Goudsche Courant, zondag 8 maart 1874

r A In een tapperg te Aiaaterdam i dezer dogen de volgeade koyieke scène roorgerallen Iteedi lang kad een rroiiir loerende blikken geI vorpep door le vensters ron en kroeg en eindel ebeen zg gezien te hebben wat zg zocht want reg recht trad ig binnen en op een individu af dat met een glAS ip de haml voor de toonbank stond NauwIgks bad de man de vrouw zgn gadq gezien of hg kroop in eeb hork van angst en schaamte maar had niettemin de drieetheid van op haar eisob dut hg mee zou gaan en werken in plaats van ta dripkeg te antwoorden dat hg bleef waar bg was en niet mee wilde al tou zij hem wegdregen De vratt w berhaalde haar eifch nog tweemalen zonder gevolg en toen stroopte zij de mouwen van baar jak op bëvochti de haar handen opde eigenaardige volksmauier greep haar man aan lichtte ben van den grond en droeg hem ondanks zgn spartelen op baar armen naar bqilen en een einil ver de straat op tot gruirt pleizier van de voorbijgangers die de moedige en krachtige vrouw toejuichten terwgl de dronkaard eenjiklops zoo ontnucjterd werd dour de buitenlucht ep d $ gevoelige wg e waarop zgn gade hem vasthield dat hg rindelijk gecluee en met eeht ls iemacd die zg oorye versnóept beeft gieeliep Uit een particulieren brief wordt a n de Arnh Ct o a het volgende medi gedeeld i BivouaA Pen oeng 18 Jan Rigenigk komen wy sedertdrn 28n December bijna niet vooruit en zijii w ai niet geheelwerkeloof onze langzaam eid begint dm vgand zelfste erveli n Althans nu het nemen der Missigit loethij ons minder met rusl dan wij hem Dén 15n V verd ouder gewoonte bet bivouac uit da verte beschoten zonder evenwel iemand te treffen toen omstreeks half vier na den middag onverwaehts een bende aan de noordzijde in het kampement drong Aandie zgde waar ambulance licht was de afsluitingniet voldoende Door hel zwaar begroeide terrein wiltde vijand ongemerkt te naderen en terwgl Ae aandacht gericht was op het vuren aan de oostzgd e wierp hg zich plotse ing op de tiO man sterke veldwncbf door Luiteiiani Ranijraakers gjkommandeerd Die veldwacht boette zwaar voor baar onattentié ure werden zevenentwintig partijen begonnen en des iuhc Hemel aatt kennis gevende dat het uit de cou morgei a ten twee ure had de heer Bosenthal er twee mt het ougnnstig advies du Commissie van fubricaaa had de Bannen Tin J qi 4 atc rooruit en wederom Tolg én Je can nnen hep De geestdrift der soldaten was na ten rolfe opgewekt ket diclite woud en de onlicbtbara ryand hadden geen vertchnkkmgen meer Toor hep en de kolonel sir Archibald zag dat bet oogenblik roor t jn mi e lj ge lloogbiuders gekomen wat Hij gaf bevel tot een charge met den stormloop t fibrotht doedelzakken garen met snerpend gillend geluid het sein ea mei een luid h9erab I snelde het pRiehtige regiment rechtstreeks op den verborgen T and los Oeen wilden konden lulk een aanval weerstaan wanneer h j op het juiste oogenblik geschiedt Zy vluchtten de heuvels af en andere heuvels op dooli de Hooglanders garen hun geeu oogenblik rnal telkens als de Asliantyneu stand hielden vlogen zg reder op hen aan en met de bajonet namen ly het dorp Amoaful is beut Vele uren daonle daarna het gevecht nog daar frijiot aai illp A tUijnen vit dq dic e wfu en rondom Ingelagn moesten verdreven worden en een re ipackti ki t shjntyu tifsscbfio i gelagu en fieke ra moen veroverd worden Den volgenden dag i eid Bekcra tt ee i groofbe sfa l wua ingenomen en verbrand waarop de toclit naar C omassie dat mep in t e dace l preikte llij huiiuerden wenlen de Asnantgnen neergeschoten int btin do dsyer iahtii g is ioo gl oot dat uj hun l ven 111 bet geheel D U fT S C ITA N p In de Weilf Proi ieit is gemeld dat op Zaterdag jl rnstvrhtoringen te Munster hebben plaats geliad In de deriule Weüjal Uereur leest ueii di enlangaaode o a het volgende In do stad hccrscht ederi Ibterdag jl een Vfitengewone opgewondenheid Nadat bet beticht ticK had verspreid dat lu den nac t van 27 op 28 jl de in beslag gei omèh meqbelen van den oisschin waren weggehaald liep de passa te hoop vooi de woning van een meu elma£er £ wonende in de Ilerrenftrasse van v icn atgemèeo werd gez d dat hg dé behafpzame hdud hai1f ebpden bij het weghalen dier n ubelen uit de woning l es bisiiihops Dergelijke sdmeüscholiiigeii helibeu tich verscKeiden diikeo achtereen herhaald d e politie Iieefl verscheiden mUen de straat door de militaire macU doen bezetten en de menijgte uiteen docjujageu Tevens jvérd 1 5 aanplskbiljetteii de Bu rgcr g ve r taand om rustig te blij fen en berijiiieril inn de gestrenge bepalingen der strafwet op mstierstorinven gesteld njiele personen zgn Dij die siupeii IroUingen iu verzekerde beuaring genonicii Het bLgkl Afi de stedelgke autoriteit bg die g legeoheid eb reeds vroeger heelt getoond d t het haaraan de noodige geestkracht ontbreekt Bij een vroegere veiPing van to beslag genomen huisraad desblssohops op 12 Februari heeft die geen matigen voortgang gcjiad ten gevolge van de zwakke houding der politie zegt de Köl Zeilmg en iiu dezer dagen keefl meji de ip be ta genomen met belen bij uoeht en ontijd vervornl en overgebracht na r een veiliii gslekaal Te récht wordt de autoriteit die bevel heeft gegeven tot het nemen van loo verkeerde maatregelen door de m Proc Zeit gegispt Ook wij zegt Ie Köl zijn met gemeld blad van gevoelen datfcet ge ag der wet voor het oog der wereld moetwordei gehandhaafd d at ij met ter sluiks behoortte worden torgepaul en dat ieder voor de wet hethoofd moet buïgen In het gebeurde ligt een lesvoor velen wg hopen dat men haar ter harte zalqemen Vit Duisborg wordt aan de Këln Zeilung ge ekreven dat men zich te iCeuIeo rroolijk heeft ge alt orer alles wat geaphreven is met betrekking tot Cfne nieiiwe dooreen Belg uitge üiidenbrandsto bestaande uil steenkolen met aarde en eeiie ojdoesiiig van oda vermengd De ontdekking zou baar omslaan daaraan te danken hebben dat een Belg die weinig Dpitseh verstaat in Keulen zag hoe men steenkolen met aarde en water vermengde tot ballen kneedde en dsn in kachels verbrandde Aan een of anderen arbeider vroeg hj wat mengt gij daar door die kolen De arbeider aptwoordde Leim nl klei Nu vroeg de Belg welk vocht hg over het mengsel wierp en bet antwoord waa qodewasser de volksuitdiukkin voor gootwater Zeer tevreden met deze wetenschap t ckende de Belg het gehoorde op ging het met behulp van een woordenboek vertalen en kwam ao ot een mengsel van steenkolen aarde en sodawnter Het sebgnt echter f volgen s den berichtgever dat het Keulscl e gootwatcr beter is dan het sodawater BINNENLAND GODDA 7 MiAUT Wg vernemen dat de op 12 Mei a s te hoifden optoclit zeer luisterrgk belooft te zijn Het plan is om twee historische groepen te vormen een it den tijd van prins VViUem 1 en eet uit den tgd van prins VViUem UI l a v zal eeiie allegorische voorsteliiug van bel feest van den dag volgen waarna zich vertegenwoordigers van verjchillende oorporatieu en bedrgven luUen kunnen aansluiten De oommisaie vejrhqugt zioh iu de medevefking van vele stadgenooien die verschillende rollen op zich genomen hebben Het is haar reeds gUukt fraaie oottumes te bqaprekeo Toph zijn er nocttKenkele plaatsen ta vermllen waarvoor de oomaiwie nog gaarne personen aanneemt die t zg voor ejgeo rekening t g met gedeeltelgte tegemoetkoming van wege de oommitsie üo den optodit wens wd deel te nemen Naar men ons mededeelt ontbreken pog de volgende personen Tien oqd Hollaudsci e schutters twee edelen drie burgemeesters vier schppeuen een dichter en twee schilders uit bet tgdperï ran 1572 Verder Vgf burgemeesters en pensionigrisseti drie edelen twee Mdiinuls en vertegenwoftrdleers A c gilden der schippers baaoders pijpenmqlkei en pottenbakkers allen uit den tgd van Willem Hl 1672 Deze laatste brengen wij onder de aandanit der tegenwoordige beoefenaars dier bedrgven De castnmes lan bovengenoemde peraonen vallen in den prgs van 15 ƒ 10 6 eo ƒ 3 waarvan echter de oommissie zoo noodig een pedeelte draagt Zonder bgdrag e wordt niemand aangenomen vooralsnoj W bevelen deze zaak bg onze lezers zeer Zal dit gedeelte van het feest goed slageg dan behoort elk naar vermogen mede te werken die liefhebberij voor zulke vcrtooningeD heeft Eigenaardig il ook dat de meeste der lu bet plan voorkomende personen Oonwenaara fit vroeger tgÜ rooistelleu Blgkens achterstaande advertentie zal Vrijdag aaiist de beer 1 J de Beucker hier eene voordracht houden Daar deze heer genoeg bekend is als een meester in het vak waaraan hg zich heefl gewgd zul eene aanbeveling tot trouwe opkomst by zgne voordracht wel orerbodig zgn Donderdag 5 Maart werd te Berg Ambacht voor dezen winter de laatste vergadering gehotiden ran de vereeniging Winterleüingen Als spreker trad op de Heer A Kuilenbarg van Scboonfaoven die in een keurig bewerkte verhandeling e Licht en Schaduwzijde der I9e eeuw aantoonde Na de poue werden door de Heeren L Akkerhnijs JEz A Kuileuburg en C B van Baaren van ScHooahóven eentge bijdragen geleverd die het tairgk opgekomen publiek veel genot verschaften Naar men verneemt zat Z M de koning zichmet gevolg den I7den dezer van bet Loo over denStaatabaan naar Tilburg beseven om Me ontknilingvan het standbeeld van Z M VViUem II aldaar bijte wonen U D Staten Oenera Tweide Kah ziuin geu van 6 en 6 Maan In de zitting van Donderdag zgn de beraadslagingen aangevangen over de veitingwet üe heer van Zuylen verklaarde zich tegen die wet uithoofde an de leemten die hij daarin opmerkte De hh Stormen Nicrstrasz waren eveneens tegen de wet ook omdat tg tegenstanders van wettelijke vaststelling waren De hh Godcfroi Messohe t van Vollenhoven ii Bieberstein Heiden rgck en van der Does de Willeboii kodden bezwaren tegen het behoud van de artt 5 7 als belemmerend voor particulieren De heer Saaymans Vader wenschte vooral verdediging vso Zeeland De keer van Wasseneer Catwijok verklaarde zioh onvoorwaardelijk voorde wet Ook de beer Cremera juist wegens het beginsel van wettelgke vaststelling Ingekomen is een ontwerp van wet tut goedkenriiig van eenige artikelen eener o ereenkomst met het Duitsche rijk n egrns wederkeerige toelating vau geiiceelieeren in de grensgemee uten In de gisteren gebonden zitting hebben de ministeis an oorlog en justitie iiiMai aa nvaug nadere uitlegging gegeven aan de kitikelen 5 tot 7 die den vongen dag tot zooveel be u aar aanleiding gaven Kr wordt daardoor geen militair servituut gevestigd want het verbod tot aanleg van waterwerken enz zonder toestemming van het departement van oorlog betreft alleen het inundatieterrein en daaromtrent moet MW ia minister de béslisqing gelaten wrdent om den aanleg van nadeelige eu oor de defensie schaifelgk werken dgkeg of negen te beletten Ue mi ister mi de artikelen wel ecnigszina verduidelijken mnar niet iiittekken De heer de Roo was sterk roor neltelgke regeling de kamer achtte hij volkomen be voegil te oordcelen De wet greft m$er lUabUiteit dan de veninderlijke nzic teu van opvujgende nUivtters Maar de eerste proef was niet gelukkig omdat het defeusiewezea tegelijk omvat de levende strgdkrai iten en de ma in Uft s uieer eene wet tot afsuhaBing daii tot rpllooiing De locale belaegea spelen een groote roJ ma r daar d ze wettelj e regeling als ware een bitvloeisq is van Jen kaudrsog der k apier kan zij rordeii nngwjjsimen Ajbjjen eersten stap dp bet géliied der organisatie vau het defensiewezen Hg vraagt echter of spoedig indiening t wachten is van voorstellen tot versierkijfg en verbelerjng d r lefende strijdkrachten niet dan zou bij overwegen om gebri ilc te ptikepifan het recht van loiliafief De heer van Nsiamcn had onderscheidene bezwaren maar wachtte nadere inlichtingen af tot lestiging van zijn oordeel De Luxemburgsoke kamer der it evaardigdan beeft in overleg met de regeering van het Groothertogdoa 25 000 fr beschikbaar gesteld roor de comiuissie belast met het ontwerpen der eestvieriag er geiagenheid van het vgfentwiiitigjarjg jubilé ran den ioninggruothertog ala hoofd van den staat Het praeudvies van Burgemeester en Wetbonden te s Gravenhage op het adres vau epn Mnfld ingezetenen tegen de plaatsing van bet standbeeld van Thorbecke komt hierop neder Het raadstieelnit van 6 Jan tot vergnnning om op de Plaats een standbeeld voor wijlen mr Tborbeoke op te richten werd door B eu W aan t hoofdcomité medegedeeld dat daarop verklaarde van die vergupniog gebruik te willen maken Zonde dus het gegeven woord terug te nemen kan het verzoek der adressanten om vernietiging van het Baadabesluit niet worden ingewilligd Duch ook al ware dit mogelgk zonden B eu W nimmer mogen adviseeren om op een eenmaal gevallen fiaadsliesluit terug te komen dan bg dwaling in de feiten Weshalve B eu VI voor teileo aan adressanten te kennen te geven dat aan huo verlangen niet kan worden Toldaaa Het blijkt meer en meer dat na afloop ran dit sa zoni de Fcbeuriiig in het tmueelgezeisehap van Albregt en van Üllefen ecu veldougeu feit zal ijii l e begiiéieu m t Srplcjul er zal bet nieu w gevormde ge eit tnp d or de Ub Ie Gras Haspels eu van Zuyieu opgericht in den te verboowen kteiiirn schouwburg tè Rotterd m met zijne vooratellingeo beguinen Aad dit nieuwe gezelschap dat thai f ipt ia iegrip vai de drie ojricTiiers leli 7 heerèo en 1 Q d ames zgn o a verbonden de dames J S ten Hageu en Jeaunelte Heilbron al ook de heer D Haspels ran den Uaogsohen sQhouwburg Vóór dat zij de grnere i had kunnen grijpen klonkbet Atcbiueeche Erijgsgejohrei baar in de ooren fa sloeg de vgand die zgn geweren wiigwierp met den klewang er dapper onder De kapitein van den stafvan Daalen en de overste P l Üldeo Jf n de oostliice met eenige officieren n owteu naar bet dreigde punt en veijoegen de stoute aanvallers meteen snelruuj Sinneu weinige minuten lageu ii lgj n ran Aiqjupeten f djS ingepg vap bet biroum a i daar buiten nog een tiental anderen De reldwacht had 2 oo ejp en 14 gi wondfij waarrap er oog 5 beZHeken ook de luitenant Raaijmakers die tweeiq U en fj pjile vangbotivïbadgekrog Een Europeesch soMaat werd half door midd eo geslagen Kiipitein ran Daalen liep in de liaast om op de plaatf de opkqiJs te kiemen vp yqUe raalt tegen een Ati inefS uia die hem g ia neergeveld ais een fourier die faua ra gde den tebinees met h id doodgeschoten LditmiU Beg n dje je i gfweti rm eeii teruggedeinsd oMaat had opgnuapt reeg etn AicfiLueea aan de Itajuuct Oeireraal yersp ek d e ovanl n waar gevaar dreigt waa ook i r hr tueueel dei st gds gcfrlagep gevolgd dpor e oifce manschapen die door de paniek aangfta iterst a n gen haal waren gegaan In weinige minuten was nu de orde hersteld Gei klgdig q e dezen Ojipv werd pek e loop qaf acu foor eep pif b9nd rd Atghiuezqn taq uceru Votge ns latere infbrm atien van een ip ïön moet het plan tqt peu al£emeeuen aanval hebteb beataaA f door bei vyur dat door ous vaa de oost j au u rd wfrti qhgot it ro rko fn te zgn De oRicieren der scftiitterg te Harlingen hebben aan Z M hun ontslag gerraagd omdat het gemeenlebestimr bg cironiaire aan al de op het stadbuis rergaderenae corporatién en daaronder ook bet korps officieren rerzocht heeft de rergadenngen niet langer dan tot 12 ure s nachts te rekken In eene op den 3n dezer maand te Goedereede gehouden rrrgaderiog der afdeeliog lOoedereede en omstreken rag de hoUandsebe maatsebappg ran landbouw trad als spreker op de beer Veulemans Icera w aan de tuiiibnuwscbaal Linnaeus te Waiergraafimeer In kst eerste gedeelte zgner rede sprak bij o er tuiu en landbouiy en gaX in zeer pjpalaireu varm eene soheta van het anatomisuh ptijsiologisch en emisch zamenstcl en de verdeeling dor planten én daardoor de noodzakelijkheid der wisselbuuw aan In ket tweede gedeelte handelde fajj over booateelkunde en wel over het aankweeken van ooftboomen m z te daarin de zoogenaamde beredeneerde of mpdeme anoeiwgze op eene bevattelijke wgze uiteen Wg ktupcn dergelgke lezingen ten teerste aonfaeftdeu Map i i aedert eenige waodoi in den omtrek vfn lilikkum bezig met tuik top te leggen op hei maken ran zoeiemriksehe kaas een product van fandbonw dat vroeger lu f rieahtid niet gemaakt ackeen te kunnen wQ le omdat de ulk op die gronden te relis Uil IS ook APg het geral met den grond waarTan de nu gennuikte kaaa herkomstig is doch menrooipt fe eenmaal qf co dan is de melk geschiktroor zoelemelksiche kats die uitstekend ran smaak is en roor de Noord Holiandsche kaas niet onder doet j Jl Zondag faeqft te Fargs een groote eoh kwedstrgd p iiats gebad rsP dep heer Rosenthal alteen tegen zevenentwintig der beroemdste K uropeesclie spelea orouder Hongaren Polen Uussen Spanjaarden Ëiigolschep eat avonds ten h lf negen entwinfig gewonnen rier rem se gemaikt en slechts ii p wij verloren aan den lloiiKa ir Rncuwski De leer Bosenth bad zelf ié roorwaarde gesteld dat bg niet langer dan ééa minnut over eiken zet raóclit denken Welpu de partgen zijn door ejknndcr fn Tg fendertig zetten afgespeeld waaruit volgft dal de heer Boaebthal ruim twee zetten per minuut heeft gedaan Door bgna drie J onderd sehaakliefbebbMs werd dit intrrewant tournooi bggewoond I I II U I 1 11 1 l I I 1 MI h t t Berichten Versailles fl Art U Je zitting Ter nntiooale rejgadenoj as d toerloed ad bet publiek bijzonder jp opta De heer Chritopfae zyne aiingekoo ig e inteciKillAtie toelichtende zeide lut hy Ihc Malion buiten het dtbat plaatete Hij beioogde de noodzakelijkheid tan de rr heid der beraadtlagingen na de kamer op het punt stond omtrent de èooatitotioneele organisatie van het land te besUiMd Zekere dagbladen maakten echter inbreuk op die n jhsid H keurde het besluit ooi nt dep ffjarQ j epomen goed maar zag in vertmna met de strenge tp regaUn die tegen andere dagbladen werden genomen daarin een geest rau partijdige poli icic De heer de Broglie repliceerde Hg terwoct der linkorzjde d t z I ans inviel rat zij onder t bewind vap Thiers verdedigile De vergadering behoorde door allen geëerbiedigd e worden zij stuud gereed een besluit te nemen omtrent s lauds c mstitulioneele organiufie d rojp J e meer moeetrn de burxets bare u prfie earbie k eii De regeenng ou voor dien êrsobuldigden eenifed waken V t Mac Mahon oeir deze was ol ihans b9ven ééne verdenking verhevep t b zijn eed u k wn tienden De Vergadering wist wel dat s maar ichalk zwaard haar immer beschermen nimmer treffen zou De heer Lefrane protesteerde tegen de vergelijking ran hrt go rersei pt de Br lie mqt M Tan den Hierop stelde de hfer Bam nt pf motie voor luidenile aldus De vergaderuig de ophelderingen van den minister als onvoldoende besybouweude gaat over tot dé orde van d n tag P jnotie weid fUt 3S8 t gep 311 staaken aangienomeii Beritjn S Mat t Miop Kberkard is wegens overireji ng van de Kerkelijke wet lieden avond op last van den landraad gearresteerd en gevangen gezet t heeft geen njitT fstoring glaate gehad Vergaderiag van dan Gemaenteraad Vrqdag O Hurt Tfgenwoordijj d Ji y jaf ftiHfP U a ü Dotolen der vorige vergsderinK wordui gelezen eo gearresteerd ir Tlogekqm Ktjn ecoe missive vad hl Gedepoteerde Staten dezer pr riDete koadende gjoedJieiirlDg stn lf r fwMe alavtllfégslioUir der plaatselgJte directe belasting B eo W doeo ie ov erleg met deo hoordondertrijzer der bargerschool voor joogent Sa dn dittribls icboolopuMrr eeoe voordracht vaa tiolpooderwijser waarop Kejdaatit zya de bh l Kadersnla te teiéiuid n en K W liouljalilKD te Opbettsdeo ter visie eo beooeo g ia eene vul eode vergaderiog B eo W dieaea ia eea r leme voor h£t nuseaoi van oudbedeo dat ter visie zal ordsa gelegd eene missive van U en W boudeade apport op het in hanne bsadsa fettildo adrea vaa de lfc itcaidtoiaa en Tvbbeubaff die vdkr f 350 aaéaeiaea hrt ttAaa en doeo drukkea eener estalogus vla ila Stads Likrjr b ca W zyo raa meenjog dat dit lan tibrjri sters raoet over ctaten orden met mededeetiog dat btertoor f Za9 in plaats van de aaagevraagdo ƒ 4q is loegestaaa eg dat ij Jlet woaBchelijk souden achten dit san gpnocmde stadgeaooten op ta drageo omdat zg die dasrvoOr bekwaam aebtea ter visie s o rapport vao de comoussic vaa fabricage op het adres van defa heer W C Wcrniak tot deinpiag iaa eea gedeelte sloqt aan de Ifoelekade de aamsaaie stelt voor de demping van de gehecle sloot begroot op ƒ 350 oodrr oorwiurde dat dit mLt nog een ander gedtelte grond waarover made hh V ero k en Qudyk oudfrbandeld ia gemeeölegrood blijvc ter visie eeiurappor vaa de eooimisaie vaa fabricage op adreasra aa den heer C J C nince jt Grendel en V C Uoesbnrg tot ld gebroikgeving vSn genoleerdèn groifd ua bet Plantsoen achter de Nieowe Haven het rapport strekt om aan cerstgeDOemdea den gevraagden grond ónder zekere Tooraaarden in ebraik te geven lot Wederopuggiag toe ea da b Ua laatje af Ie kgua t visie eea adres van O Hngvenaar rersoikende aen stukje grond aan da lAtututMg door hem In gebruik t mogeeJioopen tot het daaroüp booweu vao vier woonbuiten B en W adviseeren daar die M a ttraer san hém m erfpacht is afgestaan tot alHgziag met baiicfat aan den sdresaaot dat zoo kg zulks iu erfpackt begeert dit behoort aaogevraagd ta wordeiii ter visie eenige missives van verschillende commisaien kennis gevende dat je benoemde leden de benoeming hebben aaageno en en sittinft genomen hebben notif eene missive van den Sebuttersraad verzoekende eeuige oude kleediogstukken to erkoopen it en V stellen voor de verkdopiiig in het openbaar toeleslaan waarmede de vergadering geooegen neemt een adrea van bet B C Parochiaal Kcrkhcelnur van onze g pxtn waarom het racdtdeeling Jot t dat door dpn bouw der loogde kerk aidinr eea frtni gezicht u de waadclaari zoade verstrekt wortlea en tetcog asobicdcade dica rond te koopco voor 8 i ƒ 10 de viérk cl hetwelk ccae koop oia xoude uitmikeo rio 15 Q a ƒ 18 000 Dit wordt gciteld iu haodbo tan de Corom Vaa fabricage eea iilrea van A de Keyzer dte rerzoekt als sluuiruchter oao het Moordrechtache verlaat tr orden benoemd keoD eene misaife ran den Sebuttersraad keoAis gevende dat tot kapetmeeatcr u bafkSCnd de bifr Jolis W WeDsink terngl die beheeming dw É W ii goedgekeard notif een adres vao no l euwea vcrtoekcnde ala roguacbter te wordea fionoecod aan de MeïwegiWug daar deze betrikl ing tkapa Qfg Diet viMot if wordt bet idrc roor kcnuiegeviog afDgenomcQ Aaa de ordo in een voorstel van B eo W ot wgziging vao den staat vao begrooting der ailgaven over bet dienatjaar 1873 hetwelk al aireB wordt gotulgi keurd £ en verzoek van het Burgerlijk armbestuur tot goedkearing van eenen suppletutruD ataat aa begrootmg van nikomaten ep nitgavrn over 1873 wordt erenecna gordpt keurd Oe rt claraea tcgea aanslagcu op hel koliur van de plaatselgke ilincte bilaetmgeu ovtr het dieusljaar lb74 de heer KiBt vraagt om ctrat de bcMO mjiig tt dooii voorul i aan teu einde dnamai U kunnen niid w iktii daar hg en ztker ook de hl er Dioogl ever Uit hoofde huuuir anibtsbi trekking niet zullen medewerktn met htit aan de oide gtsiflde de beer iau Slraaten acht dit iiu t MLnscb luk nuut hg is ereu als trn tongen jare tegen het kohiej muar de uitgetrokken aorn moet er i eütn en daaroiD ttX hy traan nicdoHt rkm de heer Uiougleever befiDtwoordt den v origfcu apreker eu zou zoo zgn eenmaal afgelGgda eed dit niet verbood gaarae aan de dlscussien deelovmen de heer branenbuig rag ook liever Jst die baereu bij de discusaien bleven hierna wordt het oorstel van den heer Kist in stemming gebracht en aanggiomea met 16 tegen 1 stem die van den heer Kranenburg Aleno tol de benoeming oiergasnde wordt lot siniawacblér aan het Moordrechlscbe crlaa bii eene derde stemmloa benoemd g Zaïdveld De hoer an Vreumingen vrasgt welk tnietement de henoemde zal hebben de voorzitter zegt dat dit lu de volgende vergadering door B eu W aan den raad zal voorgedragen worden fveseena zal in die vojgeiide vergadering aan de orde gesteld worden de benoeming vau etia trngwachUr aan dg Klemegsbrug I bh Kist ea Dnwgleerer verlaten de vergadering AchUrccnvolgens worden daarop de jngejiomen rfclamea mat hel daarop gestelde ad ies nn B eo W gelezen als vau O rraikin die ia velfminderd tot op 523 goedgekeurd h ili Carjier dis rerzoekt van ƒ 80U0 op ƒ 1800 to worden gakracht geeft een 4UI andere luarhtbewonera tot voorbeeld open daling der effecten B en W stellen op goeds gronden voor tot a wgatng dp heer laljten denkf er andera over en zou den aanslag lot op 20011 willen brengen da heei Ktaueuburg spreekt in tegenovetgcstclden zin en zou de aangegeienen indien daanoor redenca beslaan ook a illen vcrhoogen de heer Pnncc is het met den teer Luijten eens de heeren Messemaker en van itraateo zijn daartegen in stemming gebracht wordt het verzoek afgewezeu met 13 toI gen t stemmen die van de heiren Lnijten ea Prince Me I vrouw de wed Grocsbeik B en W atellen voor na gedaan onderzoek dïe te verminderen tot ƒ 8 926 waarmede de ver adering genoegen neemt De beer Prince bedankt bet dagelijkach bestuur oor het gedane oaderzotk in zake itit belasting C Brons verzoekt vrrmindermg op grond dat hg in plaatsvan verhoogd vtrminderd is wordt do aanalag behouden Da verzoeken lot vermindering van F ff Kabel en U Bonnenr orden daar geene gronden tot vermindering aanwezig zijn die afgewezen Dot van W F H Zcgers wordt mede af geweten Ue aanslag van P de Jong is verminderd tot op 625 De verzoeken tot vermindering van de Wed Vcrbeg I M de Goederen T Kruisheer en Wed C Montague J K van J euweo Wed de Hoop J ran der Wolff C Itgkelijkbuizen worden mede afgewezen van de wed Smecmao ia gebleken dat zg tol op ƒ 500 verminderd koude worden F Grendel verzoekt met e en derde vermindird te iTorden doch geeft geene redenen op lu stemming gijiracht bl jn de aanslag behoaden met 11 tegen 3 stemmen die der heeren Prince Messemaker en au btraaten de ir Logten bleef buiten st A Brugstins wordt verinin x derd lot op ƒ 600 tcrwgl l P Vleker W de Haan M au rdien A do jJbg W de GruÜKQ van Hnaa h Blo aendijk C na Hefwegta Wed van da Biug en ü Boereallru zia vrggesteld daarna bericht de Voor dat een Ifulponderw zer en ten huljioiiderwgzeres voor 25 te b Bg syo aangealagen vraagt eo tcrkrggt machtiging om die peaKn te verminderen waarna htt alzoo gewgzigde kohier vaatgesilld wordt jf Na machtiging om aan de genomea besluiten oitvoering zander resumptie te geven eindigt de vergadering INOBZONDBN U Financier ben ik in geencn deale Ereosrel isBcn in de wereld el genoodzaakt o aan geldelgke Taken en wat daarmede iu verband staat eenige aandacht te schenken Zoo trok het ran tgd tot tgd Wgne opmerkzaamheid dat er bg ontstane branden ermoedens waren ran opset die door de uitkomst wordin berestigd Natuurlijk had men zich door hooge assurantie gedekt en beroordeeld Dit bracht esg op eene gedachte die misschien iu dezen iets goeds kou uitwerken Onder onze persoeeele belasting komt ook roor de rubriek Mobilair Zju men deie niel in reiband kunnen bieageu met de rer ekenngen en bepalen dat deze lot geen hooger bedrag behoefden te orden uitgekeerd dan de grondslag op het aanslagbiljet naar Zekere verhouding berekend aas de hand gaf Welken maatstaf men hierbg wilile reigen moet ik orerlaien ftan het oorileél van wgzcren De som waarvoor ik liet verzekeren is het midden tusschen den prijs dien ik voor meubelen e z v tietnalde en tgsschen helgeen zij bij verkoop vermoedelijk konden opbrengen en mg dniikt dat dit billijk is Men zou geloof ik indien iren zulk een maatregel iu t werlc stelde de belasting op hel mobilair meer prodnclief maken de aesurantie maatschappg en foor vele en ongeoorloofde sclinde vrgwnren en misdaad bewoeilgkco Ligtelgk liep eme te hooge aangifte bg ontvangers ambtenaren e i v in het oog de schatkist kwam beter geregeld onii een grooter deel eo de assurnntie maatschnppijen hnddcii eenige contr e op hare corresponflenteh en dit zouder dat men bepaalde aanmerking kon nliiken op fiscaliteit althans niet meer dan wg nu bg verlangde taxatie door schatters in het werk g steld zign Na wg toch eenmaal aan dit elmpitre zgn mag ik ook wel een maatregel medctleelen dien ik sedert jaren in t werk stelde en waarop sommigen weflioht slechts opmerkzaam behoren j warden om dien na te volgen Die betrefi bet eigendom van dienstbaren V oor ieder van dezen beb ik sncoessivelgk een paar boiiilerd gulden aaiiiankelgk honderd golden boven mi iie eigen a surantie gesteld Er ligt hardheid in dat ij nlils zouden krijgen of ook maar uit onze beurs tenigl uiize eigen sch ide meer of min gedelït ton zjr Dit beb ik hiar medegedeeld en tevens jUafXi fX dnt zij meeval v U l randge aar gerust iets kosiba irde S konden pogi a