Goudsche Courant, zondag 8 maart 1874

Woensdag 11 Maart 1374 N 1488 MANUFACTUREN OPRUIMIIVG van 9 tot 14 MAART 1874 Westhaven Gebr de RAADT GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleotieliiad voor Gouda en Omstrelien Bij A BRINKMAN Boekhandelaar te Gouda is te bekomen pe inzending van advertentiën Itan gesclüeden tot één uur des namiddags van deu dag der uitgave te redcUo dan hiutr eigen boeltje en pIuAjif Misschien rindt dit hier of daar navolging UetWerscholdigde hoogachting C Burgerlijke Stand GiBOBiN 4 Murt Pieter ouders P deo Ouden en i Sicgt S Uermanus CoratHs ouders H C Kwak rnaat CD C van Kleef Levinas öodera L StecDbergen en G de Koning JohaoDea Ggabertas ouders L Steenwtnkel eti M HoetmaD Hendncas Antonius eoders J van Waas eo H Bruistens Aotoiita Cornelia ooders C van £ k CB N ran dea Toeren OTESLIDk l S Maart J W L Kooijraan 2 j 4 m 4 G de Jong wed G Oodijk 69j 5 S de Jong 4 m 7 G M Tompe wed J L Glasnarhers 68 j ADV ERTE NT IÊN BeTallen van een Öoéhter N VAN EIJK VAK DKN ToOEEN Gouda 5 Maart 1874 i Heden overleed ons dochtertje CHEISTINA JACOBA in deu ouderdom van vier weken F C VAN ZEULEN C W VAN ZEULEN Gouda 7 Maart 18 74 Schen k Heden overleed na een kortstondige riekte ons eenigst geliefd kind GERABDÜS ALBBET m den ouderdom van ruim 10 maanden J C VOORMANN Ju N VOOHMANNLanqeeaak Brecktrfeld 7 Maart 1874 Aan allen die belangstelling hebben betoond bg de viering van ons KOPEKEN BRUILOFTSFEEST vi langs dezen weg onzen hartel ken dank toegebracht T J KRUISHEER B W KRUISHEER Goud 7 Maart 1874 van Kuijlenbueg NEDBRL MAa tSCHAPPU ter bevordering van NIJVERHEID Departement GOUDA LEESVERGADERING op VRIJDAG den 13 MAART a s des avonds ten 8 ure in het Lokaal Nut en Vermaak Spreker de Heer J J de BEÜCKER Leeraar in de Plant Tuin en Landbouwkunde te Antwerpen Toegangkaarten van af 9 dezer verkrijgbaar aan het gebouw der Hoogere Burgerschool Wordt gevraagd om terstond in dienst te treden een Meid Noodhulp die bi wederkfeerig goedvinden den dienst als vast bekomen kan Adres Bureau dezer Courant Mevrouw de Weduwe ROEST van LIM BURG vraagt tegen pr Mei eene goed kunnende Koken en Werken Mejufvrouw KOOREVAAR Tiendeweg vraagt met Mei eene Knappe DIENSTBODE De ondergeteekende heeft de eer de Dames de ontvangst der Panjsche PARASOLS en ENTOÜT CAS te berichten nogmaals horegeeerde Etegunstigers opmerkzaam makende dat haar winkel verplaatst is van de Markt naar de St Antoniestraat het eerste huis van de Kleiweg G n 121 hoopende met een ruim bezoek UEd Dw Dienaretee Wkd A CANEVASCINl Sociëteit ONS GENOEGEN Lokaal KUNSTMIN te Gouda Biiitengewone TO0NEEL 7I10SSTEILI1 op ZONDAG 8 MAART 1874 Mathilda of een Vrouwenhart Beroemd TooDeelspei m 4 Bedreven DAAENA De Geheimzinnigfe Brief Blgspel met Zang id één Bednjf Aanvang ten 1 ure Prezen der Plaatsen 1 Rang voor HH Leden der Sociëteit 49 Cents voor Niet Leden 99 Cente 2 Rang 49 Cents 3 Rang 25 Cents Het Bureau is van 10 3 nre op den dag der Voorstelling geopend tot het bespreken der plaatsen a 10 Cents extra Het BESTUUR van het ISRAËLIETISCH OÜDE MANNBN en VROUWENHUIS alhier geeft kennis dat gedurende deze maand lederen Donderdag voormiddag van 10 tot 12 uren de prgzen tegen in sseling van het lot in het Gesticht znlleu worden afgegeven D L HORNEMAN Fres N VAN BUUREN Secr Gouda 6 Maart 1874 No 764 der beroemde Wekelijkschc Zamenspraken Uitgave J J H KEMMER te Utrecht is heden voorhanden bg den Boekhandelaar A BI IZSTKIIMIAaiT Lange Tiendeweg te Gouda ijes m twintig verschillende soorten éénjarige BLOEMZADEN met aanwjjzing van kweeking en behandeling zjjn verkrygha r te Gouda per doosje a 1 bij S B van LEER alsook doosjes met KRUIDEN voor Likeur per doos ƒ 0 75 Prijscouranten over diverse zaden franco D JACOBSON Haarlem PIANINO Te KOOP twee GEHEEL NIEUWE en SOU DE PLA NINO 8 en tevens BESPEELDE PIANO S Reflecteerenden adresseeren zich ramo bij W N J van HELDEN Muziekonderwflzer te Gouda Gesucht werden ANSTELLUNGEN von GOUDA nnd EDAMER KaSBN Offerten beliebe man snb C N 1077 in der AnnoncenExpedition von RUDOLF MOSSB in Hamburg niederzulegen Gouda Drok van A Urinkmao GEDRNKPLAAT 12 MEI 1874 Gedrukt op zwaar plaatpapier met tint en opgedraged aan Z M den Koning Prijs eo CENTS ILLDniNEERGlAZEN Voorhanden 100 000 ILLUMINEERGLAZEN tegen billijke prys te bevragen bfl K C JONKER Gouda 3 Maart 1874 NB Orders of toezegging van orden liefst zoo spoedig luogelyk BAKKERSKNECHT Men verlangt tegen 1 Mei a s een bekwaam BROODBAKKERSKNECHT liefst van de P G tegen hoog loon bu N M ENGELBREGT Haagsche Brood en Beschuitbakker Gouda Openbare Vrijwillige Verkoopins ten overstaan van den Notaris A KLUIT Hz resideerende te Moordrecht bg veiling op VBUDAG 20 MAART 1874 en by afslag op VRIJDAG 27 MAART daaraanvolgende beiden des voormiddags ten 10 nre te Zevenhuizen in het Logement het Hof van I1oi i and van Eene BOüWMANSWONING m t STALLING WAGENSCHUUR HOOIBERGEN alsmede diverse perceelen WEI enHOOILAND staande en gelegen in denEendragtspolder onder Zevenhuizen tergrootte van ruim 18 Hectaren Drie HUISJES en ERVEN in den Kortlandschen polder onder Zevenhuizen Eenige stukjes GROND of ERVEN operfpacht uitgegeven gelegen als voren Alles breeder bjj biljetten omschreven Nadere informatien zjjn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris Geen Grijs of Uood Haar en BAARD behoeft men meer te dragen Het Ëau Chromatique om haar te verwen in blond bruin of zwart Zonder rossen tint of huid te vlekken Een flacon k 2 is voor een jaar voldoende naar gelang wat men verft kunst ros haar of oude Hechten kan men eigenhandig verven want men maakt het haar enkeld maar vochtig dat is alles THBOPHILE Kerkstraat btj de Vijzelstraat 514 Amstbedam BAARD De Baard Balsem ontwikkelt in 8 10 of 12 weken Jen B A ARO ouder huidaandoening Franco aanvraag a ƒ 2 de flacon of gemakshalve 42 blauwe postzegels bjj THliOPHILE Haarkundige Kerkstraat bij de Vijzelstraat 514 Amsterdam NB Bestelhngsbrief onlvave t men terug Getuigschriften van dit artikel worden niet geplaatst De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stadgeschiedt de uitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per ppst 2 j Kennisgeving De BUBtiEMEESTER na Goods brengt bij ieu ter kennis riti de belanghebbenden dat door den Heer FrorincisieD Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rutterdam op den 27 Februarg 1871 u executoir verklaard een kohirr voor de belasting op het peraoneel 3e kjrart ial dienst 1873 74 lint Toorineld kohier ter ioror Ienug la gesteld in handen ran den lieer Oiitranj er dat ieder daarop Tourkoinende verpligt is eynen a nslag op den bg de wet bepaalden roet te oMorn eo dat beden ingaat de termijn van DRIE MAANUBN binnen wellen de reelames behooren te worden ingediend Gouda den 7 Maart 1874 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOOBN ran we BURGEMEESTER en VVETHOUDERg Gouila brengen ter aJgemecne kennis dat tot deroprcggens toe ge egenhrid beataat oa £ ich kosteloos te ilorn inenten en herincnten en wel lederen Don derdng des roormiddags ten 9 ure in bet geboow Arti egi Gouda den 10 Maart 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DüOOOLKEVEn FOUTÜHN VAN BeSOEN UzENDOOEN BUITENLAND BuUcnlandscli Overzicht T e linker ijde der Fianache nationale vergadering heeft weder een kans gewaagd om de regeering een nederlaag te berorgeii doch te rcrgeefs t Was naar aanleiding van de persrerrulgingen ran den laatsten tyd De heer Christophie intetpclleerde den minister over zijne partijihgheid blykbaar uit het rervolgen van lie republikeinwhe XlXe Swcle en het vrijlaten der monarchale ïigaro De minister heeft zich itao goed mogelijk tegtn dit vennjt lerdeiligd en weisl in het gelijk gesteld met 388 trgen 311 stemmen Het bericht in ona rong nummer was dus nietjuist De Temps wenscht de Kiansche academie geluk dat zij op welke wys dan ook ich van de zaakOllirier heeft afgemaakt Niet deze of gene zinsnede in de rederorring nn dit beroemd arailemielid zegt genoemd blad hu ft die geroetigheid opgewekt Baar de persoon van den oud minister zelf het feit dat hij vergptplhcid vroeg voor zanden die niet vergeven kunnen worden of liever het feit dat hg tegen het oordeel ran Frankrijk protesteerde en een nanifest ten bate ran het keizerrijk ondernam Dat Ms te reel en m waarheid het w s niet kwaad dat Ollirier zich b j zijn terugkeer in ons midden heeft kunnen reraekcren dat er in Frankryk iels veranderd ie De Vxgaro en andere bladen maken na de rnle o Ollirier en het antwoord ran Emilo Augier openbaar De woorden die aanstoot gegeren hebben zijn rrij onschuldig Over bet lot van het Engelsche leger aan de ondkust verkeert men m onzekerheid Rapporten van generaal Wolseley werden ontvangen welke echter van rroeger dagteekening waren dan de sedert aangekomene telegraAsche berichten en daar men ran de aangekondigde onderhandehngea met koning Coffee na de innening van Coomaaeip mets mtfr rernomen heeft rraagt men zich niet zonder eeni e ongerustheM af wat er sedert dien tyd gebeurd kan zijn en of de geloopen hebliende gerocbteo betrelTende eene verrassing van het naar de inschepmgspbata terugkeerende leger wellicht waarheid zouden bevatten Er zgn nu echter geruststellende berichten ootraogen Ui Duitachiand wordt de gfrugennemmg bericht ran een tweeden Frniaischen bisschop mgr tberhard ran Trier wiens zetel dus in e overwegend ultramontaansche piovinoie is opgeMkgsn loeb ii de raat niet verstoord gewordea uit voorzorg heeft de gevangenneming dea avoOi phiats gehad De volgende week fe rijksdag weder geregeld openbare rergaderiogèt ifudeu men hoopt de werkzaamheden zoo te r dféii dat al de aan de orde gestelde ontwerpen mA Psschen kunnen zijn afgehandeld Over art t van de legernet is nog niets beslist de commissi e wacht nog steeds nadere stukken van de regeermg De commissie voor de aanvulling van de w t op de ambachten en bedrgren heeft met 13 tegen 3 stemmen 7ich verklaard tegen de strafbaarstelling van bet verbreken van verbintenisaen van dit ontwerp zal dus niet veel terecht komen men weet dat in de commissie ook was op genomen en wel op verdoek een sociaal democraat deze welwillendheid heeft echter geen resultaat opge leverd dit lid beeft niets gedaan dan lachen en luisteren De Fransehe aabassadeur te Berlijn Gontaut Biron wordt de volgende weck uit Petersburg aldaar terugverwacht Van oDicieuse Duitsche rgde wordt medegedeeld dat Ooutaut Birun met nanr Petersburg verplaatst wordt en dat dète diplumaat ook geen bijzondere politieke plannen mede naar Pitersburg beeft genomen Serrano heeft eene wapenschonu mg gehouden over Monones troepen die op 66 UU0 worden geschat Waarschgnlyk zeer overdreven FBANKRUK Nieow is in de geschiedenis der Fran che academie het voorval niet dat een lid wiens receptie reeds bepaald was nitt ten bepaiilden tgde als lid toegelaten werd Chateaubriand dic ui 1811 Chenier als lid van het geleerde iicl aam was opgerolgd nam ofschoon zijne reorptie in holzelfde jnar zou plaats hebban eerst in 1814 zitting Dooh het was niet omdat hg gelgk Ollivier geweigerd bad zgn rede ten tweeden male in eene bgeenkomst met gesloten deuren voor te leren nog om een ander geschil met zgne De academie telt thans twee leden die te haren opzichte in buitengewone omstandigheden verkeereu De eerate is de bis 4h p vnn Orleuns die rrgnillig wegblgft of lieverl inrgens de benoeming van den heer Littré zijn oiiWg heeft genomen wuarop de ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN academie gpfn antwoord heeft laten volgen en de tweede i s de heer Ollivier die niet vrgwdlig wegblgft Naar men verneemt had de prefect van policie te Pargs met het oog op Olliviera receptie groote voorzorgsmaatregelen genomen tol handha ing der orde Onder anderen zonden alle straten die naar het gebouw der academie leiden door troepen afgezet worden ENGELAND Gelijk men weet heeft de koning der Ashantijnen op verraderlgke wgze de Eogelsohec pogen te omsingelen terwgl hg met hen over de vredesvoorwaarden onderhandelde De wyse waarop sir Garnet gewaarschuwd werd om op zgn hoede te zgo is allermerkwaardigst Een Bngelscb ambtenaar de heer Dowson was gevangen bg den koning sinds bg aan heng was gezonden om over de bevnj liiig van een Duitschen zendeling te spreken Toen de rredesonilerhandelingen begonnen was hem geld toegezonden en daar de koning er prgs op stelde dat de Engelschen in zgn goede gezindheid gelooven zouden weru den heer Dawson het geld overhandigd en hem vergunning gegeven de goede ontvangst t berichten Dit deed hg in twee regels er aan toevoegende dezelfde boodschapper brengt u een brief van den koning Zie s v pi 2 Kor Il vs 11 Bg ontvangst van den brief die als mets verkeerds bevattende door Coffee Calcali gezonden was werd de tekst opgeslagen en vond men opdat de Satan op ons geen voordeel Verkrgge want zgne lagen zgn ons met onbekend Een Oehendiger wgje om onder zeer moeilgke omstandigheden eeuv wenk te geven dat taen verraad op bet oog had is bgna met denkbaar Van Sir Jnrnct s teroglocht naar de kust is nog niets bekend Uit Indic zgn wel berioblen ontvangen doch deze zgn zeer ongunstig Het Igden en de sterfte in OostTirhoot nemen snel toe lezen wg in een telegram dat Woensilag uit Durburgah geseind is In een dorp bg Moznfferpura gn binnen 4 dagen 18 meuschen ten hongerdood gestorven Het transport onderriiidt buitengewone moeilgkheden dnar de aannemer slechts de helft der door hem beschikbaar geachte karren hee t gekregen Hierdoor komt slechts de helft der noodige hoeveelheid graan aan Deze week werken 30 000 personen aan de regeeringswerken voor noodlijdenden legen 15 000 verleden week Een poging om een duizendtal zwakke personen te belpen door hun gekookt voedsel te geven is vergdeld daar easte vooroordeelen maken dat de ongelukkigeu weigeren dus aangeboden voedsel te nuttigen t iasi DUITSCHLAND Dezer digen is door ceiii e leden der orlhodoïfendale partg in kin orgaan de Neae Preuss Zeiiung cena meiledeaiing geplaatst van dtzen inhoud d it zy de betreklfiug van amhtenair van den bargerlyken stand oict zullen aanvaarden indien de regeering dia aan hen mocht opdragen I ie verkhrini gaat uit v in hiiuftlui van htt piaatsili k hestimi ailni eigenaren Tan groote landgoederen iii de gcintputen waar zy de betrekking van bui gemccsler vervuliau Êü mm a sm iïm mCi ir t