Goudsche Courant, zondag 22 maart 1874

Annlaboe Poclocknjoe Socse Laboean Hadji en Mockl Terbangan muest nog antwoorden met de oreiio staten bad men nog geen communicatie gebod Het Meialen Kruia kwam den 17den dezer te Singkel aan de gezondheidstoestand aan boord liet te wensfflbef gt er Ë n telegram van Jteuter meldt yeijajig 20 iMaatt De NederUpder versterken zi h in At bin en hï eu zich b iqet Jist opleggen van proviaiid in de magazijnen Luiteuant generul van Swieten zou tegen den 20a Maartr ua Batavia vertrekken terwijl gehtlaal majoor Verlt k pu êchterblyven met 2 11 0 man si der e expeditie zi l biar oper itiiHi in October aanataandé aanvangen indien lódr dien iyd d vrede nog niet mocht zyn gesloten Stajen Generaal Twbïdk Kahï geh fad V mi 20 MSkrt De hfer van Ifiijfk brengt namens de Commissie in Tief haaaen t jo getteld de geloofsbrieven van dr A Jtujrpfr afgemanügde van Qoqda da rantrent rapport uit Aan de Commissie waren overgelegd dé próoeMen eerbaal van opening der steubrieljés in het hoofdkiradiithot Qouda van 7 Jan iari en 21 ikaniri Wt een extraot uit de geboo riéregiitera een Twklariug van den gekozene dal hy geene openbare belrekking bekleedt by eéh brief van den Öeo Maart waarin by mededeelt dat bij zich beeft losgemaakt van de betrekking waarin by verbonden was als leeraar tail de Hervöroide gemeente té Amsterdam De Commissie concludeert derfaalte lot toelating van dr A Kujrper al lid der Kamer na bekoorlqka eedsaflegging De Voorzitter stelt voor de diacQs ie overdeconclii ie der CommUsie te bepaleh óp den volgenden dag bjj den aanvang der zitting Dé beer viin Kuvk ze t dat het der Commissieniet te doen is de K nmer net baar Verslag te overvallen maar dat zy to h meent dat van uitstel det behandeling an de connlusie geen sprake kau zijn dad alleen al die atrekt tot niet tóelating Maar wanneer de Commissie eenstemmig voorstelt den gekazene als lid toe te laten daii brviigt bet gebruikmede de concluaie dadelijk in behandeling te nemen Daarenboven bet geschilpunt waarover hier discussie zou kunnen gevoerd worden is aan allen bekend en bet verslag is zód kort dat bet geene aanleiding tot dieoussie kan geren liy geeft derhalve in bedenking tCrttohd tOI de behandeling der conclusie over te gaaa v Daar niemand meer het Woord verlangt brengt de Voorzitter zyn voorstel om de discuosien overde conclusie den volgenden morgen ten 11 ure te doen plaats hebben in sieitiwing Het voorstel van den Voorzitter wordt hierop rwKorpe met 41 tegen 16 stemmen De beraadslagingen over de conclusie der Commissie worden nlsnii geopend Niemand bet woord verlangende wordt zonder hoofdelijke stemming tot de toelating van dr Kuyper al lid dér Kamer na eodsalleggiiig besloten Dakrop heeft de heer Meswbert van Vollenhoven verlof bekomen om op een nader te bepalen dag dsregeer df te iotërpelleereii omtrent de zaken van Atcbin Na verwerping van het voorstel van den heer van Zuilen tijn de wijsigiagen in hel reglement vaa orde door de comiawaie van rapporteiira voorgesteld aangenomen strekkende om ten ksujien der begntotSn g ontwerpen tut hel reglement van 1862 terug t keétenl Na eeuige diseassie is besloten op het adres van den beer Mieling v irzoekende opheffing der geheim hoiidinv van bet rapport betreffende de landsdrnkkery dat te verzenden aan den minister van biniienïandeehe zaken met verzoek om inlichtingen l e discussie over de voordraebt tot overbrenging van enkele bevoegdheden der rechtb nken 4ij Ü kaiitougereehtea aangevangen V Ih d rittihg van gisteren i Dr A Kuyper beëedigd en toegetoten Daarop beeft de kamer de beraadslagingen voortgezet over het wet ontwerp tot Uitbreiding der vrywillige reehttmaebt van den kanr tonrechter De algemeene iKraadslagingen liepen ten einde en daarop is de behandeling der artikelen aangevangen Heden is bet Atehin debat aan de orde Door de commissie van oppertoezicht p beheer over de kweekschool oor zeevaart ie Leiden zal op baandag den 30n Maart e k een kering plaata hebben van knapen welke bij sByks zeemacht een verbintenis wensoben aan te gaan Naar men verneemt is bij den kerkeroad der Ned Herv gemeente te Amsterdam een aanvrage ingediend om bij het nansttfmd krooningsfeest op 12 Mei e k de Nieuwe Kerk beschikbaar te stellen voor de plechtlgb id der offioiëele ontvangst tan Z dellijk plaats tadj loaden de bonapartisten Tolsttekt qiet in dn tetd ei è Uüiju hun doel te bereiken Hun handelingen zouijen alJeen leiden tot een ontknooping welke bm knus minstens verdagen zou La Prance doelt opile legepraal der republikeinen elke het gevolg al Viyn ♦ sö u berfffp op hut ikJlSS De andere gjeheel i f half légilimistisbhe bladen tyn eveiimitt iuVrnomen met dé ioordeo vaó den prins L ssemèit e Natïbnale de delgke plaatarer vanger vi u de Iniven spreekt met bitterheid van het voorgeven der imperialisten dat het keizerryk niets geen kwaad gedaan heeft en dat zoo het gevallen is dit iedereens sohuld is behalve van den Keizer en de keizerlijken De legitimisten en elericalen veroordeelen vóorttl zeer oherp éoétte parotèprtiomptueme et malaéante la foi en soi me nie De liberale en repnblikeinsche dagbladen spreken allen huu verontwaardiging in meer of minder scherpe woorden uit over den overmoed der onapartisteii dïe opnieait een pruvidentieéten redder der maétmhilppij komen op den voorgrond stellen terwijl de daden Tan den varigèB redder die hit land verlkkgde eo ongelukkig maakte nog zoo frisch in herinDcriug zga Uêt iounuii du débata acht de gèbeïrt ttia te Chislehurst zoo niet een gevaar dan toch een waaraciinwiug De leiders der bonapahistische partij zegt het op ernstige wijze die zich door meineed enwoest gewéld iiebbw opgedraDgeu atn dieMUiè diehaar geregeerd hebbeu door den volkswil alle uitingte beletten en die het land in deu afgrond gestorthebben durven het te doen voorkomen abof h land ondabkbaar getveest is jegens de regering die met deu coup teint van 2 September begonnen geëindigd is met de capitulatie van JSedan welke laatste d d verheerlijkt wqrdt ajs h t ipppunt an heldenmoed en zelfverloochening De zoon Tan deu man die Frankrijk ongelukkig heeft gemakt weet geenienkel woord van deeluenting eo smart te vindenvoor de onverdiende óugelukkea vao het Frans hc Volk B B t G I De algemeene politiek b bel naderen der verkiezingen welke in Jiini móeten ptaltt hebben begint ïieh meer en meer af t teekeiJ bnAV het op Oant dat aller oogfeu gevestigd zyn it v6n den iiitslng dier verkiezingen bet bestimrt van hei tegenwoordige ministerle wéllisht afhangt zullen ij dsarover eenige btjiionderhedeu lededeelen Verscheidene dagbladen hebben reeds statittiek in medegedeeld over te laatat opgemaakte kieïersl tSn f n duAfover ie celfs tien pennestrijd on staan tosschen de liberale en katholieke organen Onlangs heeft de liberate rondWetielijke vereeniging van Gent eene algemeene iergaderJng gehouden waarin verslag is geduan over den toestand der vereeniging en over de kiezerslijsten Wij nemen er de volgenii cijfer uit over die de Yerslaggever voor eoht doet doorgaan De laatste verkiezing van de kamers had te Gent in 1870 pinats er waren a etoen il¥i kiezers ingeschreven waarvan 3917 kiezers voor de stad en Ü832 iTOor daarboitcn In 187 is het getal ingeschreven kiezer 7 t8 + verdeeld als volgt i Ï776 kiezers buiten Il 4 09 kiezers in de stad wat voor buiteseeue v rBinriering van 57 kiezers maakt en voor de tad eene Vermeerdering van 782 Daarbij is nog op te merken dat bet getal nieuwe kiezers voor de kamera sindi 1870 t620 bedrnagt zoodat behal e de 792 kiezer die er meer iijii er nog 828 zyn die de overledene uitgeschrapte uf om andere redenen algevatleuen hebben vervniigen Daar men b alle verkiezingen op ongeveer 2 3 der kieziers in de stad als liberaal mag rekenen kan taea daaruit opmaken dat d kansen vu r de iibefale partij ve l vooruitgegaan zyn door die aaniienlyke vermeerdering van het aauiai kieirra in de stad e katholieken integendeel mogen voor 1 3 op ds buitenkiezers rekenen wier gi tal gelijk wij zagen kleiner en zelfs nog verminderd ie üfschoon de liberale bladen dii voordeel voor hunne partij düin uitkomen bevoeren de katfaoüeka bladen tocii vim ha nen kam ook gerust te siju over denuitslag ifu bewijst dat de worsteling zeer hevig yn zal IINNENLAND GOUUA tl Maibt De afdeeling titiuda van den Nederlandsohen Protestantenband telt in den korten t dut ty in onze gemeente bestaat reed een vrg groot aantal leden Hoe kan het ook anders P Wie die weet dat de Nedcrlandsche Protestaiiteiibund eene vereeniging wil zijn van allen die willen samenwerken om de vrye ontwikkeling van het godsdienstig leven te bevorderen zoo binnen den kring der kerkgenootschappen als op ieder ander gebied zou niet gaarne zijne sympathie willen betuigen aan deze vereeuiging Een van de middelen waardoor zij haar doeltracht te bereiken is bet doen houden van Toor draditeu Genopjjen deed bet oijs 1e verrjemen ylnt de afdeeling iu 9D ipeente gfvestijjj dóór cei o zoodanige voordraohi reeds Uiterlijk teeken van leven geeft Maandag a s toch zal hier optreden de beer J Knappert wiens naam als redenaar Ie goed bekend is om oni aimbèveling te behoevèu Wij durved dan ook u volle zoal voorspejlen lefwyl wy tevens de hoop koesteren at hf aantal leden der afdeeling dezer g o g ïger Tefmcmde ren zal Toen wy een paar weken geleden onze verwondering te kennen gaven d t de yeYeenifiia tot M verléetieii van Kip aan mmairmogettie oogl dfi veer ZuidIloiSand geveatig i té Botterdam in de jffemeénte Gouda geen ikel douiiiéür of ooutrtbuaüt telde en deu weosch nilteu dat iu een volgend verslag ook de ua m der g m eute Qouda zon staan by de vele nameS T4n andere gemeenten toeu hadden wy niet durven hopen dat reeds zoo spuedig onze wenseh zoa worden vervuld Dank zjj de poging van eenige geachte ingezetenen welke poging aanvankelyk reeds utèi uitnemend Buooca werd bekroond ui een volgend vertlag tooiien dat ook de Goudaohe ngezeteMU slechts behoeven Vt weten vvair hiiiiue huisnoodig ia om wel te dóen Om meerdere kekeDOhfid aan het zoo iijittige doel der inrichting te g T a vermelden w den inhoud van art één i Het doel der Vercenigiag tot het Terleenea van hulp atn miuvermocende ooglijdera voor Znid Hollaod gevestigd te Bdtterdam apliM zlèh iir de oaVo iiae ti3erd eleti die al Ukat Urate 4 fondsen der Vereenigiug strekkem in wkl tinil zulleii gebhuiht wóiïlèn V 1 worden aan minvermogetidi dbglyders bebajve gratis geneeskundig advies en behandeling de Aóoflijge uS eü inwendige geneesmiddelen th Vlirheddtlukkeii verstrekt volgen nader té maken bepalingeii 2 warden britldb én kun toogéb tegen matigen prys Zdo noodii en mottélijV gratis verschuil 3 wordèii lijders wier verpleging ten buuneut onmogelijk bf zeer gebrekkig it Van goede liggingen verzorging voorzien door ie bij derden té besteden 4 wordt een geschikt lokaal aangeschaft om erde loopèii Jé od i en te bebalidelehi 6 wórdt kan dit lokaal de gelegenheid toegevoegd om er de lyderi up te nemen Tin wife siib 3 pralrè ik Wie zou aarzelen iets van het zijne aftestaan voor een zoodanig dbel Wie die da etljks al dj voorrechten Van eed goed gezicht gehiet zoo 2ieb niet haasten iets te geved ten bate van hen wier oogen hun dienst wei eren en via finsncieele nmstandigheden heil belettiin diiarin te roOWlen Oligèiwijfeld zeer weinigen VEHGADERING tan din GEMEENTERAAD Di rigsdag ilen 24n Haart 187 t dés riamiddags ten 1 ure wSarltt zat worden behaAdeld De b Oedcp Staten iiigekomen reolame tegen den aanslag in de pi dir belatling dirtistjaar 1874 Het ontwerjj reglemebt irodr het op te rigten stedelijk museum I Het adres van den heer C J C Prince daarbij verzoekende b n in gebtnik te geten dén gerioleerdèfl grond achter zijn steetlkölenpakhuie in t plantsoen Hei idr s ran C Huivenaar daarby vergunning verzofkfrtde om tier wbonhdizén tb bouwen op een tnfc and de getteenlè Oóbda toebehooreude achter de LSirtBsfeeg Hét idrés van de bh Seheltema en Tebbenhoff houdende verzoek om te wofden belast met het zamensicllen rac deu eatalogu ditr libr re Sen verzioek vart dni schattersrtaad tot wyziging der begrootiiig om die koi en ya de dienstdiMade chnttery Voor 1874 Ben o rrOel h Burgemeester en Wethouder tot bepaling fan het bédra der toelage tan ikn lui aehtér bij het M oofdréchtsche Vwlailt toe lekemieii boven dej bezoldiging aan dt betrekking verbonden Kon Toor tel van Barge ee ter ea Weihoudtr tak wijaiging van den staaf f itn begrooling der ontvangsten en uitgaven voor het dienxjaad 1873 Te benoemen erü hélpondtirwijitèr aah de openb burgeraühool foor jongenstn een wachter aan d Kleiwegsbrug Donderdag middag kwam een landbouwer uit Waddiniveea vaa de tioudach markt Op den Bloemen daalaohcn weg geraaktei zijn paard met den wagen to eene daarin zittende vrouw in het water de eigenaar en de man dier vrouw sprongen er nog bijtijds uit De gemeente veldwachter J M Bruiiiedijk juist tegenwoordig sprong te water en had de zelfvoldoening de vrouw er uit te halen Uit een regeeriiigstele ram IJuitcnzorg 18 Maart blykt dat volgeus bericht von SinKkcl liet stoomschip Metalen Kruit dat de havens r iii de Westkust bezocht heeft om de Nedcrlandsche suuvercaiiteit te doen erkennen in zyne Zending geslaagd was te M den koning De kerkerand heeft naar aanleiding daarvan uit zijn midden een commissie btooemd om met de Haa iid commissie van wie bet verzoek uitging de z ak t bespreken Tot dusver zijn de gevorderde onderfaandielingen ran dien aard dat alle hoop bestaat op een gunstigen uitslig È Ct De heer J den Dpo p vso Booijen geneeabeer vroeger te M oordrecht tnaiis te Melissant i benoemd tot gemeente geneesheer te Yêrseke 2uid Beveland Het hootd eohiité van ket Booi imu ontving dezer dagen een schrijven van bet centraal eomité U Utia Tan 31 Januari jl ten geleide na een afsi rift van een brief van den militairen Opperbevelbebber tevens civiel regeeri9g commi ari bij de 2de expeditie tegen Atcbin aan bedoeld centraaleomité gericht en waaraan wy het rolgende ontleenen et ceutraal oomiié van hei SooJe Xruü in Neitri f diob Indië verdient in booge mate de erkentéfijkheid van de expüditiooaire zee en landmacht atrydende in de wateren of op dea kodea no hat AMhinéeaehe ryk aWy roemen vooral de goede kenze ower ged lefcerden die met ware menschenmin hun taak bagrijpen en die volbrengen met een moed en een Tólharifing die onze bewondering heeft opgewekt heteij dit plaats beeft aan de spande van den bezwykende n chuUralijder of gudei het ywdelljk vnur aan den gewonden krijgsman Terwyl de WelEerivanrde heereii H Rnleaian Voget en ï de de Bruyn tespectiieüjk Proteetantsche veldprediker en Boomsch Caiholiek aalmoezenier licb meer speciaal doch niet uitauitend bezig houden met de lijders op de schepen zieken en gekwetsten is de brer O von Hnltzinglciwen aan den wal werkzaam Bij alle gevecliten is bij tegenwoordig eo 8ubr oiut hij niet hulp te verjeenen niet zelden oiidur het vyaiideiyk vuur nu eens om een eerste Verband te leggen dan om uit zyn voorraad lafenis te geven aityd en overal om te doen wat mogelijk i Eeuige dames te Samarang willen trachten een loter te houden waarvan de opbrengst zal worden nitgekerrd aan bil bestuur yp bet Protestantsoh Wee en Armbuis aldaar In dat gesticht worden verpleegd 180 Weezen nit geheel Indii meest van soldaten en van den kleinen man Europeanen voor rekening van hét Gouv r iTf rftint lie voor ieder und toegestane énlisidie is hg dn toenemende duurte vïklevensmiddelen nauwelykrf genoeg voor de voeding De pariieuliere liefdadigheid van t klein aantal Enropeanén Ie Samarang moei dus worden ingeroepen om iu bet te kort komende voor kleeding enz te voorzien In gewone tyden valt dit reeds btw iaarlyk genoeg Ten gevolge van den oorlog iinet Alchm zal de loenlaiid echter dog veel moeiclijker worden De nagelaten Linderen der in den oorlog op Sumatra gi sncuvelde soldaten Znlirn allcrwaaischijnlijkst nnnr liet Weeshuis wordi n dp PZonden Meer en kiachtiger hulp is dus noodig Kaarom hebben boven In duf 1de dnmea besloten eene loterij Ie org iniseeren waarvan de opbrengst zal worden oitgekeerd aan het bestuur van gemell gesticht Ovenvfgeiide dat de oorlog mei Atcliin de eer en bi t belang van bet moederiaud niet minder dan datd r kidonièn cldt en dal men in Nederland iiirtminder dan iii Java bereid d zyn om het lot e verzachten drr kinderen van hen die voor bet vaderland bat leveiL lieten hrrft hel comité gemeendde hulp te inugcu inroepiii ook vi Nederlandsvronne Prijzen onverschillig groole of kleine zyn zoowel al geldelijke gf schenken ivelkum De bh Nijgb en van Ditmar te Kotterdam hebben zich bereid verklaart tot in ontvnngstiiame en verdi re expeditie der pryien en gelden die vóór 10 April e k worden ingewacht Naar men verneemt is de kas van den overleden ontvanger der gemeente Lemsterland in zoodanigen toestand bevonden dat de door den ontvanger gestelde borgtocht op verre na niet voldoende is bet onlbrekeiide aan te vullen Ingezetenen dier geliéijiite mbeieir iicb reeds hebben voorgenomen een beroep te doen op gedeputeerde staten byaldien tot helUng van belasting tot dekkibg van bet tekort moQb t worden overgegaan twee kinderen een jongen eu eenXmeisje van een der wacbtei s aan het station van Jen jTIoll Spoorweg te s Gravenhage iu een agon die aldaar op het terrein stond geklommen oin te spelen toen dit voertuig auu deu trein werd gehaakt die gereed stoud naar Delft te vertrekken zonder dat Donderdag waren twee iiKmeisje van een der wi en i Holl Spoorweg te s I De beloofde spoorwegwet van den minister Geertsëma zal faiiar alle waa richyiilykbeid nog in den léb6 vali deze maand de tweede kalner bereiken Fttderl de kinderen het bemerkten Spoedig daarop stelde de trein zich in beweging ep de kinderen die zich alleen iu den wagen bevonden moesten tegen bun zin mede ryden Oudi eg is de jongen uit een der raampjes op deu weg gevallen mtssohien wel doordien hij wat verre uaar buiten reikte om alarm te maken Het meisje bleef stil zitten en kwam behouden te Delft waar zij haar redervaren verhaalde Daarop werd onmiddclyk naar Hage getelegrafeerd welk ongeval dea knaap was overkomen Onmiddelijk begaf men ziph qp weg m den joiigeq op Ie sporen en weldra vond men bet kind en tot iedcri verbazing geh el ongedeerd Het mei e werd net den eerst volgenden ueiu paar Hage leraggctonden Onder deii titel ie imtt op iet Koningtfiett vindt men van de hand de beeren J A Alb Tbijm in de iMiuiioJe he volgende Al een maatetaf van des pnblieken smaak en van de aaithetiticb plastiscbe kracht by een volk kan het voorkomen geldtn van zyn ataatepapier Neem by een wisselaar de munt of baiikbiljetlen der versobilleuda staten voor u vergelyk wat bier in Nederland munten bankbiljetten te zien geven met bet geldawaardig papier der Frtnsoben der Oostenrijkers der £ ngelschea ja der Scbandinaviscbe en Slavische staten en zeg my of er eigenlijk wel van vergelijking sprake kan wezen Het papieren geld van lielgi ja van Denemarken kleine rijken gel jk Nederland bewyat vórmkracht big deu odiciëelen leekenaar bewijst smaak by de overheid Zoo toevallig de personen die in het itaatskollegie zaten dat de inrichting van het geldswaardig papier te regelen had van dien lin varaCoken waren zou toch een smakelooze teeksning een dom ontwerp en gebrekkige uitvoering niet kunnen worden vastgesteld omdat er in d bureelen en onder bet publiek eene al te luide afkeuring zon opgaan en de openbare bespotting het 4echte outwerp aet oubruikbasrbeid brandw erkett zou Niet aldus by ons Het zou dwaas zyn over gebrek aan vruchtbaren ima ik by onze staKsregeerders te klagen waar oi a ieiler muntbiljet van lü de duidelijkste blijken draagt dat de invloedrijken de lieden die hebben die spreken en regeeren totaal vreemd zijn aan elke notie ook maar van voegzaamheid op het gebied der beeldeode kunst In een land waar gebooiven als het paleis van den Hoogen Kaad en bet paleis van deu Amsterdamscben Handel kunnen verrijzen waar bet Nij verheidspa eis de lieden met stomme bewondering slaat i de publieke kunatMuak iooó althans zoo de ziel dea volks bet zintuig voor literaire scbuonheid nog niet beefl verloren als zij voor de kieureu ilcr scbiiderkunal nog eenig gevoel beeft zy ia volkoiuuu blind voor de barmoniën der lijnen den tjpe memchbeeld begrijpt zij nift en dat er een tjpe vaii uruumentsckoon van architektonische betudriijkbeid bestaan zou hiervan beeft zij nooit boo reu spreken Het ia dan ook te vreezen dat by de aanslaande Meifeesten veel al misdaan worden in den aangeduideu geest Te Amsierdsm is men gelukkig leruggekumeii van het op2f t om Je met lampion bedropen dekoratis dor Aiiiwcrpsche Leopoldsfeesten als eere bogen bij liet VVilleiusfoest te gebruikeu Maar wat zal ei voor iu de plaats komen De ondervinding van openbare feeèten ten onzent is weinig geschikt om ons te dien aanzien gerust te stelleu Het plan vtior hel feedgeacbnuk der kunslscbilders weerspreekt uns algemeen oordcel niet iieii kleine hpuderd kunstenaars zullen elk een schilderijtje waken zoo groot ais de lap in een matroüenbroek elyk Willem van de Velde gezegd zou hebben d ie scbilderyljes zullen iu ncgeii of tuaalftallen by elkaar gevoegd en omlijst worden en dit 8 of 8lal lijsten waarin by elkaar gebracht is wat door onder rverp opvattiug en behandeling zich Leoielsbreed van elkander verwijdert zal lien koning worden nangeliodeii Op het gebied der poëzie is al hel gedeukte wat ons tot dusver onilerde oogen kwam hoogst middelmatig inzonderheid worde bet arme volk schoteltjes nationale spys in dien vorm van vould be volkslieftjes voorgezet die inderdaad geheel onverteerbaar zijn De meeste dier liedjes bereiken de grehzen nog niet die bet ellendige van het middelmatige sciieiden Trouwens al wy met vreugde aanteekening houden van de openbare stemming en hoog waardeeren dat het feest door alle partgen met oprechte hartelijkbeid gevierd zal worden het sprakeloos etiket van teil feest werkt daar weinig toe meó Hopen wy dat bet de stemming niet bederven zal Men noemt bet ii Ki Kroningtfeest Het beerlyke breede woord kroon kroont kroonüig is sedert de invoering der Wuürdenboekspelling van zijn dubliele o beroofd De kroone dtf wiwrdigheid is eene krone geworden Men hoeft niet teergevoelig te zijn om als Hollander in bel woord kronen veeleer kreunen zacht kermen te herkennen dan kroon op ttten Zoowel het ürieksche woord als de Znid lluU uitspraak en de verwantschap zoo niet etymologiach dan plastisch met kruin bad de Ileeren van bet Woor denboek moetea tergg bpudén nnknone zijn di bbele o te ontnemen Eu helaas het is geene vergoeding dat men ons tot blgdachap by de ironingsviering tracht te stemmen door eene opgeschroefde vroaliJkAeid waaraan alle natuurlijkheid ontbreekt Zouden de Hceren spellings maarschalken niet goed kunnen vinden bij deze schoone gelegenheid als iiut feestgeschenk bet woord kroning te restanreeren tot krfxming Zij kunnen er des verkiezende de overtollige o hunner erool kheid voor gebruiken Men meldt nit Groningen vQisteren avond weid Groningen in hooge mate verheugd bij t ontvaogan van het bericht door den Commissaris de Koninga dat de overeenkomst tusscben Pruisen en OMenbórg betreffende de verbinding vas oiiaen Staatsspoorweg met de Westbaan in Pmi sen by Ibrbove eindelijk gisteren te Berlyn VH gesloten Zoó beeft dan ook deie voor onie stad en provincie vooral behingryke zaak dndelgk baar beslag gekregen I Te Parys zijn reeds eenigen tyd twee dierentemmers werkzaam Ook in dit vak hoe scbaarsch ook beoefend onthreekt de ooncurrentie niet De een heet Polraonico de ander is John Cooped die vroeger aan den A merikaanschen eiren Me i verbonden ook bier lijae voortlelliiigea gaf Wq lezen thans in de Figaro dat van lieverlede tusschen de twee dierentemmers een hevige jalousie de métier ontstaan is De een beweerde en strooide overal uit dat de leeuwen van den ander zoo oud afgeleefd en uitgebluscht waren als dood makke schapen die men kon beschouwen en behandelen De tegeuparty heeft eindelijk op dien i vuigen laster vuur gevat zijn concurrent uitgedaagd eens met hem te ruilen en het dan met die jmakke schapen eens te prdbeercn De uitdaging werd aangenomen Maar merr Dolmonico kwam er achter en vond de zaak gewaagd Zij riep de hulp der politie in om de woedende dierenlemmers te temmen en de prefekt Léon Uenault beeft verboden aan de uitdaging gevolg te geven Laatste Berichten Parijs 20 Maart Het Journal Officiel bevat den brief van Mac Mahon aan de Broglie waarin bij zijne goedkeuring hecht aan de woorden door de Bro glie uitgesproken in de ziuing vnn 18 Maart Verder dankt de Maarschalk den Minisier die zoo juist begrepen heeft elke rechten hem Mao Mahon zijn toepc wezen en welke plichten hom zijn opgelegd door liet vertrouwen dat de ÏMalionale Vergadering bea voor een tijdperk van leven jaar heelt geschonken t Parijs 2U Maart De hertog van Padna is alai raaire van Couison ontslsgen wegens de rol die hij bij de manifi statie te Cbisleharst speelde VorsaiUeg 20 Maarf In Vergadering beeft de heer üauivét een voorstel ter tafel gelegd om de zitting van 28 dezer tot 4 Mei e k te schorsen en eene permanente Commissie te benoemen Dit Voorstel is urgent verklaard Weenen 20 Maart Het Huis van Afgevaardigden heeft bet tweede der confessioneele wetsontweffen na de derde leziug met 192 tegen 38 stemmen aangenomen t Debat oyer de begrootiiig is begonnen Kunstnieuws De uitirocring vnn het Danies couctrt die Vrijdagavond plftftts hid g f ons veel stof lot tevredenheid pc aymphonie B dur van Haydo werd vrij gued gespeeld en dut Ergt veét want er ontbraken in i orchest renige mede erkers die ecm ooode gemist kunneu worden De ouverture Espagnola en de fantasie Tannhfiuser werden gord uitgevoerd De beide soHaten de heeren Geul uit Dordrecht en Wensink uit onze stad voldeden tééx De violonceiiist ontlokte een prachtig geluid uit zijn zangerig instrument Keur e en uitvoering deden hem eer aan Do stem van deu zanger onzen stadgenoot wat een weinig onder den invloed der Maartscbe buien Toch werden EÏjne liederen dankbaar ontvangen Zij waren een proeve te meer ran zijn muzikaal alvertnogcu e Kaal was r eer middelmatig bezet Wij ijn pfeneigd dat te wijten aan de hïlgeljaeht én t storingeluei der laatste dagen Wij willen niet gelooven dat de welwillende samenwerking van zouveel tuuzik le diUettautëo door zooweinigen up prijs wordt gesteld Oi s is vaa goed ii gclichte Kijdu ingefluisterd dat nieu vun piau is voor het Imitste dames coucert uitmuntende solisten te engageeren Dflt belooft dus een schitteiende fiujile V