Goudsche Courant, zondag 22 februari 1874

ziekt in liunne twiregingen rrygelnten Een untal uitgewekenen hebben reeds het rooruemen zich voor goed in Algiers te betestigeu en het is gedeeltelyk met de bedoeling om deze Toor de kolonie geweuschte landrerhuizing aan te moedigen dat de Fransolie regeeriiig tich tegenover de lucbtelnigen 203 milddadi betoont Wat de galeiboeven en misiladigers bctnft deze worden in verzekerde bewaring gehouden totdat óver hunne al of uiet uitlèrering nader snl worden beslist De Courrier de Parii bevat het volgende bericht Toen de keiieilijke prins gebotón was werd by alle niiiatsnhappijeu eerte verzolcering op zijn leven gesloten Bij een bijiondere clausule en op souvérein bevel werd in alle levrnsverrekeringen die gesloten werden de meerderjarigheid van den Prins pp diens aohttienjangen leeftyd vastgesteld ten einde hem d in de uilLeerlng lau een aanzienlijke som te w iArborgen Zoodiit den ISdcn Maurt a a al die maatschappiJFn het bedrag hunner verplichtingen zullen moeten voldoen L e som daarvan bedraagt verwlieideiie milliornen Zoo het Waar is dat Eugenie gelyk de Bona mi listen verzekeren geheel zonder vermogen is dnu mag dit waarlijk een buitenkansje heeteii Men hrelt nu altli uis geld om politieke woelingen en kuiperijen te kunnen beginnen E L G I Ë De Weteasohap beert een zwaar verlies geledett door het overlijden van den beroemden Qiietelet wient liaaai mei allern m zijn vaderland maar id geheel Ëurbpa ttiet eere werd euoeiml Onvermoeid als hij was in di n arbeid beeft hij op het laatste oogenblik die helderheid van gerst en liefde voor de wetenschap behouden waardoor hy in staat is geweest een groot aantal werken van uitstekende verdienste en kigvend nnt het licht te doen zien Zijn gercbriflen op bet gebied der mathematische wetenschappen op dat der astroitoMife en öp dat der statistiek hebben hem ook buiten België eén onaterfelqken naatn doeti verwerven Er is in Europa en Amerika geen enkel geleerd genootschap dat hftt niet als een eer beschouwde Jaetelet onder zijn ledeti Ie mogeti tellen Voohil de Académie Royale de Belgique wier secretaris kij was zal zijn gemis diep gevoelen Uq heeft België herhaaldelijk op wet nschappel jke congressen vertegenwoordigd en is nog öp het laatste statistisch oongres tè St Petersburg niet eerbewijzen overladen die een sprekend b éwij t n van den köogen eerbied dien meh voor zg n lAIenten koesterde Hij bereikte den boogett leeftijd Van 73 jaren Zijn lijk zal Vrijdajtmóif en te elf uren wtirdefn bygezet iti de kerk St Uudule te Brutsel BDSTNENLAJNTD GOVDA 31 FBBBUAin Gisterenavond bad in de tioA KtAsttstn het ïiilitair assaut plaats Een zeer talrijk putliek had iian de belecfdcigk aangeboden gefegenbeid geT ruik gemaakt om getuige te zyn vali de feestviering bij Kelegenkeid van den geboortedag Van Z M onzen Ceéerbiedigdeii koning Nadat de lult adj Kiethagen een korte toespraak gehouden lad wei den de verèckillitede ntt van het pro rattkUa op ieét onderhoudende wgze uitgevoerd Het bestond uit gymnastiek tohertten gezang enz terwijl een goed afgespeeld blijspel de koning der bedienden getiteld tot slot gegeven werd Het feest werd opgelbisterd door de Aittziek Van het 4de reg InfantePie dat dÜ téiea dkirtoe was overgekomen Wij getooven den tolk te Zijn inzer stadgenoolen wanneer w ottiieu dank keWiigen vo ór den genoegelijken avóhd 6us jfesèhonWeè Pe volgende week Zal iti de bebeatfnzHiil fan de Ixige gde ware Braede rfro ïür tjp de Gtytiwe alhier eene tentoonstelling jilaats hetW ncr MörWeVpën die verloot zullen worden ten toottleele vtn het Israulieliesch Oude mannen én v rot en huls iïoniler twijfel zal deze trntoonttelling een bezoek ovrrwaardtg zgn leder zal dit met ons eeus zijn wanneer wij mededeelen dat oit i r de te verloten voorwerpen gevonden uorden Brusselsche haarden tafelkleeden goud en zilverwcrjc fvau dit laatste SO stuks eene tafel stoelen pendule klokken verscheidene kussens waaronder keurig geborduurde jianapéen voetkussens benevens een groot aantal daoieshandwerken Behalve het genoemde bevat de tentoonstelling o a nog verscheidene schilderyen in olieverw waaronder twee voor de verloting ten geschenke gegeven door Z K H Prins Hendrik benevens twee geschilderd en aangeboden door onze stadgenooten de hh Bertelman en Lugthart Voorzeker zal een groot aantal onzer stadgenooten al deze voorwerpen van kunst en smaak gaan bezich tigen Vm Zondtig S3 eSt en niet W nsdag 25 dezer is e tentbbnst lling g fiéild van 13 lot 4 uur en Donderdag 26 dezer van 10 tot 12 uur tegen een enirée van 10 cents die ten voordeele strekt van het bovengenoemde geitiebt Velen zullen ook hopen wg door het nemen van loten blijk geven iets over te hebben voor hulp behoevende ouden vid duged een teeken van beUng stelling dat h m die het topnt eer aandoet n hem tevens nog de kans geeft op iiet bezit van het een of ander sierlijk voorwerp Men make een ruim gebi uik van de aangeboden gelegenheid het nuttige en het aangename te vereeni enl Volgens een bericht in de iV R Cl van heden zonde er een groot aantal vacatures onistaan bij het porps scfauttorg qlGcieren alhier doordat verschillende heereu hun ontslag zullen aanvragen Naar men verneemt is de Boomsch Katholieke Kiesvereeniging in he district Gouda die vqor heteerst bg de verkiezing in Januari II is opgetreden in het leven geroepen door de bemoeiingen van mr J B van Son een der bestuurders van de Kiesvereeniging NoordBrabmt te s Hertogenbosoh en geheel naar het model van laatstgenoemde Kiesvereeniging ingericht Toen er herstemd moest worden tussohen de heeren van der LoefF en Kuyper nerddoor de Katholieke Kiesvereeniging eene deputatienaar Amsterdam gezonden om dr Kuyper verschillende vragen voor te leggen zyn antwoord op dievragen moet zeer voldoende zgn geweest en er werddon ook ijverig op hem gestemd N B Öt Benoemd tot hulponderwijzer te Stolwijk de heer P Blok Jr te Bergambacht Uit Oudewater meldt men ons dd 20 Febr De dag van gisteren kenmerkte zich door eene hier nietalledaagsche levendigheid t Herhaald bespelen van t carillon t allerwege wapperen van de vaderlandsche driekleur geïmproviseerde optochten met trom vlaggen en vaandels van dien dag vr uf hebbende leerlingen der openbare school dat alles t was wel in staat de feesteigke stemming te verlioogen s Avonds bijeenkomst van de burgerij om te beraadslagen over het aanstaande koningsfeest Twee cummissiën werden benoemd nl eene voor het inzamelen van gelden voor het koningsgeschenlc en eene voor de locale feeatviiMtiig de laatste met het recht van assumptie Zij bedaat uit de hh W Jongeneel J A Montijn J Kiewiet de Jonge C A van B aricum D Boere Jzn A C van Aelst J de Jongh P U Seuter en W fan de Pavoordt Dezer dagen zal zij de burgerij ene tweede vergadering bijeenroepen en haar plan van feestviering blootleggen Tot eerevoorzit ter werd benoemd de heer E VV H aeu eua Dekker burgemeester Van SeuUr i Off is gisteren het volgende telegram ontvangen De Penang Oaselle van 20 Febr meldt het gernclit van een scherp tM cn op 16 Febmari Het verlies der Hollanders zoowel afn dooden als gekwetsten waaronder verscheidene officieren zou ernstig zijn Dat der Atchinezen Was onbekend Van Meul off is het volgende telegram ontvangen uit Singapore vun 1 U Februari De Hollandsche consul kondigt a n dat de forten van de vrjandige hoofden Zijn bpfflfrckliigd Van de Hollanders zijn daarbg 3 gedood en 13 gewond De Hollandsche artillerie verin it Atchin met een deel der troepcn Het andere deel big ft zich versterken in de ttoskee en in den krliton Men verzekert dut de blokkade der Hollanders nog gedurende den aanden mousson zal voortduren De hoop dat de illuminatie Dondenlagavond ter éere van s konings verjaardag te s Hage ontstoken de kroon zou zetten op de feestelijkheden vim den dag werd met verwe ienlijkt De regen die van 4 nfe i af bijn zdnder tuSstbenpOoze nederv iel btnschte e en bard lie lichtjes wirir uit als zij werden alili estoken en niet dkn met veel moeite en godnld raoclil het gelukken bier eudaar qi a Op hel l lein een tijdlang de overwinning over hei water te beh ilen zeer ten genoegen van de groote menigte die trots fegen n rifgk Zi6h liiifgs lie straten bewoog Het gri ote stuk in den vijver Wislnkte geheel even als de i erlichtirtg in de Houlstfaal De muziektenten op Plein en TouriiooiveUl bleven onbezet Alleen de gnsillnttinJAie Vóór stinAilge ministerien tartte den regen ttet goed gevolg De Commi isaris des konings in deze provincie heeft naar aanleiding van de door den minister vun marine uitgesproken wensohelijklieid tot bevordering der aanwerving van schepelingen voor de zeemacht in de verschillende gemeenten des rijks de unndaclit vnn de gemeentebesturen op deze zonk gevestigd met ver zoek zooveel mogelyk door openbare kennisgevingen hel dienst nemen bij de zeemacht aan ti moedigen De leden van de tweede kamer hebben Donderdag de werkzaamheden in de fdeeiingen hervat met het ondettoek van verschillende wets ontwcrpeo In eene des middags gehouden zitting der kamer is de heer mr Win ens gekbzen tot lid der huishoudelig ke tommissie De muntwet is tegen Maandag aan de orde gesteld Het voorsiel van den heer Oldenhnis Gratema waarover in de zitting van de tweede kamer van aanstaanden Maitndkg eede Uetlislidg zal worden genomen Uidt lldu Ik stel voor aan den jioning een ailres te richten van hulde en Z M geluk te wenschen met de door leger en vloot in Alchin betoonde dapperheid Voort stel ik voor den dink der vergadering te betuigen imn de troepen aan de zeemacht en aan den grijzen beielhebber der expeditie De volgende wetsontwerpen zijn Donderdag door d6 afdeeliugen der Tweede Kamer onderzocht 1 baittralisatie van KrothofTer en anderen 2 Vervroeging van den dag der verkiezing voor de Provinciale Staten 3 Vaststelling van het sidt dbr rekeningen van Snriname en Curai dver 1869 en 1872 4 Bekrachtiging van eredieten door den Oonv Gen geopend boven de Indische blegro tingen voor 1871 1872 en 1873 5 Bekrachtiging eener met ambaclitsgeregligden van Child en Nienw Vossemeer en Vry berghe gesloten dading 6 Bekrachtiging van onderKandschen verkoop van grond langs de Staaisspoorweg 7 Wijziging der et op de inkwartieringen 8 W ziging der w ettelijke bepalingen omtrent het zegelregt op de a oten van beleening 9 WijHging der wettelijke bepalingeh omtrent het voorregt der oommissionairs 10 Idem betrekkelgk de regterlgke tneht 11 Vaststelling v th bepalingen omtrent den ijk der gasmeters 12 Ifegcling van de uitoefening van en het onderwijs in de veeartsenijkunde Donderdag nliddag kort Vbor den aanvang der zitting van de tweede kamer werd ia het gebouw een brandlucht waargenoweii terwijl een vrij zware rook verschillende lokalen vulde Het bleek weldra dut een kuis van de verwarmiiigsmacliine loopende tusschen het plafond van een der lokalen bij den Raad van State in gebruik bet houtncrk had doen smeulen Door de kamerbewoardera der t ei d kamer en ran den Raad tan State de koilen en t verdere personeel werd met behulp van de in het gebouw aanwezige brandspuit de brand spoedig gebluscht Ongeveer hetzelfde is ook ecnige jaren geleden voorgevallen Zondag jl heeft er te Utrecht weder eene vergat deriiig plaats g ehad van deurwaarder ter bespreking van de oprichting eener vereenigiiig die zich meer aancensiditing beter onderling verkeer en zoo mogelijk verheffing Van stand ten doel zal siellen Ongeveer 100 deurwaarders waren hetzij peraoonlijk hetzij bij gevolmachtigden opgekomen in hooidtrekken is men het eens geworden en aan de heeren Spoor uit Rotterdam en Margadant van Vloordingen is opgedragen een ref etnent te ontwerpen Men schrijfl nit Maasland van 17 dezer Heden had in tegenwoordigheid van het bestuur de leden der commissie van uitvoering en eenige genooiligden de proefmaling plaats met het pas voltooide sloomw itergemanl in den Anikeet hnitenpoMer onder deze gemeente uaarvan fle uitwerking geheel aan de gestelde rischen heeft voldaan Dborile stichting van dit stoomgemaal znl ook deze polder in het vervolg beter vcr ckerd zijn het overtollige water in korten tijd te kunnen loo en i e gebouwen zijn gemaakt door den heer A Blok aannemer te VlaarüingerAmbiicht en ket stoomwerktuig enz geleverd door Ie heeren Cosijn en 0 Gondo Een en ander is ontworpen door en nrtgeroerd onder toezicht vin den heer T van der Doll te Maassluis In den nacht van Dinsdag op Woensdag 11 tusschen II en 12 uur IS htt tooiieelgeze schap onder directie Vun den heer P van Bie ie uit Kutterdaa dat te Zevenhuizen een voorstelling had gegeven op ticu teriigreis een ongeval overkomen dat ongelukkig gevolgen had kunnen hebben Het rijtuig waarin het dit tien personen bestaande gezelschaip zich bevond is bij Nieuwerkerk dicht bij het station in het water geraakt Door de tegenwoordigheid van geest van eenige leden van het gezelschap zijn zg er in geslaagd door het sluksluan van eenige ruiten zich zelve uit die linchelijke positie ie redden Vervolgens in het naastbijzijnde lofiement komende zgn zij door de boeren allerscbandelgUt behandeld en werd hun onder anderen toegevoegd indien het geen vasten avond was kwam je hier met in en met de bedreiging hun een kogel na te zullen zenden indien zij zich niet itit de voeten maakten Na dus zotfwel te land als te water in levensgevaar te zijn geweest is het gezelschap gelukkig voor het Hollandsche tooneel bewaard gebleven De gemeenteraad van Amsterdam heeft In zijne Woensdag gehouden zitting verworpen een voorstel van burg en wetb strekkende tot vermindering van het aantal leden der plaatselgke schoolcommissie van 40 op 0 doch aangenomen het voorstel om het beginsel der openbaarheid toe te passen op de vergaderingen dier commissie behoudens de bevoegdheid dier connissie om wanneer ii het onderwerp voor opeiibare beraadslaging minder geschikt oordeelt met geêlaten deuren te beraadslagen Men leest in de Sfenersthe Zeitunff Naar men zegt bevat htt Fruissisch holarchief zeer beUngrgke en gewichtige stukken aangaande den horologiemaker KaundorB jodewljk XVII wiens erven thans te Parijs tegen den graaf vau Chambord in rechten zijn opgetreden Dientengevolge wordt verzekerd dat hun advocait Jules Favre bij ket Fruissisch hof pogingen zal aanwenden om mededeeling vén die stdkken te erlangen volgens sommigen beeft bg dit reeds gedaan Daar Jules Favre evenwel na de rol vddr drie jaren door hem tegen FrUissen gespeeld dit aanzoek nioeielijk Zelf en rechtstreeks doen kan znl deze uiterst kiesche en teedere zaak vermoedelgk wel aan een tusschenpersoon worden opgedragen De uitsbig van het rechtsgeding moet grootendeels van het spreken ef twygeu vu bet Fruissisch hof afhingen Uit Tuil sohrijft men dd 17 Pebraari Tan Sier kan gemeld worden dat het wintergraan in onzen polder geiyk in gHieel den Tielerwaard erldziim schoon te veld slaat B ijfl l et weder gunstig dan zal men spoedig aanvangen met bet poten van aardappelen Van dit getvas was veel gekuild geworden bij gemis aan koopers In de laatste dagen werden enkele pattijen verkocht tegen 2 10 de hectoliter Bij het openen der aardappel kuilen bleek dat het hoojz tijil werd aingezien de ontkieming reeds ver gevorderd was Hoezeer het bouwland in waarde blijft stggen bewees voor enkele dagen eene verhuring van enkele perceelen d o den heer J O Thooft Voor middelmatige qualileit werd niet minder dan 167 per hectare geboden Intake ket opriohten van een monument in Maas en Waal ter herinnering aan het aanstaand zilveren jubllé van onzen geèerbiedigdcn Koning vernemen wij van vertrouwbare zgde dat het pUu reeds gereed ligt en zoodra de toestemming van den Ministervan Riiiiienlnndsche Zaken ontvangen is in uitvoering zal worilen gebracht V 1 Deirr dagen werd Ant Daams kruier wonende Bagijnfiofstceg te Amsterdam door een hem niet bekend particulier verzoeht éen ioa van ƒ 1800 te ontvangen aan een knslierskantoor voor eifecten De aangeboden eifecten werden echter daar voor vilsch erkend de kruier die te goeder trouw zijn dienst had verleend uerd teruggezonden vergezeld van iemand van het kantoor en gevolgd door politie De opdrachtgever zou het geld by den kruier komen afhalen deed zulks ook maar werd nu dadelijk geknipt t Moet iemand zijn die reeds vroeger wegens kwade prnctijken bij de onderneming van Gend en Loos werd ontslagen Te liheden gaf dezer dagen de wet houdende Voorziening tegen besmettelijke ziekten aanleiding tot groote sentatie Het zoontje van een Israëliet aldaar overleed aan diphtheritis De vader verlangde volgens Zijne godsdienstige overtuiging de begraving op de begraafphiats der Israëlieten te Arnhem waar al zijne lamilieleden worden ter aarde besteld terwgi in die f emeeute geen kerkhof dier gezindheid aanwezig is Ie burgemeester meende echter op grond van art 11 der genoemde wet ket vervoer van het lyk niet te mogen toestaan en gelastte de begraving op de kegivafplaats der burgerlijke gemeente Hevig protest niet alleen van den vader maat ook van de geloofsgenooten te Arnhem die de berairldeling inriepen van den opperrabbijn te Nijmegen Deze wendde zich tot den inspecteur van het geneeskundig ttaatsioezicht in Gelderland die adviseerde dat Ben de gevraagde vergunning ónder de nooilige Voorzorgsmaatregelen kon verlcenen Toen de plaatselgke geneesheer in overeenstemming met den burgemeester verlangde dat gedurende dit geschil het lijk in liet Hjkènhiils op de br iiMfplaats zuu worden overgebracht die diiar bet eigendom der hervormde kerk is weigerde een der kerkvoogden daar pUats voor den dooden Israèlieten moest tengevolge dnorvan het lijk langer dan de wet du toelaat in hot sterfhuis verblijven Uit Winterswijk wordt nnn de A B Ct geschreven De Duitsche bladen bevatten een sterk gekleurd verhaal van mishandelingen en belecdigingeu onlangs in lijne gemeente een Pmisliehen ondèfWijzer en zijne leerlingen aaugedaata De zaak komt hierop neder dat voor een paar weken een leeraar van het progymnasium in het naburige Vredeo met een aantal zijner discipelen deze plaats bad bezocht en naar huls wilde temgkeeren toen juist de leerlingen der Hoogere Burgerschool de school verlieten eu eenigen hunner uit de laagste klasse dier inrichting hunne Duitsche collega s een eindweegs volgden Bij die gelegenheid moeten sommigen der Winterswyktcie knapen ziéh alleszins laakbare uitdrukkingen tegen de Vrèdeiiaars hebben Veroorloofd eu moet er zelfs door enkelen met kiezel geworpen zijn In hoeverre il dan met provoeatie of verzet geierzijds heeft pladts gevonden is vooralsnog moeielgk te beslissen Dit zal uit de initruetie moeten bigken wint de onderwijzer uit Vreden heeft gemeend deze zaak in Duitsebland tot een regeeringszaak te moeten maken en gisteren heeft de burgemeester tewns hoofd der poiitie in deze gemeente op last van ouzen Minister van Justitie sommigen der leerlingen die zich aan de verkeerde handelingen zouden hebben schuldig gemaakt in verhoor genolaeo Uit een opgaaf in de Mei md Bukr Zeitung omtrent de steenkolen aan en Ifvoer in de haven van Buhrort blijkt dat dfeaanvoer Sn de verschillende mijnen in den omtrek g lurend de maand Januari 1874 272484 centenaars 60 kikt minder was dan in Januari 1873 In de zelfde maand bedroeg de gezamenlijke afvoer 327848 centenaars minder dan in Januari 1873 Alleen naar Nederland werden in Januari 1874 191633 centenaars kolen minder verscheept dan in Januari 1873 In Januari 1873 bedroeg dit cijfer 415591 eent nurs in Januari 1874 slechts 223969 Centenaars Kolonién OOST INDIÉ Aan eene particuliere correspondentie in de N Boil Ct ontleenen wg het volgende AlcHn 9 Januari Als men de positie riet is men er verbaasd over dat onze soldaten zieh door het zware duornachtige verhak hebbeu kunnen heen worstelen De verliezen daarbij zijn trouwens groot geweest miar de steikte der positie in aanmerking grnaniea met te duur gekoekt Outdyk u t Ut mogelijl gedoaU om het verblyf in de nissigit veilig te maken maar dat gaat met gemakkelyk Als men zich maar ereb beweegt naar ponten die door den vijand betzij git boomen of uit andere hooge punten te zieu zijn ontvangt men geweeieohoten die diknjjis raak zgu Eergisteren en gisteren werden op deze wfjze drie ofllcieren en eenige minderen gewond en eeoe vrouw doodgeschoten De zwakke punten worden voortdurend door zandzakken verhoogd om de bionenniimle vtilig te maken Nu moet de Kraton worden aangevallen mair hoe Bij vestingen in EuMpa nl zijn ze ook nog zoo goed volgens de regelen der kan t aangelegd en nog zoo goed bewapend weet men taaelyk gotd gedekt voet voor voet vooruit te komen en een bepaald resultaat te krijgen Men heeft de resting met een rrg terrein voor zich en kan die berennen en insluiten Hier weel men niet waar te beginnen en als men ergeAs begonnen IS en veel werk heeft verriclit weet men niet of men wel op een go d punt niikomt Het terrein om den Kraton is zoo begroeid dat men niets van dezen ziel en wat zich buiten de missigit naar de zijde van den Kraton waagt loopt gevaar van te worden neergelegd Het terrein woiill bestreken door aarden werken die achter de Koerong Dalam liggen buiten het bereik onzer infanterie en onze artillerie kan die werken niet tot zwggen brengen ant iedere schade die daaraan wordt toegebracht wordt onmiddellijk door den vgand hersteld Ook s nachti nerkt de vijand hard overal waar hg meent d t wij naderen tillen De hardnekkigheid der verdediging is misschien voor een goed deel hieraan te wgteo dat de bevolking op allerhaude manieren tegen ons is opgezet Zij denken dat wij haren godsdienst willen omverwerpen slavenarbeid en drukkende belastingen willen invoeren als 5 dollars s maands voor elk bewoond huis Inl sr s maands voor eiken klapperboom 1 dollar voor elk huwelijk 1 dollar voor elke geboorte De enkele Atchineezen die soms in het hoofdkwartier komen warden beter ingelicht leruggezjudeu maar al het wat belpen 9 Op het oogenhlik wordt een vaste brug een gierbrug is er reeds over de rivier geinnnkt want de beide oevers moeten goed bezet blijven om een veilige communicatie l iugs de rivier te behouden Het veirvoer vnu alle beuojdigdheden heeft al wat moeite Jiokost 1 Op het strond en in de branding njn uiet mmdFr dan dnu vlotten zestien sloepen en een stoombarkas stuk geslagen Zulk een moeilijke oorlog als deze is in Indie reker nog niet gevoerd Van de 235 officieren die uiilrok kmi zOfi ent Aeerdin 50 ziek ofgéwdnd of dood Maar wij zijn taai en zullen het ten slotte Wel kloreii Laatste Berichten Berlijn 20 Pebr De rijks lag heeft het ontwerp der drukperswet naar eene commissie van veertien leden verwezen Prins Bismatok verdedigde de handhaving wn den tegenwoordigen tovsland met betrekking tot de drukpers in Elzas Lotbaringen In t Heerenhnis zijn de ni overige artikelen van t wetsontwerp tot invoering van t burgerlgk huwelijk aangenomen De door de ultra oonservatieven voorgestelde wijzigingen in dit outwerp Zijn met 129 tegen 15 stemmen verworpen Versailles 20 Febr De vergadering heeft met 610 tegen 116 stemmen het amendement verworpen strekkende tot eene verhooging van t zegel op de biljetten aan toonder of order die door de Fransche bank in omloop worden gebracht t Amendement tot wederinvoering van hel dagbladzegel is mede behandeld en zal morgen verder bclaiidcld worden iËurgerlijke Stand Otaoinci 20 Febr Jonu Fredriu oDden W Bakker en N Everliag OïUtiDis 19 Febr C Lugtigheid bnisvr via S den Hollander 5 j H de Gioijl 81 j advertStiën De Heer en Mevrouw J H van MIEROP betuigen hunnen dank voor de vele blijken van belangstelling 1 de geboorte van hnnnen Zoon ondervonden Gouda 20 Febmari 1874 Voor de vele bigken van deelneming by het overlgden myner Geliefde Echtgenoote MARIA ELISABETH KAMPO betnig ik ook namens wederzgdscbe betrekkingen mgnen hartelgken dank H FAAU Gouda 21 Febr 1874 Mr Timmerman Voor de vele bigken van belangstelling ondervonden bg onze 26 JARIGE ECHTVEREENIGlNO betnigen wij aan allen ook namens onze Kinderen onzen hartelijken dank S DEKKER M DEKKERGotida 22 Febr 1874 van Gassel De ondergeteekende heeft de eer kennis te geven dat hg zgne KOEK en BANKETBAKKERIJ heeft overgedaan aan den Heer W N RAAUMAAKERS dank zeggende voor h t genoten vertrouwen beveelt hg zijn opvolger in dezelfde gonst aan H KEMP Mg referepende aan bovenstaande annonce neem ik de vr eid e door mij overgenomen zaak in UEd gunst aan te bevelen hopende door een prompte bediening hetzelHe vertrouwen te mogen genieten welk mijn voorganger zoo ruimschoots is ten deel gevallen W N RAAIJMAAKERS Oosthaven N 17 No 762 der beroemde Wckelijksche Zamciispraken Uitgave J J H KEMMER te Utrecht is heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda JPuik smakende L ËzL rli bLi in alle soorten nit het Magazijn van de Heeren WOLÏERS en JONKER te Atifsterdam te verkrggen b H W M STEEVENS Banket en Koekbakker ie Gouda