Goudsche Courant, zondag 22 maart 1874

Woensdag 25 Naart 1874 BurgenUke Stand GtBOSK 17 Waart M ttkij loneph ouder A Rietveld en U GroeueDdaal Johannes Ferdinand oudera J A Tinkolt en A C Diepenhorst 18 Maria Johanna CornSlia ouders P J Mulder en Ë Kramer 19 Theodora Sophia ouders H Sproijt en M Verbg JO Hendrika Maria ouder H Spee en C Vermeulen OTiBLEnEN 18 Maart J den Haag 11 d 19 J C Goudriaan 8 w K W fan Veglen S m M an Steenderen 2 j 20 S Nieuwendijk wed J Cat 88 i Gbbvivdi 19 Maart C D Juliu en E M O Ie Snse ten Broek N 1494 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDÜeblad voor Gouda en Omslreken ADVESrÊPmÊN Engelsche Schotsche Vilten 7ou wen Kokos Wollen en Inlandsche Tapijten en Kar p etten een groof AESortiment Haard Sopha en Deurkleedjes Ripsen Damasten Gestreepte LINNENS TRANSPARANTEN enz Ulanonie en Zwart gepolitourde GARNITUREN Behangselpapieren Smaakvolle Randen en Schoorsteen stukken alle nieuwe Dessins Binnen en Buiten Jalousiön 26 JABiaE ECHÏTERESNiGmG VAN D WOEELEE P C VAN DBE SCHELDEN Gouda 21 Maart 1874 Hunne dankbare Kinderen De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Ondertrouwd GERRIT STKAVER KN ANTHONIA VAN deb WANT Gouda 13 Maart 1874 Receptie 23 Maart 1874 Ter gemoetkoming aan de verspreid wordende geruchten als zou de ondergeteekende hare af ie in WIJN GEDISTELEERD en LIKEUREN slechts tijdelijk voortzetten heeft zij langs dezen weg de eer haren geachten Begunstigers te berichten dat zulks nimmer haar voornemen was maar zij steeds op den reeds ingeslagen weg zal voortgaan Het is dan ook daarom dat zij bij deze dovrijheid neemt voor haar fabricaat in het algemeen als voor het gelegeuheids bij haar vervaardigde b öS Ondertrouwd ALBERTUS JOHANNES db MOOIJ 11 KET SI KLAASJE DE KOSTER ï ü Gouda 20 Maart 1874 Bevallen van eene Dochter H G COSIJN DE Wilde Gouda 20 Maart 1874 in het bijzonder zich hy het geacht publiek aan te bevelen de Wed L J FLORIJN w GoüWE wjjk C n 173 74 Gouda 21 Maart 1874 Veranderde Dienst DEE SCHROEFSTOOMBOOT Voor de vele bewijzen van hartelgkedeelneming geduremle de ziekte en bij het overlijden mijner geliefde Echtgenoote betuig ikmynen opregten dank J A VAN HOÜWENIN GE Ncérlandsch Protestantenbond van Domin J KNAPPERT te Leiden op MAANDAG 23 MAART a s des Avonds ten Half Acht ure in het Locaal Nut en Veumaak op de Oosthaven alhier Vrije Toegang voor H H Leden njet Twee Dames Entree voor Nietr Leden Vjjflig Cents per Persocm Namens het Bestuur A F MACKBNSTEIN VoorjiiUer C THIM Secretaris aanvang nemende ZONDAG 22 MAART a s Van Gouda naar Leiden Zondag sm 7 uur nm 4 uur Maandag J Dinsdag 5 sn 6 uur 10 uur en nm 5 uur Woensdag Donderdag sm 6 uur 11 15 en nm ó uur Vrijdag sm 4 uur 10 uur en nm 5 uur Zaterdag sm S j nur 10 uur en 5 uur Van Leiden naar Gouda Zondag sm 7 uur en nm 4 2 uur Maandag Dinsdag Woensdag J sm 6 uur 12 15 en nm 4 uur Donderdag Vrijdag Zaterdag sm 6 uur 4 nur en 41 3 uur De DIItEC TIE doosjes m twintig verschillende soorten éénjarige BLOEMZADEN met aanwijzing van kweeking en behandeling zijn verkrijgbaar te Gouda per doosjea l bij S B van LEER alsookdoo met KRUIDEN voor Likeur per doos 0 75 Prijscouranten over diverse zaden franco h JACOBÖÜN Ilaarlc n Met 1 Mei wordt gevraagd EEN Adres Bureau dezer Courant Puik smakende THEE in alle soorten uit het Magazijn van de Heeren WOLÏEKS en JONKER te Anuterdam te verkrijgen bij H W Itt STEEVENS Banket en Koekbakker te Gouda GOUDA KORTK TIENDEWEG D n 3 Door deze neemt de ondergeteekeüde de vrgheid UEd tts berigteè dat hii de NIEUWPDESSINS in zijn MAGAZIJN heeft ontvangen C mü UWB Engelsche Wollen Touwen Zeilenen Inlandsche Gang en Traploopers Engelsche Lakenscheen Wollen Tafelkleeden Friesche en Inlandsche PAARDENDEKENS Een groot assortiment Wasdoeken Zeildoeken en afgepaste Tafelkleeden Mahonie en Zwarthouten Cnassinetten in alle afmetingUzergaas Beddekwaston enz AUesoorn V i Blokjes Biezen GANG en DEURMATTEN Hopende door eene prompte en civiele bediening het vertrouwen hetwelk faem reeds tendeele viel zich voordureud waardig te maken en met Uw geacht bezoek steeds vereerd teworden heeft hij de eer te zgu UEd Dw Dienaar W SOTIKIKIEI J van de Pavoordt Dubbele Buurt bij de Wijdstraat Voorhanden een Fraaie Sorteering PARURES VESTKETTINGEN en LANGE KETTINGEN MEDDAILLONS EUGENIES n KRUISJES alsmede ook een zeer nette keuze JUWEELEN BELLETJES en KNOPJES hopende elks verlangen te kunnen bevredigen I TTT i No 766 der beroemde VVekcIljksclic ZimicnsprakcB Uitgave J J H KEMMER te Utrecht IS heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda Ifoogheemraadscliap nijnland n n DIJKGRAAF en HOOGHEEMIIADEN van RLTNLAND brengen door deze ter kennis van belanghebbenden dat de verkiezingen van Hoofdingelanden en HoofdingelandPlaatsvervangers den 2 = April aanstaande zullfn geschieden op de uren en plaat ien vermeld in de te dier zake aangeplakte billetten Djjkgraaf en Hoogheemraden voornoemd DE CLERCQ Dijkgraaf W G DE BRUIJN KOPS Secretari Leiden 7 Maart 1874 Openbare Verkoopingp op WOENSDAG 25 MAART 1874 voorm Elf uur in het Logement de Romein aan den Cattenaingel te Gouda van 1 een HUIS bestaande uit WERKPLAATS en WONING beneden en vrjje BOVENWONING aan de Turfmarkt H n 45 en 45a te Gouda bevattende onderscheidene net geverfde en behangen Kamers en allerlei gemakken 2 4 drie sterke HUIZEN in de Vuilateeg H n 139 153 en 154 te Gouda 5 een HUIS aan de Breedstraat Nieuwe Haven N n 230 te Gouda ö een ruim HUIS met PLAATS en ACHTERHUIS in de Doelensteeg L n 175 te Gouda dienenue sedert jaren als goedbeklante SCHEERWINKEL en TAPPERLJ Alles breeder bij billetten en inlichtingen ten Kantore van Notaris Ma KIST te Gouda by wien NB voortdurend veel geld te krijgen is tegen stoliede hypotheek corresp Indentie Gouda Prok van A Brinkman H en B Sinkkcn waarvan de schrijver hun naam niet aan do Keduelie bekend maken worden iu geen geval goplnalet UE K DACTIE I e uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bultenlandscli Overzicht De president iler Fransebe repabh ek heeft per brief die in het Journal OJkiel ia opj enoinen zijne tevredenheid betaigil over de wijze wniirop de Broglie zijn zevenjarig bewind heelt verdedigd l e nat vergadering heefl de nieuwe belastingen goe li ekeurd Het rapport is ingekomen over ile versterkingen ran Parijs Verscheidene afgevaardigden rerlaiig len om s lands belaag dat oVer dit rapport in geheime Kitting EoaVorden beraadslaagd IJe h er Decizea verklaarde dat er geen reden is om de discussie geheim ie houden Wij handelen leide hij overeenkomstig ons recht om ona te verdedigen Frankryk toont lederen dag dat het een Treileliereude politiek volgt Het rapport der coraniaaie roor de kieswet nltgebnioht door den hMr Batbie behelst de verklaring dat de meerderheid der oommissie de tirannie van het getal wil verzachten door eene vertegenwoordiging van de belangen De oommissie gelooft niet dat haar werk de uitersten bevredigen zal maar 7ij heeft wUlen verrichten een werk van rechtvaardigheid ten bate van de maatschappelijke orde Ken voorstel om van 2S Maart tot 4 Mei uiteen te gaan is urgent verklaard Dan zullen de consli tuti nccle oiiiwerpcn una de orde komen Voor bet reces moet evenwel de quaeslie van verlenging fan het mandaat der gemeenteraden worden beslist Zoo all men weet is de meerderheid der commissie tegen het ontwerp maar de regeering zal het roet haar getrouwen iu de openbare zitting wel winnen üe herti g van Padua is wegens deelneming aan da Oilislehurster bedevaart ali maire van Bourton d Aulnay ontslagen het eerste voorbeeld dat ook een lid van het conservatieve verbond door de regeering wordt bestraft men weet dat de hertog van fadua nau het hoofii stond van het Chislehurstrr feest en het adres nau den prins heeft voorgelezen De str iflijd van de Unieer was Zaterdag om het eerste uummar versclieen met een brief van den paus van 31 Jan in antwoord op een brief van Veuillot De H Vader klaagt daar weder erg over de verbitterde vijanden der kerk die met snelle vaart voorthollen op den weg van ongerechtigl eid en verderf De brief eindigt met den zegen voor den hoofdredacteur Veuillot den man die zich be ruoht heefl gemaakt door zijn onovertrefbaar talent van schelden De oommistle nit den Dnlisohen rijksdag voor de militaire wet heeft art 1 in tweede lezing met 22 tegen 6 stemmen en eveneens de vaststelling van de sterkte in vredestijd op 334 000 man verworpen De loinistcr van oorlog verklaarde dat zouder de aanneming van dit cijfer de bondsregeering het wetsontwerp niet kon goedkeuren De mogelijkheid bestaat nog altijd dat v 5ór de behandeling in den rijkidag een trnnsadtie wordt gevonden maar die waarschijnlijkheid is zeer gering het besluit der commissie is genomen met overgroote meerderheid en door de sterkte to willen bepalen op 300 000 il 370 000 mnn heeft de natiünaol lilie rale purtij den uitersten giiiad van tacgevenillieid bereikt De weigering der regceriiig is gemakkelijker dan hel nangeven van den weg die thans moet worden gsvolgd Ëen telegram uit Berlijn kan doen zien hoe zwaar deze zaak bij den keiuir weegt Bij gelegenheid van zijn geboortedag heeft hij in antwoord op eene toespraak zijner generaals gezinspeeld op de mogelijkheid dat ter zake van het leger een gelijksoortige parlementaire strijd zou ontstaan als het bekende Verlassungsconfliot over de legerorganisatie in Prui sen Men vertrouwt echter dat de wijsheid en va derUndsliefde der nationaaUliberaleu dit zal weten te verhoeden De Engelsche minister voor Indië lord Salisbury heeft medegedeeld dat da regeering eene leening zal voorstellen van 10 millioèn om aan den nood in Indie tegemoet te komen waarvan 3 milliaen terstond noodig zijn lo het huis der geoMenten heeft de lord kanielier der schatkist medegedeeld dat voor den veldtocht tegen de Ashautijnen eea suppletoir crediet van £ 900 000 noodig zal zijn H t crediet van £ 800 000 voor het loopeude jaar ia toegestaan De rijkiraad te Weenen bead Vrgdag hat tweede coofessioueele ontwerp in hiatste lezing met 192 tegen 38 stemmen alingeuomeo De clericaleo blijven onverzoenlijk Daarna was de begrooting aan de orde Het nieuwe Hongjarsohe ministerie is tot stand gekomen In de Maandag door het lagerhuis geh in den zitting heeft de minister president het programma der regeeriiig medegedeeld De eerste taak van het kabinet zal zijn om den fliiancieelen toestand des lands te verlKteren door eene vereenvoudigde administratie en door herstel van het evenwicht iu de ontvangsten en uitgaven De regeering sal alles vermijden w it de eensgezindheid ouder de partijen zou kunnen verstoren en noodigt de leden der kamer uit haar in dit streven behulpzaam te zijn De koning van Italië viert ouder algemeene deel neming het 25 jarig jubileum van zijn troonsbestij ging Het ofBciëel orgaan der Spaansche regeering deelt het besluit mede waarbij het verzoek om ontslag van generaal iiorionea om redenen van gezondheid wordt aangenomen De VttUy Nems heeft een belangrijken brief ontvangen van zijn correspondent in het hoofdkwartier van het Noordelijk leger onder Serrano Volgens een der belegerden te Bilbao die ontsnapt was en door de rgen der belegeraars in het leger van Serrano gekomen was hield Bilbao zich goed De 200 bommen per dag die de Carlisten in do stad werpen schijnen weinig nadeel te doen De voorraad levensmidilelen is voldoende voor nog twee maanden en het kanon der troepen van Serrano die po gingen tot ontzet der stad wagen dat men houren kan in de stad geeft nienwen moed aan de dappere verdedigers die het motto Imicta door hen gekozen waardig hopen te blijven De senaat te Washington heeft do wet aangenomen waarbij 23 000 000 dollars worden beschikbaar gesteld om het leger te rcorganiseercn Het effectief van hut leger zal met 5000 man verminderd worden FBANKRIJK Jules Simon hee t in zijn boek La rr orme de Venscigiiement secondaire een geheel hoofdstuk gewijd aan de g vraiiastiok onder de verschillende vormen van eigenlijk gezegde jiymnnstische oefeninjjen schermen wandelingen militaire mnnofuvi es Naar naiileiiliug hiervan deelde de Temp deiftr dagen ecuige opmer ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel lueer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN kingen mede die wij willen mededeeleo daar zij ook voor andere landen dan Frankrijk nuttig kunnen zijn De Temp zou boven de wandelingen in stad en het bezoeken van musea onder geleide van den onderwijzer waarop Jules Simon sterk aandringt voetreisjes van een halven dag in de vrije natuur verkiezen waardoor de hersenen ontspanning verkrggea en de spieren geoefend worden Maar bovenal zegt genoemd orgaan is een diep ingrijpende hervorming noodig van de spelen waarmede de knapen hunne vrije aren doorbrengen Niets is treuriger dan de groote schooljongens te Parijè en in gansch Frankrijk deftig op de speelplaats te zien heen en weer stappen of op eeu hoop in een hoek te zien staan Zulk een handelwijs is onnatuurlijk is zoowel uit het oogpunt der zedelijkheid als dat der gezondheidsleer noogelijk af te keuren Slechts één middel ia er om hierin verandering te brengen door iMmelijk zooveel mogelijk die spelen te bevorderen waarbij kracht eu behendigheid te pas komen Zelfs ten koste van eenige ermoeieiüa dient de ooderwijzer sicb daarmede te bemoeien en allereerst te zorgen dat de noodige plaats en middelen voor zulke speleu aanwezig zijn Evenwel vervolgt Ie Temp alle ook nog zoo kunstige uitvindingen der gymnastiek kunnen niet opwegen tegen de uit eigen beweging ondernoosen spelen waaraan tieo of twintig jongelieden deelnemen die tegelijk langen en armen en beenen oefeAen Met reglementen en programma s laat zich zoo iets niet tot stand brengen Het komt er vóór alles op aan dat de chef der inrichting tact volharding en een goed bomeur bezit en dat men luchtige speelplaatsen vinden kao De onderwijzer die de knapen der middelbare scholen en gymnaslén weet te overlnigen dat zij zich dwaas aanstellen wanneer zij het beneden zich acbten ftls kleine kinderen te spelen kan niet geno worden geprezen De Bchuld ligt evenwel niet uitsluitend by de jongeren maar ook bij de ouderen van dagen by hun domme sleur hun te veeleischende examens die zoo zij aan de jeugdige knapen worden afgenomen de hersenen verstompen bij de veel te talrijke werkuren bij de reglementen die alles als een machine willen geregeld zien bij de onvoldoende en gebrekkige inrichtingen en ook bij het slechte voorbeeld dat wij zelven geven door uit onze eigen gewoonten alle lichaamsoefeiiing te bannen Wanneer volwassen mannen geen andere ontspanning kennen dan hou salon hun sociëteit of hun koffiehuis is het zeer natuurlijk dnt jonge Heden in de vermoeiende spelen der schooljeugd of in lange voetreizen geeu behagen zullen scheppen De brief door Maarschalk Mac Mahon aan den hertog de Broglie geaohreven luidt als volgt Ik heb de rede gelezeu die gy Woensdag iu de Nationale Vergtdering gehouden hebt gZe komt overeen met de woorden die ik zelf tot den president en de leden der Farysohe rechtbank van koophandel gericht heb Uwc rede draagt mitsdien mijne volkomen goedkeuring eg en ik betuig er u mijn dank voor dat gij de rechten en plicbten die mij door het vertrouwen der Nolionale Vcrgadeiing gedurende zeven jaren opgedragen en opgelegd zijn zoo goed begrepen hebt Deze brief wordt door het o a O i aW openbaar gemiiiilvt en lant het er op vulgou ziehier de woorden aarop de Piesident der Kepubliek in bovenstciatidcu brief zinspeelt