Goudsche Courant, vrijdag 20 februari 1874

olgra Mixr taaikiui die ket land rast geeft l artoe acbter schyut iqen niet te kunnen besluiten r nt eene commissie van onderzoek worden benoemd Trouwens eene goede staatkundige houding aan te ncmtu 19 poediger getegd dan g an De Fnipa a regi cring xou dan try w t hebben te veraudtren Ook de ultMmoutanen roepen om de goede staatkunde die de goeile geldniddeleu geelt faitee aoi de la bqnue poiitii ue je mis ferai de bonnes fiaamsaa maar de goede staatkunde die i j gerolgd louden willen zien 18 juist de staatkunde die Frankrgk geheel aan lager wal brengen zou en die thaua reeds xulk een nadeeiigen invloed oefent eenvoudig omdat imen oeest de Regeering ter kwader uie iiw Wfg k zuUtn ien gaan I T ▲ X I fi Bel Fcdtrland berat d Tolgende oorrespoodentie uit Some Niettegenstaande het Carnaval lokt het rerwerpen door de Kamer van het wetsontwerp betreffende de invoering nu hel verplicht lager ontleriiiqs nog menig scherp oordeel uit l c cntiek ging in sommige bladoii Booter dat de tegenstemmers beschuldigd werden geaeene ia ik te mal eu met de partijgangers van hel obscurantisme rn van inconsequentie en lichtvaardigheid omdat zij stemden tegen een wet aarvan zij de afzonderlijke artikelen achtereenvolgens hadden aangenomen Ziehier echter hoe de bezadigden redeueeren De minister Scialoi fijn gevraagd ontslag is aangenomen de ooiniater van binneal zaken is ad interim met de portefeaille belast meende het goed mei zijn ontnefp ter reorganisatie ü het Inger onderwjjs maar goede bedoelingen zqn even mi in de administratie als in de politiek voldoende om te slagen het komt daar alles op het slagen zelf aan De poihicke hartatochten kwamen b i de afstemming niet in het spel al trachtte ook gedurende de tiei daagsche debatten deze o gene afgevaardigde een vuurpijltje op te laten in de riebting liq wer l annstouiis op zijn plaats gezet Iaar anderen die hem opmerk aam maakten fi het uvoegzaïiie om in üe Italuiansche ouder ys uiestie de politiek te mengen de Kamer gaf veeleer juist door de latemming blyk ran onpartydigheid in deze want hot weteontwerp door den minister voargedrageu en duor de eoicBisBic gewgzigd bewtveordde niet aan de ioziehten van eenige party in de Kamer wdke dan ook Zoo wordt de noodtakel kheid der lotsverbetering van het onderwijzeud personeel algemeen gevoeld en het wetsontwerp i i qoaestie bepaalt een zeer geringe verhooging van de bezoldigiog voor de pikttelandsoaderwyzers en volstrekt geen vcrlioo ng voor die in de siedea Ah vergoeding kwam daarvoor in de pl ta een leger van inspecteurs met en zander toelagen welke zoo weinig zyn bepaaild en tastgeUeld dat er voor de meest zonderlinge uitieggingeii dienaangaande ruimte werd gelaten De onderwijiera aan de willekeur der gemeenteraden te onttrekken lachte de heUt der Kamer zonder onderscheid van party toe terwjjt het de andere hellt hinilerde ïuaacben die twee helften in stonden de miuieler rn de eommisaie aarzelende en weife cnde hoe dat te middelen men kwam daarop tot en besluit dat iiueli de ene uoeh de andere zyde voldeed Deze t u zooffie aders traiisactiei bemiddelende 4Mneudeinent u dedeji bat pnestigc J u het otttwerp in zijn geheel niet weinig verlore gaMi en oniwikicelden koelheid bg de vrienden n het wuisterie eu overmoed by de teg npartg Het begiiwel van verplicht lager oiidt wya is reeda in lS5Viade Italiaaoaehe wetten neergel gd en su gold het de vpaag uf hd ontwrrp Scialoin tot Kerfgfide cn stel lige uitvoering lan dat beginsel zou leiden De Ka ia r meende reeds spoedig dat te mogeu betwyfelen tteu z bemerkte dat het maar weiuig scheelde of miiusler eu commissie kwamen tot de bi keu ten is dat Iwt wetsontwerp met Uitvoerbaar zou li n £ n de meerderhaid der tegenwoordige Kamerleden die dat baianieeeren aanschouwden redeneerden het is zonder twijtel wcuschelgker een betere wet af te wachten dan deze milder goede lo te stemnen te meer daar onze biyvaj later deu weg zou versperrcs voor mannelyke daden al wy ons thaoa als kiMLereu lev edan tooadto Zuo nugelgk kwam dat ueiieka vao iuiater en c nmissie nog meer uit by de ileti ttea over het kpatelooze van het lager ouderwya Want de Kamerl n die gunstig gestemd yn ve r onvoorvajirdelyke kosteloosheid warep onverbiddelijk in hun eiaoben trrwyl do andere richting oujuiatheden meende te ontdekken in de verschillende tarieven daarbg kwamen de nie e behistingea in de gemeenten die voor het platteland thans reeds zoo drukkend zgu j t gold niet niinder dan twee a drie qiillioen lire al aanstonds by hi t uitvoeren der et te besteden Wel zeida de minister om aan het financieel bezwaar ta gemoet te komen dat de wet iaugzamerhoud in werking zou wordco gebracht maar die verzekering won de maerderheid der Kamer niet omdat zy vreesde dat zoodr daïe wet is h t StMtablad wa prykeu de prefecten ju 6e provmcilq de ondtrprtfeeten do inspecteurs en schoolcommissi cu het recht zouden hebben de Kemeentebegreotingen aan te spreken de gemeentebelnstiiigen te verhoogen De verwarring Jiy de Kanwtdebattcn die bet verwerpen van de wet vsorafgmgen bereikte liiutr toppunt toen er gehandald werd over de strafbepalingen vüor de overtreders dier wet Het eene lunendement sVerdrong iket andere waaronder er waren die amdruisten tegen de juridische beginselen en reeds bestaande wetsbepalingen illusoir maakten Zoo zouden er b V veroordeelingen gedaan worden zonder de verdediging te booren de Sindaco of burgemeeeter zou onbepaalde valigaclit hebben io het optreden als bemiddelanr bij het bepalen van geldboeten Ouder de vele gebreken die het wetsontwerp zouden bebbeD aangekleefd zy eiiidelyk nog gouaemd dst aap een onwetend vader die het gewicht van het verpliobt onderwy s niet beseft alle rechten van vader over zjjn kinderen werden ontnomen De Kamer maakte dus niet alleen van haar recht gebruik maar bewees deu lande veel dienst immers zy onttrok t land aan het gevaar van een onaitvoerbare wet üe by deze tieudaagsche beraadslagingen opgedane ervaring kan later worden gebruikt wanneer er een wet gemaakt wordt die ivaülyk leidt tot verplicht lager onderwyi BINNENLAND GOVBA 19 ÏIBEÜAEI De verjaardag van onzen koning Willem III wordt heden in onze gemeente op de gewone wyze gevierd Van de openbare en vele particuliere gebouwen waait de vaderlaudache vlag terw om 2 uur parade gehouden is door het ga nizoeo Morgen avond zal er hy deze gelegenheid in Ons Genoegen een groot militair assaut plaats hebben Op de Dinsdag U gehouden vergadering vaa de afdeëling Gouda vau het schoolverboud zgii tut bestuuisleden benoemd de hh J Gonda Dr de Vilile 3 i Grootendorgt en C Tbim en lot afgevaaidigikn ter nigemeeue vergadering de hh D Uuijler en C Messeaaker terwijl tot plaatsvervangers van hwtstgenoemden de hh Noothoven van Goor en Groolcudorsi werdtiu aangewezen Naar aanleiding kennisgeving vau de afd Zaandam aan het swoolverbond waarin de wenscb uügednikt werd dat andere afdeelirgeu Zaaudam s voorbeeld souden volgen in het houden van meetiuga over da quaestie van den arbeid van kinderen in labriekeu gaf de heer Grootendorst den wensch te ketuieu om ok hier eeie dergelijke meeting te hoadatt eg den heer vau Houten uit te nosdigen daarbij tegenwoordig te aya De vergadering bealoot eobier abewaohten wat op de algemeene vergadering omtrent de leerpliaht besloten wordt ïeu stutte bealoot de vergadering een som door liet bestuur te bepaleo uit de kas der afdeeiing aan de seitoommissie afuntaon voor een kinderfeeit onder uitdrokkelgke bepaling dat alleen lekooljaandt kinderen zullen worden onthaald zoiider daarbij op betrekkelijk schoolverzuim te letten Als vervolg op het bericht in ons vorig Nr aang iande itl kittdtr eetl als onderdeel viui de aanstaande feestviering io Mei kunnen wg tot ons genoegen mededeelen dat dit doorgang zal hebben daak zij eene bydroge van 200 van de afd iouda en omstreken der Uaatichnppij van Landbguw en eene van oiroa ƒ 150 van de afd Gouda van het echoal verbond Eenige dilettanten voornamelijk officieren nit s Gravenhage zullen iu Ons Genoegen een concert gevtn ten oordeele der te Atchin gewonden De intcekenlgsten die dezer dagen worden rondgezonden zullen ongetwyfeld het bewijs leveren dal wij niet alleen een woord van toejuiching voor de wakkere Etrijilers op Sumatra hebben maar ook tot lerzaohting van t lot der ongelukkige gewonden een ruime gift over hebben Ëen Benters teUigram meldt uit Singapore van den 14den dezer De Nederlandscbe consnl deelt mede datcenachterueef van den sultan een negenjarige knaap onder een regentschap vau 1 leden tot opvolger op den troon van Atchin is gekozen Men zal zich herinneren dat van ditzelfde gerucht reeds in een Regeeriiigs telegfam sprake was mnar dat in een later bericht gezegd werd dat de keuze van een nieuwen Sultan niet nader bevestigd was Moet wellicht dit telegram weder als eene bevestiging van het eerste bericht worden opgevat Bg de rq eeriog is ontvangen bet volgende telegram Atchin U Penaog 18 Febr Eene versterking door Toekoe Nanta van d YI Moekiin tegen Tuckoe Nek vau Marassa onzen bondgenoot aangelegd is 12 dezer met een verlies van drie dooden en dertien gewonden ailen minderen geiiomeu Deze operatie had zoowel een staatkundig als een krijgskundig oogmerk en moett dieuea om de toenadering vaa bet volk uit de VI Moekimjgsoiakkelijk te Aaksn De vcraterking is aan Totkoe Nek ter bewaking o erg evao Toekae Nanla is gevlucht Wat de uitwerking zal zijn moet later blijken De cholera id uog uiet ge veken doch minder Tut teelichtiug van dit telegram wordt gezegd i Zoowel VI Moekin ataaude onder het hoofd Toekoe Nanta Setia als de kampoug Marassa die met indere kampongs de Moekim vormt waarvan Toekoe Nek liadja Moede Setia het hoofd ia zijn gelegen iu bel district XXV Moekim westelijk van de Atchiu rivier De twee geiuaemde Moekim hoofden behoorden tot de rgksgrooten vier iu getal die den Sultan in bet dageljjksch bestuur ter zijde stonden Toekoe Nek Badja Moeda Setia heeft zoowel tijdein de eerste als by oe tweede expeditie herhaaldelgk aanriking met de Nederlandscbe autoriteiten gezocht maar scbeen huiverig zich openlijk aan onze zijde ta scharen By het succes onzer wapenen sobjint hij die huivering te hebben overwonnen Pe Commissie die te Zevenhnizen gerorad is voor de regeling der feestelijkheden van het kroningsfeest van Z M den Koning bestaat uit de heeren E A Akkerioga G Berkouwer G CL Beuzekamp I 31en schaar en J vaa der Starre die tot voorzitter hebben gekozen den heer J Menechaar tot secretaris den heer J ran dar Starre en tol penningmeester den heer O C Beuzekamp Het eere voorzitterschap heeft de commissie opgedragen aan den Burgemeester den heer J B Nedervcen die het bereidwillig op zioh heeft genomen De collecte voor het Nationaal gedenkteekec den Koning bij bovengemelde gelegenheid aau te bieden heeft in die gemeente 135 opgebracht Te Schoonhorea werd II Zondag euifi bgeenkonist gehouden in t kerkgebouw der Herv gemeente ter onderteekeniug van een adres aan de Synode in zake de reorganisatie der Ned llerv kerk De bgeenkomst was vr druk bezocht Di A W van Klu ve gaf enkele teclicbtingeu alsmede een kort overzicht vaa den Iqop der zaak sedert 26 Juli des vorigeu jaars ds C de Uoll pred te Bedykte Sehermer sprak een warm woord vau aaube eliug 116 haudteekcoiiigea werden op t adres geplaatot Het adres zou ook in de gemeeute Bedykte Schermer ter ouderteekenii worden nedergelegd en vervolgen aao de Sjrnode worden opgezoadao Staton GaoerMd Twzkje Kahbr Ziuing van 18 Februari Gisteren middag tea 8 ore heeft de kamer liare werkzaamheden hervat De reeds bekende wets ontwerpen zijn ingekomen zoomede de geloofsbrieveo van den beer Luyben 4ot wiens toelating ua beëadiging werd besloten De heer Gratama heeft voorgesteld om mei het oog op de inneming van den kraton en de bewijzen van dapperheid vSIharding en vaderlandsliefde van het leger en de marine voor Atchin uit uaam der kamer een adres van gelnkwensching aan den koning nan te bieden en namens het Nederlaudsclie volk openlijk dank te brengen aau ons leger en on e vloot en aan deu krijgslievelbebber In de zitting van Maandag tea elf ure lal daarover worden beslist De dag der discussie over de BMintwet eu de herziening van het reglement vaa orde zal nader bepaald worden De beer Gralama zeide bij het doen van zjjn voorstel hoofdzakelgk het volgenda Gedurende het reces zijn wg verblgd met eea buitengewoon nomiuer der SlaaU C ourattl welke ons de heugelijke tylkng bracht van da inneming van deu kruiun van chin eene tijding die ons anders zeker van de zijde der regeering van de groene tafel zon zgu medegedeeld Dat bericht heeft de gantche natie met vreugde vervuld en met bewondering over de volharding tact en dapperheid door de Nederl krggsliedeii en de Nederl marine aan den dag gelegd Dat bericht is in alle plaatsen van het vaderland met vreugdeblijken ontvangen fudcrdaail hebben het Nederl leger en zijn krygsbevelhebber en de Nederl marine blijken van dapperheid zelfverloochening vaderlandsliefde en van liefde tot onzen koning gegeven die herinneren aan de schitterendste dagen der republiek waarop onze natie en wy ons terecht mogen verheffen Het kwam mij gepast voor dat ook de Nederl vertegenwoordiging na het reces niet aoliterbigve In hulde te brengen en dank te betuigen aan bet Nederl leger de marine en den krijgsbevelhebber der expeditie Hoe kan het anders daar wij toch uitdrukken het gevoel dat gansoh de natie bezielt Deze wijze van hnidebetuiging is steeds gevolgd Bg de inneming van Djagaraga op Boll werd eVren eens een tdr un Z M gtricht Maar waarvoor hel ik noodig naar auteoedenien te zoeken waar ieder gevoelt welke dankbaarheid wg aan het leger de vlooien den krijgsbevelhebber verschnidigd zijn waar ieder onzer met belangstelling en liefde voor hanue daden vervoJd ie Ik heb daarom de eer voor te Stellen utt naam der kamer een adres van gelukwessdhing aaa Z M den koning te doen uitgaan en daarin openlijk den dank der staten enenal als verlegenwoonligers van t Nederl volk te betuigen aan hel Nederl leger de Nederl vloot en den krijgsbevelhebber De verlioliting van beden avond in den Haag bij gelegenheid vau s Konings veijaardag belooft zeer fraai te zullen zya Men beeft de gelukkige gedachte gehad de illuminatie ditmaal in dier voege aan ta leggen dnt de Vyverberg in welks wateispiegel de verlichte eeieboog zal weerkaatsen met dC omliggende atroten en pleinen als bet ware ii geheel zal vormen Daartoe zullen de Korte Vijverberg het Pieio en het Tournooi eid guirlandei gewij e wurden geilkimineerd waarbij ook de Lange HoutFtrant is gevoegd Aan beide zijden dic r straat zullen mede ituirlandes van lampions worden ootatokeo Tot opluistering van het feest zgn er muziektempela op bet Plew en het Tournooiveld geplaatst waar zich de maziekcorf aen van de schuttery en de huzareu zullen doen hoorea Dr Kuyper meldt in de N B Cl van heden dat bg Zondag met gezegd beeA zooals gemeld wu djt hg als godsdienstonderwijzer of als leider eener catecheteascbaol 2oa optreden De tentoonstelling van kunstwerken v n leende meesters die dit j i r Ie Amsterdam zal phats hebben zal worden iieopeod op Maandag 7 Srjit en geaiuleu op Maandag 5 Oct De knnstweikcu mueten bezorgd worden van Maandag 10 Aug tut uiterlijk MaaiKlag H Ang aao het lokaal der voormalige koninklijke akademie van beeldende kunsten N tnr men verneem tal er dit jaar waarsehgulijk geen endiiigsreest gehouden worden daar men nog geen plaat tour oe aameukomrt heeft kannen vinden Door de arrond rechtbank te Brielle werd bif vonnra van 12 Sept 1873 zeker pbotograaf en dépdtfa iudir veroortleeld ter zake van zooJer als apotheker of genteakundigc tut het afleveren van geneesiuiddclen bevoegd te i jn eei dooqe Urbanuspillen co eeuige uuraikuikjes te liebbeii verkocht De veroordeelde vuurzog ziBb ti eu dit verootdeeleod vouuis in hooger beroep cii nad t het door het hof van Zuidhollaiid beveeiigii was tegen dat bevestigend airest in cassatie IV h iaye raad heeft nu bg arrest van t Februari jl dal beroep in oaisalie a ewezen en derhalve deu verkuup tan nagenoeg alle geneeamiddeleu door winkeliers enz sir fbaar verklaard sfe S Koloniën o os T I N DIÊ Aan de rapporten van den militairen Opperbevelhebber lier expeditie tegen Atchin ten vervolge der DKiledaelingen voorkomen Ie in de Janavht Courant van den 26sien Dec is het volgende ont emd 13 Decentber Ten 6 s nur vertrok ile verkenning looals den 1 2dcn gelast uis zij was ten S uur weiler terug en rapporteerde op circa 14ÜÜ passen van het bivak uit eene sK euen versterking te zgn beschoten Omstreeks twee ure deed gcneraal majoor Verspgck het zuidwest wairts gelegen terrein aan de overzgde der la Hni vrrkeouen waaruit bleek dat KottaMoesapi een virrknnt steeucn fort met bastions onbezet av Alnjoor LuijmA bezette nog dicnzelfden middag nel zijn bataljon deze sterkte waarin een kanon van 6 Ned ellen lengte werd gevonden De apHenvaarta van die sterkte gelegen kampongs bleken beset te zgn Er werd beslaten deze deo volgenden morgen nader te verkenneu rn Ie bezetten Tegen den niddag werd voor Gighen eene oompagnie geleidende 26U dwangarbeiders gezonden en de last aan deu conimnudaut der 2de brigade om dadelgk te beginnen met het overbrengen tgner brigade naar hut bivak te Kutta Moesapi De 260 koelies werden gezonden voor de intcndanoe De compagnie moest dadelyk terugkonen en met haar luitenant kolonel Boumsetter eu het civiel personeel dat nog te Gighen i Deze order kon niet in haar geheel wordtin volvoerd wegens het lastig overkomen bg de Koeala Alleen het reohterhnif üde bataljon met den staf der brigade de inteudanoe en den commandant der artillerie kwamen dien dug nog o er het overige der brigade zou den volgenden morgen verder den overtocht voortzetten De wgze hoe men de vijandelijke werken aan de monding der Atchin rivier zoude aantasten zou afhangen van den uitslag eener verkenning langs de zuid vau Kotta Perak Bie verkenning badplaats in I den morgen van dien mg onder leiding van gen naj G M Verspyck q wien alsatafoflicieren rsran toegevoegd kapt Schneither en de 1ste luit Segov en De Wga en was samengesteld uit het rechterhalf 12de linkerhalfDde en rechteibalfadebat inf zo aede nog oomp van bet liokerhalf 1 2de bat edoe bat artillerie 20 cavalleristen eneeufelotouimneara eu sappeurs Terloops zij medei edeeld dat hetgeen tot nu toe KottaParak genoemd werd eigenigk Kotta Moesapi is en het werk dat den laatste nsam voerde ten rechte genaamd is Pahama In den vervolge zullen deze werken bg ban waren aam worden genoemd De verkenning déboucheerde fp de rechlerfiMA van de Tyandolgke fteUing tiukawoorM aarts van KottaMorscapi eu deze werden met zeer veel kracht aangevallen Generaal Verspijck roeirit zeer het gedrag onzer troepen De uiislag van het gevecht was dat Kotta Perak eu nog eene vijaoèeli keTerst rking nestwaurts daarvan iu onze haiicles vielen en de vijand zooals later gebleken is alagoe worken waaronder ook Koita Babi aaa de oostzijde der nwoduig van de Atchinri ier verliet Het verlies van den vyanil was niet gering 85 zijner duoden zijn door ons b u raven geworden terwijl later uog een 3Utal in de iaguue dryveode eiden gevonden Maar ook Wij badden verlies geleden Kapt Voorman de Iste luit Beekhuis beulen an het 9de bilt werden gekwetst doch niet doodelgk zoo ook luit van Stappershoéf f heizelMe bal die echter I niet wrrd geerocueerd maar in de gelederen is geblevea Verdi T saeuveldea 1 Eursy korp 3 Europ faseiiers 1 Amb en I hrlandMk aoldaot terwgl wy bovendien nog 38 gekndslen baddin Baiuvia 8 Jan Pen 5dea dezer keerdei hier van Benkoeleu de compagaieii Hilaoterie terug onder Cimraaudo tan den kaprtein der iitfaiitei ie Holhinders die in het afgeluttpeu juor dea opatand ia dal gewest bedwongen en de voorniamstc muitelmgen gevangrn genomen hebben Met dezetfle gelegenheid prden dien dag eenige licht gekwptete en zieke officieren uit Padang aangebmcbt die ongeaobikt zgn om verder aao de krijgsopt ralien deel te nemen De Procnreor Geueraal heeft aan de redaeieiira van dagbladen een schrgven gericht waarin hjj mededeelt dat het de bedoeling der Kegeeriug is overtreding van het Kuniiiklijk besluit in het Nederl Staatsblad 1 8S4 n 64 o treot bet pabliceeren van Btukken uit s Lauds arcllUI Mp kerst daa Ie vervolgen wanneer het geheime stukken betreft of zulke die meer dan blout administratieve maatregelen behaodelea Man meoit m t zekerheid te weten dat reedïonderscheidene Chineesche eigenaren vanarak itokergen hunne ondernemingen geeloten hebbeo en de bereidiug van dit vocht zulten blijven staken ten gevolgen vande drukkende bepalingen door de aieawe acegoawetin hel leven geroepen Uit fernate bericht men het volgende Menwerkt hier met soecae ter bevordering van het nattige en goede Zoo hebben wij eene volksbihliotbeek opgericht waarin na reeds een 400 tal boekwerken zyn terwgl aan 4 Ternataantche jongelieden het uitzichtis geopend op een eervolle maatschappelgke positie Hier ter plaatse citculsett het gerucht dat er plannen bestaan om het garnizoen geheel in te rakken Als dal waar is zgn de gevolgen niet te voorzien daar men algemeen van oordeel is dat de bevolking van Halmaheira welke gedeeltelgk tol Temate gedeeltelgk lot Tidora behoort en nu nog in bedwang gehouden wordt door vrees voor het in de kotta fort aanwezige garnizoen en buskruit spoedig in twist zii Ien komen en lich ook aan zeeroof zullen eohaldig maken Simarang 31 Deo Volgens ingewonnen berichten is nog niet gebleken dat in de zooveel geruchtmakende zaak der valsche bankbiljetten andere Europeanen als kurraardigers zoeden betrokken zgu dan de reeds Wooemde W Abelk Het omlerzuekin deze zaak woMtdoor lustitie en Politie met denmecsten yver vlj rfgeret en leidde alreeds tot dearrestatie van twee Chineezen alhier die Abels in het tervaardtgen der bankbiljetten behulpzaam waren en wier verkloringen en aanwgzingen daaromtrent hoogst belaugrgk moeten zgn zoowel als die van de bedienden van A welke ter zake door den officier van Justitie en deu rechter commitsaris zijn gehoord Sedert dii jaren hadden de Chinees Lie Swie Tin en twee zyner landgenooten zich zoo hier als te Solo onledig gebonden met het verspreiden der valsohe bankbiljeltea Men zegt dat Abels voor kat vervaardigen van valscli bankpapier voor oen bedrag van ƒ 8000 de som van ƒ ZOOOcomptant nitbetnald kfeeg Eene talrpe Cbineesche falniile br icht die biljettenin omloojp alle brieven en stukken op hun voordeelig handwerk betrekking hebbende werden na ontvangst onmiddellijk vernietigd Samenkomstenhadden merstal des nachts plaats in het atelier vanAbels aan huizfn en op publieke plaatsen werden dooi de bondgeoooten aonwijziugen geplakt waarin Zelfs Europeanen te Singapore en Chineezen alhier gezegd werden de vervaardigers van de Vatsdhe bankbiljetten te zijn olies met het doel om de Justitie en Politie op een dwaalspoor te brengen hetgeea bun dan ook drie jaren lang is gelukt Hel valt niet te betwijfelen dat dé te Solo adbiei Hhalde 40 bookbiljetteu vaa 600 en die van 100 en 600 welke bg het slation aldaar werden gevonden uit hetzelfde atelier afkomstif zijo M A B K T B B ft I € H T E N GdUda 19 FAr De Btealhiug was wederom flauw en de omzet klein Tarwe weinig aange ilen Polder puike 12 75 a 13 50 Mindere 10 50 n 12 Rogge puike ƒ 73 a 50 Uiodere 8 a 8 50 Voer 7 a 7 60 Gerst puike 8 25 o ƒ 9 Mindere 1 a ƒ 7 85 MavBr z are 4 50 a 6 59 Ligte 3 S8 f M H nnepüaad 8 76 pe veemarkt diet gewone aanvbér de liandelvllig magere varkens en biggen iets vingger varIcens voor Londen 19 il 21 cent per half kilo Kaas Aangevoerd 10 partyen prgzeu ƒ 28 a 81 Boter 160 i 1 70 Burgerlijke Stand Gebosiin 17 Febr Josica Hendriks ouders H Benoii en N i Baggert Reiaier Hattbijt oodcn I W Moris ea E Ae Rena IS Maria evdera D iB Lecowea ca J BrsMens FnaeiKnu ooters i F Welter en M i Laas OvialLDsa 16 Febr H dra Hertog 2d 17 C J laa llertam 3 n J C Gerritseowed 1 vau Vlaardiagen 62 j J Kwiokeleatierg II m 18 H SI G de Moree 2 DL € Verhoef I j m C Sehoolen 88 j ADVERTJSNTIËN Heden overleed tot m ne en mgner kinderen diepe droefheid mgn geliefde eefatgeaoot de heer NICOLA AS VERVENMEPhiuï mkw ill den onderdom van 58 jaren Goet Wed N VBRVENNB 13 Pebmari 18Ï4 Bo Mb1u De ondergeteekenden betoigen bij deze hunnen harteljjkea dank aan allen die bewijzen van belangstelling gegeven hebben bg gelegenheid hunner T jf eu twintig jarig Haw l ksfeeat Gouda H KABÈL 19 Febr U A A ËABEL t p Vbee De Heer en Menoow NOOTHOVEN TAK GOOR Roest tah LtMBints betuigen hunnen dank voor de vele bewgzea Tan belangstelling onderroiidm by de geboorte ran hun Zoon Gouéa 14 Februari 1874 Voor de betoonde belangstelling h de beralliag zijner echtgenoote betuigt de oudergeteekende ook namens haar zijnen dank P J BELLAART Goada 19 Febr 74 De Heer en Mevrouw PETTEK vak BocHOVE betuigen hunnen dank voor de vele bewijzen van belangstelling ontvangen bij het overlyden van hun oudste tweeling zoontje Gouda 19 Februari 1874 Men verlangt met Mei te Lfiden EENS KEUKENMEID tevens om eenig huiswerk te verrichten huur 70 buiten verval Adres met franco brieven onder lett Z2 bj den Uitgever dezer Courant Keukenmeid gevraagd tegen XS Mei P G en voorzien van goede getuigen uit de aai t dienst Lood naar bekwaamheid Adres franeo onder letter B aan het AdvertentieBureau vaa 6 B van GOOB Zonen alhier