Goudsche Courant, woensdag 11 maart 1874

De Dordr 01 meldt dat de kinderen wier geslachtsniwen zijn Koiaing en Nassau en die aan bet hoofd zullen slaan van de de utatie welke Z M den kpuMg op 12 Mei aanstaande het kmdeqjeschenk zal aanbieden beideo te Dordreebt wonen t Zijn de zoontjes der beeren J Koning en N van Nassau De loOB ao eerstgenoemde ilraagl de vooruameu van fM en die van laatstgenoemde die voornamen van K H den Prins van Oranje pp een d betreffende traag heeft de miniater v ui binneuUndscbe zaken als uitleggi ug van het koninklijk besluit an 28 Februari 1873 u 35 ter uit Kring tao bet tweed lid vao iriikel 17 der cpidemienwet geaiitwuord dal op de in an 5 van dat besluit vermelde lijst alleen melding gemaakt moet wonlep van oad rw ijzers onderwijzeressen en leerlingen die in den loop van bel jaar waarop de Igst belrekking heeft tot de school zyn toegelaten Artikel 11 bevat daarop een uitzondering dom alleen vour bet jaar 1875 Het buufd der aobool moet eeliter de verklaringen van beu die reeds ruór he Jaar wasrap de u l betrekking be ft M de school toegelaten ararrn beware q totdat ij de ücboul verhu ten eiade de verklaring te kunnen vertooueo de u art 10 aongewcteu aoMritettoa In de Parijsebe geipgeltehal is dezer dagen een i r gniote hueveelbeiift Aoerikaansche faizanlen ont Fgeu W eif al éa verwoudcfen dat wild op een od v u vyftieubi uderd mylfn verroerd verscb hrijs kon Jaankraien doeh de vjerbazing houdt M als men weet welk voorzorgsmaatregel door de aneuders genomen uo t I e faizaiiteo worden lil Amerika overgebracht jn manden van zeer dicht geWeven stpf Óp deu llodem i ezer oianden ligt eene Ifeikkkiog van ijf overdekt met een matras vad zaaisel rap harstachtif hout i asr an de wormen een afkeer hebbeo O p die matrasacn warden de uzaptea gelegd tan getale vAu dertig of veertig naar gelMg van de ruimte Hier overheen komt een doii eu bekleedsel van oprengebuopte sneeuw de a d wordt bermetisoh gesloten eo zoo naar Frankrijk gezonden Koloniën 1 i 008 7 INDIÊ BATAVIA 81 Januari Aab bet rapport van Init generaal van Swieten omtrent de expeditie naar Atchin wordt bet rol eude ootleeadi 9 Jan De ommaiidant der artillerie en de chef der genie werdeu aitgeuoodigd een geregeld plan vao aantal vwi den Kraton in te dienen Omatraeks 4 mr ward pea door luit kolonel Eofel lit de Miasigit gescbreveu rapport ODlvangeo Üidende i Ue kapitein det artiilerie tan Wybe ia met 6 ao io den Kraton geweest nl taascbeu de twe m ren Ik beb oumiddellnk eene Europeeaohe oompagnie er heen geataunl Een half uur tater tolgde ceu tweede f pport luidende als toigt Kapitein tap W lie waa ongemerkt tot aan de laillanl geweest en heeft da iruit opgemaakt dat achter den boogea muur ook geene bezetting waa Ofu de ifzooden compagnie fankwam is deze ook pi m 100 paasen langs de iaoe onbemerkt toortgegaan doob werd erutklapa dujr een man bemerkt die abirm maakt waarop een hevig vnnrgeveoht werd aangevangen d iaruit leidde kapitein Mack af dat de Kraton sterk bezit was waarom hy volgens instructie terugkeerde rxiuder te vuren en zonder verlig 3 aoaMgnieU tonden in gereed 10 Jan Om 1 uur s nachts werd de M issigil van nit den Kraton hevig beschoten reeds den geheelennaobt waa er meer dan auilersgevuurd maar niet zoo all toen men hooide eel gejoel en getier Omatreeka 2 aar naderde een sterke lirora onder vreeaelyk getier de Missigit maar door sneltunr tegengehouden kleef hij op beboorlyken afstand en keerde spoedigteriig Op dcflfde wy e werd ook de oostzyde vanhrt bivak bestookt Hrt geheele verlies gedurendedien nacht bedroeg drie gewonden minderen ons tuur BQCt zeker hn vijand meer nadeel toegebracht hebben De opgewondenheid waarin de vyand verkeerde maakte echter de kans op verrassing gering Het rerontrusteu au bet bivak bad reeds een baiftur uitstel noodzakelijk gemaakt een half uur laterdan bepaald was namen das de troepen de op gistiren betoléne politie in bebalte hel linkerkalf 3debat inbnterie dat t t nader order io bet bitfk achterbleef en tertrok eaeraaI m aor Verspijck nnar bet terrein der operatie Kapitein tao Wijbe werd oomiddellijk met eene patrouille v 8 man uitsezootlen om bet terrein naar de plaats in quaestie te onderiaekea Lu t Cramer der gMIs hield zioh gereed om onn idilellyk na ontvangen rapport de lil hofraoteur te plaatsen lil uttfooid ijs hfit wnre dnarop deelt de Nordé jfDije Zeittvy liet olgenrie stuk mede l e oiiilergeteekenden bBrgeiueesterB en grondeigfinnn in de Noordelijkste dfstricten van Duitschiaud lca de bf jinteleo an voaruilgang t n botte tueiftJnao verklaren de wel op het vefplicbt bur ïfriijk IvHweJijk te beschounen als een wyze instelliiig Zij voegen hierbij de veraekenng dat sij gaarne bdcul zijo de offer te brengen welke de wet van hen vordert Zg koesteren bet vertrouwen dat slechts een tpcr gering gedeelte hunner standgenooten het voorbeeld der onderteekenaren al volgen Het stak ia ingezonden nit Memel en draagt de osilerlerkenin eo van een aantal der voornaamsle eigeuuren van riddermatige landgoederen tevens hoofden nii bet plaaiselgk bestuur in de gemeenten waar t j gevistigd zijn Het is inderdaaJ een eigenaardig teeken des tjjdi Kg t de Nor4i 411 Zeibinff dat leden der pviï an vooruitgeng een verdiende lea over den eerbied li3H nten an de et Tarsehpldigd ik Qoelcn toe lit neu aan mannen die indertijd met letbeid konden uij zen uo kiMi qni l raardelij e trouw aaa Koning en Vaderland Aan het siat vaa bet vinniga aitikei tegen de pro tetceiende ambtenaren hetwelk in de NorddeuticXe onit gfvomteii wgt bet olfieieuse blad nog het olfifeiide wij kunnen ten stelligste verzekeren dat dr Ki geering zich door geenerlei tegenstand door geenerU kuiperij hoegenaamd zal laten afbrengen van den eeuioa il ingeslagen weg D wet zal volledig ten uitvoer worden gelegd hoevele zwarigheden men daartegen Moge Of werpen I I C tegrTyTTS ITALIË De benwnda Italiaansohe patriot die det 4n Juli T n dit jaar tqn zeven en zestigsten reijaardag viert ivardt in zijne eenitemheid op het eiland Capreia veelvuldig door bewonderaars uit alle landen d r wereld bezooht Voor korten lijd maakte eene ka araan van 95 Ëngelsphen den pelgrim oebt uair hei liland d lar de generaal echter ongesteld was kon hjj alechts twaa peeren ait het gezelschap ontvangaa a nllwelke by lyne 4 nkbaarh id voor het hem t9egfldteht iewy8 v u aympathus en hoogacbting betuigde Sed het jaar 1671 heeft Gaubaidi voomamei k it Anerika Kin aamtai laodbouwwerkiuigen ter waarde van oge uer ƒ 8000 ten geiehenbe bekomen Alle andere toffelijke teekanen van toegeoegeuheid welke man em dik ilijlfl toazendi zoowel in geld ale in ailerlei kostbaarliedqn an die binnen het7eiMe tydeverloop een bedrag van ongeveer een helf imllioon vertegenwooriligdflo worden teruggeaonden Ganbaldi bezit het 4erf burgerwfaap van liO veiaebillende ateden en dorpen is eerevotoisitter van 1 ZU geuootaehappen en bezit tl eeredeAem w atv p bi utt bat buitenland atkoastig y yn Sedert het jaar 18T1 ontving de generaal tOOO adressen l hoagachliiig en belangstelling Cap ra op de BINNENLAND GODDA 10 H iiKT De minister van oorlog heelt goedgevonden te benoeaen o a tot kapitein der late klasse den kapit der 2e klasse H J G Furstner tot kapiteins der Se klasee de kapit der 3e klasse N H A Camp en J F Soela alsmede deo kapi kwartieraee8ter Se klasse I Klem Bodericb Benedix tooneelepel Mathilda word Zondag in de zaal Kuuatmia opgevoerd door een gezelschap dilettanten waaronder vttschaidene waren die goed voldeden Mej £ van Bijk die da titelrol vervulde gaf kier en daar blijken van zeer goeden aanleg en geeusxifiB verwondert het ons dat de drie Rotterdamsche oteura die met 1 Sept eeo oieaw t90Dcelgezelschap oprichten haar ailnoodigdeit dawan A A te willen uitmaken Na haar verdient hij genoemd te worden die in de rol van ïonnenhof Mathilda s vader optrad Dize Iteer nutte veU gebreken die dilettenteu gewoonlyk bezitten en o a in de soène o t het einde vao het 2de bedrijf kWeet hq zich zeer goed van zyn taak Docb ook de overigen bracbteo het hunpe by tot eeji goad geheet Wij durven zeggen dat er in KunBtmin wel eens een gezelschap is opgetreden waarvan de leden geen dilettanten waren maar zieb werkelijk aeteurs en prices noemden dat niud r roUleed dw d t iUl £t tutengatelsohi Zaterdag we d voor dezen winter de laatste beabeart der vereeniging UaorIiupanniug Uitspanning te SSolwp verv door deo hcw J Q Bettink van BergAmhaeht Ziju onderwerp aobetsen uit Int Berlgnaohe volksleven erd dooi het teer talri opgekomen publiek met onferdeeld aandacht aangeboord zspdat den sprekcijeen davarend a jilaus Uoj t teq deel vfilteu Na doi pauze t ren e door eenigeh eer Q een tie r nl bydru ni galei erd dié med bet g not vau d i iv bdi verhQo ideu Ut een l iarte ijk woord va ail h fid gesproken door dfn ooteitter den hwr JL C Kri verliet lieder hoogst va laaoi d4 laril Jpg TvilW jzooy teoM te dezen ja vodyfdfii dif De lini ter van OeihevorclSen dat zij diy nr i r i r bu da iiaUona militie i orden bcsteaMt hun ie fikillr a nl chten in persoon vervullen en zi daanluur vg i fibereiden om de verpischt te kunnln voldoilp anjditii grondwettigei P i ere mgeze éö rJsl het drageft der typenen tot Uwdbavin if oni bank lijkheiil van den Staat cn l ot beveiligir yjEn ijii graudg bieü vestigt In de Staat CouA Vkn Zaterdag it aandacht up dp verscbilleude voordel l fi welke voor hen die by de militie dieneii a kWnit bruikbaarheid ijver en goed gedrag ingevoigï de bestaande oorschriften reeds v rbun ten zjjn of daaraan nog zi llen vfrbonde i worden De Minister van Oorlog heelt aan de prorineiale adjudanten ren circulaire doen toekomen waarib door Z Eio verzocht wordt om militiens voor wie bij de inlijving een verlof wordt aaiigevrai d ten eiqde hen in de gelegeqheid te stellen tot het verkregen eener vergunning om zicb alsnog in deo dienst der nalionale militie t doen verv ng n niet bij eep der bereden korpeen in te deelen Naar men verneemt zullen de mïtitiena der lichting 1874 een maand vroeger dan gewoonlijk onder de wapenen worden opgeroepen om in dtn wapenhandel te worden geoefend De militaire Ipdeq der venohillende militieraden zijn door den Minister au Oorliog uilgenoodigd om wanneer zij op grond der door ben bij de werkzaamhedra der militieraden opgedane oodertiiiding vermeenen de middelen te kunnen aangeven waardoor betere waarborgen voor bet zedelijk en liHlamelijk gehalte der plaatsvervangeisj zouden worden verkregen daarvan aan bet Departement van Oorlog mededeeling te doen Btaten OenerauL Twbkpe Kam i Zittingen van 7 en 9 Maan In de zitting van Za erdag hebben d niniaters fan oorlog en van koloniën lutvoerifE do auhaogige vesliugwet verdedigd en dt gevzaagde inlicbliugen gegeven De eerste heeft veikbwrd dat d Mgeehug niet atilstaat net de reorganisatie d r l v nde sirijdliraoblen Voorts heeft hij artt 5 7 waartegen poveeL bezwaar was gerezen uit d wet gelisbt N onderscheidene repli en zijq de algemaeoe beraadslagingen gesloten In de zitting van gisteren ia ingekomen eene missive van den minister van koloniën ter mededeeling van een ontvangen telegram van den tuit generaal van Swieten namens het leger de vloot ea den opperbevelhebber dank betuigende root bet votum vwi dank der kamer Ov r art 1 der veatingwet zijo de algemeens bcraadsiagingau gevoerd waarna de ouderdeelen afaonderlgk werden behandeld Ah ooderdeeleo van het veatingstelael werden aangenomen nieuwe Hollaodsohe waterlinie etellingen Geldersobe Vallei Uollaudsob Diep en Yolkerak monden van de Maas en Haringvliet M Helder Ken amendement van de bh de Boo en Stieltjes om sab F ook de stelling aan den BenedeuIJsel in te lassoben is verworpen met 30 tegen 29 stemmen Men meldt uit den Haag aan het iVt ii i t AdverUntieilad van Bergen op Zoom dat de griflSer der tweede kamer de heer Veegens eerstdaags voor die betrekking zal bedanken Baileawjrg m den Luitenant 28 Februari toestand in At van de legeipl de West naar i naar hunne i j nog een klein lu Atehio gi keiid Op den de aanvoer viüit olamatiéu en a f Een Z itcrdag morgen ten 9 67 ure bij rhe De wry tement van Koloniën ontvangen telegogi va d B GouverneurGeueraaf van Nederlandsch ïndie t welk den oden dezerÜten 7 50 ure des voormiddags te gebuden bevatte een telegram van neraal van Swieten gedagteekend ena diens depêche wat de politieke in verauderll gebleven De omtrek I en d ia Kratos t m rustig De van ohin opgekomen hulptroepen waren nplaatsen teruggekeerd alleen was tal van Hedir en Merdoe oostelijk vei at zij uitvoerden was onbe asaar nabij het kamp vermeerderde oopwareu Aaa ié vestiging inden Kraton werd phlig gewerkt Den ISden Februari waren dr e di gsschepen naar de Staatjes orf de n Nnordftostkust ge onden met prpken ter voorbereiding van de reg omttige v r 9 MJIiog tot Nederlao £ en ZondagX vangen telegraf gedagteekend er weinig Lepoiig en van Nederlanj kraton gOed zun e erstefi het departem it van kolonifn il ivapjj en liiit eneraal van Swie p jdez r hiel4 den mededeeijqg in dat ik nienwa W ai de I aan de Wéitkuat de se Idbn erkend d t hetW en dit het eene o i rden J t F Van teut i8 iaterenontvang n Penan 9 M l I it Atobine ac verzekert dat M Atbhiueezeili eeui s lands crachtir Jl rsterkt hebben kraton edegev Ascbat Il ri di t deiyAtcMnejnn oornemen éQn te j oen oortdiiren to dat de sKolera tea de Uollalikl ile k achten ralleo b meerd ij foAe iensziiia plan beb onderwerpen U Ipfudtb mei nadruk vol taat van 1857 eeo loittcr verzinsel is zifiverli igen daaromtrent écn onderkoek en beschouwen Engeland li io d te kwader trouw te zijn geweest Woensdag jl heeft dr A Kuyper ie weldraal lid der Tweede Kamer zitting ral namen te Leiden een lezing gehouden in bet studentengenlsobapDoctnqa Deze lezing weid dpor een groot aantal personen bijgewooqd opder welke prins Alei mder de Burgemeester van Leiden en de hoogleeraren Bugs Qoudamit en Scholten De beer Knjrper sprak over bet Calvinisme oorsprong en waarborg onur oonstitutioneele vrijheden üit de geschiedenis van Amerika GrootBrittannié Zwitserland en Nederbind werd door den spreker het verband tusschen bet Calvinisme en de vrijheid aangetoond Deze redevoering welke een soort tan moitest van dr Kuyper schijnt Ie zijn by zijn optreden alt volksvertegenwoordiger zal naar wij vernemea door den druk algemeen verkrijgbaar worden gesteld Ook wordt ons als gerucht medegedeeld dat een der Leidaofae hoogleeraren in een onzer meest gelisen tuii ll v t de tellingen van den anti rcvohitionairen leider zal behandelen B il Op deo 4den April zalte Groningen eene algemeen vergadering worden gehouden van de onderwyzera uit de eTioliilIcnde districten dier provincie waarin zal wordeu gesproken 1 over de openbaarheid van de zittiiigao der Sobooldommisaiën 2 over de werking der Schoolcommisaien eo bare aameukomsten met de on4atwij ara 3 h t uo buitM learao vaa versjes i II H t l II De directie der Holl Spoorwef aatsohappij beeftde vorige week 13 conducteurs dienstdoende op delijn Aaiaterdam Helder in hunne betrekking ge schorst ala erdacbt van onaeriijke handelingen ten opziohte knooep directie Haarl Ci In eene buitengewone vergadering van het departement Groningen der Maatschappij Tot nut van t algemeen is besloten tot de oprichting aldaar au eepe kweekschool tot opleiding van hulponderwyzeressen voornamelijk ten behoeve van dr drie Noordelijke prövinoien Men zal bü de verscbUleode autoriteiten subsidie aanvragen Dr Jb Baeri herinnert in D Oude lijd m curiositeit qit de Leidtcie Cl vao 16 Febr 1824 getiteld Uoe een dansmeester roo t pen ki lve eeuw zijn besclirijtiugfbiijet voor de persaseel b lfutiog invulde Ze en zeventig cents ia wüfi iuur In één tolioonteen atook rk a a vnnr Door een een er kryg ik mijn Ucbt En met een deur sluit ik mijn kamertje dicht Mijn beroep ia luchtig van a ird En mijn meubelen zyn de tat ie Qi t yf ti Kapitein van Wijhe keerde eerst om e uur van zy oeu moeilijken tocht terag lus te laat om nog het plan te volvoeren Hoewel niet ontdekt had hy toch bespeurd dat de vijiand uiel slapende was en dat bet brengen van de lithofracleHr door de gracht aan den voet van den muur zoa ler ontdekt te worden onmogelijk was Voor dien dag werd daarom van de oiidernemmg afgezien ea gelast daar de troepen hunne standplaatsen neder zonden innemen 12 Jan In den na ht voor de uitvoering an het nemeo van den Kraton werden de onzeq edcr door den rgaud gealarmeerd De voorgenomen operatie werd daardoor eecigazin teitraagd doch gHnkte tolkofflen met gering terliee Zoodia de oartgeuezeii troepen de Blang Padang geoomep hadden ricbtlen zij zich i r de Tatpan Het terrein in die richting was zoo moeilyk dat versterking noodig was om den aanval te kinnen verricbten Die versterking bestqnd uit 3 eompagnieu van het rechterhalf 94e en 2 compagnien vap bet rechterhalf Ude bataljon Het rechterball 14de bataljon werd uit het bivak Penajoeug naar da Misaigit opgeroepen Een luid hoera verkondigde dat de positien oia en bij Tamao geheel of gedeelteiyk genomen waren Ter spoedige beëindiging van hét gevecht werden er nog 3 EgrOpeesche compagnien rêfi bet rechterhalf Ude bMaljoo been gezoadea die echter by aankomst reeds alia bezet vandeo Ooa terliea bedroeg 17 gewonden byna allen lusbt De veroverde telling moest eerst bevestigd worden en hel terrein ooutreeks Pmtoe Kaap opgeruimd ten einde een goed uit cht t verkrijgcu Na dit rapport vindt men in de Indische bladen o a nog bet volgend i Per telegraaf uit Padaog van 22 Jan De Baron Bentiaci is aangekoiaen om troepen at te halen Berichten van Atchin deelen mede dat bg een aanval op hel hoofdkwartier de vyand ook in de ambulance doorgedrongen is wairdoor dertim zieken gewond en een officier gedood wersleu Voort een telegram uit Penang van 27 Jan o a inhoudende Den 24Bten eene omtrekkende beweging tan den Kraton gemaakt en een aanval op de hoofdpoorten gedaan De vyand vreezende afgesneden te warden heeft de vlucht genomen over de n ureu en door aUe uitgangen zonder reel tegenstaiui te biedeu I e tijand werd door cholera hetig geteisterd en oua ruu op deu 23 tcn bracht hem tele terlitzeo toe Eindelyk het bekende telegram tan deo opperbe velhebber den 27sten Jan ait Penang ontvangen betreffende bet aemea van dan Kraton By ontvangst van hel bericht van bet aeiaen van deu Kraton vereeiiigUen de leeraren van de Hoogere Burgerschool te Batavia de leerlingen in deeetzaal tan die kottscbool deden door een der jongelingen bat telegram oorlezen en allen te zamrn jubelden oter de behaalde zege waarna vacautie werd gegeven en de leeraren een glas dronken op deu triomf terwyl zij naar den Oouv Oeneraal een telegram afzonden waarin hun vreugde zich oploste in een gelakwenschiiig aan Z E waarvoor per draad bedankt werd Of door zekere Besidenten tevredenbeidsbetoigingen en gelakwenseben deo Landvoogd tyn toegezonden is niet bekend Een kostschoolhouder te I dezer stede de beer Weybeoke ereentgüe des avonds zyn kostkinderen om na ia den maneschyn onder een boom op bet Waterloopleiu repetitie Ie hebben gehouden een serenade Ie breugeu aan deu coaimauüuiit au t leger en den commaodaul der zeemacht waartoe hy zich aan sloot by de scbuttery muziek waarmede de olGcieren van de schuttery een ovatie aau genoemde opperollicieren brachten Volgens mededeeling van ooggetuigen heeft van al de korpsen deel uitmaüeude van Ue tweede Atchineesche expeditie het 1 2de balaljo bet meest geleden Men treft bij dat bataljon compagnien aan die opzyn hoogst nog 40 a 55 man sterk zyn en waarbyde ouüerofficieren als officiers dienst moeien doen De geweerkogels der Atchioeezen eeoige eieioplaren werden ons heden geloond zyn iets kleiner dan de kogels onzer vroegere gladloopsgewe eu eo naar hunne onzuivere rondheid te oordeelen iu slecnen vormen of in het zand gegoten Sommigen zyn gevuld met een kalkaarrtige zelfstandigheid wellicht ter besparing van lood Andere zijn gevuld met padie en glasscherven Het looden omhulsel ia dan leer dun zoodat wanneer de kogel in hel vleesch dringt en daarna op een der gewrichten of beenderen stuit het omhulsel scheurteo de padie of di glasscherven in de wond blyven steken Daardoor ontstaan verzwertngen die de and en kwaadaardig karakter geven vooral wanneer de kogel diep is ingedrongen J D c N I fiij de Indische Begetriug is een telegram ontvangen van Z M den Koning waarin ïi Ü zijn tet redeuheid eu lugeuomeiiheid betuigt met het te Atchin behaald succes Toen te Atchin op zekeren dag 6 krüjsgetangenen waren gemaakt werdeu deze voor generaal van Swieten gebracht De opperbevelhebber liet aan ieder hunner een rijksdaalder geven ea liet zo in vredevertrekken Een spion deelde eeoige degen later mede dat toep die 6 Alchineezen weder bij de vijandelijke macht waren teruggekeerd en tan hun wedervaren rapport oitbrachten aan de hoofden bet opperhoofd aldus tot hdn Sprak Zoo hebt gij dan voor dien generaal gestaan niet waar En geen uwer heeft den moed gehad een poging te wagen om dien man te dooden Kn dadelyk gal hij last hun het hoofd af te slaan hetgeen onniddelijk geschiedde ffaarschijnlyk zal nog vóórdat de ttchineesche oorlog geëindigd is een expeditie naar Macassar worden gezonden om aldaar de opstandelingen voorgoed ten onder te brengen Indiër Laatste Berichten Pestta 9 Maart Gisteien hadden in de voorsUd NeuPesth genaamd oproerige tooneelen plaats bij gelegenheid van de begrafenis van een slager die zich in de gevangenis had van kant gemaakt De beiolking was opgewonden door het gerucht dat die zelfmoord geprovoceerd was door mishandelingen door de politie Samenschül ugen badden plaats voor he stadhuis Hsarvan de verwoesting te vreezen wu Na verscheiden pogingen gelukte hel de samenscholingen uiteen te dryven De openbare macht was verplicht met vuurwapenen tnsechenbeide te komen er zijn vier dooden en verscheiden ernstig gewonden gevallen Heden nacht was de gewapende macht geconsigneerd Festll 9 Maart Het gepeui el meest bestaande uit lieden zonder nerk heeft by de gewelddadigheden waaraan het ich gisteren beeft schuldig gemaakt hel Baadhuis in brand gestoken De aangerukte brandweer werd toen met steenen begroet Eerst te middernüchl nadat de militairen onder de wapens waren gekoarn is het gelukt den brand te blusschen WeeaeQ 9 Maart By de voortgezette behandeling van bet aanhangig confessioneel ontwerp iu het Huis van afgevaardigden heeft de Minister vao Keredienst verklaard dat dit ontwerp het resultaatis van eene kalme onbevooroordeekle behandelingder zaak Het is de Begeeriug met Ie doen om over de Katholieke Kerk te beerschen Maar zy mag niet dulden dat er van den godsdienst misbruik wordtgemaakt ten nadeele van den Staat Zy mag met toelaten dat bediena ir9 van den godsdienst fnngeeren als lasthebbers eener voor den Staat gevaarlijke oppositie Zy zoekt geen strijd tegen de Kerk maar verlangt eene regelmg der rykabetrekkingea tusschen Kerk en Staat Zy wil dat de Kerk vry bare heilige roeping zal volgen asaar geen inbreuk lal maken op het onaantastbaar Staatsrecht Herhaalde stormachtige by val De Miniater preaident verklaarde dat de Begeeriug tegenover de bedreigingen der oppositie de ujtvaeriiig dier wel zal weten te handhaven Daverende toejuiching Na de algemeene beschouwingen hebben 224 leden zioh voor en 71 zioh tegenbet ontwerp verklaard 1 i l ii il j I INGEZONDEN M Ik ben al een oud man maar toch niet zoo oudachtig of ik kan bet goede wat deze tyil bovenvorige dagen hee t wel op prys stellen ai zie ik sommige dingen met leedwe eo aan Daaronder be hoort vooral dat men godsdienst met staatkunde iii deze met gene verinengi waardoor gelyk een myiirr bekenden te recht zeide eigenlijk beije bedurven worden En toch gcbeuit dit van orthodoxen en room scben ook van der liberalen kant Voor de ingrepen van de zijde der eerslgenoemden beeft uw kiesdistrict iu den laatsten lijd een treffend bewysgeleverd Natuorlyk wil ik geen inbreuk maken opde ryheid der kiezers maar toch moet er mynabedunkens eene krasse metamorphose plaats vindenin den man die van een dienaar van de taak zynaHeercn en des vredes zich tot een wetgever of rechter laat stellen misschien wel een kampioen wordt voor opinieen of richtingen op gcestelyk terrein Maar dit IS eene zaak die dien man bet naast aangaat hoezeer ik hoop dat by d ar religie en politiek behoorlijk uit elkander zal weten te houden Debatten van kerkdijken of godsdieustigen aard jonge ondervinding leerde bet zyn in onze Tweede Kamer minder ter sne £ Maar ook van roomscbe zijde en gaarne zou ik daarvoor katholieke zeggen indien dit niet met mijne waarheidszucht streed gebeurde volgens de nieuwsbladen iets waarop zij wie dat aangaat wel mogen letten Het betreft het bericht dat Hotlandsche mannen of jongens z ch voor de Spjausche Carlisten hadden laten aanwerven Men heeft dit met de zaak der pauselijke zouaven zoo wat door de vingers gezien naar ik geloof m sscbien uit oogluikiug vaqr den band die tusschen ben en den paus bestonfl altbant ik vernani met dat op bon die daarvoor zich lieten engageereu het welsnrt kei dot daartegen