Goudsche Courant, woensdag 25 februari 1874

De ondérgeteekeiiden allen Kiezers voor de T veede Kamer der Staten Greneraal in het Hoofdkiesdistrrct Gonda bltjveïi bij dè aailst Verkiezing voo ± een Lid dier Kamer aanbevelen Mf fi a V ERNIERS VAN DER LÖEFF D Verkiezing heeft plaats op Vrüdag 27 Februari a s va 9 tot 4 uur Vrüdag 27 Februari 1874 W 1483 GOUDSCHE COURAWT Nieuws én Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken Gouda T DRAIJEE Generaal Agent dei ïfoB Sociëteit ri LeTedsferzekeringen opge in 1807 td Amtteriatt W VAN ELDEN PreditcaBt te Hetmiorp Mr J FOBTUUN DBOOOLEEVEE AdTocaat P GOEDEWAAGEN Lid ran ds Kamer ran Koophandel en Fabrieken T GOEDEWAAGEN Commissionair in Effecten L P HOOOENDUK Winkelier Mr H i KRANENBURG Adr en Lid t d Baad J V LAKERVELD BiANKEN oud Hóo heemraad van Scliieland C MESSEMAKER Koopman en Lid yan den Baad Mr J H V MIEROP Kantonrechter P M MONTIJN Notaris Dr A ROMEIJN Dokter J N SCHELTEMA Predikant Mr P i SNEL Advocdat G SÏRAVER Fabrikant en Lid ran de Ea d D W WESTERBAAN Fabrikant en Lid r d Baad Oudeteater A ViK AELST Koopman A C VAN AELST Kooptnan en Lid van deh Baad 1 BOER Jz Stalhouder en Landbouwer K W HAENÏJES DEKKER Lid der Pror Staten en van den Raad G V ING EN SCHOUTEN Koopman eiiLidy d Baad F JONKER IDENBURG Apotheker J KIEWIT DE JONGil openbaar Onderw jeer C KIKKEKT Koopman en Wethouder G V D LEE Koopman en Lid van den Baad J A MONTIJN Fabrikant M J J NIELSEN Koopman E J W EöMER GemeenteOntrïnger A VOERMAN Ci Hehendorp V T BEUSEKOM Landboirwor F BOOG EN DOORN Landbouwer en Wethouder A ÜRAUENBBINK Landbouwer V VAN SC HAARDENBÜRG Landbouwer ¥ VERMEER Kz Touwslager G VAN VLIET Gz BonwmiA en Lid van den Baad Langentigewijde JACs DE KONING Landbouwer en Lid van den BaadAI B VERBURG Landbouwer Bodegraven f BRUNT Grondeigenaar J VAN DAM Kuopm in en Lid van den Baad J ïATi DAM Jk Knopmnn K 1 0ÜH KS DEKKER Apotheker Dr W H KAPÏEYN Weitoudir tt A I m MEL LEN Jfabritaini Papekop M KOOL Lanilboturtr Woerden II W BAELDE Ap thrker A BEIJER V1AN Notaris J J FABIUS Oiit anger der Begtstraiie Dr J H GENÏIS Dolftar A KAPTIJN Kassier en Gemeenle ontvanger P C KNIJFF Wethouder en Steenfabriknnt Nieuwkoop 5 BODEGBAVEN Metselaar J VAN LEEUWEN Landbouwer L AN LEEUWEN Lid v d Baad C VEKliURG Wz Landbouwer J VERBUHG Wz 6 VERMEï Hz Wethouder Y VERMEÏ Hz Vwsnman J V D ZWAARD Koopliinn Rietveld A KNIJFP Hz Wethouder en Fabrikant r OP T LAND Bouwman Waarder D Bï BBL YN Landeigehaar 0 Bï VÓR Bouwman en Lid van den R ad Boskoop 1 V D BIE Logtmenthoöder W C BOES BooBkiweeker C BULK Landbouwer B 3 C FELIX Boomk eeker J FBISSEL t J VAN O ROOS Jz Koopman J HOOFTMAN Dgkgraaf en Landeigenaar P HOOFTMAN Jz Wethouder W HULSBOS landeigenaar ANTH KOSTER Boomkweeker A KOSTER Mz 1 K08TEB V lamMers C uï LEEN J MAARSCHALK Notari A van NES Dijkgvitaf C B VAN NES Boomkweeker C G OVEBEIJNDER Waddinxveen J V u BEEGGENAz Dykgraaf van den Zuidplaa polder en Lid der Pfov Staten G W 0 VAN DORT KROON A N MOLENAAR Notaris L PROOS HOOG ENDIJK Houtkooper G SPRÜIJT Az Grondeigenaar en Lid van den Baad K V D TORREN Kz Wethouder en Grondeigenaar W A VAN IIOUWENINGE Grondeigenaar Zevenhuizen A dk BBOEKERT Geneesheer en Landeigenaar P KEïZER Lid van den Raad en oud lid der Pror Staten A S VAN OMMEREN Landeigenaar J v B STARRE Metselaar Moerkapelle W A VAN MANEN Arts A H VAN ROOYEN Wethouder Bleiswijk P C STOOP Lid van den Raad H UITENBOGERD Wethouder Reeuwijk KRUYT Dz Veenman P KWAKEBNAAK Landbouwer J VERBÜRG Landbouwer Moordrecht Y J DS JONG Lz Bouwman en Lid ran den Baad M J V LAKERVELD Fabrikant G B LALLE M AN Openbaar Onderwijzer A TOM Fabrikant iifi Lid van den Raad Mr C V VOLLKNHOVEN Li l van üed Sialen Nieiiwerierk a d JJsel II G HOL8TEYN Landeigenaar en Arts F MIJNLIEFF Az Landeigenaar en Steenfabfrikant G M MIJNLIEFF Steenfabrikant L F MIJNLIEFF Az Lundrigenanr en Steenfabrikant B J SAUEBBIER Fabrikant J SAUERBIER Capelle t d IJuel D VAN CAPPELLKN Lid van den Raad en Land P VAN CAPPELLEN Wethoudor en Laadeigenaar Mr P I KLEY Advocaat J U V D KLOOT Fabri kant G W LANS Steenfnbrrkaiit A B MIJNLIEFF Lid van den Raad en Fabrikant Ouderkerk a d Umi A L DE BAADT Lerrluüier A II A v ROOIJKN Uei Dootof A RYKAART H Landbouwer K SCHI LLING L mdeigennar V SCHKLLING Steenfabrikant G VONK Jz Wethouder en LandeigéMiw W VAN WANING Krimpen a d IJael C V D GIESSKN Scheepaliouwracestcr C UOOGENDUK Dz Wethouder en Steenfabrikant A J OTTO Scheepsbouwmeester J OTTO FOP SMIT Sleenfab iknnt Lekkerkerk A BERKOUV ER Lid vau den Baad A BREETVELD A DE JAGER II M DE JAGER Grondeigenaar P KARRKMAN C KEIiSBEBiiEN Lid van den Raad A A KROEF Particulier D LUÏTEN Mz Koopman VV OSKAM Landeigenaar Krimpen a d Lek A D r AN DEL Particulier J v D BERG Landbouwer D BLANKEN Jz Koopman B BOOGAERDT A DOGÏKRQM Landbouwer F C GEUL Geneeskundige A GROENEVELD Fabrikant H G HAASLOOP WERNER Particnlier C VAN i lB HEK Landbouwer J II VAN SANTEN Koopman Boeder en Lid van den Baad K SMIT Jz SoheepsbouwfflCesterenLidr d BUd J TIMMERMANS Particulier Berktnwoude i M VAN DORP Bouwwman en Lid ran den Baad C DE JONG Wetbouder eo Landbouwer W QUINT Leeriooier en Lid lau den Baad Gouderak 3 A VAN BOCHOVE Geneesheer W V DOBP Bouwman en Lid van den Baad K J v HOUVfENINGE Steenfabrikant J J VAN LANGE Steenfabrikant Sclioonhoven Mr D BïBLOCQvAN HAER8MA BUMA GriWiir b j bel Kantongerecht E E DENEKA MP Wethouder G HOOGHWINKEL Lid ran den Baad W KOOIMAN Jz Fabrikant Gt LAZONDEB Lid van den Baad 8 E VAN NOOTËN Uitgever H P VOOR DU IN Notaria G H WESTBROEK Openbaar Onderwijzer en Kost schoolhouiler fir A J P DE WILDE Dokter Berg Ambathl A BAK BonwmAN J J BREEDVKLl Hoofdii gehnid van den Krimpenervvfiard B HOFFLAND Hoogheemr id ran den Krimpciierwaard C V D MEÏDEN DOGTEROM Bouwman en Groiideigena ir D OSKA M Grondeigenaar i S STALENBURG Touwsl gor A STUURMAN Lmdbouwer D VERHOOG Rentenier en Grondeigenaar A mmeritol W DOOTEROM LauUbouiver ADk stuurman Wethouder en Laudeigenasr J STUURMAN Landbouwer Stoluiijk W BOEB Lz Wethouder en Hoogheemraad ran den KriupenerW Ulrd Gt BURGER Voorzitter ran het Bestuur ran den Poldter Beiersche J C KROON M VERDOOLD Cz Wethouder en Voorzitter ran hei Bestuur ran deii Folder Stolwyk L A DE VREU6T Koopman en Lid run den Raad Haastrecht C DEN BAABS Particulier eu Lid ran den Raad M BISDOM VAN VLIET A H DBOST Leerlooier A P MACKENSTEIN Predikant J C MULLER Lid ran den Raad Mijdrecht Dr D DE BRUIJN Dukter K KLAY Landbouwer A PROOT Kiiajhancklaar J P VLAMINGll KIEBERT Landbouwer J E VAN WIERINGE V Veenman WUfiis B DE VRIES B uwkundige M A VAN MANEN Koopman G DE RUIJTER Logementhouder Kockengen C OSKAM Lid van den Raad en Ijimlbouwer F P H VAN ROOSENDAAL Fabrikant Harmeien G A BUDDINGH Administrateur en Lid v d Raad G VAN llOLSr Landbonw r A C SCHOUTEN Koopman Linschclen H D DE BRUYN Wei houder en Grondeigenaar W F C MABGADANT Bouwman Snelrewaard J BOEB Ji Landbouwer A LEKKERKERKER Koopman ea Landbouwer C VEBKAIK Grondeigenaar Monlfoort D A C V D GANT Dokter J SIMONS Houtkoopr 1 SIMONS Jr Particulier Willetkop L A V D BERG Steenfabrikant A J E V D HEUVEL Landbouwer Kl Hol Grondeigenaar J A LEM8TRA v BUMA Goad Drok ran Brinkmaii Bü deze Courant behoort een Bijvoegsel Ten vierden male binoea de twee maanden maken we on dan gereed om ter stembus te gaan en door onze stem getpigenis af te leggen van de beginselen die eng bezielen en die we dus ook voor het staatsbestuur bezielend achten We ontveinzen ons niet dat de kans voor Mr T d Loeff hachelijk staat Niet alleen dat de Tijd ook thans den ultra orthodoxen protestant Bichon aanbeveelt maar ook het Haagsche Dagblad het orgaan der ultra conservatieven doet dit Wfl zullen straks zien op welke gronden Vooraf een woord tot hen die Mr v d Loeff hebben gestemd bjj de vorige verkiezingen Ernstig roepen we hen toe laat dit thans niet na wg weten wel dat g niet den candidaat der tegenpartij zult stemmen maar wjj vreezen dat au niet ailbs zum dokn wat qï lüNT OM DKN HEEE V D LoiFV ZOOVECL STEMMEN OOELUK TB VEESCHAFFEN Wy VTcezen dat er zullen zyn die strjjdensmoede bet hoofd zullen laten zinken en de armen slap zullen laten hangen omdat zg niet aan de mogeiykheid ecner overwinning gelooven Ook waar iedere kans op overwinning wegviel en zóóver is het toch waarlgk nog niet moet in t groot aantal stemmen op Mr v d Loeh uitgebracht een krachtig protest t en het woelen der kerkelijke partyen gelegen zgn De 1250 stemmen op dien candidaat bg de Ie herstemming uitgebracht mogen thans nïet ontbreken dan zullen wy misschien wel de nederlaag lyden maar dan zullen wy ook thans sterker blijken te zyn dan de uit zoo heterogene bestanddeelen samengestelde tegenparty £ eu krachtig getuigenis tegen het clericalisme alzoo dat moet ons naar de stembus dry ven en iedere stem op Mr van der Loeff uitgebracht zal zyn een waarschuwing voor onze tegenstanders dat hunne dagen geteld ziJn zoodra onderlinge verdeeldheid hen belet verder samen te gaan De strijd is door hen die de candidatuur van Mr V d Loeff voorstaan met open vizier gestreden Geen enkele ongeteekende aanbeveling is ons onder de oogen gekomen en iedereen heeft gewedijverd om van onzen kant dien stryd een edel karakter te geven Geheel anders is het gesteld in het kamp j3er protestantsche clencalen daar wordt in geteekende en ongeteekende billetten wederom zoo schandelyk de waarlieid verkracht eu dut nog wel met Gods heiligen nuarn op de lippen dat ieder die nog eift greintje waarachtig godsdienstig gevoel bezit zich Wn die hedendaagsche Farizeeërs inoet af keeren Genoegen doet het ons en velen voorzeker Mt ons dat het Bestuur der Kiesvcreeniging w Oadewater op waardige wyze tegen deze Isadelingen heeft geprotesteerd En na het Dagblad In weerwil van de krachtige ondersteuning door de edelsten onder de conservatieven aan de candidatuur van Mr v d Loeff geschonken eene ondersteuning thans op nieuw verrassend gebleken uit de door vijf bekende en geachte conservatieven onderteekende aanbeveling heeft hel Dagblad gemeend voor Bichon te kunnen doen wat het voor Kuyper niet deed Het was te verwachten Een middelmatig man vindt in de oogen van het orgaan der nltraconservatieven gemakkelyker genade dan een uitstekend man als Kuyper als v d Loeff Iteeds spoedig nadat de uitslag der eerste stemming bekend was werd Bichon geannexeerd en het vonnis dat Groen in 71 over hem uitsprak als bewgs bggebracht dat Bichon niet zoo met hart en ziel de antirevolution naire party is toegedaan Men weet het evenwel beter Indien de heer Bichon niet beslist behoorde tot die party zou de Standaardzoa het Antisc wol wetverbondhemdaa gestetmd hebben Waarlijk men kan niet zeggen dat t orgaan van dr Kuyper aan zachtmoedigheid laboreert en indien het op dezen candidaat iets had aan te merken waartyk zon hem niet gespaard Die beweringen van t Dagblad zyn dus niets dan praatjes met geene andere bedoeling in de wereld gebracht dan om een zoo gevreesd tegenstander niet om zyn radicalisme maar om zyn talenten uit de Kamer te houden Want een tegenstander van de Dagbladfohtiek is v d Loeff ongetwijfeld omdat die politiek niet beoogt het welzjjn des lands maar een rehabilitatie van de lieden wier regeeringsbeleid tot tweemalen toe door de kiezers is veroordeeld Wy verheugen ons er daarom in dat een groot deel der conservatieven zich van het Dagblad los maakt en openlgk M v d Loeff aanbeveelt want daardoor is het bewijs geleverd dat ook hier de politiek van t Dagblad in miscrediet is geraakt En wanneer dac nu maar duidelijk uit destemming blijkt dan zal ook de nederlaag diewy wellicht lyden een voorteeken zijn van dezegepraal die weldra ons deel zal zyn Maardaartoe met diepen ernst herhalen wij het is trouwe opkomst van allen die het cleriealisme onder welken vorm ook willen bestrijden noodig dringend noodig BINNENLAND Gouda 26 Kebriaki Dinsdagavond hield de yereenigiiig tot verspreiding van kennis aangaande s Lands verdediging in de zaïil Nut en Vermnnk weder eene leesver adering Als sprilter trad on e stiidgenoot de heer H W G Koning op die tut inleiding op zijn rede hoofdzakelgk het volgende zeido Dl bekende vrasg van den diehtir Wat wil men toch in Nederland is ook len volle gereohtvn irdigd wet het ong op de qurtcstie der verdedig ban heid van i ns land Er zijn er die be er n dat x i s l ind niet Vf riledigd kan wordtn bij een eventneelcn vijaiidelijken aanval doch opmcrkelijL geituug zijn hd alleen tie keken in het militnire rak die dat gevoelen zijn toegedaan j de militairen de de kundigen de specialiteiten in militaire aangelegenheden zijn eenparig van oordeel dat ons land zeer goed kan verdedigd worden wel is er strijd tnnschen hen over de mjie waarop dat moet geschieden doch dat is geheel iets anders naar alleen zij die weinig of geen kernis hebbfn fan militaire zaken betwijfelen of ontkennen de verdedigbaarheid van ons Innil Inderdaad een vrftad verschijnsel Bij andere vakken heeft het met plaats alleen bij het militaire Over t algemetn bestaat er bij ons volk weinig kennis van militaire aangelegenheden en daarin verandering te brengen behoort tot de taak der Vereen iging die deze vergadering heeft belegd Dat wil zij doen door de verspreiding van populaire ge8chrift n door lezingen enz on meer en meer de overtuiging te vestigrn dat Nederland verdedigd kon en moet worden Dat is hoog noodig en zoover moet het komen dat de leuze van ieder Nederlander bestaat oit de spreuk op f wapen van ons rijk geplaatst JeMaintiendrai Naar aanleiding van die spreuk wensclite spreker thans een en ander te zeggen en daartoe stelde hg deze drie vragen 1 Moeten wij handhaven 2 Kunnen mj handhaven 3 Zullen w j handhaven Daarop trad de beer Koning in eene ontwikkeling en beantwoording dezer vragen Wal de eerste betreft wees spr er op dot er vele menschen gevonden worden die rustig danriieeii leven op bun gemak genietende wat zij eenmaal verkregen hebben zonder behoefte te hebben ooit te denken aan de oorzaak van dat wat zij bezitten die de gaven gebruiken zonder den gever te gedenken Zulke ondankbare naturen zijn het die ergeien wat onze vooronders gedaan hebben om hun vrijheid te behouden om ons vaderland te redden van den onder oiig Die ondankbaarheid is zeer verkeerd Spreker viees voorts op verschillende jaartallen in de geschiedenis met de feiten toen voorgevallen herinnerde aan den strijd tegen Spanje herdacht wat er in het jaar 1672 gebeurd was en hoewel later Napoleon ons aan zich bad onderworpen was dat toch van korten duur Kortom onze geschiedenis lag ons de verplichting op het verleden noodzaakte ons dringend de vraag Moeten wy handhaven bevestigend te beantwoorden Ten aanzien van de tweede vraag achtte spr het noodzakelyk een kort overzicht te geven van het defensiestelsel zooiils dat vervat was in t wetsontwerp in een vorig jaar dpor den minister van oorlog ingediend Wel is wiuir is die minister afgetreden maar ook zijn opvolger 18 naar spr was ingelicht bel met dit wetsontwerp eens Ter verduidelijking gaf spr kaartjes rond en legde op duidelijke bevattelijke wijze de bfteekenis der verschillende defensie linies en hun nut int alles dienende tot betoog dat ook de tweede vraag Kunnen wij handhaven bevestigend beantwoord oioet worden Ten slotte behandelde spr de derde vraag Daartoe nep spr ons de groote helden van ons voorgeslacht voor den geest zoowel van vroegeren als lotrren tijd Hij wees op Claudius Civilis en J van Solinffrlanr Albregt Beyling en meer anderen Hg liennnerde ons de groote verdiensten van een Willem de Zwijger den grondlegger onzer vrijheid en stond een uogenb ik stil bij het edele eenvoudige dappers beeld nii Micbiel Adriaanszoon de Ruyter Doch niet alleen ons voorgeslacht telde helden in zijn midden ook thans nog bestaan zij zeide spr bij e 3 op den grijzen van Swieten die thans in Atcliin den roem onzer wapenen bevecht en met hem zoo vele anderen van hoogeren en lageren rang Tevens wijdde hij een woord van nagedachtenis aan den met eer op het slagveld gesneuvelden Kohier Met het oog op al die helden van ons geslacht znl zeker ieder volgens spr de derde vraag vol geestrlrift heoiitwoorden wij zullen hanilhaveu Ons volk gevoelde volgens spr niet veel belangstelling manr was te flauw in zaken die ieder Ier harte morslen gaan Dat bleek meermalen en ook onlangs o a toen de kraton was ingenomen was de vreugde eire v in algemeen Toen in 1870 de oorlog tegen Ihntscliliind en Erankrijk woedde heeft hel lloode Kruis overal veel belangstelling ondervonden opk in oHH iniMJ Doch waarom den vreemde gegeven nat men den landgenoot onthoudt Dit laatste i helaas een feil