Goudsche Courant, vrijdag 13 maart 1874

U tanen of Alfocrtn met sloklcen lansen pieken aangepnnte bamboe enz gewapend uitzond Echter mocht het eerst op den 239ten Pecember gelukken hem in banden te krygen De Ternaten en Alfoeren hebben yn lichaam letterlyk in stukken gehakt en ijn hoofd jn Triomf bij den resident gebracht Een oud aan die de moordenaar had gerat ontving van den resident onmiddellijk de uitgeloofde belooning van honderd galden MAKKTBERICHTEN Zoiiilag 15 Naart 1874 N 1490 GOUDSCHE COURAÏÏT Nieuws en Adverientielilail voor Gouda en Omstreken weinin handel bieren Oouda 12 Maart Bij Ie pryzen nagenoeg onveranderd Poldertahve puike i l 60 a jJ3 Mindere 10 26 a 11 26 Eogge puike 9 a 9 80 indere 8 i i 8 76 Gerst fuike 8 a 8 76 Jiindere ƒ a 7 80 Haver zware 4 60 ü 6 76 te 3 76 i 26 Henepfaad 8 76 i Ter Kaasmarkt van li Maart werden aanfeefoerd 5 partij i i prijzen 4n ƒ ao ï f 84 zfara enlente kwal eit tot 3 f De vAmarkt van 12 Maart met gewd e a noei do I handel in alle soorten lusteloos pt ettj ir i maglte rarkens mede tr g Boier 1 40 i 1 80 I a nid nrger ljtc e S De inzending van adverteotlën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Spoibr en § W ortien HliiAnf en if Udvan Kettn r f fT l M B nijnd 9 Maart JohuiKsi oodèri liuleo EdoiurdDB oailJrB £ Vok j 10 Hendrik ouders i Moletef 4GeraMïm ondcri B Uaricr en OvtitLiDM 8 Murt N SnelleoMD il t fiToahAit 1 j 9 m fe H Bi njMMrt C Luiiend k Jk Pn ik en P e Jong Gi atN Wq draw Tok RTENTIËN Voor de yele bewijzen van deelneming onderrondeii bg het óverlgden van haren geJ liefden echtgenoot den HeerNICOLAAS VER iVENNE Phiupszoon betuigt de ondergetee kende ook namens de kinderen haren oprechten dank Wed N VERVENNE BoKGEiu Goei 9 Maart 1874 Bfl A BRINKMAN Boekhandelaar te Gouda is te bekomen IlLllimCliG GEDENKPLAAT 13 MEI 1874 Gedntkt op zwaar plaatpapier met tint en opgedragen aan Z M den Koning Prijs eo CENTS ♦ een BÜRGERWOONHÜIS met grooten MOESTUIN in de Korte Akkeren alhier Adres aan hét Bureau dezer Courant PÖRBJ MËPËRÖ Mêiiz Stamrozen bottelst in soorten p st 0 80 7 50 70 0 60 5 50 50 0 25 2 25 20 Hybride Rododendron in soort m kn p at 2 zaailingenm kn 1 25 versch Coniferen of groenbl Heesters 25 25 Struikheesters 7 50 Zware Tulpenboomen Liriododendron Tulpifera per stuk J 5 Wellingtonia g antea van af 2 tot 25 P HOOFTMAN Jz Boomkweéker en Veenman te Bmkoop 10 1 100 i 3 10 I 100 10 100 kaneelst Lange Rozen Bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda ia te bekomen eene CANTATE voor KOOR ORCHEST en DECLAMATIE ter gelegenheid van sKonliigs Zilveren Rroningsftest den 12 MÈX ± 74r Woorden van pl RÜIJTER Muziek van Joh W WENSD K Opgedragen aan de Liedertafel Apollo en de Orehest Vereeniging Pee AspeeV ad Astba PRIJS 0 06 iVET gevulde ILLÜMINfER LAZBNtegen uiterst bfllflke preien bj Grootene hoeveelhejien in Huni en in K op door r I i I SLüUTlRteOudshoori M His rs en jprgsöpgaa f i P Z direct TOrzoiiden 1 apeiMretVrUwllllgéVer te i ovefi n iran denNotari A KLUIT zll residelrlile ia Moordrecht bfl veiling op VfiU DAG 2öf tfAA BT 187 en bjj afslig op VRIJDAG 27 ikAART daaraanvolgende beiden des voonniddtegs ten 10 lUé te Zevenhuizen in het tiogement het Hpt tan HoLtiMo van Eene BOüWMANSWONfJG met STALLING WAGEN CHÜUR HOOIBERGEN alsmede diverse pefleelen WEI enHOOILAND staande en feelegen in denEendragtspolder onder Zevenhuizen tergrootte van ruim i Hectaren Drie HUISJES emüBVEN in den Kortlandscheu polder onder Zevenhuizen Eenige stukjes GROND of ERVEN operfpacht nitgegevea gelegen als voren Alles breeder by biljetten omschreven Nadere informatien zgn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris Heden verschgnt de NIEUWE UITGAVE VAN Dl ZELFBEWARING BEI Geneeskundig Vollcsiiandboek OTÏB DB OEKBZING DBJJ JSENUWVBBSI APPINO VAN HET UeCBAAU als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in l ngeland enz Hg is dagelijks ten zijnen huize te consulteeren Wie niet bg hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransche taal l handeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zjjn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bg den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorbnigwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en ranco per post 85 Ct de Fransche Uilgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets Door het toezenden van ƒ 1 postzegeisj kan men de zelf bewaring direct dc r geheel Nederland van den Bchrgrer ontvangen Naar hei oortpronhelijhe Correspondentie van dr Vetterlnl h seheepadocter der eerste kldsae te Ancona Hoe bewezen werd dat het Popp sche Anatfae rin Mondwater bg scheurbuik bg varenslieden een voortreffelgk geneesmiddel ia Ancona den 3 Februarg 1872 Ten gevolge van mistig en duw weder gedurende zes weken begon de scheipbnik ze r sterk onder onze varenslieden te woeden ei was die kwaal të bedenkelijker daar degeneesmi delen die w bezaten dikwgls hunuie dienst reigerden De heer dr Bbhtbl va n dehi ihool te Weenen die hi r als scheepsd ktor wei kzaam is maakte mg opmerkzaam o de U ilzame werking van hel POPP SCHE AN TlfERINMONpé ATER bg sohenrbnit 1 den pijnlijieB toestand waarin ik mjj b voM liet ik oogéfiblikkelgk tien flesschen van Tris twmaa Odj blijk betiiig ik hier mgn dank aan deu heeridr Beittbl vóór zgne mededeeling én aan den heer J G Popp k k hoflandó ta te Weenen Stad t BognJgasse n 2 Het Anai herinr ndwttter bewees z ne genezende kracht bg slheurbiJii i op voortreffelijke wjjze Van de28 iekeu wa en weldra 21 genezen Tot miju leedwezen wei ons bet gebruik maken van het Popp scua An therin Mond ater wegens zijd schgnbaar hoeden prgs ni t toegestaan doch heb jik een sct AÖTen gerigt tot de gezondheids Commissie en da n het gifne smiddel als zeer heilzaam voor bovengenoemde kwaal aanbevolen De VETTERINI scheepsdoctor 1ste klasse 8 EB Ooadi Druk ran A Brinkana Te verkrijgen te Oouda by L Selieok winkelier op de Hoogstraat wjjk A 123 te Rutleriliiui bg V Ë van Santen Kolff apoth en A Sehippeieyii C blaauwe porceleinwiiikel te Hiige ly J h V G Snubilié apoth te Lejrden by K Noordijk Ie Uireclit bg F Alteua p tl i te Amsterdam by F vau Windheim C verkbophuis Ie Oudeivater by T 1 van VreumiogeD te Schoonhoven bfj A VVoUT De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de oitgave in den avond van i dinsdag DONDERDAG en ZATER flDAG De prgg per drie maanden is 1 75 franco pe pos 2 Nationale Militie KENNISGBVINO BUROKMEESTEn enWETHOUDEnSvanGonda Gelet op art 160 der Wet op rie Nationale Militie van den 19den Aagustns 1B6I SlaattbladnO 72 Noodigen de lotelingen die verlang ly de ZEEMWAXlii te dienen uit om zich daartoe voorden laten April aanstaande ter Plaatselijke Secretarie aan te Belden Gouda den 13 Maart 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DbOOOLEEVEB FOUTDIJN VAN Bkeoen IJzbmdoobn BUI TE N LAND Bnitenlandscli Overzictit In de Frsnsohe nationale vergadering is de be lasting op het vervoer per sneltrein aaogenomen hoewel met geringe meerderheid Maar er moest geld komen I e nationale vergadering hield rieh Woensdng en Donderdag voornamelijk bezig met het bekende amendement van fontcr Quertier betreffende de controle op de iuikerra ünaderiji n dat in t eind werd aangenomen De m nister van buiienl zaken Decazes deelde mede dat bij reeils stappen had gedaan bij de betrokken mogrnilhedeo om tot een herziening van de beataande traclaten te geraken De Aeadi mie heeft besloten dat Rmile Ollivier moet worden beachouwd als gercelpiüerd en hij derhalve voortaan voor de vergaderingen zal worden opgeloepen De ex keizerin Eugenie en haar zoon hebben den keer Ollivier Min dank betuitid voor zijne aan de nagedachtenis van Napoleon III gebrachte hulde Omtrent de viering van den I fln Maart wordt medegedeeld dat de keizerlijke prins verklaren al aan geen siaatgreep onder eenigeu vorm te deuken maar tijne beratelling op den troon lijns vaders alleen te verwachten van de vrije wils niting der natie In de oat vergadering heeft de minister van jastitie op eene interpellatie van den beer de Beloasiel het indienen van een wetsontwerp op de drukpers na het reces aangekondigd Twee andere inlerpellatien zijn in aantocht eene van de monarchale afgevsardigden uit Bretagne tot het afkenren der handrlingen van Gnmbetta tijdens den oorlog met Duitschland ten opzichte der uit die provincie afkomstige vrywilligers korpsen en de andere van den heer LedruEoUin over den dwang welke by gelegenheid zijner verkiezing door de anioiiteiten in het departement Vaaclosc op de bevolking ia uitgeoefend Waarschijnlijk zal hij van die gelegenheid gebruik maken om do geruststellende verklaringen af te leggen welke hy vdór zijne verkiezing toegezegd heeft De Duitsohe bondtraad heeft zich met een wetsontwerp vereonigd waarbij bepaald is dat het ryksbankpapier met ingang van den In Jan 187l al het papieren geld der verschillende bondsstaten vervangen al Het totanl van het uit te geven papier ra 120 millioen mark of ongeveer 72 millioen golden bedragen welke som onder de verschillende staten naarmate hunner bevolkikg verdeeld zat worden Ten gevolge van dien matregel zal bet bedrag van het in omloop zijnde papieren geld in Duitschland met 27 millioen thaler verminderen Na de legerwet is het wetsontwerp tot aanvulling van de Gewerbe ordnung wel het belangrijkste deel van de werkzaamheden van den Duitschen rijksdag Het plan der regeering om de aoheidsgerichten laten vervallen en in plaats daarvan bijzondere rechtbanken op te richten in verband met de gewone rechtbanken heeft sterken tegenstand ontmoet in de commissie maar de meerderheid bleek toch behoudens enkele wijzigingen van deze inrichting niet afkeerig Ie zijn Bijna algemeen werd echter verworpen bet voorstel der regeering om het verbreken van verbintenissen door arbeiders of pa roons strafbaar te stellen met boete of gevangenisstraf ook bij de twerde Iraiog van het gewijzigd ontwerp verklaarden al de leden der oooiaiiaaie op vier na zich te jen deae bepaling Ook iu den ryksdag heeft het ontwerp der regeering geen uitzicht van te worden aangenomen en het is evenzeer twyfelaobtig of de bondsregeering er wel toe komen zal om het gewijzigd ontwerp aan te nemen en niet liever de zaken zal latrn zooals zij zijn Wordt ook de behandeling van de legerwet uitgesteld en dit wordt meer en meer waarschijnlijk omdat er nog geen gegrond uitzicht beslaat dat de regeering en de commissie het eens zullen worden dan zat deze zitting niet veel resultaat opleveren Het ia de Eogelsche liberale partij gelukt om Gladstone als hoofd en leider te behouden het verlangen van den ex premier was om zich gedurende eenigen tijd geheel aan de leiding van de suiatszakeo te onttrekken en een reis te maken na r het vasteland de moeilijkheid om ook tijilelijk een geschiklen opvolger te vinden zander de eenheid der parlü te verzwakken Is echter gebleken too groot te zijn dat men Gladstone heeft weten te bewegen van zijn plan afstand te doen en zich met de leiding zijner partjj te blij en belasten hij heeft zich echter voorbehouden om in hel begin of op het laatst der zitting van bet parlement zich voor eenigen tijd te verwijderen daar hij in het belang van zijn gezondheid eeni rust voor noodzakelijk houdt Gedurende dien tyd cal hij worden vervangen door Forsler De rollen der oppositie zjjn verder aldus verdeeld Lowe onderwijs en biiinenlandsche uaesties üodson eo Cbildery Unanciëele zaken Hartington ook genoemd dezer dagen als hoofd der partij wanneer Gladstone aftrad militaire zaken Gosohen marine quaestles Het parlement zal de volgende week Donderdag definitief geopend worden met een troonrede uil te spreken door de koningin In Zwitserland begint de openbare meeniiig zich dagelijks meer bezig Ie houden met de meer of mindere waarschijnlijkheid der aanneming van de nieuwe grondwet waarover 19 April aal worden gestemd Ken gelooft dat de aaonening zal geschieden met eea aanzienlijke meerderheid zoowel door de verschillende kantond esturen als bij de volksstemming Onder de oppositie zullen zich scharen de clericalen en de niteiste fedemlisten die vooral in de Fransche kantons zetelen D ultramont ansobgezinde groote raad van het kanton Frejburg heelt met 66 tegen 5 stemmen besloten om een adres te richten tot het volk waarin de verwerping van de nieuwe grondwet wordt aangeraden AD VERTENTIEN word geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nonuners VIJF CENTEN FRANERUE Bij de volstrekte windstilte die thans weer in Frankrijk op pol II lek gebied heerscht houden de dagbladen zich onledig met te spreken over de oogjes die het rechterceatrum geeft aan de vIgMende fractie der linkerzijde welke Férier tot hoofd koos Men wijst op toenadering oen spreekt van cischeo b v dat de Broglie Depejre eo de Larcey hun zetels zouden moeten ruimen men spreekt ook ari de onmogelijkheid dat er zoodoende eene duurzame verstandhouding geboren zon worden Men spreekt ook van den heer de Lomcnie die dezer dagen tot Bidder an het Legioen van Eer werd benoemd en wiens naam tien jaren lang op het Jaarboekje der ridderschap prijkte niettegenstaaude hij het roode liotje geweigerd had waarmede ieder Fraiischmao nainnrlijk minos de Loménie zoo gaarne zijn knoopsgat versierd ziet De pas geopende schilderijtentoonstelling die z ch door zekere deceoaie moet onderscheiden brengt eenige tongen in beweging Maar waar vooral over gesproken wordt is het bal dat door de rechtbank van koophandel Maandagnacht gegeven werd Ganache kolommeo vult de Figaro met een verhaal wie er waren en wie er niet waren hoe beminnelijk de maarschalk en zijn vrouw gewiiest zijn hoe lang Canrobert met den hertog van Aumale en den prins van Joinrille heeft staan praten dat er 7000 bougies brandden en er bovendien voor 600 fr aan gas werd verbruikt dat er 1500 vergalde stoelen en 3000 plaatsen op de rood floweelen banken werden gevonden dat bet feest ruim 195 000 fr heeft gekost Natuurlijk Is hierbij niet gerekeod wat elk der gasten ten koste heeft moeien leggen en wat verbazende sommen bedragen zal t Is om werk te geien en geld iu de wandeling te brengen beweert men Parijs herleeft roept de Figaro uit Het monopolie van den goeden sma ik behoort oog altoos ons toe Doch minder optimistische naturen zeggen wat dit feest den handelastand en den werklieden opbrengt is alsof men met een waterdruppel een brandcnden houtmijt wilde binsschen Met zulke zachte middelen komt men de crisis niet te boven De crisis is veroonuakt door de reactie die Parijs van zjjn voorrechten als hoofdstad beroofd heeft Men heeft niet bedacht lat als men van een lichaam het hoofd nfsnjjdt het geheele lichaam daarvan hinder heeft Kwijni Farg s dan kwijnt gantch Fraukrgk Dat ziet men nn in Men begrijpt d tt men een dwaasheid begaan heefr men vreest voor de gevolgen en nu organiseert men met kunst en vliegwerk eenige vertoooingeo om aan het liJk een schijn van leven te geven Hoe onvoldoende dit is blijkt steeds meer Het eenige waardoor Parijs weer zijn vroegeren rang kan hernemen is dat men het wederom tot de politieke hoofdstad van Frankrijk maakt Zoo wordt van republikeinschen kant over zulke weldadigheidsfeest n gedacht en geschreven DUITSCHLAND De tfeêer Zeit deelt eenige niet onbelangrijke bijzoniierhedeii mede betreffende den heer Ebcriiaril bi 8chop var Tiier Vrijdirj jl gegijzeld ten gevolge van fijtr welReriirg ora de gr ldboeten hem door den rechter opgelegd te betalen De heer Mnlhias Etjerhord is te Trier geboren en aldaar met zijn broeder voor den ge 9teli ken slaird opgeleid Nndnt hij de lagere rangen had doorgeloopen werd hij tot lid