Goudsche Courant, vrijdag 6 maart 1874

VrUdag C Maart N 1486 874 GOUDSCHE COURAlilT NiVuws eo Adverleotieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan gescbieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave it K ge nugd of hy er hem op moeht zetteo D beer IJ utwoordde dat hg t met gume deed msRr eindigde toch met lyn toestemming te geren Voornamelyk deed de heer IJ dat om ran den heer de K af te komen daar hg om bgzondere redenen herer niet reel pmaijes met den heer de K hield hg oiaakte zich too spoedig mogelgk ran hem r zander er goed orer na te denken welke Ig st de heer de K bedoelde De naam toch ran deu beer Bichou weid niet gencead Liiter hierorer sprekende werd de beer IJ opmerkzaam gemaakt dat het zeker een Ranliereling gold roar deu heer Bichon eo dat nu zgn naam io den Staiftlaard en op biljetten zou geplaatst worden Ug was daarorer zeer ontstemd rooröl ook daar de heer de K zeer goed wist dat de heer IJ geen geestreruaut tan hem was Woensdagmorgen ongereer ten tien ure ging hg den hier de K rerzoeken hem te schrappen bg sprak ta n de rroaw ran den heer de K die echter niet beweeide dal haar man niet t hais was Hg deelde haar ign rerlangen mede en zg beloofde hem het te zulien zeggen Toch zag bg Donderdag in het extranommer randen Standaard zijn naam waarorer hij teen terstond zgn ooterredenheid aan den heer de K te kennen gaf Deze beweert dat het Woensdagmorgen reeds te laat was om den naom te schrappen Bedenkt men d t de adrertentie Donderdag in het extra nommer niet in het gewone Nr ran den S niiaart Terscheen dan moet er toch tgd tgn geweest om per telegram de plaatsing te beletten De heer de K weerlegt alzoo niet het door den heer IJ gestelde dat zijn naom tegen zgn lin ouder da aanbereling werd geplaatst tetwgl hg erkent dnt die plaatsing later te laat zegt bg werd rsi boden Billetten waaronder de naam ran den heer IJ tot aaubeieling ran den heer Bichon werd geplaatst hebben we niet gezien doch dat beteekent weinig daar de meeste billetten ran die zgde oos werden ontbonden Toch is ons rerzekerd dat er ook billetten waaronder de naam rao den heer IJ stond zgn rerspreid Zeer zeker is de heer IJ niet genoeg op zijn hoede geweest tegenorer den heer de K maar wat te zeggen na de wgee waarop deze naam wer4 rerkregeu AlWeér ie een tipje opgelicht ran den sluier orer de handigheden ran deze brare likden gespreid Wat zouden we nog to weten komen indien eens alles het daglicht zngl Pit IS althaus zeker nu men weet op welke zonderlinge wijzs vuu die zijde oiiderteekpniogen warden rerkregrn Lm nnii door liaar rerspreidde onderteekeude nanbereliiigeu bgnn geen waarde meer worden toeg ekend 1 I T I I I 1 Jl Burgerlijke Stand GcBOBiS 26 Febr Cornelia Fctronella ouders D Saai eon tü D Kruut 37 Johanna onders A Dobbel en S KuDit Pisretta Mans oodera J iDdermaur en J C an Bhea 28 Pieternella oudera G Straver en J Wildenborg Johanaca Cornelia ondera C ïl Gondriaan en T C Sm Teoiitje Adrians oudera P Tempelman en A raa Dan 1 Maart Helena Chriatina Cornelia oudeia W Jntina en M M Diimont Leonardus oudera A Hron en A Vtrbg Wjlhelmna Cornelia oudera C van Vliet 00 6 Oosterling 3 Lambertua Adrianua oudera F A IJaaelateija en M van Vlaardingen Gerardua Jacobua onders G tl Flni en M Bode 0 iEi i EN 37 Fcbr M ran Leeuwen wed J ran der Pool 7 j 28 i A J 4e Bock 6 m 8 Maart C C Jansen fauiavr lao fi H Maaakant 44 j G H Waard 8 m 3 N S E Rijnhout ti m ADVËRTËNTlfiN y Beden werd ons een Dochter geboren Da W JULIUS M M JULIUS DüiioNT Oouda 1 Maart 1874 Heden overleed mgne geliefde Echtgienoote Vrouwe E G E FRA NÜK my een eenigst Zoontje achterlatende J H A CEOMflOÜT Ooifda 27 February 1874 Eenige en algemeene kennisgeving Bg A BBINEMAN Boekhandelaar te Oo tda is te bekomea L OEDENKPLAlAT 13 V EL 1874 Gedrukt op zwaar plaatpapier met tint en i edragen aan Z M den Koning Prijd 60 CENTS Sociëteit ONS GENOEGEN Lokaal KUNSTMIN te Qouda Buitengevt one TOOmL 700IISTELLIl op ZONDAO 8 HAART 1874 Mathilda of eeo Vrouwenliart Beroemd Toooselapel in 4 Bedrgren BAABNA De Geheimzinnigfe Brief Blgspel met Zang io n Bedrijf Aanvang ten 7 me Prezen der Plaatsen 1 Rang yoor HH Leden der Sociëteit 49 XJents yoor Niet Leden 99 Cents 2 Rong 49 Cents 8 Rang 25 Cents Het Bureau is van 10 3 ure op den dag der Voorstelling geopend tot het bespreken der plaatsen a 10 Ceiita extra Men vra te HUUR of te KOOP aan de Kleiweg of Hoogstraat geschikt voor WINKELHÜIS met GROND of SCHUUR Adres met franco brieven letter G aan het Bareau dezer Courant Mevrouw LUUTBN verlangt met Mei eenè KEUKENMEID J M van MINDEN Gebxaminbehd Tandkeülkunwsb is dagelijks te consulteeren tot het inzetten van KÜNSTTANDEN ZÜIGPLATEN en ZUIGTANDEN zonder de oude wortels te verwgderen die door eigtn zuiging vastzitten De TANDHEIlKUNDB wordt verricht volgens de laatste Jlethoden Dubbele Buurt OOUDA MASTGROEN VOOB Hin RONINGFEEST 12 MEI Groene MASTENBOSSEN geschikt voor Guirlanders en Eerebogen alsook MASTENBOOMPJES van 2 tot 5 el geschikt voor Piramides langs de straten 1 party tot verminderde prijzen te leveren tegen dien tjjd Adres G vah dEN EI HOüT C 78 te Oonterhout N rdbrabant Vroegtydig worden hierop informatiën en bestellingen ingewacht Stukken van an re Meesters worden spoedig hersteld Openbare Verhuring op DONDERDAG den 12 MAART 1874 des middags ten 13 ura in het Schaakbobd op den Kleiweg te Gouda van Twee in Aanbonw z nde BQUWUANSWONin met BARGEN en verdere GETIMMERTEN ieder miet mim 17 Bunders Wei of Hooiland voor den tyd van 5 jaren alsmede van ongeveer 13 Bunders Het te Verhuren goed maakt een gedeelte uit van het Landgoed Akkeroord gelegen in den Zuidplaspolder binnen de gemeente drecht zeer nabjj Gouda Breeder bg Biljetten omschreve Nadere information zjjn te verkrijgo ten Kantore van de Maatschapp voor I ndontginning te Apeldoorn en ten Kantore vanden Notaris MOLENAAR D N 2 aan dfen Kerkweg te Waddinxveen QoDda Drok rtn A Briaknan Is er een wen lanj naar geneesmiddelen tegen sommige ziekten menigmaal te vergeefs gezoSit inzonderheid is dit het geval met het BHUMATIEK geweest Duizende middelen z n daaraan zonder vrucht beproefd alles stuitte af op de barre klippen van het rAumatiam Men vleide zich door den tijd verligting van pjjn te bekomen men zag naar de windvaan of deze zich buiten het Noorden wilde plaatsen men ging over de grenzen om in een ander land verligting van pgn te bekomen maar helaas op onzen vaderlandschen moerassigen bodem teruggekeerd doet zich dezelfde kwaal dikwerf zelfs strenger gevoelen En toch is eindel k in de Abshaubbins of lAnti Rhiimatisclie Watten het reddingsmiddel voor Igders aan de rhumatiek gevonden Een ieder kan het middel b proeven met ligte of ernstige pijnen welke door koude zgn ontstaan en men zal al dadelgk ondervinden dat de AbshaubbiUB niet twgfeU achtig in hare uitwerkselen zjjn Elk pakje kost slechts 30 cent waarmede men zich kan overtuigen en tevens ontdoen van eene of andere lastige pgn Verkrijgbaar aan he hoofddepot bg A BREETVELT Az te Delft die deze watteuo a verkrijgbaar heeft gesteld bg T A G van DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W dbn uil Schoonhoven A KAÜLINO Alphen J GOUDKADE Botkoop J H KELLER e Zoon Weste Wagenstraat en A REUNARDT Oostpoort Rotterdam OTTO HOOGENDLJK CapeUe a d Usui DRBANDS PILLBft Zg die geene nagemiaakl verlangen maar de ECHTE die bereid zijn volgens het ithentieke voorschrift van Paus URBANU8 VIH hale dezelve te Gouda alleen bij den Heer J C ZELDiï NRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddin i veen bg C T Hazbsbkeg Heele doosjes 1 50 halve ƒ 0 75 en kwartdoosjes 0 37Vj ilir Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend 1 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving BUUGEMEESTEE en WETHOUDERS van Gonds brenjien ter openbare kennis dat ter roldoening aan art 69 der Wet van den 4 Julij i860 SlaatiiHad n 37 ftchrifteii ran de Procemen terbaal betreffende de benoeming ran een L d der Tweede Kamer der Staten Genenial bedoeld by de artikeleff 62 en 67 dier Wrt tija aangeplakt en calks san den ingang Tnii de Si Antauiestrsat alsmede dat gelijke afKhriflen op de Secretarie der gemeente ziju nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkda t rail des morgens tien tot des namiddags een ure Gouda den 3 Maart 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De cretaris De Burgeaneester DnOOGLKKVBS FoETmJN VA BeKGEN UzKNDOOaN KENNISOEVINO Nationale Militie Eerste Zitting van den Militieraad BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Gouda maken bij deze bekend dat de EERSTE ZITTING van den Militieraad bedoeld bij art 86 der rtft vnn den lüdijn Augnslus 1861 StaattUad w 22 ral phiats hebben op het Raadhuis alhier Ding dng den I7den Maart 1874 des namiddags ten 1 ure roer hen die bij de loting getrokken hebben n 1 tnt ril met 60 en roor de hoogere nommers Woensdiifc de 18deu Maart daaraanvolgende des ijamiddags ten U s ƒ drzc sitting moeten verichijnen de Frysnllij erê mor de Militie en de Lotetingen die vrijttellmg verlangen wegetii ziekelijtce getteldheid oj gemu van de gevorderde lengte termjl daarin leven uitspraak Kordt gedaan omtrent Hen die vrgttellixg hebben ingediend en alle verdere Lotetingen Voorts wordt den Lotelingen herinnerd Dnt hg die rrijslelling verlangt wegens Broederdienst rerjligt is volgens nrt 21 ran het KoninkIgk besluit ran den 8n Mei Se2 Siaatêblad a i6 hrt daarvoor verei chte beivijsstuk uiterlijk tien dagen vóór den dag waarop de ÏJersle Zitting ra n den Militieraad wordt geopend bü den Burgemeesier in te lereren j rn dat hij die roor bovengenoemden Militieriliid nietis verschenen gehouden wordt geene redenen totvrijstelling te hebben en roor de dienst wordt aangeweren terwgl bet niet ontrangen ran eene bijzon dere kennisgeving of van een oproepingsbiljet nietontheft ran de rerpligting tot het rerschynen roorden Militieraad of tot het indienen ran de tot staring der redenen ran rrijstelling gevorderde bewgsstokkeu Oouda den 5 Maart 1874 Burgemeester en Wethouders vooïnoemd De Secretaris De Burgemeester DroogleeveuPortuun van Bergen IJzENDOoas BUITENLAND Bultcnlandscli Overzicht ï e verkiezingen van Zondag zgn In tfrankrgk hrt onderwierp der politieke bcschouwiitgen Uit alles blgkt dat de regeering alle knchtrn h d ingespannen en geheel haar leger ran prefecten mairea en veldwachters had in beweging gebracht De meeiderheid bedroeg dan ook in beide departementen slechts ongeveer 3000 stemmen Dat ondanks alles de aanwending der Napoleontische kustgrepen niet heeft gebaat pleit wel voor den af ketr die de bevolking ook op het land heeft van da monarchalen Terwijl de regeering de repablikeinsche bladen mét de uiterste woede rerrolgt paarde zg steeils de monarchale ook waar deze ziob aan derelfde fouten schuldig maakten de Figat gaf gelgktgdig bijna met de XIX Siècle eeo artikel tegen de onraogelgke meerderheid der nationale de laatste werd gestraft de eerste ongemoeid gelaten dat gaat wat al Ie ver en de minister de Broglie en de president Buffet zijn reeds ondershnnds daaroret geïnterpelleerd Op aandrang ran den nieuwen ijnsstor Toupet des Vignes zou het gebecle bureau der kamer over deze taak oonfereeren De Daitsche ambassadeur te Fargs graaf Amim wordt rerrangen door prins Hohenlohe den bekenden Beierschen ond presidrnt minister die het eerst door zijn circulaire op de gevaren ran het onfeilbaarheidsilo gma heeft opmerkzaam gemaakt De rerranging ran Arnin is in zeker opzicht onrerwacht men weet dat hij met Bismsrck in sommige opzichten rerschilde ten opzichte ran de Fransche staatkunde D aar er was geen reden om juist nu de rerplaatsing te rerwachtenj dat het rerschil ran gerpelen zoo groot niet ia geweest blgkt daaruit dat aan Arnim een Bgna eren belangrijke post wordt torrertrouwd die van ambassadeur te Konstjntinopel De Fr insche dagbladon werden Maandag te Si raatsburn niet terstond af jege en maar eerst door len daarmee belasten ambtenaar gelezen in het geheel waren er 90 rerscbillende kranten De Duitsche bondsraad heefi de wetsontwerpen tot regeling der rervolgiuj in strafeaken zóó rer in gereedheid gebracht dat di ze waarschijnlgk by de vulumde zitting van deu rykadag in behandeling rullen komrn Op aandringen voornamelgk derZuidriijke stalen blijft in strafeaken de rechtspraak door middel der jury behouden Omtrent de hoven ran cassatie is men tot eene schikking gekomen De aftonderlgke staten tot het keuerryk behoorisnde zullen ieder hun eigen hofbehouden voor oover de toepassing der specialewetten van den sta t ter sprake gebracht wordt Overal waar de algemeene rijkswetten betrokken zgn beslist het opperste ryks geirchUhof In den rijksdag is een vogrstel ingekomen van den Elzasser afgp aardigde Gerber tot opheffing van art 10 der wet waarbij het bestuur orer EltasIiotharingen is geregeld Bg dal artikel wordt nl bepaald dat de opperpresidrnt de besohikkini heeft orer het al of niet toepassen run den staat van beleg Prins von Bismarck heeft de niet aaoneming van dit voorstel gevraagil alleen votum van vertrouwen in de r geering Van het grootste gewiekt acht men de laatst © tijding uu Spanje In korte woorden ongedrukt melden ig looh dat de operatien drie weken geleden door generaal Moriones tegen deCarlisten begonnen volkomen mislukt zgn dat de generaal zelf erkent dnt zgn poging mislukt is en dat deze sleohie tgding een groote verandering in de regeering veroorzaakt lieeft MnBrschelk Srrrnno dir na den coup d étnt van ge neiaal Moriones hoofd ran het ministerie werd ADVURTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Aüonderlgke Nommers VUF CENTEN is tot president der republiek benoemd en zgn eerste daad nas om onmiddellijk met admiraal Topete naar het Noorden van Spanje te trekken ten einde zelf te oordeelen over een stand van zaken waartegen generaal Moriones beweert machteloos te zgn Da generaal had getracht de linie der Carliaien rondom Bilbao door te breken en in plaats ran dat lijn zgn eigen gelederen rerliroken en ïeeft hg eeo aanmerkelijke nederlaag geleden Te Tolosa hebben de repablikeinsche troepen eveneens de nederlaag geleden en is generaal Lorna genoodzaakt geworden de stad te verlaten De opstahd io Japan is reeds weder geëindigd met de nederlaag dar rebellen FBANERUK De Fransche nationale vergadering gaat voort met hetzelfde zonderlmgt schouwspel op te leveren Zg beraadslaagt orer de gewichtigste staathnishondkini dige belangen des lands op zoo lusteloozea loon dat het bgna onmogelyk is het roor eene wettige stemming benoodigd aantal afgevaardigden op de banken rerreoigd te krggen I Ibtseling mengt zich ia die wetenschappelgke qnaestien een politicly belang zooals róór eenige dagen toen het roorstel ran dea heer Pouyer Quertier betreSende de belasting op de geralBneerde suiker het ministerie met eene nederlaag dreigde en zie de rergadenng lerert in een oogenblik een tooneel ran tumult en rerwarring op waarin bet den roorzitter nauwelijks gelukt zich rerstaanbaar te maken Of wel er is gelgk in de zitting ran Zaterdag een onderwerp aan de orde dat meer dan alle anderen het voorrecht heeft de g moederen in beweging te brrngen Het betreft het roorstel tot rervolgiog van een gewezen lid der commune thans afgevaardigde ter rolksrertegenwoordiging den heer Melrill Blonoourt No bigft geen bank onbezet Ei n lid der uiterste legitimistiscbe recliterjijde de heer du Temple beklimt de tribune en houdt eene rrij rerwarde toespraak waarin hjj onder aanluudende interrnptieu met rooniame rer smading van het punt dat eigenigk aan de orde ia eene lans breekt voor het Bourbonsch koningschap Dat hg zich ten slotte vóór de vervolging va den communist verklaart spreekt v iu zelf hoewel het ia geen logisch verband hoegenaamd tot zyne woorden staat Ken paar redenaars volgen hem iii het spreekgestoelte op en nadat het voorstel met 522 tegen 64 stemmen is aangenomen wordt de beraadslaging over de belastingen hervat Reden genoeg voor een aantal afgevaardigden om met overbaasting da zi l te verlaten Door den heer de Pressensé en eenige ander leden der linkerzijde is een voorstel gedaan om eindelijk door het verleenen eener algemeene amnestie al deze rerrolgingen van lieden die róór driejaren iets misdreven hebben te staken Het aannemen van dit ruorstel zou ongelwyfeld meer in het belang der nationale eer ran Frankryk wezen dan het roortzetten ran rechtsgedingen welke geen andere uitwerking hebben dan de nauwelgks geslotens wonden5 ran politieken hartstocht en pnrtijhaJt telkens weder open te scheuren en te verbitteren 0 Nu de eeiste eenjarige vrijwilligers naar huis gekeerd zgn scVyf de l alrie a het iiictoobelangryk na te gaan wat het prnctisohe resuhaut van de zen nieuweji maatregel geweest is Eerst waren de meeste kolonel tegen deze nieuwighai Thans zgn