Goudsche Courant, vrijdag 27 februari 1874

Pe zeer duidelijke scboone rederoering T n den brir Koning werd opgeluisterd door de tusscheuvoegiiig van Terschf idcne Hollandsche dichteregelcn dat de algemeenc vranrde leer verhoogde De w president der Vereeniging de heer B Lulius Tan Ooor teidr den heer Koning dank raar zijue rede en de vele toejuichingen garen genoeg blgk dut de toehoorders het met den roorzitter ten rolie eens Mocht de reieeuigiug nogmaals besluiten eene openbare le Srergadering te houden aan bezw liers zal het dank i de ichoone letinjen in dit seizoen gehoord zeker nie ontbreken De zaal Kunstmin lererde gisterenarond een aaiinenaam schooHspel op £ eo rry aanzienlijk getal torhoorders was opgekomen en dets waren met gezeten op lange rijen stoelen of banken dat een rrij ecntuoni en lerrelend gezicht oplevert maar heel gezellig aan tafeltjes De uitvoering was zeer rerdienstelijk Tot onzen spijt belet plaatsgebrek ons ditmaal uit te weiden orer de verschUiende nrs ran het programma of eene gedetailleerde beoordeeling te geven alleen zij aangemerkt dat ook het gisterarond gehoorde veel hoop doet koesteren voor de toekomst vp mnziekaal gebied in onze gemeente Wie kent niet de ware geschiedenis van Jozua Dnvuls een boek dat in SngeUnd nar het is uitgekumeu en in Nederland waar bet is vertaald z n weg hee t gevonden tot veler gemoed P Wie weet niet ilat er in geen tijden een werkje is uitgekomen waarover zooveel gesproken zooveel geschreven is als over du VV ie herinnert zich met dal bekende letterkundigen rn theologanten du t na de uitgave naar dé pen greprn om het hunne te leggeo over deze in alle opticliten zoo belangwekkende gesdiiedenis Zrker ieder die ook maar eenigszins Iet op hetgeen er om hem heen voorvalt kent het zij dan ook slechts bij naam Daarom znlleu ongetwüfeld velen met blijdschap de tijding begroet hebben dat morgen over iJoina Davids hier zal gesproken worden en dat wel door een man die van ign schitterende welsprekendheid ons reeds vroeger overtuigde loan hij hier eenige jaren geleden optrad De gelegenheid om over een boekje als Jozua Davids door ecu man als den heer Zaalberg te hooren spreken zal natuurlijk door velen gretig worden aangegrepen en Nut en Vermaak zal Vrgdag ongein ij feld zeer vol zijn Gisteren avond heeft te Haastrecht de heer Helleman ran ile Kmderdgk eene voordracht gehouden De reputatie welke die heer zich heeft rerworrcn nis uitstekend declamator heeft liij ook daar weder gehandhaafd Na ren tafereel ran de Schepping van J J L ten Kate op meesterluke wijze tehebbcp voorgedragen heeft hij verschillende gedichten en geiliotitjes loowe van ernstigeii als van luimigen aard gerec tei rl die allen zonder ondeiscbeid uitstekend voldeden Het talrijk opgekomen publiek heeft zich ongetwijfeld best geamuseerd De heer C Knijper predikant te Zeg aard heeft voor het beroep bij de Cbr gcr gem tèWaddinxreen bedankt Staten Qeneraal Tweede Kahek Zittingen rau 25 en 25 broari In de zitting ran Dinsdag zijn de beraadslagingen roortgezet ovrr het wets ontwerp tot regeling van het muntwezen De hh Bredius Gratama Lambreohts Haffmnns en van Naamen verklaarden zich tegen de wet of hrbben hunne stem afhankelijk gemaakt van de aansluiting aan de Ijntijnsche unieof het frnnkensteleel met welk doel de Itrer Bredius eeuige amendementen heeft voorgedcagea In de zitting van gisteren z n de ber iadslagingrn voortgezet en is het woord gevoerd dour de hh Blussé Kappeyne van de Coppello en van Houten die hunne bezwaren tegen de wet positief of voorwaardelijk hebben itecngezet De heer Kappeyne verlangde eene nadere overwegiug door de rf eering ten einde door uitstel één ontwerp voor Nederlaml en Iniliu te erkrijgen De heer de Bruyn Kops hee t daarua ket ontwerp verdedigil Hideii vuoitzettiiig Aan de departementen der Ma atscliappij Tot Nuivan tJlgimttH IS d ior hel Hoofdbestuur loegezonden een ontwerp rau wetswijziging met memorie van toelichting De voorgestelde wijzigingen zijn van geen ingrijpenden anrd De voornaamste zijn dat in art 4 wordt uitgesproken dat godsdienstige of itaatkundige richting uimmer als reden an litalniting van het lidmaatschap gelden mag Bij art 7 wonlt de vaststelling der contributie van de donateurs aan de depat tementen overgelaten Het algemeen departement wordt behouden Het dienstjaar begint als thans den eersten Juli Vertegenwoordigiiig der departementen door leden van elders bluft geoorloofd terwijl Amsterdam als zetel der algemeeiie vergadering wordt aangewezen Vertegenwoordigers der pers kunnen tot bijwoning der algemeene verga lering door het Hoofdbestuur worden uitgeiioodigd Ter voorkoming vau hoofilelgko stemmingeu wordt voorgesteld die niet te doen plaats liubbeii tenzij 20 departementen dit verlangen De werkkringen der üommisaie belast met het toezicht over het geldelgk beheer wordt bij artikel 41 uitgebreid Heis en verblijfkosten voor leden van Cuuimissien zullen door de algemeene vergadering vastgesteld wordeu Het voorlezen van het jaarverslag op de algemeeue vergadering acht de Commissie wenschelijk Èrenwel zal het roortaan ook in de Handelingen worden opgenomen De grootste helft der departementen kau een buitengewone vergadering doen beieggen De hoofdbestuurders moeteu te Amsterdam wooonachtig zijn Aanbesteding van druknerk zal alleen plaats hebben als het iu t voordeel der Maatschappij geoordeeld wordt Het masimiim van het quotum van tm lid ia ran 2 50 op gebracht Het bericht van Het Bmdelihlad over de detaohearing van een groot aanial officieren naar Ned Indie wordt tegengesproken Naar wij vernemen meldt het D v t Gr zoo de buitengewone algemeene synode der NeJ tlerv kerk thans te s Hnge bgeen het beginsel det r rdeeliiig lan de gemeenten lo kerspelen naar de versekilleude richtingen reeds verworpen hebben Al de voorstellen der commissie van negenen zou hetzelfde lut wedervaren Onder de vdorsteilen van leden der synode zelve uitgegaan behoorde het denkbeeld om de ouderlingen en diakenen niet langer door do kiescollegien te benoemen maar direct door al de meerdcgarige mansledematen en de predikanten door de kerker den De meerderheid der synode vereenigde zich met dat voorstel In eene Haagsobe coriespoiidentie der Middelb Ct leest men o a De bekrompenheid van ons gemeente bestaur heelt tot nógloe een voorrecht onthouden dat de genialiteit van en onzer studgenpoten ons heeft willen verschaifen Ken soort musicus van de residentie heeft namelgk den volgenden lugi chen regel van drieën opgezat wiluneerjk lu pgpeu die iu de hni en uitkomen gas of watMLblaas dan komt het gas of het water zoodra de kraan geopend wordt in het huis wanheer ik dlii ib itergelijke pijpen muziek blaas komt de muzisk in de huizen a aar men de kraan gelieft open te zetten Do man heeft aan het gemeentebestuur verlof gevraagd om van de püpén van de walerteiduig die gelegd zg doch oog niet gebruikt wor len gebruik te mogen maken om dit algemeen mu iektocblazingstelsel te beproeven maar het gemeeiiteuestunr heeft met eene veri egaandc bekrompenheid dit verzoek afgewezen oi aiMtnuii uoar meu zegt omdat het geen geld voor de proefneming wilde bestemmen Maar de mUziektoeblazer moet zich dunkt mij p 19 Februari gewroken hebben gevoeld Hadde de Kegeering van den Haag zijn verzoek toe S estaan dan liad een of ander muziekkorfs in een er gebouwen van de waterleiding warm en wel kunnen plaats nemen en basekut tegen weer en wind de vrolijkste deuntjes blazen dan zou men maar eenvoudig de kleppen van de bfandkrinen hebben open te zetten om niet alleen op het Plein het Touruixtiield of de Plaats maar in alle straten vau de residentie de voorbgg iigers op de bij VV aalsdorp geblazen walsjes en polka s te Vergasten Ëudnu hadden de Hagenaars er met over behoeven te brommen dit de mu ikaiiteii liever onder een warm glaasje punch tliuis dau onder het lekke ilak van een muziektempel lu lie open lucht zittende hunne gaven tot opluistering van s Komngs veijaardag oulliielden Maar zuu u iemeentebestuur als wy ook hebbeu Maar eiiAn de geniale Hagenxar kau zich troosten met de geilachte dat ook Soorates en Galilei tgn miskend geworden l aatste Berichten Londen 2 1 Febr D Admiraliteit heeft een rapport ontvangen dat echter met oflicieel is van de Ku t ran Guinea van 31 Januari waarin gemeld wurdt dat r een gevecht heeft plaats gehad met de Asiiantijiien dut twaa f reu heelt geduurd De Ashantijnen leden hierbij zware verliezen Ouk de Engelschen hebben een ernstig verlies gehad verscheidene officieren zijn gewond De generaal Wolsely bevond zich op vijftien mijlen afstand van Comassie Hij had versterking noodig Alle troepen zgn dientengevolge onischeept Het gouvernement heelt geen enkele rechtstreeksche dépêche van Wolseley ontvangen fierlija 25 Febir De Prm Correip bevestigt het bericht dat de keizer weder geheel en al zijne gewone levenswijze volgt en aan het rerkecr tCn Hove deelueemt Be beide kuizen van den landdag zyn tot 1 April uitceiigegaan p O Xj I TIB In de gtmeente Oouda gevonden en aan hei Bureau van Politie gedeponeerd als een KNIPMES eu PAPIERTJE met CENTEN een APLEVEBINQ van een werkje LOS EN VAST Tevens zijn inlichtingen te bekomen omtrent een in deze gemeente gevonden SCHAAP Burgerl Uke Stand Geboben S3 Febr Cornelia oaden C de Vos cd C Jongeling 24 Wil helraos Aathonioi ouders A Bode ca A M Verkleij Gerarda ouders A tsb Boom ca i Grocnevetd GisnvHD 25 Febr J Spaan sa A £ I vra I P gi en A A TuiDmsn J t Hart cd G T Boaaiok APVERTENTIËN Voor de vele en velerlei bljjken van helangstelling ter gelegenheid m ner ernstige ongesteldheid m betoond betnig ik langs djzf i ireg m n hartelyken dank J A SNW Moorflrecht 26 F ebyaarfl 1874 De HOUDERS van AANDEELEN in X de negotiatie ten behoeve der BURGERBEWAARSCHOOL te GoüDA worden uitgenoodigd hunne aandeelen in te leveren en het bedrag te ontvangen vtMr den 15 Maart 1 874 ten Kantore van den Notaris W J FORTÜUN DROOGLEBYER te Gouda Een Jongeling sedert eenigen tyd als KLEERMAKER werk aam wenscht zich tot verdere BEKWAMING in dat Vak verplaatst te zien Adres bg den Uitgever dezer Conrant onder lett B Mevrouw SMITS Peperstraat verlangt eene Van goede getuigen voorzien 284 Staatsloterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 2 MAART 1874 VAN Dr J O ZAALBERG Predi £ant te Gravenhage over Het ware leven van JOSÜA DAVIDSZOON Eene moderne Messiade Op VRIJDAG 27 FEBRUARI e k in de tmX van de Sociëteit Rbonib op de Oost Haven te Gouda des avonds te 7 ure Toegangkaarten zgn ad 0 50 te bekomenaan het lokaal van bovengenoemde Sociëteit Vq den Heer va n GEELEN Bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda is te bekomen eene CANTATE voor KOOR ORCHEST en DECLAMATIE ter gelegenheid van sRonlngsZllvcrcn Kronlngsfeest den 12 MEI 187 4 Woorden van D RÜIJTER Muziek van Joh W WENSINK Opgedragen a n de Liedertafel Apollo en de Orches Vereehiging Pbb Aspbba ad Astba P R IJ S O 06 De ondergeteekfliidefl bevelen bij de herstemming op VRIJDAG 27 FEBRUARI a 8 voor een Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal met tien qieestea ernst aan Mr H C Verniers van der LoefF E C LANGERAK W D BE LANGE J KORTENOBVBB 6 STRAVER J M NOOTHOVEN van GOOR DE RIESVEREENIOIVG VADERLAND EN ORANJE te OUDjeW ATER blgft voor Je a Verkiezing van een Lid voor de TWEEDE KAMER der STATENGENERAAL op VELJDAG den 27en FEBRUARI 1874 dringend aanbevelen Mr H C Verniers van der Loeff te 8 GRAVEBiHAGE als een warm voontfwler der beginselen yua waien vooruitgang vryheid en orde Het Settuur dier Kieteereeniging A C VAN AELST VooTiitter F JONKER IDENBÜRG Secretat it Vreest Grod Eert den Koning Bn de Herstemming voor EEN LID van de TWEEDE KAMER dee STATEN GENBRAAL op VRUDAG 27 FEBRUARI e k wordt als Candidaat aanbevolen de Heer W JL BIGHON TAN IJSSELIOHDE Wat wfl ter aanbeveling van Dr A KÜYPER verplicht waren te zeggen is geheel van toepassing ook op dezen waordigen Christen Staatsman Na vooral is deze keuze gewichtig Twee beginselen staan tegenover elkander De liberalen zün voorstanders der volkssouvereiniteit der almacht van den Staat Wü gelooven dat er ordeningen Gods z n waaraan ook de Staat is onderworpen dét ei vrgheden li a van persoonen huisgezin OOÜOA 10 Februari 1874 C HOOOSNBOOM Seer Herstemming GOUDA 27 Februari 1874 Gp allen die Nederland en Oranje lief hebt die aan Christus en het Evangelie vasthoudt die de godsdienstlooze Staatsschool verderfelgk acht voor ons volk en alleen redding verwacht van het Christelgk Schoolonderwgs stemt den beproefden Voorstander onzer hoogste volksbelangen M M Bichon van IJsselmonde Namens het Hoofdbestuur van het Anti Schoolwet Verbond B HÜ8EN Alg Secr Utrecht 24 Febr 1874 Lotiodiiische Dorsch Levcrtraan VAN H Sardemana te Emmerik onderzocht en aanbevolen door Dk M PHEYÏAO Professor te Bonn Da R PRESENIÜS Geheim Hofmth en Professor te Wiesbaden Deze uitsluitend voor medicinaal gebruik bereide Levertraan is bg zgne erkende geneeskundige waarde vrg van eiken onaangenamen reuk en araaak en wordt vooral door kinderen gemakkelgk ingenomen en verteerd Verkrijgbaar per flacon h 40 cents Dezelve IJzerhoudend ïi 75 cents te Gouda bfl J C ZEWIË SUIJK Rotterdam by C J W SNABILIÉ Apoth Groqte Markt s Gravenhagehg C M OLIFIEKS Apoth Zeestr 34 en E H REEN KANNEGIETER Apoth Gr Markt 22 Leiden bji BOCK FISCHER Apoth Volgens getuigenis van Professor OPPOLZER Rector ma nif en Professor van de K K Klinische School te Weenen is het Aiialheriii Moiidwaler van Dr POPP K K Hoftandmeester te Weenen Bognergasse n 2 een der beste middelen tot bewaring der Tanden en wordt hetzelve ook door hem en vele andere Doctoren tegen tanden mondziekteli ten zeerste aanbelen Prijs f 1 75 per flesch Dr J G POPP s Plantaardig TANDFOEDER Het reinigt de Tanden onnjiddellgk soodat door het dagelgksch gebruik met alleen de zoo lastige tandpijn voorkomen wordt maar ook het glazuur der Tanden in witheid en zachtheid toeneemt Prjjs per doos 80 cent Te verkrijgen te Gouda bij h Scbeuk winkelier op de Hoo str uit wijL A 123 Ie UoUerdaia by ¥ l ï in Siiufeii Kolff apoth en A Schippeieyii C til iau e porcelemwinkel te Huge btj J L F C Sii ibilié apotlh Ie Leydeu bij E Noordijk Ie Utrecht bij F Altena npoth te Amsterdam bg F vn VVindlieim C verkooptliiis Ie Oudewater bij T J vau Vreumingen te Sohooshoven bij A V uUf Het BESTUUR van het Israëlitisch Oude Mannen en Vrouwenhuis alhier betuigt zijn dank aan ieder die tot bedoelde Lotorij hebbnu medegewerkt t zij door het scheuken vaii voorwerpen tot prijzen of door het plaatsen van loten Die dank geldt in het bij ronder het Bjstuur en de leden der loge de Wake Broedertrouw voor het kosteloos afstaan van de 2 aal tot het houden der tentoonstelling heeren G B VAN GOOR EN ZONEN voor het kosteloos leveren van drukwerk en den heer OTTO die even belangloos de prachtige gen assen heeft geleverd waarmede de zaal versierd was Het geeft tevens kennis dat de getrokken prijzen tegen afgave van de loten waarop ize zijn gevallen in het oude mannen en viouweahuis knunen worden afgehaald van den 1 tot en met den 6 Maart aanstaandeu iedereu dag van 10 uren s morgens tot s middags 1 uu en dat zoolang de voorraad strekt de lijsten der getrokken prijzen kosteloos bij het Bestuur te verkrijgen zjjn Het Bestuur van het gesticht voorn D L HORNEMAN President N VAN BUURÉN Secretai is Gouda 26 Februari 1874 AANBESTEDINa Het BESTUUR van den Polder lieeuwiik wenscht bij enkele inschrijving op den 20 MAART 1874 des namiddags ten Ze en ure ten Gemeentehnize van Reemmjk aan te Besteden de leveriagvan een IJZER SCHEPRAD enz Het Bestek ligt ter inzage tfii Gemeente Secretarie van Reeuioijk eu is aldaar verkrijg haar tegen Vijftig Cents De Inschrijving Biljetten moeten bij den Voorzitter van genoemden Polder worden ingeleverd op DONDERDAG den 19 MAART 1874 des namiddags voor Zes ure Inlichtingen zijn te bekomen bij dea Heer T SCHEER Timmerman te Bodegraven De Voorzitter van den Polder Reeuwijk F H BÜLiEUS BRACK u u n 2 Beijersch U 01 o ECHT KITZINGER BEIJERSCH BIER te verkrijgen bij den ondergeteekende per flesch en per glas Joh V D GRAAF Café Unie Hoek Groenendal Heden verschgut de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWARING BUS Geneeskundig Volkshandboek OVEE DE OBSBZINO DER ZENCWVBBSLAPPING VAN HET LIGCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedtort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hij is dagelijks teu zijnen huize te consulteeren VVie niet by hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefvrisseling in de Hollandsche of Fr aD3che taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze naar alle deelen der wereld verzonden De ZBLFBE WARING LAPIIÉSEHVATION PEUSONELLE onder zijn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voor zien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bij den Boekhandelaar H A MËIJEK N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en Jranco per post 85 Ct de Frausche Uitgave voor 50 Ct en fraiico per po3t 00 ets Door het toezenden van ƒ 1 postzet is kan men de zelf bewaring direct door g eheel Nederland vau den Schrijver ontvangen