Goudsche Courant, woensdag 18 maart 1874

VrUilag 20 Mjaft 1874 N 1492 GOUDSCHE COURANT Aienws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken AGENTEN GEVIIAAGD Voor eene bekende VERWERLJ en DRUKKERIJ te Ameterdam ingericht om alles te leveren wat zoowel hier te lande als buitenslands geleverd kan worden worden solide AGENTEN gevraagd in alle Steden van Nederland tegen een provisie van p m 20 pCt Eigenhandig onderteekende aanbiedingen met opgave hunner referentieu worden ranw ingewacht onder lett Q L Bureau Handelehlad te Ameterdam De inzending van adTertentiën kan geschieden tot ééa uur des namiddags van den dag der uitgave de 85 die ch i tfJjrnstaniJer an het wetsontwerp hhdden doen inschryfen gesproken hadden werd de zitting gesloten Morgen Toortzetting Pesth 16 Maart De PesOer lloyd deelt mede dat het tengerólite van ontstane moeielijkbcden ÏD het Tormea van een eoalitie ministerie onwaaischyaIjjk geworden is dat Baron Sennyey geneigd zal zijn in het minisierie zitting te nemen indien Tisza daar Tan deel uitmaakt Loayay toont in een schrijven aan Andrassy de noodzakelijkheid aan van oubrpaalde vasthouding aan een vergelgk Openbare Verkooping op WOENSDAG 25 MAART 1874 voorm Elf nnr in het Logement dbRomsin aan den Cattensingel te Gouda van 1 een BENEDEN en BOVENHUIS aan de Turfinarkt wp H n 45 en 45a te Gotirfo bevattende Onderscheidene net Behangen en Geverfde Kamers en allerlei gemakken Burgerlijke Stand GlBOBENt 12 Maart Cornelia ooders C Oudyk en A vao Eyk 13 Gwrtrudis ouders C Bijkelijkhoizen ea A tan Leeuwen 14 Everdina ouders A ilobbeo tn H Koster IS Lavie ouders B Coh ea S Poloaur Hendrik ouderl j C Soikkeaburg cd W Hatsmsn 16 Barend ioïaftocs ouders C J Terschefiget en M C Hoevers hutooias Jovpb ouders M Mol en M Ophof Otekuden U Maart M vaa Vliet iaisvr van J Hestergen 69 j K A an Dgk 6 m T san den Berg wed 1 Do nino 69 j van der Vlist wid n Stelling 83 j 15 J van Steenderen hnisvr van G de Jong 63 j 2 4 drie sterke HUIZEN in de Vuilsteeg wijJ H n 139 153 en 154 te Gouda 5 eenTtUIS aan de Breedstraat wflk N n 136 te Gouda 6 een ruim HUIS met PLAATS en ACHTERHUIS in de Doelensteeg wtjk L n 175 te Gouda dienende sedert jaren als goedbeklante SCHEERWINKEL en TAPPERIJ Alles breeder bg billetten en inlichtingen ten Kantore van Notaris Mk KIST te Gouda ADVEfeTENTIËN Bevallen van een Dochter C N vak DIB PLANK geliefde echtgenoot van H TUSTERMAN Gouda 16 Maart 1874 M MOL Ophop Bevallen een Zoon Gouda 16 Maart 1874 Eindcxamcp Burgeravondschoül Uit de hand te koop 2 onlangs nieuw gebonwde HUIZEN op een der drukste Straten waarvan een geschikt tot WINKELHUIS Te bevragen hg A LAFEBER Vogelensaiig Bg A BRINKMAN Boekhandelaar te Gouda is te bekomen mi ziimivfii iir imr GEDENKPLAAT 12 MEI 1874 Gedrukt op zwaar plaatpapier met tint en opgedragen aan Z M den Koning Prijs eo CENTS Mevrouw FORTUIJN DROOGLEEVER OoDwe vra t tegen 1 Mei eeue KINDERMEID lieftt van de P G De COMMISSIE beiast net het afnemen van het EXAMEN ter verkrggiug van het getnigschrift bedoeld bij art 56 van de Wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs brengt ter kennisse van belanghebbenden dat genoemd examen zal worden afgenomen van ZATERDAG 21 MAART tot ZATERDAG 28 MAART telkens s avonds om 8 uur in het gebouw der Bnrgeravondschool op de Houtmansgracht Het examen wordt in bet publiek afgenomen I Zg die genoemd examen weaschen af te leggen worden verzocht voor Zaterdag daarvan kennis te geven aan den Directeur der B a s De Voorzitter der Eindexamen commmie Mb P kist Heden verschgnt de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWARING EBN Iloogliceinraadsehap Rijnland DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bg deze ter kennisvan de ingelanden Dat de lijsten der stemgeregtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het jaarl874 BOo al die door de Vereenigde Vergadering zgn vastgesteld van af den 16 dezer dagelijks behalve des Zondags van des morgens negen tot des middags twaalf ure ter inzage znUen Uggen op de Secretarie m Rijnland t Leiden en wijders op de Gemeente Secretariën van de hoofdplaatsen der districten en onder districten als ook in ds lokalen van de stoomgemaalwerk tnigen de Crnqnins de Lynden en de Leeghwater Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland DB CLHRCQ Dijkgraaf W G DE BRUIJN KOPS Secrefari Leiden 7 Maart 1874 Geneeskundig Volkshandboek OVEE DB GENBZINO DBB ZBNUWVBKSLAPPING VAN HET UÖCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genoetschap in Engeland enz Hij is dagelijks ten zjjnen huize te consnlteeren Wie niet bij hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hol andsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LAPRÉSERVATION PERSONELLE onder zijn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bijden BoekhandelaarH A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Aimterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en Jranco per post 85 Ct de Fransche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets Door het toezenden van ƒ 1 pT s kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schrgver ontvangen J M van MINDEN Geëxauineebd Tandheelkundige is dagelijks te consulteeren tot het inzetten van KUNSTTANDEN ZÜIGPLATBN en ZUIGTANDEN zonder de oude wortels te verwgderen die door eigen zuiging vastzitten De TANDHEELKUNDE wordt verricht volgens de laatste Methoden Dubbele Buurt GOUDA Stukken van andere Meesters worden spoedig hersteld Versterkend Oezondheidsmeel VAN B ADEMA te Arnhem scukikundio ondebzocht dook Dr R S TJADEN MODDERMAN Hoogleeraar in de Scheikunde aan de Hoogeschool te Groningen En Dr J A KAPPER Adsistent aan het Scheikundig Laboratorium der Hoogeschool te Groningen GüNEÏSKUNDIO AANBEVOLEN DOOE DE Afdeeling Arnhem der Nederlandsche Maatschappij bevordering der Geneeskunst en verschillende DOCTOREN Vele Lijden aan êlechte apijevertering zwakke inagen of boratkwaün vinden zeer veel baat bij het gebruik der FROMENTINE Ook wordt dit allezins versterkend middel om haren ligt verteerbaren aard voedende eigenxhappen en zuiverheid van smaak met groot succes aangewend bg de voeding van Kinderen en Zuigelingen Verpakt in Bassen a 1 en a 0 00 voorzien van Gebruiksaanw gziQg en Attest verkrggbaar in de onderstaande Depots te Goi ijbjjP ƒ MELKERT te Oud CarÜia yena s BEaGPLANTEi OLIE Hoeveel middelen zjin er ten allen tjjde niet aangewend om het Haar te behouden te doctt aanwassen en te verfraajjen bet Haar hetwelk een belangrijk sieraad van den mensch uitmaakt en door jong en oud op hoogen prgs gesteld wordt Slaagde men somtijds door dit middel min door een ander meer beter volmaakter en geschikter middel werd zeker nooit uitgevonden dai at hetwelk men op de bergen van Ond Cartha ia ontdekte Uit een onopgemerkte plant die aldaar welig wast werd door een bekwamen plantenkenner dit heilrijke middel bereid Uit deze Plant nemelgk wordt een soort van Olie vervaardigd die tijdig gebruikt het uitvallen van het Haar tegengaat en men voor vroegtgdioB grgsheid niet bevreesd behoeft te zgn zoodat net met regt een luxarversterkend en haaroniwikkelend middel mag genoemd worden Het is 60 cent per fleschje verkrijgbaar aanhet HoofdDépót te Delft bg A BBEETVELT Az en verder bg Mei de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Zoon iJoKerdamWestewagestr A REIJNARDT Oostpoort Wed C WILHELMUS Woerden A PRINS Zevenhuizen W BARES Gorinchem J J GROENHIÜZEN en Co UtrechtN A STEMPELS Dordrecht En meer bekende depots in ons Rjjk Gouda Druk vin A Biiakmaa De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving Jagt en Visscheif ij Vt BUKGEMEESTEtt der geacente Goods brriigt tsr kennis viiu de bcLinKhebbenden dat de aanvragen ter bi kouiing van Jogt of Viaeluetao kiwleltM ter Secretarie der geanenle verkrggbur zgn Gouda den 11 Maart 1874 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZE VDOORN BUITENLAND BttlteDlanilscli Overzicht Indien Ben voor drie jaren bid ivilleo beweren na d iDadelüke inesnetorting van het Fransche keiierrijk te Sedan dat nu reed de loon van den gevallen keizrr iii nben ern t kon optreden als pretendent en d it deze minst n8 even veet kans hebtien zon als alle andere rrtendeulen men zon uitgelaohen zijn Men meende toen dat de d iastle der Napoleons voor goed wat verdwenen van net tooneel ma ir men heeft gerrkenil buiten den partijgetst der Franschen en dr onhcschnamde kuiprrgen der kcwtrlijken Ue onetnighedtn in do kamer en de daaruit rolgrnde onvastheid van bestuur hee t genaakt dat velen met verlangen uitiien naar een krachtig bestuur en een grootea bloei der industrie looals onder bet tweede keizerrijk En van deze stemming maken de BonaparlisteD een goed grbruik Bij hel fetst der meerderjarigheid van Napoleon IV zooals zgn voorstanders hem noemen heeft de vooral den nadruk gelegd op ceue vulksstemming die beslissen moest of hg diui wel een ander san het hoofd van Frankrgk muel staan D stem des volks zou hg in elk geval eerbiedigen De e houding is zeer gued gekozru Want nu op het oogenblik dal de nationale vergadering zich gereed maakt de hand te staan aan reuhten die bet volk reeds tnintW jnar bezeten heelt verscliyiit Napoleon tn de gedaa van een verdediger der volksrecbivn en der vrijhafd ut feest te Chialehurst is door byna 8000 personeo meestal Franschm bezocht Vele ambtenaren of militairen die zelf niet komen konden of mochten hebben hun vrouwen of andere vertegenwoordigers in hun plaats gezonden Prins Napoleon is er niet geweest en heelt daardoor het bewgs geleverd dat hjj geheel met zijn familie gebroken heeft Geen groot verlies want de prins heeft niet veel vnrnden De rede van den keuerlgken prins heeft te Parg veel effect gemaakt Hottdeo wg dus het oog gevestigd op Chislehorst als op hel pont van waar wellicht nu of iets later de eerstvolgende beslissende gebeurtenis voor Frank rijk s geschiedenis moet uitgaan en vermelden wg slechts ter wille der volledigheid dat de nationale vergadering nog steeds aan het twgfelen is of bet lont dan wel de suiker het middel moet opleveren om de overblijvende te korten ia de begroeting te dekken Ue wet op het burgerlijk huwelijk in Pruisen is afgekondigd Vele jonkers weigeren tot de uitvoe ring mede te werken doch ds regeeriog is vast besloten allen tegenstand te bleken Bismarck is ziek doch wordt iets beter Bij den Duitschen rgksdag zijn wetten op de verplichte vaccinatie op de strandvonderij en de consulaire rechtspleging in Egypte definitief aangenomen In tweede lezing kwam de kperawet waarvoor de kansen verbeteren alt de rrgeering wat toegeeft op het punt van inbeslagoeaiog der kraoteo door de politie Men tracht een transactie te bedenken om da ooasmiaaie foor de lagerwet tot eenatemmigbeid t brengen Te Weenen zgn de Oostaugktcha bisschoppen bijeengekomen ten einde te beraadsUgen over de middelen om de uitvoering d i confeasioneele wetten te voorkomen Eene encycli van den paus is in die vergadering voorgelezen waarin bet hoofd der kerk de bitschoppeii vermaant oa door alle in hunne macht staaode middelen de vo n hem bedreigde waardigheid der kerk te venOt n De paus heelt met hetzelfde doel een brief aan den keizer geschreven waarin hij hem bezweert bet werk der onderdrukking van de kerk reeds aangevangen door d verbreking van het oonoordaai niet voort te leiten door de bekrachtiging der nieuwe wetten De rgksraad gaat intnsachen met zijne behandeling van de eerste dier wetten voort en heeft bij de tweede lezing hrt ontwerp gelgk bet door de commissie voorgesteld wai aangenomen Ëen telegram uit Madrid berichtte onlangs dat thans op een terrein van drie vlerk Bjjlen 65 000 man troepen rondom Bilbao stonden Natuurlijk werd met du cgfer de gezamenlijke macht bedoeld van de Carlistische belegeraars en van de troepen die Serrano verzamelde tot ontzet Alleen doordien dit bericht zoo wonderlijk werd overgeselad kon men er uit leren dat de regeeringstroepen tot dit c jfer waren versterkt wat onmogelgk waar kon zijn De bedoeling was blijkbaar het vermoeden te kennen te geven dat ren veldslag niet lang meer uitblijven kon nu zulke betrekkelgk sterke strydkrachten zoo dicht bg elkalr standen Intuaachen is er voor Bilbao nog nieta gebeurd en zal er vooreerst nog wel niets gebeuren D bsttergen der belegeraars doen aan de stad niet zooveel kwaad als de Carlisten zooden wenscben en levensmiddelen heeft men er nog genoeg Serrano zijnerzijds wacht zijn tgd af Hy nam van Moriones het opperbevel over en is thans brzig zyn leger te versterken en vooral de artillerie te verbeteren Natuurlijk kan hij niet zich wa en aan eene nederlaac en zal hij geen aanval doen alvorens er vrij goede kansen van slagen zgn maar volstrekt niet onmogelgk is ook dat dit tgdvak van rust op de oude Spoansche manier wordt gebezigd om den Carlisten nog op andere wijze dan met kruit en lood afbreuk te doen Men mompelt van geheime onderhandelingen en wat dit betreft is in Spanje niets onmogelijk In andere provinciën met name in Catalonië gaat het den regeeringstroepen niet naar wensch Ongetwijfeld is er iets aanstekelijks in het krach tig voorbeeld dat door prins von Bismarck gegeven is in zgn optreden tegen de nitramontanen In En geland wint de anti paapsche beweging zooals ze genoemd nordt dagelgKs in krocht en de verhitte ring welke vooral gevoeld wordt tegen de lersche bisschoppen en priesters is zeer groot ADVERTENTIÊN yopden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlflke Nommers VUF CENTEN De Amerikaansche regeering die er zeer op gesteld is met Duitaohland in goede betrekking te leven is voornemens in plaats van den heer Baa croft die als afgezant te Berlijn zgn ontslag gegeven heeft een warm aanhanger van prins von Bismarck te benoemen nl dr Thompson die een der redenaars was op de groote Protestanten meeting Ie Londen belegd om sympathie te toonen voor dea strijd von Suitscfaland tegen de ultramontaoen S2 ii FBANKBUK Te Cbislehurat heeft de Fransche Keireriijke familie den 16n feest gevierd de Keizerlijke Kroonprins algemeen bggenaamd Lonlou door de Parijzenaara InvaaioD IV door zijn vrienden Napoleon IV werd toen 18 jaar of meerderjarig Vorstelgke personen z n dat vroeg te vroeg beweren sommigen Groote toebereidselen waren gemaakt om bij het druk verwachte beioek hrjÉfeest plechtig en indrukwekkend te maken In denPuin van Camden House zoi heet bet boitenverblgf van de Keizerlijke weduwe waren twee tenten opgericht een was bestemd om 500 personen te laten dejuueeren de andere was veel grooter en sierlgker daar zou Loulou zijn eerste officieele toespraak houden als toekomstige Keizer vao Frankrijk Üp verschillende afstanden zag men nog em aantal kleinere tenten voor verschiUend gebruik bestemd Het feest zon volgens het program openen met een vroegmis van de Napoleons kan men met anders verwacliten bg te wonen door de Keizerin door haar zoon en de intieme vrienden en vriendintien Uit de kerk komende moest Loulou zijn speech honden en gezamenlijk zou men daarop aanvallen op het ontbijt Ëen groot aantal geschenken is in de laatste dagen te Cbislfburst voor de lunnelingen gearriveerd meest zijn het bloemen zoo smaakvol gerangschikt als alleen de Franschen dat kunnen Al de geschenken van dezen aard worden bg de aankomst op Chislehurst terstond naar de kapel gebracht om het graf van Napoleon III te versieren Dit laatste werk wordt uitsluitend verricht door de keizerin aan het hoofdeinde van het graf ziet men den monster bouijuet van violen een geschenk van Porgzenaars de bouquet is omwonden met de Fransche driekleur De voorname Bonapartisten waren reeds eenige dagen vóór het feest te Chislehnrst aangekomen i Rouher was de eerste j hij nam zgn intrek op Camden House zelf De kroonprins is nog altyd op de artillerieschool te i oolwich en heeft verlof aangevraagd voor een paar dagen hem wordt door tjjn onderwgzers nagegeven dat hg zeer nauwlettend is Verwacht werden 40OO gasten daar er echter bijna 6000 zgn verschenen zal men wel over gebrek aan ruimte te klagen hebben gehad Voor het wegblgven van prins Napoleon vao Chislehursl worden ook politieke redenen gezocht men zegt dat de prins aan de steeds door bem verdedigde democratische auti clericale staatkunde vasthoudt en het met de tegenwoordige rnadsliedeB van prins Lonis volliikt met eens is hij zou voorspeld hebben dat de thans ingeslagen weg noodlottig moet worden voor de dynastie en voor Frankrgk ENGELAND Naarmate wg meer bijzonderhedrn vernenen aangaande den Afrikaanschen oorlog der Engelscben