Goudsche Courant, woensdag 18 maart 1874

Woensdag 18 Maarti 1874 N 1491 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda eo omstreken De inzending van advertentiön kan gescbieden tot één nnr des namiddags van den dag der uitgave bewjji nn Ter niiiiig na d o igenmr of reohtlieb bende tip dat visoltwater J S tot ecne geldboete van ƒ 2 of aabs geT VrfD één dap we Piis het te Gnnrla zonder sohrifteJijke toestemiBin van Burgemeester en Wethoudera nerpen van a cli m het tot openbare dienet bestemde water Ku bo eiidien allen in de kosten inrorderbaar b j lijfsdwang Burger lijke Stand GtsosEN 11 Maait Msgdalcna Cornelia Maria oodera F Jansen en J M SneHeioan 12 Pieter ouders L Teijgeman en C F bcharlemnn 13 Theodorus Cornells oudpra P T den Riet epi K F Verboek Mietje ouders E S C l8 ep S Daiidsoa OvKBLiDFNt 1 Maart J H Mark 11 w 13 J de Kroon 7 d A van Ëgk huiavr van D van der Noot 75 j A M Höitingh 3 w U M C Borst 77 J ADVEBTENTIÊN GEREIT STBAVBR ANTHONIA VAN dee WANT Gouda 13 Maart 1874 Receptie 22 Maart 1874 E S CATS DAVIDSON echtgenoote van Gouda 13 Maart 1874 Bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda is te bekomen eene CANTATE roor KOOR ORCHBST en DECLAMATIE ter gelegenheid van Konings Zilveren Rroiiiii52 sfeest den IS MEI IST Woorden van D RüIJTER Muziek van Joh W WENSINK Opgedragen aan de Liedertafel Apollo en de Orchest Vereeniging Pek Asfbea ad Astea P R IJ S ƒ 0 08 KiilKBFIISf Namens de COMMISSIE voor de FEESTVIERING in Mei a s wordt verzocht dat Stadgenooten die bij den rondgang aan de huizen niet in de gelegenheid waren bjj te dragen hunne giften gelieven in te zenden bg een der Penningmeesters en daarbij op te geven welk bedrag voor het feest en welk voor het geschenk Ijestemd is De Penningme ters der Commissie voorn Gouda P GÜBDEWAAGEN Febraari 1874 D RÜIJTER Ter bevordering der PAARDEN en WEEKMARKTEN zal de Trekking van dé 5 Serie der Verloting te Woerden plaats hebben op WOENSDAG 8 APRIL e k Deze loten hebben de Oranje kleur De prijs van e én Lot is fl Voor 10 ontvangt men ELF Loten op franco aanvraag verkrggbaar bij den ondergeteekende en bg hen die zich met den verkoop bela st hebben Namens de Commissie J DB VRIES EOBBÉ Secr Vrije Weekmarkt KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Weesp brengen ter algemeene kennisse dat de WEEKMARKT CQn aanvang zal nemen op DINSDAG den 14 APBIL a s dat die Markt geregeld eiken DINSDAG zal gehouden worden van acht Uur des voormiddags tot drie uur des namiddags dat alle zaken den LANDBOUW en de VEETEELT betreflende op deze Markt zullen aangevoerd mogen worden zonder hefflng van eenig Marktgeld Weesp 10 Maart 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd W BRUUN Jz 1 De Secretaris J J KUNEMAN Voor eene der grootste en meest solide BEANDASSÜBANTIB MAATSCHAPPIJEN wordt een flink en actief AGENT gevraagd Alleen komen zjj in aanmerking die goede referentiën en vele connectiën bezitten Adres onder letters A B C bjj den Boekhandelaar E DE BONT te Rotterdam doosjes m twintig erscbillende soorten éénjarige BLOEMZADEN met aanwijzing van kweeking en behandeling zfln verkrijgbaar te Gouda per doosjea 1 bij S B van LEER Xaookdoosjes met KRUIDEN voor Likeur per doos 0 75 Prijscouranten over diverse zaden fraruo D JACOBSON Haarlim Openbare Verkoopingfen op DING8DAG 31 MAART 1874 des voormiddag ten 11 ure in het Kofi huis Goodebaks Welvaeen te Gouderak van eene en LANDERIJEN groot 3 hectaren 47 aren 46 centiaren staande en liggende op Middelblok te GOÏJDERAK en op WOENSDAG 8 APRIL 1874 des voormiddags ten 11 ure in het Koffijhnis aan de Eeeuwijksche brng te Reeuwijk van een HUIS ScheepmakeriJ en ERF groot 12 aren op s Gravenbroek te REEUWIJK Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore vap den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda ECHTE EAU DES FEES a 1 50 bij Ch VAK VIVE Je Coifl eur et Premier Posticheur Turfmarkt Gouda HAAR en BAARD VERWEN in blond bruin zwart zonder hnid of linnen te vlekken als men de flacon half verbruikt heeft en t bevalt niet alsdan geef ik met alle genoegen de betaalde 1 50 terug Jll PaTE PECTORALE en OOM PASTILLES POTJES GEMBER orgineele verpakking en blikken versche PERZIKEN ü 1 30 alle soorten van versche en gedroogde GROENTEN FRUITEN en VRUCHTEN galantine de veau Marbre en Volaille Schilpad en Londonderry SOEP Echt Liebig VLEESCH EXTRACT ZALM KREEFTEN SARDINES PALING in gelei Jap SOIJA geconfijte PEEREN P TE DE POMMES enz STAAL vanille en WonnFückjes geurige THEEËN alsmede beste Chin GRUISTHEE a 1 40 perKilogr Oosthaven P J MÊLEERT No 765 der beroemde VVckel jk8che Zarncnsprakcn Uitgave J J H KEMMER te Utrecht is heden voorbanden bjj den Boekhandelaar A BK i N K M A 2sr Lange Tiendeweg te Gouda HOEDENMAKER Daar het hier in Gouda zoo zeer aan een maker of vermaker van Hoeden ontbreekt wil ik ondergeteekende de Inwoners dezer stad instaat stellen hunne Hoeden te laten Maken of Vermaken naar welke smaak zg verkiezen Müu Atelier daartoe uitmuntend ingericht wacht steeds op zijne geëerde bezoekers om zjjne voortbrengselen te kunnen toonen Het OPSTRIJKEN van HBBRBN ZUDENHOEDEN kost f 0 15 8 J INDERMAttR HOEDENFABRIKANT Gouwe te Gouda B j A BRINKMAN Boekhandelaar te Gouda is te bekomen iillifllölC Il mlJ f MM lllijLui jJL i GEDENKPLAAT 12 MEI 1874 Gedrukt op zwaar plaatpapier met tint en opgedragen aan Z M den Koning Prijs 0O CENTS Gezondlieid Kracht en Levenslust geveu de algemeeu in gebratk zjjade Engclsche Gczondhclds Plllen ook bekend onder den naam van Oal Slijm en ftfaagfpillen De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Bnropa en Amerika ten deel gevallen is groot Zü werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal slechte apg vertering onaangenamen smaak in den mond bg hel ontwaken hoofdpjjn misselijkheid Zg versterken het gestel verdrjjven huiduitslagen verwekken eetlust terwgl zg bovendien gunstig werken op den algemeenen gezondheidstoestand Verkrijgbaar in doosjes 25 en 40 cent te Gouda bjj den Hfeer J C ZELDENRTJK Droogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bg C T HAZBXBïiïO nMp Namaaksels lign hier niet van bekend Gouda Drnk nu i Btiakawa De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAGf DONDERDAG en ZATEEDAG De prgs per drie maanden i 1 75 franco per post 2 Kennisgeving BUBGEUEESTEB eo WETHOUDEBS der ge eenti Goaüa gelet ap de Wet ran den 4dea Jallj 1851 StaalMid a S7j regelende het Kieeregt en dts tieiiueiaing ran afgeraardigdeu ter Eerste en Tweede Kamer der Slateu Oeneraal mitsgaders den rooatcr hunner aftreding llreagen ter algemeene kennis dat delysten aanwgzruile de personen die binnen deze Qemeeute tot bet kiezen van Ledeu van de Tweede Kamer der SlutenOeMraal van de Provinciale Stalen en van den Gemeenteraad beroegd zyn zoodanig als die Lgstra uu zqu berzien alsmede de Slaat hen aanirylende die vau deze Lijsten zjjn moeten warden geaobrapt gedurende teertien dagen van dea voormiddags 10 tot des namiddags 1 nre ter inzage van een ieder op de J Uaieeiyie Secretarie lyu iiedërgelegd tcrvul bovendien deze Lgsten en Staten z n aangeplakt de eerste aan den ingang van de Sint Anlhoniettraat bg den Kleiicef de iweede in de Patertleeg bg het fTeethuit en de laatslgeuoeade aan den ingang van den Korte Oroenendaiil bij de Markt Voorts wordt heriiiuerd dat elk de vereieohten van Kiezer bezittende bevoegd is legen de Lgstcn iMZwaren in te dienen wanneer daaiop 1 Zgn naam o dia van een ander tegen de bepaling van Art 8 der Wet niet of niet behoorlgk voorkomt V l e naam van iemand is gebragt die hetzij een of meer der in de Kiezers gevorderde rereiscbten mist of uitgesloten is hetzij op de Kiezertlgst eaner andere genMente staat En eindelijk dat de bezwaren binnen veertien ia en na de dagteekeuing dezer kennisgeving btj verzoekaohrift op onge iegeld papier door de nooJige bewgsstnkken geitaafd aau den Oemeeolrraad beboolen te worden ingediend Gedaan te Gouda den 14 Maart 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DrOOOLEBVEK FORTUI If VAN Bbkobn Uzkndoobn Bultenlandsch Overzicht De nat vergadering heeft besloten de voorgeno en wederinvoering der belasting op de geraffineerde uikert met den In Aug 1875 te doen plaats hebben In dien zin zullen onderhandelingen met de drie regeeiingan welke de conventie van 1884 mede onderteekeud hebben aangeknoopt worden De bedevaart naar Ghislehurat heeft reeds een aan Mg genomen Houher is Vrgdag der aaris vertrok en Het nrbeidersoomitc te Pargs zendt op eigen kosten eenige afgevaardigden naar de feestplaats Het huwelgk van den hertog van Edinburg heeft te Londen weder aanleiding gegeven tot eene dier indrukwekkende manifestatiën door welke bet En gelsoho volk zoo gaarne zgne gehechtheid oan het koninklgk geslacht doet blgken De algemeene vreugde werd nog verhoogd door de gunstige berichten Wflice hij voortduring van de goudkust kumeii liet vredtsHiotaat is thans eiüdel jk uit naom van koning Coffe onderteekend De magere geldelijke schadeloossteUing welke Engeland zon moeten ontvangen zat waarscbgnlgk naar generaal Wolseley meldt niet eens in haar geheel uitbetaald kannen worden De opperbevelhebber beschouwt dit punt echter als fltn onder geschikt belang tegenover de groote staatkundige voordeden welke hg bedongen heeft Het laat zich aanzien dat dit vredestractoat wellicht een der laatete regeeriiigidaden van den barbaartchen koning der Ashaiitgnen wezen zal Na zijne kracht gebroken is beginnen de verschillende volksstammen ep zgn grond gebied die hg tot dusverre door vrees in b lwaog hield van hem af te vallen Het laatste bericht vau Ospe Gout luidt als volgt De EngeUche troepen ziju bgna alle weder ingescheept Generaal Wolseley lal den 7n Haart vertrekken omdat hg erst de nnkomat van den nieawen gouverneur Berkeley aiwtcfat De troepen hebben op dra terogreobt voo T tia ii t j irrrIgkheden te worstelen gehad daar de rivieren door de regens sterk gezwollen waren De heer Gladstone heeft ia een open brief zijn voornemen te kennen gegeven om de leiding der liberale jwrtg te blijven voeren zoodot de tijdclgke rust welke bg zich denkt te veroorloven hem zelfs nirt beletten zal geregeld aan de zittingen van het parlement deel te nemen De eerste bijeenkomst van het door de laatste stemmingen aangevulde hnisder gemeenten welke met ene troonrede geopend zal worden is vastgesteld op den 19n Maart Piaroeli heeft een brief gericht aan zgn kiezers te Buckingham waarin hij zegt dat het kabinet is samengesteld uil mannen die de instellingen des lands tnllen handhaven en de rechten van alle standen verdedigen In de Vrijdag gehouden vergadering van de Duilsche legrrweiscommissie wtrd art 1 vaststelling van de eteikte in vredestgd op 401 659 man verworpen hetzelfde lot onderging het amendement van conservatie re zgde voorgesteld om de sterkte te bepalen op 384 000 man en wel met 24 tegen 4 stemmen Artt 2 en 3 betreffende de vaststelling der kaders werden aangenomen met 16 tegen 12 stemmen centrum en Fortsohrittspartij De nationaal liberalen zullen bij de tweede lezing voorstellen doen tot bepaling van een maximum en minimum van de sterkte in vredestijd wanneer de regeering op dat punt bigkt in transactie te willen treden Het Faterland te We nen maakt een pauselijke encycliek van den 7n dezer aan den Oostecrijksche bisschoppen openbaar geriolit tegen de confesaioneele wetsontwerpen die bigicbaar ten doel hebben de katholieke kerk onder den verderfelgkea drUk van het staatsgezag te plaatsen en haar aan zijiio willekeur over te leveren vergeleken met de Pruisische weiten zgn zg sohgnbanr gematigd maar in weikelgkbeid ademen zg deozelfden geest dragen zg hetzelfde karakter en bereiden ig der kerk m Oostciirgk dezelfde rampen De paus protesteert op meuw tegen het verbreken van het coucorduat noemt de beweerde verandering die door het onfeilboarheidsdogma iii de kerk zou hebben piniiti gegrepen een oiizilig voorwendsel hoopt dnt lic bisscboppeii oor de rechten der kerk zullen waken en rerkluart teïci s dat hg op nieuw den 7n dezer in een brief aan den keiier van Oostenrijk de en bezwaren heeft nirt te dulden dat de kerk aan een vernederende onderdrukking en zijne katholieke onderdanen tan den hcftigsteu kommer blootgesteld worden ADVEETENTIËN worden geploatet Ton 1 5 i els i 50 Centen iedere regel lueer 10 Centen GEOOTE LETTEES worden berekend naar plaateruimte Afeonderlgke Nommers VUF CENTEN FRANEBUE Maandag of Dinsdag zal in de Fransohe Nationale Vergadering de nieuwe kieswet worden ingediend waarmede de constitutioneele commissie eindelijk gereed is gekomen De voornaamste bepalingen zijn de vpigende D a evoardigden worden benoemd bij hoofdelgke stemming en niet zooals thans departementigewgze maar bg arrondissementen elk administraiief arrondissement vormt een kiesdistrict de arrondissementen welker bevolking t cijfer van 100 000 overtreft benoemen een afgevaardigde meer voor elke 100 000 zielen of gedeelten daarvan In dat geval worden die arrondissementen in enkele kiesdistricten verdeeld volgens den bij deze wet gevoegden staat welke niet anders dan door een wet kan gewgzigd worden De kiezersleeftgd is bepaald op 26 jaren thinsSl jaar Volgaas art 5 worden op d ktetmlijst gebracht 1 de in de gemeente geboren kiezers zoodni zij zes maanden aldaar hun gewoon verblijf hebben gehouden 2 de elders geborenen na een gewoon verblijf in de gemeente van drie jaren 3 de fuugeerende ambtenaren en de voormalige ambtenaren wanneer rij een pensioen trekken hetwelk uitbetaald wordt door den rijksontranger tot wien ressort de gemeente behoort en de geestelgken en bedienaars v n den godsdienst bij de door den Staat erkende kerkgenootsctiappen mits zij aldaar op bet ongenblrk der jaarlijksche herziening van de kiezersigst gevestigd waren Omtrent de afgevaardigden zelve komen in het wetsontwerp de volgende bepalingen voor Een afgevaardigde over wien een vonnis wordt geveld betwelk onverkirsboarheid medebrengt verliest zijn wetgevende function De afgevaardigden mogen geen imperatief mandaat aanvaarden De Kamer zal de nietigheid eeuer verkiezing uitspreken zoodra het bIgkt dat de verkozene een dergelijke verbinieuis mocht hebben op zich genomen Gedurende den duur eener zitting kan geen afgevaardigde terecht gesteld of in hechtenis genomen worden wegens een misdrgf waartegen gevangenisstraf IS bedreigd dan nadat de Kamer van afgevaardigden verlof tot het instellen eener vervolging zal hebben verleend Van de kiesbevoegdbcid verstoken zgn de verooc deelden wegens misdrijven de niet gerehabiliteerdekooplieden welke door een Franscheof baitenlandsche rechtbank failliet zijn verklaird de onder het toezicht der hooge politie geplaatste personen en zij die door recbterlgk vonnis van de uitoefening vaa bet kiesrecht verstaken zijn verkinard Verkiesbaar voor de Kamer van A jfcvaardigden zijn alle kiezers zonder onderseheid of zij al of niet een zekere som oan belnsiing betalen zoodra zij den leeftgd van 30 jaren hebben bereikt Zij zgn echter alleen verkiesbaar 1 in het kiesdistrict waarin zg huu wettig domicilie of hun werkelijk verblijf hebben 2 in brt departement u annii bun ouders gevestigd waren tgdens hun gebaorte 3 in het departement wiiarin ij gedurende vgt j uen in de persoueele belasting zgn a iii e l igen geivee t 4 in het ileparte ment iloor litlvvelk g vrueger naar een wetjjcvende veijjadenng iijii afgeva irdijjd geveest ol woarin zij een openbare bitrekking hebben bekleed 5 in het departement waarin zg in een van de vier directe belastingen zijn aangeslagen De niilit iireii iii actieven dienst en de daarmede gelgkgisteidc burgerlijke nmbteimren zijn niet ver