Goudsche Courant, zondag 1 maart 1874

1874 JN 1484 BUITENLAND BnltenlaDdscli Overzicht Politiek nieuwe ran eenig belang is schaaracb De heer Thiers heeft aan Lepetit den rcpublikeinwhen candidaat in ia Vienne een brief getondeo waarran per telegram melding wordt gemaakt De ryze ataatsman rerzekert daarin op nieuw dat het noodzakelijk ia de conaenatiere republiek te grondreaten eo spreekt een zeer juiste opinie uit orer de ▼ erkieiing ran repoblikeinache afgeraardigden Meu moet zijn keus reatigen op mannen die de conserratiere republiek willen zoodat de nat rergadering door inlfce stemmingen rerlicht en niet terachrikt worde Dit ziet ongetwyfeld op de candidatuur ran ledroRollio en geeft terens een antwoord op het ea in de Mépuólijiie Ffatfoue het orgaan ran Gtmbetta renekerd werd dat nl de oud preaident die eandidataor zon goedkeuren Bg gebrek aan betere onderwerpen ia deze brief eer aau de orde in de Fnosche bladen Infissehen kon het niet wel anders of Thiers moest ereovU lie ware rrienden der republiek de caodidataur ran LedroRollltt erenzeer afkeuren als rroeger die ran Barodet te Ljon welke de aanleiding geweest is tot den ral ran Thiera De uiterste partg die der Franaehe intrsnsigen ea poogt de liberalen te orerrlengdeu Zg haalt daarom uit zyn rergetelheid den man dia gelgk de JUlatt opmerkt het meest gedaan heeft om Frsnkrgk een weerïid Ie geren tegen de eerste republiek n zü kan geen ander gerolg hebben dan de rer torking der resetioMire o derieaie psrtg Doch d onrerzornlgken der linkerzgde zgn eren dwcepziek als de allramonisnen der rechterzijde en beiden zijn zij goed op gang het land den Spaanichen weg naar ondergang te toonen Voor het eerst na geruimen tgd heeft de linkerende weder een meerderheid gehad Na rericheiden Tergeefsehe stemmingen roor een qnestor der kamer is haar eaodidaat Toupet des Vigne met 316 tegen 804 stemmen rerkozen De Pruisische kamers zijn op reces gescheidea Thans heeft de Duitscjie rgktdag het reld alleen en kau dm geregeld doorwerken De commiaaiën hebben echter nog wat igd noodig De commissie roor de legerwet zet haar onderzoek geregeld roort zg is erenwel nog niet tot de hoofdquaestie genaderd Vermelding rerdirut de beslissing waarbg de militairen worden rerklaard te behooren tot de gemeente waarin zg zgn gerestigd en derhalre daar belastbaar De Pr w ÖWT bespreekt den inbond der jongste elrcnlaire ran de Pruisische bisschoppen en zegt o a Zg rergeten echter ééa punt de spsnning tosschen kerk en staat is niet ontstaan door de beersohzuobt ran een enkelen bisschop maar door die ran de geheels Roomsche curie en de suprematie welke de kerk ran Rome zioh aanoiatigt üe Duitsche bisschoppen hebben rroeger zelf met het oog op het Vaticaansche concilie de geraren aangetoond welke ran de zijde der Jezuïeten roor de kerk dreigden zij en andere bisschoppen hebben luide eikend dat de wereldlgke staten zioh nimmer naar de aanmatigingen ran Rome kunnen roegen Zg hebben den paus gesmeekt ran bet concilie afstand te doen Zg nebben roor een deel roorzichtelgk Bome rerlaten OU hun geweten niet met de rerantwoordelgkheid roor de onzalige besluiten te bezwaren en eenige hunner hebben ook laler hunne afkeuring ran de besluiten ran het concilie niet rerheeld totdat de strenge tucht ran Bome elke tegenspraak elke bedenking heeft doen rerstommen De bisschoppen mogen naar hun katholiek geloofsbewustzgn niet anders hebben kunnen doen dan zich ten slotte trots alle twgfel en tegenspraak aan de kerk te onderwerpen maar zg kunnen niet rerwachten dot idles wat zg zelren op grond ran hun bisschoppe Igk geweten tot 1871 rermanend en waarschuwend an de kerk he oben roorspeld thans grheel rergeten al zgn Door de getuigenis der bisschoppen toen tg in bUnne katholieke orertuiging nog rrg waren itaat rast dat de tegenwoordige geraren roor de Lantenac wordt geslagen n neemt de wgk in zijn kisteel de la Tourgue waar hij door de republikeinen onder Ganrain belegerd worijt Daar binnen berinden zich ook drie kinderen weezen twee jongens en een meisje welke door een republikeinsch bataljon opgenomen eof in handen der koningsgezinden gerallen zijn Wie Victor Hugo als kiiiderdichter en besohrgrer ran kindertooneeleu kent begrgpt reeds welk een gebraik hij gemaakt heeft ran de zorgelooze onschuld der kleinen te midden ran de gruwelen en liet gewoel des oorlogs die om hen heen razen Zijn hoofdstuk Ie Massacre de Saint Barthélémy is een meesterstuk de aandoenlijksie idylle die men zicb denken kan Een rertaler die de schoonheid tf ran roeit moet er door tot wanhoop gebracht worden De kinderen wor den gered door eene grootsche zelfopoffering ran Lantenac die op het oogenblik dat hij zijne edele daad rolbrengt door Cimourdain gerangen genomen wordt Ganrain minder onrerbiddelijk ran gemoed dan de ex priester wil zijn bloedrerwant die aan zijn edelmoedigheid zijn doodronnis te danken heefl redden Het gerolg zijner poging is dat hij zelf ran koningsgezindheid orertuigd gerat en door zijn rriend Cimourdain ter dood reroordeeld wordt Het laatste hoofdstuk beschrijft de roltrekking ran hef ronnis Op het oogenblik dat de hakbijl der guillotine ralt hoort men een schot Cimourdain heeft den dood ran zgn slachtoffer niet willen orerleren Hun beider zielen zusters in het noodlot rloden te zamen heen terwgl de sombere schaduw der eene zich rereenigds met de lichte gedaante der andere Met deze woorden eindigt het boek EN O EL A ND De uitkomsten der Engelsche rolksèJling iu het jaar 1871 zijn thans bekend gemaakt Niet minder dan 230 millioen menschen leefden op dat tgdstip onder de soarereiniteit ran koningin Victoria Bnia 31 millioen daarran woonden k Europa rgf miliioeu in Amerika ongereer twee millioen in Afrika en de aangrenzende eilanden eren zoowel in Australië terwgl eindelijk Azië op de staten roorkomt met het rerbazend cgfer ran 191 milloen zielen Er werden in Engeland en Wales alleen 46 000 meer rrouwen dan mannen geronden IS5 personen ran neer dan honderdjarigen ouderdom leefden in diezelfde landen en ran deze behoorden 114 tot het rrouwelijk en 41 tot het mannelgk geslacht De bereiking der groote steden was in belangrijke rerhonding toegenomen Men telde 938 steden hetgeen in tien jaren tijds eene rermeerdering ran 158 aanduidt De meest beschaafde betrekkingen als geneesheer ad rocaat letterkundige kunstenaar enz werden door bijna 700 000 personen uitgeoefend er waren rijf millioen dienstboden eren zooreel handwerlialieden ruim an derhalf millioen landbouwers terwgl het hoogste cübM bereikt wordt door hen die zich onder rer9chillfln M rormen aan den handel wijden Tot de niets roort brengende klassen dat zijn rolgeos de onbeleefde groepeering der statistiek de dieren ragebonden en renteniers behooren 168 000 personen BINNENLAND GoDDA 28 Februari De uitslag der herstemming roor een lid ran de tweede kamer in het district Oouda was als rolgt i Uitgebracht 2666 stemmen Van onwaarde 8 Geldige stemmen 2658 Volstrekte meerderheid 1330 stemmen Mr M Bichon ran IJsselmonde 1645 Mr H C Verniers ran der Loeff 1013 2658 Zoadat rerkozen is mr M Bichon ran I Jsselaond s H i M M Zondag 1 Maart GOUDSCHE Nienws eo Advertentieblad Voor Gouda kerk en de spanning in rel gemeenten alleen worden uitgelokt door den Boomscben iloel en door de rolatrekte onderworpenheid ran het bisschoppelijk geweten aan Rome s heerschappij De I rov Corr meldt dat de keizer zijne rrocgere leefwijze weder geheel heeft kunnen herratten en als Tan ouds aan het gezellig leren ten hore deelneemt De Engelsche regeering beeft een telegram ran generaal Wolseley ontrangeo gedagteekend 5 Febr meldende dat hg den 4o Febr na rier dagen rechtens te Coomassie was aangekomen zgn rerlies aandooden en gekwetsten bedrjeg 800 man De koning had de stad rerlaten doch zon den 5n Wolseley bezoeken roor het teckenen ran het rredesrerdrag De gezondheidstoestand der troepen was roldoeode FBANB BUE Den 21a Februari is h t lang rerwachte boek Qoatreringttreize een roman in drie deelen te Pargs bg Michel Lëry rerschenen Da grondige bekendheid ran Victor Hugo met zgn publiek en met de middelen om daarop in zijn roordeal inrloed uit Ie oefenen heeft zich ook bg deze getegeuheid niet rerloocbcnd Reeds dagen te roren werd ia alle dagbladen het eerste hoofdstak ran den rosan medegedeeld Kort daarop rolgde eene opgaaf ran de titels der andere hoofdstukken in wier keuze gelgk men weet gewoooIgk mede de rindiogrijkheid en het schilderachtige ran Hugo s talent zich oponbaart Toen kwamen allerlei minder of meer uitrod ife mededeelingen orer de belangrgkste tooneelen ran het boek en eerst daarna DU de nieuwsgierigheid in de hoogste male geprikkeld ia bMft d ru £yaiag m 4k iag k Betdeaaakondiging ran een twaalftal orer tingen in allerlei talen plaats Het kan onze bedoeling niet zgn thans reeds eene beoordeeling ran het boek te geren De hooggestemde toon der Fransche dagbladen zou licht aanstekelijk worden en hoe groot onze bewondering ook zgn moge roor den romanscbrijrer die de wereld met Les Mi rabies en Notre Dame de Paris rerrijkt heeft wij weten te zeer dat rooral in zgne laatste werken het kaf in groote aate met het roedzame koom rermengd was om niet tegen rooringenomenheid op onze hoede te zgn Bepalen wij ons dan tot een orarzicht ra den inhoud De handeling grgpt plaats gelgk de titel aanduidt in het geweldige jaar 1793 toen de Fransche republiek druipend en bgna rerzadigd ran bloed hare jeugdige nog ongekende krachten rerzamelde lot den afweer ran het tegen haar rerbouden Europa De eerste hoofdstukken roeren ons in de Vendee waar een edelman ran een der oudste geslachten de markies de Lantenac uit naam der uitgeweken broeders des konings berel roert en den opstand tegen de republiek met onrerbiddelgke gestrengheid leidt In de besohrijring ran een tooneel aan boord der korret Claymore waarmede Lantenac naar Frankrgk wordt orergeroerd en aar te midden ran een geweldigen storm een der kanonnen losraakt en in het door de siortzeeën orerslelpte raartuig met dood en rerderf dreigt herkent men de meesterhand ran den schrijrer Het tweede deel handelt te Pargs Een hoofdstuk orer de toenmalige straten der hoofdstad herinnert aan de nauwkeurige beschrgring ran het oude Pargs in Notre Dame de Paris een nnder een gesprek tus schen Robespierre Danton en Marat staat slechis in een rerwgderd rerband tot den eigenlijken roman Daarna rolgt eene beschrgring der nationale conreutie en een hoofdstak orer de taktiek en de inrichting der koningsgezinde troepen in de Vendee Wie zioh de uitweidingen orer het riolenstelsel en orer Waterloo in Les Misérables herinnert zal zich ran deze gedeelten een denkbeeld kunnen rormen Nieuwe personen treden op Cimourdain gewezen priester type ran den onre biddelijken roor geen offers terugdeinzenden agent der republiek Ganrain eene ideale figaur rol grestdrift roor de nieuwe orde ran zaken rol heldenmoed wars ran alles wat naar wreedheid of tronwelooshi id ook tegenorer zgne rijenden zweemt Met Cimourdain is Gaurain rerbonden door banden ran rriendsohap en dankbaarheid met den markies de Lantenac door die des bloeds de aanroerder der koninkigke troepen is zgn oom li