Goudsche Courant, vrijdag 27 maart 1874

tis flr Vrydag 27 Maarte ROTTERDAfflSGHE HANDELSVEREENI6IH6 Opgerigt 17 September 1873 Maatschappelijk Kapitaal f in 60 000 Aandeelen of 250 ieder waarvan f 10 000 000 nominaal ia 40000 Aandeelen aan toonder ter in BChrljving worden aangeboden De overige 20000 Aandeelen worden door de oorspronkelflke Inschrgvers gereserveerd Inschrijvingen worden aangenomen tot 31 MAART e k te Gouda ten Kantore van Wed ENOX DORTLAND Prospectussen verdere inlichtingen de Statuten en bet Jaarverslag der Maatschappg zgn steeds verkrijgbaar N 149Ö 1874 GOUDSCHE COUR AN ï Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken liJ 11 iiiiyjuiijj iji uuii LU lliniiiüuiiui 1 IV Daartoe door de DIRECTIE gemagtigd nemen de ondergeteekenden inschrijvingen aan voor aandeelen in bovengenoemde Maatschappg en zgn ten hunnen Kantore Prospectussen verkrijgbaar Gouda Maart 1874 Wed KNOX DORTLAlïD Jaren ja zel eeuwen zijn voorbijgegaan zonder dat men een middel kende dat onfeilbaar weerstand kon bieden aan een plaag die alom het mensehdom teisterde Men gebruikte allerhande middelen raSn kleedde zich in flanel of baai men wreef zich de pgulyke declen met zalf of men gebruikte pillen Maareehter dit alles baatte üiets en zoo sukkelde men eeuwen voort zonder dat men een middul met zekerheid kon beproeven tegen het zoo pjjnljjke RHUMATIEK Doch aan het mensehdom van onie dagen ia het vergnild een middel te kennen dat onfeilbaar weerstand biedt tegen alle Rbumatiek of tegen pgaen welke men onder deze plaag kan rangschikken zooala kies oor of tandpijn pgu in de gewrichten armen leden enz Het De Inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Ï aie talken Het schceD ot dat ze San alles baoeile had Eu loch rond men een ehiffonnière ea eea kist getnld met o a 10 hemden 4 dekens 8 paar koHHn enz Botendien nog 14 aan klinkende specie Ten gerolge der doorgestane ellende is de Trouw ger arlijk liek Laatste Berichten Berlijn 23 Maart De rijksdag bracht heden de tweede lezing der drukperswet ten einde De slotbepaling yolgeus welke de wet niet terstond Toor ElzasLolharingen van kracht wordt gaf aanleiding tot reer levendige debatten £ en voorstel der heerea Ton Hoverbeok ea Guerber om deze bepding Ie doen Tervallen werd met 174 legen 129 stemmen verworpen Versailles SS Maart De prorogatie commissie heeft besloten voor te stellen de fittingen der nationale vergadering van 28 Maart tot 5 Mei te schorsen De kamer kenrde beden het wetsontwerp betreffende de spoorwegconcessién goed na de aanneming Tan een ameudemeut volgens hetwelk de spoorwegBaat schappij en obligation mogen uitgeven slechts tot bet helft au bet actie kapitaal Ann het Bureau tad Politie is in bewaring efn in dfie Gemeente gevonden HOUTEN STEMPKL Burgerlijke Stand GedoseN 20 Maart LeooarduB JohaQDes Petrus ondcrs D de BruijQ eo M C A Dikhoof Johanna Hekno onders W M de Jon en O van der Heij Helena ouders H Cosijn en H G de Wilde 22 Siisanoa ooders H Tan Basten m A i Sparuaaij 23 lUudnk oudere K vau der I uol eii U rau Heek OvuatDFK 22 Möirt H A van Wm 17 d D Pauider ned V Oosterwijk j L S Cats SU j A DVERTE NTIËN Heden overleed na een langdurig en smartelijk lyden in den ouderdom van bjjnaCO jnren onze geltefde Vader de Heer L S OATS in leven Stads Waagmeester alhier Ieder die den overledene heeft gekend zal de smart zijner kinderen en verdere betrekkingen beseffen Namens de nagelaiene betrekkingen D L CATS Gouda 22 M aart 1874 Openbare Verkoopin fen Op MAANDAG 30 MAART 1874 des voormiddags ten 10 ure ten huize van G van SPfiNGEN aan de Keeuwgksche Brug te Heeuucijk van 12 KOEUEN 3 PIiNKEN 2 SMALLE SCHOUWEN BOUW en MELKGEREEDcSCHAPPEN en eenige MEUBELEN OpDINGSDAG 31 MAART 1874 de9Toormiddags ten 11 ure in het Koffijhuis GoudeKAKS Weltaken te Gouderak van eene EOMANSWOm en LANDERIJEN groot 3 hectaren 47 arsn 46 centiaren staande en liggende op Middelblok te op WOENSDAG 1 APRIL 1874 des voormiddags ten 10 ui b aan den Veerstal te Gouda Tan Bene partg AFBRAAK bestaande ia KOZIJNEN DEUREN BINTEN en verdere Koerende Goederen En op WOENSDAG 8 APRIL 1874 des voomiiddags ten 11 ure in het Koffijhuis aan de fieeuwijksche brug te Reeuwijt van een HUIS Scheepmakerij ea ERF groot 12 aren op s Gravenbroek te REEVfFIJK Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOOLEEYER te Gouda Men vraagt met 1 Mei in een klein gezin EENE FATSOENLIJKE DIENSTBODE Loon J 50 buiten verval Adres aan het Bureau dezer Courant Te koop gevraagd groote HAZEWINDHONDEN en andere groote kortharige HONDEN met opgave van prgs en hoogte Adres met franco brieven onder letter A aan het Bureau dezer Courant HOOCLOON VASTWERK De finnn Wed HONDORFP BLOCK BBAET Fabriekanten te Schoonhoven vragen WERKLIEDEN tegen hoojj loon voor vast Werk Winter en Zomer Voor huisgezinnen worden de reiskosten vergoed na twee maanden werkzaam geweest te zijn Kunde van een bepaald vak is geen vereischte Belanghebbenden behooren van goede getuigschriften voorzien te zgn Westfaalsche Ham B L van VEEN Blduwstraat mmi mmi Eene goede hand schrgvende kan geplaatstworden salaris 300 a 400 gulden naar bekwaamheden Adres franco onder letter A B Burean dezer Courant v BOEKE HDIDESOPER LANDBOUW KN WERKTUIGKUNDIGEN Grroniiigen HH Landbouwers worden aandachtig gemaakt dat bestelHngen op HOOISCHUDDERS HOOIHARKENen GRASMAAIMACUINES KAASPERSEN en WRONGELMOLENS zoo vroeg mogelgk moeten geschieden opdat de aflevering in tgds kan plaats hebben Inlichtingen voor Gouda en Omstreken te bekomen bij den Heer J VERBURG Landbouwer Asturie Reeuwijk Gouda Prok rao A Briakmam zjjn de Abshaiibbins of Anti rliHRiatisehc W A o T E 3iT die met zekerheid werken tegen de bovengenoemde pijnen wanneer deze door koude zgn ontstaan Zg hebben daarom een onstcrfelijkcn roem verworven en zullen dien altgd behouden Vele attesten van dankbare herstelde Igders zgn ia het bezit van den Bereider en Hooiddepothonder die allen eenparig de genezende kracht der ABSHAUBBINS vermelden De prgs van 30 cents moet niemrnd tegenhouden om dit middel te beproeven Verkrijgbaar aan het Hoofddepot bjj A BRBETVELT Az te Delft die deze watten verkrggbaar heeit gesteld bjj T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PIUNS Zevenhuizen T W DEN UIL Sc uion ioven A KAU LING Alphen J GOUDKADE Boskoop J H KELLER en Zoon Weste Wagenstraat en A REIJNARDÏ Oostpoort Rott dam OÏTO HOOGENDIJK CapelU ajd IJtsel CORRESPONDENTIE Tot otitc groote Terwf odeHog ODtraogio wij oït Pao tvM brieven waarvan ij dc n iuhoiid ia t geheel niet begnjiiea Men spreekt ia die brieveo over een uieuwstgdiog to oaie Couraut vao dea 18a dezer die de dIc vrede a beid der brief Bchnjvcfs achijnt te kebbleii opgewekt Ëen van bea spreekt er □ als zou nja nuiA ia de Courant zïjn genoemd Hoe wij echter zoeken wij viudea in dal Nr niets dat iemands oatevredciiheid kau opwekkea n wat de naam betreft ▼ an den gcacbtea briefBcbrijtei die kout io ocs r ia t geheel met vofir Ücleefdehjk doch dringend veryoeken ij daarom opheldering n en B In ons volpcnd r zuUen wij den inhoud vao iw stukje Hl ons blad ppoenieD de Torm waaria bet ia vervat belet ons het gepeel op te oemea DB RtDACTIE De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stadgeschiedt de uitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATER DAG De prijs per drie maanden ia 1 75 franco per post 2 s BUITENLAND Bulteolandsch Overzicht De Frnnsche per neeft het nog drak over den brief van maarschallc Mac Mahon Het oordeel is al naar de richting natuurlijk reraehillmd doch de republikein che bUden zijn dunkt ons het di ht9t bij de waarheid wanneer zij beweren d t allca ten alutte eren dubbelzinnig gebleven is f e natioDale Tergadering hnrft besloten de zitting nn deu 23 Maori tot den 12 Mei te schorsen vooraf echter zal orer liet wetsontvrerp tot verlenging der emeentersdea warden beslist In die vergadering bracht ook Mercère rapport uit over rie e wet hij leide dat de vergadering niet de voorwaarden van het mandaat dat de gemeenteraden omringen kan wijzigen hij houdt het voor zeker dat de tijd ontbreekt om een nieuwe gemeentewet ot stand te brengen oor ilen imnvang van bet jaar 187 5 Hij wees de politieke strekking van de wet aan de rcgeering vreest de algemeene verkiezing na de wet op de maires l e com ni eie stelt een ontwerp voor dal rte fernieuwing ran de gemeenteraiirn Depaalt vóór het uitstel dut door de et van April 1S71 werd vast te t ld I e ontslagen gemeenteraden zullen in functie blij ven tot aan de afkondiging van de nieuwe gemeentewet Elk bejiuit tot opliplfing van een gemecntebe tuur zal K u oti moctrn zijn fjisteren zou de rergailering orer bet rapport biraadslagen Pe Uuiteche rgksdag heelt Maandag de tweede lezing an het drukpersontwerp ten einde gebracht levendige discussie w rd gevoerd over de uitzonderingsbepaling ten opzichte an Elzns Lotharingen Het voorstel om de wet te gidijk in ileandere Duitsche lauden en het rjjkeland in te voeren werd verworpen met 174 legen 129 stemmen l it besluit moge prnctisch zijn ren aangriiAuien indruk zal bet io deii Ëlzas weder niet maken Na de tweeile lez ng der drukperswet heeft de rijksdag het voorstel der heeren Hinschius en Volk tot invoering van het bur ierlijk huwelyk in bet geheelt Duitsclie rijk bij eerste lening aangenomen De Mmtagirewe me dt dat de commissie door het Oostenrijfcache huis der hcercn tol on lerzoek der confes ionrele wetsontwerpen brnoeiQ zich met dat gedeelt heelt vereenigd hetwelk jSiandelt over de rochtrn der katholieke kerk in deikfleesl zooals dit door het huis der afgevaardigden Uf guedgckcurd Tot rapporteur is de heer llamier benoemd Waarschijnlijk zullen heden de beraadslagingen in bet huis der herren een aam nog nemen Het huis der afgevaardigden bewilligde in de door de regeering bg de begrooting voorgedragen som voor de theologiiche faculteit te Insbruck het stemde de door de commissie in deze zaak voorgestelde mindere sommen af en even7Per een voorstel dat geheel opheffing van deze faculteit bedoelde Io het Hongaarache lagerhuis ontwikkelde de minister van financiën Dinsdag zijn liiinncieel programma dot raet bijval begroet werd hij verklaart dat vermindering der uitgaven noodrnkelijk is voor verbetering van den toesland verder verklaart hg lj t hij met betrekking tot de andere helft van het rijk zooveel mogelijk er naar streven z al een vergi lijk te treffen dat het staatsrecht tot basis zal hebben en legt dat het onmogelijk is aan de bekende grond slagen voor het vergelijk te tornen Ten slotte maakt bij de hervormingsquaesties afhankelgk van het herstel van het evenwicht in de finsncicn dat vooreerst al zijne werkzaamheid zkl vorderen Volgens d berichten vso onderscheidene correspondenten is Serrano of liever was hij want deze brieven zijn doorgaans acht dagen oud druk bezig zijn leger te reorganiseeren Hij had otigeveer 24 000 man waarbij nog eenige nieuwe troepen zouden komen De hoofdmacht was verdeeld in twee korpsen aarvan het eerste onder generaal Lelona en het tweede onder Primo de Kivero Ieder korps telt twee divisies op hare beurt weder verdeeld m twee brigaden Bovendien zijn er liegende legers onder de brigade generaals Blauco en Chinchilla en vermoe delijk ook wel een onder Lorna Serrano zelf is opperbevelheober en zijn neef Lopez Dominguez bekend uit het beleg van Carthagena ia chef van den generalen staf Ijopez Domingnez is een zeer bekwaam generaal der artillerie De Carlisten zijn onlai b gainen Bilbao met brandkogels te beschieten geheele straten staan in brand Bij de Maandag op het Quirinaal gebonden receptie ter gelegenheid van zijn 25 jarig jubileum heeft de koning van Italië op het adres van den seniiat het volgrnde geantwoord VVg hebben hel nationale werk tot stand kunnen brengen omdat wij de zucht voor onze eigene onafhankelgkheid in overeenstemming hebbeo gebracht met den eerbied roor de onafhankelijkheid van anderen omdat wij onze aanspraken op het recht om een onafhankelijkeu staat Ie zijn hebben weten te vereenigea met onzen eerbied oor den godsdienst Op het adres van de kamer der afgevaardigden antwoordde de koning dat de eenheid van Italië tliaiis een waaiburg is voor den vrede in Europa en Kome als hoofilstad van It ilie het beginsel vertegenwoordigt van beschaving en godsdienst IINGELAND De hertog van £ liuburgh heeft een niet onbemiddelde vrouw gehuwd Tusschen de koningin van Engeland en den keizer van Rusland is een Iraclaat geslotrn betreffende het huwelijk dat thans in de Eugelsche StaatsCoorant is opgenomen en uit de 21 artikelen van dit tracinat vernemen wij bet volgende Na bepaald ti liebben dat de Hertogin niet verhinderd zal worden om den eercdienst te volgen viin de orthodoxe Kerk de Grieksche niet gp won gen al worden vaker iia ir de Anglikaaiisohe kerk te gaan dun zg wenscht en dat de kinderen uit het huwelijk als prote tanlrn zullen worden opgevoed behandelt het trnctaat den bruid sohat der l iiiiscs In art V verleent de Keizer aan zijne dochter den gewonen bruidsschat van RussisL he priuses ien vau den bloede een millioen roebels 1 800 000 Het kapitaal moet ten allen tgde in Rusland blijven en de rente er van ü 5 pCt zal om het hal jaar aim de Hertogin worden uitgekeerti die er uitsluitend over beschikken mag en het k ipitaal mag legaleereii aan wicn ze wil Ais een blijk vnn zgn bijzondere liefde hetwelk hij echter niet als prceeilent voor de toekomst beichouwd wil hebben verleent de Keizer aim zijne dochter buitendien een jaariijksca inkomen van OIO toebels 135 000 wanrover zij eveneens naar willekeur beschikken mag ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsnümte Afzonderlgke ïfommers VIJF CENTEN Als een buitengewoneu bruidsschat geeft de Keizer haar nogmaals een millioen roeb 1 800 000 waarmede evenals met den gewonen bruidsschat gehandeld zal worden terwijl bepaald wordt dat de Prinses het bezit van en de beschikking over haar eigen kapitaal behoudt dal 600 000 roebels 1 080 000 bedraagt Het jaarlijksch inkomen van H K H de hertogin van Edinburgh bedraagt dus ƒ 369 000 Het tractaat bepaalt verder dat de Hertog en Hertogin te zamen zullen wonen en dat de Hertogin juist zooveel en zoo weinig als zij wil zal mogen bijdragen tot de kosten der huishouding doch ieder zal slechts aansprakelijk zgn voor eigen schulden en verbintenissen De Eugelsche Staat neemt de verplichting op rich om der Hertogin zoo zij weduwe mocht worden een jaargeld van ƒ 72 000 te verleenen Zoo ze kinderloos overlijdt heeft haar man slechts recht op een som van 250 000 roebels 4B0 000 doch behalve een kapitaal van een millioen roebels dat zoo ze neen kinderen heef teruggaat naar Rusland mag zij over het overige beschikken zooals zij wil De hertog van Edinburgh optrangt van den Engelachen St iat een jaarlijksch inkomen van 300 000 Van de Koningin die zeer rgk is ontvangt hg eveneens een jaargeld en van ziju vader erfde hij eenig kapitaal zuodat het jonge echtpaar gedurende het leven hunner ouders ongeveer een inkomen bezit van twee duidend gulden per dag De waarde der ontvangen huwelijksgeschenken wordt op iets meer dan 1 000 000 berekend en alsof dat nog niet genoeg is heeft het gemeentebestuur van I rt nden besloten der jonge Hertogin een gouden presenteerblad ter waarde van ƒ 60 000 aan te bieden I T A L I É De 23n Maart 1849 scheen roor Italië meer nog een dag van treurigheid dan van vreugde De schoone droomen van een vereenigd vaderland waren in rook vervlogen Pius IX na zich eerst aan het hoofd der nationale beweging gesteld te hebben was door de buitensporigheden der democratie verschrikt naar Gacta geweken eo had zijue vroegere denkbeelden geheel opgegeven Sardinië dat met de wapenen voor de algemeene zask was opgetreden lag na den slag vau Novara bloedend aan Oosteurgk a voeten en aan K el Albert bleef geen andere keus over dan de kroon aan zijn oudsten zoon over ie dragen Victor Emmanuel II den 14n Maart 1320 geboren had bij zgne troonsbeklimming den 29 jarigen leeftijd bereikt In vredestijd met hartstocht oau de jacht over egeveu had hij op de slagvelden tegen Oostenrgk eene onstuimige dapperheid aan den dag gelegd De kroon aanvaardende besloot hij door oprechte aaaiieining der beginselen van een constitutioneel souverein de weder oprichtitig van zijn land te beproeven Na ecu op bezwarende voorwaarden gesloten vrede met Oostenrijk nam een liberaal en krachtij slantsman Massimo d Azeglio het beleid der regeeniig op zich llcui volgde in 1832 Jiivour op die met korte lussehenpocizeii tot ann zijn dood in 1S61 het roer der zaken in handen had en een lieslissenden invloed op het lot van Itnlit nitoefinde ïe midden der moeilijl te omstandigheden liet Victor Eaimaiiuel zijne trouw aan de eenmaal bezworen staatsregeling geen