Goudsche Courant, vrijdag 6 maart 1874

9 9 l nift i TOorstandera Tenin erd ten Iiii t e er Dift mcfr üoo M str kt tegen W d de tuebt betreft nt ui eeii wordt de uilmuntciide geest Ier vr jwilligers irkend Slechts écu geval van ernftigc itisubprdiDOtie deed iich voor De vruclij ij van bet oiulerwija viav i user het geheel goed mO tr len kon besfcuriin dat da instelling iio uieuw en nog niet in de zeden derjongelie i n doorgedrougcn WBs L sdurimlf de ecists maSLden wag het werk vrij onvolcldenrfè maar langzamerhand brachten de discipline en de behoefte aan bezigheden hierin verIxler ng i nn de l miste maanden leverden de beste resultaten vp I e nigemeene vrets dal de gewone soliliiien aan e a gfvoel laa afgunst tegen de vrijwillifcis zouden toefieven is ongegrond gebleken Vfrie van dnnrl ileu heeft opgêmerk dat een zeker getal vrgwi i ei8 die zonder smaak voor den miliiniren dienst in de gelederen aren getreden bun pltk q r i bben ef spftedig tot ond ro feieren npgrklouimtn bij het korps gebleven zijn Vfi kelir k Sf fB Uen w iisielt ui in g ivleweg de examens voor het cenjarig vrijwilligerschap te VH vejii Micbelet had zijn vrouw tot universeel legataris benoemd Uwij Of klemkiudef ui zijfu eerste huwelijk zgn Heilige erfgenamen waren £ en zijner laatste H ense licii wiis ge eifst dat ijn Igk na en iangm Igd boven aaide te hebben gestaan te Parijs mocht wurden begraven Ook in zijn testament zinspeelt hy daarop en uitdrukkelijk verzocht bij daarin zgn kleinkinderen dat zij zijner rouw de zus Uitigr formaliteit van het verzegelen zouden besparen Thans bericht mevr M ohelct in Ie Tempt dat op ruwe wijs niet Uéen lust tpl verzegelen gegeien is maar dat de schoonzoon van Michelet als voogd der wettige er enamen last gegeven heeft om den gevierden auteur ef van zijne familie te H eres te begraven Wanneer oién in dal testament leest al wat Michelet voor zijne Jtleinkiiideren gedaan heeft onverplibbt en ook toen liij nog niet in zoo Cnancieel gelukkige omstandighedcli leefde nts Inter ook door hulp zijner tweede vróirw hel geval was dan kan men zich slechts over zoo verregaande ondankbaarheid ergeren Michelet verlangde ook in rgn testament zonder godsdienstige plechiigheden en zoo eenvoudig mogelijk begraven te Worden en dat men de hierdoor bespaarde onkosten aan de armen zoo schenken M Q E L A O De berichten uit Brileoh Indü teonen dnt de Rot gceriug al kat mogelyke doet am het volk te redden van den hougersnofid Volgens de luiste lelegnirarnen was een vuomad van Sé OUU too ryst gereed tot rerziudiiig Zevaotigduizend koeien en buuderdTetrtigduizend ossen souden bet voedsel naar die pilialseu brengen die niet f et spoorweg of over zee bereikbaar w b Bovemlien had t regeering nog 4000 ki nen cii SOOO ossfn in neserre De uaoilig voorraad voedsai koa mn andei landan o er zee uangeroerd arden en de spoorwegen waren in staat dit voedr ei f te leveren Indien lorn er ia slaagt genoeg votdsel te vinden i £ 1 die csseii iq bet leven te houden die de kaïreif mot njti en grün naarde noodlgdenile distrioiep zuIIfb trekken is dit Jiericht zeer gunstig Doch nie temin liijrif het Igden in enkele districten oube chr felijk gtoiA te z n Volgens teiej mmmen ia de TiKfê sterven i SaruB de kinderen van honger en in Tiriioot ia dé nood zoo groot lat dit district alleen de hcifi an dea ryitroorraad der regeeriog noodig heelt of dut anders de helft der bevolking omkomt De RcgeeringsOoaaissaris sir Kichard Temple bericht dit zt lf De boolking an Nepayjl verlaat in massa haar land in Irekt zuidwaarts jetterlgk door dmi honger gedrevep en a rniaiida crbeelding it in atiMt zied al txt Igden voor te stellrii van vroawen kiHiJiTen brjaarden en zieken door zulk eeue laudverlutizing in t groot veroor aakt Hoe bélungrgk de bcrishten ut India t n geloo ven wg dht de ver9orde luig tut 14 jarea tnckt hn straf van den bemeiiten krtuinzoeker die zich nii af Voor dm erfgeoaaa van Tidibome fumiiie veel grdAter belangstelling zal hefaben verwekt De lagere $ t iiideu hadden op de merkwaardigste wgee partij gekozen voor den tveji sUmmen als gewetealQOïen alager rjongen uit V ifping die thans vetoord eeld is Zij verklnanlen de rijkelui beproeven een onzer nit zijn reohtautig bezit te houden ofsahoon hij onmogelgk te gelgk een hunner en afstalBMelHig rau een rgke oude Katholieke familie kon zijn Nadat hij zijn proces tegen de Ismilie Tichbrröe verloren bad deeiil de Staat hem een proces tan wegens het beipaan van neyierd bij het afleggen van gu giluigvnis Dit laatste proces duurde 88 dagen en de ko ten er van werdeu onlangsdoor de Tmei op ƒ 1 000 per dag berekend zoodat de scbclnerij vau ren slagersjongen aan het Brilsche publiek 2 2ê 0U0 kusten zal Het meest te beklagen rijn eokier de 12 Ceriame Londen che huisradets die opgeroepen waren om als jiry repht te spreien Zij raren nl dien tijd ontrukt aan hunne kantoren en winkels en hebben dus eene groote geldelijke sctiade geleden DÜITSCHLAND Op 27 dezer heeft de heer von Bismkrck in zgn hoedani heid van Pruisisch minister vnn bnitenlandsche zsken een ontwerp van wet ingeilteud b j den liundaruad dat de strekking heeft om den toestanil te regelen van kerkdienaren die uil hanne betrekking zgn gezet of wegens onbevoegde uUoefeoing v in ambtelijke handelingen d ior e i rechter gestialt Reeds met een enkei woord medegedeeld Deze voordracht bestaat uit 3 artikelen welke luiden als volgt Art Kerkdienaren die bij rechterlijk vonnis uit hunne betrekking zijn gezet knnnen door de hoogste autoriteit van den Staat waartoe Zff belmoren vervallen worden verklaard van hunne nationaliteit Zoolang een dergelijk besluit niet is uitgevaardigd is de politie van den betrokken Staat bevoegd hdp een bepaald oord van oponthoud hetzy een plants of districi aan te wyzen of hun het verblijf in il ngeduide plaatsen of districten te verbieden Art 2 De bepalingen vervat in art 1 betreffende het verlies van nationaliteit of de beperking ten aanrien van het echt van verblgf zyn insgelijks van toepassing op zoodanige kerkdienaren die wegens de uitoefening van ambtelgke hniideliiigeu eener betrekking hun in strijd mft de wej opgedragen of door hen uitgeoefend bij rechlerlijk vonnis zijn veroordeeld zoodra dit vonnis in kracht van gewijsde is overgegaan Intutschen is de poli i4 terstond nadat rrchtsingiing tegen een kerkdienaar is verleend bevoegd den beschuldigde een plaats of district ten verblijve aan te wijzen of het wonen aldaar te verbieden totdat de rechterigke macht uitspraak in de aak jil lii bben gedaan en dat vonnis kracht yan gewijsde zal hebben verkregen Art 3 Kerkdienaren die naar de bepalingen dezer wet hnnne nationaliteit hebben verloren kunnen zonder toestemming van den Bondsraad niet in andere bondsstaten worden genatnraliseend Op gelgke wijze zal het hun niet vergund zgn in een anderen bondsstaat verblijf te houden inilien zij van hunne oorspronkelijke nationaliteit in hun geboorteland vervallen zgn verklaard Deze wetsToordraobt die van oo groot gewicht mag worden geacht gaat vargezaU van een bniiengewoon uitvoerige memorie van toelichting De iSln Zat zegt ten op iclite van dit wetsontwerp in hoar beden ontvangen nommer het volgende De Begeering heeft danrbg de laat te schrede gezet op den weg Ier verkrijging van de noodige middelen om de bisschoppen eii de geestelijken in het algemeen te brengen lot gehaor aninfaeid aan de wet BINNENL AJSTD Gouda 6 Maart Wij zijn in den regel niet gewoon de aandacht onzer stadgenooten op tooneel voorstellingen te vestigen Zijn het gunstig bekeuile gezelschappen die optreden ilau IS hel onnoodig iju het daareniegcn oiibekeiidr dan is er geen reden waarom w j onzen lezers aan Z iüÜen raden liuii geHi opteoO i ren mei het gevaar dut lil dat g vjil tien tejjeii een bestaat om zich nog te vervelen bi veiidwii Voor ditmaal oiaken wg ilaarup eene uitzondering Zondag a si wordt er eene looneilvoorsielling gegeven die aan bilfijk gestemde eisclicn l oog3t waarschijnlijk geen reden tot ontevredenheid ral geven Het spel toch van haar die i het te geven tooneelspei lie hoofdrol zal vervullen m aii dien aard dat zg op den gruoten n tiotia lei wedstrijd voor tooneelkunde te Goicuniin den winter tan 1872 73 met den 1 prijs is bekroouil geworden Teven is zij dezer dagfo geëngageerd voor het nieuw tooneclgcielschfip der heeren Lcgriis llafpels en an Z jlen De jnry vnn bovengenoemden wedstrijd heefl o a het volgende over haor gelegd In al dat H iistcrUlook één ster die niet verduisterd is Het was zij die de hoof lrol Mathilda vennliie Een zeerjeugdig meisje mej K van Rijk hec t die rol waardij naluurlijl en gecoelvol gespeeld en dngrom ia hhar de pigs als beste dilettante voor het drama toegestaan Ken dergelijk oordeel over haar die de hoofcfryl vrrvmlt geeft on vrgheid de aand icht op genoemde votrstelliflg te Vestigen VERGADERING van den GEMEENTERAAD Vrijdag den 6n Maart 187i des namidilngs ten 1 ure waarin zal worden behandeld Een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van den slaat tan begrootiog der uitgaten ovqr ket dieuslja r 187 $ Een verzoek van het Biirireriijk Armbestuur tot goedkeuring van eencii supp etoireii staat van begrooti ig van inkomsten en uitgaven over 1873 De reclames tegen aanslagen op het kohier van de plaatselijke directe belaslingen over het dienst jaar I87 + Een voorstel tot vaststelling van dat kohier Te brnoi iaen Eeii siuisivauliter a iii bet Moordrechtsche VerUtt Duor de geincenti lesturen in Zuiü IIoUund ziin gedurende het jaar 187J uf ejundigl 254 verordeningen tegen wier ovoflnding straf is bedreigd Ged tuten vjii Zuid llüllanl gaven over hetzelfde tijdsverloop hun goedkeuring uan 22 keuren van waterschappen Naar men verneemt heefl Z M de koning den wento te kej nen gcgeren dat de gel4 n vopr het nationaal geschenk van 12 Mei aanst bestemd aan IIU zailed wwdeji ter hand gesteld tot een weldadig doel door Zijn Majesteit aan te wijzen t Cl StatOQ Ganersal Tweede Kambb Zittingen van 3 en 4 Maart In de zitting van Dinsdag zijn de algemeeoe beraadsliigingen over het vpprstel an d n b Tak o 8 tot het instellen eener f nijnête omient den toestand der koopvaardijvloot afgeluopen Bij stemming is bet voprstel angii amen met 60 tegen 13 stemmen In de zitting vnn gisteren heeft ile heer Mr Biohon ran I Jsselmonde na het afleggen der gevorderde eeden zitting genom o Ingekomen is o a een adres vnn den heer C W Mielitig directtur der algemeen landsdrakkerij verzoekende dat le kamer besluite den minister van biiinenlniidsohe zaken in overweging Ie geven de geheimhoiiding ten aan ien van le aan de kamer toegezonden rapporten o ntrent 4uii tocalund der hiudsdriikkerü op ie heffen üp verzoek an den minisier van justitie kwn n het eerst oen de orde de conclusie van het rappnrt der commisiie tiutmit de inlichtingen op het adrei van B Begon te Koerniopd betreifende de uitlevering van zijn Iiroeder Johinnes Begon De coiiclueie strekte dat de kamer besluite aan tft rcgeeriug dank zeggende voor de verstrekte inlichtingen ten aanzien van het adrep van B Begon Over te gaan tot de orde van den dag Na eenige discussie is die conclusie zonder Stemming goed ekt iird Daarna we ovnrg j iH n tot de benoeming der 7 leden der cornmiF iu van enqoSie over den toestand onzer koopvaiinlgvloot I laartoe werden benoemd dehh Messcbert van Vollrnhpven Tak Insinger s Ja cob Mirandolle Mnokoy en van Houten Heden ten elf ure was bet wets ontwerp nopens de vestingwet aan d orde Zaterdag II werd te s Hagc onder voorzitterschap van prof Veth gebonden de derde algerocene vergadering van het aardrijkskundig genoolscliap Zg werd bijgewoond behalve door een 80 tal leden door rijn besclierinheer prins Hendrik en door drie domes leden De mededeeliugen omtrent den toestand waren gunstig het aantal leden was tot 320 gestegen Belangrijke voordraclitrn worden gehouden door de hh RobidiS van der An Slein l arvc Kuyper J P Amersfoordt en P H Witkamp Vóór het sluiten der vergadering riclitte prins Hendrik ren krachtig en hartelijk woord tut lie aanwezigen Met hel meeste genoegen had hij de door b cm zoo lang gewenschte oprichting geiien van een nardrijk kunilig gCBootschap en had hjj het bffchermberrschap aangenomen omdat hij overtnigd wns dat het krachtig zon kunnen bijdragen tot bevordering van den roem en van d p welvaart van Nederlai d Hg wi ii door zijn ouder reeils als kind was aanbevolen alles voor Nederland over te hebben en die dan ok die les steeds zoo getrouw mogelijk had opgevolgd wilde gaarne een genootschap steunen dat een wetenschappelijk belang in het alge meen een echt NederJIandsoh belang in het bgzonder vertcgeiiwoordi de Een wensoh zéu hij gaarne noch vervuld zien dat namelijk het portret van freule Tinne de eerste Nederïandjihe vrouw die in het onbekende Afr ika doordrong die oolc volgens bet getuigenis van den beroemden ri iziger Unhlfs aan den prins ïeivcii den nsa n lan Nederland in die verwijderde ooiden hoog had opgeheven gi bouden die nis olfer der wctenscliop gevallen was dal haaVpCjTr tret de zaai van de MjUiul eek van het genootscliiip te Amsterdam muclit Vergieren Dijor dl regeeringnir bij de tweede kamer ingediend een wets oiitivfk betiekkclgk de afzonderlijke opsluiting van gf angünen Artikel 1 luidi aldjis In alle gevallen waarin de rechter eene curreolioneele gevangenisstraf van nietlanger dan zes jarp n z iadB lieliben opgelegd k n hij bevelen dat die straf in afzonderlijke opsluiting zal woril u onjlei gaan A In de gevallen waarin hij eene gevangenisstraf van geer dan tn ee maanden naar niet meer dan een jsir zoude hebben opgejegd is de veroordeeling tot fiónderlijke opslaiting regel Zonder te erkennen dat de invoering van dat stelsel jiier te lande zonder een vast plan heefl plaats gcvondep ontkent de minister dat üg de uitbruidiug der gelegen lieid tut toepfis ing van celluaire gpvangenisstraffen niet altijd een vast plan in het oog is gehouden Thans schgql de tijd gekomen om ook dunnn verJndering te brengen en oin bet cellulair sieisel topr correctioneele stralfen in beginsel aannemende de uitvoering door het stelselmatig bouwen van cellen te vehékered De ondervinding bier te lande van het stelsej opgedaan heefi aangetoond dat degoedis vrachten niet te vergeefs werden gewacht en dat nan de andere zijde de bezwaren tegen het siélSel aangevoerd in i erkelijkheid niet te duchten zijn En ook zy die aan een progressief stelsel waarde to ekennen zullen de hoodzakelijkheid van de invoering der afzondering voor correctioneele stralfen moeten toegeVen Düdt een kort overzicht van den stand der gevaitgenisf uaeE tie wordt dit duidelijk gemaakt Daaruit blijkt ook o a dat in de zienswgze omtrent de mogelijkheid en noodzakelgk ieid van de invoering van het cellulair stelsöl voor hetgeen het thans geldende strafwetboek correctioneele straffen noeott wordt gedeeld dopr de commissie tot sametisteliing van em nieuw strafwetboek benoeipd Met de icivpecing van hetgeen men zich met deze wet I09r8tcll te regelen te wachten op het rapport dier commissie is dm niet noodzakelgk Wenschelgk is hev evenmin De invoering van het wetboek van strofrciit mag niet verschoven worden door groot gebrek nan eellén men moet dus met kracht voortgaan cellen te bwiven on zooveel mogelijk tegen het tijdstip der invoering gereed te zijn Het O D verneemt dat dit jaar het kampenent op de Zeister heide door het bataillon mineurs en sappeurs vroeger plaats zal hebben dan andere jai en er is zelfs plan om het komp reeds met ïlei te doen biilrekken Er znllcn alsdan practische oefeningen op zeer groote schaal pla i s hebben waartoe de miliciens van een paar lichtingen zullen worden opgeroepen l ij wijze van procfn ming zal bij het leger een reglement op den teld dienst worden ingevoerd Aan een particuliere correspondentie in de Nieuice Suit Cl van MU iü t ontleenen wj het volgende N emand bad zich een juist denkbeeld kunnen vormen van hetgeen Koitn Petjoet eigenigk zijn moest en zeker had iedereen er zich wat anders van voorgesteld Het bleek thans te zijn een zware mrt lijsten versiede muur hoog ongeveer 4 5 mi long en breed 27 pas daarbinnen is eene begraafplaats waarvan de aarde mrer dan 2 75 m onler de kruin van den muur blijft zoodat men niet over den mniir kon vuren Ann de zuidzgde is een 2 m breede doorgang met een trap naar de biniienruim o waarin verscheiden breed irkrninde koomen aanwe ig zijn Vóór dien in jan eii op 6 passen daarvan is een tweedi steeneji gebouw gelegen dat aan den roet den vcrm heeft van ern onriigelmatigen achthoek met een diameter ran hoogstens 10 pas De buitenmuur is 2 ü 3 m hoog en mot bogen veisienl in het midden sta it een lurcntjc dat hoogstens 6 m boog is en daaromheen loupen gangin op verschillende hongt waartoe ineii van bniien ksn geraken door een tf p inviel rtidfien Er zijn verschillende lezingen omtrent de oorspronkilijke biBteinuuiig van dit vreemdsourtig monument waarvan ik honp dnt eene photugrnphie zal genomen worden SomiulKeii beweren dat ile Igken die in de begraafplaats zouilcn y rden bijgezet op dit torentje werden tentonngisteld anderen zeggen dal het de speelplaats lies Sultans was De vierkante bi grii fplaats wa s met den toren verbonden door een cointwcring van zoilen en ten N van i e be raalpla ts en daaraan verbonden wns eene versterking mede rnn z iden aingelegil waarvan één face was gericht naar het N de Missigit de andere naor het Westen terwijl de Oostzijde naar den Krnton geheel open wns Deze is thans gesloten en de brng over de Koerong Dalsm afgebroken zoodat de twee oompagnien welke daar in bezetting liggen tegen aanvallen uil len Kraton geheel beveiligd zijn Langs den muur der begraafplaats is eene stelling genaakt voor infanterie en op het torentje zgn scherpschutters geplBafsl zoodat wij niet bevreesd L behoeven te zijn dat pnni weder te verliezen I am onze troepen binnen Kotta Petjoet kwamen waren dé tAppen en muren mt bloedvlekken bespst een bewijs dat onze granaten niet zonder uitweiking gebleven waren Sedert Ket bezetten van Kotta Petjoet is de Kraton an de N en W zijde door Éis ingesloten jammer dal wij d t rnn de addere zijde nog niet kunnen zeggen Nadnl eene beboorlijke macht in Kotta Petjoet was achtergelaten keerde majoor i Komswiuc el van daar naar de Missigit terng maar rond op igc weg een paar graven die hij deed versterken en door eene compagnie bezetten om eene verzekerde gemeenschap tusschen de bezellingcn in genoemde punten te verkrijgen De dug van 12 Jannari beeft ons dps ern groolcnstip nader tot het doel gebracht d t echter nog langniet bereikt is Aan eivondén telden k hoogstehs 14 man en tóch waren de behaalde voordeèleii veelgrouter dan op den 25n en 26n December en zelfs grooter dan op den Cn Jannari toeo wij achtereenvolgens 76 65 en 2r4 man Verloren Indien het na de aahkonet van het 2de bataljon dat rreils i ederltelijk gfdébarkeerd is mogtlijt was den Kraton geheel te omsingelen zou zou lig ons wanrscnijnlijk spoedig iii handen vallen daar de vijand bijna zeker zon wrgMopen als hij bemerkte ingesloten te worden Wat IC dien opzichte de plannen ran den opperbevelhebber zijn weet ik nainiirlijk niel te zeggen maar het schijnl dot men kampong Lemboe dié uoi de ins niting anderlnaal genoifa n Zou muéten Wordeti hij werd ileii 2 58ten Deo genbmen en den Volgenden dog ïerl itciij tlions liever niet meer aanvalt daar men weet dnt de vijiind Z ch dair meer dan oólf heen versterkt Maandag middag adteLeldeu een ongeval plaats dat trenrigi gcvQl en na zich bad kunnen slepen Omstreeks ten 5 u rert stortte de steiger gejilaatsf mii de bijna voltooide hervormde kerk eensklaps in teruijl daarop drie werkjiedeu en de arebile t standrn Die personeii werden nredegekb ept eii Ifen ernstig gewond oodal g naar hnnne uuningeu moesten wprdca vervoerd De urchilec en em iier erklieden zijn inwendig geknepsd terw ijl van de anderen de een aan het hpnfd en de ander éoii de bcenén kneuzingen hebbeo bekomen Htd h t ongeluk den oogenblik vroeger plaats gehad dan zoude een onder den steiger spelend kind geheel zgn bedolven geworden De toestand der Igders is op het oogenblik redelgk wel Het vervoer langs den Nederl Rhijn spoorweg heeft gedurende rie maand Febr 1874 opgebracht aan reizigers 113 111 aan goederen 4S 6 I7 aan direct verkeer van reizige s cn goederen f 190 505 te zamen 351 313 Sedert 1 Mei 1873 wa de opbrengst ran reizigers en goederen 4 298 982 Aan het ütr FoUtbl wordt medegedeeld dat er reeds personen vervoer plants iMieft ofp den Oosierspoorweg langs de zglijn Utreeht llilversum t jii meestal bewoners Van de heidesireken aan wie het vergund wordt per znndtrein gemakkelijk en goedkoop vervoerd te worden Men vindt er velen onder die met hun koopwaren de Utrechtsche markt bezoeken en de terugreis langs de lijn weCr mederaaken De heer J C van Lookhorst indertgd chef der afdieling beweging en trafiek bij de Centraat Sjwof weg Iaalscliappij te Utrecht die vóór eenigen tijd als n eut naar Zwolle werd verplaatst is thans benoemd ot districts inspocteur bij den Hollandschen Spo ir vcg voor het gedeelte Amersfoort Hilversum Ütrcclil Hij treedt reeds met I April in dienst tot regelin f vnn bet benoodigde Mi t 1 Juli hoopt men de spoorlijn te knnnen openen Nuir wij vernemen is onn den legenwoordigendirectiur der Landsdrukkerij dtn lieer C W Alieliiiir eervol onl lag verleend Men brengt dit ontslag in Ti rbaiid roet een reorganisatie der Landsdrukkerij waarover gelyk men weet dezer dogen een rapport duur een Commissie is uitgebracht en aan de Tweede Kaj ir medegedeeld I ai De Dnitscher die in hel begin dezes jaais in hechtenis werd genomen onder verdenking van gatoor te hebben doen ontstaan voor een sneltrein b f Driebergen en iich nu ijeds twee raaandïf Jn et huis van arrest te Amersfoort bevindt blijft naar men verneemt volharden bij zijne bekentenis dat hü een rail op de spoorbaan heeft gelegd Hij beweert zichzelf op die rail te hebben willen plaatsen om zoo een einde aan zijn leven te maken In de N R Cl wordt gewaarschuwd tegen het gebruik van pepermunt ols schodelijk voor de gezondheid daar ze vooral de kleine sterretjes pepermunt veel vitriool bevot Men kan zich daarvan otortuigen ddor een stuk daartan boven eeijj vlnni te plaatsen men zal dan zien dat uit de pepermunt een blaauwe vlam door 3e vitriool teroor aakt te voorschijn komt Uit den Helder wordt gemeld De risscherslieden herinneren zich niet ooit zoo eel haring gevangen te hebben als tegenwoordig Vrijdag ochtend kon men aan liet strand totn ds viscli egen werd aangehaald zich daarvan oveiluigen Eer men het net aan strand kon sleepen werden itt groote rissoher booten iedrr 4 a 6 last haring kunnende laden volgeschept en toen wos het wegens de massa haring die er nog inzat nog niet mogelijk het net geheel aan strand te sleepen Ongrveer lüO manden haring zijn dien middag met een der Hulsche stoombooten naar Engeland uitgevoerd De prga wat door den overvloed zeer laag De heer L Semé gepatenteerd hondendoder teHaarlem kondiut in de U Ct aan dal hij genoodzaakt door de aanhoadendc duurte der levens bihoefte heeft besloten om evenals de hh doctoreft te dier stede het h Hiorarium voor genees heel enverloskuiidige diensten te verhoogen en te berekenen naar oiW r si an4 tarief Gewone visites bij honden fcehoori fi fe tot de Iste klasse ƒ O 50 canes cxtrtrii bologneser honden leeuwtjjes enz j 2de ƒ O 40 canes mölossi doggen 3de Ó 30 canes fam viUatici wachthonden 4de grhtis canes laninrii trekhonderi Konsult alsTede eene visitr met tgdsbepeling worde berekend naar eene tisite Is e klasse terwijl terloskui idige diensten en nachtvisites niet extra zulten worden berekend i Onder Ap producten der chemische industrie welk op de Weener Tentoonstelling eene voorname plaats bekleedden heefl hêf scrl ert 25 jaren beroemde en over den ganschen aariiliodem verspreidde Anatberin Monlwa ter Aittlherin T nt pasi het ilantaardige tandpoeder en het tiindplombecrsel om zelf halls tanden iln rrmede aan te vullen van de K K Hoftandarts tir J G Popp in Weenen Stod Bognergasse Nr 2 terecht dé algeroeene opmerkzaamheid tot zie getrokken De zorg voor de tanden dat sieraad vodr beide seien was sederf onheugelgké tijden een voo r erp van Zorg en reeds de Grieken en Romeinen kinden middelen om de tanden Is bewaren en fraaier te maken Ook op dit gebied kan de vooruitgang gewichtige resultaten aanwijzen en lot de hoofdhctoren van de moderne verjïlegintf der tanden behaoren de vindingen van Dr Popp Welke bovenal de Hoofdgebreken van vele verouderde en dog in gebruik jiijnde tandmiddelen hetbekii men van schoone tanden ten kusten van hunne duurzaamheid geheel verwjjderd hebben HefAiialllerin Mondwater heeft zich lïerls aan Millioenenmenschei niet alleen als geneesmiddel van vele landziekten maar ook als middel tot onderhoodingf en rérft aaiing der fknden doen kennen en zooals de wetenschappelijke werken over de wereldreis de Novara ontegenzeggelijk bewgzen heeft hel Anatherin Montwater op het genoemde schip legen de epidemisch uitgebro keiie scorbut onwaardeerbare diensten bewezen Het Anatherin Mondwater van ren genrigeo aromatischen smaak is een tand geheimmiddel in den waren zin des woords en wordt zoowel aan deze als aan gene zijde van den Oceaan tot de m st gezochte landkundige genees en voorbehoedmiddelen gerekend I Laatste Berichten St Jean de LUZ 3 Maart Serranno en Topete zijn met versterking van troepen te Santander aangekomen Moriones neemt thans dezelfde positiën in die hij bezet had voor het gevecht met de Cnrlislen De Carlisten hebben gedurende de zes laatste dagen Bilbao gebombardeerd Versaillss 4 Maart De Nationale Vergadering zal de Kieswet en hel ontwerp betreifende een Tweede Kamer tijdens de zomerzitting in behandeling nemen Het plan Km tegen de Figaro eene vervolging in te stellen is opgegeven Parijs 4 M Art Het bericht dat Bilbao door de Carlisten was ingenomen faeefi zich nog niet be restigd In verschillende beriphten wordt verzekerd dat hun bombardement onvoldoende is MARKTBERICHTEN Gouda 5 Maart Bü weinig handel was de stemming dauw Poldertarwe puike roode 12 25 13 Jliudere ƒ 10 ü 11 60 Witte puike ƒ 11 50 i ƒ 12 60 Mindere ƒ 10 a ƒ 11 Rogge puike 9 60 a ƒ 10 Mindere 8 25 a ƒ 9 Gerst puike 8 0 a ƒ 9 Mindere ƒ 7 n ƒ 8 26 Huver zware ƒ 4 76 ü ƒ 5 50 Ligte 3 40 è 4 26 Hennepzaad 8 75 De veemarkt met weinig aanvoer de handelin alle soorten traag vette schapen tol Looge prijzen verkocht Kaas weinig aangeroerd prijzen van 38 a 32 V Boter 1 50 i 1 70 Kaawnarkt u maart