Goudsche Courant, woensdag 4 maart 1874

lo iiiiwjj lilo nren te slniten ran rijn kroeg eu ceit nuder lHri p le kiezeo Als hij gelijk natuurlijk was weiger lf belogueü do vruuweu een lOfeting voor z jn deur Voor ju tickeeruig uerd gebedeu cu pul men en niin i n uenlen gezongeu De uameader klanten tlie ie krue bmueutradoB werdtu op e cbreTon eu den Tojgendea dag publiek gimuukt uict voraobilleuild bguuiiiJerliedaa aagannde bon g zilineD het aantal hunner icimteren en de wijze waarop zij vrouw zoons eu dochters tehuis behandelden De belegering van de kroeg werd intusschcn geen oogenblik gestaakt e ecne troep rruuweo wisselde den andere af fia dit werd jujit zoolang roartgezet totdat de tapper zich ovcrivonneu verklaarde waarop de whisky en jfucverTAatiea onder luid gejuich werden atukgealagen lu 1 6 stotkuvau Zuid Ohio hebben de vrouwen dus i overwiuuiijg bahaald en in den goheolea 8t at ia liii luiiitnl kroegcu met twrederden verminderd Itucli beiibeii ito tappers dan geen weerstand gpludtii zal uieu vragen Zeer zeker doch alle midde iu lilcvcu vnuohteloos Ongeveer alle vrouwen dqici me4tt opdat van raw geweld geen apraka kun zijn daar de mannen hoe geiirgerd ze ook waren iiii4 ilu d4aa dat een audnr de band tegen hun vianwcn ophi Andere uuutregeleu hielpen nieta Zuaititite aaukiii w r en tapper een troep muzikanten in d t uaai die de stemmen der psilmziDgende vrttnwtntiaoesten overheerschen door het geluid huuoer ibupftau bloasioatrumeuteu doch der vrouwen t eilWd u re WQD zy bleven d kroeg belegeren eu imIMciu iii l af voordat de tapper overwonnen wat il viicn iigelfigliamer nu godadienetige sameukomsten jilOHta JielilMu ii i tnii weid te hulp geroapen door enkelen Tc 11 ilioiiuruugli daagde een tapper nadat yf van de lativu rkruegeo gesnpitukürd hadden 89 rouwen voor i i tiei Utbank üie haar verbood den man in jn bcr Üt tv jtiiidcien üoch zij kwamen in appèl en iulussc lien zetten de andere trouwen de boiegeriiif MV9ii ïe Now Vieona daagde eeu tapper genaamd i iu l elt de Iwkgeraars met een byl uit dnoh 4a vrouwi ii olharüdeu geen mau durfde tasscheo de rijen iler vrouwen doot de kroeg binuentreden en iiinr al de andere toppers gecapituleerd hadden maest hy liob ook ten loatate overgeven want de vrouwen wisielden elkander onophaudelyk af en gingen niet V g roiiicchit by net de byl waarmede hij baar bedreigd had zelf zyn wÜsky en jenevervaten had cbr$iekl Met eohie Yaokee sliBbcid wiat hjg nog voordeel iK tiekkeu uit ijn nederlaag Mg werd gephotogra piirrrd terwijl liy aan het vernielen aa van ft ci nd eu behalve door den wrkoop dezer php lugrapbiecn verkreeg hy ƒ 380 door onmiddellijk ca leitug te hovclen tegen een halven dolhir entree over zijne oodervinding als tapper Uii is nu een der z sudeliii en van de trouwen en pplgt da nati eidab inaalen ia andere sleden ingang te doen vinden Terwyl lit in bet westen geechiedde riep de aatiglteidaporti in itet oosten de hulp dor wet in Ia de tlad Boston bestaat een wet welke den verkoop van sterken drank verbiedt en aan deze wet werd plotseling de banB gelegd De gebe e wijnvoorraad dar voonMaaate kotels werd voibeard verklaard In n em mtH mte eeu beroend betel werd voor 6 0 p t wi oH ét keldera gehaald Ëeo ander betel Boeit voor 2000 p iL aas Champagne en oade Bordeaux algevtn en wy laoettn eerlijk erkennen dat wfl den plotselinge daad ton geweld door de rechtbank gtiaet oog verwouderlyker vinden dan den reldtaebt der vrouwen van Ohio In enkcie epciehten is de toeneaeode afsdniw van bet nriabraik van etarkea draak welks lot zulke vroeaide daden drijft zeker verbiydeeid doch nietteaain tal blaken dat de zoude der onnatigfaeid niet met mw geweld kstredni kaa trordea vi rantwoorOti en hoe wordt et èagel U t f ke aan hunne goede trouw te geloovenl Ik laat het nog eens i voor eeii T otóéh geeetófjkè opgevoed in een semixiarie eii wieus geest van kindsbeen af op eene bépifafde wyze fed ia geworden Maar hoe jim taea in jcene pnftaitautBOhe omgeving grout worilei iét vp Ul Jareb aan eene akadé iie i doorbrengen leMW wat er te feén Vjilt ea daa nog beweren dat de menarii van goddelijke orakelen heeft ti téaa V én vaor ang is a k ié ïi haar Het bygelóof neem toe Dat het zïcï sfecCls outmaskerel Het Is al a at lyy voor shandt verlan i gen kunnen Uit dat oögpp nt heeft d coalitie van Öouja gTö brtrtkepi Hat ïQh i e9li geéstos kinderen fiè daar samengewerkt hebbeo Zoolang het rechtzinnig proiettabtitine op Saine afgeeft kan utsaigeeii ittfé rorden Waar het met Bome hond aan h d iiat wor t begoocheling fioeiiyk en m et de overtüjging zj cji meer enjaeer vestigen dat rdéttziniiïg prótestantsch en rqo sot eene geheel veron ferdè tegeosteidng is ïié jiare staatkii niligé beteekenis gehad hfeeh rn Sé zéttienae èd zeventiende eéaV nu l iitla sièch ts ni nd in ie ói n ka n itróóien De tegeusteiiing is thaiA rèéleèr iele tn siAérykè wetijnsjiap of bovenpatnurlijk oviarlicht Eigen ouderzoet of gelóóvige onderwerping Nug eea laaiste opmerkiijg Het iiannemèn van ae verkieziiig ie dawitL to l dii Mi lx d f kelijke t en Ibaas beleM o Welk gebied ie b é laiigrjjlte vragen tot een beslissing qioeten worden genaoht Ziehiei een hefder en feerair éeo zielvterzolgep iemand dié elkeit Zondag akn gfoote scharen het Ëvaogelie kan vérkOiAKgén d te blijven doea moest zon men zeggen al zyne lié p al zijn eerzucht zijn eeu hongeren pJtebttaóei t Jg b el kenneUi ge s en een imeétë m flU i róórSéete er door den aorloj van Atchin hulpbehoeretlde militairen gegeven werd Kr is te recht dp gewezen flat ons volk vol ijver was om het lot der in den laataten oorlog gekwetate Duitschers en FraoSchen te lenigen doch tchandelyl tréig bleef toen dè oproeping gèdaao word ter nitreikiüg van tartpaiiddelen aan Size moedige laodgenoofeii AfÜliif Gedreven dpor ware iJUnifóft beltist om den sméi der dhVèrsCBilllgbéid vllfi onze natie ten o zicti te harér ei üiie zonen nit iü wisschen hebben zy het edele plaó gevormd olb i zoovele steden als mogelijk is cÓnixrten te geven teb voordeele banner ongelnVkig geworden kr gsmakkérs Ik verheug er Éïj dïaröii zé r in dat hunne ont an st van de zijde van het publiek allerhartelijkst was WaimerV dé bééreo dillèttanten na hunne tournee ill fè hofstad i ti gkeeren dan ben ik verzekerd dat rij Go da onder die steden zullen tellen die door beliingstelling en blijken van aympithie hen in hunne indei daad niét ettikkelyke taak hebben gesteund en aangémóedfed Ik iiin Mk iail niet weeïstaaii tt in détails treileride over h un gfegeven cotfèer het allereerst den cellist te prijzen voor zijn geachévïel d van gevoel gctuigiend solo en énsemblespel Het heeft mij volstrttl afèl bevreóftd dat velen in hem een ander meester iAëéniféb le zien dan een i méé ter in de rechten Öé zanger tteÜ iyii keurige baritonstetn was ons als oude kennis recht welkom Zgóo ten beste géieven nammera tëa extra werden warin toegejuicht De violist Was in de ensemble 0 émmers r op zyn plaats Vooral ia t Iweedt gedeelte kwam zijn spel goed nit Als wensoh houde hij mij wel den raad ten beatS ota niet alleen bij het aiiazelten maar vooral bij het doorstryken wat i éèf kracht te ontwikkelen t geen wellicht reeds door een sterkere apanniog van zyn strnkstók kan te getaiaet gekomen worden Ook de pianisten bèbl n door flink maatrast en bescfiéi derl ipel zeer edegewérkt tot een kenrig geheel Ontvangt ten slott pheeren dilettanten Gonda l hsrteiijlten d atilc Vdö et mnziékaal genot ons dóöt i j verschaft Ons heeft gé l ïeëfc efed beer nit den Haag bezochti die van oordeel iVaé dat men tegenwoordig bizohdèic blelietïl was met b fflo Met ii ons daOr ia rteé te aangenamer dat vijf heeren liit den Haag een schitterend dementi aan die kwalificatié geven P Q m ui4 Hiwcab Dfj uiob Kennen en indien zijne medeburgers hem roepen tot een taak die hy niet verrullen kan dan op poene van il nambt als Godgezant vaarwel te zeggen moest hy diataak van da band wyzeii Het kouingryk vUt Jbzultoch is niet van deze wereld eó zielen te HyPoldénvan Krooter belang dan het vérhelfen van eed politieke vniin Saueta Simplicitn I Maar men ziet hoezeerhetgeen de puitsishera bel Jenatits noE iien in dotebatting der oieuachen begig t af te nemen htiehu ziel zi Iis de ziel der vromen zich op dé w rè dlyke bétaneeq C ij ïé ulr èrt VVaht mta moge zeggen was nioH wir de pè liiiet ia een zuirér wereTdlyle aadgiégénhcid De eerste kristellen stonden Ct oièi iolibnene onverscbilligbéid tegeUdfer zij gavéa d n keiler wat des keizers is Zy wam im Üacbt ot r boa gesteld onderdanig zonder er zich om tebelcommereu van welken aard die Macht was £ lke Macht wasgoed gmveg OH beu te rorbianden en tot martebireniu Gods einel Ie mak en Wy hebben sedert een heeleind weegs a elcjgil INOE Z O N DE N Mijnheer de ÈedacteurI Mét bevreemding las ik Zaterdag jl in nwe cou rant van I Maart een ingezonden stukje van den beer P IJpelaar en wol dat men ran AntiBovo Intionaire z de op niet edele wijze bij do verkiezing van don beer Bichon van IJsselmoude is te werk gegaan etc Tot naricht diene dat ZEd my Dinsdag 24 Febr dea voormiddaga toeatemming gaf van zyn naam gobmik te maken Woensdagmoigen ten myrien huize komende gaf tÉi d ur afwezigheid vah my aan mpe huitge noöten te kennen dat ZEd zyne naam niet op diï lyst wilde hebben Donderdag kwatn ZEd andermaal zieh tegen hét plal tséh va i zyn naam veHtiaren doch beiden keercn te laat daar de lijst reeds vérzonden was toen was ar dan ook by ZEd minder bezwaar als de naam maai niet In dè Goudtcke Caiirant kwam onder da aanb ëvéling hetgeen ik ZEffefè verzekerde niet te zullen gebeuren eu dat ZËddes naam ook op aaüa ren bitletièli voorkomt behalve in Je Standaard is gelijk de gehee en voorstellifig onjuist Met de ophanie dezer regelen waarvoor ik U Edele met do plaatsing by voorbaat mijne dank betuig Redaotiën van bladen uié het ingezonden stukje van den beer IJpelaar overna men worden beioefdelyk verz cfat ook dit antwoord plaats in hunne koloin men te geven Verblyf ik hoogachtend j a Uk Dienaar D DK KNIJP Het borenataande stnkje van den heer de Knijp nomen wy gaarne kosteloos op Zyn aanbieding om t des noods de advertentiekosten voor te betalen wiill geheel overbodig In den regel toch nemen wy getoekende stukken altijd op en waar soms een ditzondering noodig is daar weigeren we evenzeer de plaatsit als advertentie Na kennisneming vf q t iichryven van den heer de K bobben vve een mondeling onderhoud gehad met den heer IJ laar en daaruit is ons gebleken dat op den 24n Februari db heer de K dün heer IJ in do Peperstraat tegen kwam en liem vroeg of z al mot de stemmingslyst blihem geweest waren eu toen dé beer IJ dit outkenlle w erd door ded heer Voor tot aationatl geschenk aao Z M den koqing ia iu de emeifnte Langerak b dé k ongeveer veertig guldon bygedragen De Landbouw vereenif inj te Veanendaal beeft bealoten eeii prijsvraag uit te schrijven ten einde langi dezer wég zóó miig lyk in hel bttlt te geraken van eeu doolmatigen machiiialén tiardajidelroOief Of delver Dé Vj e dijfi g is tot dit plaii gekomeii dntd de baar totuutoe bekende werktuigen Vén dezen aard op il U il v J ii 1 w ui i ftvuigi u tail uczei aam verfè All Hfét iuih de verwachtiifg hebben bleontwoatu De vereeniging wenscht 1000 nit teioven voor het beite en 800 voor het dapaanvolgende werktuig Er is reeds 7U0 roer dh doll bgeeagebraol Kón dag6l uit Ned liiaie virliaalt Aa bistófiÉih het volgende staaltje van Indische rechtspleging i Het tooUeal v beeldt een ger tszaal De raadzit in functie de president neeuit bet woord Beklaagde hoe ia uw naam U heet Dinges Uvwoonplaats Passaroean Pa sairóeïn el d t fshet land vaa do gezouten eieren Zoudt ge my liietkunnen zeggen hoe die gemankt worden P Beklaagde geeft van dat hartig pieces zoo goed mogelyk eenebeschrijving die nog al lang is Baarop vraagt dopresident weder Kent gij de plaats waar de besteeieren lOi daaa komen i Van het moer van Gniti president Zoudt gy my een of meer personenkutaoen aanwijzen die zich mét don ferkoop van datartikel belasten P Beklaagde noemt eenige namen tioe zoudt gij voorts denken over de boste wyze van verpakkinlg P Beklaagde meent dat zemaien nog al eene goede tans van onbeschadigd overkomen aanbieden Inmiddels is bét 12 aur gewordeu Mybhéeren wy zullen morgen de zitling verder voortzetten besluit dé préaident eé yK zich in de handéii blyde den ochtend niet zonder vrucht te hébbeli doorgebracht BINNENLAND Gocsa S Maakt Voor eenige dagen is alhier verloren een gnieo iedere portefcailk mH koperen sluiting waarin zioh bcvondeu 9 bankbiljetteu ieder tan 100 2 dito eea van 40 en een van ƒ 25 en l aanaMjctica ieder van ƒ 10 alk in een eoavctt 8 bankbiljetten van 100 ieder nagenoeg nioaw 1 daaaesportret ecaige Meven en aanteekecingvn Totnogtoe eeb nt dtt bIIn niet gcvoaaen te ja aHbana niet door eeu eerlyken vinder Naar wi ait goede b eo vemeoicn van den comuiaaaria des knuings BV V C Mabuys om in Mei door het Nederl volk ook aan H M de koningin een blijk van gebeeiitheid te doen geven uit gebrek aan deelneming niet doorjaan la de Zaterdag gebouileu vergadering vaa atgtvaardifden der verschillende commiasiën iiy Zuidbolland voor bet uationaal geschenk aan Z M Koning zal bet pfao IB Overyael Kufistnieuws Verdiende ooit één éonceri b Val eii toejuiching dan was het de muziekuiWdërlBg dije gisleréti avohtl door vier officieren van het regiment grenadiers en ja Willem lil iy liBt anstaadöe S5 j r g ffeest welke vefj adering Zaterdag onder voorritting van don Burgemeester der residentie aldasr plaats had en waarop afgevaardigden tegonwoordiig waren ayo voor bet doen dor keuie en de aanbieding lit doie provincie an liet geschenk eenswezen de heeren J D Prenyl burgemeester van Geervliet en A van Driel burgeBtcetter van Putterahoèk terwfil als plastsiervangers werden benoemd de heeren M Bisdom viin A Tiet burgemeester van Haastrecht en B Blok burgemeester van Lekkerkerk Staten Generaal Tyé iS i Kmva Zittingen van 28 Febrnari en 2 Miratt In de zitting van Zaterdag zyn de beraadslagingen voortgezeQaiver het wetsontwerp tot regeling van bet muntwezeiyNa velerlei re en duplieken zyn Je algemeene beraadslagingen over dat óiitwerp gesloten Do minister heeft art ges it t zoodat allereerst eeno beslissing moet vallqn over de invoering van den enkelen gouden standaard HieroVor badden op nieuw disaussiën Inata en werden motien gedaan In de zitting van gisteren ia na langdurige discussie overdo voorstellen van de bh Schimmelpenniu ck eu van Houten betreffende do orde Van beraadslagkg over bot door de regeering gesplitste art 1 der W tb met 40 tegen 29 stemmen aangenomen eene nieuwe motie van den heer Schimmelpenninck om bvei art 1 en 2 gelijktijdig te beraadslagen en de steuining te doen plaats hebben eerst over art 2 en dun over art 1 gouden standaard Do heer Bredius lichtte zyn amendeoieut toe tot Téitél jko aansluiting nan het frankenstelael dei latynaelie unie De beer lifussé stelde als amendement voor ei verdedigde ile feitelijke aansluiting aan hot losgeluten stelsel ook tot behoiid van de eenheid Anet Nederl Indie Nog werd een amendemect voorgesteld e i toegelioht door de bh Ki en Mackay om den overgang tot b t f ilfienstelml gemakkelyk te maken De minister heeft de beide eerste amendementen bestreden het laatste lalt hij over aan do beslissing der kamer omdnt het gehalte van den gulden zeer weinig verschilde mét do wetsvoordracbt Ten slotte werd bet amendement Br dius verworpen mei 66 tegen 13 stemmen j dat van den heer Blussé verworpen met 41 tegen 28 stemmen dat van de hb Kops en Maekay verworpen met 37 tegen 32 stenmon Art 2 der wet werd vervolgenii mede verworpen met 40 tegen 29 stemmen waarna de minister de wet beeft ingetrokken Vit Oudeik erk wordi gemeld dkt de predikant G Boer aldaar als een aandenken aan zyn oulangs genoinen besluit tot afwijzing van de 50e boroepinjg naar elders van den kerkeraad en van kerkvoogden en notabelen een keurig ryk met goud gemonteerd van hunne photograSsche portretten en een toepasselpk opschtift voorzieA album ontving dat door oazen stadgenoot den beer W Begeer go l en zilvcrlabrikant was vervaardigd en hem tot alle oor verstrelt Donderdagavond trad odz stadgenoot Ds Barbiers in bet gebouw van Kouatea en Wetenschappen te Utrecht op om een voordracht te honden in net belang der daar gevestigde afdeeling Van het Evang Lulhersch Genootschap voor in en uitwendige zending De redenaar sprak over de bestemming van bet genootschap en toonde aan dat de Luthersche Kerk bijzondere schatten bezit waarmede zy heeft te woekeren Onder deze zegt het Utr Folkél wijdde hij bijzondere aandacht aan hU idee dat bet Luthorsch kerkgonodtsohap als bemiddelares tbsscben de Boomscbe en Prutesiantscho kerk wOa te bescbouwen Te Sohoonboren ia het volgende drietal opgemaakt ds G J de Hoest te Tselptondei ds F Kopster te Leaiele ea ds C A Kenier te Bergscbeaboek Dl A Kuyper heelt zyn ontslag als predikant bij dfi Hcrvorade Gemeente te Amsterdam gevraagd tegen 16 Maart e k By de Redering i bericht ontvangen ilatvan 18 tot 24 Joni dezes jaa s te Bremen eene intemaiionale tenloonetellin van landbouw zal worden gebonden Nadere ii liobiingcn daaroaitrent zijn te bekomen bij do voornaamste instellingen hier te lande die zich de bevordering van den landbouw ten ilfjel stejen Ten einde de uitvoering der wel van 22 Jdli 1873 StU a 116 tot herziening van de belaslVire olfbreugsl der gebouwde eigendommen zoo min mogclyk belemmering ondervinde heeft de eomOiissaris drs kanings in Zuid Holland de gemeentebesturen gewv zen op hrt wenschelijke dat aan de ingezetenen werd herinnerd het bepaalde by de nrit 9 2e lid 10 15 eu 16 Isto lid dier wet onder mededeeling dat ge melde heniening niet verordend is om meer opbrengst uit de grondbelasting aan de scfattkitt te verzekerm I maar om door eene geüjkmaltge schatting over het O geheele rijk hot tegenwoordig belastingbedrag ikatiie gebouwde eigendommen aanijaat billijker tererdèel n De wajeraland in de rivief do I jf wm Vrijdag zoü bfiiV9 ge 0on laag fat de oaasteveeiHlèden verklaren nooit zoo iet fatleefd te Ktbbén De stoomboot Schooniopen die sleobts 3 voet diepgang beeft kon zelfs niet varen De sohrpefstoombOot Berg Ambkckt die uinïl uur tanCdlembérg te Kottêfdam aankwam moesi de reis staken de veebool Streefkerkf die op Utrecht zou Vttreii Zat dicht bij ieze btadwaa evenals nog een paar schepen die al sedert iniipJtr dagen hier niet vooniit kou ibn Gisteren w s de gelegenheid weer Éeteir Over het algeaieen wdrdf de bedding der rivier toch door kribben zandploten enz tan jaar tot jaar meer ondiep Dit valt vooral in hot oo als men bedenkt dat vóór 10 it 18 jaren ulfe aaptal Dnitscbe booten by voorkeur l or deze rivier stoomden iets waarvan tegenwoordig volstrekt geen spreke meer kan zyn De Arttk Cl deelt mede dat ter viering van et kroningsfeest door de Vrijmetselaars wel een vóóritel is gedaan dooh dat nog gesnerloi besluit daardver ia genomen By de loting die dezer dagea in de gemeente Lemsterlaud voor do nationale militie gehouden is bad eene onregelinatigbeid plaats die de Orders van een tweetal lotelingen beeft geleid tot het Veiizoek aan ged staten om de geheele loting te vernietigen Die onregelmatigheid bestaat hierin dat terwijl naar alphabetischc orde de hamen der lotclihgen Werdiii opgeroepen by vergisaing e n jiongeling R gonatmd tot bet trokken van een uommer werd toogelateo terwijl men pas aan de letter B was louoemde R nu trok toevallig bet longate nomoier en daarop hoeft diens vader riph mtt nog een ander dia later mede eeu laag nommer truk tot ged staten gewend Men achryft iiit a Hago san het Nieuteblad ta Bergen op Z ofm dd 27 l ebr De heer van 2uylen redt toch altijd wat is hét niet de vrede in Éilropa dan it het de prestige der conservatieve t rty Zoo was het de e week De beer Gratam was erg onvoorzichtig met het zingen van den lof van onze dappere troepen III Inrile Vargat by niet dat volgena v Z c s wy aanvnllera indringep zyn dat de Atchineezen verdedigers van hun vaderland zyn en liever dan onder jjet gehate Nedetlaiklsche jkk te s aan de üioleris willen vorbrait dea steden verwoesten dijkeu eu dammen doorsteken met vrouw eu kinderen op de sobepon willen gaun om eea nieuw Vadertaiid Op te Zoeken P Bedroevend schouwspel terwijl in elk blad hnkie wordt gebracht aan den woed eu de ouverzaagdbeid onzer vijanden wordt het voorstel om het Nederlandsche léger dat in verre génesteii tegen dappererijandea ziekte eu vermoeiruis strydt ilank te zeggen aqgttig bekeken aan alle yden zoekt men zou er ook oen adder ou3er het gras schiiilen en zoo Is 3e Waar4 is vertrouwd by zyn gasten ib plaata van onaiddalyl eenstooHnig bet voorstel aan te nemen moet bet nog eens a tète reposóe beschouwd worden De geéstdHft der coHjifTVatleven slaat gelijk met de geertdrift der drie roo erluilensnls in de opera Les Brigaudsf die na aangi spoord te zyn om tooh Leve Talsacappa te roepecj dat olndelyk dan ook doen maar op zulk een akel langnaiijè wij e Le ve Tal sa oap pa dati bet f dwongene deropgeitoudeabeid zelfs voor deu domste duidelijk is De ncgeu en twintigste algemeene rergaderiag van het Ned Oud Genuetscliap zal dit jaar den 29steu en 3üsten en Slskn Juli te Groningen gehond n worden Behalve degeWone werkzaamheden onaRcbeidelyk van eeu alg ineene vergadering vaneen genootschap z il behandeld worden een voorstel va het hoofdbestuur Het stelt voor dafdo algomoenf vergidering de wensc elijkheid dkr iuvoeriflg van sóhool spaarbanken lal uitspreken en dat de spaarbaak tlea geaootschaps lot lievutdering van dat doel zal aangewezen wui den Verder Worden door bel hoofdbeslunr dè gewestelyke vereeniging van Ntwrd Hollaad endoor die tan Drente wijzigingen ia de wet des ge iiooischaps voorgestel I Omtrent hel voorstel der gew vereen Noord K ll ind is het prieiidvies van bet lioofdbeftuur tHmuiistig Een fayvoegsel p dea basohrijviiigshrief zal de voorstellen bevatien der Commisse oenoclnd oA te oerwegen welk w yiigingen iu de wet op het lafer onderwijs noódig zgn OaI der de vraagpuuteii komen voor I Is een grondwetsli orzicning In hot belang van ona nation iul onderwijs te noliten Verder zijner vraagpunten jintrent deachooltijdeD de schouluibliotbekeu het teeken onderwijs enz De dagbladen vali Wpenon verhalen een feit waarih de electriciteit eea vooruame r9l speelde Een ingenieur Ut aan le directie van een Ooatentykaohen spoonveg verbonden was bespeurde sedert eenigéu lyd ai r n i zyn lessenaar geldtogimèi ver wéiién zoriJnr ïat ie dief kon betrapt w6nlén Hij kwaia op het donkbeeia ótli déridiefiip eèn ehéél nieuwemanier fe vaij en Zbiidér iemand daar iets vau tezeggen bfticht hy zijn lessenaar dWr éës èféctriekën draBcl m erbindtng met een springs W lks in de vodrk iÉér fefilaatat was De el ricka dfaad lëffweM ik aJaarabiag gealeld met een rtrile e geld zoadat b ds geKojhte aanraking of de wrjjviiig yatk dit metaal legen den eleetriek n draad de springbusmotst ontflo ffen Toen op zekerei dag al deze voorzorgen geoo n waren po het geld op een fopi inbot oog tpringendo pbiats gjsiwd t as vertrok deingenif en zeide dat bij een kleine tia giiig 6kderneiien Weinige ureii na zijti vertrek bciicht eiè hevige ontp OTng aicbrft A erawring odder al do bedienden van het bureel tn grootè h aïst liepenallen i i t Ürool Vau 4éa iugenicnr waar iij êt ex ixit fX aaog trofifen die geheel verbluft foor ae ootplomag vóór den geopeuden lesséniar itónd e $ dn ziciizeff verraadde als den op feetenlaad betHipten M Te I Jsdsteja ia wedif eep peraouu ten gevolge van koiebdamp gettikt Twee sciiippe kuechts hadilcn zjch in de kf ait van hunne schuit te slo n griegd Do belanghebbende voor wien de lading vau bei vaartuig bestemd was des morgens üieis vau óalladiug véi n emeodo b f zich iu boord en oii kte alro fliteeq der beide Tóiteliit Sm l tstéu adil bad hi fg ebllCzelii terWy 1 de andcra zieftugende was Zy hadden nitgedoofde turf koten tei vCTwarming in hunne tsaf plaats gezet die door Ü b perkte ruimte en afsluiting van lueht een buuntr deed stikken Gelukkig is door spoedig aangewende geneeskundige hulp Ue andore knecht iu bei leven behouden hoewel zijntoestand niet zonder gevaar ia De overledene laiatteue jeugdige weduwe na t r A Fiertan houdt in het f aderlani eetie nkbetrachting over de uitslag der verkiezing alhier waarbij dr A Kuyper gekozen is Daarin zegt hlJ O u Ëeiie nieuwe lichtzyde aan den uitslag der verkiezing alhier is de omstandigheid dat ds Kuyper de candidoat der prolestautiche rechtzinnige niet grkozen is kunnen worden dan met de krachtige mtUeuerking vau de katholieken en dat deze piedewerk ig hém niet ontbroken heeft Nnar de wyze te oordeelen waarop de Standaard zich vaak over de katholieken uitliet kon de goegemeente licht op een dwaalspoor worden geleid immers zich goaa rarheetden dat er tusschen de protesUntacbe en roonsohe rechizipnigen een onderscheid in beginsel bestond terwyl toah allen die met oordeel dea liiwige slaalslieden i behoeft hier zeker niét vóór de honderdate aiaal uileengiut te Worden Het denkbeeld van een piotesiant dietu k rkelyk ttaatkundi ie zaken by géi ng bij gi ddelyte ordonnantien zweert is IndérdaMl ten b ste bevreemdend Zonder het gettg van de Iceri lïaii het gezag van een boek niet aniJers dan uit willekeur aangenomen worden Vopr meer dan a ilerlialve eeu V is dit reeds met een klaarheid uiteengezet die niets te wonscheo overlaat Ën een eind verder iezen ify Door de wyze waaróp de verkiezing te Gouda heeft plaats gehad is de innige ferwantsohap van de mannen van Stmiaafd tm Tijd voor allen in den lande onmitkenbaar eii onloochenbaar geworden Hot zyn al te gader mannen die zichzelven rn anderen wys Baken dat er ergens in de wereld een uitwendig gezag is dilt do menaoh tiechts behoeft te raadplegen om achter de wliirtéld te komen ook o staatkandig g bied Déze mitleidipg is des te gevaarlyker omdat k t ds veerkracht van den menscheiykeo geest die tooh al niet byzouder groot is geheel dreigt todoodepi Wat zal ik my afsloren om door eigen v or hen en nadefllcen te vinden etgéen ik wel zoo gemakkolijlc bij myne onfeilbare autoriteit vinden én baM kan Hel s zonderling dat drize misleidinf in onzen tyd wéér in talryker mate dan te voren tare slachtoffers heeft Kr schijnt in onzen tyd eene reoradeso tie yau traagheid des geestes te zyn wnarïoor de menschen zich werkelijk alles op de mouw laten spelijen wat een man met een witte diia of iji NO aoatané hun gelieft mede te doelen O die blinde Itiislieden des yolk s hoétéel hebben zy niet dfiltuntié