Goudsche Courant, zondag 15 maart 1874

tteMe reergamaatie der landedrakkefiJiïTwenlen de rekening 1878 74 en de begrooting 1874 75 rtstf e Uld sluitende mtt eea cijfer vao 4150 587 in ontvangsten en uitgaven Over elk der aan de orde gestelde onderwerpen werd met veel opgewekihad gesproken Ter vergadering werden vertoond en bewonderd als proeven van hoogst verdienstelgke zijdewererakust retsckilleade modeUen ran de door den heer L D Simons alhier ontworpen en in den bandel gebrachte buste ran Z M dea Koning eii bestemd om bij Hd zilreren knuBagafeest en saiUoir of als decoratie te worden gedragen Teekening en uitvoering werden em het zeerste geroemd en door deskundigen als een raar kunstwerk geprezen dat in al zijn eenvoad als n ij verheidsproduct een chef d oeuvre verdient te worden gendemd In eene oude verzameling van oanteekeningen rindt men bet volgende De Koning van Atchin op Sumatra noemt zich Koning van het geheele aardrijk schitterende als de stralen der middagzon i Koning door God geschopen zoo volkomen als de volle maan zoo prachtig als de noordster Koning der koningen voor wien olie koningen moeten buigen en aan wiens bevelen zij alle moeten gehoorzameu j Koning met een verstand zoo bolder als een zjivcr ronde gladde kogel zoo gelukkig als de zeej dB sla Gods die God ziet die de schande der meiisehen kan bedekken eu hunne zonden kan vergeven die pal staat eq in wieus schaduw alle slaven rn veilige toevlachtvindeo Koning naar wiens hoBgwijien raad alle volken vragen de goede zaclilnioedigp rechtvaardige de nuttigste koning ter wereld wiens voeten een liefïlljken reuk verspreiden over en roudom alle Koningen der aarde wiens ogen stralen al de morgenster j Eigenaar van den olifant met de sterke tanden en van het geheele beir der roode zwarte wiite bonte gevlekte en onvruchtbare olifanten wieu de Almachtige bekleedt met edelgesteenten en heeracbappij geeft over alle dingen De prijs der eieren is in sommige deelen vsn Duitsohland zeer gedaald ten gevolge san den invoer van dit onontbeerlijk voedingsmiddel nit Italië De Italiaansche eieren zoa lieldt men uit Mannheim zijn grooter van stuk en aitnemend van smaak In de vorige week it daar een waggon geheel met eieren gevuld aangekom die in massa tegen l j cent verkoebt zijn zoo althans melden de Dnitscbe bladen laaatate Berichten Berlijn 13 Miort De conuaissie tot onderzoek der legerwet beeft heden de verdaagde behandeling van de vier eerste artikelen voortgezet Art 1 vaststelling der legertterkt op nü van vrede op 401 669 man is met algemeene stemmen op vier na ver oeppu In den ziektetoestand van prins Bismarck bseft ile verwachte beterschap zich nog niet voorgedaan De rbeematischc p u faêmlt ann Kantongerecht te Gouda Op de tereohtzilting van den 4n Maart 1874 ijn veiioordeeld P X r W let eene geldboete v n ƒ 2 50 of euba gev van ée u dog wegtns bet zonder daartoe uitgetergd te zijn uiten van scheldwoorden legen iemand op eene niet openbare plaats H de G Sr en H de G Jr ieder tot eene gev van twee dagen wegens het in vereeniging eu gelijktijdig verwekken van nachtelijk burengerucht tot veretariag van de rust der inwoners E K en R v B ieder tot twee geldboelen ran 10 elk of ieder eene subs ger van drie dagen voor elke borte verbeurd verklaring der beide in beslag genomen gewichten van 5 Ned onzen e 2 Ned onzen met bevel dat die gewichten zullen woN den vernietigd Wegens het in vereeniging en gely ktgdig voorhanden hebben op eene plaats bestemd of gebruikt to t het verkeopfn van waren ran twee stnkss ander dan wettelijk gewicbt als zijnde duarop hun wettelijke naam of waarde uiet uitgedrukt J V tot twee geldboeten elk van ƒ 3 of één dag anbe gev voor elke boete verbeurd verklaring van het gebezigd viscbtuig de rier fuiken met bevel tot derzelver uitlevering of betaling eener som van twee gulden en met bepaling dat zoo binnen twee maanden na aanmaning bieraan niet is voldaan zulks zal worden veriai pn door één dag gev wegens het vissohen met fuiken in eens anders vischwatcr zonder voorzien te zijn an eene daartoe betrekkelijke vischocte eu v n een schriftelijk bewijs van vergunning van den igenaar of rechthebbende op dat visobwater T V H tot eene geldboete van ƒ 6 of subs gev van twee dagen wegensi bst visscben in eens anders visdbwater zonder voorzien te zijn van een schriftelijk T n liet domVapittel benoemd en reeds ondfr bt fèTif n Arnutdi tot wgbisschop gekoten Na diens Hfrt iden i erd de 5eer Eberhnrd op de lijst der muiliijtiD fTfSleld oit welke door de Regeering eene kfU e zou wurden gedaan De naam ran dezen can hdaat üad éeMer geen étingeuagien kUAk te Berlijq waut men bertpne tle zkh dal g in 848 f eer relolut oTiaire kaDsel né had ebqitden G R eering benoemde dan ook iiie den warni aanbeVole irijbiaechap ndiar den Eeér Fetdflun véldpi t een man van zeer gematigde denkwijze De nieuwe bissobop bekleedde niet lang die belrekking vrant weinig tyd DS zgn benoeming overleed hy Nu maakte t domkapitte een QJenwe emdidatenlgst op en onder de a nbe oleD personen plaatste het andermaal den naam des heereu Eberhard De Kegeering was zwak genoeg zegt de fTeser Zeil om deu heer Sberhard toen te kiezen In plaats van terstond na zijii v rkie ing geluk gehruik k is étfdiehtié bij den Koniïig fe Vtrz oeken óih neni TÓor de benoeming te bedanken ileed hij niets van dat alles bij begaf zicT daarentegen in allerijr naaHtome ten einde den Paus voor het bekrachtigen der keaze i n Üiilde te bVe ngen Die landelwljze va n deu nienwbenoemden bisschop rok destüds in niet geringe mate de aandacht i e Ifeer Eberhard lieefl vroeger steeds behoord tot de fanalietat leden vnn hef Pruisische episcopaat en dit IS nog heden het geval Daarvan hefft hij op de bisschoppelijke bijeenkomsten te Fulda zoo menigmaal de dooraluandste b wyaen gegeven want steeds was hij een der heftigste bestrydiers van de Pruisische Regeérijig De broeder des bissclgsp had lot voor Iforte dagen de betrekking vtin regent van het seminarium te l rier P e le er zal zich herinneren dat de inriohling op 9 de er op last der Rtgeering is gesloten De Nttt Znt becicnt nog de volgende bijzonderheden met betrekking tot 6et gebeurde te Trier Te Coblents had men op 17 dezSr met rouwfloers omhulde vl gq en uitgestoken welke ectjt er geinig tjijds daarna erden ingenomen waars liijulyk tengevolge van de tuïschnikomst der politie Over t aigeneen verwacht qieu ditt Ifet voorstel der heereii Uinschm en Voft ter invoeijng vm het burgerlijk huwelgk in bet geljeele Oifit lie Rp bjy deii Byksdag geen groote moeilijkheden zal opleverrn By deze rl g tieid wordt heriimerd dnt het urgerl jk huwelijk reeds in de volgende Bondsslaten ft ingevoerd T in Ijruisen waar de nifuwe wet deu listen t ctober iii werkine treedt 2 in RyuBeieren 3 in het KoninVÜ Saksen vpor huwelijken van personen niet behooreqde tot een der erl eWleKerkgenpolscbitppen Ketzij bruidegom beiden he tïij een van beiden in die klasse vallende 4 in Baden B in het groothertogdom Hes8en Daro ist idt Toor ftyiiHcsaen de vroegere zoogenaamde Prankforter en e gewezen Keurh essische dislriaten 6 in ÓldenbBrg voor het vorsiendim Birkenf 7 in Brunsjvijk Vflor echlvcrbintemssen t usscben Christenen en Israëlieten S in Saksen Cobuj g Ootha voor godsdienBligfe genootschappen nocli tot de Frotestnntscbe noch tot de Katholieke Kerk behooreqde 9 in Uao burg AMERIKA Na al de treurige ervaringen die het Nederlandsch publiek op vcel sbortige Wgzë van de Ameriknansche Bpodrwcgköorts heeft ondérvpnden gelooven wij dal de ilnimd Voor die geldbelegging vrij wel bekoeld is Het kan eojiter z n nut hebben om onzen lezers liet volgeïide dndrt de oogen të brengen dat wij ondfct den tllei van ein ruffinitter BorsenscliWindel ill de NeK Tortet Haniehzettmg vermeld vinden en dat een juist begrip geeft van de ellendige praktykefi die op de Kew Yorket beats dikwijls plaats vinden Gedurende de niddugbeurs werd den president deu beer Wheelock een ajn hem geadreeirerde brief 4oar een der ijeur knechten overhandigd De heer Wheelock meende verplicht te zijn deu inhoud i n dat Bohiyven dadelyk aan de aanwezige makelaars lilede te deelen Dé op een formulier der Western TJnioti Telegraph C geschreven en door deu president dier Mtiatschapp ondèrtéekende brief behelsde dat de Maatschnpp besloten hAd haW aandeelenkapitaal met 10 OOQ UOO uit te biielden waarvan zg volgens de nsactiën der New Yurker beurs verzocht nota te nemen Nauwelijks had de heer Wheelock dien brief gelezen toen by een tweeden ontving die van de hand van den president der Toledo Wabksh en WesternRailway C was en mededeelde dat na verloop vnn SO d gen de Maaiscliappij haaraandeeleokapitail met 1D OOU 000 dollars zou vermeerderen i fX gevolg dvarvan was natuurlyk algemeene oonst rnatie Western Union aandeelen die smorg met 76 wsren geopend daalden tot 72 4 Toledo Wabaah van 52 tot éS tJit alle bareelen kwamen makelaars toeschieten iedereen wilde verkoo en ep niemand koopen Nadat die verwarring en opgewondêuuiid eeuige weinige aunute hadden gedi urdr be gonnen eeni iMktUar ecjitb d d brieven te betwijlelen In aHetijl werd een oudertosk inge teld en men kwam tol de weti iischnp dat verscheiden directeuren der Western Union Telegraph Companjr brieven niet valsobe onderteekeningeii hiiddeu ontv qg n iVaariq zy verzqoht werden e en vergadèfing ill bet bovertjïeileelle der stad bij te öneu t e i i rendelaa hadden dit gedaan qiet net d l om de directe req s ipiddags van de b nrs to hot deq De aan den heer Wheelock g dr seerde krieren werden in de bnreels der Western Union Telegraph en der Toledo Wabash Railway C voof val h verklaard en hiervan o i el ao de beurs kójois gegeven D kalmte keerde toen fenig en de koersen herstelden zich grootendeels van de geleden daling De verliezen van enkele speculanten die op het eerste alarm hadden verkocht zyn zeer belangrijk De dader is nog niet ontdekt WW men kent de lieden die op de valsche tijdingen reeds den vorigen dag hadden gespeculeerd Cl BIWNENLA OocsA U Maa t De vereaniging tot het verleenen woi hulp aan minvermogende dgl ers ijoor Zaïd HoU md gevestigd te Kolterdan gedrongen door d noodzakflijkbeid een igen gel aDw te st obten net het aog op de vele lyders die zoo van Rotterdam als au eldet hulp bebo ven doet een bproBir op ioada 9 welg ind ingezetenen ten eindi haar voornenen t opdersteuueq i iigezien ook Qouda onder d e plaatsen kan gerekend wgrdeq wier miqverpiog ide 09glyders belangrijke hvjp wordt toebedeeld De vereenigMig dpet dit met te meer vrijheid omdat zij in Gouda nqg geene begunstiger ot joutribueerende leden telt Op verzoek d r nqrepiiiging hobbeq wnige inwoner dezpr gemeente zich bereid verk i rt tut het innameleq xao geldelijke bydi Rgen ten hfèocve dijzer verqeiiigiug waardoor ieder in de gelqg nhe d lyordt gesteld v an üyn belangatoiliqg te doen hlykrn In den loqp der vfdg nde wei k al r ne lijft ter inteelfening dfiartoe wq deu itaqggbqd r VVy twijfelen niet of by dene gelegenheid z d opnieuw blyken dat ook in Qoqda lieUofl gk d ui groote mate gevonden wordt Gistrren avond had ivan h ïïb het departement Gouda der Mti iisüh ppr u nijterlieid de aangekondigde vuordraplit plaati van iteii keer de Beiicker van Aiilwerpeii Ben vrij lal ijk publii k volgde met naiidaclit de buMeiide rede van ilcii Belg sollen Irer iar die blyken gaf dat hij op zijn gebied volbooien thuis IS en die de btnydenswaard e gave bezit om iin dei goeden zin populair te zijn In het eerste gedeelte der voordreolit behandelde de beer de Beucker de algemeene voorwaarden van den plantengroei en verklairde eeiiige merkwaardige feiten uit bet leven der planten Na de ptuze beantwoordde bij eetiige vraagpunten die hem op zijn verzoek door aanwezigen waren voorgelegd Zoo sprak by over het ten tn toppe itr boomfn over de mididen on Wy meenen den tolk te zyn v an bet publiek als wij het departement der nijvefbeid danken voor deze kenoismaking met de Beueker AlUen bNlreuien we de nijdige stretp door d danie op de tpegaiigsbiljetten want vele dames zonden raker ipet genoegen deze voonlroobt gehoord hebben Do enkele ilie zoo gelukkig waren beter te zijn ingelidtt hebben zeker ban avond niet beireufd Aangenaam zon het ons zijn indien op de een of andere wyze bet publiek m de gelegenheid werd ge steld de kennismaking met den heer de Beuoker aiin te houden vWij Itlians roepen hem een welgemeend i tet eeriient toe Ia de tweede kane i8 Dsoderdaghet afdeelingaonderzoek vaa venchillende wets ntwerpea aangevangen DiDsdig nst worden di gawone zittiagea liervat Enkele bladen melden dat er rcnig bezwaar cfi iit te zyn gerezen omtrent de toelating an dr A K i yper als lid der tweede kamer Men zcgi dat hp zijn radiaud als predikant t welk hij by zijn op Uedtn als lid der wetgevende vergadering zal moeten verliezen zou verlangen te behonden en dat hij Heen zijn emeritaat niet zyn ontslag zou njingevraagd hebben u Naar men verneemt is door den mhiister rag oqrlog een commissie van officieren benoeqid tptt oinpe een onderzoek in Ie stellen naar de redenen die het verminderen van bet aantal kadels aan de kon militaire akademie veroo ifken eo naaf de middelen ai ii dien twBtan door een reaigaDiaatiavefbet v ring kni i en fanbrengen De aad der gemieente Schoonhoven heeft onder zekere voorwaarde ƒ MO ter beaehfkking gesteld van de feestcommissie aldaar en behoeve van de feettvierittg op 12 en 13 Mei Voor het nationaal g chent is in dw meente ongeveer 160 ingezameld Ter gelegenheid van het jubileam van Z M den Koniqg op 12 Mei zal van wege de FostduivcaSociëteit u Eipérance te Maastricht een conoonri van postduiven worden gehouden tusschen Mast ht en G r r bi ge Y or dieo inedatryd y 9 prijzen uitgeloofd tot een gezamenlyk bedrag nu 150 Sedert jl Donderdag zijn te Utrecht geene gevallen van a i4 ec $ fkoicra ngngeven iJ iosdfg werd de afsluiting van ecne besmette pump in de Gruttentreg verbraken bev uden Mfnni ik de zuiger uit de uoinp gelicht De van besmetting vrrdai lite pomp iu de Boogstraiit ijk B is llians weder lu grtiMiik gegeven j in wyk M echter en in een slop op de Mariaplaats yn uoch enkele pompen door het legn eo T n ei a ketting om den sUoger afgesloten Utr Dagi Vf Hifli er nu binsenteadiebe uken beeft ter algemeene kennis gebMcht dat de examens ter verkryging van acien van bekwaamheid voor bet middelbaar oqderwjia yoor het jaar 1874 afgenomen zuUao worden in den loop der maanden Mei en Juni aal staande Zy die zoodanig examen ersohen af leggen worden verzocht zich vóór 15 April 1874 sobriftelijk aan te melden aan b t d p van biuiiefUqdsche zaken en d Ufbü nauitrkeuj ig op te gevw tot welk examen zy toegelaten verlangen te worden met aanwijzing van lettei en aomiRer der programqia l vastgesteld bij de kon besluiten van i Hebrunri 1864 U NovemiMt 1867 i Febniui ia68 en 11 Co b r 1869 Uit Groningen meMb men dd 13 M rtr Nauwelyks was hier gisteren namiddag bet telegram aangekomen houdende het bericht dat de Tweede Kamer de Vestingwrt had aangenomen of uit vele particuliere woningen werd de vlag uitgestoken Heden wappert da voderlaod che driekleur vi n alle open iare en zeer vele bgtondere gebouwen Die weet welke uadeelen en belemmeringen juist deze stad gedurende zoov le meoBoheuleeftyden door zynq vrstingwall in I heeft qndervpqdfio en boe dikw gla van hier uit 1 het mogelijke is gedaan om daaraan een einde te I makon doch tot nu toe altgd te vergeefs al de vreugde beseffen die op dit oogecblik zich biunon onze atad doet opmerken Gedurende de tentoonstelling vfiii tuinbonwvoortbrengseleo te A i terdam in het Paleis voor Val vlyt vaq 11 to 16 April ai er van wege de aJGd Amsterdam der tlollandschiii Miyit ebappy van laqdI bctnw tear houdeqtentoqnstelling woi i eq Kehqoden die geopend zfl zyn Zaterdag 11 eq Zondag 12 Apid Op de Dinsdag gehouden vergadering der a diqling Haarlemmermeer der Hollandsahe MaiUsekappij van iLandbouw kwam ook liri groot veraohil van ibeenielg ter sprake in den jongtten tijd gerezen tusschen twee landeigrnaren in de Haarlemmermeer de heeren an de Blocquery en Amersfaordt omtrent de braikboafI beid en bet proetisoh nut voor ilen landbouw van de ifascala stoileu volgens Liernur aalelael veruunetdte Amsterdam en te Leiden De Veorzitler achtte aene oploaiiag dezer quistie zeer wenaehelyk en stelde ten einde tot een zelfstandig oordeel te kunnen geraken den leden voor dezen zomer op een nader daarvoor aan te wijzen terrein voor rekening der afdeeling proeven te nemen met de Litmar meatstoSen niet alleen aaaar tsnis laan te wenden de oheaische mrststofibn volgens bet stelsel Geprge VnUe over welks gunstige reanltaiteu in den laatsten tijd yt verschillende oorden in Nederland zeer bebingwekkende betichten inkoBea Het bestuur der afdeeling verklaarde zich btreid voor een zorgvuldige proefneéiing da lor op liek te inamea la aCwacbüag van nadere voorschriften tec voorkoming van de terapreiding der longziekte door het ter weuie brengen van verdacht rundvee wa rby de ivrije beweging van het vee niet meer dan voletiekt noodzakelj zal worden belemaend beeft de commissqria des konings aan de gemeentibestoren dezer provincie namens den minister van binnenlandsche zaken verzooht voor zoaier lioh van longziekte Hsltt un as in bunne gemeente bevindt elke nr naing l t Tarnxr vaq zo daqi vee ran den ml naar de weide a hankelijk te stellen van eene üljIWgi M t ï x geewaiueerd vee lits inb9n e i l dat de t eheel kqppel woartAS itit itt behoort is ingeënt 1 Ji Jt 1 1 1 7 Ia eef b4 V Bl9 VIA bela ig telle iden iq de uk van het volksonderwijs uit rersohillende streken dea jndi op udag $ dezei te Amsteidam geboadea erdeu de volgende baoiwcn gsiwaien Pe vergadering overwegende dat de algemeene vtilksootwikkeling ia Nbdaiiaad giet het eil bereikt beeft w tcap zy in oazeo tyd behoort te staan 4at door d gewichtige reraobiJBsèlen op kerkeKjk fla updig en o itschappelyk gebipd ee vetbqogiag dier vclksoutifikkelmg gebiedend wordt geeiocht dat die verhoogitig bij de bestaande Wetgeving niet in voldutade mate bereikbaar is dat het karakter der openbare lagere school in haar verhouding t t b t bij nder onderwas moet gehandhaafd maai dat overigens de wet op bet lager ouderwys moet gewijzigd eu tfiigebreid worden dat in die wy inx eu uitbreiding de beste waarborg ifslegen is te en de ongeoorloofde ingryping van kerkelyke riohtiujcen np staalkundig gebied spreekt de wenschelykheid ait 1 dat omtrent de noodzakelijkheid van bervor iiig op lilt gebied een algemeene volksovertuiging gevestigd worde 2 dat oMt atle gepoete middeleo de harroraipg ffrde voorbereid II De hoofdpunten waarop naar de aieenittg dezer vergadering de hervorming der wetgeving op bet lager ooderwys moet worden gericht zijn 1 de invoering van den leerplicht waarmede beboort gepaard te gaan 2 de verbetering van bet onderwys Eu wel o a a door verhooging der nderwyzerstrnctemeiiteq i door uitbreiding ran bet onderwijzerspersoneel c dt nr vuaucrdertnH eo vcfbeienpg van de gelegenheden tot opleiding ven opderwij ere i d door verbetering van bet schooltoezicht a U algemeene orgauiaotie dcr herhaling ea raort etting van het onderwijs Voor de punten 2a en 2ó en 3 zijn meerdere centtalisatie en brelung r de ta grooH maeht der gemeenten onmisbaar m De v gadering tffedi de wenschelijkheid uit dat een vrreeiiigmg tot stand kome die het vastgestelde programma tracht te ver iie falu e dooi in veroann met de verkiezingen inriocd uit te oefenen opde openbare meening Zg nooillgt het bureel nit met het hoofdbeatuar der Vereemging voor Volksondervgszlcb in verbinding te stellen ten einde die VereeBigiiig door wijziging h irer organisatie dat gewenseht karakter ie doen a innemen eo voor het geval dat deze poging niel mocht slagen stappen te toru tot oprichting eener zelfstandige Vereeniging Te Amslerdam ii in eene bjJMnkamst ran i d atricelen eene commissie uit bun middfn belast een adrcsin tq djenen In eepe Woensdag avond gebowdeu verinidtriag van de efderling Amsterdam ma het Nederlandsch ToqaeelverboDd weid de volgende motie aangenomen t ue der eerstq voqtwatnloi ter vestiging vao era goede tooneel bestaat in een uilgebreid repertoire van goede stukken Onre letterkunde iiq bezit vele pelqq hetay oonpreikkelljk f aan den vreemde ontleead die giootp mensobkupdige en dramtiliselie waarde hebben dpoh wier vorm nirt meer beantwooiUt lan da eisohen van den tegetiwoordigen tijd Daarom Mt dq af qeling A iaterdan a A vyfivau baar Iw door h t b j iu9r aan t wyzeq het ondenoek Op welke vaA die stilkken door eqne oordeelkundige omwerking opnieuw met kans van goeden oitilag kvin 9 word tOpgev d De meting v q de duiqep Jaogs dq Noordzee in Zaidholland in het afgeloopen jaar vergeleken o qt die in 18 S toont aan ditl in 1873 dé dninroet W 5 ooce l 7 meter de hoog V4ter ga 8 meter duinwaarts en de laagwaterlyn 8 meter zeewaarts tijo vecpUatat terwijl de Juinvoet 0 U4 meter verlaagde Dei aotiog in 1873 vergelekto met die in 1857 toont integendeel a R dal de dainvoet 7 outer afuam de hoog es loagwaterlynen lo reapectivelyk duinwaarts B en 17 meter verplsatoen terwyl de duinvoet 0 08 meter was verlaagd De Fransohe Bevue Induitrielle deelt het volgende de den tegen woordigea taMand van het artikel steeokolen met betrekking tot dea grootea aandrang om te txrioopen ia bet licht te stellen Zemnti Ogjeittea aaa steen bolea nnneii ztt deixr da eii te zamen aan dezelfde table d hdte in een klem ttai in h t departeaenl der Sonme Hen beh oeftniet te vragen zegt het blad of toen de labriekanten dien dag door al die agaBHeii beiodbt werden zich haasten om te koopen If £ lbcrfehl itictf dezer dagen het Sjoiig dochtertje van een wever aan de gevolgen van het touwtje springen Het kind bad 100 slagen aehter elkaqder getproogen ea kon toen van vennoeidheid niet meer Des middags klaagde het over pyo in het lijf en reeds s avonds stierf het onder de hevig te iourten Oudere eo laeraar in da gyaniaetiek mogen er wel ep letten dat het eoaehahiig dikwert nuttig spel niet overdreveu worde Dit kind is ei niet bet eerste slachtoffer van Betreffende h t ootelag dixir de HoU yzeren spoorwegmaatscbappij aan eeuij en barer beambten gegeven schrgft mrn aan het D e i Gr het volgende De haofdodministratie van de spqDrwegmaatscluippij werd door ii mand die onbekend wilde blyven gewaarschuwd dat un een der stations bedrog nut kaartjes werd gepfcfgd en wel op de e wijze Een der boogere ambtiMuiren rarontwoordde wanneer hy b v dertig kaartjes kreeg v u 1 30 de drie hocBfte of laatste nommers niet als niet olgegeven en daarmede werkte hi dan in overleg met den conducteur door te herhaaldelijk te verkoopen Dertien conducteurs onder ijrie er waren die tien en twaalf jaren dienst hadden wareu de medeplichiigeu van t ee hoogere ambtenaren en hebben hun schuld bekend Menigmalen verklaarden zij berbuw te hebben gehad en hqt bedrag te willen staken doebi telkens werden eij door een der ambtenaren oaagf wakkerd om te voilharden ten einde meer g ld te krijgen In bet geheel zal de maatschappij door het bedrog een drieduizend galden hebben verloren waarvan de helft door de ooudueteura is gezakt en de andere door de bedoelde twee hoogere ambteaarea gedeeld is Vervqlgd zal de zaak nut worden oca de eeuvoa dige reden dat er geen getaise lyn i want hoewel de administratie toen zy ewaarschuwd was de bed tegers op faeeter daad heeft wetea te betrappen en te dien einde vertrouwde persouen inden arm bebbeu genomen is haar dat niet gelukt zoodat men eenvoadig slaat voor ren bekenteoU ven de daaers zclveu By ontalaau van dezen zal zg het das dienen te lat De iodar talrijk don naar gewoonte blizochte 49e Algemeene Vergadering d Vereeniging ven en voor Ned Indttstriëelen Woensda tte s Hogegehonden werd door den voonultei dett bear A H Bigeman geopend met een terugUik op bet iwaatrjarig verleden der Vereeniging hy deed daarbg de vroeg ot de Vereeniging genoeg gedaan had en genoeg verkregen en zoo by in geen eptieht daarop bevestigend mocht antwoorden zou het toch onMItiJk zijn datgene voorbij t ien wat wy bebbe vervieht e wat denyverheid ook tengevolge derbemoeiinu va de varceaig ng heeft mogen verkry gen Zeer zeker mocht zy zich tegenwoordig in een veel grootcra mate vaa algemeene beUugstelling verheugen dan voor 12 jaren bet geval was de openbaarheid aan de vergaderingen en handelingen van den aauvaag af geschbnkeu eni de Heiertaiidecte Induêtrieel hebben onbetwistbaar zeer veel gqeds BUgericbt en tegelijk andere maatschappijen geprikkeld om met meer toewgdiug oau de zwik waarvoor zg waren in bel leren geroepen hare khrebten te jryden Zelf nu 10 jaren lid van het bewind en acht Jiren als voorzitter der Vereeniging met het vertrouwen zgner aradeledea vereerd gevoelde hg zeer wel hoeveel er olitbrak om met volkomen voldoening op deutdfgslegden weg Ie kuouen terugzien doch lo het vertrouwen dat hij op de voortdurende welwillendheid ta medewerking der leden en van den secretaris der Vereenigiug mocht staat maken bad hij zich opnieuw eea keaze voor drie jaren laten welgevallen Bg de intrede van dat tydperk wenaehte hij niet aUeen de ledea der Vereeoigiug maar alleu die hier te hmde op den naam van indnsirieel aanspraak mogee maken op te wekken om ib deze Vereeniging te arbeiden aan de belangen der aijvcrbeid Ook de heeren J M van der M de eu L A U Hartogh hadden opnieuw het buit bijgedragen mandaat als bestuurs c leden aanvaard Vervolgens werden voor nog twee bestaande vaoatnreo beaoemd de heeren J Hf A Diepen te Tilburg en A Howfau te Amsterdam Na het verslag van den secretaris 4at tot eea belangryke discussie aanleiding gaf o a ook orer de roorge