Goudsche Courant, vrijdag 27 februari 1874

Üe ondergeteekenden allen Kiezers voor de T veede Kamer dei Staten Generaal in het Hoofd kiesdistrict Gouda blijven bij de aanst Verkiezing voor een Lid dier Kamer aanbevelen Mr H C V ERNIERS VAN DER LOEFF 1 De Verkiezing lieeft plaats op Vrijdag 27 Februari a s van 9 tot 4 uur Vrijdag 27 Februari 1874 P LAMMERS C UE LEEN J MAARSCHALK Notaris A VAN NES Dijkgraaf C B VAN NES Boomkweeker C G OVBEEUNDER Waddinxveen J V u BREGGEN Az Dijkgraaf Tan den Zuidplas polder en Lid der Pror Staten G W C VAN DORT KROON A N MOLENAAR Nolaris L PROOS HOÖGENDIJK Hontkooper G SPRÜIJT Az Grondeigenaar en Lid Tan den Raad K V D TOBEEN Kz Wethouder en Grondeigenaar W A VAN HOUWENINGE Grondeigenaar Zevenhuizen A DE BROEKERT Geneesheer en Landeigenaar P KEYZEB Lid van den Raad en oud lid der Prov Staten A S VAN OMMEREN Landeigenaar J V D STARRE Metselaar Moerkapelle W A VAN MANEN Arts A H TAN EOOYEN Wethouder Bleiswijk P C STOOP Lid Tan den Raad H ÜITENBOGEEl Wethouder Reeuwijk J KRUYT Dz Veenman P KWAKEBNAAK Landbouiver J VEBBUEQ Landbouwer Moordrecht Y i OE JONG Lz Bouwman en Lid van den Raad M J V LAKEHVELl Fabrikant G B LALLEMAN Openbaar Onderwij er A TOM Fabrikant en Itiid van den Itmid Mr C V VOLLENUOVKN Lid va God Slalen N ienwerkertl ajd Umi H O HOI STEYN Landeigenaar en Arts F MIJNLIEFF Az Lni ideif eiiaar en Steenfabrikant G M MIJNLIEFF Steenfabrikant L F MIJNLIEFF Az Landeigenaar en Steenfabrikant B J SAUERBIEB Fabrikant i SAÜEBBIEE Ckipelle ajd Umi D TAN CAPPELLEN Lid van den Baad en Land P VAN CAPPELLEN Wethouder en Landeigenaar Mr P D KLEY Advocaat i G V B KLOOT Fabrikant G W LANS Steenfabrikant A B MIJNLIEFF Lid van den Raad en Fabrikant Ouderkerk ajd Usel A L DE BAADT Lf riooi r A H A V EOOUEN iMeil Doctor A EYKA RT Jz Lnudbouwer K SCHI LLING Lindelgenanr P SCHELLING Steenfabrikniit G VONK Jz Wethouder en Landeigenaar W VAN WANING j Krimpen ajd IJ set I C r D G1E8SEN Scheepsbouwmecter C HOÖGENDIJK Dz Wethouder en Steenfabrikant I A J OTTO Schelpsbouwmeester J OTTO FOP SMIT Sieenfabik mt Lekkerkerk A BEBKC JM ER Lid van den Baad A BEEETVKLD A DE J GEU M DE JAGER Grondeigen uir P KAREE V1AN C KERSBERi EN Lid van den Raad A A KROEF Particulier D LUYTEN Mz Koopman W OSKAM Landeigenaar Krimpen a d Lek A D T AN DEL Particulier J T D BERG Landbouwer D BLANKENJz Koopman B boogaerdt A DOGTEROM Landbouwer P C GEUL Geneeskundige A GROENEVELD Fabrikant H G HAASLOOP WERNER Particulier C VAN DIB HEK Landbouwer J H VAK SANTEN Koopman Beeder en Lid van dea Bud Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oonda brengen ter ki nnis van de ingezetpnen dat liet 2e AanTollingskobitr der plaatselijke directe belasting in deze Gemeente Toor het dienstjaar 1873 door Heeren Gedrpoteerdc Staten Tan Zuid Holland goedgekeurd ter invordering aan den Heer Ontvanger de er gemeente is toegezonden Gouda den 24 Febmarij 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DboogleevbiiFortüun van BebgenIJzendoorn BUITENLAND Boltciilmiilscli Overziclil De candiflatuur van den uit 1848 bekenden republikein Lrdrn Rollin in het deptrtement Vaucluse welke eerst de linkerzijde zelfs de uiterste verschrikt had beginl nu met meer kalmte aangezien te worden Vroeger was deze heer socialist doch in den tijd dat hy niet aan de politiek deed is hg gehuwd met een schairijke Engelsche dame Het b it van eenige millioecen heeft zyn socialisme wat bekoeld en nu schijnt bij reer bevredigende verklaringen te hebben afgelegd omtrent zgn houding in de tegenwoordige omstandigheden Het rapport van de commissie van onderzoek naar de handelingen Tan de regeering der nationale Terdediging is in de kamer rondgedeeld De conclusie is natnnrlgk zeer streng tegen de regeering Tan den 4n Sept uitgeTallen en vooral tegen GambetU die voor ren goed deel verantwoordelgk wordt gesteld Toor de latere nederlagen en rampspoeden de regeering Tan den 4n Sept zoo luidt het ten slotte is het land zware rekenschap Tcrichnldigd Te Pargs spreekt men roortdurend van de benoeming Tan den hertog Tan Auinale tot chef van den generalen staf zoowel in Terschillende politieke kringen als bg het leger zou dit een s echten indruk maken de Orleanisten zgn echter onhandig genoeg om de zaak toah door te zetten De Terklaring Tan bisschop Raeas dat de katholieken ia den Elzas zich aan de bestaande orde Tan zaken onderwerpen ontlokt aan de beethoofden in dit gewest meiiigen kreet Tan Terontwaardiging Het Blitut lournd beTat eene kennisgeTing Tan den beer Ouerber uit Berign waarin hg zoo Toor zich als uit naam Tan zes andere afgevaardigden Tan ElzasLotbaringen alle solidariteit met de door rogr lUrss in de rgksdagzitting van 18 dezer afgelegde verklaring verwerpt Verscheidene te Straatsburg gevestigde katholieke inwoners eiBchen van den bisschop Raess dat hg j zgn mandaM ral nederleggen eu beloven verder gverig voor dit doel werkzaam te zijn In de jongste zitting des rijksdags is ingediend een voorstel door de heeren Raess Simon is en een drietal andere afgevaardigden uit Elzas Lotharingen ondersteund door eenige leden van het centrale centrum hetwelk de volgende strekking heeft om art 10 der wet op het beheer der rgkaprovincio ElzasLotharingen in te trekken Bij dat artikel is aan den opperpresident dier provincie tut handhaving van de rust des lands ingeval zij wordt gestoord of in gevaar gebracht gelgke macht toegekend als een militaire opperbevelhebber be it bg den staat van beleg Waarschijnigk zal dit voorstel nog in den loop dezer week in behandeling worden gebracht De Pruisische bisschoppen hebben gezamenlgk een mandement uitgegeven dat zich ecbier in niets onderscheidt Tan de gewone stukken Tan dien aard de hoofdinhoud loopt OTer de Tervolgingeo der kerk en op nieuw wordt herhaald dat de bisschoppen volstrekt geen muiters zgu die zich verzetten tegen de wet verder wordt vooral afgegeven op de erkenning Tan de oud kaibolieken als katholieken waardoor inbreuk is gemaakt op het goddelijk recht en op de ouveranderlgke wetten der kerk Eerlgker zou het zijn geweest wanneer de bisiohoppeu hadden gezegd de kerk erkent alleen dat gezag en die wetten welke baar aangenaam tqn Gouda T DKAIJEB Geiieraal Agent der Holl Sociëteit ran Levensverzekeringen opger in 1S07 te Jmsterda W vvN KLDKN Predik nt te Htktndorp Mr J FORTUIJN PKOOGLEEVEB AdTocaat P fiOKl EV AAGEN Lid van de Kamer Tan Koop hsnilel en Fabrieken ï GOHnEVVAAfiEN Commissionair in Effecten L P HOÖGENDIJK Winkelier Mr II J KilANENBURG AdT en Lid t d Raad J T LAKKU ELÜ BLANKEN ond Hoogheemraiid v n Schielond C MESSEMAKER Koopman en Lid Tan den Raad Jlr J H V MIEHOP Kaotourcohter V M MONTUN Nolons Dr A EOMEIJN Dokter J N SCHELTEMA Predikant Wr P J SNEL Advocaat I VV VVESTEKBAAN Fabrikant en Lid r d Baad Oudewattr A VAN AELST Koopman A C V 4N AELSÏ Koopman en Lid Tan den Raad I BOE a Jz Stalhouder en Landbouwer R S HAENÏJES DEKKER Lid der ProT Staten eii ran den Rjiad G T INGEN SCHOUTEN Koopman en Lid T d Raad ¥ JONKEK IDENBURG Apotheker J KIEVVIT BI JONGE openbaar Onderwijzer C KIKKERT Koopman en Wethouder G V D LEE Koopman en Lid Tan den Baad J A MONTUN Fabrikant M J J NIELSEN Koopman E J W BöMER GemeenteOiltTanger A VOERMAN Cz Hekendorp D V BEUSEKOM Landbouwer F HOOGEN DOORN Landbouwer en Wethouder Al KRAIJENBRINK Landbouwer D VAN SCHAARDENBURG Landbouwer V VEEM EER Kz Touwslager G VAN VLIET Gz Bouwman en Lid Tan den Baad Langentigewijde JAC DE KONING Lnudbouwer eu Lid van den Baad ADRs VERBUBG Lnndbouwer Bodegraven F BRUNT Grondeigenaar J VAN DAM Koopm in en Lid van den Baad S VAN DAM Jb Koopman K DOUW ES DEKKRB Apotheker Dr W n KAVTEÏN Weihouder U A TiB MEl LEN Fabrikant Papekop M KOOL Landbouwer Woerden H W BAELDE Ap theker A BEIJERMAN Notaris J J FABIUS Ontvanger djr Registratie Dr J 11 GENTIS Dokter A KAPTIJN Kiissier en Gemeente ontvanger P C KNIJFF Wethouder en Steenfabrikant Nieuwkoop 8 BODEnRAVEN Metselaar J TAN LEEUWEN Landbouwer L VAN LEEUWEN Lid r d Raad C VERBUliO Wz Landbouwer J VERBUKG Wz G VERMEY Hz Wethouder P VER MEY Hz Veenman J T D ZWAARD Koopaisn Rietveld A KNIJFF Hz Wethouder en Fabrikant P OP t LAND Bouwman Waarder D Dl BRUYN Laiideigennar G i £ VOB liuuwuiaii en Lid Tan den Biad Boskoop J 3 T D BIE Lojitmeiithouder W C BOEB Boumkweeker C BULK Landbouwer B B C FELIX Loomkweeker J FK1S3EL J VAN GBOOS Jz Koopman J HOOFÏMaN Dijkgrajf en Landeigenaar P HOOJTMAN Jz WethouJer W HULSBOS Lniidetgenaar ANTIl KOSTER Boomkweeker V A KOSTER z KOSTER K SMIT Jz Scheepsbouwmeester en Lid f d Baad 1 TIMMERMANS Particulier Berkenwoude M VAN DORP Bouwwman en Lid van den Botd C DE JONG Wethouder en Landbouwer W QUINT Leerlooier en Lid van den Baa4 Gouderak J A VAN BOCHOVE Geneesheer W V DORP Bouwman en Lid van den Bood K J V HOUWENINGE Steenfabrikant J J VAN LANGE Steenfabrikant S Jioonhoven Mr D DE BLOCQ van HAERSMA BüHA Orüler bij het Kantongerecht 1 E E DENEKA MP Wethouder G HOOG H WINKEL Hd Ton den Bood W KOOIMAN Jz Fabrikant Gt LAZONDEE Lid Tan den Bowi S E VAN NOOÏEN Uitgerer H P VOORDUIN Notaria G H WESTBROEK Openbaar Onderwijzer en Kost schoolhouder Dr A J P DE WILDE Dokter BergA mbacht A BAK Bouwman 1 J BREEDVELD Hoofdingelaud Tio den Krim penerwnard B HOFKLAND Hoogheemraad Tan den Krimpenef waard C V D MEYDEN DOGTEROM Bouwman eo GroiideigeiuMr D OSKAM Grondeigenaar S STALENBURG T uwsl ger A STUURMAN I aniibouwer D VERHOOG Bcntenier en Grondeigenaar Ammer tol W DOGTEROM Landbouwer ADu STUURMAN Meihouder en Landeigenaar J STUt BMAN Lnndiwuwer Stolwijk W BOER U Wethouder eu Moogkoemraad Tan den Krimpenerwaard G T BURGER Voorzitter Tan bet B nur ran den Polder Beiersche J C KROON M VERDOOLD Cz Wethouder eu Voorzitter Tan hel Bestuur ran den Palder Slolwgk L A DE VBEUGT Koopman en Lid van den Baad Haastrecht C DEN 6AABS Particulier en Lid Tan du Baad M BISDO M VAN VLIET A H DROST Leerlooier A F MACKENSTEIN Predikant èJ C MULLER Lid Tan den Raad ijMijdrecht Dr D DE BRUIJN Dokter K KLAY Landbouwer A PliUOT Kaaihandelaar J F VLAMINGH KIEBERT Landbouwer J E VAN WIERINGË V Veenman Wilnis B DE VRIES Bouwkundige M A VIN MANEN Koopman ü DE RUIJTEE Logemenlbonder Kockengeri C OSKAM Lid van den Raad en Landbouwer F P H TAN KOOSENDAAL Fabrikant Harmeien O A BUDDINOH Administrateuren Lid r d Baad G VAN HOLST Undbouwer A C SCHOUTEN Koopman Linichoten H D DE BRUYN Weihouder eu Grondeigenaar W F C MAEGADANT Bouwman Snelrewaard J BOEB Jz Landbouwer A LEKKKRKERKER Koopman en Landbouwer C VERKAiK Grondeigenaar Montfoort D A C V D GANT Dokter S SIMONS Houtkooper i SIMONS Jr Particulier WilleHkop L A V D BERG Steenfabrikant A J E V D HEUVEL Landbouwer Kl Hol Grondeigenaar J A LEMSTR A v BÜMA Gouda ür ik via A Briakouii Het huis der jfgevaardigden beeft het wetsintwerp op bet burgerlijk huwelijk aangenorapn in den Torm zooals het door het huls der heeren was goedjiekeurd Tegen stemden de Polen en het centrum De minister 1 heeft voorjiesteld om de landdag van 25 Pebr tot 13 April te verdagen Daarover zon gisteren wurden gestemd Keizer Wilhelm heeft een brief greehreven aan lord Bussell waarin hij hem dank zegt voor de resolutieii op de merting van S James Hall aangenomen Het is mijn plicht z gt Ii4j om het volk te leiden in de worsteling tegen eene macht wier welslagen een gevaar zoo 7ijn voor de weldaden der herrorning voor de vrijheil van geweten en voor het gezag der vorsten Door de jongsie maatregelen van de Dnitsche regeering wordt geen inbreuk gemaakt op de rechten der Roomsche kerk De keizer zegt ten slotte zich te verheugen in het bewustzg n dat Engeland hem in zijn worsteling ondersteunt De meeting tegen Woensdag te Glasgow belegd om de sympathie der bevolking te kennen Ie geven jegens de Dnitsche regeering in haar strijd tegen het ultramontanisme is wegens de belangrgkr gebeurtenissen op staatkundig gebied welke thans in GrootBriltanie plaats hebben uitgesteld waarscfaijnlijk tot het najaar Uit Britsch Indië blgven de berichten ongunstig luiden betreffende den grooten hongersnood Twintig duizend wagens zijn be ig met het vervoeren van graan en rgst no r de gebrcklgdendedistricten zonder dezen kracbtigen bgsiand de regeêring verklaren de inlandsche hoofden van Terkoot en Bhaugulpore dat de helft der bevolking een millioeu tdirgk binnen 4 maanden zou zijii betweken In e én district dat sir Richard Temple het hoofd van de commissie van bijstanil bezocht brvond hij dat hg tot Sept 800 000 personen on to voeden hebben waarvoor hg 65 000 ton rgst en graOn noodig heelt De regeêring verkoopt het door haar aangevoerde en opgeslagen grasn In den bazar ia de prgs oent per pood Het lijden onder de inlandsche bevolking is bgzonder groot De Spaansche regeeringstroepen onder Morionea besebieten Portngalete Is eenmaal die havenstad van Bilbao weder aan de Carlisten ontrukt dan kan het ontzet Tan deze stad spoedig Tolgcn t Q 1 ENGELAND De samenstelling Tan het nieuwe Engelsche ministerie is thans bekend Het blijkt hieruit dat de leden der conservatieve partg welke zich in 1867 bg gelegenheid der reform bill vin den heer Disraeli hebben afgescheiden zich tot eeoe verroening hebben laten overhalen De eenige vertegenwoordiger dier groep welke nog op de lijst der oinisiers gemist wordt is de generaal sir Robert Peel De eerste minister heelt trouwens bg de verdeeling der portefeuilles zgue van ouds geroemde behendigheid niet verloochend Zoo berond zich onder de aanzienlijkste leden zijner partij een zeer hooggeplaatst personage lord Richmond die niet wel voorbggegaan kon worden en die toch ludien hem gelgk hg wenschte het ministerie van oorlog ware toevertrouwd geworden aan het kabinet eene veel te sterke richting van reactie tegenover het vorige ministerie zou hebben medegedeeld Om die reden l heeft men lord Richmond tevreden gesteld mei den zeer aanzienlijken titei v n president van den privgeouncil die echter in minders mate zijne dadelijke inwerking op den danelgkschen gang Tan zaken medebrengt en is tot opvolger Tan den beer Cardwell de heer Gatborne HarJy aangewezen Met dezen laatste was het in anderen zin hetzelfde geval Zgne speciale bekwaamheden maakten hem tot het aangewezen hoofd voor bet ministerie van binneolandsche zaken Er bestond echter vrees dat de heer Hardy die zich bekend beeft gemaakt als een verklaard tegenstander der socialistische bewegingen het kabinet spoedig den heTigsten tegenstand van de zijde der arbeidersklasse op den hals zonde halen De ondersteuning diet klasse nu kan bg het tegenwoordig bestaande kiesstelsel zelfs een torj kabinet niet ontberen Daarom moest de heer Cross aan het hoofd der binnenlandsche zaken en de heer Hardy Tan wiens krggsknndige bekwaamheden tot dusTerre niet Teel gebleken is als minisier Tan oorlog optreden Wat hiervan zij de beer Disraeli kan er zich op beroemen eene zoo hooggeplaatste positie in de wereld verkregen te hebben als zelfs door de meest ondernemende staatkundige gelukzoekers zelden bereikt is geworden Niet dat de Israëlitische afkomst van den leider der tones op zich zei ven iets gelegen zon zijn dot hem minder geschikt oo maken om als hoofd van een Engvlsch ministerie cp te treden Maar dat een man wiens naam de geloofsbelijdenis zijner vooronders zoo duidelijk verraadt een man Tan burgerlijke geboorte daareqboTen aan het hoofd van de oudste en meest hooghartige aristocratie der wereld optreedt IS zeker een buitengewoon feit in de geschiedenis Wel is het toeval hem eenigszins van dienst De hoogste adellijke Engelsche Familien bezilten op het oogenblik behalve lord Derby geen enkel vertegenwoordiger geschikt om met de hoogste leiding der zakeu te worden belast Maar dat juist lord Derby zijne aanspraken zoo gereedelijk afstaat aan den ouderen meer beproefden leider der partij en zelf terag treedt teneinde de palm der overwinning onverdeeld in hnnden te laten Tan hem die de grootste Terdiensten bezit is een bewijs Ie meer Toor den mimen en practischen blik dier Engelsche aristocratie welke met de geschiedenis en de belangen Tan haar Taderland zoozeer vereenzelvigd is dat men haar onrecht zoude doen indien men bg haar de gewone bekrompen beschuuwingen van partijbelang en persoonlijke eerzucht veronderstelde Van reactionaire bedoelingen welke aan het optreden van een behondend en aristocratisch ministerie in andere landen onafscheidelijk verbonden zouden zijn verneemt men dan ook niets The Times begroet bet nieuwe bewind met tevredenheid Het blad zegt het ware middel voor het nieuwe kabinet om de openbare meening op ijne hand Ie houden zal ten minste in de tegenwoord ge omstandigheden wezen om op den door zgne voorgangers ingeslagen weg voort te gaan De samenstelling van het ministerie levert cenigen waarborg op dat het werkelijk die richting volgen zal en in dat geval zal het tegenwoordig Jbewind ten minste even lang als het parlement kunnen blijven voortleven zonder in zijn bestaan ernstig bedreigd te worden Omtrent den uitslag der 653 gezamenlgke verkiezingen wordt nog medegedeeld dat 351 conservatieven en 302 liberalen verko7 en zijn onder welke laatsten nog de voorstanders eener eigen regeering voor Ierland de home miers begrepen moeten worden die overigens wel niet in ieder opzicht de zijde der liberalen zullen kiezen Opmerking verdient dat in Engeland en Schotland geen enkel katholiek lid verkozen en met met uitzooderieg alleen van Glasgow zelfs geen enkel katholiek candidaat gesteld werd In 117 districten had in het geheel geen strgd plaats dewijl zich daar slechts candidaten voor éene enkele richting voordeden In dat geval bestaat in Engeland de gewoonte om de eigenlijke verkiezing hoofd voor hoofd niet eens te doen plaats hebben MARKTBERICHTEN Gouda 26 Febr Bg weinig handel was de stemming flauw Tarwe puike 12 a ƒ 13 Mindere ƒ 10 60 a 11 60 Rogge puike 9 a 9 60 Mindere 8 a 8 76 Voer 7 25 a 7 80 Gerat puike 8 a 8 80 Mindere 7 a 7 76 Haver zware 4 36 a 6 26 Ligte 3 40 i 4 Hennepzaad 8 76 De veemarkt mj gewone aanvoer de handeliets vlugger magere4prkens en biggen de handeltraag Kaas Aangevoerd 10 partijen prgzen 28 a 32 Boter ƒ l BO 1 1 70 CORRESPONDENTIE Het ingezoDileD stak orer de Tcrkteiiiig ia tbaas out ODs idee miQiler voor plaaUmg geschikt Voor de plaatsing tsd het stak ran S ontbreekt ODB de Doodige raimte de R dactib 1 Goada Drak ftn A Brinkmao