Goudsche Courant, woensdag 11 maart 1874

Vrüdag 13 Klaart 1874 N 1489 De ondergeteekende neemt andermaal de vrijheid aan Ouders en Voogden ter kennis te brengen dat by hem nog gelegenheid bestaat tot het stellen van PLAATSVERVANGERS voor de Lichting 1874 op de aannemelijkste voorwaarden gewaarborgd voor den geheelen diensttfld met vrgstelling voor den opvolgenden Broeder zonder latere bijbetaling en wel voor zeer aannemeljjken prys Belangstellenden kunnen zicE dagelijksch adresseren aan het Kantoor van Remplaceering sedert den jare 1830 gevestigd aan de Kaasmarkt N 5 Plaatsvervangers en Nommerverwisselaars kunnen zich aan boven gemeld Ktatoor engageeren H M M SCOOS Commissionair GOUDSCHE COURANT Nieüws en Adverlenliebiad voor Gouda en Omstreken De iiuendlng van advertentien kan geacbieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave s triekt ter toepaesing kwam Ik bedoel dat ilktl waarbij wordt vastgesteld dat lij die buiteo bepaald veilof hiertoe in dienat van vreemde raogendheden tredeïi daardoor bun radicaal ran Nederlaudtrs verliewn My donkt dit is iets waarop men de aandacht wel mag Ttetigen Iramers wij kunnen niet onderalellen dat men met het recht zal spelen en de wet een was en i eus geworden zou z jn Spanje voert een biunenlandschen oorlog dien wij beklagen maar die 01 8 strikt genomen met aangaat Spaiye s tegenwoordige regeering moge door de onze niet erkend lyn ons gomernement heeft iich met bepaald daartegen verklaard want onze gezant ia met teruggeroepen en woonde nog onlangs eene vergadering van de Cortes bij Daarenboven zijn wij wel mede het minst tot interventie geroepen en in staat Daarom zou ik denken dat recht en e ne gezoade politiek eisehen dat onze regeering zulk aanwerven verbood of althans de bestaande wetten toepaste om hare neutraliteit glad en goed te handhaven Overigens laten we gaarne leder naar zijne conscientie denken en ook leven zoolang bij met doet wat in rechten van anderen grijpt Ofuemand den paus of den Turk don Carlos of de Kepublikcinen wil gaan helpen moet by weten doch dan moge hg ook de gevolgen dragen en zeggen wij en mogen zij t ons nazeggen Geor e Dandin tu l aa wulu utrecht Maart 74 T Burgerlijke Stand GeBoaEN 6 Maart Jacobas oudere A de Krooa en 8 van Houten Wilhelmua og jlera A J Tan der Bree en P van der Spelt 7 Ëvert AntoniuB oaders P van Uofnegen en A Sehrave Adiiana ouders M Groenendaal en O Knust Jacobns onders J den Haag en A C Partoora Johaunet Adrianns oodera P Kelder en W Neef S Tfaeodorus Johannes Ignatius ouders J 1 Dyknna en J van Wyk OvFELkDEN 7 Maart C i van Zeilen 1 m W C de Rotle 8 m H van Hattem lm 8 J Jougkoen 3 m 9 C Wolff huuvr van C N A Freeve 29 j ADVERTEWTIËN Heden overleed onze jongste lieveling ANNA in den ouderdom van bijna twee jaren Gmtda J KROMHOUT 9 Maart 1874 J KROMHOUT Bonnede Eentje en algemeene kennisgeving Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van haren geUefden echtgenoot den Heer NICOLAAS VERVENNE PpaiP8zc 0N betuigt de ondergeteekende ook namens de kinderen haren oprechten daqk Wed N VEBVENNE BüEGBE Goei 9 Maart 1874 WORDT TEBBTOND GEVRAAÖD EEN NOODHÜLP REÜKENMEID Adres Bitgever der Goudsche Cotiranl MejuiVrouw van ESSEN bij de Kaarsenfabriek vraagt 1 Mei EENE FATSOENLIJKE DIENSTBODE loon f 60 Mevrouw SMITS Peperstraat verlangt met V Mei tegen goed looli eene aiiiisipioai NEDERL MAATSCHAPPIJ ter bevorderingvan NIJVERHEID j Departement GOUDA LEESVERGADERING op VRIJDAG den 13 MAART a s des avonds ten 8 ure in het Lokaal Nut en Vbumaak Spreker de Heer J J de BEUCKER Leeraar m de Plant Tuin en Landbonwkunde te Antwerpen Toegangkaarten van af 9 dezer verkrijgbaar aan het gebouw der Hoogere Burgerschool Bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda ia te bekomen eene CANTATE voor KOOR ORCHEST en DECLAMATtE ter gelegenheid van S Ronings Zilveren Rronlnj sfeest den 12 MEI IST Wftorden van D BÜIJTER Muziek van Joh W WENSINK Opgedragen aan de Lie lertafel Apollo en de Orchest Vereeniging I Ea Aspbea ad Astba P R n S ƒ 0 06 H Jb JÉi m Gesucht werden AN8TELLUN0EN vonGOUDAund EDAMER KiiSEN Offei tcn beliebe man sub C N 1077 in der AnnoncenExpedition von RUDOLF MOSSE in Ilmn burg niederznlegen J M van MINDEN GiiXAMINEERB ÏANUHtBLKUNM K is dagelijks te consulteeren tot het inzetten van KUNSTTANDEN ZUIGPLAÏEN en ZUIGTANDEN zonder de oude wortels te verwijderen die door eigen zuiging vastzitten De TANDHEELKUNDE wordt verricht volgens de laatste Methoden Dubbele Buurt GOUDA Stukken van andere Meesters worden spoedig hersteld BOEKS HDiDElOPER LANDBOUW BN WERKTUIGKUNDIGEN Grroningen HH Landbouwers worden aandachtig gemaakt dat bestellingen op HOOISCHUDDBRS HOOIH ARKEN en GRASMAAI MACIIINES K AASPERSEN en WRONGELMOLENS zoo vroeg mogelijk moeten geschieden opdat de aflevering in tyds kan plaats hebben Inlichtingen voor Gouda en Omstreken te bekomen bij den Heer J VERBÜRG Landbouwer Astune Reeuwijk URBANDS PILLEN Zij die geene nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid zyn volgens het authentieke voorschrift van Paus URBANUS VIII hale dezelve te Gouda alleen by den Heer J C ZELDiDNRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddmxveen bj C T Hazknbkbhj Heele doosjes 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart doosjes O 37V5 fj T Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend I GOEDKOOPE HUZIEE voor Piano Solo uitgave van F KOK MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Smith Sidnby Souvenir de Spa B 0 50 Le torrent de la mon tagne 2 druk B 0 50 DerFrei8chfltz fantaisie B 0 75 Songes du foret C B 0 20 Gaité de coenr valse brill B 0 55 Martha Fantaisie brill B 0 75 Marche des Tambours Moiceau milit B 0 40 Moments joijeux Caprice B 0 50 Faust Fantaisie brill B 0 80 Alle nummers dezer Uitgavp zjjn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Dr Cliantü uelanus Oogen water Onder de verschillende kwalen waarmedehet menschdom voortdurend bezocht wordt iablindheid zeker wel een der ergste zelf nietgoed en volkomen te kunnen zien is reedslastig en gevaarlek ja hot minste wat menaan de oogen gevoelt is zeer pgnlijk en ongeriefljjk want het gezigt is niet alleen het onmisbaarste maar tevens ook het g voehgstezintuig der menschon Wat is nu de gewone toevlngt wanneer da oogen beginnen te verzwakken Dadelgk besluit men een bril aan te schafièn doch het is ontwijfelbaar zeker dat de oogen door het bnllengebruik niet versterken men weet toch zeer goed dat brillen alleen dienstig zfln om met gebrekkige oogen te zien doch nimmer de oogen kunnen herstellen of verbeteren Tot herstelling van zwakke stekende en jeukende oogen is een onfeilbaar middel gevondenin het zoo gerenommeerde Oogen water van Dr CHANTOMELANUS Alle Igders aan vepschillende oogkwalen wordt dit krachtig werkend middel met vertrouwen aanbevolen enzullen zjj zich bg een oplettend gebmik volgens voorschrift voor vele gebreken voornamelijk verzwakking vrgwaren mj Het is verkrggbaar met gebruiksaanw z a 60 Ct per Flac9n bg T A G VAN DETH Gouda iJi a 5 f tl J J BEUZEMAKER Leiden J H KELLER ZooN We8tewage8tr RotUrdam Mej L A SoHouTBNs ScHLÜter Oostmoleustraat J J QROENHÜIZEN C Utredit En meer bekende Depots in ons rgk Ooada Diak vaa A Bnnknaa l e uitgave deierConrani geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VfiUDAG b de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DmSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjg per drie jnaavden ü 1 75 franco per po t 2 5u J BUITENLAND Bultenlandscli Overzlchl De FnuBcbe bladen leveren nog iitvoenge beachou iiigen over dr interpcllatie ChrittophIe en de nat vergsilering beeft met kalmte de beroJuisliigiDgen over de belastingvooritellen voortgezet Met 378 tegea 199 stemmea heeft zij art 26 aangenomen vau de vet betreffende het beffen van biilaumg van tot nog toe daarvan vrügealelde gronden De eumminie van dertig heefl beiloten dat een rqktambtenaar die tot atgevaardigüe wontl benoemd veivaagen dient te worden maar ooderscheideoe uitloiidenngeii b r voor ambaasddeurg op dezen regel tueKolaten Voorla hebben zy bepaald dat de canilidaat vyf dagen lóót ign verkiezing de be yzen tta 4oiuBitM bmM vaeleggm waanlöor am mmUilallnr ta elfder ure wordt onmogelijk gemaakt la dat de aanneming van ean imperatief mandaat de nrnletiging der keiu ten gevolge zal hebben Weder loopeo geruchten dat er sprake 11 van een ineenanelting der beide centrums Ueeazes zou daarvoor zyn en voor een liberale politiek De halstarrigheid van d Broglie lou echter het groote itmikelblok zijn Het Journal Jet Deialt behelst een verklaring die tb een soort manifest van L un Sajr kan worden laogezien dat hrt liiikerceiitrum grneigd is het bewmd van Mac Mahon gedurende zeven jaar te ouder teuiien mits Is FroKfoit de veraekering geeft dat de uiterste recbierzy de en de Bonapartisten dit evenzeer zullen doen Tot zoover ii le onderhandeling betreffende een aooeentluiting der beide ceat ams gevorderd Het rechtrrcentrnm had steeds laueeoiluitiug begeerd zonder duidelgk uitgesproken voorwaarden te stellen Het wilde liever mets afipreken Uit Dnlisebland komeo berichten van ongeregeldkaden naar aanleiding der toepastiug van de kerkeIgke wetten Te Trier heeft de alaitiog van bet waisarie onlusten rorooreaakt die echter geen ernstig karakter aaunaioen en spoedig gedempt tyn De ver achting dat de Duitsche rijksdag deze week geregeld openbare zittingen zou houden en de vtrkzaamheden binnen den bepaalden tyd konden worden ten einde gebracht heeft ich met verwem jit de oommisiirs ign nog niet gereed en van 0 ttahare vergaderingen kan decbalta niet veel inbmen Uit onze vorige laatste berichten bleek reeds de anneming in b insel van de confinsioneele wet in Oostenrijk net groote meerderheid veel grooter dan eo verwacht had Latere berichten doen zien dat Klgens de constitutioneele dagbladen door den uit lsg der stemming in de zitting Maandag door den Oksraad gehouden alsmeile door de ovaiien aan de ngetnng gebracht de overeenstemming tusschen de Istgenoemde en de groote meerderheid der volks ettcgenwoordiging op hechten grondslag bevestigd li Omtrent de onlusten te Pesth sedert ons vorig Ber geen hiter berichten De toestand m Spanje ondergaat nog geen verbe og De benoeming van maarschalk Serrano tot Pwiident van het uitvoerend bewind door zijri eigen inisiers gedaan is het sein geneest voor eene her iog van den strqd der partyen met vernieuwde krachten Se eontemtievoB ign over die beooeming ontevreden en i i nwwel la tfe lepablikeuien hebben byeenkomatca georgaaisacrd waarin sen een scherpe houding tegenover elkander heelt aangenomen De InternatioDsIe woedt vooral onder de arbeidende klasse in Catalouie ten gevolge waarvan te MaUro en te Salient bijna alle fabrieken gesloten zijn Intusachen eisoht de stryd tegen de Carlisten de grootste inspanning ea komt bel er op aan om Udbue zoo pocdig mogelyk te ontzetten eo te voorkomea dat don Carlos zich aldaar laat kronen Uit olGcicele bron u het volgende zeer optioiutischc bericht ontvangen Serrano bevindt zich sederi twee dagen te Somorrostro en heeft aanziealyke versterkingen ontvangen De operatieo lolleo oomiddaltyti worden voortgezet De geest en de tucht der troenoo zijn uitmuntend De regearing is volstrekt oiet bevreesd voor Bdbao dat heldhaftig weerstand zal hhjven bieden 2alM4agaBiddaf is 4l lwnatfra Kdmbugh Met tyue geaulio geboren grootvmMm van Rusland in Engeland aangekomen na met groote feestehjkheid te Berly n en Brussel ontvangen te zyn Zy scheepten zich VnjddgDamiddag te Antwerpen in landden te Grav send en giogtn per irein naar Windsor aar koningin Victoria bea aan bet station ontving onder een tueloop van duizenden en duizenden die het jjnge echtpaar met geestdrift toejuichten Heden zouden zy vergezeld vau de koningin een plechtigeii intocht doen te Londen v J2SL FBANKBUE Voor korten tyd werd door eeo afgevaardigde ter Fransche nationale vergadering den heer de Lorgeril het he en eener belasting op de hooge hoeden onze vilten of zyden kachelpypen voorgesteld £ en wisselvalliger middel van inkomal Voor eene schatkist zon misschien niet te bedenken zqn Eeuwenlang hebben de mensoheu zich de heraenen beschut door hoofddeksels welke niets vsn den vorm onzer tegenwoordige hoeden hebben en op dit oogenblik nog zyn er een aantal vi Ik welke aan bet dragen van eene muts een tulband of een booUdoi k de voorkeur geven of wel de beschutting van hun hoofd aan hunnen weligen haargroei overlaten In Perzie eu Thibet is de mode der hoeden echter zeer oud De priesters en monniken ondeisoheidden zich daar te lande reeds in de vroegsie tyden door den vorm van hun hoed die van de groot lama heeft een roode kleur evenals in Europa het hoofddeksel der kardinalen By de Locedemoniers was het dragen van een vilten hoed een voorrecht dat a n de slaven met verjund werd De beroemde wetgever Draoo werd toen bj zjjn onverdragelyk strenge wetten oerk in Aegina wilde invoeren door de woedende Aegineezen onder de hoeden die hem van alle zijden naar het hoofd geslingerd werden byna verpletteid De Romeinen droegen gewoonlyk een hoed wanneer zg naar hunne baitenverbigven trokken De oudste Fransche koning die met een hoed werd afgebeeld was Karel VII Hg deed in 1469 zgn intocht m Rome met een kastoren hoed op die met rood flnneel bekleed en met kwasten van gouddraad versierd wa Lodewgk XI keerde tot den Baret temg doch Frans I voerde de sierlyke met vederen getooide hoeden in De eerste regiementen op het hoeden makersgilde te Pargs dateeren van 1578 Men vervaardigde de hoeden destyds van bever schapeo A0VBBTBNTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderljke Nommerg VUF CENTEN bonden en konynenvellen In Duitschland gebruikt men er ook mollenvellen voor De spitse breedgerande vilten hoeden nit de 17e eeuw zyc uit de stukken der Hollandsche scbdderschool wel bekend Het meesterlyk gebruik dat onze kunstenaars wisten te maken van de donkere schaduw welke door debreedte van den rand op het gelaat geworpen werd doet het smakelooie onzer tegenwoordige hoofddeksela zooveel te meer uitkomen De 18e eeuw was het tydperk der driekante hoeden Het tegenwoordig odel onzer hoeden kwam in bet begin dezer eeuw in de mode De staatkundige gebenrtetiiasen fle titels van sommige veel opgang makende tooneelstukken de naam van beruchte misdadigers zeifs gaven aan de hofden vcrsch llende benamingen Zoo had men Bolivar s Freyschntz hoeden driepercents hoeden naar eene rente conversie die door den minister de Villéle in 1855 voorgesteld werd Papavome hoeden naar een moordenaar van dien naam Qiraf hoeden ar Tm In den hststen tyd begint mes weder an de kachelpypen af te wijken eo een lager faoofddekiel aan te nemen Nog altgd echter is de hooge hoed het teeken vaa iemand die voor gekleed wil doorgaan het g hy aau een diner een hsgrafems een huwelgksplechtigbeid of een audiëntie deelneemt De lieven te Pargs hebben weder een nieuwe maDier herdacht waarop zy hun handwerk dikwgls met goed nevolg kunnen uitoefenen Bg de aankomst der spoortreinen des avonds loopen de reizigers uit vrees dat zg anders geen rytuig zullen vinden om hen naar hun logies te brengen zoo hard mogelgk om er een m tchtig te worden laten zich door den koetsier het mummer van het rytuig Vr hand stellen depoueeren daarin hoo bagage die zg 10 de hand houden en gaan dan schielgk terug üm hunne koffers te hdlen Het ge eurt dikwgls dal de ean of andere schelm vau het oogenblik dat de reiziger zich verw dert gebruik maakt om in het rgtuig te gaan zitten en den koetsier die zich het gelaat vau den reiziger niet meer herinnert bel een of ander adre opgeeft om hem daarheen te brengen Van deze oplichting IS dezer dagen nog een reiziger die s avonds te ll guren van Bordeaux te Fargs aankwam de 14 dupe geworden Toen hy zgn rytuig zocht was dit verdwenen en bod een behendige gouwdief zich weten meester te maken vau zgn reiszak die voor meer dsn 50 V0 francs aan bankbiljetten en andere waarde bevatte == s=sassoKS ENGELAND Van de Goudknst is eindelijk het officieele bericht gekomen der inneming van Öjomassie Sir Garnet Wolselry deelt mede dat de hoofdstad der Ashantgoen den 7n Febr ingenomen en verbrand is dat koning Colfee Calkali gevlucht is en dat de Britsche troepen den terugtocht aanvaard hebbeo naar Cape Coast Castle De Eiigelsche generaal was slechts zeer noode overpcgann tot het vernietigen der stod De vijand had Coomassie tot het nuerste verdedigd Na het groote gevecht van Amoaful op den Sin Jan waren de Engelsche troepen al vechtende den ia Febr genaderd tot het dorp Ordasu even buiten de stad gelegen Hier hadden de Ashantgnen in grooten getale eene zeer sterke stelling ingenomen Het gevecht duurde von zeven uur s morgens tut kwart voor tweeen des namiddags toen het oan de voorhoede onder kolonel Mac Leod gelukte oor do mtm