Goudsche Courant, woensdag 18 maart 1874

kiesbaar terw l de militairen in acticTen dienst ook M ft Tertièiafgen kniincn deelnemrn QaT rre igl aar Su de betrekLing aii lid der Kamer ayn alle bezoldigde opeubare lnndsb dieningen met uitzondering Tan die van Minister ondersecretaris van Staat ambasmdeur prefect tan politie procnreor generaal b bet huf ntt cassatie pro£urenrgeneraal bq het hof van appèl te Farija proeureiugeueraal bj bet hof van rekeningen BINNENLANP QpvSA 17 Maam y f Uit Moordrecht wordt gemeld Vrydag avond werd de winter avondsehool voor dit seizoen weder gesloten Het aantal leerlingen heeft dezen winter 106 bedragen Zij w od a leB boven cla 10 jiröh en VerSoh ridfene hUdnef Ifcbbèn noeit de I dagschool bezocht daar zg op zeer jeugdigen leef iMs dë f b iekeb bij JüA iriieltl gebezigd B aMéeliDg T n hët Schoolverbimd die hier steeds met grooten er arbeidt en ook vruchten van haar werk ziéi trad bg deze gelegenheid weder krachtig op Madat eerst voof leden en belaiigalelli nden onder vrölke ttiiina T le ouders der leetlmgeu met blijkbaar welgevallen proeven gegeven waren van de gemaakte vorderingen werden er belooningen uitgereikt wegens getrouw sohoolbezoek aj besiöodea t t verschtUende klMdmgstukkeo 47 leerlingen hadden geen enkelen schooltijd versnijd ü één schaolt d 9 twee schooltgdeu 6 van drie tot vijf schooltijden Deze allen ÖQtring n een tleediogstuk Leerlingen a ouders Werden door den voorulter der afdedling den heer G A van Houweiiioge Gz ten kraoht ste geweien op de gifoold voMdeelen dia goed onderwgs roor bet gansehe leven geeft ook de Btrgemeester bet igde zgn bijzondere tevredenheid over bet goed rag dtr lecrliR n Het heefl al neder ntet ontbroken un roime bi idngen tot dit schoolfeest e aUaeling van bet Mhoolverboud ondervindt bier steeds groote mede werjiing Voor eenigen t d heeft i g een avond genijd aan lle bebami img raufaetgewiohtigedHrambAchtsscholen fin ook mi ite bewaarscfaolen fti vooi bereidii g9klnese Toor de Inhere school Mit veel belnigstelling ujn die ditcuseieii gevoed en aogehöprd en is er be sloten tot lÉeer dergelijke bijrenkometrn Efue dergclyke onderlinge gedaohtenwisseling over de belangen van hat ondefwgs kan met Miders dan goede vruehten dragen I e redergkerskaner Vooruitgang te Stolwgk gaf 11 Z itetdag in het aahosllokukl een openbare voorstelling l e stukjes de Hoed Van Frans 11 i het Godsgericht tn V eg net de tmancipatie werden flink uitgevornl zoodal het tairgk publiek toonel it Stolwgk als van elders opgekomen door vele bgvslt j betuigingen zyu hooge male rau tevrtdenheid te kennen gaf Zondag avend u bet volgead i2 u r telegraa it laiig dd 14 dezer ontvangen In berichten uit Atchin woiidt bevwigd dat geue1 1 van Swietea ouder de kinne Kadjahs aan d kusl racb te verspreiden proclamaiies waarin hg nnnkon digt de onderwerping der Atdiuieezen en ook de jMÜftjihe tot onderwerping aauapuort ben oeloveiide j t Nederland den bandèl bescliermeB en den godsdienst eerbiedigen zal Over t algemeen weideren de Ra jab8 hirrian geboor te geven en gaan lij voort tegrnstaiid te bieden Het gerucht dat Panglinia Polira zou gestorven ign IS valscb Hg bouwt geduchte versterkingen in de nabgheid van den Kroton Men verwkert dat de Atcbinceien buime krachten verzanelen tot een groove aauval op de positie der Nederlanders t e Kerlulyie Courant deelt in baar laatst vcrechenen nnmmer mede dat door bet provinciual kerkbe stuur van Koord Hollind emrrit iat is verleeud aan drn beer A Kujper tbeol dr en redikaat bg de ed Hervormde gemeente te Amsterdam in te goau 16 Maart e k Voor de betrekking van aspirant verifl ateur Voor de actieve dienst der dircote belastingen in en uitgaande rechten enaccgnscn zal volgens bepaliug van den Minister van Èinanticn m een der l iatatc maanden van dit jaar eea vergelgkend exuaacn plaats hebben Ër zullen een tiental dier ambtenaren kunnen wotden aangesteld De heer J J Sohreuder apotheker te Haarlem heeft aan de tweede kamer een adres gericht waarbg fag deze verzoekt het gezag der miskende wet en de gekrenkte vrgheid des volks te handhaven tegen aachtsoversefargd ii XfU wteaflok eo wel oj grond dal m Btri d mfj djin geest de lefjet der geneeskniidi e wétten bg miitiB Mele bee iikkiiigeu aan deze etn uitlegging wordt gegeven h aarduur apothekers warden verhinderd in de rgheid om sameugesielde geheime geneesmiddelen af te leveren De beer J M Haspels tooneelspeler te tter dam behandelt in een daartoe uitgüsreu brochure de vraag is d exploitatie vnn iia A Bste lam Kheu stads cbo wburg met M ffvU iimvlui tooowlgezelschap in het belang der kunst Hg beantwoordt die vraag ontkennend en toont door statistieke tabellen over bet speeUeiziien van 1873 78 aan dat bet Bottenlamsche taoaet lgazeltobap vóér dit eu Amsterdkmscben sobouwburg Ueipealae tgd en gelegenheid bad tot geiegelde studie wat nu eene onmugelgkheid is geworden daar vooilaan in t gunstigste genl sleolit 2 dagen per maand met gespeeld ul Linnen worden Het dagelgks heen en weer reizen vaq het gezelschap zal volgens tohr allernadeeligst werken op de kunst Schrgver komt tot het resultaat dat een exploitatie vaU den Amsterdamschen siads schouwbi g zooals thans pla l9 beeft onzinnig is geheel in strgd met de belangen der kunst geschikt om de artisten tot machines te maken hun geest te verstompen en niets anders dan een pogen om hen te doeü ifzien van bat strareq nlnir volmaking A1 raogé men aldus eindigt sobr er dan ook in slagen om bg dcu oppervlakkigen bescbounwc bet schoouscbgnend denkbeeld ingang te dutn vinden dat een exfrfoitatie van de twee hoofdschouwbuiigea UI MIS loud weosokelijk kan geacht worden ik kots ter de innige overtuiging qp rgp uferleg gegrund dat zg enkel zal stj ekken qm de kuusteiia irs onbruikbfiar te maken en de tooueelspeelkuuat langzamerhand te v ruu tig n Dit te verbinderen is de plicht van Ik beoefenaar u voorstauder dier kunst Men sebrgft ait Wintertwgk van d n lOn dezer D distriotsveearis voor Gelderland en Overgsel de heer van Hoorn is seilcrt een paar dagen op last van den minister van Bmnenl Zaken be ig met het onderzoek na ir den gezundbeidstoestniid dar paarden in deze gemeente Hoe noodtakelgk dit oiulanoek was bleek dnar reeds gisteren eén geval an kwaden droes werd outdekt Hit pa rd is teistoud algemaakt en de voorwerpen waarmede hel lu onmiddelgkc aan rakiug geweest w v x ti vernietigd of ontsmet terwijl tegen den eigenaar wegens het met doeu van aangifte procesverbaal is opgrmaakt Te Haarlem is Vrgdag m de Statenzaal op bet Pnnsenba de elM tentoonstelling geopend v biuembolgrwaisen en planten Door vertcbiUende inzenders igu rum 1300 voorwerpen bgeengebracht een prachtig geheel opleierende Men moet zegt de H C zich verwonderen over de pracht der hyacinthen die met ver oedAa doet dat door verschillende omstandigheden in het afgeloopen jaar bg deze cultuur nadeel geleden is Ook de tulpen boeien door hare prachtige kleurschakeringen en groote bloemkelken Voorta verdienen de aandacht eenige verzamelingen bvacintbeu op kleine glaasjes die toch zeer fraaie bloemen hebben voort gebracht en het bewgi leveren dat men juist niet altgd alleen van baitengewooa groote bollen fraaie bloemen te verwachten heefl Ook eeuige goed geslaagde byactntben op dubbele glazen ign aanwezig aar een bol met de bloem naar beneden lu het water groeit en de andere op de gewone wg e lu aarde in bet bovengedeelte vju het glas Daze ud Hol laudscbe wgze van kweeken is in den loststen tgd weder meer in zwang gekomen voor dat doel worden thans glazen gefabriceerd eenigzios fraaier van vorm dan die welke men vroeger daarvoor gebruikte De oonfflissie van beoordeeliug bestond uit de bh G van Waveren van llillegom voorzitter L Krujrlf van Sassenheim H Huo n Leendz tan Jverveen S A de Graaff van Leiden en H Bchoebuya Chrz van Uitgeest terwgl de secreiuris der vereenigiug de beer D Bakker h bot eecrebariaai der commissie waaroom Door deee coiiimisse zgn toegekend 3 gouden medailles 11 zilveren vergalde medailles 16 zilveren medadles eli ï kleine zilveren nedatlles In de Haagsche Kroniek van liet HmdeltUad wordt gemeld dat het anatomisch kabinet door wglen profeasor llctturiks met groote geldelgke ofiFers zeldzame kennis en studie bgeenv rzaueld en door zgn zoon nog vermeerderd flezer dagen bg publieke veiling is verkocht Eenmaal had men daarvoor eene soo van 30 000 gulden geboden ofschoon deskundigen beweerden dat om de volledigheid der verzameling eene nuiversiteit gerust een ton daarvoor had kunnen uitgeven Dr Hendriks sterft en het anatomisch kabinet wordt voor kwar es en dubbeltjes nan oiiliebkclgke uitdragers en beunhazen verkocht zouilai Ui L de gezaaenlvke som opbracht van vgf honderd galden Uit Arubi Nederl West Indie wordt aan het Vadtrland gemeld dal door den heer If miÜbroek Gravenhorst gezaghebbtr van dot eiland ton den heer J H W Gravenhorst ontvanger te Bonaire rgke guano lagen aldaar zgn ontdekt die een nliHiwft b 0 van ngVerheid voor de fdgezeteiien en Van ruinie inkomsten voor dfteilapd kunnen worden KeedS is lot de ontginning dier mastatol i ncessia aangevrn d diwr d heecpn IJ VM d r B st c s uoor pariiouÜaran ma eerlang met de ofiiginiiing der guano op hunne gronden een begin worden gemaakt Man scbrgft nit Groningen dd 10 Maart 3p dit oogenblik is men op onderselniden plaatsen in deze provincie bezig de voorbereidende stappen te doen voor de aansluiting van de beweging lu Zuiden Noord Hullaml onlangs aangevangen oa lot ei n Bi ndvee st mboek voor Nederlypd te genaken Men beeft gemeend het best te doen met den wetbekenatiD Isndbonwer uit de Beemster den beer Wolter Sluis uit te noodigen ook hier door mondelinj e voordVacbti n de belanghebbenden op de hooKte van dl znnk te Reugen De b r Sl i s gaaaae voldoende aan die aitnoodigingen zal dezer dagen te Wlnpmn eii te Beert voo di qhten boudeti voor de lellen der Landbouw afdeelingeii aldaar en omstreken Ouk van andere pla ts n lu deze provincie zullen uitnoodigingeu aan deu beer Sluis worden gericht Het daal va b t pestoongre hetwelk in Septaaber van dit jaar te llem zal gelwudea ordm is zo lals be j rd ia het slq iten van een algemeen pustverbond tiissc hen de beschaafde natten In den Economufy J rajiqa u viüii men bet ontwerp hetwelk door Duilacblond lut everkt en aan de geu legeerdeu ikr 18 staten tie tut bgwoning van het oongrea werden Nitgenoodigd zal worden voorgelegd Het oogres zal zicb uitsluitend bezig bonden met het interiintiunale port terwgl elke sJaiit onbeperkte vighcid behoudt liet voor l tiinnenliiiid oh vcrkier verschuldigde port rast te stellijn hik land behuudt het geuicisseerde port voor i oh zoownl v m gefrankeerde brieteii bg afzeirdiiig als van ongefrankeude bg outvaugst Verrekening lusaohcn de verschilleuda póstadmiiiistraiiiu zullen dus niet meer pliutJ hebben wpardoor eene beipariig aan tgd en a in persumel verkregen wordt Het tweede beginsel is de afsahnISiiK van elk iransitooport bet derde betreft het gewicht der brieven waaromtrent wurdt voorgesteld 16 grammen als eenheid aan te nemen Dene zgn de hoordbepalingen van hit ontwerp Verder stalt Quilschland wat bet bedrag tan bet part betreft Tour dat elk tand du voor zgge reiatien met bit Buuenland zelf vaststelt ecbtur inet diea verstande dat 1 bet port vooi het brievenvervoee naar lle landen ran het verbond uniform zg eq 2 dit port met hooger gesteld worde dan 10 centimes 4 pence 3 silbergroschen of 20 centen Alleen bg het transport over zee voor een afstand van meer dan 300 rngku zat dit port verhoogd mogen worden met 20 oentimei pence 2 silbergroiclien of 10 centen zoodot een brief van IBwichjeab v naar Valparaiso of Java hoogstens 30 crnta zat koaten De eerste resirictie vloeit vuurt uit bet aangenomen beginsel dat het iransitoport wurdt afgescliaft Wat de tweede restrictie aaufiail verwiiekt Duitschland blikbaar met dat al ie Staten het maxiiaum port zullen heffen het zal althaea zelf het voorbeeld geren en be mteriiation lal port op 2 silbargrosoben atelleo Een correspondent van een Dn ltcie tandioiia Cl sChrgll over den handel in fok en trekvee o a i volgende Over Hollandsch vee boarea wg overal klagen dat het door overbrenging van longziekte groole schade heeft veroorzaakt Ik heb mg er met r n kuunin overtuigen dat het Hollandsche vee overal de drager demt verderfelgke ziekte was Mg zgn maerdere getallen bekend dat tegelgk met HoHandsch vee Silezische ossen in den stal kwamen zoodal het hier volstrekt jiiet bewepen is 9f Ie HollaadMbe kalveren de longziekte overbr hten In de maaad December laatstleden beeft men te NewYork een nieuwe mncbuie toegepast om de sneeuw genoegzaam plotseling van de straten iveg tf ruimen De toerei bestaat Dit een cenmtidige wagen d oar vier paarden getrqjiken loopeude ipet een snelheid van 3 tot 4 Eng mglen per uur De wt en draagt een grooten waterketel die onmiddelgk bqveu de radereu rust deze ketel staat in gemeenschap met een ruimie die den oom overv rhii zoodat deze hitte Ver boven iJie van kokend wjitcr stggt Do oververhittingibak werpt den stoqni door eeq reeks van 300 opene buizen m een groqton kl P van 3 voet lengte bg 7 voet breedte wpike vqlkomeu stoom e waterdicht is en noch warmte noch stoqn verloren gaan Het IS nu deze oververhitte stoom die plotseling de sp ei w loet ainelten n den weg i bter zich op SfPf sjKi id biot nadat de wqgcn is ga De kamer van koophandel en fabrieken te Kampen welfde zipb onlangs tot den luiji r vyu moiiile t bet djoen a i idnjden dopr bakens of ton ien vjn twee zandbanken m de Zuiderzee het fiu ggebot ea de Nabbcrt gelegen tussoben Kampen en Eibarg op ong Jft UUf T u dal strapd dewgl zg jppjrjl voor vreei de scfiimefj Kmrfglt sgi v lc dg öp bg storm schade Igden èn tw e ze verleden jaar op deze banken huqne schepen bcbben verloren Uetgeeo waartcbgnlgk zou zgn voqrl pmen indien de schippers de ligging der banken gekend hadden Ofschoon andere kamers in bei land bet verzoek aan den minister ondersteunden is daarop eene afwgzeii4o hescbikking gevolgd vtrmiti gelgk de minister ad Menm ededeell de bedoeldü iandbankeu g l Miteii bel iebeepsvaarwaier liggen Dat antwoord o weinig baten aan de vreeacte met bet vaarwatW onbekende scbippe s in wier beloog voornamelijk f4 verzoek was gedaan Jl Donderdag stond voor de arrond rechtbank Almelo lererfit de archi eet T beacliuldigd van ot wBligen manslag jelgk inlertgd werd gemel ja n November van t vonge jaar een der keldrrgewelygi van de aldaar in aanboltw zgnde faierbrouvarg bgestprt waardoor 2 personen gedood en aaderen roilig gewend werden De batf ï qn wordt benbuidigd v in het door ou eJrevcpbeid of onophttmnbeiJ veroorzaken van dit ongeluk doordien luar Ifeiveren van deskundigen de stntten zgn weggenoaen iór dat de kalk der muren waa versteend Bet 0 M eiscbte eene cellulaire gevangenisstraf van S llfandcn en 2 celdboeten een van 25 en een vin 9 bg wanbetaling te vervangen de eerate door 1 de ander door I dag cellitlaire gevangeuisotrtf Ofer 8 dogen uitspraak Uit Engeland meldt men den dood van een walbekead man dien men drn uitvinder der sUlen pennen aa kuiuien noemen Zgn na m was Joseph Uiltott fo hg stierf aan een aanval van jileuris ten zijnen buize W estbouroe road te Kdgbaatoa Gillott a 4s eerste die de stalen pennen met ö e macbine wut f vervaardigen en vermerf zich daaroi de een vetaogen van verscheidene millioen n ponden sterling Ib zgne jeugd was hg staalsljjper te Sheffield en ütard daar vervulgens klein fabrikant in sialen speel goederen en gereedscaappen Hg vestigde echier ague Infldacbt voornamelijk op bet vervaard igen van stalen pepnen die destijds in zfcer geringe hoeveelheden met handen vervaanligd en voor ongeveer twee guld o ipet stuk verkocht werden besloot tich met alleii r 9p dezen nieuwen tak van induatrie toe te leggen pi het talenp niienfabrikaat tot meerdere volmaling ft brengen Het aantal an deze pennen die tegesVoordig in de werkpluatien van O Hot j larlgka wj rdt vervaardigd bedraagt 150 a 200 aiUioen Uit Leeuwarden schrjjfl mea dd 13 Maart Maandag jl werd alhier de jaarlgkache vergadering sehuudcii van Commisaién it da Kamera van Koophandel en fabrieken in Friesland onder presidium vkii den Voorzitter der Leeuwardar Kaqier den heer X H ijbrandi Jz Onder anderen is aangenomen bet voorstel an genoemde Kaver om vasttestellen algej i ne bepalingen op bet meten en wegen van granen t deze pioviDcie die aan de betrokken geoeenleialer opneming in eene ploatselgke rerordeulog zullen worden voorgedragen Verder werden aaugeno men voorstellen der Kamer te Sneek i 1 om a o te dringen op verbetering der bi ven te Urk elke in liet belahg der scheepvaart algemeen noodzakelgk Werd geoord ld 2 om een adres te richten aan de directie der Maatschappg tot exploitatie tan ataata spoorwegen ten einde ook In de sneltreinen wagens der 3de klasse op te nemen De bl i vroa r D vereeniging te Berlgn onlangs 6p t icht tegen winkeliers die hfune koopwaar te duv iden beeft in de vorige week eene algemeene Tergaderiiig gehoudeu waarin werd medig eeld dat W aantal l deo reeds tot ruim 400 is fcstegeo Ook bet aantal leveranciers die aan de leden IqKB verlaagde prgzen vcrkoopen is vermeerderd Onder iien zgn thans 9 bakkers 8 slaohters 16 kruideniers f drogisten o elkverkoopers eenige boterbandelaara wgukoopers ninkelieis in manufacturen enz De directie beeft d atad verdoekt in 11 districten Aan M bpofd van Ik district staat eene directrice Na deze en andere ededeelingen werd besloten een blad op te richien lutslait nd gewgd aan zaken van hi ishouding ïen gevolge der vele klachten over de dienstboden heeft de directie inmiddels een dienst bodenkantoor opgericht Vele dienstmeiden hebben geiraok di onderneiijing te beuadielon door geregeld djujelgka vo iSr dat lokaal te iiaiadfeii n en gelglc zg t noemen diciisibodeuiunrkt te houden Tot nog tue heeft dit evpi vel geeu kwpd gcdakn Eene hoisvronw die een goede dienstmeid eq eene dienatiaeid die een goeden dienst wirfiehben gaatmet daür te mar l maar doet aanvraag bg het kaqtoór Dat paradèerrfn begint ook de politie te vervelen omdat bet dagel a a iileiding geeft tot ongepaste scenes Bovendien worden de beUngbebbeudenJtgeschtikt dopr de hooge euqben der meeste kpukenprinceswn eq würkifieulen In de voVige wEek bUf awht een kappersvruUiv naar eene werkmeid en vji n er eene wier voorkomen haar benei Op deTraag boeveel loon zij verlangae volgde eene reeks van Cöufravragen welke zaak hebt gij bij db baud houdt gg er efu knecht op na om b i ndbaut ktjuite kappen Ifryg ik van alles wat mgubcer en de juÜTOUw a Middags op tafef hebben Wah ik een apart kamcftje ktggen alle dogen een paar ur es vrghouden voor een middagslfame alle avonden mgnvrger een n rtje bg mg Bebben een uurtje uitgaan e in Alles als een juffrouw behandeld WoMen Wei zekerl was het anlwoord gg wjlt misacbien ook wel juffrouw genoemd wordep l at jpreekt vanzelf Glj smeekt tocli zeker een weinig Frausch i een Een weinig Ëagelscb daftf Ookmet Gg speelt misschien piano Ba ineen Maar gg knnt misschien ving met deliaald omgaan Die heb ik nog nooil in mgnbanOw gehad Wel mensch loc wilt gij dan juffrouw hecten En ouder een algemeen gelach van do omstanders b de k ukenprinse Verblult staaq terwgl de huistbóeder uatr bit èieuttbodcnkaHtnor stapte De Haagsche correspondent der Nteuuie Middelt Ci scbrgft Aangaande bet groote nationale Mei Kfest o a bet volg qde Als zeer s ellig verhaalde asen mg dat Z M zich ge eud bad tut zgn beminden oam prins Pre denk ten einde de zienswgze van dien grgien vorst over hetgeen de koning te ifoen stond te vernemen Geheel naar Zr Ms wen ch en hart sprak de edele prins het denkbeeld uit reeds lo de ziél des koniitgs gerezen om deu foistscii t aan te wenden tot bet groudveslen van een stichting van liefdadige strekking p dit oogenblik wn i M nog weifelen m welke ncbting die luatellmg zmb zou moeten bewegeu Hg zou peigen tut de gtdachte hulpbehoevende invaliden en kunstenaars door te vormen fondsen tC baten Hoe Zr Ms overleg ook nitvalle bet ulée z l altgd hiervan hoqd ik mg overtuigd deu koning en Oranje waardig zgn In eeq boekwinkel te Antwerpen trad dezer dagen eeu nel gekleed beer binaen met een viool onder den aria Hg kocht een klunigbeid en verzocht i n instrument in den winkel te mogen laten liggen totdat hg eemgt dringende bezigbedeu in de buurt zou hebben verricht De winkelier g f grreedelgk zgn totstem mliig en de beer vertrok Kort daarop kwam een ander lu den wiqlel Nadat de zicb bet een en ander bad aangeschaft viel zgn oog op de viool ITg deed eenige vluchtige streken met den strgkstuk luisterde aaniinchtig herhaalde bet nog eens en iep eiudilijk m verrpkkiiig Hoe komt gg aan die prachtige viool daf is met recht een mceiterstak IS m te kpopP sinda lang zoek ik z n de elgk insirunient hoeveel moet t koaten Ik wil alles ge ven wat ge traagt maar deife viool moet ik hebben De winkelier deelde dien heer de toedracht de taak iBetle waarop deze bem verzocht den bezoeker loodra hg terugkwam over den vqrkuop te polsen llijiulde er gairqe zes honderd gulden voor geven en zou s avonds m antwoord omen a uur daorua kwam de eigenaar van de viool terug de winkelier vroeg nu of hg baa veikoopen wilde Eerst weigerde do beer maar na lang over en weer praten noemde de winkelier de som van 600 waatop de eigenaar bet aanbod aannam en het geld ontving De ninkelitr zeer verheugd over den goeden uitslag rgner poginiien wachtte s avonds volgens afspraak op deu eigenlgken kooper Deze het tich eohtèr niet zien eq de winkelier wacht nogi Koloniën o qST IN P lÊ BATAVIA 5 Februari Igkeqs een rapport van den luiteupq Generaal J van Swieten is hel aan drie der vier volgelingen die Mas Soemo ffidikiljo vergezelden bg zgne zen ding tot overbrenging tan een brief aau dén Sultan van Atchin gelukt asn de Kanuen dér Het gevolgd van Slas Soemo Widikdjo bestond nit ilen maleier Mu Asrah van Serdang de Javanen MasKeita Suedira Soero Metangi en den jeugdigen raden legoefa Zg vertrokken den 3stcn December uit bet bi ak nabg de ipissi it EekijO D K f V aaji i hau leii door ceni troep volk dat toen zg bttu doel hadden bekend gemaakt een der hoofden ging roepen Weldra verschenen de panglima s der XXVI en der XXV Sagi s benevens foekoe Talang die de brieven aannamen met de bewering dat zg de radja s waren Orföer het omstaande volk gingen stemmen op om de gezanten te vermoorden en dat advas erd sterk onderateotid door een kettlugganger een Cl iueea en een Bataviaschen huisjongen die van Poeloe Nassi ndar den ♦ Ijand moet zgn overgeloopcn Aan Ma Soemo Hidikdjo werd ziju zilveren sinbdoos ontnomen Gelukkig kwam er een liadji tusschen belde wasrschgnlgk Toekoe Eodja Pakik die zeide dat ten tgde van den vorigen Saltan nooit leed mocht warden gedaan aan een brenger van een bri f 7g eraen bierup teruggezonden zelfs waa er een jongmeaacb dien benchtgevers Toekoe Leman noemeh die aan mas Soemo Widikdjo zgn gouden kalkdoosje gaf als vergoeding voor de hem afgenomen zilveren sinhdoos Zg baddeü nog geen kwaftier uurs den teruKtucht aangenomen toen mas Soemo Widikdjo en de zijn n werden téru cbeald van bnnne wapens n klcinooditn beroofd en gevankelgk opgebracht naar de kampong Batok Langbattah waar zg twee dagen gevangen bleven lu een soeran langgar die Toekoe falaog tot zgn tgdelgk verbigf scbeen te hebben gekozen la den laton avond van 25 December werd Mas Soemo Widiicdj vandaar weggehaald bg die gdegepbeid werden alle gevangenen gebonden maar uitgenomen VVldikdjo die zoo weggevoerd erd yiejden allen spoedig weder losgelaten Toekói Talang deelde ban mede dat men tot den dood van Widikdjo besloten bad omdat hg een voornaam pepoou was Widikdjo lachte toen ongeloovig maar den anderen dag kreeg zgn gevolg de tgding dat bg verdronken was Radéq Tegoe werd eenige d gen later naar Panglima PuliBi s verbigf oreigebracbt De drie anderen bleven bg Toekoe Talang die hen als volgelingen gebroikle om ziju geweer eu siridooa te dragen Zg kregen Vretnig en slecht eten maar hadden gcene bepaalde misbaodeUngeq te ondergaan alleen moeiten zg van s morgens tot s namiddags in de zon zitteq ten aaqschouwe van bet publiek Deo Uden Januari jl werden ook zg gebonden met de mededeel ing dat zg den volgenden dag zouden vermoord worden Hunne weggetlnagde poging tot ontvluchting was daarvan bet gevolg Uos Ketta Soedtra beet igne banden stuk maaVte toen de be de anderen los en omstreeks 7 uur s avonds vluchtten rg m de rivier die zg eerst den volgenden ochtend om 6 uur nobg onze voorposten verlieten Alleen Soera Melangi waagde zicb een oogenblik aan wat maar had het ongeluk in handen van eenige Atchineezen te vallen die hem weder naar de rivier biacbteu en ouder water bielden tot zg hem dood waanden Zg gaven hem ten overvloede nog twee lanssteken in de borst eq legden bem vervolgens iq een kuil waarover eene Uag aarde werd verspieid Soera schgnt t eu fe gn bggekomen verliet zgn graf ei haalde weldra zgne makkers in Hg bereikte onze voorposten waar bg uitgeput nederzeeg Naar de boofdambulance overgebracht stierf bg des anderen dosgs aan zijne wonden os Of De cboleta is nog met op geheel Java geweken ten pinsle onder de Inlandscbe bevolking komen nog altgd gevallen voor Ook op Bah begint hg zich t vertoonen In den nacht van 4 Februari is bet postkantoor te Ambarawa bestolen De dievea bebben een geldkist medegenomen Laatste Berichten LondQIl Ib Maart Er zgn op Cambden House bet verbigf van de ex keizerlgke familie ter gelegenheid van de meerdeqangheid van den prins S200 kaartjes allen van Franschen a egcven De prins heeft aan den hertog van Padua zgn dank betuigd voor de trouwe berinnering aan dé nagedachtenis des Keizers Verder verklaarde hg dat de openbare neening in f rankrgk ondanks het vertrouwen hetwelk de loyauteit van Mac Mabon inboezemt voor een beroep op het volk 18 Hg zal zich aan die uitspraak onderwerpen hetzg dat de meerderheid gnnstig is voor bet tt enwoordig Gouvernement in Fraokrgk hetzg de naam van Napoleon voor de achtste maal uit de stembus te voorschgn komt Weanen 16 Maart In bet bnis van afgevaardigden teerilen Prato en de zguen een voorstel in tot instelling van een zelfstandigen landdag voor Zaïd lirol De eel s e der confessioneele wetten is na de derde lezing oiivtrnndcrd nnngenomen Daarop werden de atgcaieene bcrnndslagtngen oter het tweede confessioneele wetsvoorstel regelende de bgdragcn voor do kukflgkc fondsen geoptiid Nadat 7 sprekers van