Goudsche Courant, woensdag 25 maart 1874

rOe ÏTaUanéle Vergadering beeft mij roor zeren jaran bet bestaar toerertrouwd Mijn eerste plicht ia te lorgeo dat dit sourereine besluit der Kamer worde uitgeroerd Wecst dus onbekommerd Gedurende leren jaren zal ik de wettig gerestigde orde rail zaken door een ieder reten to 4o biedigeu Èlsi GELAND De aitroerige berichten ran de Ooudkust in Engeland ontrangen bewyzen hoe moeielgk en geraarl jk de tocht naar Goomassie geweest is Het beste orerzioht ran den geheelen oorlog geeft de correepoudent ran de Timet die róór zgn rettrék in Engeland e n butsten brief schreef welken hij Een Terugblik noemde Totdat de Engelsche troepen de rivier de Frah naderden ging alles goed doch toen bc on de noeielykheid ran den toeroer ran lereusmiddelen licb byzonder te doen geroeleu Een paar keer rerklaarden de hoofden ran het ooinmissariaat dat de taak hopelooa was en dat er niets orerbleef dan met geforceerde diarschen soo snel mogelijk terug te trekken Telkens wanneer de nood het hoogst geklommen was werd er steeds weer Toedael aangeroerd en door in plaats ran de weggeloopeo inlanders de twee West Indische regimenten dienst te laten doen als dragers kreeg men bet noodige ran de kust Naarmate de troepen rerder trokken werd het transport echter bezwaarlyker en toen de Generaal op 14 mijlen rag de hoofdstad was te Ingimmamu was de roorraad nagenoeg op Üe kapiteins der rerushillende com agniën kregen thana last aan huu mannen te vragen of u terreden wilden zijn met lier dngrantsoeneu roor r jt dagen ten einde Coomassie in te nemen en dan onmiddeliyk terug te trekken Het antwoord luidde gelgk men ran dappere soldaten rerwachten kon Voorwaarts klonk het wederomen twee dagen IaIer was men in hardnekkigen str jd met de Ashantqaen l e Koning op een gouden stoel onder een reuaaebtig rood zonnescherm gezeten had genworen dat kg het hoofd ton sfhouwen ran elk opperhoofd die kei wagen zou te riucliten doch hg werd zeif gedwongen het hazenpad te kiezen eu zijn hoofdstad er ayde latende liggen trok hij terug naar zijn imwfMleia te Aminikia een dorpje aau de andere z e van Coomassie Deze stad werd ingenomen en rerbrand daar de troepvn geen dag langer kundon blijven Niet alJeeu de regen die de stroomfn d ed zwellen maar gelijk na blijkt oek gebrek aan leveiiavoorraad dwong tot onmiddellgkeo terugtocht Gelukkig voor de Ëngelseheo verscheen nu kapiiein Glorer met zijn leger zwarten aan de andere zijde ran Cooioassie en geloofde de Koning dat het Engelsche leger in plaats Tan terug te trekken Coomassie rond trok ten einde zich met Glover te rereenigeii en zyn macht geheel ta rerpletterco Had hg deu waren toestand der Ëagelschea gekend en geweten hoe ze rerzwakt waren door aanhoudende ziekte c rooral door hevige aoderdaagaebe koorta en gebrek aan levensmiddelen dan zou hg nooit toegestemd hebben in de rredesToorwaatden welke hij au heeft moeten goedkeuren BINNENLAND Gouda 21 Maakt Oediirende de maand Febr zijn in deze gemeente overleden 21 mannen en 21 vrouwen t w in het Ie levensjaar 15 m eu 6 vr totaal 21 van 2e 6e 1 3 4 7e 14e 0 1 1 16e 20e O O O 2Ie 30e 1 2 3 31e 60e O 4 4 Ble 65e 2 3 5 66e S0e 2 2 4 boven t 80e g ii O 3 24 21 45 Zonder geneeek hulp 5 m en 3 vr in t Ie levensj totaal 8 Daarenboven levenloos aangegeven 3 m en 6 vr i 8 De eerste leesvergadeting van de afd GoDda van ket Nederl Proteatantenlünd werd gisteren ia de laal Nat en Vermaak gehouden De roorzitttr de beer A F Mackenstein opende de Hij deed dit met dankbaarheid daar het gebleken as dat ook in onze gemeente vele de moderne richting waren toegedaan Deze arond waarop de afdeeling voor het eerst de banier der vrijheid waarheid en ran den godsdienst omboog hief was vetblgdcnd Mocht de leuze exelalor steeds die ign der afdeeling Daarop betrad de heer J Knappert uit Leiden het spreekgestoelie en ving zgne doorwrochte boeiende en teer schoone natuur schilderingen bevattende rede ongeveer aldus aan Ten tijde van Socrates leefde de blijspeldicbter Aristophanes die om zgne geleeidl id maar veel meer nog om zijn groote geestigheid overal bekend is Dce hoewel zelf weinig met de godheid op hebbende küii het echter niet dulden dat anderen met den godsdienst spotten en zoo heeft hij o a dat spotten dat vele jongelieden in zijn tijd eigen was alleraardigst gehekeld door eene voorstelling ran een boer die zgn zoon bij de wgsgeeren les deed nemen in de hoop dat de aanstaande geleerdheid zijns zoons hem later voordeel mocht oplerereii Deze zoon kwam na bij zgn rader terug doch behandelde hem met weinig eerbied en ontzag zich zelts niet zijn ouden rader te mishandelen Hebt ge dat nu bij de wijsgeeren geleerd rroeg de rader hebt gij geleerd zoo te handelen wat zoowel tegen de natuur als tegen de wetten strijdt Tegen de natuur strijdt het niet was het antwoord nwaut ook rele jongen van dieren bijten hunne ouden en dat oude wetten het verbieden beteekeut niets en geen reden bi staat er waarom wij thans niet eens anders zouden handelen als de wet voorschrijft Maar zijt gij dan niet bevreesd roor de toorn der godheid voor den grooten Zeus rroeg de rader l e wijsgeeren lachen met Zeus was het antwoord De roorstanders van het oude geloof in den tijd van Aristophanes wezen op de taal en handelingen van jongelieden als degeen door genoemden dichter besotireven en gaven in heiige bewoordingen af op het nieuwe geloof als de oorzaak viin groote onzede lijkheid en als rerstoorder der maatschappelijke orde Er is niets nieuws onder de zon ging spr roort Zooals het rroeger was is het ook uu Ouk thnus hebben zij die de orthodoxe richting zyn toegelaaii dezelfde bezwaren tegen de modernen Oak thans wordt door de mannen van het behoud gevr esd voor de orde en de rust der maatschappij wanneer de nieuwe richting veld wint Ouk thans meeneii sommigen van hen dat die moderne beginselen misschien roor geleerden en wijsgeeren goed mo rn zijn ma r niet voor het volk dat niet uiittvikkeld genoeg is om hen te begrijpen Spr wees vervolgens op de maatschappij waarin wij leven Behalve de modernen ziet men tlaur aan den eenen kant ue mannen van het behoud rn aan de andere zijde een groot aantal onverschilligen l e orthodoxen hechten zich hoe Linger hoe uu er rast aau de schrift vol angst dat lien de waaide daarvan ontnomen zal worden lUen en durven zij de waarheid daarvan niet onderzuckeii de onvi rscliiiligen zijn dit geworden du jrdat zij meer outwikkeld geworden geen vrede koii leii hebiieii mfX wat zij in hun jengd geleerd hadden met de bovt niintuurlijke openb iriiig van Goil Ëdii nndere openbaring kenden zij niet en daarom werden zg oiiverscliillig voor God De modernin willen eveiieeiu als de orthodux n God leeren kennen maar volgens een natunrlyken weg Niet door een boten d i o tnatunrlijke openbaring maar door een natuurlijke Aan de hand der ervaring en der wetenschap kunnen wij God leerén kennen die zich openbaart rondom onsen ook binnen in ons Cicero verhaalt in zijn over de natuur der goden dat koning Hiro den wijsgeer Simouides eens de vraag deed wie God was en dat deze daarop een dag uitstel vroeg doch ookden volgenden dag weder uite el verzocht en eindelijk zijn onmacht betuigde in de beantwoording dezer vraag En inderdaad deze vraag is niet geheel te beantwoorden Om God geheel te begrijpen moet men God zelf zijn doch al kunnen wij geen volkomen begrip van Hem vormen wij keiineu Hem uit de natuur uit ons leven uit alles wat wij rondom ons zien het groote zoowel als het kleine Na met een enkel woord Darwins leer besproken te hebben waarbij spr de afstamming van den mensoh van de open nog niet zoo bedroevend zoa vinden daar er een aanleg tot edele ontwikkeling uit zou spreken betoogde spr dat in alle eeuwen en tijden de mensch bewezen had een drang ten goede in zich te hebben een besef ven plicht Wel heerschte er verschil over de vraag wat goed is maar men was het er steeds over eens dat men dat moest doen wat men oordeelde goed Ie zgn Zoo vindt men o a eerlgkheid thans een deugd terwijl in het oode Sparte den kinderea spijs werd onthouden om hen te leeren op slimme wgze spjjs te rooven zoo is dronkenschap bij ons een algemeen erkende ondeugd terwijl rroeger zelfs het idéé heeft geheerscbt dat men de wijn als een geschenk Gods niet genoeg kon gebruiken en daardoor den Gever daarran eer bewees en bedrog terecht door ons rerafschuwd vond in den aartsvader Jacob iemand die dat te baat nam Wat goed is wat deagd moet genoemd worden daarin verschillen de meuschen naar mate van hunne ontwikkeling maar de drang ten goede bestaat toch bij iedereen Om God te leeren kennen heeft men alleen noodig een ontvankelijk gemoed en den wil Hem te kennen De modernen hebken dus een vast uitgangspunt en een zekeren weg tot Godskennis De nieuwe leer is dan ook een schoone toekomst beaciioreii o idat zig vrijheid en waarheid wil den waren lerensluat bcrordert en rastheid van beginselen geeft Spr eindigde zijne redevoering met de schoone woorden die Goethe Faust tot Gretchen laat spreken als zij hem vraagt of hij aan God gelooft Wer darf ihn nennen Und wer bekennen leb glaub ihn Wer enz enz De roorzitter zeide den heer Knappert dank roor zgne rede die roor verstand en hart beiden veel bevatte Hij was wij zijn er zeker van in alles wat hg zeide den tolk van de dankbare toehoorders Staten Generaal Tweede Kahsb zittingen ran 21 en 23 Maart In de zitting ran Zaterdag heef de heer Mcsschsrt ran Volleiihoreii zijne rragen aan de regeering nopens Atchin korlelgk toegelicht en rooral ophelderingen gewenscht en zoowel omtrent het Giianoieele als nopens de roornemens der regeering met het oog op de toekomst Nederland betoogde spr welks goed en bloed bij deze zaak zoo zeer betrokken zgn heell recht op volledige openbaarmaking De minister van koloniën verklaar Ie zich daartoe volkomen bereid zoo zelfs dat hij geen comitcgene raal noodig écht er bestaat generlei reden roor terughouding Hy verzekerde dat aau alle eisclien ran peisoneel zoowel als van materieel wordt voldaan zelfs boven het aangevraagde Hierbij drelde de minister nog mede dat lijsten van gesneuvelden gewonden enz nog niet ontvangen waren maar iu da avaC oiraat ran 10 Miart jt zijn opgenomen zoudat zij in den loop ran April hier kunnen worden openlianr gema ikt Wat het finaiitieele aangaat de tot dusvene bekende credielen voor uitgaveu bedragen omstreeks 14 millioen en uit het otrr ic t der geldmiddelen ran O I blijkt dut nog IS millioen op de dienst ran 1874 beschikbaar z n die hij hoopt dat niet zullen behaeren gebruikt te worden De minister rerkiaarde roorts dat de oorlog zal moeten warden roorlgezet tot dat wij een bcvie li guild resultaat zullen liebben eriaii d Wnt virstnat de regeering onder bevredigend resultaat Hier moet de minister wijzen op de mnvankelgke en dr l 5geiiwO irdigc bedoeling der regeering Aanraiikelijk ivaa die met Atchin een iractaat te f lu ten lu den geeft ran het Siak tractaat maar nieuwe toestan len hebben nieuwe roorzieningeu noodig grinnakt a ir a inleiding van een telegram ran genera d van Swieten 29 Januari 1874 vroeg deg uv r ener ial Luudon of ij den veranderden toestand hci niet het hi te w is Aichiu onder het direct bestuur vnn ons i r f te Ureiigen en met le onderhoorighoden tractaten te Blniti n vooral naar a inleiding van de opmerkingen door den generaal ran Stieten fieiuaakt dit wij ein ruiv onbeschaafd volk hadden bcdwou eii dat eiM zendeling van hem generaal vermoord zijne brien n verscheurd l jken verminkt graven gihoond had Welwillendheid en vertrouwen waren daardoor te loxr gega in en men diende eeue andere gedMgslgn ta volgen Er moest worden geantwoord Na rijp beraad zijn eerst den 2deu Februari den raid v in state geboord iu dien geest instructiën gegeven te reten Atchin blijven te versterken de oiiderboorigen te dwingen de Nederlandsclie rlsg thans aan te nemen het Nederlandsch opperbestuur te erkennen Met handh iviiig van ile integriteit kan met langer genoegea worden genomen Onze positie werd daardoor zuiverder Alle verschil tusschen geannetemle landen vervalt en eene gelijkvormige regeling wordt bevorderd Geene tractaten dus maar acteii van erkenning Met den jongslen mail is ontvangen een politiek verslag van generaal van Swieten aan den heer London t dit zal in de Slaait Couraut worden gepubliceerd De minister volhardt dat de regeering omtrent bet verledene alle inlichtingen verstrekt heeft doch ter gemoetkumiug aan hel verlangen naar meerdere inlichtingen zal zij alle stukken orerleggen onder bepaalde roorwaarde van stipte geheimhouding en verzegelde trrugzending voor 9 April als de eerste kamer bgeenkomt Naar aanleiding van deze gewichtige me ledeelingen besloot de kamer op voorstel van den heer Nierstrasz de interpellatie te verdagen De kamer heeft verder het wetsontwerp tot overbrenging van enkele bevoegdheden der arrond rechtbanken bg de kantoageteokten aangenomen met 40 legen 8 stemmen Daarna had de interpeilatia plaats van den beer Idserda over de spoorwegen De minister Geertsama hcefi geantwoord dat met een consortium van bankiers onderhandeld is orer deu aanleg van spoorwegen ook in Noordholland en West Friesland en aansluiting met Almelo Zwolle Hij hoopte spoedig een ontwerp tot bet rerleenen der concessie bij deu raad van state in te dienen en het wets ontwerp danfrtoe aan de kamer roor het zomer reces Hg zou zoo reel mogelijk spoed betrachten terwijl hij ook zeer gezind was den aanleg rao buurtspoorwe gen te bevorderen Overigens zou bij geene voordracht indienen als hij niet overtuigd was van de ünanciëele macht van het cunsortiam De minister Gericke bevestigde bet sluiten van het tractaat met Pruisen rn Oldenburg orer de aansluiting te Ihrore alsmede ran een tractaat tusacheo Nederland en Duitschland Hiermede was de interpellatie afgeloopeo In de zitting van gisteren is de diioussie over bet wetsontwerp tot vaststelling van het tarief van gereubtskosten in etrafmken waarvan de gewone rechter kennis neemt aangevangen De heer ran Lynden stelde als motie ran orde roor dat dit tarief eerst bij kon besluit rastgeeteld en na eene werking van drie jaren door de weigerende macht zoa worden bekrachtigd overeenkomstig de wet van 15 December 1838 Stil n 43 Na bes rijding door de heeren Godefroi Cramers van Baar en den minister van justitie is de motie verworpen met 34 tegen 17 steuuen en dairna art 1 van het ontwerp aangenomen De gchcele verdere zitiing was gewijd aan de behandeling der verdere artikelen en de daarop voorgestelde amendementen De eerste kamer van de staten generaal is tot hervatting van hare werkzaamheden bijeengeroepen tegen Donderdag 9 April des avonds ten acht nre Een Vrijdagavond van den laitenant generaal van Swieten oiitvaugrn telegram gedagteekend Atchin 16 Maart en den 2Ua te Fenang aangeboden luidt De politieke toestand is onveranderd Van Toekoe Kali was een brief van adhaesie ontvangen hij werd echter door vgandig gezinde h ofden bewaakt en belet in het hoofdkwartier te komen De vijanden zeide men hadden reetls driemaal in vergadering bealulcii tot eenen algemeencn aanval en het besluit door het Biaióten van karbouwen bezegeld maar telkens waren de Hoeloebalangs en anderen niet opgeksmen en kon de aanval niet plaats hebben De tegeustand bleef bloot passief behondens het maken ran rersterkingen in het binnenland Simpong Olim en Perlak hadden om beslissing te nemen oiistel gevraagd de eerste voor zes de andere voor drie maanttea Kadja Kaïidara die ontkend heeft schr ver te zijn van den brief in de Fenang Courant ran 29 Jan heelt zijne bemiddeling bij de Atehineesche hoofden aangeboden welke aangeiiou en is De werkzaamheden aan den kraton vorderen goed De rivier zal beheericht worden ten eerste door eene versterkte positie van Passar Atchin gelegen voor en op de ooitllonk van den kraioii met een brog over fie rivier ten tweede door een fort te Peuajonj op 18UU meter beneden den kr iton bezet door lOU mao en gewapend met 4 kanonnen waar een tweede brug over de rivier ligt ten derde door een redoute voor 50 man I5U0 meter lager Het scbgiit d it het rauilzaam is Groot Atchin totvrghaven Ie verklaren oi t een ko ende üt is eene gcschikie plaats aan de Noordoostzijde van Poeloe Lraa geroiidi n Slaali Qmraiil Gieter gn de eerste klentacieren aan Z M den koning aangeboden door deu beer H Leuaing hoflererancier te s llage De bnrgeneester van Amst rdam Is gisteren raiildag bij Z M den Koning ontboden ter bespreking der feestelgkhedcn op 12 Mei a s In de Staahcourani zgn opgenomen de rapporten ran den luit generaal ran Si leien enz waarren de miiiisler ran ko uoieu iu de ziltiiig van de tweede kamer van Zaterd g de opunbaarmaking had toegezegd Vele bgzonderheilen in deze rapporten roorlcomeude zijn leeds bekend In een particnlier schryrrn iiau de Amtt Ct medrj edeeld geeft een officier dor marine roor Atchin de vo genile beschrijving van deu aanblik dien het Nederlanilsch kampement daags na het binnenrukkeu van den kraton opleverde 0p den linker dus op den oost oever was alles leven en beveging honderden ran menschrn woelden en krioelden daar onder elkander Wij stapten aan wal aohter de bakkerij Le lioux waar de locomobile druk in beweging was Dwars door alles nl kisten met Australisch tlee oh stapels houtwerk pakken stroo kisten met ammunitie ent baanden wy ons een weg en kwamen ten taatste aan de Kalrerstraat van het kamp De beide generaals wonen in nette zeildoeksche tenten gelgk men die ook wel in het kamp van Milllgen ziet maar met het oog op de roote zomerhitte beschut door daken op palen of pendoppos Achter huo tenten liggen die der adjudanten die zoowel als de generaals wel niet in een glazen huis maar toch lamelgk a la barbe du public wonen Weelde is er onbekend ar De weg door het kampemeiit voerde ons eerst over een brog don langs eenige reldstukken waaronder twee mitrailleuses die by deze expeditie echter niet hebben gemitiailleerd daar er geen gelegen heid was om ze nuttig en met roordeel te gebruiken De weg was orerdekt met allerlei wandelaars als Ëuropeesohe sjidaten ran alle natiën ter wereld inlandsche soldaatjes Afrikanen Jaraansche vrouwen da roortreffelgke gezellinnen onzer troepen te velde en meestal gekleed als gingen zij naar het een of jnder feest koelies kettinggangera ofEcieren bedienden een kleine wereld in één woord Hier kwam een troep infiinterie aan juist afgelast van den een of anderen post daar zag men de keerzijde ran de medaille door ket voorbggaan van een draagbed of tandoe met een armen zieke hehiaa meest cholera of dysenterie ginds zag men onder een boom een groepje inlaodsche soldaten in een kring neergehurkt en spelend met Chineesche kaartjes bij welk spel vooral de hartstocht der rrouwen bleek iets verder baadde een partijtje wéér ieta verder zag ik een groep ran het ÈMde Kruii Die daarbij bebooren zijn bijna allen inlanders die zich tegen hoog maandgeld hebben laten werven en onder de leiding ran den roortreffelijken heer O von Bttltzingslöiven een te Soerabaija gevestigd Duitsch koopman uitstekende diensten bewijzen Iedereen soldaat en officier spreekt net bewondeiing over dien man Waar gevochten wordt en gekwetsten vallen is bij te vinden Als een soldaat op een voorpost aan iets gebrek heelt bidt hg bg zich zelven kwam die mijnheer van het BoodeKruU maart Voor de zieken en gewonden is hij een troost en halp brengende roor de gezonden een tibak pijpen zeep en andere reranaperiugea rerschalfende voorzienigheid Naar wy vernemen heeft de Senaat der Hoogeschool te Leiden in eene gisteren gehouden rergadering besloten by de Tweede Kamer der Staten Generaal inte dienen en tevens vastgesteld een ailres waarbyhij zyne adhaesie aau hel thans aanhangig ontwerpvan wet op het hooger onderwys in het algemeente kennen geeft L O Naar wij vernemen hebben zich niet minder dan 460 candidaten mannelgke en vroawelgke aangemeld om deel te aemen aan de akten examens voor ZuidHolland dia op 8 April beginnen Hieronder zijn 76 candidaten die de boofdonderwijzers akte vragen ea 7 O die van hulponderwyzer Candidaat boofdonderwyzcressen zgn er 7 ea voor de akte voo hulponderwijzeres 47 De orerigen komen roor de toelating roor de talen wiskunde en de rerdere rakken van het meer uitgebreid onderwijs De meeata aaoc de Fransohe taal Engelsche taal of wiskunde en zeer vele dames roor de handwerken Het groote aantal candidaten roor de boold en hulponuerwgzersakte mag zeer opmerkelijk heeteo De examen commissie bestaat uit den inspecteur dr Lindo en de heeren schoolopzieners mr A Kerdijk uit het 2de district prof M J de Goeje uit het 3 le district dr C Vaiilant uit ket 6e district en mr A H rau Tieuhoven uit ket 9de district a Men bericht ons uit Vlaardiiigeu In een rergadering ran aandeelhouders in de Nederlandsche Maatscbappg de Ttxkotut tol exploitatie rail zeevissche ts s Hage onder directie van den heer A E Maas gevestigd te Maassluis is naar men verneemt besloten lot liquid itie der Maatschappy Volgens een globale berekening moet met de haringvisschery in het vorig jaar met 14 loggerscbepen die door genoemde Maatschappij in de vaart zijngebracht p m 80 000 rerdiend zgn geworden en ook is met den haringhandel reel geld verdiend Amt a Zaterdag vierden de ingezetenen te Hattem het 25 jarig jubilé van Z M deu koning Door den gemeenteraad is een telegram aan Z M verzonden om zgne hulde en vcrknoclitbeid aan te bieden Iu de maand September aanstaande zal te Waalwyk gegeren worden eene tentoonstelling ran landbouw en nyrerbeid waarroor bereids de regeerings oomminien benoemd zgn Behalve eene niet onbelangrijke bgdrage uit de gemeentekas zal de Maatschappy van landbouw tuinbouw en reeteelt ook geldelijk oe tentoonstelling stennrn T Marnm in Groningen heeft bij een stemming iets plaats gehad dat zoorer wij weten nog nergens is roorgckomen Te Marum nl kwam dezer dagen niet den kiezer op Maar dat niet alleen het stembnieau zelf kon daardoor niet geconstitueerd worden want dat moest roor 2 3 uit de opkomende kiezers worden samengesteld Er had dus geen verkiezing plaats De rjiak bcirof de benoeming ran een lid in t hoofdbestuur van het naterschap Westerkwartier en het unaniem wegblgven der kiezers had plaats ten gerolge van overleg eu afspraak Men wenschte deze demonstratie te doen ten blijke vnn ontevredenheid over de handelingen van bedoeld hoofdbestuur jegeus het zuidelgk Westerku artier Bergisleren aattÜdag omaireélci S aar ia bg et aankomen van den goederentrein te Boxtel een wisselwachter onder den trein geraakt waardoor hem een been en teenen ran den anderen roet zgn afgereden In den West polder onder de gemeente Ulmm zijn zestien polderwerker rerdronken Men was bezig dien polder in ta dijken en ofschoon de nieuwe dyk nog niet zwaar genoeg as om tegen stormgetij bestand te zijn waren er reeds verscheiden polderketea geplaatst Toen nu een storm uit het N W opstak vergezeld van stormvloed werd de polder overstroomd en kwamen do genoemde werklieden in het water om Men bouwt in Engeland het eerste stoomschip Waarin de salon roor do paesagiers rry beweegbaar zal worden opgehangen in de seheepsruimte Bessemer hoopt daardoor ket vraagstuk bestekkelijk het wegnemen der zeeziekte te hebben opgelost De salon der reizigers zal namelijk kunnen schommelen om twee assen die loodrecht elkander kruisen waardoor zij zich altijd horizontaal zal kuuneo stellen welke helling ook het schip door de golring en de deining zal kunnen nemen De inrichting herinnert ons aan de scheepslampen en bet scheepskorapas die ook in twe of drie ringen opgehangen en zich altgd horizontaal plaatsen Het Stoooischip beet ook Beuemer De hangende salon zal ongereer 22 m lengte en 9 m breedte hebben Het schip rerkrijgt een lengte ran 110 m en 12 a 13 m breedte De roortbewegigg wordt verkregen door twee raderen met schoepen elk van 10 m breedte De machines bezitten 4 600 paardenkracht De vorm van het vaartuig is achter en voor dezelfde bet is van twee roeren voorzien en moet 20 Ëngelaehe mijlen per aur afleggen Zekere weduwe W T Schoemacher Oastaing omstreeks 65 jaren oud klein van gestitlte missende één oog zeer goed Fransch sprekende vrij goed gekleed meestal in den ronw in het bezit ran een rerjaarden baitenlandschen pas en ran een bewya dat zij pensioen geniet git de weduwen en weezeakaa roor de officiereu van de londBacbt heeft zidt iu den laatsten tijd aan een reeks van opliehtergen schuldig gemaakt Zy bezoekt gewoonlijk in de garniioens plaatsen de kwartiermeesters en weet door roerende verhaiea ban een zeker geldelyk bedrag afhandig te maken Gewoonlijk geeft zij voor dat zy door toeralligt omstandigheden niet in staat ia om hare reis naar Maastricht te vervolgeo alwaar zij evenwel niet woont en de belofte dat t het geleende onverwijUl zal terugzenden wordt nimmer door haar vervuld De commissaris van politie te Delft vestigt da aandacht op voornoemde rrouw Merroaw Adelma rrijvrouw ran Bay geboren gnu rin Wurmbrmidl te Gonebitz in Stiermarken die sinds 18 55 op zeer rertrouwelijken roet met geesten omgaat deelt in een werk te Leipzig nitgegeren allerlei byzonderheden mede deels uit de geestenwereld deels uit de planeten Deze laatste heeft zij ta danken aan den geest van Alexander voo Humboldt die even als bij op aarde heeft gedaan overal rondzwerft om zijn lust tot wetenschappelyk onderzoek te berredigen Zoo heeft hij een uitstapje naar de maan gedaan en aan merrouw Adelma rerhaald dat de maanmeuschen een zeer klein lichaam met een groot hoofd hebben Op Mercnrius heeft hij reusachtige muizen en ratten aangetroffen die door oog reusachtiger drieoogige katten worden opgepeuzeld honden met een toog die rer ait den bek hangt hazen met een roelboorn en daarop een oog enz Op Mars wonen niet anders dan dwergen ran kop lot teen met baar bedekt met een hart onder den liiikefsohouder hersens ter grootte eener hazelnoot en eene stem als sobreeuweude rarkens Op Saturnna ia het altoos rochtig en de bewoners moeten rechte luiaards zijn Even dwaaa is hetgeen mevrouw Adelma verhaalt van hare gesprekken met andere afgestorvenen Naar hare verzekering heeft kaplein A die in den slag bij Nachod is gesoeuveld eerat na gn dood leeren rooken en zweeft hg na altoos met een bi ndende sigaar door het heelal Dit had hij haar zelf verteld en bij die gelegenheid geklaagd over pgn in de maag In dien trant rerhoalt de schryfster nog zooreel andere dingen zoodat in sommige bladen wordt gerraagd of het mogelijk zou zgn te goeder trouw nog grooter dwaasheden uit te kramen Men meldt uit Meppel Hoe ver de overdreven zuinigheid iemand brengen kan leert het rolgende Eene vrij bejaarde naaister werd róór eenige dagen ongesteld Een paar heeren die door tusschenkomst der buren hiervan verwittigd werden brachten haar daarom een bezoek en zagen tot hunne verbozing dat hare woniDg meer op ee i beestenstal dan op woonrerirek geleek In de eerste plaats werd haar geneeskundige hulp aangeboden en daarna haar vertrekje schoon gemaakt waaruit niet minder dan p m 12 manden asoh vuil en Vodden werden opgoruimd Het dek barer legerstede beotoud uit een pnar