagen te rekenen an den d ig waarop de LOTING heeft plaats gehad en wel bg een op onf ezegeld papier gfschreven bezwaarschrift hetwelk oet de nooilige lirwgsatnkken gestaafd tegen be ijs van ontvang z il behooren te worden ingeleverd bij den BURGEMEESTER dezer Gemeente die hetzelve BSD Gedeputeerde Staten opzendt Gouda den 17 Febrnarg 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Drooolekveb Fobtoun van Beboen Uzbndoobn MfiÖMt E MILITIE BEEENDMAEINO BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien art 9 van zgntr Mnjestiit besluil van den 17 December 1861 Slaaisblad n 127 Hoepen door deze op alle Ingezetenen die verlangen l Vrijwilligers bg de Militie op Ic treden om zich daartoe ter Secretarie der gemeente aao te geven voor of op den 26n dezer maand van des voormiddags 10 tot des namiddags ten één ure onder opmerking Dat door de Gemeente aan ben die zich als Zodanig mogten willen verbinden uit de fondsen der gemeente voor iederen Vrijwilliger een handgeld wordt voldaan ter somsia van dertig Onlden Dat hg die zich als Vrijwilliger wil verbinden moet zijn Ingeieteae det Vijfi ongeiuicdol iinderlooi we aieenaar voorts ligchamelgk voor de dienst geschikt ten minste 1 560 meter lang op den laten Januarij van het jaar der optreding het ZOate jaar ingetreden en bet 5ste niet hebben volbragt tot op het tijdslip der optreding aan zijne varpligtingen ten a nlien van de Militie voor zoo ver die te vervullen waren voldaan en goed zedelijk gedrag geleid hebben Dat hij bij zijne aangifte als Vigwilliger zal behooren O er ie leggen het door den Burgemeester af te geven getuigschrift voorgesckreveo by art 9 voornoemd tot afgifte waarvan zal Worden gevaceerd ter Secretarie der gemeente op den 24n dezer maandi Gouda den 17 Fftbmarg 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DBOOOLEEVEBFoETCIIir VAM BmROKS UzKNDOOy BUITENLAND Bulteolanilsch Overzicht De laad van Bismarck aan de kniteDUndaobe rsgeenouB os tocueto ta lu Ml a w da oaUagan en uitingen der altramontanen sekijnt in Frankrijk althana vrucht gedragen te hebben De bisschoppelgke andementeu ter gelegenheid van de vasten zgu tot dus ver gematigd en bemoeiau zich alleen met kerkelijke zaken lu de Franaehe bladen spreekt men veel over de houding der Bonapartisten tegenover da 7 jarige regeering van Mac Mahon De opioieo in dat kaap zgn ook hier weder verdeeld Ronher heeft in eeo brief aangeraden het gezag des presidanta te eerbiedigen doch waa van meaning dat dan ook het ge zag aan Napoleon IV moest len deel vallen Prins Napoleon antwoordt daarop dat de partg der keizerlijken dit niet mag doen aangezien zg geen ander souvereio kent dan hel volk hetwelk zich door een plebiscit moet verklaren De discussie over de Duitsche legerwet heeft Maandag in den rgksdag nog uiet veel opgeleverd Wat truuweua te verwachten was de meerderheid is ieer geneigd tot legcnioetk3ming maar il juist daarom de zaak zeer voorzichtig aanleggen het commisaoriadl onderzoek waarasn ook de rerlegenwoorUigera der regeering deelnemen il tot overleg meer geschikt De verdediging van de wet in bet algemeen igesohieJde door den grgzen chef tan Jen gencraleustaf ton Moltke in een kernachtige reje wnanu hy wees op Ie gebleken voortreffelgkhcid van de Duitsche legerorganisatie die ook door Frankrijk werd nagevolgd en op de noodzakelgkheid voor Dunschllindom door een voortdurend sterk leger datgene wathet in een hall jaar heeft verworven gedurende een halve eeuw te beschermen voorts weersprak hg met nadruk de bewering dat Dnltseblaiid verdere veroveringen zou verlangen Aan de daverende toejuichingen zng men d nt von Moltke de rechte snaar hadgetroffen men houdt het dan ook voor naarsch jnIgk dat het overleg een bevredigenden afloop zal hebben Hot ontwerp werd verzonden naar ecnouramissie Van de zgde der Elius Lotharinger afgevaardigden is reeds een voorstel ingediend tot hethoudoii van een picbiscjt in het rijkiinnd dbchgilgk vanzelf preekt hel i9 verworpen Buscliup Bae van Strantsburg heeft daarop in ua iin der katholieken verkla ird dat hij de gevolgen van den Frankfurter vrede aanneemt I De keizer van Rusland zal in April aan koningin Vicioria een bezoek brengen Nog slechts l ee verkiez iigen voor het Eiigelsche parlement zgu niet bekend heide in Ierland Demeerdrrheid der eoiiseivatieien bedraugt B4 tegtiiover Je vereeiiigde liberalen en liome rulers Tot de aftreding van het kabinet Gladstone is in den ministerraad besloten De koningin heeft het aangenomen Bg de admiraliteit ia een telegram ontvangen uit Cape Coaat in dato 26 Jan houdende datdetroe pen waarschijnlijk op 29 daaropvolgende Coomassle zouden binnentrekken De Ashaiitgneo hadden gebrek aan amnnitie en men dacht dat de oorlog op 7 Febr zou geëindigd zijn Uit Hongarije wordt gemeld dat de oplossing der staatkundige moeilijkheden waarin dit land zich bevindt alleen te zoeken is in een ministerie vau coalitie tusachen da verschillende partijen Degroote Rationale partij die sedert de lu 1867 tot stand gekomene overeenkomst tusschen dtüi keizer van Oosteiirijk en zijn koninkrijk Hougjrije de leiding der zaken in handen heeft gehad ii ten gevolge van den ouderdom en de ziekte van Franz Deuk haar aanvoerder buiten staat met hare vroegere geestkracht bet bewind te blijven voeren Zij zal zich derhdire met de hoof den der gematigde linkerzijde dienen te verstaan onder behoud altijd van den heer Szlavj als minister president die het vertrouwen der kroon zoowel als dat van bet land in de hoogsie mate bezit Vau eene kamerontbinding zou op dit oogeoUlik geen heil te verwachten zgn De tegenwoordige kieswet toch Iaat zoo vele misbruiken toe en laai het land gedurende een zoo geruimen tijd aan eene gevaarlijke opgewondenheid ten prooi dat tot deo maatree der ontbinding niet dan na voorafgegane wijziging dier wet zou kimnen overgegaan worden De uit Spanje kamende berichten luiden tegenstrijdiger dan ooit Aan den eenen kant wordt het ntiat vu BUboo deot ICcrioius bUoca eau wad aangekondigd Van de andere zijde verneemt meu nieuae verschijningen der carlisten in een meer oos telijk gelegen deel des rijks te Manreso vier uren van Barcolona verwijderd Uit Madrid wordt bet bericht van oneenighedeo in dea boezem van het ministerie herhaald Men schrijft aan den Maarschalk Serrano bet hoofd der regeeriug bet voornemen toe om door eene volkauitapraak zich in bet gezag t doen bevestigen Daarna zoo meende men zoo wellicht de beer Caatelar genegen worden berondeu iu het ministerie te treden en op die wijze de regeering te steunen met eenen naam die te midden der ontelbare bedorren staatkundige reputaticu in Spanje altgd nog zekeren glans behouden heeft FRANKRIJK De tegenwoordige Frausche regeeriug schijnt het doel te Lebben bet evenwicht tusschen de verschillende partijen te bewaren en aldus aan het bewind te blijven Zij heult steeds met de ultramontanen betzij openlijk of meer bedektelijk Deze dubbelzinnige houding heeft voor Frankrijktwee groote nadeelen Dit alles geschiedt iu naamder Republiek die slechts eene republiek in naamis en brengt menigeen in de verzoeking van tevragen of het maar uiet beter ware de Republiek neder te verwisselen voor het Keizerrijk Geen wonder dan ock dat de Bonapartisien volstrekt niet de hoop verliezen maar stouter worden bij den dag Erger echter voor het oogenblik is de invloed dezer staatkunde op de volkswelvaart Te Parijs zoo wordt algemeen verzekerd staat de handel nagenoeg stil Eene menigte werklieden is zonder werk en hel is niet vreemd mannen te ontmoeten die met hun livret in de hand een aalmoes vragen Door de Parijzenaara wordt teel gedaan om den nood te lenigen maar het aantal armen is buitengewoon groot en de kleine burgerij lijdt zelve In een der 20 arrondisseotcnten vau l args worden 8400 personen bedeeld in een ander 7000 De levensbehoeften verzekert een carrespondent zijn in den tijd van een halfjaar ongeveer een vierde duurder geworden alleen de huishuren zgn lager eu een groot aantal woningen staat leeg Van den Noorderspoorweg wordt beweerd dat de Maatschappij meer dan 20U0 wagens buiten dienst heelt wegens het verminderde verroer en van andere groote verkeerswegen hoort men dergelijke bL noliteu De zaak schgnt eindelijk de oandncht der Krgeering te hebben getrokken en hare bezorgdheid te ekkeu Er is eea groot middel tot dadelijke verbetering het