Goudsche Courant, vrijdag 20 maart 1874

itgft nu boronjartflg orer de knnde en vooitrarcndh d wiataao de orerwioiiing te nken is Terwgl sir Garnet met zyn legermffiut ran 1300 Engelschea en een paar duidend inlanders naar Caonassie Ink toef kapitein Ulorer met eea sestil 1B6gelsche offioiereo ea een legermacht uiitlaiteiid uii negers bestaande langs een anderen w eg naar At hooldstad Eau divisie onder kapitein GoMswartityverr aloeg de Awo u hs kapittin OIorer zelf nan Obogotf in vereenigde eich met Goldaworthy trok de rivier de Asnoom over en leverde toen een slag welke twee dagen daurde waarin bij meS zvj inlkndsche troepen legepraalde Dua iiadenle bg tot op U Bngelsolie my len Tan de BoofUslad toen boedscbappers hem b ricb ten dat sir Garoet aan de andere zijde van Coomassie stond Hq zond onmiddellijk kapitein Sartorins den besten zyner officieren naar sir Garnet met twintig msn chapnen De kapitein ofsohoon bedrogen door spionnen tt ttnieid dbor gidsen giuj middeU do r het v andéU k land met tijn twintig orgers reg recht op oihstie dat hi retlnien en saenleAde vond De Eugelsehen hudden h den origen dag v laten Hy teitwA op kl66ke 4 te dObr te marcleeren Te voet ging hg dwars door Coomassie geen der Ashantijeen durfflb een vinger tegen Uem uit te steken eerst buiten de stad werd op hem gevuurd doch hij werd niet geraaki en marèUeérde verder totdat hij na een tocht van 65 mjjlen door bet hart van het vijandelijk land den generaal te Tomahnah aan de rivier aantrof Twee dagtn htter trok kapitein Glover met flnicend man de verwoeste stad Coomaaaie binnen wetke hij lan a den door da Ëogelschen gebaandtn eg weder vertiet Gelukkig had de rejfen opgehouden zoadat de stroomen weder waadbare plaatsen iinidaD De schnk door het verbranden dier stad tb bel plotsrling versobijnen van deze legermacht teweeggebracht beeft koning Coffee Calcali ten laatste kiBwogen te onderhandelen en hel eante deel vaa de oorlos echattiog te betalen Een der tredesvoortraarden door den genetnd vaat geateld is dat hrt ofTeren van measehen voortaan verboden zal zijn in Asfaantie l e gmweleo door den koning sinds jaren gepleegiT in zij n hoofdstad fijnen alle beschrijving te boven te gMn Duizenden menschen werden gedood en f tba jiil door den vreeden dwingeland en door de mpating dai deze Benscheholfers Voortaan verboden zallen zgu hoopt it geaeKial dat zoowel de slagen als de hoefilén Van ifwalkere stammen die door den koning voor r a glWte slachtingen ontvolkt werden moed zalten kr en eerstand ia bieden Ito volkomen nederlaag van Cofiee Calcali sch int is elk opzicht efn zegen te zjjn voor West Afrika A M B B I K A Ibt Wtisky war de oorlog tegen het gebruik van sterken drank in Amerika door de vrouwen ondernomen wint veld en beeft reeds verdedigers g6jonden in den senaat die matigbeidsgenootschappen IB versclieideae groote steden verzamelen geld ooi de rouwen Ie ondereleunen De Ohio State Temperance AlUanoe tracht voor den Wbisky war een fonds van t millioeo dollars te stichten Inmiddels worden de Tronven door baar aanvankelijk succes op de drankjerkoopers aangevuurd hoe langer boe driester en Muatieker Te Washington en te Memphis zijn de tappen plechtig gesommeerd om af te laten Van den verkoop des dnivelsch en di anks ondrr bedreiging van eeri belegering met gebed a siege of prayer Te Sturgis in Michigan Nagden de damed ft ih m alle kroegen en salons te doen sluiten Te Manhattan in Kansas heefl de damescommissie gedecreteérd dat arie tappers die na een bepaalden dag nog hun beroep zullen durven uitoefenen uit hun zaak gefiedan en gezongen zullen worden e tappers b nneriQds nemen lu bun wanhoo vaak tot uii ste maatregelen toevlucht Zoo liet een hunner ta tndianapolis sa teyergeels gepoogd te hebben t bidden én tingen i doen overatemmeu dcor maCht tan bazuinen en trombones tamme beren op zijne schoou 6e lege aars los die daarop overaaasf op de ilu6ht loegen t Strapien van peper ia een icii jitvooti Terdedigingsmiddel dat onfeilbaar be pt Te Fipui in Ohio nam een ialon honder zgn toevlucht tot een meer onkitsch middel hetwelk hem bijna duur te staan kwam bijna wis hg door t volk gelynchd geworden i Krachtigst ia de tegenstand te Cincinn atie Waar t Duitiche element zeer talrijlc la Eén düt ter ptaatae verschgne nd Duitsch blad roept al zgn weegbare lezers op tut vorming tan een regiment dat J mmer gereed zon staan om op de ro pstem der óVerleid de burgelijke vrgheid de vrgheid van geweten den huiselgken haard en den eigendom te verdedigen ongelukkig is in t algemeen de overheid neer op de hand der vrouiven dan Op die der tappers Te Chicago werd t vuur geopend door eene enkele oude dame die geheel alleen van t eene enlon naar t andere ging en voor t buffet neerknielend haar gebed opzond Mt ie Ritiliurf en e iHrrisbnrg de hoofdstad va ii Pennsytvnnie zgfi de vrouwen opgetrokken ten strgde Te London eiodelgk in Ohio hebben waoordelgkheden plaats gehad doordien een tap i9r net zijn vnandeo een voor zgn woning opgericbtèc taternakel bestormde en de daarin aanwezig damea met eitmers vuil water overgofit BINNENLAND dooDA 19 UaaBT In de sitting der Arrond Rechtbank te Botterdam van Dinsdag stond o a terecht E h H oud 32 j wonende te Haastrecht beschuldigd Van mstdwillige misbandeUHir De eisch was ƒ 3ft boete of gevangenisstraf Van 7 dagen Over 8 dagen zal uitspraak geschieden Staten Oeiiersal Tweedi KiMt Zitting van 17 Maan In de zitting van Dinsdag heefl hel nienfr f kozen lid voor Gouda Dr A Knijper zgue geloofsbrieven ingezonden De heer van Idserda beeft verlof gevraagd en bekomen obi op een nader lé bepalen dag de Ministers van Binnenlandsche en van Buitenlandsche zaken te interpelleereo over den aan leg van spoorwegen hier te lande en de aansluiting van den Noorderspoorweg aan de Praissische Weetbaao Vervolgens ia een aantal weta outtterpen aangenomen waaronder dat tot bepaling van den dag der verkiezing van leden dei provinciale staten welke dit jaar op 7 Mei zaJ plaats hebbeu Daarop zijn da disousiii n over bat Toontel van den heer van Zuyleo tot berzieuing ran het reglement vaa orde aangevangen De aNedmgeA van de tweede kamer hebben zich gisteren bezig gehouden met het verder onderzoek der voiorgeateldé wet op het booger onderwijs en voorts oatlerzocht het ontwerp van wal tot wgzigiog van het Vde hoofdstuk der staatsbegrooliiig voor 187S verhoogjflg tan geldMt voor da Medische polioie In de Dinsdag gebonden zitting van den gemeenteraad van s Gravenhage zijn breedvoerige discussien gevoerd omtrent het afw j end prseadvies op het adrea houdende bezwaren t ftvu de verleende vergunning tot oprichling van een standbeeld voor thorbecke Het voorstel van den heer Mook om de vergunning in te trekken en het comité voor het standbeeld in overweging te geven om vjin de zaak af te cien werd verworpen en bet preadvies aangenomen echter aldus gewijzigd Jat eea naijer ondcrzjek zal worden ingesteld omtrent de plek Van oprichting In den Haag z jn in een drttk bezochte vergadering de statuten voor een Barbiersbond vastgesteld Het eerste gevolg van dat Bond zal zijo dat iemand die in den Haag geschoren wenaobt te werden een paar oenten meer zal moeten betalen Door de OoiAmissie voor de oprichting van het aayl voor oude en verminkte zeelieden te firirlle is bekend gemaakt dat de tot nog toe bijeengebrachte giften rnim ƒ 80 000 bedragen Tot het vestigen van een onderstenningsfonda voor de later in het gebouw op te nemen invaliden heeft men van die som ruim 30 000 afgezonderd zooilat thans nog eene halve Ion beschikbaar blijft Voor dat bedrag kan alleen het midd lgedeelte van bet gebouw opgericht eh aan enkele zeelieden woning verschaft worden terwgl voor de geheele voltooiing bovendien nog 100 006 beooodigd is Tot de verkrijging dier som heefl de Commissie een nieuw beroep g daan op de liefdadigheid barer landgenooten De luncliting ordt alleen bestemd voor gehuwde oude zeelieden aan welke ieder eene vrge wouiiiflr bestaande uit eene Woonkamer slaapkamer keuken keidar en zolder verschaft wordt Te Tilburg had Dinsdag de plechtige onthulling plaats van het gedenkteeken op de plek waar Z M koning Willem II op 17 Maart 1849 overleed Z K H prins Hendriti was daarbg tcgi woanlig Het gedenkteeken is van bianweu hardsteen opgetrokken Een soort nis draagt de uit wit marmer f ehoawen beeltenis van Willen II omgeven door autvertakken en eikenbladen en door eene tropee scepter zwaard en schede met de Eiken kroon en de Kouingskrooti In het midden vier wit marmeren S laten waarvan dè achterste geen opschrift draagt lp de anderen leest jnen met goiiden letteren gOpgericht door Willem III Kening der Nederlanden Hendrik Prins der Nederlanden Soplii i Grooihcrtogin van Saksen geboren Prineea der Nodcrtnnden ter herionerihg San de plek waar Zgne Majesteit Koning Willem II in bei hier gestaan hi beDdaebouw overleden is Geboren te s Graveuhaae den Oden December 1792 Overleden den l7dett Maart 1849 Men verseemt dat de longziekte i uitgebrokeo op de badhoere van den heer mr J P Amersfoordt te Haarlemmermeer 123 stuks boornvee zijn aldaar aanwezig De veeitapcl bestaat uit eiitea oaafok al het aanwezige vee is in jeugdigen leeftijd eenmaal ingeënt Eeo os is afgemaakt In Jag jl werd op voorstel van den heer Geesink door eenlge inzenders van de TentoDiistellIng te Weenen en enkele belangstellenden in don bloei van onze Nijverheid een vergadering te Amsterdam gebonden waarin de vraag zou worden besproken V Of de Nederlandse ludustric n ei die oozèf naburen gelgken tred hield 2 Wtariif b ontkenuiog dezer vraag de oor zaak te zoeken is en wat alsdan ter releveering zou kannen worden gedaan B j de behandeling van het eerste gedeelte der vraag wfrd niet op elk gebied van onze nijverheid een ontkennend antwoord verkregen daar waar echter de schoonheidezin mede in het spel was luidde het antwoord minder gun tig Na breedvueri je besprekingen werd toen de volgende motie aangenomen De vergorderiuj op de jongste wereldtentoonstelling te Weenen ontwaard hebbende hoezeer de Nederlaudsobe industrie bij die van onze naburen ten aciitven staat is van oordeel dat 1 gedeeltelijk aan iiAir zelve de oorzaken te wijten zgn en 2 dat slechts door energieke maatregelen en door haat aHeen Verbetering in dien toeatHud te brengen is 2 Ook in het belang van de volkswelvaart mag zij een krachtigen steun van de Hooge Regeering vorderen Op grond der 2e alinea werd alatof aan de bh mr E I Asser en H J Walter te Amsterdam en Jan L Terneden te Kinderdijk opgedragen hrt eoncipiceren van een adres aan deErgerrlug om sin ie dringen dat m tyds dt noodige maatregelen innchteii genomen worden en dt tertUchte gelden bcscikbaat gesteld om Nederland op een waardige wgze aan gene zijde van den Oceaan te doen veitegenwoordigtn Onderstaand adres werd in een vergadering in Febr belegd gearresteerd en ttanle pede van een aantal handteekeningea V9orzien Aaa ZiJM jExceUentle den hetr limittr tan BuMenhadteke Zaken Geven eerbiedig te kennen de ondergeteekenden Nederlandsche indnstriëelen en belaughrbbendeu in den bloei der Nederlandsche nijverheid Dat in vroegere tgden onze vaderlandscbe nijverheid en de toepassingen der kunst daarop een hooga eereplaats onder die der beschaafde volkeren heeft ingenomen sn deze omstandigheid veel heeft bijgedragen tot den roem van ona voorgeaUoht Dat hoe loffelijk ook nog heden ten dage de pogingen onzer Indnstridelen mogen vezen en welk erkenning hun daarvoor ook op de verschillende wereldtentoonstelliniten mocht te beurt gevallen zgn hel niet valt te ontkennen dat aldaar in vergelijking met hunne vroegere verrichtingen en van de producten van andere volkeren waarvan het zieicntal het onze niet overtreft inspanning geestkracht en linanoióele bescherming noodig z jn om de vroegere gloria te handhaven Dat de President der Vereenigde Staten van Amerika bg een proclamatie aan de volkeren der wereld heeft te kennen gegeven dat de viering van bet eeuwfeest van de onafhankelijkheidsverklaring det Vereenigde Staten van Amerika ook zoude geioliie den door het tot siand brengen van een internationale tentoonstelling te Philadelphia welke op 19 April 1876 zal worden geopend en tol medewerking waarvan alle natiën van de wereld warden nitgenoodigd met verzoek zoo spoedig mogelgk deswe t de noodige stappen te doen Dat de ondergeteekenden overtuigd zgn da allij Nederlandsche industriéelen en belangstellenden hi bare industrie bereid zgn wederom dien edelen vredelievenden wedstrijd mede te aanvaarden doch om daarbij op een waardige wgze te verschljpen opoffering van geeiMijken en matêrieelen aard engll delijke inspanning hoogst noodig z jn Dat bet tot de plichten der Regeering behoort om hun tot de bereiicing van dal doel moreel en materieel kraehtig de hand te bieden Bedenen waarom da ondergeteekenden zich tot Uw Excellentie wenden met het verzoek tijdig tagrijpende maatregelen te nemen waardoor de lust om tol dezen wedstrijd waardiglijk mede te dingen wordt opgewekt en de noodige gelden versokaft ffoT de in rerhovding tot de giinstige uitkomit d e beoogd wordt t VVelk doetide enz Volgen de handteekeningen Afsebrifteaf van i veraoek zulten aan varwhillende vereen igingev ter bevorderio van fabriek en Handwerkspgverheid aan lodostrié len n belfu stellenden warden toegezonden met aitnoodiging door onderteekeniug blgken van adbaesie te schenken aan het beginsel daarip v rv at Het verzaekaabri zcive ml aan het einde tati Maart of in bet bfgii i d r volgepde miiandj Zgue Excellentie worden aangeboden Zaterdag middag i wam in e n schoenwinkel op de üiltstrsat teUtreclit een dïenstlwde met verzoekhaar oor haar meesteres e nige dameslaarsjes terpassing Ie willen medegeven aan dit verzoek werdvoldaan j de eigenaar gat baar vier f ut mede aiaarnoch haar noch den naam kennende van de familiehg wie zij voorgaf te dienen volgde hg de meid en zag haar werkelgk in een huis gaan van eenachtenswaardige familie op de Bikstraat Bg deze gafze voor een naaister te rgn en gezonden te wordenvan een familie ten einde infjrmatie te nemen van eeu diesstbode die daar wounde iets wat verkeerd uilkwaU daar de dicnstbOile met vertrok daaropging ze heen doch kwam met de 4 paar laarsjesia den inkel terax met de boodschap datdaaedegegeveu la irsjes niet pasten en dat ze andere moeatheiibnn van eeu paar noinmers die ze opgaf Dewinkelier geen kwaad meer vermoedende gaf haar iu plaats van vier vgf paar ter passing mede beuevens een inanilje om ze onbeschadigd over te brengen Het meisje moet nug terugkomen bij onderzoek isgebleken dat z j een opliobtster was een waarsiiliuweiid voorbeeld voor winkeliers V F In eene lezing over spoorwegen door den heer J J aak in in de Haarlem ehn afil der Vereen van Vabtieken Handwer ui verheid geliondeq d e de e o a de bijzonderheid mede dat sedert 184 $ op de Ign der Hall üpoorwegm op 11 millioen reizigers slecfata 1 door de gevolgen van een ongeluk overleden ia In de Duitsohe scholen in Bohemen ontbreken meer dan 100 onderwijzers Om aan het gebrek te goed te komen heeft men zijne toevlucht moeten nemen tot kominiezen gendarmen oplichters klerken invalieden ivacbtmeeters schrijnwerkers aorseleinschildera sehonubnrglieden muzikanten metseranrs looiers apothekür bedieodeu boutbakkers wevers bockbuudera enz De beste auderw jzera nemtn bon ontslag om eene betere betrekking te zoeken e vgaudeii van de iiieiiwe schoolwet wgten het leheri aan haar en hoe ongelukkiger de taken gaan Ijoe meer zij zich iii de handen wrgven in plaats van aan de voorname oorzaak ni geringe brzolidging der onderwijzers te gemoet te komen Sckooli Voor een omgaand rotïhter in Indie geschiedde on lanes het volgende Een inlan ler wai betrapt op diefstal vmi een varken en er waren drie getuifca die zwoeren dat zg hem hadden zirn stelen Een vriend van den inlander die wist dat de rechter niet bizonder sttugger was uitvallen hul zich opge orpon als verdediger en sprik den prirsler van fhemis dus toe Mag ik UEdVl Achtbaren wel het bewijs leve m dat de eerlijkheid van dezen man boven alle verdenking is Ik toeh heb twnn f getuigen die genegen zgn te zweren dat zij hem het varken niet hebren lien stelen De rechter ging een oogcnblik met het hoofd In de hand zitten om over die verdediging na te denken stond datma n t grnoie waardig aeid op en zeide zgn haar nnir achteren strijkend Indien er tVaaff getuigen z n die den mau het varken niet hebben zien stelen eu slechts drie die hem teel hebben zien stelen spreek ik den beschuldigde vr j Ontruimt de zaal i II I TT i iPlonién ÖÖ61NÏW DÏÊ BATAVIA JS Februari De oorlog tegen Atchin beeft reeds teer vele offera geeisckt t iet minder ilan 70 olHciereu zgn buiten geteeht gesteld d i dus ruim 17 procent van het totaal der officieren Vgftien officieren sneuvelden of bezvrekeu aan ban wonden eu aan ziekléu d i 4 probeut twee en dertig ofliciörin werden gewand d i ruim 8 procent en i 3 offioiertin moesten wagens ziekte worden geëvacueerd d i 7 procent Aan minderen siieuvelden of werdeti gewond 800 man d i ongeveer 20 prooent de brigade an P daog is hierbij natuurlijk nog niet medegerekeiid in de sterkte Zj vl eerst bij het nemen van den Kraton in het Vuur gekomen Aan cbblern en andere ziekten ber we j ken 500 man d i globaal gerekend 7 ü 3 procent Wiö rekenen au nof niet de indercBf die wcyens ziekte moesten worden georocifeerd Door elkander gerekend mag het verlies aan dooden en gewonden worden gesteld op 17 procent een ogfer dat vergeleken met die welke in de Europescbe oorlogen verkregen worden acbrikbarend heeten mag Telt men alleen de gesneuvelden en gewonden dankomt men tot een even groot procentcgfer Wg rekenen daarbg 1400 gëkvi etsten gesneuvelden en aan ziekte overledenen op gOüO personen Sroepen koelies enz ep 809 geaneqveldea ea gefoudei og tO Opersonen alleen troepen De kosten van dezen oorh n de Ie expeditie medegedeeld zullen volgepa ber niog van deakundigen de som v n 50 millioeo rr fger d£ r ons opge ven en door de bladen ii Nedetlwd ttïst genoemd verre overschrijden Indien men Atebin inlijft of naar bezet houdt uilen twee bataillons daar we l noetea blijven eu in elk geval zal er vooreerat nog wel niet aan gedaclit worden veel troepen terug te zenden ook al is de strijd geëindigd ook al kunnen Saltaa en Pangliaia Polim den strijd niet voortzetten zooals generaal van Swieteo zegt dat het geval is Van de gewonde ofBoieren die v ax Fadaug werden geëvacueerd zijn vier na herstel weder naar AtcSin teruggekeerd hamelgk de beeren van Randwijk van Amslel on Stappershoek en Kroeset Eerstdaags zuilen 8 onderolficierea warden aangesteld tot 2e luitenant bij de aiilitaire administratre Vier kuunar zgn élèvea vao de aifitaire school vier zgn vau de corpsen Nieuws van e nig belang valt vai kier verder niet mede te deelen Terwgl in Bengalen hongersnood heeiscbt ia der hoeveelheid der voedingsmiddelen op Java voldoende eu verkeereu wij in dit opzicht in veel gunstiger omstand ighedeo dan na eeo jaar geleden I De onveiligheid in Middeu Java verbetert er nietop Blgkeof een telegram beden bij ons ingekomen is te Atnbarawa in den afgeloopen nacbi een brutaledielatal gepleegd J B Dat er te Batavia Vele goederen wordni ontvreemd en verkocht zonder dat de daders daarvoor traft kunnen worden oodat df po itip dikwijlsdaarmede niet in wetenschap wordt gesteld bèwgst weder het volgende Gister vervoegde z cl eene inlandiohe vrouw bg eeae dame alhier en bood haareen echt bloedkoralen collier met een fija in ivoor gesneden broche te koop aan t de blaedkoralen waren bgtouder fraai en groot de echtheid daarvan bovenallen twijfel verbeven en dsr to acl n nog ongeiet ia in woOrd men kon zoo zien dat een en ander direct uit een toko of magazgn afkomstig waa De vrouw beweerde die kostbaarheden van haar meesteres die naar Europa vertrokken vaa ter belooniog vantrouwe diensten te hebl eu gekregen eu daar dergeIgke sieraden voor haar weinig waarde hadden boodzg ze t koop voor slechts S Da imme wilde evenwel den koop niet aaujjaan en zond de vrouw met hare koopwaar eenvoudig weg teker bevreesd als r was om in eene politietaak te worden gewikkeld Sapiarang 28 Jan Het kanaal dat bestemdil om deze plaats van de kwaal der bandjirs teverloasen en voor welka uitvoering reeds gelden opde begrooting z ju gebracht zal naar wij vernemen uog geruimen tijd op zich laten wachten Alle werkzaamkeden die op da wtvoering van dat werk betrekking hebben worden met den vereisoklen ludisclien omslag behandeld en vandaar dat de bescheiden betreffende de onteigening der voor het kanaal noodiiie gronden nog in rnste Hggen op de bureaux te Batavia Na de terugkomst dier papieren zal het allerwaarschgnlgkst noodig zijn processen te voeren tot on eigrning daar de bezitters der betrokken landen over het algemeen een zeer hooge vaarde hebben toegekend aan de ten behoeve van kei algemeene welzijn af te stane stronken gronds En moetdie weg worden gevolgd dan wordt in dit jaar aanden bouw van het kanaal zeer zeker nog niets gedaan Voor eeuige volgende jaren atogen we onl dus nog Of baniljir voorbereiden Loe Somarang 30 Jas Een korporaal behooreodetot een garnizoen van N I werd betrapt op heeterdaad van smokkelarg van opium en deatvege voor een raad van Xnstitle op Java te recht gesteld welk lichaam hem veroordeelde tot drie maanden gevangenisstraf en ƒ 3000 boete Het tgdslip waarop ditvonnis ia geveld is nog niet zoo verwijderd dat destraf kan zijn ondergaan vooral indien de boetedoor gijzeling moest worden gekweten in rede van eene maand Voor elke 200 Intussohen bevindt bedoelde persoon zich niet in de gevangenis mnar ia tot sergeant bevorderd en behoort tot de strgders iaAtohiii waar hij misschien nog wel in de gelegenheid is een ridderorde te beveohten De bevordering tol sergeant is opmerkenswaardig als bewijsvan het denkbeeld dat door qiilitaire autoriteitenwordt gehecht aen de qualiBoatie goed gedrag die voor een korporaal vereisoht wordt om voor bevordering iu aanmerking te komen Zijn smokkelaarspro ccf w 8 toch b j zgn batailtonsehef bekend Het mede te velde trekken met het bataillon waartoe by behdört f mede opmerkenswaardig Zoo die sergeant ziek voor den rgand onderscheidt zal hij miaschieo oog langs telegrafieoben weg door Z M geridderd warden op het oogenblik dat hg nog onder de tuchtelingen in s laniU centrale gevangeuia behoorde te vertoeven fjA9 tBte Éérichten WaeaaO 18 Maart Het Huis van afgevaardigden heeft by de tweede leziftg der wet op het kerkefonds overeenkomMJg de oonclusién der Commissie een amendement aangenomen strekkende om alle aekenfondsen vrg te stellen van bijdragen in het kerkefnnds YeTBailles is Maart Heden bad in de Kamer de bekende interpellatie van de hoeren Gambelta c s over do uitvoering der wet op bet benoemen der mairea plaats Bb heer Thiers woonde de zitting bij Na veel discessie werd de eenvoadige orde van den dag aitagenomen met 380 stemmen tegen 318 Alzoo beeft het Gouveruemeat eelrè meerderheid gehad van S2 stemmen F O Ij I T I E Aan bet Bureau van Politie zijn in bewaring da navolgende in deze f meente gevonden voorwerpen als TWEE SCHRAGEN een PLANK en een HEIPAAL Xi i I L il i ims SgB5i Kaototflgcreclit te 6ou Ia Ter terechtzitting van den U Maart 1874 z ja veroordeeld G d K P K W v O N v d B H B B v R P J H ao H V B ieder lot eenp geldboete van 1 of subs ofev voor ééa dag wegens het in vereniging en el jl tgdjg spelen met geld op dta opeobareo wtf Ie Oo da L L A i E H A J O en W H ieder tot eene geldboete van 1 of subs gev van ééa dag wegens het spelen met geld o den openbare weg te Gouda E d G tot eene geldboete van 2 of snbs gev van twee dagen wegens hel spelen met geld og den openbaren weg te Qotida en zulks oa gedurende het laatste jaar voor gelijke overtreding ta zijn veroordeeld En bpvendien allen in it kosten invorderbaar bg lijfsdwang mahktb¥bichtbn s GoUd 19 Maart Bg kleinen omzet was de stemming flauw PoMertarwe pnike ƒ 12 i 18 26 Mindere 10 50 H 11 75 Rogge puike ƒ 9 a 9 60 Mindere J 8 a 8 76 Gerst puike 8 25 a 8 76 Mindere 7 Ï5 a ƒ 8 Haver zware V 5 a ƒ 8 Ligte ƒ 3 60 ü 4 50 Meanepzaad S J5 De veemarkt met tamelyke a nv er alle soorten gingen traag van de baud i iagerc varkens enbiggen iets vlugger Kaas Aangevoerd 7 partgen prgzen ƒ 28 a 34 Boter 1 40 i l 0 Burgerlijke Stand OiHOBlNi 15 Maart Areoil Olders H Westenberg ea ƒ Koops 16 Cornelia Hendrlka ouders H T jsierraaa ea ü N viD dor Plaok 17 Martgntj e ouders A Alttvut ea W rs Vliet Hartha Christtua ouders ü i van Vreumiagea en G SckoileDbarg Martias Witlemina oaden A vaa Hosten ea S W vaa der Heg 18 Pieteraella oaderi J NuvflUtga ea P vaa Kooq Hietje ouden W de beij en M de Beui OviusDEii 17 Haart W M van Soul I j 9 m 18 J Erbereeld 18 d N 1 UsMslitiJD 2 m Gehuwd 18 Maart A Nobel en L Joogeaeel J van £ gk en A van der Woenael h Aroekbaixen en i Verloolj APVERTBNTIEN Heden overleed oaa geliefd eenigst Dochtertje in den ouderdom rna 11 weken G IJSSELÖTIJN P C USSBLSTIJN Qouda 17 Maart 1874 van Etïuwew