Goudsche Courant, vrijdag 13 maart 1874

In Mei 78 mocht ket getal leden tot SfiS xy toegenomen Op aanvraag van heeren geneeskundigen kregen wü Jii zieken te verzorgen en aan hen warden uitgereikt 14891 onf vleeach 1 34 j eieren in kaï melk SSé j óns rgst 10 auiker 10 boter S fleaeh wgn t 1 8pi iui be w n n beesensap halve kruiken bier ons rookvleeseh ¥ 1 pred te Gouderak is beroe Cit Naarden meldt men aan ket If e rf S De werkluigknnde trachtte op ket e de der vorige week te herstellen iviit de steoinkracht vernield had De ongelukkige Jacob Doom nl ontving tan den werktuigkundige Kerit Ni awendijk te Amsterdam een kunsthand voor dol gedeelte dea rechterarm hetwelk nog behouden ia gebleven De kunst heeft hisr de natuur op zgde gestreefd Hg eet en drinkt er mede met geaiak kan er mede scbrijvea een stuivertje opnemen en er in heijalgemeen zopveel mede verrichten dat men aan de hand des kunstenaars den vernuftigen vindingrgken beer Kern allen lof toebrengen moei Ter beuriete Amatei m werd het volgebde verhaald Ds cammissionair de V kad gepasseerde Diotdag een partij Weeuer loten 1864 gekocht van een particulier persoon zooala tegenwoordig velen ten beurze hun eigen stukkeu komen verkoopen of koopen Gonucmde commiasiunoir i tg dea avonds de geleverde loten na en ontdekte met verbazing dat daaronder een lot was op 2 M art jl uitgetrokken met 8 6Ü l U0 Zonder iete aan zgn huisgmooten te zeggsn gaat hg des morgens tydig uit enbrengtperaoouliikdeu verksuper het uitgelMe Mpk kr Voor een paar dagen waren op een norgen aanket kantoor van de suikerfabriek van de heeren v Heften en Cie te Steenbergen de blinden opengebroken en een glasruit uitgesneden De wanoide inde ieaaenoara toonde ook dat daar nachtbctoek wasge eest Er was echter geen waarde vuurhandenru dus ook Dicte ontvreemd Wg kunnen ons de leleurstelUng vau den dief voorstellen die helaas zooveel moeite voor nicte deed Br Ct Te liima geeft een impreosario oper vaor telling n met een gezelschap vsn tweehonderd papegaaien Hij heeft zijn artisten met ootitpottelgk geduld en volharding Ift Somaambula en Norma ingepraat De vooiatelliugen worden x p een to ue l m miniatanr gegeven met keurig geschilderde dekoratiin Een harmonium dour den directeur bespeeld maakt het orkest uit Beeds bg het eerste debuut Waa het succes buitengewoon De emlraUo van hei gezelschap voldeed a zap zeer in bet alt g rt van het salut i la lun eu werd zoo daverend toeg ucht dat de geheele troep zanger en choriaten van schrik het tooneel ontvloog eu overal eeu goed heenkomen zocht Ds directeur moest zgn ontetelds pcnsionaires met brood in wgn gedoopt weer op de planken lokken waarna de Voorstelling zonder verdere stoornis afliep Een correspondent van Daiif Netn brengt in de volgende bewoordiugen een welverdiende hulde aan ouse dapperen ia Alchin De fanatiek moed der Atchiueezen wonlt ten volle opgewogen door de stendvaatige dapperheid der Nederlanders bgzonder vau de olfioieren waariau na elka ontmoeting een groot deel op de Igst der gewoiiden en doeden voorkomt Sommigen worden besehwldagd an roekeloosheid waaronder generaat Verspgek d tweede in het kommando en altgd vooraan De inloudaebe troepen houden hem voor Qukwetebaar onderscheiden malen is kg reeds alsliewoud ja als gesneuveld vermeld gelukkig bleek telkens ket gerucht valscb te zgn ofschoon hg tweeuf drie dagen ua de aanlanding bgns verdronkenware bg een poging urn deu Oostelgken uuud vaude rivier te paard over te trekken M n deelt aan het Ulr Daghl mede dd llïfsiirt Heden begeeft zich de dircoteur van een der Rusgieche spuuinegeu die deu Hertog cu de Hertogin litïa T in den Tglirtdf tè breken die daarop in alle rtvbaastiug rluehtte De petsoonlgke goederen van den AEkuut ji 8cbrn opperbetelhebber en de gebeele Toorraad ievcusmiddeieo ran het leger vielea den Eogelschén in handen De avond had het BritBche legertje de tad bezet De heer Dawaou werd in reiligheid gevouden en enmiddellgk gaf sir Garnet last dat de soldaten bet leven en ket eigendom der inwonets loaden eerbiedigen Doeh de n4 ht Viel en in de dnisterDii w u het nagenoeg onmogelijk om der éenigte ioboo lingen die uit winstbejag bet leger volgde te rerhuideren te plunderen De gevangene Fant oen die op vrije voeten waren geateld door Se Ëngeleabea deden trouw hieraan mede De inspecteurgeneraal der legerpolitie kapitein Baker was den gebeden nacht bezig met zijn staf om plundering te voorkomen en den brand die hier en daar gesticht werd te Wusaeken £ eu petitiea ut die iKtrapt werd mede te plunderen werd onéiddellijk opgehangen tot waaraehuwing voor anderen Sir Garnet ptkigde intuseeheo met deu Koning in gemeenschap te treden Hy lond den heer Dawso naar hem en éen AshaMijnseh opperhoofd die be weerde m imam des Konings gekomen Ie zyn werd eveiieruï naiir bem gezonden met de Vet klariug dat de £ ngelschen i ju hoofdstad wenschten te sparen eu daarom met hém in onderhandeling wilden treden over de vreilesvoorwaarden Nu Ëofieland zyo macht voldoende bewezen had zoo de Generaal tevreden cijn met de betaliag van een klein gedeelte dergeèisclite oorkigsehatting mits de Koning onmiddellijk yiede shot en de vijandelijkheden deed eindigen Uoeb niets baatte De gezanten des Konings brachten kern air Garnets brief niet maar nerdea betrapt teiw l z stofgoud wegnamen uit versahillende kaiaeu in da stad Het geheele regeerings telsel van Ashaatie is 200 geheel gegrandiest op Terraad dat de Koaing geen anderen vorm van onderhandeling begtqpt dan die welke stiekt om te misleiden daar hg bet niet mogelijk achten kon dat anderen eerlijke bedoelingen hebben Onder deie onntaadighedea werd bet den Generaal duidelijk dat een Vredestractaat geheel waardeloos zou sgo Niets bleef dus over d n ndk een zichtbaar bêwya aehter te lairn van der Ëngeischen laanht ohs verraad te straffen dat tot w ariehuwing zou strekken voor volken die zioh door troctaten niet verbonden achten Bevel tot verbranding der stad werd gegeven Het pjleis van den Koning wcnl renais de nèheela stad Vernield De Generaal waê eerst vaa zins gea eest om ook de Baiitoiua waar de heilige asch der vorige Koningen rust te verbranden maar dit loa een oponihond van eenige uren ffsvorderd hebben en hij wensehte ziab geen uur inodelaos op te houden Het regeuseiioeu toch was ingevallen en de zware tropische regen stroomde neder Hg as betreesd dat de rivieren die pen oest oveitrekkrni weldra zoo gezwollen zouden zijn dat de terugtccM zeer beznaarl jk ion worden en lig begon dus onmiddellijk den terugtoebt De Generaal verkUait tra slotte dat hg gelooft dat de militaire maeht en ket overwicht van den Ashantgnscken monarch zoo volkomen ge irokeii zijn dat zija kooiuki k ala ontbonden beschouwd kan vMrdao Ëen wrmder veraeblelijker lager gouvernement dan dal van dezen koning heeft wellicht nooit p arde bestaan en bet eind van zijueregeerbig meel én tegeorgk zijn welke gevolgen het ook hebben tMf Su Garnet verklaart ten slotte dat de Engelsehe bezittingen aan de Goodkuat voortaan niet mee venintraat znlleo warden door iolandsahe vgandea en dat de vjag van Engeland van dit oegettUik met eerbiedig onteag aanschouwd zal worden io geheel Wcst Afrrk DUITSCHLAND Uit Straatebnrg wordt gemeld dat de toestand gedurende de jongst verloö pen daften reeds vrij wat verandering heeft ondergaan De le len van den r gksdag dié Bsrlgn hebben verlaten met het plan om als afgevaaiifigden niei weder dcrwa irts terug tc keereu zulien dat vooriemen moeten wgzigen Zij sulleo weder aaii de beraadsUgiogen deel moeten gaan nemen tenzg ze tot hrt besluit kamen bun maudajt neder te legge i Indien dat mocht geschieden dan zullen zg het genoegen hebbeu het volgende te ontwaren namelgk dat zg meer dan ieder ander hebten medegewerkt tot het doen verkiezen vau een ved gematigder slag van vertegenwoordigers dan thans voor de rgksprovincie in den rijksdag zitten Waarsehijnigk zullen zg daartoe celven niet wdlen medewerken ep er zit derhalve niets anders op dan eder naar Berlgn te vertrekken en deel aan de beraailslagingen Ie nemeo Weldra zullen wg uit alle oorden des lands berichten ontvangen zegt een der fierlijbschs berichtgevers van de Weur Zeiluug dat resolutien zgn genomen waarbij wordt geprotesteerd tegen de rijksmilitaire wet loomede tegen de voordrachten bg den Bgksdag ingediend op de diukpeii en het verbreken v a contracten tot SnleVeriug vin werk of Kt verrichten van arbeid De heer Hasenclever een der hoofden van Ie sücinftl democmtisclie purtij lid van den Rijksdag heeft aan zgn ouilerhebbeiideu bevqlea filerwege volksvergaderingeii te honden in reaolutiea Un te nemen v n dezen inhoud 1 Tegen de rijkt mllicaire wet moet eèn ree tie in de oigfiitde beiMiordiogen worilen aivngauom o Dé ijl de borlo de biiteist eKén de over her mensohilom uitstorten behooren cij Is hoogst nadeelig voor de ontwikkeling der beschaalde niaatscbappij te worden veroordeeld Dit heeft voarn melgk betrekking op oorlogeU ondernomen met f t doel om andere stalen te veróVeyen bf te brandschatten Het slaande leger is een bron der oorlogen Op grond hiervan behoort het staande leger te worden vervangen door de rolksweerbaarheid welke uitsluitend moet strekjten om ket vaderland Ie verdedigen tegen een onreehtmaligen aanvsl Tegen de rijkswet op de drukpers m et een resolutie van dezen aard worden uitgevaardigd Volledige vrgheid tot het openbaar naken Van zijn meening is de hoofdvoorwaarde van ware beseliaving Op grofld daarvan behoort de druipen te worden ontslagen van alle handen die hiiar kneden alle wettelijke beperkingen of strafbepalingen dairpp gesteld moeten derhalve vervallen 3 Ten opr ioke vén de voordneht op zoogenaamde Verbreking van eontracten zal een resolutie van dezen form worden gèudmen 1 De voordracht op verbreking van eontracten is verregaande eenzgdig sg begunstigt nitfluitend de bezittende klasee het kapitaal Het rOiht van vereeniging wordt gekeel en al te niet gedaan en zg die tot de arbeidende klasse behooren worden daardoor gebracht in een toestand grenzende aan Igfeigensekap In de plaats dat de toestand der arbeidende klasse zou warden verbeterd door het vastitnilen van den wettelgken duur van den arbeid per dag bet opriehteu van productieve vereenieingen mei Itaatehllp gaat men juist den legenover esteTdea weg op Indien de rijksdag het aange ioden weteontwerp goedkeurt dan zil daardoor verdere en ettelgke bekrachtiging worden ge geven aan het bestaande kwaad dat de BeDseh door den mensdh wordt verdrukt en uitgemergeld Op die wijze zai de sociaaPdemucratische partij eerstdaags aan het werk tijgen om de bedoelde voordraiSiten te bestrijden OJi Gobqii li MiAST aar wij vernemen is door hel rgk een stuk land gelegen aan de Karneipelksloot alhier aaiigekucht met het doel een nieuwe iufirmene te doen bouwen Maandag 11 weid de algemcene vergadering gehouden van het alhisi gevestigde hulp eomiiiS van het Roode Kruis Nadat de aanwezigen door de Presidente Mevr de Wed Boest van Umburg waren welkom geheeten werd door de Secretaresse Mej Shiizer het volgend verslag gedaan van de verrushtmgen in 73 Wg hebben ket genoegen aan leden en belangstelieuden vata bet hulp comit het Eoode Kruis bet vershg der werkzaamkedea aan te bieden loopende over het eerste jaar Zg tullen daaruit zien dat hoewel er altqd nog bezwaren te averwinnen zijn er toch veel goeds is tot stand gebracht en het bestuur aanvankelgk reden tut tevredenheid mag hebben Het hoofd eomité der Nederlandsebe vereeniging met leedwezen de opheffing van bet comité te Gouda dato 2S April 187 2 vernomen hebbende stelde op hoogeoprgs de helkiigstellin en welwillendheid van Mejuffrouw A T van Meerten door wier gverige pogingen hg vernieuwing het comité moebt worden opgericht Het bestuur gekozen in de algemeeiie vergadering gehoudw op 13 Pebruari 1873 nam met dankzegging fan Mq A X van Heerten de Igst met een getal van ruim 60 leden over Ondersteund door de voorloo lH verleende vrgstelling van der te ontvangen cuntributién en giften jaarlijks uit te keeren aan het huofd ooraité aanvaardde ons bestuur de werkzaamheden met ket voornemen zooveel mogelgk de belangen der zieken als die van het comitl te behartigen Na toezegging van heeren geneeskundigeu hunner welwillende medewerking ten einde de uitdeeling der versterkende middelen reebtmatig zou kunnen geschie den was alzoo de eerste aanvrage op 7 Maart Menigmaal toch na ziekte is alleen versterkend voedsel in staat de wakken tot vorige krachten terug te brengen dit zich aan te schaffen 19 voor behoeftigen eene onmogelijkheid Zoodat de leden van het bestuur de eerste maand reeds voldoende bigken van het goede doel der vereeniging om in tgd van vrede aan burgerlgke zieke persoticn hulp te verleenen ouderiinJen mochten S ft üJ II 1 8 Si i j i 1 kop grutten en er verdween stoel taiigrkacht De zieken wenfeo fltj tgd ui haanfl ttnorging door ecu lid van hrt bestuur bezocht Uit hrt overzicht zal men zien dat de uit ven de inkomsten niet overschreden hebben Meoliten Wg op de aanvrage in de Oauitete Cou ra ft dato l Oet ten behoeve v i deU zieken en gewonden krijgsman in ludiëéénegift ii lU ontvangen meerder sympathie beeft het comité aan den dag gelegd tijdens de cholera epidemie velen steunden onze pogingen door kuune giften zoixlal zonder bezwaar der kaa aan herstellende clioleralgders dubbel versterkende middelen zijn uitgereikt eu eenig uoodig materieel kon worden aangeschaft De toer toiding van 80 ataiks woUen gordels door het htgfdgoAiiil wa weldadig voor uien De opbrengst van het concert der Liederiafel Apollo en der Zangvereeoiging per Aspora ad Astra gegeven uitsluiteud oar nagelaten betrekkingen van cholerarijilers a S90 eene gilt a 50 v i Zgne Kcuiokigke Hoogheid IVins Hendrik eu een deel der ingekomen giltei a tuiiii 100 van w eiwil eude leden dekten de belaagfgke uitgaven d bgscpndcre bedeeling ann 19 gezinnen waarvan later opgave in de OouUche ümrmt zal gedaan worden Met het oog op de verplichte storting eindigen wij ons vrrslag met den weusch het hulp eoaitc ts Gouda zich meer en meer uitbreiile en hit bestuur hoe langer hoe meer gffdewerkiug moge ondervinden op dat in tgd vap vrede zoo veel mogelgk doeltreffead hulp zal worden verleenii Openlijk betuigen wg opzen dauk oor de bigken van belangstelling aan Leden en Donateurs Na goedkeuring der rekeninXi werden dn a tredeiide bestuursleden Mevr Klaus Boon v Ostade ea M G de Jong berlfpzen Voorts vermeMeu wg nog dat besloten Is om ket vierde deel der contributie voortaan aau het Hoofdbe stuur te zenden Dit heeft dfarop recht doch stelde hei comité daarvai vrg ipaar nu de oorlog met Atehin bet Hoofdbestnur op groote kosten jaagl heeft men dezerzgds besloten dat bedrag aftrstsaii Tevens deelen wg mede dat ket kulp oomité te fraai gewerkte a irei ten geschenke ontvangen beeft van Mej M C Smits te Haarlem welke sprei tea behoeve van het Gouilache comité zal verloot worden waartoe loten rerkrggbuar zgn a 6Q eeut Met het warme woord vaj ni iibeveling wair mede de presidente de vergadering sloot voor deze waarlgk goede zaak eindigen wg deze mededeeling De minister van oorlog heeft de chefs der verschillende corpsen gemachtigd om de militaireu van den Israelitlscheu godsdienst voor hunne eerlang in al eiide godklieiistige feesten daartoe in de grlexenheid te stellen door 1 aan hen wier onder of betrekkin gen ia hunne garnizoenaplaata wonen op le feeatdigea vrijstelling van de dienst te verleenen 2 aan de overige militairen een verlof te verleenen van en met Dinsdag deu 31 en Maart e k tot en met Zondag 12 April daaraanvolgende Statdn Gendroal Twiede Kuiee Zittingen vau 1 0 en 11 Maart In de zitting va i Vintlttg Ia ni étnneming met 9i tegen 30 stemmen van onderdeel i werken aan de Wester Bcheldc art 1 van de ve ii gwet onveranderd aangenomen met 66 tegen 3 stemmen Art i werd goedgekeurd In de zitting van gisteren werd dq behandeling der vestingwet voortgezet Na zeer langdurige en uiteenluopeode discussie waarbg de minister van oorlog de beide amenlfjneiiten op art 3 herhoaldelgk keeft bestreden werd liet amendement van de hh Stieltjei en de Boo om den termyq van ach jarnu tC t uitvoering Ier werken te bepalen aang nonien met 1 tegen 23 stemmen uoardoor een amendement van dep heer van Zuylen verviel Art 4 en volgend artikelen werden aangenomen Da troa is de geheel wet aangenomen met 60 tegen 6 stemmen Bg Koi besluit van 8 Maart is bepaald dat hoog leat It adviseurs znllea worde baaoemd di gevraagd of o evroagd aan de Begeering advies zullen uitbrengen omtrent de maatregelen vereischt tot het bhheud van gehouwen of voorwerpi D welke voorde faderlandsehe ge chiedetii i of kunst beloagryk zgn zaadaiii ie vxiocwerpen op te spareu en dsanan voor zoover zg aan openbare instellingen loebehooren een inviUtaris opi te atakéa en bg te hauden desgeraden ontrent de hi riscbe en kuustier ameliugen van het figk aan de Uegeering de uoodige vouritelleu te doen en aan haar advies alt te brengen over de plannen en hunne uitvoering bstrelende priehting f herstelling van gebouwen geheel of gedeeltelgk ten kuste Ha liet Kijk oodernoi Ds A vap Wijt pen te Abtswonde In eene lalrgke vergadering vau ingezetenen der gemeente CapeJie a d U el daartoe door Burgemeester en Wethouders opgeroepen erd Dinsdagsvond besloten in de i aand Mei aaiist ook alilaar bet Zilvereu kniniiigafeest van Z M den Kuning feeslelgk te gedenken door een kinderfeest voor de leerlingen der scholen in die gemeente gevolgd door een volksfeest Tevens werd ecu feestoummisaie benoemd Het Uoofd eomitë van lut Boode Kruis mankt van ket centraal comité te Batavia de volgende berichten uit Indii ontvangen Batavia 23 Deo 1873 Het centraal comité maakt net betuiging vsa dankbaarheid melding vau bet bericht dat het houfdveoaité een som van 10000 bhd beschikbaar geeield door tusscbenkomst van den beer min ter van koloniën Van het oorlogitooneel waren te Pa lang aangekumen 83 zieken en gekwetstea De hoop werd gevoed dat in de uourder districten van Makaster een sub comitü zou worden opgericht waartoe de heer Groenoeld agent der Javasch bonk te Maka er zgne medewerking had toegezegd Batavia 17 Jan 1871 Het telegram meldende dat het hooCd eaftité bereid we nog aanzieulgke omnen Ier beichikking van hst eentraal comité te stellen wnuneer zulks nuudig mocht zijn tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krggslieden in Indie was met de meeste dankbaarheid ontvangen De hulpniddelen waren toen echter nog toereikend Ouilerscbeiden transporten met zieken en gewonden waren te Padang aaogeksmeu eu het sub oomitë aldaar had met de meeste zorg daaraan hulp verleend Het oeutraalcomité bad 20U0 ter betehikking van dat a b eunité gesteld De gedelegeerden vaa het oentnnleoinité te Atchin nndervonden groote noeielijkheden in het vervoer van goederen naar de bivooaeken en ambulances waarom zg verzochten een compleet benuiide sloep en eeiiige koelies De legerkonmandaai overtuigd vau het ou waardeerbare nut dat de vereeniging aticbt aarzelde geen oogenblik ket centrasloomité te maciitigeu 2S koelies en een nand ar voor a lands rekening te engageeren en mt te rusten Het centraal comilé slaagde kierin op nitncmende wijzs Deze mannen worden g durende hun ve blijf op kat oorlogstooneel voor s lands rekening nvotd Het iuiüfd e wiité heeft on angs op verzoek aanhal csatiaalcumitë Si r een som van 20U00ter heachikk Og van het centraal comité gesteld nadat daartoe ket verzoek waa ontvangen l3ea 27 n Jan jl werd dit btsluit van het hojfd oomité van dien elfden datum door welwillende tusscheukomst vandeu heer miMster van kolomen aan het oeutroaleomité medegedoeld Nogmaals werd bg die loczending bcrbaald d t de gcldea voor lieke en gewand krggsltedtn bestest werden Van tgd tut tgd ontvangt hel hooM comilé nog aoms aanzieulgke bgdra en voor Indie zoowel van de oomité a alavaa hótondeA personen Z K H piins Hendrik dis rewls zoipre l deed voor ozeafdeeiing té Utrecht B konk j fOO ten behoeve van de algemcene kas der vereeniging Pezcr di geD werd gemeld dat ie lotelingen der nationale Ailitie jran de lichting van 1874 dit jaar eens maand vroeger dan govoonigk in dienst zouden worden geaield Het bericht verneemt men is ongegrond Dergelijks vro tgdige oproeping zou ook in st d z JD net art 112 der wet op de nationale nililie Herhaaldelgk ia bet gebleken dat de a ifte van eitiacten uit de militaire stemboeken aanleiding tot misbruik kan geven Zoo komt het voor dat persenen die zich bg een bezorger van plaatsvervangers aanbiedeu ham als owderpaud van genoten geldehjk voorschot bün pAspoort laten en inmiddels trachten een duplicaat paspoort te bekomen om zich daarmede elders als plaatsvervangers te verbinden Tegen dergelijke kwade praktgken kan niet genoeg worden gewaakt en daiuan moet met het uitreiken van extracten uit de stamboeken in vervanging van verloren gegaan Op dien grond beeft de minister van oorlo bepaald dat bedoelde p poorten door de commaudeerende officieren der corpsen van bet leger slechts mogen afg eveu worden op aanvrage der burzemaestera van de gemeenten terwgl laaUtgenoemden uitgenoodigd zijn dergelgke aanvragen daq alleen te doen wanneer bg ben de nvertoigfng beatsatj dat bet uitreiken van een duplicaat paspoort tot geen misbruik aanleiding kan geVen Nam nen au het Or mededeelt heeft de heer Bager de CampagneUe deu stiiat gedagvaard tot vergoeding van 24000 welk bedrag eiscber beweert in 4 aaugetcekeu de brieven met gedeolareerde waarde naar Amsterdam te hebben verzonilen twee aan de kasvereenigftig en twee aan de ffrma van Vloten en de Ggselaar te zaoen 60 bankbiljelten van 1000 fr ieder S zr rSrdf i tr L j Z u van Petersburg naar Brussel heeft gebracht per extri trein naar Vlissingen om den volgenden dag per cxtratrem van Vlissingen naar K ulen te vertrekken via Breda Venlo Hij is belast om de havenwerkente Vlissingen alsmede deu spoorweg Vlisaiuzen Verilo te bezichtigen Keg en ander wordt in verband gebracht met de voorgenomen reis v n Z M den Keizer aller Russen naar Engeland welte vermoedelijk in de eerste daireu van Mei zal plaats hebban j 1 ï Prof Qloesener te Luik U tot koimaddinr derorde Van de Eikenkroon benoemd naar men zegtomdat hg aan de Neder and be rf eeriug aanmerkelijk verbeierde electrische telegrafen van zijne vinding heeft verschaft J U Onder de voorwerpen die op den ïoning van Ashantee te Coomaaeee zgn buit gemaakt behooren Mk a Konings statie paraploie en zijn statie zetel Beide voorwerpen zijn duor luitenant Wood naar Engeland overgebracht De paraplnie van zwart en purper fluweel met gouden franje zal aan den Koningin ten geschenke worden gegeven de stoel die fraai gebeeldhouwd en rijk met zilver ingelegd is zal den Prins van WalJi worden aangeboden Kploniêa O O ST IN DIÉ BATAVIA 31 Januari Naar men wil bestaat het pli n om bij het begin van den volgenden cursus aau t gymnasium Willem 111 van Bateiia alleen eïternes aan te nemen ten einde voor jongelieden vsn plaatsen buiten Batevia meer ruimte bescbikbiiar te hebben U vernemen d it eenige snikerfabrikanten uitde residentie Pasoeroean bet voornemen hebbea ten uitvoer gebracht om een fraai geschenk een zoogeuaamd pi e de milieu ter waarde van zes duizend gulden als blijk van hoogachting aan te bieden aan de moeder van onzen resident Uit eerbied voor het betangeloo fceginsel vaa den heer van Spall heeft en vooraf Z H E G willen polsen of aan dit geschenk een welwillende ontvangst kon ten deel vallen Tot niet geringe teleurstelling der gevers is hun aanzoek afgestuit op het vasthuudeiid beginsel van onshoofd Van gewestelgk Bestuur om geen geschenken van wien dan ook te aanvaarden een couse tueatie in principes welke ieder weldenkende zal eerbiedigen en gzeu LoctmMuf De redacteur van het nieuwsblad de Forilmlanden is ter zake van de plaatsing van een artikeliu genoemd blad door den Baad van Justitie te Samkraug schuldig verklaard aan aanranding van het gezag o de waardigheid van s Konings vertegenwoordiger in N I en veroordeeld tot gevangenis straf van fts maanden Het Hooggerechtshof vanN I wijzigde de qualificalie en de straf en vereordedde den re dacteur tot gevangenisstraf voor den tijd van één jaar Men schrijft aan het Soer BH uit Bandjermassiu dd 13 Jan Het distrielshoofd Mangoaari van de Boveu Doessoii beeft zgn po verlaten f lieVer gezegd ii voortvluchiig Opgeroepen om te Bandjermassin te verachijoen schijnt hg zijn geweten uiet zuiver genoeg gevonJeu te hebbeu om daaraan te voldoen Naar men verneemt zou hg naar I boven vertrokken zgn en zich gevoegd hebbea bij de zooeh van Autaasari en Sgerapatii de laatste zou ook niet overleden zgn zuoals vromer is medege deéld Mocht het zgn dat Maii asari aldaar aanhang weet te rérkrggen en hij het pl a opvatte ket in den Boven Doeseon Ixj ig te maken dan geef ik o de verzekering dat Ui nel in staat is de handen vol werk te geven daal hij een eqr intelligent in lauder ia dien men i iet maet geringschaiten Onze militaire commandant schijnt dit ook zoo in te zien daar bet gamizc eu op de Moeara Teweh versterking heeft ontvangen Men schrijft van Ternate den l3n Dec heeft eeu kettinggaiiger die uit bet kwartier ontsnapt was alhier op de possar eene lachtpartg ondernomen zoo versqhrikkelgk als wellicht nimmer in Indic heeft plïals gehad Nadat die booswicht eerst heel bedaard Ubak bad gekocbt haalde hg ineens zijn mes te voorschgu en begon daarmede te steken up mannen vrouweu en kinderen die maar onder zijn bereik kw men zoodat hij in eeulge oo enblikkeii 19 menscheu had gewond waarvan eenigen dadelgk dood bleven en anderen nog dienzetfilen avond en nacht en den volgenden dog overleden Twee dagen later hadden 15 personen door zijn moordlust het tijdelijke met het eeuwige ver isseld terwgl de overigen uug in bebandeliug zijn De moordenaar beeft zich onmiddellgk uit de voeten weten te maken en zich verscholeti in de bgiia ondoordnngbire wildernl sen op de helling der bergen Na het luiden der ill irmLluk waren er terstond een nantai schutters op de been als iieile p iti UDU es u i het i irniz len ten einile liem op te sporen rioch hei mocht dien dag met gkslukken hem iu banden te knjgeu Vnn toen gingen er dagelijks p itri uilli s van de scHünerij terwijl de Sulan van Ternate dagelgks tiveebouderd Terna