Goudsche Courant, zondag 22 februari 1874

HOLLANDSCHE SOCIËTEIT van LEVENSVERZEKERINGEN opgerigt in den jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN HLLIOEN GULDEIT voigeroumeerd Directeur F LANaERHUIZEN Kantoor te Amsterdam Beguliersdwarsstraat bg het Koningsplein X 301 DOOBLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN dadelijk ingaande en uitgestelde LIJFRENTEN 0VEKLEVINGS KA8SEN en OPLOOPENDE LIJFRENTEN Generaal Agent de Heer T DRAIJER te Gouda Correspondenten in de Provincie ZuidHolland Te Gouda de Heer W J Portuiju DroogleeTer Notaris Delft 1 Mr C E Overgaauw Pennis Dordrecht 4 H Vriesendorp Gorinehem Heeren C de Gjjselaar C Graven lage Heer P J Landrij Leiden Heeren Lezwijn Eigeman Oudewater Heer R W Haeutjes Dekker Burgemeester Rotterdapi Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopnjjt C Vlaardingen Heer Paulns Kikkert Woerden G Groeneveld Zondag 22 FcbruarL 1874 N 1481 GOUDSCHE COURAIIT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De OPTOCHT COMMISSIE voor hel aanstaande VIJFKN TWINTIG JARI6 JÜBILB van Z M dïn KONING noodigt bg deze een iegelgk welke voor eigene rekening gecsstumeerd aan dezen optocht wenscht deel te nemen uit zich daartoe aan te melden op ZATERDAG des namiddags van twee tot vier uar in het bovenlokaal van den Heer HARDIJZBB Het plan van de voor te stellen groepen ligt ter inzage De COMMISSIE voor den OPTOCHT Bij den Boekhandelaar A pRINKMAN te Gouda is te bekonicn eene CANTATE voor KOOR ORCHEST en DECLAMATIE ter gelegenheid van sKoniiigsZilvcrcnKronlngsfcest den 12 MEI 1874 Woorden van D BÜIJTER j Muziek Tan Joh W WENSINK Opgedragen aan de Liedertafel Apollo en de Orchest Vereeniging Pee Aspbea ad AsteA P B IJ 8 ƒ O 06 WELSADmïBÜJ ten behoeve van het ISRAËLIBTISCH OUDEMANNEN en VROUWENHUIS te Gouda Het BESTUUR van voornoemd gesticht geeft kennis 1 dat de Tentoonstelling zal gehouden worden in de Benedenzaal van de Loge de ware BaoEDERTBOuw den 22 23 24 en 25 dezer telkens van 12 tot 4 aren en den 26 van 10 tot 12 nren 2 dat de Verloting zal be nnen den 26 s namiddags te 2 uren en in t openbaar zal plaats hebben 3 dat de Entree tot de Tentoonstelling is gesteld op 10 Cents per persoon ten voordeele van het Oude Mannen en Vrouwenhuis voornoemd 4 dat er tot het begin der verloting Loten a 1 verkrggbaar zijn Het Bestuur van voorn gesticht D L HORNEMAN Pret N V BUUREN Secr Pakjes VËRW voor HUISHOUDELIJK GEBRUIK in alleKLEUREN ook puik ORANJE a 10 Cts perpakje bg J C ZELDENRIJK Drogist te Gouda Winkeliers genieten een ruim raba t 7LMEN EN WIUFEIS De ondergeteekende beveelt zich minzaam aantot het maken van VLAGGEN en WIMPELS Uw Dienaar J IJPELAAB Jzv NB Verzoeke de bestellingen ten spoedigste MEN VRAAGT ËN JONGMENSCH om opgeleid te worden voor Kantoorwerkzaamheden en kleine reizen in den omtrek van Oouda Salaris naar bekwaamheden Eeflecteerenden adresseeren zich onder de letter K met franco brieven bg den Uitgever deier Oonrant 284 Staatsloterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 2 MAAET 1874 VLAGGEN lang 3 Meter breed 2 Meter met het Nederlandache Wapen 10 flr in Olieverf geschilderd kunnende gewasachen worden LAMPIONS BALLONS TRANSPARANTEN FAKKELS VUURWERKEN VETGLAZBN die 3 uur branden a 4 Cents zeer goed billgk en alles in groote keuze in magazijn voorhanden bg de Bonn spbe VlaKgenfabriek te Bonn ajd Rijn Openbare Verkooping en te OÓDDA op MAANDAG 23 FEBRUARIJ 1874 des voormiddags ten Elf uur in het Logement de Zalm van een WWEMMmK met ERF en TUIN aan de Westhaven te Gourfo wijk B N 166 waarin de SCHOENWINKEL en SOHOENMAKEEU vele jaren met goed gevolg is uitgeoefend Zijnde in het HUIS een Winkel met Kantoor vgf Kamers meerendeels Behangen en van Stookplaatsen voorzien een Werkplaats Keuken Kelder Zolder en hetgeen verder tot een gemakkelgk ingengt Huis behoort Te aanvaarden 4 Mei 1874 Op DINGSDAG 24 FEBRUARIJ 1874 des voormiddags ten negen uur voor en in het Huis wjjk K N 237 aan de Peperstraat van MEUBELEN waaronder een fraai Kabinet HUISRAAD BEDDEGOED KLEEDERBN en eenig gewerkt GOUD en ZILVER En op MAANDAG 2 MAAET 1874 des voormiddags ten Elf uur in het Koffijhuis de Harmonie van ACHT HUIZEN en ERVEN met een stak GROND staande en liggende op het Sint Jacobs Erf te Gouda wijk O N 283 tot 290 En een HUIS en ERF aan de Peperstraat te Gouda wgk K N 11 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda GoQda Brqk van k BriokmaD De VENNOOTSCHAP tot uitoefening deï HOUTDRAAIJËRIJ aangegaan bg acte op den tienden Juig 1800 drie en zestig voor den te Waddinxveen residerenden Notaris ANTHONIE NIOOLAAS MOLENAAR verleden tiisschen ADRIANUS tan der HOEVEN CORNELIS TOL en PIETER NAHON allen te Waddinxveen onder de Firma van A van der HOEVEN en Clc is bij acte op den achtsten Januorg 1800 viel en zeventig voor denzelfden Notaris MOLENAAR verleden ten gevolge van het overlgden van den Vennoot van der HOEVEN ONTBONDEN te rekenen van af den 1 Jannarg 1873 zgnde bg dezelfdf acte tusschen partijen overeengekomen dat de gewezen Vennoot CORNELIS TOL het regt zal hebben de affaire te big ven drgven onder de Firma van A van der HOEVEN en Cle doch alleen op zgne eigene verantwoordelgkheid Heden versch nt de NIEUWE UITGAVE VAN DB ZELFBEWARING EEN Geneeskundig Volkshandboek OVER DE OENEZINO DER ZENUWVERSI 4PPIK0 C VAN HET LIOCHAAM als een evolg van geheime gewoonten of buitenspdrigheden door Dr LA MERT N 37 Bedtort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hg is dagelijks ten zguen huize te consulteeren Wie met bij hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransóhe taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wgze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zgn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien vai vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld by den Boekhan Jelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 Cts en franco per post 85 Ct de Frausche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 Cts Door het toezenden van ƒ 1 postzegels kan jnen de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schrgver ontvangen Kennisgeving De VOORZITTER van den RAAD der gemeente Oouda brengt ter openbare kennii dat un de Kiezers in deze gemeente gn toegezonden de oproepinKsbrieren en aieiahiljetten tot het benoemen van EEN LID van db TWEEDE KAMER VES 8TAT£N 0ENER AL en dat wanneer eeoig Kiezer gn ttembriefje verloren of er geen mogt bebbirn ontvangen hg zich tot bckomiiig ditartan ter Tlaatteh ke Secretarie zal konneu rerroq en dat de inlUering der atembrirfjra ui aanvangen op den 27 n Februari aanstaande dea morgena ten neffe en einrtigen des namiddags ten vier ure dat bet stembriefje tchri lelyk ingetM door den Kiezrr in pertoon in de Stembus moet gestoken wordea dat geen ander ateabnefje dan dat hetwelk ran het zej el der HooCdplaateen tan het Hoofd en ran hel Onderkiesdistrict voorzien ia mag irorden gebriikt dat de in het briefje in te vullen persoon dnideiyk met naim en eoomaai moet worden aangewezen dat het briefje niet OHderteeiend mag zijn en geene andere briefjet omvatten of daaraan opieUelgk ign vastgehecht Gouda den 20 Febmarü 1874 De Voorzitter voornoemd VAN BER GEN IJZENDOOR N KENNISaEVINO ET H i IxJL ü ESZ BÜROEMEESTER en WETHOUDERS van 6o da gelet op het besluit van Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid Holland van den I6d u December 1873 N 98 1 Brengen ter algemeene kennis dat de HERIJK der Maten en üewigten dit jaar tol pUais hebbeu van den 2ilen Maart lot den Isten Mei aaustoande op alle Werkdagen iiilgenomsn Donderdag en Zaturdog van des voormiddags 9 tot des namiddags 3 ure in een daartoe ingengt lokaal aan den Groenenweg NAAST DE OPENBARE BURGERSCHOOL en dat de letter G in den gewonen drukvorm schuin gesteld bestemd is tot jajrletler zoowel van den IJK als vin den Hergk Op verzoek vnn den IJker wordt den belanghebbenden medegedeeld dat tot regeling der werkzoambejen de volgende dogen zgn aangewezen iWgk A 2 3 en 4 Maart B 6 en 9 C 10 eo U D 13 en 16 17 ea 18 F 20 G 23 H 24 en 25 I 7 e K 30 en 31 WgkL 1 JprU M 3 en 7 N 8 en 10 O 13 en U P 15 en 17 Q 20 en 21 E 28 f S 24 en 27 T 28 en 29 ff ordende leiangkebbenden voortt herinnerd a dat vj verpligt zgu hunne Moten en Oewigten behoorlgk achoougemaakt bg den IJker tgdena zgn verblgf m de gemeente tot het ondergaan van den Herijk Ie bezorgen j i dat zg die zulks vcr iiimen of daarin verhinderd worden voormelde Maten en Gewigten ió6t den In October nog aan den IJker ter Standplaats van het IJkkantoor waaronder deze gemeente behoort Rotterdam ter Her IJking moeteu aanbieden dat na het eindigen van den termijn van den Her IJk het gebruiken of roorliandeii hebben van Maten en Jewigtcn met loorzien van de vereuohte stepipelmcrken volgens art 2 der wet van den 7n April 1869 Staatiilad n 57 verboden en strafbaar is d dat geen andere Gewigten mogen bestaan dan van 60 25 ÏO 10 5 ï eo 1 Kilogram Pond 6 2 en 1 Hectogram Ons 6 2 en 1 Decagram Lood en 5 2 eu 1 Gram Wigtje e dat voorwerpen waaraan de wettelgke benaming of waaide ontbreekt oiel geykt worden dat de IJk en Hergk koetóoo geacfaieden g dat voorwerpen biet on de voorschriften voldoende met een afkennngsleeken gestempeld worden en k dat de ntet j uitt bevoiMt geicifflen wanneer zij voor josteriug vatbaar zgn zonder bnitengewone herstelling te behoeven door de IJkers op versoek van de belangkebbende gejuaieerd worden uaar hel bg art 4 van het koninklgk bestuit van den 16n October 18i9 Staatiblad a 160 vastgestelde tarief beditgende I vn 50 en 25 Kilog 20 Cts 20 10 10 6 2 1 6 Voor KorsaiN Ghviotin hetlemd voer gewoon gebnuk na 1 Kilogram en daarbeneden 5 Centa boven het Kilogram het dubbele van het be Irag iwelk voor IJzeren Gewigten der lellile zwaarte bepaald is iettemd voor fijnere wegbtge van 1 Kilogram en daarbeneden lU Cta boven hel Kilogram het drievoud van het bedrag tw4lk voor IJzeren Gewigten der zelfde zwaarte bepaald is En wordt hun verder msdegedeeld dat de Weegwerktugen lot den In January 1880 van den IJk zgu rrggesteld doch dot deu dfor stempeling voa een b yeonier merk moeten iSen voordien alamede dat voor de genoemde etempeliog nm alle m geirmk lynde Keegtetrktuigea gelegenheid zal bestaan op deuzelfdeii tgU voor den hergk der maten en gewigten bepaald Dientengevolge worden de ingezetenet aangemaand om zich op bovengenoemde dagen te vervoegen aan het lokaal vuor den hergk bestemd en bg het aanbieden hunner maten en gewigten tevens imiie weeg Kerkluigen mede te brengen len einde voor te komen de oiiaaugeuaiae gevolgen die bg verzuim daarvan voor hen zouden ontatoan ouda den 17 Februarg 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DUOOOLEEVEU FoKTUUN VAN BkKÜEN IJzENDOOKN Buiteulaudscli Overzicht Het opeuigk optreden loo deu heer Bouher met de caudidatuur viia Napoleon IV heeft veel opspraak in de l ransche politieke wereld gewekt Vele bladen geven toe dxt er eigenlgk voor bet moderne i raukrgk grene keus uverbjgft dan republiek of keiterrgk lerwgl de legitiaistea en Orieaaisteu meenen dat door den stap au Ruuher de kansen voor hun candidaten zeer verminderd tgo De minister de Broglie gaat voort met de verwarring in de gemeeniehuisbuudingen grooter te maken door zgne onbesuisde toepassing der nieuwe maire wet Op vele plaatsen is de maire afgezet lerwgl de nieuwe de publieke opinie niet durft trolseeren en dus bedankt De republikeinsche gedelegeerden van Vauoluse hebben met ilgemeeue stemmen Ledru Rollin tot candidaat gekozen De bladen der gematigde liokerzgde keuien deze keus of De Unton Républicame heelt met algemeene stemmen besloten om zich zoowel zoowel direct als indirect van elke inmenging lu de verkiezingen te onthouden De nood ouder de arbeidende klasse te Parg s en elders in Prankrgk is zoo groot geworden dat de regeeriog er zich over begint te verontrusten en van verschillende zgdeo pogingen worden aangewend om het gebrek te lenigen Het eerste waanuin men dacht was het geven van een groot bal door de pers aan den president der republiek aan te bieden ten einde zoo wat meer leven in de hoofdstad la brengen De politiek maakte echter de uitvoenng van dit plan moeielgk en ihans is men bezig met het verzamelen van gelden om langs anderen eg de bevolking te ondersteunen het doel is op zichzelf loffelgk maar het middel klem het ia niets dan een palliatief de hoofdoorzaak van het kwynen van den handel ligt m de onzekerheid van den politiekcn toestand de overtuiging wordt dagelgk algemeeiier dat het zoo met lang kan voortduren De regeerin schgot echter besloten het geduld des lands nog meer op de proef te stellen men zegt dat nu weder het plan lu overweging is om de vertegen ivoordiging van de koloniën af te schaffen de reden is dat de kolomen republikeinsche afgevaardigden kiezen De Fransche bladen zijn nog steeds toornig op Engeland omdat dit land verstandig genoeg geweest 18 om met partg te kiezen in den Duitsch Franschen oorlog Zg verbeugen zich in het optreden der Tories omdat deze oorlogzuchtig zijn gelgk Dnitschland zich in hun optreden verheugt omdat zg anti clericaal zijn De sanenstellmg van het ministerie Disraeli zal niet vóór heden odicieel bekend zijn doch men meent thans reeds met zekerheid te weten dat Derby Salahmj Richmond Cairns Gathorne Hardy Ward Hunt en air Stafford Northcote er deel van znllen uitmaken Lord George Hamdton wordt genoemd als ondersecretaris van staat voor boitenl zaken Volgens de Daily Telegraph zal Gladstone ora redenen van gezondheid voor een deel de leiding der liberale portg neerleggen en alecbla bg bdong rgke debatten het woord voeren Volgens bericht uit Cape Coast heeft de konin der Ashantijnen definitief het betalen eener schade loosstelling van 200 000 p st aangenomen De beraadslaging in het Pruisische heerenhuis over het bnrgerlgk huwelgk is beter atgeloopen dan verwacht werd De graven Bruhl en ion Kleist Relzow benevens de ond mioister Mantenffel schermden met ve l grooie woorden doch brachten geen nieuwe argumenten te berde De minister van eeredienst verdedigde de wet op nieuw en wees o a op een brief van den aartsbiasobop Geusel aau den aartsbuschop van Praag waarin het souvereme recht der kerk in huwelgkszaken wordt volgehoudeo De algemeene beraadslagingen liepen daarmee af en toen Woensdag tol behandeling van de afeoudtrlgke artiUlen was overgegaan bleek spoedig dat de lioo couservaiieve oppositie slechts woorden m de lucht had gesproken art 1 werd overeenkomstig de in den landdag rostgestelde lezing met 99 tegen 62 stemmen aangenomen Bismarck toonde Dinsdag even de zitting bij juist nadat de opmerking was gemankt dat hij met kwam In een volgende zitting is de wet lot art 5 met enkele onbeduidende wgzigingen aangenomen De Prov Corr schrgft De keuer neemt meer en meer in krachten toe en neemt steeds grooter aandeel aan het gezellig verkeer ten hove Toen hg Woensdag op het bal der opera verscheen werd hg met veel geestdrift en het aanheffen van het volkslied ontvangen Hij vertoefde er anderhalf uur en zg o goed voorkomen verwekte algemeen vreugde FBANKBUK Na de inneming van Carthagena door de Spaansohe regeeringetroepen hebben een tvtreduizeudtal opstan delingen aan boord van bet gepantserde tregnt Numancia de wgk genomen naar Algiers Het bestuur dezer kolonie ia begonnen met eene afscheidiug te maken tusschen de onder deze vluchtelingen aanwezige ontsnapte galeiboeven en andere misdadigers en da menigte alleen om politieke redenen uitgewekene inwoners der stad Tot ondersteuning dezer laatsteu is thans een buitengewoon crediet van 400 000 franken aangevraagd De vrouwen en kiiideien welke niet van hunne echtgcnooten of vadera vergezeld waren sgn gedeeltelijk tegen vergoeding bg v erachillende familieu gastvrg opgenomen De gewezen ofScieren en manschappen van het leger der opst indelingrn voorzien door allerlei arbeid in hun levensuuderhoud en warden slechts onder een zeer oppervlakkig toe