Goudsche Courant, zondag 1 maart 1874

DISTBICTEN Kiezers Ie stemm Herstem Gouda 422 331 327 Oudewater 93 81 79 Uekcndorp 32 26 29 Langeruigeneide 42 32 36 Bodegraven 147 110 114 Fapekop 24 18 16 Woerden 170 123 119 Nieuwkoop 90 67 68 Zevenhoven 46 36 86 Kietveld 36 31 27 VVaarder 42 32 36 Barwoutswaarder 26 19 23 Boskoop lOX 90 86 Wnddinxveen 123 90 92 Zevenhuizen 80 i 102 Moerkapelle 22 i Bleiswijk 77 76 63 60 66 Eeeuwijk 109 86 84 Moord 1 echt è3 55 50 Mieuwerkerka dIJsel 52 36 41 Gspelle 67 38 38 Ouderkerk a d IJ 65 102 Krimpen a d IJsel 37 1 80 85 Lekkerkerk 102 77 80 Krinpeb a d Lek 67 44 44 Berkenwoude 27 23 23 Goudrrak 49 36 27 Schoonhoven 165 122 117 Berg Ambacht 110 Ammeratol iiS 133 lOO 102 Stolwijk 96 68 76 Haastrecht 78 63 68 Vhst 24 14 14 Müdrecfat 107 69 74 Vkünis 92 66 66 Zegveld 60 S 41 Kuner k 110 79 88 Kookeiigen 3 38 35 Batmelen 86 1 Veldhoiicn 22 ƒ 108 73 86 l4uachoten 60 t Snelrewaard 36 98 60 70 MonUoort 53 j Willeskop 35 j 88 68 Si Vinkoveea 109 63 76 Totaal 3472 2598 2666 B j de eerste stemming varen Uitgebracht Van ouWdarde oorlog met Atchin tusschen de beide departwaente kolomen en marine telkens bestaan De min Uc van koloniën heeft hetzelfde argument aangevoerd maar daarbij gevoegd dat daaruit niet volgt dat het m tervq zal vgor dur zoolang de oorlog net Atchin duurt N repliek van de bh Nierstrasz en van ZufUn WAS de interpellatie afgeloopen De kanier he ft bMloten de vestingwet te behand l n na hpt enqnêie7V9orstel ojBtregi ia koopvaardijvloot Behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten heeft de Baad van Bodegraven in zijne zitting van den 26n besloten de Gasfabriek voor rekening der Gemeente over te nemen en te eiploiteeren Men nam in de laatste maanden een proef met de verlichting door middel van petrolenmgas dat echter minder voldeed en bij de overname der gasfabriek weder door steenkolengas zal vervangen worden Naar wg vernemen m ldt h BU zal de Orda der Vrijmetselaren in Kederbind zich niet onbetuigd laten by de viering van het krooniogsfeest op 12 Mei Alle fwerkploatsen zullen den volgenden dag feeatelyk vergaderen terwyl er vuor rekening deralgemeene kas een gedenkpenning voor deze hoogstzeldzaam voorkomende gelegenheid zal worden verv rdigd waarvan een exemplaar in goud aan het koninklijke echtpaar en zilveren aan de leden der koninklijke lainilie znllen worden aangeboden Naar men ons mededeelt is bg de Commissie voorde plattselgke feestviering te Amsterdam ongeveer 60 000 aan bijdragen ingekomen a Oi De in de nienwe wereld gevestigde Nederlanders blijven mede niet ten achteren om te doen blijken van hunne sympathie voor het feest dat onze Koning op 12 Mei hoopt te vieren Zr ven te New Tork gevestigde Nederlanders de boeren J W van der Horst J Reijnders Kud C Burlage ds A U fiechthold E A M C arp C C Abel en J R Planten hebben bg eene op oranje papier gedrukte circulaire de aandacht van de Nedcrlauders die zich op Amerikaauschcn grond bevinden gevestigd op het genoemde feest en hun voorgesteld Z M op den feestilag als huldebigk een geschenk te doen aanbieden beslaande in een album met lokale afbeeldingen uit Amerika of iets dergelijks afhankelyk van de bgdrngen en vergezeld van eene nsamlijst der gevers Bij kon besluit van 17 Febr jl is de lichting der militie Voor het jaar 1874 bepoald op 11 000 man waarvan 600 voor de dienst ter zee te bestemmen H t aandeel der protinoie Zuidhollaod beloopt 2089 man Woensdag aan den mond van den ll errion en bij Sommorostro voortgezet Op de paketboot vernam men een hevig kanonvuur Berlijn 27 Febr Door den rykskanaelier is in naam van Pruisen een wetsontwerp bij den bondsraad ingediend waarbg de straf van interneering en het Verlies der burgerschapsrechten toepasselijk verklaard wordt op geestelgken die van hun ambt ontzet of wegens onbevoegde uitoefening van ambtshandelingen bestraft ziin echter ontkenJe by monJe van den heer mr Tra O bekend onder dien van haren man op de bijvoeging wed Broekhof moet dus meer gelet worden Jan op Je woorjen Anna Naaijers Mr HaasToónJe n zgn repliek het verkeerje aan van de stelling dat de vpuw bg het huwelijk haar naam verliest lu de zamenlev ng moge dat zoo zija de wet heef het met aangenomen Hel O M zal den lOn Ma conclusie nemen Nwr men uit Zwolle meldt beerde heer L van den Bosch pastoor te Denekamp aan de uitnoodiging om voor den rechter te Almelo te verschilnen geen gevolg gegeven Verder wordt medegejield da de betrokken persoon G Notkamp den 6 Febr hnwelyks akte h l willen nemen waarom de pa ïoor zich op andere wyze van de voltrekking van het burgerlgk huwelgk had o ertuigd De opmaking van het prooesverbaal wordt dan oo k voorbarig genoemd De winter schijnt verdwaald üit Smirute Ardt dêrï H t l l u k l afeTlen noorden wind een koude heer oht zoo als men zich die ErM 50 ür lichteen voet hoog sneow t welk vooral op de met rgke vruchten beladen oraaje boomen een zonderling ettect maakt Het jongere geslacht had nog nooit sn uw gezien en opmerkelijk is t dat ele gevleugelde en lervoetigeboscbbewoaersnaardestaJalsom hup vjdohten Zg ontvangen daar echter geen neniii S t bij honderden doodt men allerlei soort wiJd dat dan ook op de markt voor Spotprijzen ttir lyj echter ook r chriklÜJ 1 nkele hnizen gelegenheid tot stoken u Men kent er geen haarden of kachels Geldige stemn en 2686 Volstrekte meerderheid 12M Mr Mr C Verniers ran der Loeff 988 Bichou rau IJtselmonde 911 Jhr Mr H J Tan der Heim 686 Difersen 4 POSTëRIJë Opgave der brieven verzonJen uit Gouda in Je maand Januari 1874 geadresseerd aan oiibekenaeu die op scfariftelgke aanvrage jbpr Je afzenders ofg aJresseerden aan het postkantoor albier kapnen gereclameerd worden Van Gouda J van der Starren te Amsterdam Hulsman te Boskoop Mej G A dema Ie Groningen C G E Ebling te Rotterdam Van Roon te Schonnhoveh en A Nomens uiet vermeld Van Gouderak G Stuit te Rotterdam Van HaaitrecU i Kmisheer te Rotterdam en Wed E Hartsteen te Amsterdam Van Moordrecht B van der Linden te Utrecht Van Ouderkerk ajd U el P de Wit te Benschop GoMda dea 26 February 1874 De Directeur van het Postkantoor VAN KfiÜUNE Hieronder laten wy lolgen het getal kiezers dat in de lerscfaillende ouderüisiricten kin ons kiesdistrict lit t ge tmd bij de herstemming bg de eerste Memmiijg en het getal kieters volgens de lieten IN G E ZO NOEN Mynheer de Redacteur Ten bewyze dat men op niet eJele wyze bij ds gisteren plaats gehad hebbende verkiezing van antirevolotiounaire zgje is te werk gegaan Jient dat men tegen mgnen zitt mgn naam lo Je Stmdaari en andere biljetten heelt geplaatst onder de aanbeveling voor den Heer Biebon van IJsselmonde otschoon ik zulks daarenboven nog nitdrnkkelgk verboden had Met Je plaatsing dezer regelen zult gij zeer verplichten hsm die de eer heeft te zyu aoogacUeni ÜEd D Dienaar P IJ PEL A AR Burgerlijke Stand Gbsossn 26 febr Gerrit Jan ooders G J Grendel ea A Louwerier 27 Maria ouders P van Uam eo £ Oosterfaroek 28 Jobaaues ouders W £ rberveld eo M da OvtSLCDUi U Febr L Hartjesfeld 64 j U m 27 H Laurier Sm E C £ Fnuck hui8 r vaa J H A CroiuboQt 31 G H C dea Ooden huistr vsa J A van HuoweniDge 90 j ADVERTENTIËN In den loop van dezen winter hadden ecnige ingezetenen van Nymegen meest rijks ambtenaren rechterIgke en andere wegens de duurte der steenkolen Jaar ter stede getameolijk Jirect eene lajing steenkolen lier schip van Buhrort laten komen Een der gruisoandelaren teven zetter voor bet patent bekliuiijje zich over zooala hg bet noemde dit handeldrijveflzonder patent en een der deelhebbers in de lading die zich bijzonder met de uitlading en bezorging belast had werd amktakalte voor bet patent aangeslagen als handelaar in steenkolen v boltenslands Bg zeergemotiveerde beschikking van GeJeputeerJe Staten werj echter op eene door den aangeslagene ingediende reclame de aanslag vernietigd en de restitutie gelastder reeds betaalde belasting flhl Onder de personen die riek by den optocht teAmsterdam op 12 Mei aanit zullen aansluiten zgn velen die siOB daartoe belangrgke kosten getroosten Wg hoorden van costumen die ƒ 200 300 ja ƒ 1000 en meer vorderen Een der kostbaarse zal zgn die van een Javaanschen prins wiens kris en versierselen uit goud bewerkt met edelgrsteeiiicn zuUen prgken Voorts worden bgzonder prachtig de gewaden der prinsen vun Oranje en graven vanNassau van ome admiralen b v van Je Ruyieren van andere voorname personen uit Jen bloeit gd onzer republiek A Ct Da minister van Hoaneien heeft bekend gemaaktJat gedurende het jaar 1873 in s rijks mant zyn vervaardigd en afgeleverd de volgende speciën voor rekening van het rgk 1 000000 tienceutsstukkenj 3 026 000 centen 2 026 000 halve centen voor rekaging van partioulieren 0 041 gouden dukaten 5 516 073 2 i gulden ongerekend de dukaten te zamen uitmakende eene nominale waarde van 13 928 07 2 60 Het aantal pleegznsters aan de vereeniging voor ziekenverpleging te Amsterdam verbonden bedraagt thans 31 Het blykt echter nog steeds te klein In 1872 kwamen 439 aanvrsges in tot verpleging bnitenahui n aar aan slechts 237 kon warden voldaan m m kun aan slechts 296 der 491 ingekomen aanvragen voldaan worden De secretaria van de Algemeeue Synode der NeJ Herv kerk 8 F van Hosselt noemt het bericht uit het Dughlad aangaande de besluiten der Algemeeue Synode ter zake van reorganisatie van kerk en kerkbestuur onjuist Naar wij met zekerheid kunnen melden is op de jongste deurwuarders rergadering een adres aan Jen minister van justitie door en namens meer dan een honderd vijftig beeren deurwaarders ooderteekenJ verzoekende wijziging van het tarief van 1811 enz gearresteerd en aan Z £ xc verzonden Amer f Ct Men deelt in het Otr DagB het volgende nj Je Voor den bouw van don Willemstoren te DiJlenhurg is Jen 19n Febr bg den bouwcommisiie aldaar van vorstelijke hand ontvangen de som vau 46Clü thaler Deze nieuwe milde bijJrage opent het vooruitzicht dat Je toren nog Jit j iBr althans wat den buitenbouw betreft al 9UooiJ worJeh Ofschuon men reeds over een aanzienigke som kan beschikken blyven verdere bijdragen toch nog zeer gewenicht want er is veel noodig voordat m h op zulk een monument de kroon kan zetten terwgl do ityging in de pryzen der arbeidsloonen en bouwmaterialen meJebrengt Jat men boven de oorspronkelijke begrootiug zal moeten gaan Bevallen van een Dochter D SAMSOM Kevut Oouda 26 Febr 1874 Gisteren avond hirld de heer Dr J C Zaalberg it s Uravenha e alhier eene vooriincbt H t Kan leve van Jotua Daviii zoon was het onderwerp waarover i e zoo bekende redenaar sprak Hg zeide het den vertaler lau het boekje na Josua Davids IS een merkwaardig boek en evenzeer stemde I14 in met hel gevoe en van een der beoordeelaars itn keer Aart Adiniraal die he reen moderne messisde noemde Nadat de spr den mhouU van bet werkje in t kort bad medegedeeld trad hij in eene beoordeelmg waarin bg met zyne eigenaardige zeggingskracht de liokt en schaduwzijden daartaii aantoonde Hij noemde het o a koninklijk schoon en verbeven en rtgesproten uit een waardigen geest den gerst der liefde t is zeide spr eene edele oorlogsverklaring aan t egoïsme en als zoodanig verdient t sympathie Onwillekeurig boeit bet sleept bet mede werkt op t gemoed en treft bet hart doch kalm beoordeeld is ket resultaat dat het met groute eenzijdigheid en overdrijving geschreven ts Er spreekt een geest van pessimisme uit die onrecbtrsardiglgk alles in de tegenwoordige maatscLappy veroordeelt alles alsof er dan niets goeds meer lu ie vinden is Opmerkelgk genoeg levert Josna Davids geen enkel edel karakter op behalve den held zelf en daardoor alleen reeds is t geen trouwe afspiegeling vau onze gewone maatschappy Al zijn er wel is waar niet Teel waarlyk goeden werkelyk edele menacheu te vinden de weinigen die er zyn m iken den steun en de hoop uit voor de toekomst V as de wereld zoo verdorven de maatschsppij zoo verbasterd als in J D wordt voorgesteld de wereld bleef volg spr dan niet lang meer bestiao Heden overleed mijne geliefde JSchtgenoote Vrouwe E C E FRAKCE ma een eenigst Zoontje achterlatende J H A CBOMflOüT Oouda 27 Februarij 1874 Eenige en algerruene kennisgeving Laatste Berichten Parys 27 Febr Eene commissie van Je nN ewïork gevestigde Franschen heeft namens dezeden heer Thiers een Album aangeboden met eenadres De heer Ihiers heeft baar zijn dank betuigd en daarUy herhaald dat de republiek Je peiiig mogelyle staatsvorm lu Frankrgk ia iUe pog o4 totherstel Jer monarchie zyu te vergeefs Franlryk zalaoor volhardingen stipte eerbiediging der wetieuzyiie wedergeboorte te gemoet gaan De partyenzullen ten slolte hare ommadit erkennen en het lanjaten regeeren zoo als het geregeerd wil zijn Deheer Thiers voegde er by Al wat my aan levensdagen en krachten overblgft zal k aan Frankrykwyden Ik zeg het u zonder mg aan illusieu oter I te geven Ik hoop Madrid 25 Febr Er heerscht een ministerieele crisis Volgens een gerucht zal aan Serrano de hoogste waardigheid worden opgedragen en zou Sa asta de portefeuille krijgen van Binnenlandsolle Zaken Balaguer die van Openbare Werken Oaminde die van Oorlog Ulloa die van üuitenlandsclie Zaien Gisberf die van l iiiantien Ayola die van Koloniën Groizard die vin Justitie en Topete Jie van Marine Brussel 2 7 Febr De Indéfendance Beige maakt een particulier telegram uit Bayonne van den 2Cn openbaar waarin gezegd wordt dat de troepen van Moriones hunne operatieu met medewerking van Je vloot hervat hebben maar de resultaten nog niet bekend zyn De aanval is DinsJag begonnen en Heden overleed na een langdurig lijden in den ouderdom van ruim dertig jaren GERABDINA MAEIA COfiNELIA des OUDEN hartelijk geliefde Bchtgenoofc van J A Van HÓUVt ENINGE Gouda 27 Februari 1874 Aan allen van wie wij bij het overlijden van ons jongste kindje beWjjzen van deelneming mogten ontvangen betuigen wij daarvoor onzett harteKjken en weigemeenden dank C G VAN DEB POST B K J VAN DBK POST FRANCois Voor de vele bewijzen van deueni ing ons betoond bij het overlijden vAn onzen geliefden Broeder en Behuwd Broeder betuigen wij bjj dezen onzen hartelijken dank Gouda Uit aller naam 28 Februa ri 1874 D G van VfiEDMINGElV 284 Staatsloterij De TREKKING der BEBSTE KLASSE b gint op MAANDAG 2 MAART 1874 A In het laatste gedeelte van het werkje Josua in Pa2598 stemmen rys is zeide spr He scbrgfstcr tich ongelukkig in liaar 12 doel voorbygesireefd Spr besloot zyne roordracbt met aan te tounen vooreerst de opmerkelijkheid dat een boekje als het bovengenoemde na een werk vau Iteuau na een boek van Strausï voortkwam uit een Itring van menschen die niet eer teel sympathie gevoelen z Ks e n weinig afkeer toonen voor Jezus godsdienst en vet volgeiis dat Jozua Davids waarin D en Xezus had willen afbeelden en Jezus persoonlijkheid had illen afschilderen een geheel anderen persoon was geworden dan Jezus was 2386 De voordracht van den heer Zaalberg beantwoordde ten volle aan de verwachting die nen er v n gekoesterd had Men sohryft ons uit Moordrecht dd 24 Februari lo de vorige week is hier door Moordrecht s Mannenkoor de eerste uitvoering gegeven Het schoollokaal dat ook welwillend tot de wekelgksche oefeningen beschikbaar is gesteld as voor die gelegenheid daartoe schoon versierd en door de zorg der zangers doelmatig ingerloht Eene aanzienlijke schare belangstellenden woonde het concert bij De zangstukken werden met den meesten bijval gehoord de uitvoering was dan ook lotfelijk De yverige dirtcteur van het Mannenkoor de heer W J N van Helden ontving ook voor zijn schoon piano spel de levendigste blijken van goedkeuring op z n werk terwijl de zangers in den uitslag van dezen avond de ruimste aanmoediging mochten vinden om met yver op de goede baan te blijven voortgaan Niet weinig droeg nog tot het genot van den avond bij dat de heer Visser uit Gouda de vergadering nog het genot schonk van zgn schoon spel op de clarinet De algemeeue wensch is dat Ifoordrech s Maanenkoor nog menigm genotry keu avond aan de ingezetenen vau Moordrecht en Gouderak moge scheuken Aan belangstelling ontbreekt het de jeugdige vereeniging niet Maandag a s wordt het nieuwe post en telegraafkantoor te Woerden betrokken en in gebruik genomen althans voor zooverre de pesterij betreft Bij de overweging in de sectien dar tweede kamer van het ontwerp van wet der bepaling van den dag waarop in 1874 de gewone verkiezingen van leden der provinciale staten iiiUen plaats hebben werd in eene afdeeling deze tijdélyke alwykiug eener organieke wet afgekeurd De e bedenking werd beantwoord met de opAierking dat vau eene wet slechts door eene wet kan worden afgeweken en de wetgevende macht derhalve in elk bijzonder geval volkomen vfy biytt in de beoordeelmg der vraag of de afwyking al dan niet noodzakelyk is In aanmerking nemende dat de nieuwe rerhezingslijsten eerst den 26n April gesloten moeten zijn rekende men den termyn Van 7 Hei wel wat Kort en zoude men de voorkeur geven aan eeuen dag na den 12n Mei Staten Oeneraal Tweede Kaheb Zittingen van 26 en 27 Februari In de zitting van Donderdag zijn de beraadslagingen voortgezet oier het wets onlwerp hpuJende regeling van het muntwezen Bgna die geheele titling werd ingenomen door de rede van den minister van 6nancien tot verdediging der voordracht I e minister van koloniën heeft medegedeeld dat door de regeerine spoedig een ontwerp tot regeling van bet Indiich Diuntwe en zal worden iiigcdienil Hierop heeft de heer Knppeyne van Je Coppelfo eene motie voorgesteld strekkende om in afvAchting daarvan de verdere discussie onbepaald uit II stuUen De heer Luyben is als lid beêedigd en heeft zitting genomen In de zitting van gisteren is de motie van den heer Kappeyiie van de CoppeTlo om in afwachting van Je indiening v n een ontwerp fot regeling van hel Indische muntwezen Je discussie over het aanhangige wets ontweip onbepa ilJ uit te stellen Joor Jen minister van koloniën bestreden Hg toch had eergisteren niet onvoorwaardelgk eene nigeling van het Indische muntwezen toege egJ maar alleen na aanneming der aanhangige wet Ouk de minister vi n linanciin lieeft de motie bes reden jus inziens zou Je aanneming daarvan gelijk staan met Je verwerping der wet terwijl Je onzekerheid voor tn handel bleef loortduren Na eene langdurige discussie is de motie ran den heer l appeyiie nog eeuigsznis in redactie gewijzigd verworpen met 43 te en 29 stemmen zoodst de beraadslaging over de et doorgaat Daarna heeft Je heer Nierstrasz J9 regeefiug geïnterpelleerd over het langdurig interim van het departement vau marine en gevraagd of er spoedig een definitief minister zou optreden De munster van justitie heeft bet interim verdedigd met bet oog op de gemeenschappelyke belangen welke geJurenJe Jen De boBV is tot de hoogte r het baloon voltooiJ om zoodra er geen vprst meer te wachten is voortgezet te worden De luaterial n worJen thans invoorraad bewerkt bet benoodigde hout ontvangt men ten geschenke van de gemeente Dillenburg de itefinen worden geleverd door de nabyliggende aangekoebte groeve Wg ontvingen het Achtste verslag over het jaar 1873 der Vereeqiging tqthet verteenen vanhtilpaan ntneermogenie ooglijiér mor Zuid Uollani gevestigd te Rotterdam en ontieeuen daaraan het volgende Het resultaat der verriobtingen vm deze Vereeniging ia als volgt Tegenover 2672 Igders in 187 2 kwamen er 2801 in 1873 epn verm deriug Jus van 229 Igders Vso de geuoemdX 2801 Igders woonden 1895 in Rotterdam uit 97 gemeenten van Zuid Holland te zamen 906 Igders uit 32 plaatsen in andere pr ivincién 34 en uit 6 plaatsen buiten Nederland 5 lijders Het bestuur door vele blgken van sympathie in stoil lgken vorm daartoe in staat gesteld ging over tot de aanbesteding van en nieuw gebouw waarvan het werk is gegunil aan den heer W A Vrolijk Vuur de som van 35463 Omstreeks het midden van het jaar 1874 hoopt men de nieuwe localen open te stellen zoowei voor het honden van het preekunr de poly kliuiek als voor de verpleging der pstieuteu Je kliniek Aan het verslag van den verdienstelijken geoeee beerdireeteur dr de Uaas wordt het volgeode ontleend Het aantal adviezen op het spreekuur gegeven bedroeg 11796 dat spreeknur zelf wer l ui het geheel 296 maal gehouden en dus gemiddeld telkens door 40 persooefi bezocht In het geheel werden 118 lijders 1382 maal aan hun verblyfplaats bezocht Behalve alle andere adviezen en kunstbewerkingen kregen allen geneesmiddelen en verbandstukken geheel kosteloos 638 brillen werden aigegeren en wel 261 a t mannen 377 met v ouweu mootunr van deze werden er 34 om niet 40 voor rekening van verschillende armbesturen verstrek terwgl de overige 664 tegen inkoopprgs werden afgegeven Weder werd er in de behoefte ran 2 kuostoogeu voorzien Het bestuur eindigt het verslag met het volgende Zoo kunnen wg dan met ingenomenheid voor onze stichting en met gerechtvaardigd vertrouwen op de toekomst ons negende Vereeuigiogsjaar intreden Wanneer wg ons volgende verslag aan ü mededeelen dan hopen wg dat in ons eigen geboaw te kunnen doen in een gebouw dat oris gelukt is te stichten gesteund door de milde gaven van een aantal onbaatzuchtige menschenvrienJen Jie met ons wilden meJewerken om een Inrichting te vestigen waar allen Jpe kunnen vinJsn die aan het onmisbare gezichtaorgaan lljJen en stoflelgke miJJeleu ontberen om dat IgJ te d Mn verzachten Mogen dan allen die die middelen bezitten ons belpen om onze taak op oubekr oippen i l jze te vervullen en het nieuwe gebouw zal zonder eenigen bezwarenden schuldenlast door oni e Vereeniging lu gebruik genomen worJen Hel RotterJamsche Gasthuis voor oogigjers moet BoiterJam waarJig zgn Daarvoor te zorgen staat in uwe mwht en zoo landgenoot en vreeiAdehng later onze stichting bezoeken dan mogen zg naar waarheid kunnen getuigen de gemeente waar deze Inrichting gegrondvest is keeft het recht zich eene Jer eerste van NeJerland te noemen waar gesproken worJt van vooruitgang van ontwikkeling en van menschlievendheid Tot onze bevreemding zoeken wij onder de vele plaatsen waar begunstigers der zoo nuttige vereeniging wonen Je naam vbn GuuJa te vergeels InJerJaaJ moet het vers ondenng baren Jat in onze gemeente waar liefjajigheij in ruimen male geronilen worJt geen enkele bugijustiger ia van bovengenoemde ten volle ondersteuning verdienende vereeniging In een volgend verslag zal hopen wij ook Gouda geteld worJen onder Je plaatsen waar begniistigers dezer goede zaak wonen Eene belangrijke qucstie werd Woensdag door de arroaJ rechtbank teAmsterJam behanJelJ Het iV V d D meldt daaromtrent het volgende Een pastoor Andreas Naaijers had eed testament gemaakt waarin lijn rernxigen geschonken werd aan het burger oude Bannenen vroawengesticht Vredeburg alleen W est de dienstmeid een wekelijksche toelage hebben en Anna Naagere weduwe Frans Broekhof ten legaat an lOOO Duf legaat nu was uitgekeerd aan Manna Maria Erhard weduwe Franciscu BernarJm Broekhof Anna Maria Naay crs eerst weduwe ria 1 Heymans thans huisvrouw van Frederik Kdu rdt Muhlrudt even als de eerste nicht van den tr er Vroeg daarop van het gesticht het baar ge raonkeu legaat op want zij was de bedoelde persoon Anna Naayers Je verkeerje bgvoeging weJ Frans Broekhof maakte het legaat met nietig Bovendien