Goudsche Courant, zondag 22 maart 1874

Zondag 22 Maart 1874 W 1493 GOUDSCHE COURANT NienWs en Advertentieblad voor Gouda en Omstrelien De inzending van sdvwrtentiën kan geschieden tot één nur des namiddags Tan den dag der nitgave Heden beViel van eene Doohter 6 8CH0ILENBÜRG geliefde echtgenoote Tan D J VAN VREBMINGEN Gouda 17 Maart 1874 Berallea tw een Zoon M MOL Ophoï Gouda 16 Maart 1874 Voorspoeidig bevallen van een Zoon A C DIEPENHORST geUefde Echtgenoote van J A TINHOLT Gouda 17 Maart 1874 Voor de vele bewijzen van deelnemingbjj het overlijden van ons Kind ondervonden bétnigen wg onzen opregten dank F O TAN ZEULEN C W VAN ZEULEN Gouda 18 Maart 1874 Schenk Voor de vele bewgzen van hartelflke deelneming gedarende de ziskte en bfl het overladen mgn r geliefde Echtgenoote betaig ik mijnen opregten dank J A TAN HOÜWENINGE De ondetgeteekende PIETER JANSEN verklaart dat hetgeen hg ten nadeele van de huisvrouw van HENDRIK BLOOS heeft gezegd bezijden de waarheid is en dit alleen heeft gedaan toen hg in een opgewonden toestand verkeerde P JANSEN Uwe ONGETEïXENDE BRIEF van 17 Februari is ontvangen doch mist geheel haar doel verzoeken dus a n hetzelfde adres nadere bekendmaking cérlandsch Protcstafltenbohd van Domiu J KNAPPERT te Leiden op MAANDAG 23 MAART a s dh Avonds ten Half Acht ure in het lAcaal Nut kn Veemaak op de Oosthaven alhier Vrfle T gang voor H H Leden met Twee Dames Entree voor Nietr Leden Vöftig Cents per Pereoon Namens het Bestanr A F MACKBMSTEIN VoorziUer C THIM Secretaris Openbare Vrijwillige Verkooping ten overstaan van den Notaris A KLUIT Hz resideerende te Moordrecht ba veiling op VRUDAG 20 MAART 1874 en bij afslag op VRIJDAG 27 MAART daaraanvolgende beiden des voormiddags ten 10 ure te Zevenhuizen in het Logement het Hof van HollanB van Eene BOÜWMANSWONING met STALLING WAGENSCHUUR HOOIBERGEN alsmede diverse perceelen WEI enHOOILAND staande en gelegen in denEendragtspolder onder Zevenhuizen tergrootte van ruim 18 Hectaren Drie HUISJES en ERVEN in den Kortlandscben polder onder Zevenhuizen Eenige stukjes GROND of ERVEN operfpacht uitgegeven gelegen als voren Alles breeder bg biljetten omschreven Nadere informatien zgn te bekomen ten kantor van genoemden Notaris ORCHEST VEREENIGING Per Aspera ad Astra VB IJ DAG 20 MAART 7Y8 tiur des Avonds SOLISTEN de Heeren Henbi GEUL nit Dordrecht en Joh W WENSINK een BÜRGERWOONHüIS met groeten MOESTUIN in de Korte Akkeren alhier Adres aan het Bnrean dezer Courant Eindexamen Burgeravondschool De COMMISSIE belast met het afnemen van het EXAMEN ter verkrijging van het getuigschrift bedoeld bg art 56 van de Wet tot regeling van het Middelbaar Onderwjjs brengt ter kennisse van belanghebbenden dat genoemd examen zal worden afgenomen van ZATERDAG 21 MAART tot ZATERDAG 28 MAART telkens s avonds om 6 uur in het gebouw der Burgeravondschool op de Houtmansgracht Het examen wordt in het publiek afgenomen Zy die genoemd examen wenschen af te leggen worden verzocht voor Zaterdag daarvan kennis te geven aan den Directeur der B a s De Voorzitter der Eindexamen commissie Mb P KIST Bg A BRINK aAN Boekhandelaar te Gouda is te bekomen illiVIllifi GEDKNKiP Ai T 12 MEI 1874 Gedrukt op zwaar plaatpapier met tint en opgedragen aan Z if den Koning Prijs eo CENTS Veranderde Dienst ms SCHROEFSTOOMBOOT W aanvang nemende ZONDAG 22 MAART a s Van Gouda naar Leiden Zondag sm 7 uur nm 4Vs uur Maandag j Dinsdag sm 6 unr 10 nnr en nm 5 uur Woensdag Donderdag sm 6 uur 11 15 en nm 5 nur Vrgdag sm 4 uur 10 unr en nm 5 uur Zaterdag sm 57j nnr 10 uur en 5 unr Van Leiden naar Gouda Zondag sm 7 nur en nm 4 unr Dinsdag Woensdag sm 6 nnr 12 15 ennm 4Ysnur Donderdag Vrfldag Zaterdag sm 6 uur l j nor en 4 j unr De DIRECTIE Pakjes VERW voor HDISH pDELIJK GEBRUIK in alleKLEUREN oék puik ORANJE a 10 Cts perpakje bö J C ZELDENRIJK Drogist te Gouda Winkeliers genieten een ruim rabat i OouiU Orak nu A BriukmaB Bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda is te bekomen eene CANTATE voor KOOR 0RCHE8T en DECLAMATIE ter gelegenheid van sKonings Zilveren Kroningsfeest den IS MEI 1874 Woorden van D EUIJTER Muziek van Joh W WENSINK Opgedragen aan de Liedertafel Afollo en de OrchestVereeniging Pek Aspeba ad Astra P B IJ S 0 06 Den Heer Dr J G POPP Kon Keiz Hof tandarts WEENEN Bognerstraat N 2 i ITeledtle Heer Ik moet u betuigen dat mijne vrouw gemimen tijd aan vreeselijke tandpijn geleden heeft en dat door het gebruik van 1 flesch van uw heilzaam echt Anatlicrln Mondwatcr de pifu geheel gestild is Ontvang daarvoor mgn haiielgken dank Ik zal het iedereen aanbevelen Met hoogachting A J STRAWKA te Kratcldcau Bóhemm Aan den Heer Da POPP te Weenen kan ik met genoegen mededeelen dat mg zgn ANATHERIN MONDWATER werkelgk uitstekende diensten bewezen heeft Nadat ik er twee fleschjes van gebruikt had is mgn langdurig tandlgden geheel genezen en verdwenen Nogmaals mgn dank Uw toegenegen Munchen L MODEL Koh Mouthandelaar Weledele Btert Dat uw ANATHERIN MONDWATER bg ziekelgkë zoowel als gezonde tanden eene buitengewone werking doet heb ik reeds na een kort gebruik van dit voortreflèlgk praeparaat ondervonden Terwjjl ik dit dankbaar erken kan ik de opmerking niet achterwege laten dat de hooge prgs het voortdurend gebruik van uw ANATHERIN MONDWATER aan het groota publiek helaas niet toelaat Met hoogachting Ramburg En 8TRACHB Te lerkrygeB t Gouda b j L Sclieak inkdier op de Hoogstriiat wijk h 123 Ie Rotlerilnni bjj F E van Santen Kolff npoth en A Schippeieijn k C blaauwfl porceleinwinkel te a Hage bg i L F C Snsbilié apotb te Leyden bg Ë Noordgk Ie ITlreoht bij F Aliens Hpoth te Amsterdam bg F van Windhcim 0 verkoophuit te Oudewoter bg f 1 TSD Vreumingenj te Schoonhoien bg A Wolff mBANÜS pillenT Zg die géene nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid zijn volgens het authentieke voorschrift van Paus URBANUS VIII hale dezelve te Gouda alleen bg den Heer J O ZELDENRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bg C T HazenbBBG Heele doosjes j 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart doosjes f0 3iy fi Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend 11 voor dit Blad worden voor Sotterdam aangekomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAN NIJGH en VA DITMAR EOTïERDAM De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG lu de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving De BURGEMEESTER van Gouda brengt bg dree ter kennis ran de belanghebbenden dat door den fleer Prorincialeii Inspccleur der Directe Belastingen euz te RotterJsm op den 17 Maart 1871 ia execatoir rerklaard bet 3 kwaitaals kohier fan het pateotregt dienst 1873 74 I nt Toormeld Kohier ter loronlering is gesteld in handen au den Heer Ontvang r dat ieder daarop voorkomende rerpligt is zyneii aanslag op den bij d wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termgn van DRIE MAANDEN binnen weiken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 20 Maart 1874 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOOKN BUITENLAND Itultciilaiidsisli Ovenilcht De interpellatie van Oamhelta c iii do Fransche Datioiiale verjj idering oïer de uitroeiing der mairewet il üooiils te roor ieu was geëindigd met ilen triuinf der rei ccrjng ZooaU gcuoonlijk bij dergelijke gelegenheid in Frankrijk liep de discussie weinig orer d zaak in qoacstie Challemel Laoour zeide dat de interpellatie in rerband stond met de reilighcid des lands welke eischt dat de minister de Broglie z il verklaren d t het Septenn nm sirikt geëerbiedigd zal worden Hij rroeg derlialre aan den ministrr roorcerst o hij dr macht ran Mnc Mahon bo i u elke aanramling rerberen verklarend elke poging der mouarchalen tot restiging der monarchie zal vcrbledeo en ten tweede of hij roornemeaa is elke handeling tot rcrandering van den bestaanden regeeriugsvorm zal onderdrukken De miiiister de Broglie reubtraardigt de wet op de maires De kamer zeide hij heeft aan Mac Mahon het bestuur toerertrouwd oor zeren joren Deze termijn is boren olke aanranding rcrheren De kamer heeft aan Frankrijk de rericekcring willen geren dat bet gedurende het Septennium geen mededinging naar het opperbestuur te rerwachten beeft Dat is meer waard Cazenore de Pradines beweerde hierop dat de kamer het recht heeft de monarchie te herstellen zonder dat zg aan eenige tijdsbepaling rerbonden is De orinister de Broglie hernam dat dit slechts een persoonlijke meening is ran Cazenore waarroor het gourernement niet aansprakelijk kan gesteld worden Hierna werd de oenroudigeorde van den dag aangenomen met 380 stammen tegeu 316 Het gourernement heeft dus een meerderheid van 62 stemmen Opmerking rerdient dat de eenroudige motie ran orde een onzijdige beteekenis kan hebben gcviiiirlijlier is de positie der regeering ten opzichte van het wetsontwerp betreffende de verltogiog ran het mandaat der gemeenteraden Daarvoor zijn 8 tegenstanders tegen 7 voorstanders ran den maatregel in de commissie Wel blijft de mogelgkbeid dat de vergadering de commissie zalafrallea maar de strijd zal beet zijn De regeeringtoch zegt niet meer ol minder dan stel alle verkiezingen zelfs roor de gemeente uit totdat wij hetland door onze gendarmes maires en prefecten hebben gedrild en afgericht Het roorjtel ran Foayer Quertier om de kredieten der suikerraffinadeurs te rermiiideren is met 456 tegen 113 stemmen rerworpen Ereozoo riel onder darerende toejuiching de zoutbelasting met 410 tegen 270 stemmen Voor de rcrkiezingen in OIronde en Hante Marne tgn kandidaten gesteld De Bonapartistea hebben zich ran de oonserratierea iiËrncbetden De Bagelsohe troonrede gent b ludr dat rij e tt verzameling is ran gemeenplaatsen een bewijs ran de dankbaarheid ran den nieuwen premier de wet op den rerkoop ran drank zal nl worden gewijzigd omdat de herbergiers zulke ijrerige agenten zijn geweest roor de conserratieie candidaten Het plan tot benoeming eener commissie ran onderzoek ran de rerhouding tutschen patroons en arbeiders is in weerwil ran den tegenstand der arbeiders door de referring doorgezet Niets rerraadt orerigens de conservatieve kleur ran dit kabinet Donderdag is na een korte discussie zoowel in het hoogerals in het lagerhuis het adres van antwoord op de troonrede aangenomen Gladstone verklaarde het nieuwe kabinet niet te willen bemoeilgkeo De Duitsche keizer wordt Zondag aanst 77 jaar de president ran den rijksdag rerzocht en verkreeg Woensdag machtiging van deze vergadering om Z M bij die gelegenheid te complfmenteeren Daarop werd de beraadslaging over de drukperswet roortgezct en een aantal artikelen overeenkomstig het rooraiel der commissie aangenomen De Köln Zeil deelt mede dat de bondsraad Dinsdag jl een zitting heeft gehooden Bg die gelegenheid ia met groote meerderheid aangenomen het ontwerp op de kerkelijke dienaren zooals het door de commissie U gewijzigd Uaarfag wordt o a bepaald geestelijken in strijd met de bepalingen der kerkelijke wetten benoemd door de rechterlijke uitspraak onberoegd rcrklaard om kerkelijke functiün uit te oefenen mogen door de betrokken regeering geïnterneerd zoo noodig ran hunne nolionaliteit rerrallen verklaard en orer de grenzen ran hst bondsgebied worden gezet Door betrokken regeeriug wordt wot het laatste punt betreft de regeering van den it iat bedoeld waarin de reroordeelde geestelijke is geboren Bekend is het dat in de militaire commissie door den rgksdag belast met het onderzoeken rnn de militaire wetsroordraobi het roorstel is gedaan om dé sterkte ran het leger rast te stellen op 3 10 000 man hetwelk door de meerderheid der commissie werd rerworpen Dit rraagstuk is deier dagen door de regeering benntwoord met de opeubiiarmoknig ran een zeer uitroerig document dat ten titel heeft Berekening ran den gemiddelden diensttijd welke roor de infanterie nanjenoraen zou moeten worden naaf de rersoliiUende gemiddelde sterkteoijfers Uit deze berekening blijkt het rolgenile indien het door de regoering rerlangde gemiddelde stcrktecijfcr run 385 000 man wordt aangenomen dan zal daarvan ADVEETENTIËN Worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel ineer 10 Centen GROOTE LETTERS Worden berekoid naar plaatsruimte Afzonderlgke Npmmers VUF CENTEN het gerolg niet zijn dat de manschappen drie volle jaren ouder de wapenen moeten staan zooals ten onrechte is beweerd maar hun diensttijd zal ter nanwernood op 2 jaar komen Het uitzicht op een goedkeuring der voordracht in den rijksdag rerfaeldert zich meer en meer Daar het algemeen geroelen zegt de Nationcd Zeit é andere vrijzinnige dagbladea zijn ran gelyke meening Ue Oostenrijksche rijksraad heeft de confessioneele wetten ten einde gébraoht Het tweede ontwerp regelde de kerkelijke inkomsten De minister van eeredienst heeft vooral de noodzakelijkheid aangetoond om de bezoldiging der lagere geestelijkheid te rerbeteren wyi de mildheid der bisschoppen daarin niet op roldoende wijze voorziet Groote wgzigingen werden niet in het ontwerp gebracht Alleen werd een amendement aangenomen volgens hetwelk de fondsen waaruit de rerpleging ran krenken bekostigd wordt ran belasting worden rrggesleid Gisteren zouden de beraadslagingen orer de begrooting een aanvang nemen Uit Spanje ootrangt de Time het bericht dat maarschalk Serrano groote moeielijkheid rond in het forceeren ran de positie der Cnrlisien te Sumorrostro en daarom pogingen aanwendt om Bilbao te Ontzetten door langs Balmanda dus langs een omweg de belegeraars aan te rallen De Carlisten hebben hierop zcs bataljons met artillerie in diezelfde richting gezonden om deze beweging te rerijdelen Ken beslissende reidslag wordt te gemoet gezien Uit Britsch lndië blijreu de berichten zeer ongunstig luiden Van den onderkoniog is een telegram ontvangen waarin hij mededeelt hoe onder de laagste standen te Durbnnga hongersnood heprscht en lieden ran honger omkomen en dat bij zeer bezorgd is roor deze Durbunga sub dirisie welke 868 000 menschen telt FRAN£RUK De Engelsche dagbladen gelooren dat de demonstratie te C hislehurst bewezen heeft dat Frankrijk zal te kiezen hebben tusschen de republiek en het keiterrijk De Indèpendance is ran o ertuiging dat de comedie te C hi lehurst geen goed aan het keizerrijk maar reel kwaad aan het voorloopig bewiiid van MaoMahon en den zwakken de Broglie zal doen die zoo zeer afhangt ran den steun der Bon ipnrlisten dat hij hoe toornig ook over de verspreiding bg duizendtallen rau bet iLniiifist ran den jüugrn prins haar locb niet heeft durven verbieden De Fransche dagbladen oordeclen er natuurlijk zeer rerschillend orer dnoli zij stemmen orereen in afkeuring rau den belachelijken volzin waarin Uuuher den 18jarigen prins rau geloof in zich zelveii laut spreken De Ordre het ofEoieele blad van de Bonapartistea is natuurlijk enkel geestdrift en begroet de zou die rerrgst de Pai a een ander Bonapartistisoh blad begroet ook de zon doch niet de zon die verrijst doch die zou kunnen verriJSen Hij alleen zegt het blad ten slotte verdagen onze huop tot den tijd dat het Septennium op wettige wgze moet eindigen üe Liberie bekoord door het beroep op het volk dat wordt aiiiiReprezen door prins Louis acht zijn taal een voorbeeld voor du prinsen die elkander den troon van Fnmkrijk betwisten üe France ocht daarentegen de geheele dcmonstruivi ecu gruote fout 2aa een politieke crisis onuid