Goudsche Courant, zondag 8 maart 1874

Zondag 8 Maart 1B74 N 1487 GOUDSCHE COURANT Nienvvs en AdverteDtieblad voor Gouda en Onislreken ADVERTENTIE N wOrden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afisonderlgke Nommers VIJF CENTEN De inzending van adrertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Burgerlijke Stand GtiiOiti N 2 Maart Cürnelia AntotiM oaders W F Wes ieriDan ea U de Hoog licriiardus Johannes ouders J Hcislcrborg ea A ui Vij c AdriftDiis Gysbertos ouders J N nn der Tist va C iVloIrnanr S PteterntlU ouders W Verkaaik ea 8 A de Uwg OvtKLFOKN 3 Maart F Welter 13 d C J Hoogen doorn Il j GtrniwD 4 Maart J Hooggeboren en J M Tan Kleef M V oeHee en H O Scht iiiseii W Lankhorat en p van der Gra t ADVERTENTIEN KEUKENMEID Men vr nagt 1 Mei te Gouda tegen goed Joon eene KEUKENMEID eene burgerpot kanuende koken en genegen om huiswerk te verrichten Adres in persoon hjj Mevrouw KONING in de Wachtelstraat Pakjes VERW voor HUISHOUDELIJK GEBRUIK in alleKLEUREN ook puik ORANJE a 10 Cts perpakje bg J C ZELDENRIJK Drogist te Gouda Winkeliers genieten een ruim rabat Bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda is te bekomen eene CANTATE voor KOOR ORCHEST en DECLAMATIE ter gelegenheid van sKoDingsZilviTcn Kroningsfeest den 12 MEI 1874 Woorden van D RUIJTER Muziek van Joh W WENSINK Opgedragen aan de Liedertafel Afollo en de Orchest Vereeniging Pee Aspbba ad Astba P B IJ S 0 06 ILiniBlNEERGLAZEN Voorhanden 100 000 ILLUMINEER GLAZBN tegen billijke prys te bevragen bjj K fc C JOJNKER Gouda 3 Maart 1874 NB Orders of toezegging van orders liefst zoo spoedig mogelijk OPRUIMING van 9 tot 14 MAART Oebr de BAADT Westhaven AANBESTEDING Het BESTUUR van den Polder Reemaijk wenscht bg enkele inschrijving op den 20 MAART 1874 des namiddags ten Zeven ure ten Geaaeentehuize van Reemcij c aan te Besteden de Jevering van een UZ bR SCHEPRAD enz Het Bestek ligt ter inzage ten Gemeente Secretarie van Reeuwijk en is aldaar verkrggb ar tegen Vjjflig Cents De Inschrijving Biljetten moeten bij den VoorzitttT vau genoemden Polder worden ingeleverd op DüNDEKDlG den 19 MAART 1874 des camiddpgs Inlichtingen zijn tp bekomen by den Heer T SCHEER Timmerman te Bodegraven De Voorzitter van den Polder Reeuicijk F H UULiËÜS BRACK Openbare Scholen De gewone inschrijving van leerlingen zal plaats hebben op WOENSDAG 11 MAART 1874 des namiddags ten 5 ure in de respectieve Schoollokalen Wijders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbilletten De Secretaris der Plaatselflke Schoolcommissie te Gouda ROIJAARDS Openbare Verkooping te BleisAvijk op VEUDAG den 13 MAART 1874 des voormiddags ten 11 ure in het Logement het Wapen VAN Bleiswijk bewoond door JACOBUS VAN AMSTEL van een hecht en sterk H TJI S met SCHUUR ERVE TUIN en verderen GROND staande in de grOote Kerkstraat te Bleiawijk Te aanvaarden 1 Mei 1874 tot dien tjjd verhuurd voor f 2 25 per week Betaling der Kooppenningen 23 April 1874 Nadere information ten kantore van Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen Gezondbeid Eraotat en Levenslust geren de algemeen ia gebruik zijude Eflgelsche Gczondheids Pillcn ook bekend onder den naam van Gal Slijm en Maag pillen De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen is groot Zjj werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal slechte spijsvertering Onaangeuamen smaak in den mond bij het ontwaken hooidpiin misselijkheid Zij versterken het gestel verdrijven huiduitslagen verwekken eetlust terwijl zij bovendien gunstig werken op den algemeenen gezondheidstoestand Verkrijgbaar in doosjes a 25 en 40 cent te Gouda bij den Heer J C ZELDENRIjTK Droogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bij C T Hazenbkbg Namaaksels ziJn hier niet van bekend Den Heere Dr J G Popp K K Hof Tandarts te WEENEN Stad Bognergasse N 2 Ik gevoel rajj vcrpligt u omtrent uw gerenommeerd ANATHBRINMONDWATER te berichten dat het al myne verwachting overtroffen heeft Het gebruik van het ANAÏHERINMOND WATER is voldoende om de letir ste Tandpijn te stillen en ze niet te doen wedeikeeren In het belang der lijdende menschheid beveel ik het Anatherin Mondwater bjj alle Mond en Tandziekten als tot hiertoe het beste aan Ik geef u vrijheid van déze regelen gebruik te maken zooals u het best voorkomt en teeken mfl met bijzondere hoogachting Dr ROMUALDO BELLICH M P Triêet 18 Maart 1872 Te verkregen te Gouda by L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Kotterdam bij F t van Santen Kqlff apoth en A Schippeieijn blaaawe poreeleinwinke te s Hage bij J L P C Snabilié apoth te Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij F Altena apoth i te Amsterdim bg F van VVindbeim k C verkoophuis te Oudewater by T J van Vreamingen te Sohooahoven bij A Wolff Fromentine Versterkend GezondheidsmeeL VAN B ADEMA te Arnhem Niet alleen dat de FROMENTINE als Gezondhejdsmeel meer en meer op den voorgrond treedt wordt hetzelve thans boven alle andere voedingsmiddelen van dien aard voor Borst en Teringlüders menschen met zwakke spijsverteringsorganen Zuigelingen en Kinderendoor Heeren Geneeskundige aanbevolen waarvan onderstaand Attest een bewüs ig Den Heer B ADEMA Frabrikant te Arnhem WelEdele Heer Het door U onder den naam van FRO MENTINE in den handel gebragle Voedingsmiddel voor personen met zwakke spijsverteringsorganen zuige hngen eu kinderep blijkens Scheikun dige analyse van Dr R S TJADEN ♦ MODDERMAN Hoogléeraar in de Scheikunde een zuiver preparaat met eene groote hoeveelheid eiwitstoffen en daardoor hooge voedingswaarde is door verschillende leden onzer Afd ook uit len geneeskundig oogpunt onder zocht met een allezins bevredigendiresultaat zoodat het aangenaam is dit product eener Vaderlandsche in dustrie gerust aan het publiek te kun nen aanbevelen Arnlwm Mei 1873 Namens de Afd Amham der Nederhmdsche Maatschappg der bevordering der Geneeskunst De Secretaris get J A K VAN SANTEN De FROMENTINE verpakt in bussen van 1 en O CO is verkrjjgb te GiMda biJ P J MELKEBT en verder in de bekende Depots Heden verschönt de NIEUWE UITGAVE k VAN DE FBEWARING XEN Geneeskundig Volkshandbeek ovEa DB genezing dek zenüwvkbslafmnc VAN HET MGCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of Buitensporigheden door Dr LA MERT N 87 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hij is dagelijks ten zijnen huize te consulteeren Wie niet bij hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWABING LAPRÉSERVATION PERSONELLE onder ziJn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en vporzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bij den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 Cts en jranco per post 85 Ct de Fransche Uii gave voor 50 Ct en franco per post 60 Cts Door het toezenden van f 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schr ver ontvangen Goada Dmk van A Briakmaji De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Bekendmaking BÜRGEMEKSTER en WETHOUDERS v n Gouda doen te weten dat het primitier Kohier voor de plaatselijke directe belasting dezer tiêmeeiite voor bet dienstjaar 1874 door deii Raad vastgesteld gedurende acht dagen van des voormiildags tien tot des uamiddiigs een eu van drie tot vijf ure ter Scoret irie der gemeente voor een ieder ter lezing is uedergelegd binnen Gouda den 6 Maart 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dbooolkbvke FonTvmt van Besgsn Uzendoobn BUITENLAND Uultenlandsch Overzlclit Nog steeds is de Fransche kamer aan de belastinguntwerpeii Daarover wordt men het niet zoo spoedig eens De verhooging van bet recht op wijn en aleohol is verworpen Kr blijft nu weinig anders over dan het üoui de suiker en het goederenvervoer Er mort iets gedaan worden viaiit de millioenen ziju noodig om het budget te doen sluiten De verkiezingen voor de nationale vergadering in de departementen Girolide en Hajte M irue zyn be paalil op 29 de er de receering wacht altijd den uiter tin termijn af Vuil de vervolging van den figaro schijnt meit te hebben afgezien Uuiiderdag zou da receptie plants hebben van Ëmile OiiiuT als lid der Fransche academie Uezd laatste minister vim Napoleon 111 wilde van de gelegen Ueid gebruik maken om een lofrede op zy n meester te houden doch de academie hee fl dit b let door met 20 tegen Q stemmen te besluiten zijne receptie onbepaald nit te stellen Bestaat in Frankrijk moeilijkheid om de ontzettende lasten van het budget met de hulpbronnen des lairds in overeenstemming te brengen in Italië is het vindéii van het noodzakelijk evenwicht tusecheu inkonsien en uitgaven met minder bezwaarlijk De b er Minghetii heeft eene reeks omwerpen van nien e belastingen gereed wier naniieuiug of verwerpiiilg wiarscbgnlijk ook van brlaiigiijke politieke gevolgen zal zijn daar in het laatste geval de ontbinding der kamer niet zal kunnen uitblyven Onderscheidene der voorgenomen belastingen worden gezegd èrnitig gevaar ite loopen hoewel van den anderen kant niet over hef hoofd gezien mag worden dat de kans op ectie waarschijnlijke oiitbi ding de vergadering wel een s tot toegeven geneigd maakt en het ministerie wellicht op die wijze zgne pas verworven ieerderbeid weder by elkander zal weten te krygen Het voorstel der BIznsser en Lotharinger leden van den Duitschen ryksdag tot wijziging d r constitutie Tan dit ryksland is natuurlijk verwerpen De commissie van onderzoek der nieiiwe Dnitsclie drukperswet heeft met groote meevdcrheid bet 2U artikel v in dat ontwerp argestemil Dit artikel bete beginnen met de Ashantijueu die ben omsingeldvatte by andere strafbedreigiagen tegen personen die hadden terwijl de Koning hen door verraderlijke bedoor middtd der pers bet al eene wettige of lofwaardige loften had opgehouden daad voorstellen om tegen bestaande wetten in verzet De correspondent van de Time telegrapheert het te komen Bovendien zijn nog eenige andere bepalingeo als oonoodig of als reeds in het gewone strafwetboek voorkomende uit het ontwerp gelicht volgende a ingaande den veldslag van Amoaful Gisteren is eeu gioot gevecht geleverd tnsschen de BritBohe troepen onder sir Garnet Wolseley en de Het Oostenrijksche ministerie heeft de voornaamste Ashantijuen onder het hoofd van Mampon een groot liberale leden van den rijksraad tot eene bgeenkomst edelman des rijks Men zegt dat hij gewand is en opgerMpen ten einde over den toestand te beraad dat Amanqnatia die medestreed gesneuveld ia Het slagen Men weet nog niet wat daar besloten is maar acht het niet onwaarschynlijk dal de minister van linuncicn de heer von Frctis eindelijk tot aftreden zal gedwongen worden Ook omtrent de kerkelyke wetten heerscht oneenigbeid in de ministerieele partg De meest liberale leden beschuldigen deze ontwerpen van halfheid en dubbelzinnigheid De meer clericaal geEÏ dcD beweren daarentegen dat hel mittisterieAoersperg Vii ftr prins Bismarck wit navolgen en in het overwegend katholieke Oostenrijk wil beproeven wat reeds in het grootendeels Protestantsche Pruisen schier ondoenlijk blijkt De keizer beeft zijne bedissing omtrent de ministerieele crisis in Hongarije uitgesteld tot zgne komst te Pesth De keus blijft echter even moeilgk Geen der Hongaarsche partijleiders Itomt iu aanmerking om het ministerie S lavy op te volgen eu voor de vorming van een coalitie ministerie scb nt het aan waarlijk onafhankelijke en tevens bekwame mannen te ontbreken Het nieuwe Engelscbe parlement is zander trooni ede geopend De vorige voor itier is zunder oppositie herkozen De heer Gladstone weuschte hem namens de liberale partij geluk Uit Briisch Indiè komen steeds ongunsiige beriohten De particuliere correspondent van de Bail Ntwi telegrafeerde verleden Zondag uit Duhiyra in Eastern ïirh ot dat onder de lagere standen de ellende zeer toeneemt Oniteveer een dercfe der inwoners van elk dorp sterven een laugzimen hongerdood Verschillende stvrfgevallen door gebrek Jiebbon reeds plaats gehad Stelselmatig geven van onderstand was pas begonnen door gebrek aan personen die voor de uitdeelmg zorgen konden In de Bazars is in de laatste 14 dagen geen rijst nangebuileu De toekomst is ontzaglijk schrikwekkend De kansen voor een guiistigeii atloop der volksstemming over de gewgzigde Zwittersctie cpnstitutie verbeteren als het ware bg den dag Ook in dit opzicht gaan de zaken thans voorspoediger dan in 1872 men kan thans mit zekerheid voorspellen dat de afloop der quaestie de gewenschte zal zijn want niet alleen de meerderheid des volks ook die der stenden e kantons verklaart zich ter gunste Tan de nieuwe grondwet De Spaausche republikeinen houden i i Bilbao dapper atand tegen tie Carlisun de feesten door deze laatstpii gevierd over den val der geheel repnblikeinscue stad zijn derhalve voorhangt geweest Hel slechte weder schijnt vooiMurcnd de versterking van het legir van Moriones te UTlr igen i de troepen moeten van Saiitniider over zee worden vervoerd e geland De A hanignen hebbin zich geduchte vijanden getooud Het kiciiie Eiifielsche leger dut iii dtn aanvang slechts 1101 Huropirsc e Isolduteii telde en sinds veel maiischnppen verlnren lii lt weid gelijk men weel den 31ii Jauuaii geno dzifljft een wanhupenden strijd 42ste regiment begon den aanval en bestormde het dorp Amoaful De scherpschutters brigade en de ma rinebrigade aftt de iiilandsche regimenten van Wood en Russell hebben alle in den loop van den dag hard gestreden De Ashantg nen hebben het dorp Gaarman dat als steunpunt bezet was belegerd en een lvooi tusschen Ingelagu en Guaroaan aangevallen Hunne operatiun strekten zich uit over vier mijlen Kapitein Buckle n de genie is gesneuveld benevena twee inan van het 42ste Ongeveer 20 officieren en ZOÜ man zijn gewond Heden is de stad Becqua ongeveer twee mijlen van hier verwoest Een marinier is gedood In drie of fier dagen zullen wij waarschijnlijk in Comassie zijii maar wij verwaolitcn dat de vijand ons vóór dien tijd opjiieuw dwingen zal slag te leveren Het leger is hier geconcentreerd en rnkt morgen op De manschappen zgu gezond en er beersoht eene goede stemming Een uitvoerige beschrijving seint de correspondent van de flai jr New van den bewonderenawaardigen aanval van het 12stc regiment De ASjhantijnen waren in bet dichte woud verscholen en terwijl de arbeiders door de mineurs en sappeurs in dienst genomen het kreupelhout omhakten om het regimrnt een doortocltt te banen beschoot een onzichtbare vijand de Engelsohe soldaten an lle zijden Het ergste werd echter eerst ondervonden toen het regiment een moerassig stuk gronds bereikte op ongete r 800 el vau Ingelagu gelegen De vijf compajniecn welke zoo ver waren doori cdroiigeii aarzelden een oogenblik Er is iets bijzonder oiinangen laras in sehotea welke plotseling gelost worden uit plaatsen waar te voren geen bigk was dat mrnscheii ersclioleu waren doch Wdnneer bovendien de grond zoo nioi rassig en lad is dat elke beweging der sohh ti n hun positiiiaan den verborgen vjjand verraadt dan wordt de toestand buitengewoon moeiehjk Gelukkig schoten de Ashantijuen met schroot Ongeveer 105 man werden gewond gedurende het oponthoud dat veroorzaakt werd door de onmogelijkheid om snel over het moeras voort te gaan Ge lukkig rukte op dat kritieke oogenbhk het eene bergi non van kapitein Hait want voor twee was er geen Duaals op de plaats des ge echts aan Op 60 el afstands vau den verborgen jvijand begon het granaten te werpen tusschen de hoornen die oiitploffeiule de negers verilrfVen nit Kun schuilhoekcn Onmiddelhjk snelden de mannen van het 423te hen na totdat de Asiiantgnen buiten hit bereik van het kleiiïe kan n gekomen zieb opnieuw verscholen en ucder hegoniicii te vuren Een paar kanonnen werden p den rnij van forsche HoHssa s een bevr oiitlr inhiiidsclii atain weder vooruitéehraclity en de ne fr9 werden upiiiotivv gedwongen een 50 el Ie w ken V ederom stormden £