Goudsche Courant, woensdag 25 februari 1874

1 tfc cikiiden integendeel de straf is een noodzakelgk gevo g van bet kwaad Het mag dan ook niet de vrang i iin hoe van de etraf rrg te komen maar hoe de zoude te laten Volgens spr iigtde oplossing dezer qu stie in het bekende tmt mvoir c est tout parionner Bg het geschieden cener grovelijke misdaad b T zou men bijna geneigd zijn vol afschuw voor den misdadiger bem te vervloeken doch z jn levensgeschiedenis kennende zijn verwaarloosde opvoeding en alle omftindigheden in aanmerking nemende is men tot medelijden en een zachter oordeel gestemd Na de pauze sprak de beer Mackeostein over de miderne rirbt cg in verband met de sociale qusestie Na een kort woord over de sociale quaeslie zelve wees spr op het onderscheid in de verhouding van de moderne en van de confeesioneele richting tot de sociale quBstie I e modernen eerbiedigen wel is waar de verschillende standen doch erkennen de mensch maakt den stand met de stand den mensch de hoogere standen moeten vooral zorgen de spreuk niet te vergeten ffHOÖtesse obtige Teu slotte sprak de heer Mackenstein een woord van dank a n licn die opgekomen waren om zijne Voordrachten bij te wonen Ve heer Alackenstein moge overtuigd zijn dat zijne geestverwanten in onze gemeente dankbaar erkennen zijne belanglooze poging om op onderhoudende wijze te spreken over de richting die bij is toegedaan De vier boeiende voordrachten van dezen winter doen ons den wensch uiten door velen ongetwijfeld gekoesterd dat de heer Muckeustein nog dikwijls onder ons moge optreden Kaar w vernemen zyn in de Crabethstraat alhier thans alle huizen verhuurd en wel zeven daarvan aan families die uit andere plaatsen hier zijn komen wonen Zondagavond zijn bij het departement van koloniën ontvangen twee telegrammen van den luitenant generaal van Swieten beiden den SSn dezer te Fenang Aangeboden Blijkens het eerste telegram gedagteekend 16 Febr waren na eene rust van twee dagen zie het bericht in de Staats Courant van 19 dezer welke rust volstrekt noodig was om bij geheel gemis van terreinkennis zich te kunnen orienteeren den ISn te voren de versterkingen van Ketnpau Doewa aangevallen en genomen Deze operatie had hetzelfde oogmerk als die van den 12n Febr nl de voor onderwerping gezinde bevolking te onttrekken aan de verdrukking der tot voortzetting van den oorlog gezinde lieden van Moekiniv XXII Het succes was volkomen maar bet verzet ernstig De onzen hadden 6 dooden en 56 gewonden waaronder officieren De bekende gewonde ofBaieren zyn de luit kolonel Engel kommandant van het rechter half 3e bataillon zwaar doch niet duodelijk de majoor Gits Ëufopeesch kommandant van de bariisan van Madura de kapitein van Daaien chef van den staf der 2e brigade de luitenants Kuyper van de artillerie en Tyl van de cavalerie benevens een inlandsch kapitein vjiii genoemde barissan geen van allen gevaarlijk Het verlies van den vijand was zeer groot en werd op 200 dooden gaschet a ironder vier panglima s Het reéultiat van dit geveclt nerd verwacht te Eollen leiden tot de onderwerping der XXV Moekim Het tweede telegram gedagteekend Alchm 19 Febr vermeldt dat na den Itin ïiiets was voorgevallen en dat toenadering nqg bleef ontbreken Het getecht waarvan boren wordt melding gemaakt is blijkens den datum hetzelfde waarvan sprake w s in het Zaterdag II medegedeelde Beuteratel ram Te Waddinxveen beeft de collecte voor het nationaal geschenk geschenk opgebracht 207 5lVs en de bijdragen voor de plaatselyke feestviering 355 89 j Te Nieuwerkerk a d IJsel hee t de collecte voor het nationaal geschenk aan den koning eene som van 135 88 opgebracht Op de vergadering Dear inspanning nitspanning te Stolnijk werd de leesbeurl den 20a dezer vervuld door den heer Krnijt van Beenwijk die eene hoogst belangrijke rede hield over Genot en Zorg N i de pauze werden door ecnige leden een zestal bedragen geleverd waaronder die an den geacliten spreker ovtr de val van den Kraton bijzonder loldeed Door de kernachtige woorden van den held vanden avond opgewekt werd het Wien Necrlands bloed aangeheven waarna men hoogst voldaan scheidde Btaten Oeneraal Tweids Kaheb Zitting van 23 Februari In deze zitting was aan de orde de beraadslagingover bet vooistel van den heer Gratama in de zittingvan 18 Februari gedaan en toegelicht tot het ricl ten an een adres van hulde aan den koning met de oor leger en De heer Gratama erlangde het woord en zeide o a De erkenning en waardeering van de militaire deagden de dapperheid de volharding en het goede krijgsbeleid van de troepen de marine en den grijzen bevelhebber der expeditie tegen Atchiu is voor ons een heilige plicht Ëo niet alleen dit maar de nagedaditenis van de dapperen die gesneuveld zijn met het staal in de vuist of die door ziekte zijn bezweken ook die nagedachtenis eischt dat het Vaderland eene dankb ire hulde brenge Maar op dit altaar van vaderlandiievende gevoelens moet alle onheilig vuur ge eerd worden Ik ben overtuigd dat mfjn hart uiet dan van warme dankbaarheid vervuld is en ieder die my kent moet weten dat het bij mij nimmer zou kunnen opkomen aan de hulde en waardeering die ik wensch gebracht te zien een politieke strekking te verbinden Haar men heeft mij gezegd dat aan een adres aan de kroon een verdere strekking zou kunnen worden gegeven dat daaraan denkbeelden en gevolgtrekkingen zouden kunnen worden verbonden die niet in de bedoeling van mijii voorstel lagen Alleen het brengen van hulde en dank lag in mijne bedoeling en moet ook in de bedoeling van elke zoodanige ovatie liggen Ik hoop dat de leden die in het adres bezwaar hadden de toenadering mijnerzijds niet zooder opoferiug van overtuiging geschied zullen op prijs stellen Ik hoop dat de vergadering na deze wyziging van myn voorstel eenparig en met vaderlandiievende gevoelens myue motie zal aannemen Mijne motie luidt na aldus Ik stel voor den dank der vergadering te betnigen aan de troepen aan de zeemacht en aan den grijzen bevelhebber der expeditie trgen Atchin f Deze motie werd op voorstel van den voorzitter bij acclamatie aangenomen Daarna kwam in behandeling het wets ontwerp tot regeling van het Nederlandsche muntwezen De hh Scbimmelpenninck van den Bercb van Heemstede en Bergmann voerden het woord tegen de wet als zijnde die niet noodzakelijk ontijdig onvoordeelig en verbrekende de munleenheid met Nederl Indie De heer Viruly ofschoon liever de aansluiting aan de Latgnaehe unie wenschende zal ter wille van de aanneming van den gouden standaard voor de wet stemmen Heden voortzetting Na de gewone pauze heeft de voorzitter meiicgedeeld dat oiimiddetiijk na aanneming van de motie Gratama de inhoud er van aan den gouverneur generaal van Ned Iadiaïtta aan generaal vau Swieten is getelegrafeerd Naar hel Bandehblad verneemt is by het dep van Oorlog besloten voor den tijd van tweq jaren by het leger in Ned Indic te detacheeren een twintigtal kapiteins beneveus een zestigtal luitenants Als een bizonderheid kan worden gemeld dat er te Nienwpoort dit jaar geene lotelingen zyn Gelijk men weet bestond het plan dat het geboortehuis van Thorbci ke te Zwolle met een gedenksteen zou worden veisierd Aan het Utr Dagblad wordt thans gemeld dat de eigenaar van het huis daarvan niets wil weten tenzij ile sinil zich verbinde om nooit of nimmer eenig gebouw te doen verryzen wat zijn uitzicht zou belemmeren Die voorwaarde wil de gemeente zich echter niet laten opleggen INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Door vele ingezeienen is met belangstelling het bericht in de N R Ct gelezen waarin gewezen werd op de vele aanstaande vacatures in bet korps officiereu der sc iutterij Vele veronderstellingen zijn hierop gemaakt als zoude de harinoiiic onderling en de waardeering van dm Majoorkonimaiidant verschillend zijn Zeil lid van dit korps u tmakende kan ik verkijren dat de heer M joor door allen op groote naarde wordt geschal oterluigd dat vele zijner beknaamheden gepaard net zijne aangpiiara persoonlijkheid niit licht in een ander zoude teruggevonden worden Ik twijfel dan ook niet dat zoo Z MM Gestr zich bemoeielijkt gevoelde velen dier beeren op zijn verzoek op hun voorgenomen ontslag aanvrage zouden terugkomen at de harmonie betreft die is uitmuntend ik betwijfel of in een korps waarin een 17 personen van zulk uiteenloopende maatachappelyke betrekkingen lyn het verkeer aangenamer de harmonie beter zoude kunnen zijn De oorzaak daarvan geloof ik ligt alleen in de meer en meer veld winnende overtuiging dat hoe vol yver het nut in de betrekking van Schutter Officier daargesteld zeer problematisch is Uit te wijden over de Wet op de Schutlery laa uwe ruimte mij niet toe doch ook met deze wet beschouw ik dat er eenig nut te stichten is met de ondersteuning van de autoriteiten vooral van het Dagdijksch bestaur Een der grootste gebreken is hier het kader in aantal en bekwaamheden zeer onvoldoende De ijver en capaciteiten van den In Luitenant Adjudant zijn genoeg bekend en gewaardeerd doch sedert de Gj meente weigert eenige fijne pakken of jassen voor het kader elk jaar te bestemmen wordt het onmogelijk bet kader bijeen te honden en nieuwe leden die zich op eigen koeten Ijn kleeden te vinden Da groote waarde van bet kader in bet militaire is genoeg bekend het slechte daarvan werkt dadelijk terug op de oOiciereii mocht de Gemeente zich eenige kleine uitgaven jaarlijks willen getroosten en den Majoor in stiat stellen meer op de bekwaamheden dan op het fijn kleeden te letten dat gepaard ging met eeue theorie voor de jonge olhciers dan zou zeker do ambitie opgewekt worden en vele vacatures niet te verwachten zijn Dit beschouw ik niet als de eenige reden eemg meerder npprecieeren in het algemeen van de vrijwillige eii 801118 geld kostende diensten door Oiricieren en Ondcrolficieren bewezen en vooial geen eischen alsof het korps Officieren nog op koiten zonde gejaagd moeten warden om de 8chutter mnzick elf te bekostigen Onder dankzegging voorde welwillend toegestane ruimte ben ik hoogachtend Een I UITBNANT DF R ScilOTTERIJ Burgerlijke Stand GFaoasm 19 Febr Willem onilcn K Ie Hun co M Visser 21 Cornelis Thomas oudiri C de VVail ro 11 Vcrlaan Petras Simon ouders i C Sproijt rn W van Vauren Qcrrit ouders V Reparon eii M de Jong 22 Albirtha Maria andera G Iloitingh eo K de Vekkcr Johanna VIvtta ouders J van Eijk en J Verdoold Pieter Johannes oudera J Moraal en M van Eirb Cornelia ondera J M van Hotwegen en J J vaader Klnt OvBELFDtN 21 Fehr A Brenkmnn 21 j W Harena huiavr van A ile Jong 62 j J H Beonts 4 d 22 J C MaBlcninii 10 ni G Blulijn 83 j 13 II Pouw l i d ADVERTENTIES Voor de vele bowijüen VRn belangstelling ondervonden bij het overlijden van ouzenwaarden vader betuigen wij onze liarteljjkstadank S B van LEER J VAN LEER VlBSEIt Gou la 25 Febraar a 1874 Ieder die iets te vorderen heeft of vcrachnl digd is van en aan wijlen Mejufvrouw de Wed A M KOOT DE Lanob laatst gewoond hebbende op de Hontmansgracht gelieve daarvan opgaaf of betaling te doen bij A KAPTUN Gemeente Ontvanger te Woerden Men vraagt ten spoedigste in een Winkel voor Boodschappen en tevens tot aanleering van een Fatsoenljjk Vak een Knappe JO GEIV adres in persoon of raet franco briefjes onder lett J aan het Bureau dezer Courant Te HüUR gevraagd te Gotida met primo Mei ecnc Büi scrwoiilng met Tuintje bevattende vjjf of zes Kamers Keuken Kelder Zolder en verdere gemakken Huurprijs ƒ 350 a 400 Opgaven van prijs en stand onder letter A aan de Boekhandelaars J van BENTUM ZOON te Gouda WMDMmOTM ten behoeve van het ISRAËLIETISCH OUDEMANNEN en VROUWENHUIS te Goudt Het BESTUUR van voornoemd gesticht geeft kennis 1 dat de Tentoonstelling zal gehouden worden in de Benedenzaal van de Loge dkwakb Beoedektrouw den 22 23 24 en 25 dezer telkens van 12 tot 4 uren en den 26 van 10 tot 12 uren 2 dat de Verloting zal beginnen den 26 s namiddags te 2 uren en in t openbaar zal plaats hebben 3 dat de Entree tot de Tentoonstelling is gesteld op 10 Cents per persoon ten voordeele van het Üude Mannen en Vrouwenhuis voornoemd 4 dat er tot het begin der verloting Loten a 1 verkrijgbaar zjjn Het Bestuur van voorn gesticht D L HORNEMAN Pree N V BÜÜEEN Secr 0FENEABEUIT7O£mQ der Leerlingen van den Heer Joh W WENSINK op WOENSDAG 25 FEBRUARI 1874 in de sociëteit Ons Genoeobn zaal Kunstmin des Avonds ten 7 Ure Entree 0 25 voor HH Leden met hunne Dames per Persoon Vreemdelingen 0 49 KAARTEN zijn te bekomen bjj den Boekhandel A BRINKMAN en des avonds aan het bureau De netto opbrengst zal strekken ten voordeele van de Werkinrichting De deuren znllen ten 6 ure geopend worden Joh W WENSINK VAN s Konlngs zllv ren Kroninffsfcest Woorden van D RUIJTBR 0 06 Muziek van Joh W WENSINK Pianopartij t Zang en Declamatie J 5 50 Orchestpartitunr 25 Deze innziek is in afschrift te bekomen Dr J C ZAALBERG Predikant te Gravenhage over Het ware leven van JOSÜA DAVIDSZOON Eene moderne Messiade Op VRIJDAG 27 FEBRUARI e k in de zaal van de Sociëteit Reünie Öp de Oost Haven te Gouda des avonds te 7 ure Toegangkaarten zgn ad f 0 50 te bekomen aan het lokaal van bovengenoemde Sociëteit bij den Heer van GEELEN Namens de COMMISSIE voor de FEESTVIERING in Mei a s wordt verzocht dat Stedgsnoflten die bij den rondgang aan de huizen niet in de gelegenheid waren bjj te dragen hunne giften gelieven in te zenden bjj een der Penningmeesters en daarbij op te geven welk bedrag voor het feest en welk voor het geschenk bestemd is De Penningmeesters der Commissie voorn Gouda P GOEDBWAAGEN Febrnari 1874 D RÜIJTER € 4f s wmm De ondergeteekende bericht bjj deze zjjne geachte Stadgenooten dat hjj zich belast met het leveren van verschillende soorten van BIEREN op flesschen verwacht eerstdaags eene bezending Echt KITZINGER BEIJERSCH BIER Joh V d URAAF hoek Groeneiidmil El BHIJN SFOOSWEQ Met 1 Maart a s zjjn aan het Station Gouda verkrijgbaar KAARTJES en RETOURKAART IES geldig gedurende 4 dagen 1 2 en 3 klasse naar Dordrecht en Moerdijk via Rotterdam en de Stoombooten de Wit niet directe inschrijving van bagage De DIRECTIE Utrecht den 21 Februarjj 1874 J M van MINDEN Geëxamineerd Tandheelkundige is dagelijks te consulteeren tot het inzetten van KU NSTTANDBN ZUIGPLATEN en ZUIGTANDBN zonder de oude wortels te verwijderen die door eigen zuiging vastzitten De TANDHEELKUNDE wordt verricht volgens de laatste Methoden Dubbele Buurt GOUDA Stukken van andere Meesters worden spoedig hersteld 284 Staatsloterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 2 MAART 1874 Vreest God Eert den Koning Bij de Herstemming voor EEN LID van de TWEEDE KAMER der STATEN GENERAAL op VRUDA6 27 FEBRUARI e k wordt als Candidaat aanbevolen de Heer W H BIGHON VAN IJSSELIONDE Wat wjj ter aanbeveling van Dr A KUYPER verplicht waren te zeggen is geheel van toepassing ook op dezen waardigen Christen Staatsman Nu vooral is deze kenze gewichtig Twee beginselen staan tegenover elkander Deliberalen ziJn voorstanders der volkssouvereiniteit der almacht van den Staat Wij geloovendat er ordeningen Gods zijn waaraan ook de Staat is onderworpen dat er vrijheden ziJnvan persoon en huisgezin waaraan de Staal niet mag raken Wij wenschen geen Staatskerk maar vrijheid voor ieder om God naar zijn geweten te dienen en scheiding van Kerk enStaat die ieder hun eigen gebied hebben wy wei schen geen secte scholen maar vrijheidvan onderwijs zonder monopolie der Staatsschool Die het met ons een is die vrijheidliefheeft God vreest en den Koning eert stemme met ons voor dezen Candidaat GOUDA 19 Febrauri 1874 C H OOGE NBOOM Secr DE RÏESVEREENIGIXG VADERLAND EN ORANJE te OU DKWATER blijft voor de a s Verkiezing van een Lid voor de TWEEDE KAMER der STATENGENERAAL op VRIJDAG den 27en FEBRUARI 1874 dringend aanbevelen Mr H C Verniers van der LoefF te s Gn rEXHAGE als een warm voorstander der beginselen van waren vooruitgang vrgheid en orde Het Bestuur dier Kietvereeniging A C VAN AELST Voorzitter F JONKER IDENBURG Secretarie Bij de Herstemming voor EEN LID van de TWEEDE KAMER deb STATEN GENERAAL in het Hoofdkiesdistrict GOUDA op VRUDAG 27 FEBRUARI a s wordt bg vernieuwing dringend aanbevolen r II EiosoN VAN mmmi te imimi Allen die vasthouden aan het geloof in Goos Souvereimteit en Nederland s Heil daarvan verwachten süo mi cht nu als een eenig man met vernieuwde kracht op te komen om dien Christen Staatsman die het Christelijk Onderwijs liefheeft verkozen te zien Niemand dus die Land en Koning liefheeft verzuime zijn plicht maar stemme met ons op Vrijdag 27 FebbÓasi a s den uitnemenden voorstander van onze hoogste belangen op Godsdienstig en maatschappelgk gebied i lr M Bichon van IJsselmonde te Rotterdam OUD LID DEE TWEEDE KAMER GOUDA 18 Februari 18U HET BESTUUR DEB AFDEELINO Jf De Heer H PANDER te s Gravenhage heeft een depot van TAPIJTGOEDEREN bij mg gevestigd Ik neem de vrijheid mgne geachte Stadgenooten hiervan mededeehng te doen daar ik hierdoor in de gelegenheid ben gesteld eene ruime keuze van TAPIJTEN KARPEITEN en LOOPERS aan te bieden die zoowel door nieuwheid van patroon als door sohditeit en laag gestelde prezen uitmunten Voorts ben ik ruim voorzien van BEHANGSEL SELen GORDIJNPAPIER GANG en KAMERMATTEN alsmede van eene goede sorteering WASen ZEILDOEKEN HORRETJES en GAAS Mjj voor de levering van genoemde artikelen in UEds gunst aanbevelende zal ik trachten door eene prompte en solide bediening het in mij te stellen vertrouwen waardig te maken Na aanbeveling heb ik de eer met de meeste achting te verblyveu UEd Dw Dienaar B de JONG Gouwe C N 200 Gouda Febrnari 1874 BOEKE BDIDEKOPER LANDBOUW EN WERKTUIGKUNDIGEN Grroningen HH Landbouwers worden aandachtig gemaakt dat bestellingen op HOOISCHUDDERS HüülH ARKEN en GRASMA AI MACHINES K AASPERSEN en WRONGELMOLENS zoo vroeg mogelijk moeten geschieden opdat de aflevering in tyds kan plaats hebben B H behaalden met hunne Hooi en Maaiwerktuigen ZaaiMachines Ploegen Eggen etc de navolgende prjjzen te Hoorn in 1871 Eersten prjjs of gouden Medaille uitgeloofd door Z K H Prins Hendrik der Nederlanden Hoorn 1872 Eerste en tweede prijs Zerenbergen 1872 4 eerste prijzen s GravetJiage 1872 8 Eerste prjjzen Tweede Derde Openbare Verkoopmg te ZEVENHUIZEN op VRIJDAG den 27 FEBRUARIJ 1874 des voormiddags ten 10 uur op het terrein achter de Boerderij van den heer P KEIJZER iu het dorp van eene groote PARTIJ m Il wl = M iiTi itH iJkii i iu verschillende lengten en breedten op dat terrein liggende afgenummerd en des morgens van den dag der Verkooping te zien Amsterdam 1873 Eerste en tweede prijs voor verzamelingen Gouda 1873 Eersteprijsvoordebeste verzameling van Land Eerste pr v Zaai Mach Eerste prijs voorde beste verzameling v werktuigen v d Zuivelbereiding Inlichtingen voor Gouda en Omstreken tebekomen bjj den Heer J VERBURG Landbouwer Asturie Reeuwijk W