Goudsche Courant, zondag 1 maart 1874

r t De COMMISSIE voor de ILLUMINATIE ter gedegenheid van het Feest op den 12 MEI aanstaande verzoekt beleefd aan de Ingezetenen van Gouda hunne medewerking te willen verleeneu aan hare plannen en alzoo niet in te teekenen op Igsten die niet namens haar worden aangeboden Namens d Commissie Q C FOBTULIN DROOGLBÈVEB Gouda 28 Februari 1874 Woensdag 4 Maart W 1485 1874 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Het BESTUUR van het ISRABLIETISCH OUDE MANNENen VROUWENHUIS alhier geeft kennis dat de prijzen tegen afgave der loten waarop ze zijn gevallen in het Qesticht zullen afgegeven worden van den I tot en met den 6 Maart aanstaande iederen dag van 10 uren voormiddag tot s middags 1 nor Gouda 27 Februari 1874 Het Bestuur van het gesticht voornoemd D L HORNBMAN Pret N VAN BUÜBEN Secretaris Een Werkster wordt gevraagd voor VRIJDAG en ZATERDAG Adres lett D bij den Boekhandelaar A BRINKMAN uitgever dezer Courant Bnitealandscli OverzMt Steeds blyft de pablieke ie in Frankrijk ten gnuste der repDhliet De reriiijzingea van jl Zondag In een klein gQzin wordt terstond verlangd eene fatsoenlijke 2ÏDdciyi e Dienstbode bekend met Koken bn Huiswerk kan verrichten Brieven franco oifdej lett G hg den Boekhandelaar A BRINKMAN ToevsMg te HUUB tegen 1 Mei a g op de voornaamste Singel te Gouda een HUIS met TUIN huurprfls 200 Adres franco briSVen lett A bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te GoHda N FRAirpS SNEL EASSIEB alhier neemt Geld a Deposito opvraagbaar na drie dagen van af 1000 it SV overeenkomstig het Wisseldisconto der Nederlandsche Bank kleinere bedragen a 3 o No 763 der beroemde Weliclijicsclie Zamcnspfaken Uitgave J J H KEMMER te üêrecht w heden voorhanden bij den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda doosjes m twintig verschillende soorten éénjarige BLOE ZADEN met aanwijzing van kweeking en behandeling zgn verkrijgbaar te Gouda per dooETJe h 1 bg S B van LEER alsook doosjes met KRUIDEN voor Likeur per doos 0 75 Prgaconranten over diverse zaden franco D JACOBSON Haarlem ECHTE EAU DES FEES Èk f 1 50 bij Ch VAN VIVE Jr Coiffeur et Premier Posticheur Turfmarkt Gouda HAAB en BAABD VEBWEN in blond bruin zwart zonder huid of linnen te vlekken als men de flacon half verbruikt heeft en t bevalt niet aladan geef ik roet alle genoesen de betaalde 1 50 terug IIIZMDIT70EM 6 ra 6EVEM DOOB wnije f tfrftanirit hoofdsaklijft ê ciertii op MAAHDAG 2 MAAKT des avonds te half acht nren In de ISaal UNSXMIN Sociëteit O S GENOEGEN daattoe welwillend beschikbaar gesteld De opbrengst zal strekken tenvoordeele van Militairen die in den oorlog tegen Atchin door ▼ enninking hulpbehoevend zijn geworden FBOQBAIHMA 1 Gedeelte 1 Ouverture Die EntfHh ring ans dem Serail Mozakt Voor PuDO i 4 Mliaa Viool n ViolooceL 2 Polonaise ChoAk Solo voor Piaaa 3 Introduction et Andante J H Lcbeck Solo voor VioloiKel 4 Le Pélérin de St Just Boeiidibt Solo roor Zaag H 8 5 Fantaisie Caprice VmtnETiMPS bolo voor Viool 6 Trio No 7 Andante et Finale Reissigeb Voor Pitao Viool en Violoaeel 2 Gedeelte 1 Noveletten Adagio en Moderato NiEts Gadjs Voor PiaoOf Vfooï en VioIODcel 2 O Nocturne Field 6 Cavatine Raff Solo s Toor Vioo 8 Cantiqne de Noël Adax Solo Toor Zaog Bo 4 Andante uit het Con cert van RShbsbo Solo voor VioIoQccl a Ah Mira la Bianca r Luna Sivow ET Selighai b Meditation sur le Prelude de Bach Gounod Voor Viool Violoncel Piano en Alexancler Orgel De Piano Lipp en het Alexander orgel zijn uit het Magazijn van den heer Bi en te s Gravenhage Entree voor Leden der Sociëteit ONSGB NOEGEN 0 50 Niet Leden 1 Bij den B khandelaar A BRINKMAN te Gouda is te bekomen eene CANTATE y m KOÜE ORCHBST en DECLAMATIE ter gelegenheid van IsKoDiHgsZHvcrcD Rronliij sfeest den IS MEI 1874 Woonden van D BÜIJTEB Muziek van Joh W WENSINK Opgedragen aan de Liedertafel Awllo en de Orcheet Vereeniging Pee Aspbea ad Astba F B IJ S O 06 OUDE TURF Te koop ruim 200 000 OUDE BURGER TORF in de Vrjjhoefsche Veenderjj oeder de Gemeente Beeuwijk te bevragen bg P HOOPTMAN Jz Boomkweeker en Veenman te Boskoop Openbare Verkoopingf te GOUDA op MAANDAG 2 MAART 1874 des voormiddags ten Elf uur in het Koffijhnis de Habkonie van ACHT HUIZEN en ERVEN met een stuk GROND staande en liggende op het Sint Jacobs Erf te Gouda wjjk O N 283 tot 290 En een HUIS en ERF aan de Peperstraat te Gouda wijk K N 11 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOETUUN DBOOGLEEVER te Gouda M De Heer H PANDER te Gravenhage heeft een depot van TAPUTGOEDEREN bg mg gevestigd Ik neem de vrjjheid mijne geachte Stadgenooten hiervan mededeeling te doen daar ik hierdoor in de gelegenheid ben gesteldl eene ruime keuze van TAPIJTEN KARPETTEN en LOOPERS aan te bieden die zoowel door nieuwheid van patroon als door soliditeit en laag gestelde prgzen uitmunten Voorts ben ik ruim voorzien van BEHANGSEL SELen GORDUNPAPIBR GANG en KAMERMATTEN alsmede van eene goede sorteering WASen ZEILDOEKEN HORRETJES en GAAS Mij voor de levering varl genoemde artikelen in UBds gunst aanbevelende zal ik trachten door eene prompte en solide bediening het in mij te stellen vertrouwen waardig te maken Na aanbeveling heb ik de eer met de meeste achting te verhlgven UEd Dw Dienaar B de JONa GoowB C N 200 gouia Febmaril874 Publieke Verkooping Crediet als naar gewoonte van een groote partij op MAANDAG 2 MAART 1874 de middag ten 2 ure en volgende dagen des voormiddags ten 10 ure ten overstaan van den Notaris MOLENAAR in het Logement Tivoi i aan het Spoor te Gouda aan de meestbiedende verkoopen een aanzienlijke partij Manufacturen als zwarte en gekleurde Lakens Engelsche enFransche Bukskings Satin de Laine Fantasiestoffen voor geheele Costumes Eugelsch Leer voorambachtslieden D beé Japonstoffen en verdör Manufacturen en een partg nieuwe Dames Kleedjesstoffei Te zien Maandag 2 Maart voor de Verkoo ping van 10 tot 2 uur ZEGT HET VOORT A De van onds gerenommeerde tiO ffrniiiK k THEEËN uit den Koninklijken Nederlandschen Wnrtembergschen THEEHANDEL van P W TR0ÜSSE1 0T mos Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bg J v d SANDEN Botermarkt Depot van THEE UIT HET MaGAZMN VAN M Ravcnswaay Zonen OOBINCHEM Deze THEEËN worden a leverd in verzegelde pakjes van vtj twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda COHBESPONDENTIB Aan de Bchryver der stukken onilerteekeDd X en J O V dient tot antwoord dal hoe dikwijls hebben v J d t al moeten zeggen P takkro waarvan de naam der ichrg niet by de redactie bekend ii m een geval worde geplaatst Abd het Terïoek van den nchriJTcr fan het stok getee kend J kunoeo wy niet Toldoen Ingewnden okkeu I warden niet tertigg ege en pk BKDACtii Gooda Prak fan A Briokmaai Zoo is xlan wederom de candidaat der protestantsche clericalen dank zg de trouwe knip der oltramontanen en ultra conservatieven z evielend uit de stembus gekomen Het was te voorzien I Ook was tvrg zeker dat de heerBichon meer stemmen zou verkrijgen dan Dr Koyper de 1650 stemmen op den eerste uitgebracht zgn t niet die onze teleurstelling giooter maken Neen wat tot neerslachtigheid bgna tot moedeloosheid stemt zgn de 1000 steotmen op den heer van der Loeff oitgebra t Slechts 1000 tegen 1250 bg de vorige heMemming Minder dan Dr Bosscha Mr Wentholt en miasohien ook andere candidaten vroeger verkregen IMit is de teleurstelling die b de sluiting van den buitengewonen verkiezüig trgd van 1874 veler kracht verlamt De waarschuwing van vwichillande z den vernomen om toch den strgd niet op te geve macr door een krachtig optreden een eerbie afdwingende minderiieid te verkrggen die waarschuwing is verloren gegaan en we zgn in weerwil van de krachtige hulp valt een deel der conservatieven ter nanwemood boven de duizend stenunen gfkomea We liiake MD droevig figuur en de kans op overwinnen meer verkeken dan ooit dank zg de t huisilgvers Ds kans op overwinnen Moet dan nog den strgd niet opgegeven moet dan in 75 opnieuw een poging gewaagd Zonder twgfel Nog altgd st at de liberale party aan het hoofd wanneer het een eerste stemming geldt en zoolang dkt het geval is voegt wgken ons niet blgft stand honden plicht stand houden vooral tegen een coalitie oneindig veel gevaarlgker dan die waardoor vroeger onze afgevaardigden ia de kamer werden gebracht Het is volkomen waar dat de strijd tegen moedeloosheid een harde strgd is maar we hebben vertrouwen dat er hier en daar in het district nog wel een vonkje van de oude geestkracht 1 gespaard zgn en dat daardoor ter bekwamer tgd den nitgedoofden moed weer zal ontvlammen Er is reeds gezegd de liberalen zgn dood in het district zjj znllen zich thans met de conservatieven ijioeten vereenigen om een van Ooltstein een van der Heim misschien wel een Heemskerk Az in de Kamer te brengen Het is belachelgk voor ieder die denkt aan de herhaalde nederlagen der candidaten van Koning en Vaderland aan de 197 stemmen voor v Goltstein en de 686 stemmen voor van der Heim 66k candidaat der tlltramontanen uitgebracht Is d t dan de taktiek geweest der ultra conservatieven met hunne hulp aan de clericalen Bestaat soms de hoop dat de liberalen later met den candidaat van Koning en Vaderland zul We vreezen dan voor teleurstelling Had men van die zgde ons thans geholpen er zou nog eenige reden zgn voor die hoop maar nu men zwe nu men verdacht wordt van met de clericalen te hebben geheuld nu zou men de 1000 zich zien aansluiten bg de 200 Het zou onzinnig zgn Op eigen krachten blgven bonwen en met moed den toekonutigen strgd onder de oogen ie zien dat is bet alleen wat ons past en dat kan ieder die werkelijk overtuigd is dat voor het welzijn van den staat de beginselen nedergelegdin de gmndwetvm 48 mfit onkreukbare troaw moeten gehandhaafd 4 brden BUITENLAND jgH IJS In iieide depurtecandidul lerkozen ia in m Vieiiue de beer Iers schrijven wordt er ie Fmnsche bladen De iMF an een nieaw bt ie de republikeinscbc VtHClwa de heer Ladru Bol Laoetit Nur Maleidiog na steeds polegtiek gevoenl ia oude lUMtie af sntbiadifiK der nat Tergadering al f niet wenscbel ia a A nieuwe vraag of Thiers lich al dan met aitgelaten heeft ten gunste ran dien ouatregel qinakt de hoofden warm en bet papier rol IniDsscben behoudt elke partij zijn stokpaardje en van toenadering in het belang dei vaderlands is bg geen der partijen sprake Bg de bebandelmg der linanoieele ontwerpen heeft er eene onsluimige zitting plants gehad naar aanleiding van een door Poujrer Qoerlier ingediend en met talent verdedigd amendement om met 1 April oanst een strenger controle op de saikerrafUqaderijen in te voeren Men vreesde roor eene ministerieele crisis en daarom is de quaestie rerscho en Wasrschgnlyk zal aen met dien gewensehten ma itregel wachten totdat de bestaande suiker tractatcn nflDopen Weder is in doi Daitechen bondsraad een ontwerp tegen de voelingen der nitramontaiien aanhan güg Jn dit wetsoiitiverp betreffende de vuit hun ambt ont lette of wegens onberoegde nfloefening ran fnnctKn gestrafte geestelijken wordt bepaald dat de regeeiingen der bondsstaien loodanige geestelijken by haar te lande woonachtig het staatsbargerschap zullen kannen ootnemen en hun door de politie het rerbigl ter plnatse zullen knnnen aanwyzen Geestelijken op welke deze bepaling wordt toegepast zullen niet zonder goedkeuring ran den bondsraad in een anderen Duilsoben staat het bnrgerschni kunnen rerkrygen of ten verbigre kunnen worden toegelaten De aartsbisschop ran Posen is tot 1 jaar gerangenisstraf reroordeeld Het oIBcieuse Weener Tremdenilatt zegt nit eene bgzondere bron te kannen constateeren dat de reis des keizers naar 8t Petersburg de volgende gelukkige resultaten zal hebben Waarborg roor Europa tegen eene gewelddadige oplossing der Oosterscbe qnaestie waarborg roor Oostenryk tegen elke storing zijner binnenlandsche outwilkeling door bet schrikbeeld van het Fanslarisme rersterking der rriendschappelgke betrekkingen met Duitschland teleurstelling rnn chauvinistische revanche plannen en van de droomerijen van zekere nationaliteiten Volgens de dagbladen is in den Hongaarschen ministerraad besloten dat het kabinet ziju ontslag uu indienen De Oostenryksche ryksraad zal waaracb nlijk eerstdaags tot de behandeling der oon e sioncele wetten orergnan De commissie raa onderzoek heeft ter brspoediging besloten ouv ieder ontwerp znodra bet bij haar gereed is gekomen ter beraadslaging naar le algemeene rergaderiiig te verzenden De wijzi gingen door de commissie in de regeeringavoerstel len aangebracht hebben meest alle eene verscherping of rerdsidelijking der daarin rerratte bepalingen ten doel Bovendien is de minister tan eeredieust reeds uitgenoodigd een wetsontwerp tot regeling ran het onderwys in de katholieke godgeleerdheid in gereedheid te krengen Ook een ontwerp tot regeling der wetgering op de drukpers komt binnen weinige dagen in behandeling De bestaande spanning tusschen ministerie en rolksrertegenwoordiging in Denemarken duurt voort In de zitting van dm 3ln dezer was een regeeringsvoorstel lot verhooging ran de bezoldiging der ambtenaren aan de orde De afgeraardigde Jansen stelde echter dadelyk eene motie roor ran den volgenden inhoud Daar tot eeae beraadslaging over een regeeringsroorstel als het onderhaége buiten het bg de wet rastgeatelde tijdstip tot herziening der bezoldigingen noodwendig een toestand ran rertronwen tusschen het ministerie ea het Folkethiog rereischt wordt en die toestand niet aanwerig is gaat de rergadering tot de orde ras den dag Na een levendig detiftt ran scherp persoonigken aard dat tot den 33n duurde werd deze motie met 6 tegen 41 steiMMa aangenomen De zateu ia Spaiye nemen roor de regeeringeen ongunstige wending Generaal Moriones heeft geen rruchten gezien ran zijn stouten tocht naar het Noorden Het schijnt zeker dat hij met groot rerlies men spreekt ran 3000 man is geslagen en zijne positien heeft moeten prijs geren aan de Carliiten Niet alleen in Biscaye maar ook in Valencia winnen de Carliiten terrein Amposta de sleutel ran Tortosa is hun in handen gevallen Serrano is tot president der republiek benoemd en heeft zich met admiraal Topete mur het Noorden begeren Generaal Sabala is met tel presidentschap van den raad der ministers belast Te Peking loopt een gerucht dat de Chineeschg autoriteiten aan de buitenlandsche gezanten hebben bekend gemaakt dat zij niet kunnen instaan Voor de veiligheid der rreemdelingen te Tientsing alwaar brandschattingen zijn aangeplakt De autoriteiten te Hongkong hebben in last ontvangen naar het Noorden des lands oorlogsschepen te zenden Ook in Japan is een ernstige opstand uitgebarsten ENGELAND fTerwijl de Engelsche kroeghondera zegt de Timet liun orcrwinning bg de stembus ridkn komt eep behchi uit de Vereenigde Staten tot ons dat Jien wel ernigszins tot gematigdheid en nederigheid stomen mag Op zeer rele plaatsen in Engelaitd zijn de li beralen met herkozen omdat de poging ran het mi nisterieGladstone om het aantal kroegen te beperken en het sluitingsuur te vervroegen de sterken drank verkoopers bad laten partij kiezen voor de groote conserratiere partij die alles wil behouden zooals het IS In een land ran uitgebreid stemrecht hebben de kroeghouders grooten invloed doch niettemin zullen er rele conserratieren gevonden worden die niet lier zijn op de bondgenooten die hun ministerie op het kussen gebracht hebben Ër bestaat een groote en zeer inrloedrgke klasse in Dngeland zegt de Timet welke zeer gaarne den verkoop van sterken drank beperken zou willen en het voorbeeld ran Aoerik bewyst hoe veel rerder men zells in een rrij land geneigd is te gaan ter wille ran de groote zaak der matigheid Het Amerikaansche voorbeeld waarop de Timet zinspeelt is werkelgk zeer belangrgk Zonder inmenging der wetgesing is een Vrouwenrereeniging er in geslaagd in een der machtigste staten van de Unie Ohio de helft der kroegen binnen 14 dagen te doen sluiten Zy begonnen den Isten Februari van dit jaar de beweging welke beroemd zal worden onder den naam van der vrouwen whisky oorlog Zg hadden sloten om eens voorgoed een einde te maken asn den verkoop van whisky en jenever welke hare huisgezinnen ongelukkig maakte De tactiek was een ron Moltke waardig De vrouwen kwamen bijeen in de kerlceii der rersehilleniie steden en dorpen Terwijl de klokken geluid werden als tot aanmoediging der heldinnenschsar trokken zy nanr de kroeg die men besloten bad te belegeren De tapper werd eerst ge