Goudsche Courant, woensdag 25 februari 1874

De OPTOCffiT COMMISSIB voor het aanstaande VIJF EN TWINTIG JARIG JUBILÉ van Z M DEN KONING noodigt bij deze een iegelijk die met eenige tegemoetkoming ran kosten van wege de Commissie GECOSTÜMEËilD aan dezen Optocht weuscht deel te nemen uit zich daartoe aan te melden op DINSDAG des avonds van acht tot tien unr in het bovenlokaal van den Heer HARDIJZEB Het plan van de voor te stellen groepen ligt ter inzage De COMMISSIE van den OPTOCHT Wwnsdag 25 Febriarli 1874 Kf MSS GOURAWT ienws eo Adverlentieby voar Gouda m Omstreken VLMm EN WIMFELS De ondergeteekende beveelt zich minzaam aan tot het maken van VLAGGEN en WIMPELS Uw Dienaar J IJPELAAR Jzx NB Verzoeke de bestellingen ten spoedigste mmiiimmmmïmm Stamrozeu bottelst in sooi ten p st 0 80 7 50 70 0 60 5 50 50 0 25 2 25 20 2 1 25 10 100 10 100 10 100 kanee st Lage Rozen HybrideBododendron in soort m kn p st zaailingen m kn 25 versch Coniferen of groenbl Heesters üö 25 StVnikheesters 7 50 2ware Tnlpenboomen Lucododendron Tulpifera per stuk 5 V ellingtonia gigantea van af ƒ 2 tot 25 P HOOFTMAN Jz Boomkweeker en Veenman te B otkoop Laatste Voordracht gedurende dezen Winter van Domin A F MACKENSTEIN van Haastrecht op MAANDAG 23 FËBBÜABU a 8 des aronds ten half acht ure in bet Locaal Ndt kn Vermaak op de Oosthaven alhier ODDE BAGCERTDRF Te koop ruim 200 000 OUDE BAGGBRTUBF in de Vrijhoefsche Veenderij onder de Gemeente Reeuwijk te bevragen bij P HOOFTMAN Jz Boomkweeker en Veenman el Botkoop DcD VVclEd Heer Jozef Mlchltscli KOOPMAN te LEITMBBIÏZ Wees zoo vriendelijk het volgende schrijven den heer J G POPP KK Hof Tandarts te Weenen te doen geworden WelEd Geb Heer Ik voldoe slechts aan een aangenamen plicht wanneer ik ü waarde heer Doctor mijnen dank betuig Door een plotselinge tandpijn overvallen welke iiekte ik tot mijn 276 jaar niet oekend had mocht hel ANA THERIN MOND WA TER mij daarvan bevrijden Sedert zjjn 4 maanden verstreken doch ik heb geen Tandpjjn meer gevoeld Door het voortdurend gebruik van dit Water bekwamen de Tanden iceckr hunne schoone witte kleur en werd het Tandvleeech weder gezond Terwijl ik niet zal nalaten üw ANATHE BINM ON D WATER ten zeerste aan te bevelen teeken ik mj hoogachtend ALBERT Onderwijzer Leitmeritz Juni 1872 Te verkrijgen Ie Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogsirnnt wyk A 123 te Rutlerdam bij F E van Santen KolflF apolh en A Schippeieijn C blaauwe porcelein winkel te s Hage bij J L F C Snubilié poth te Leyilen by E Noordijk te Utrecht by F Allena apolh te Amslerdam by F van Windheim h verkoophols Oudewater by T Tia Vreumiogen Ie Schoonhoven bij A Wolff Keukenmeid gevraagd tegen 1 Mei P G en voorzien van goede getuigen uit de laatste dienst Loon naar bekwaamheid Adres franco onder letter B aan het Advertentie Bureau van G B van GOOR Zonen alhier lËmlHEIBSLOTEllIJ ten behoeve van het ISRAËLIETISCH OUDEMANNEN MANNENen VROUWENHUIS te Gouda Het BESTUUR van voornoemd gesticht geeft kennis 1 dat de Tentoonstelling zal gebonden worden in de Benedenzaal van de Loge dewabb Bboedebtrouw den 22 23 24 en 25 dezer telkens van 12 tot 4 uren en den 26 van 10 tot 12 uren 2 dat de Verloting zal beginnen den 26 s namiddags te 2 uren en in t openbaar zal plaats hebben 3 dat del Entre e tot de Tentoonstelling is gesteld op 10 Cents per persoon ten voordeele van het Oude Mannen en Vrouwenhuis voornoemd 4 dat er tot het begin der verloting Loten a 1 verkrijgbaar zijn Het Bestuur van voorn gesticht D L HORNEMAN Pre N V BUUREN Se r Vreest God Eert den Konihg Bg de Herstemming voor EEN LID van de TWEEDE KAMER dee STATEN GENERAAL op VRIJDAG 27 FEBRUARI e k wordt als Candidaat aanbevolen de Heer H K BIGHON VAN IJSSELHONDE Wat wjj ter aanbeveling van Dr A KÜYPEB verplicht waren te zeggen is geheel van toepassing ook op dezen waardigen Christen Staatsman Nu vooral is deze keuze gewichtig Twee beginselen staan tegenover elkander De liberalen z n voorstanders der volkssonvereiniteit der almacht van den Staat Wjj gelooven dat er ordeningen Gods zj n waaraan ook de Staat is onderworpen dat er vrijh en zjjn van persoon en huisgezin waaraan de Staat niet mag raken Wjj wenschen geen Staatskerk maar vrijheid voor ieder om God naar zijn geweten te dienen en scheiding van Kerk en Staat die ieder hun eigen gebied hebben wjj wenschen geen secfe scholen maar vrjjheid van onderwijs zonder monopolie der Staatsschool Die het met ons eens if die vr heid liefheeft God vreest en den Koning eert stemme met ons voor dezen Candidaat GOUDA 19 Februari 1874 O HOOOiaïBOOM Secr Bij de Herstemming voor EEN LID van de TWEEDE KAMER dbb STATEN OENEBAAL in het Hoofdkiesdistrict GOUDA op VRIJDAG 27 FEBRUARI a s wordt bfl vernieuwing dringend aanbevolen f i wm m Allen die vasthouden aan het geloof in Gods Sonvereiniteit en Nederland a Heil daarvan verwachten zjjn verplicht nu als een eenig man met vernieuwde kracht op te komen om dien Christen Staatsman die het Christelijk Onderwijs liefheeft verkozen te zien Niemand dos die Land en Koning liefheeft verznime zjjn plicht maar stemme met ons op Vai DAG 27 Fmedahi a s den nitnemenden voorstander van onze hoogste belangen op Godsdienstig en maatschappelijk gebied W M Bichon van IJsselmonde te Rotterdam OUD LID DEB TWEEDE KAMER GOUDA 18 Pebraari 1874 HET BESTÜÜH DER APDEBLINO B en Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda is te bekomen eeue doosjes m twintig verschillende oorten éénjarige BLOEMZADEN met aanwijzing van kweeking en behandeling zvjn verkrijgbaar te Gouda per doosje a 1 25 bjj 8 B van LEEK alsook jo jet met KRUIDEN voor Likeur per doos 0 75 I Prijscourauteu over diverse zaden franco D JACOaSON Haarlem 284 aatsïotery7 De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 2 MAART 1874 CANTATE voor KOOR OBCHEST en DECLAMATIE ter gelegenheid van sKonliigsZllvercn Krofliiissfcest den IS MEI 1874 Opgedragen aan de Liedertafel Apoi i o en de Órches£Vereeniging Pfia Aspbea ad Astba Woorden van D RÜIJTBB Muziek van Joh W WENSINK P R IJ S O 06 HDIDEKOPER TA i r ir nrTii i rTT TrvT t v BOEKE LAJJDBOÜW EN WERKTUIGKUNDIGEN Grroningen HH Landbouwers worden aandachtig gemaakt o J w ifl 8 op hooischuddeiChooi M il K I CilINES KAASPERSEN en WBONGELMOLENS zoo vroeg mftgelak moeten geschieden opdat de aflevering m tijds kan plaats hebben B H behaaldenmet hunne Hooi en Maaiwerktnigen ZaaiI Machines Ploegen Eggen etc de navolgende I prflzen te Hoorn in 1871 Eersten prijs of gouden Medaille uitgeloofd door Z K H Prins Hendrik der Nederianden Hoorn 1872 Eerste en tweede prö Zevenbergen 1872 4 eerste prijzen Oravenhage 1872 8 Eer te prüzen Tweede Derde Amsterdam 1873 Eerste en tweede prgs Gouda voor verzamelingen 1873 Eerste prjjs voordebeste verzameling van Land bouwWerktuigen Eerste pr v Zaai Mach Eerste prjjs voor de beste verzameling v werktui genv d Zuivelbereiding Ooada Dr k vtn A BriultmaD Inlichtingen voor Gouda en Omstreken te bekomen bi den Heer J VERBÜRG Landbouwer Asturie lieeuwijk Kennisgeving De B0ROEHEE8TER van Gouda gelet op bet 2e lid van art SI der Wet van den 4n Deoeaber 1872 StaiMltti n 134 tot voorziening tegen b mettelyke ziekten Maakt bg deze bekend dat in de week van Zondag den Ka tot en met Zatordag den 21n Februarij 1874 het get l der aangegeven aangetasten door Aziatiacke Ckolert bedraagt 1 Gouda den 22 Febmarg 1874 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN BUITENLAND BultenlaDils li Overzicht Het Ëngeltcbe conserv re ministerie is tot stand gekoaaea en wel onder gunstige voorteekenen De meerderheid der nieuwe regeeringspartij bedraagt volgens DaUji NtK $ 49 en volgens anderen nog enkele neer De namen der nieuwe miniitcra geven den oaodigen waarborg voor een krachtig gouveruemenl De saraenstelling van bet nieuwe inloisterie wordt oDeieel als volrt gemeld t eerste lord der schatkist Disraeli lord kauselier lord Cairns president van dis geheimen rud de hertog van Richaioud groot rge bewa irder de graaf van Malmesbur r buileol ukeo graaf Derby ludicn markirs van Salislinr kolomen lord Carnarvun oorlog Gatborne Hardy binoenl uken Crusa kanselier van de sohatkiU sir Stafford Northeote posteryeu lord Mannen jaarioe Ward Hunt OndtA onze rubriek ËngeUnd vindt men iets naders omtrent de voornoanute der bewindslieden De Time bericht £ eu van Sierra Leona ontvangen telegram meldt dat aldaar eeue depeobe is aangekomen uit Cape Coast van 2S Jan houdende dat Coomassis door de Kogelsche troepen is bezet en dal de koning der Ashöntijnen en de konioklyke bmilie zgn gevangen genomen In Frankrijk wordt de aandacht van het publiek op het oogenblik het meest getrokken door twee zaken door den onizagigken nood welke in Parijs heerschl en door een strijd welke ia uitgebarsten tuiicben de organen van twee ministers nl tusscben da iiFraH aii van den beer de Broglie en de iPreite van den hertog Decazes De Frant ait vervreet dm Presu te vriendelijk te zyn tegenover Italir iMen behoeft Italië niet zjjn afkeer te toonen doch men moet een terughouding vol waardigheid in acht nemen Verklaringen van vriendschap tgn onnoodig en onwaardig De l resM antwoordde op bitsen toon waarop de frauftti verklaarde die polemiek niet te willen voortzitten welke alleen den republikeinen aange nann zon zyn Merkwaiirdig is deze strijd tusscben de dagbladen van twee leden van hetzelfde ministerie zeker nel De minisier van biuneol zaken heeft om de pre fecten eene circulaire gezonden naar aanleiding van bet door een Parijsch comité aan de Bonapartisten gerichte uituoodlging om den keizerlijken prins op 16 Haart hunne hulde te brengen Ue minister verklaart dat zulk eene manifestatie van staatkundigen aird zou zijn dewijl zij uitgaat van het beginsel der erkenning van het recbt des prinsen om over Frankrijk te heerschen Hij noodigt derhalve de prefecten uit er voor te waken dat de souvereine beslissing der nationale vergadering op geenerlei wijze worde gekrenkt dat elke openbare prop iganda worde verhinderd en evenzeer worde belet dat openbare ambtenaren er aan deelnemen De nat vergadering is weder aan de belastingwetten Bij het groote aantal voorstellen en amendenenteif kunnen wü niet allrs opnoemen wat daaromtrent verhandeld wordt Er is een ontwerp ingediend om 7 millioen te besteden voor de vei sterking van Parijs De discuslies over de Bnanciccle zaken zullen aarMhijnlijk binnen cenige dagen aSoopen en dan komt de groote interpellatie van Oambetta over de cireuUire betreffende de maire wet een interpellatie die door de toepassing van die wet teed beUngrijker i geworden De Duitscbe rijksdag heeft het zoo aangelegd dat al de gereed zijnde belangrijke wetsontnerpen zijn verzonden nanr een eommlssir waardoor ann bet gelijktijdig vergaderen met deo Pmislschen landdag zooveel mogelijk te gemoet wordt gekomen immers waar de commissies druk werk hebben kannen de openbare vergaderingei wel eenige dogen achterwege biijvea In de zitting von Zaterdag volgde de verzending naar een commissie von het drukpersontwerp Bismarck voerde hierbij het woord om de nitzonderingsbepalingen met betrekking tot Elzos Lotbaringen te verdedigen Het kuis der heeren heeft h t wetsontwerp op het burgerlijk huweiyk bij eiodstemming definitief ain genomen met 89 tegen 51 stemmen Het ontwerp tal thiins wegens eeiiige door het huis der heeren daarin gebrachte wijzigingen noar het huis der afgevaardigden worden teruggezonden Het kreisgericht te Posen heeft tehriflelijk den aartsbisschop Ledochowski olgevnugd of hij voornemens is op den hem getteldcn termijn persoonlijk te verschijnen De aartsbisschop beeft daarop een weigerend antwoord gezonden Ook het rijksgerechtsbof voor kerkelijke oangelegenkedeu heeft volgens AeOttd Zeit uithoofde van het weinig Ingewikkelde der uak ofgeaen van het vooraemea om den oortsbisaobop in persoon oor cieh te doen komen zoodot hot hof bij verstek over hem vonnis al vellen Door de regeering vu PnKisgat ia eea einde gemaakt a in de landverhuizing van Cbineesche koelies welke uit Macao de op de oostkust von China gelegene Portugeeoche kolonie op groote school noar Amerika ploota had Beeds veelvuldige klachten waren over de misbruiken welken bij dezen vermomden slavenhandel plaats grenen vooral door Engeland aangeheven Door gebleken was dot deze onmenschelijkheden door geene reglementen te voorkomen waren heeft de regeering gemeend door verbod vonallen uitvoer van koelies daaraan paal en perk te moeten stellen ENGELAND Het mioiaterie DIsroeli is gevormd en het bericht dot ons de nomen mededeelt is voorol belangrijk omdat het toont dot de teer bekwame markies von Solisbury ijn afkeer en wsnironnen ttt en den min of meer kwakzalferachtigeu heer Disroeli overwonnen heeft en litting neemt ols minister voor Iiidie De hongersnood welke aldaar steeds toeneemt elscht t optreden von een bekwaam en voortvarend staotsaon a s de markies die een woiidig opvolger is van den hertog von Argjie De oonleg van spojrwegen en uitgebreide irrigatiewerken alleen kunnen verhinderen dot voortaan dergelgke onheilen in het vervolg plaats hebbeo Wil Engelond zijn gezag en prestige in Indie behouden dan is het nemen van eiken niogelijken voorzorgsmaotregcl tegen hongersnood dringend noodzakelijk Het nieuwe ministerie beschikt over zeer goede krachten Als minister van liiioncién treedt sir Stafford Northeote op een financier die in de voortrcffelyke school van ülodsloiie is opgevoed ofschoon bij nominaal tot eene oudere partij behoort bg zal zeker zijn meester in de kunst geen oneer aandoen Als minister von oorlog is wederom geen militair aangesteld hetgeen in vele opzichten een voortreffelijk plan is De heer Gathorne Ilordy die vroeger minister vnn binnenl zaken wos zal de opvolger zijn van den heer Cardwell die het koopen van officiersrangen heeft afgeschofl en veel voor het leger gedaan heeft In lord Derby bezit het kabinet een goeden en voorzichtigen minister von buitenl zaken Hij is een voorstander van den vrede maar van den waren vrede den eeuigen die den naam verdient elke niet gekocht wordt door verbroken beloften opgeofferde eer en traditie en het wegschuiven van alle verantwoordelijkheiu ali groote mogendheid Wg hebben de staatkunde von Don interventie steeds eea mochtig volk ols het Engelseb onwaardig geacht Wg hadden natuurlijk niet verlangd dot toen da groote Ftousch Doitache ooriog was nitgeborsten Engeland hrt sein zon hebben gegeven tot een wereldoorlog oi het ware door mede van leer te trekken doch wij hebben altijd de overtuiging gehad dot Engeland door in 1870 op het juiste oogenblik een krachtige houding aan te nemen Napoleon s krankzinnige oorlogs erkbiring bad kunnen voorkomen Gladstone s mtnisterie is een zegen geweest voor Engelond s binnenlondschen toestand doch zoo het optreden van het miuisterie Disneli Derby Kngeloni bógrijpen doet dot het oog steeds een ijroote Europeesche mogendheid is die machtige plichten te vervullen herft en de notonrlijLe bondgenoot is van alle stoten die de hooge traditie der vrijheid op het vasteland handhaven don kan het optreden an het nieuwe conservatieve ministerie ren zegen zijn zoo voor Engeland ols voor Europa Uit de woorden von deo Staxdard het conaervotieve huoCdorgoan blgkt voldoende dat hrt de olgemeene enscb der conservat even Is dat het ministerie oon Engelond s verhouding tut hrt buitenland olie aandacht schenke Er is werk te over voor de conservatieven zegt het blal aok zij ler dot zij met bon voorgangers wedijveren ui binneiilnrldsohe wetgeving Wg denken oon de buitcn andsche Maalkundt von ons land Vol geest kracht waakz iam en onversaagd tot roekeloosheid tue iii Ëugeland heeft de regeering van den heer Gladstone al hare ioobtzinaigheid verdraagzaamheid en bedeesdheid overgeloten voor den vreemde Hier is dus een wgd veld voor eoueerrotieve kroohtsootwikkeling BINNENLAND Goin A il Febsuabi De opbrengst der onlangs gehouden looneelvoorstelling door het gezelschap Ocfening kweekt kennis bedraagt no oftrek von olie onkosten de som van 804 67 welke oon het bestuur von het Israel Oademonnea monneaen Vrouwenhuis olhier is ter hand gesteld Gisterenavond hield de heer A F Mockenstein von Haastrecht in de zaal Nut en Vermaak ren vierde en laatste voordracht Ditmoal was het onderwerp zgner schoone rede de verzoe ningsIeer bij de behandeling waarvan hij voor alles de beantwoording der vraag wat godsdienst eigenlijk is noodig oohtté Doartoe herinnenie spr oon den godsdienst der onbeschaafde volken en toonde oon dat vrees voor een hoogere mocht de eerste aanleiding was tot Godsvereeriog Het ziek worden bij genoemde volken zonder dat een uiterlijke oorzaak daarvan bekend was werd opgevot als een atraf von hun God die om de eene of andere reden vertoornd was Die vertoornde Godheid nu moest verzoend worden en aangezien nu de koningen en vorsten dezer airde beter gestemd en tot verzoening geneigd werden door geschenken zoo trachtte men ook de Godheid kostbare zaken te geven door haar verschillende offers te lirengen Het eigenlijke offer was zeide spr het brandoffer dat geheel opging in rook die naar den hemel steeg onder de andere offers was uog het slachtoffer dat dit eigeuoardige had dot het et en dg ite nden der geslachten dieren zoken die men broiken kon aan de Godheid werden wijl het beste gedeelte ten deel viel i Voorts weea opr op de verroeningsleel schaafde heidenen de Grieken en bij het oude Israël Spreker toonde aan dot steeds duidelijk bleek dat men veelal aan de Godheid geweten had en aan haar toeschreelj wat eigenlgk niets onders wüs don de schuld der priesters Doarop schelste spr den enormen invloed der priesters die daaruit voortsproot dat jij steeds in het oog der menigte de Godheid vervingen en doordoor konden dre gen met de eeuw ige straffen Daarop handelde spreker over het begrip van zoenoffer in de christelijke kerk en rindelgk over het idee der moderne richting dienoangoonde Volgen spr wa het onmogelijk de straf v n d zonde t