Goudsche Courant, vrijdag 27 maart 1874

f ftnUik ren Pi etandtRstlgheicI bezorgde hem 4en eretitel II re galantnomo de koning man Tan eer en bet ouWDiikelbaar vertrouwen rgiier onderdanen De jaren na 1S48 waren gewijd aan de ontwikkeling der hulpbronnen Tan het kleine koninkrijk dat weldra in welraart en orde de andere staten van Italië ToorbijsireeMe Gedurende den Krimoorlog waagde Ca our den stouten zet door zioh by Frank rijk en Engeland iwia te aluiten Sardinië stem in den raad der groote mogendheden te verscbalfeu Op het rredescongres te Farijs legde hij den onhoudbaren toestand Tan Italië bloot en remierf zich toen reeds de verzektrivg ter toekomstige medewerking Tan Napoleon II De Franscbe wapenen dwongen in 1869 Oostenrijk tot afstand van Lombardije en tot bet afzien Tan alle Terdere inmenging iu het inwendig bestuur der Italiaanscbe staten De onwederstaanbare dranj des Tolks iwè ei OTcrige Ifog in den loop Tan 1959 werden Parma Modeoa en Toakane met Sardinië T reenigd In 1S60 wierp de koene zegetooht Ta Oaribaltfi dep Napelscben koningstroon om er eo Victor Emmanuel behoefde slechts tu lyii nieaw TerWAFrea koninkrijk bezit te gaan nemen Den 18n Februari 1861 opende CaToor ket tste parleaeut dat koning Victor Emmanuel als aouTerem ran het Tereenigd Italië eikeads Weinige maanden hter stierf de groute staatsman de voltooiing Tan zyn TaderlandslieTenden arbeid aan zijn koning en dieus raadslieden orerlateude De Duilscbe oorlog in 1866 schonk Itdiië Venetië doer bloedige nederlagen zoo te land als ter zee gekocht De Duitach Fransche krgg stelde Victor £ mmaauel in de gelegenheid de hoofdstad der oude wereld Rome tot den zetel zijner regeering te maken Den 27n NoTcmber 1871 tooi de eerste maal te Boine bet pi rlement openende kou de koning naar waarheid verklaren dat nu rst de taak aoii welke b zijn leTeo gewyd had TolVscht was Moet men b § het Qversicbt de er regeering erkennen dat het geluk 4ea ItaUanen en hup koning dienstig is geweesi bet ware oubiUyii te tjocheneu dat üoowel de natie als de soutereiu zich da geluk niet onwaardig hebben getound De vTOegtyilige dood Tan CuTour heeft ongctvufeld in jen gt regelden ga ng der ontwikkeling van Italic a eenl id groote stoornis gebracht e vaderlandsliefde het gezpiul verstand en de we4erujikcUe trouw vaii volk en koning heb hen zich echter onder deze gelijk onder alle beproeTiugen stiunde pehouden ea het gemecoschappehjke werk tot tg tooiing gebraobt BINNENLAND Gouda 26 Maabt Het bestuur ran bet bulp comité in onze gemeente van het Roode Kruis rerzoekt ons mede te deeleii dot het ingevolge het besluit der A gemeene Vergadering gehouden in Sept 1873 te s Gravenhage op gedane aaiivrai e een gedeelte der goederen nrt het centraalmagazyn heeft ontvangen Naar wg Tememen hebben eenige onderoSicierrn alhier in garnizoen het plan opgevat eeiie tooncelvoorstelting te geven waarrnn de opbrengst zal strekken ten Toordeele TUn de kas Tan het Roode Kruis at een aergelijt plan ruime sympathie zal ondervinden bg onze stadgenoolen spreekt met bet oog op da krijgsbedrijven ia A tebin Ii de tereehtzitting iter Arrond RechtbaQk te Rotterdam na Knacfag is E L H te Haaetreeht beschuldigd Tan monhrillige mislundelin Tcroordeeld tot 8 dagen eenzajn opsluiting De comBiis ie Toor het Koningsftmt Ie flaasirecht bestaat lit de navolgend bcereu M Bisdom van Vliet burgemrester eere voorzitt r J C Stoelendra er eerste wethouder Toor itter T t den Hertog tweede wetboudvr secretaris en J C Muller lid Tan den Raad penningmeester terwijl e OTerige raadsleden als leden aan de commissie zijn toe rerorgd De UoUandsobe Ma rts alwppij van Ii indbouw afderUug Rotterdaai Sehiedwa en Omstreken hield errgsteres te Ratterdaa in de lokalen van de Sociëteit JFomoim een teetoouslrtling vaa vee en pluimgedierte die bij uitaenendheid is geshagd Het aantal geëxp os eer d e dieren was groot Vele exempbiren trokken door hmine fraaiheid de algemeene aandacht De tentoonstelling werd zeer druk bezocht O a werden bekroond de hk C Jansen te Gouda 1 Tan der Breggen Az Ie Waddinxveen en J deBntgn te Qouderak By gelegrnbeid tob het aanstsaude krtioningsfeest te Bodeftraven waarvoor door de Begelingsoommis j ie de plannen reetls ontworpen en vastgesteld zyn tal onder anderen oo £ een njkgecostameerde optocht warden gehoudi voorstellende de aaukanut van Willem eodr Miis ran Oranje n Nassau met het leger te Budegraven 18 Juni 1872 De muziek van t 4 le re iment infanterie uil Leiden zal de feestviering opluisteren die met illuminatie en vuurwerk zal worden besloten De toestand der tondergcn in de Kriapenerwaard is tot dusverre zeer bevredigend Da lindlieden houden zich druk beiig met de bemesting der wei en booilanden de zachte winter stelde hen in de gelegeqheid veel mest gereed te maken Op de akkers houdt men zioh druk bezig met spitten tpt de bezaaiing met suikerbieten witte en gete koswortelssaad en tot poting van rroege aardappulen D velegjevallen regen belemmert intusschen het voortzetten van bepoten en bezaaien De pachters van hakhout hebben het zeer foUiandig De prijzen hiervan echter zijn ciroa éêa derde gedaald De pnchtep der teei zijn daarentegen ryzende raji sommige soorten slqgen de prgten zelfs nagenoeg per dag Feti schoenmaker te Alblasserdnm J vau den Berg is IcSkr de rijksveldwocbt betrapt op hel onbcvoi gd uitoefenen der geneeskunst Hy gaf zich uit voor dokter en bad een geregelde praktijk terv jl hg zich voor de geneesasiddeleu die hij afleverde liet betalen Alleen te Nienw Lekkerkerk telde hij vele patiënten Verscheidene medicijnen van hem afkomstig zijn in beslag genomen en ter beschikking der justitie gesteld Wij vernemen dat bij het departement van oorlog het plan bestaat om da hoofUcursussen roor de onderofficieren der inianterie te s Hertogenhojoh en Maaatriclit tot één te vereenigeu en deze te verplaatsen naar Breda Het personeel der instructieder infanterie aan de kon militiire aoode mie uklaarton dan met het onderwgs belast worden Door dezen maatregel znl het getal officieren voor Sfieciale diensten by de corpsen worden vermitn enl daar alsdan de tegenwooflige iustructeurs tut den dieiist bijket legrr terugkecren i Staten Odneraal Twkkub Kahu Zittingen van 24 en 2ë Maart Iu de zitting van Dinsdag heeft do beer de Jong verlof gevra igd en bekomen om de regeeriiig te iuterpelleeren omtrent bare vooroewcHS ten aanzien der ziivecoaiimunting met het oug op den termijn vau 3U April waarop het verliiKl tut aaiimuiiting veiviilt Het wetsontwerp lot vast teltittg van bet tarief van gerecUküSte j in strif akeii is na eeuige dis ousaie en met enkele wy igmgen met algrmeeue stemmen aangenomen De üeriadsi tgiiigen over het ontwerp dor regeering betKÏeude de ouuaultaat reeliten weiden aangevangen Iu de zitting van gisteren is de autwerp regeliug der oonsulrfat recblea ua discussie met algemeene atemBMii aangeAoinen Daarna iieuft d lieer tie Jong de regeering geïnterpellietd over hare rouriiemens ten a inzien der zilvcraaiimaniing en de vraag gedaan of zy voorneuiens w s den termijn tut schorsing weder te veruieuwen of de zilver aaunuuting weder rrg te laten De minister van financii n heeft geantwoorrl dut de regeeriiig het niet geraden acht op de erwurpen muntwet terug te komen en dateer dientcagevol e geen reden bestaat om de zilver aanmitnting l ager te schorsen Onder de stukken waar van wij de openbaarmaking i in ons vorig n kertelijk vermeldden was de volgende prcclamalie De luitenant generaal J van Swirten Adjuilant liea Konings in buiteugewonen dienst opperbevelhebber der land en zeemacht tegen bet rijk van Atehin en gevotmachligde van het NedertaiMtsch Indisch 6onverneoient Geeft Ie kenneö dat bet volk van groot Atehin na eeie dappere verdediging et birdnrkkigen strijd voor de Nederlandsche wapenen uieeft luorten zwichten dat bet volk overwonneol de Kraton leroverd de Sultan dood is ef dat ook vele hoofden in den strijd zyn omgekomen dat het land derhalve door bet recht van overwinniag aan het Nederlaodscb Indiscbe Gouvernement behoort dat hij nu iu het belang van handel nijverheid en landbouw betwelk de grondslogen zijn van s folks welraart de gevolgen van den oorlog weiiacht te doen eindigen en daarom alle hoofden van da drie Sagis eo die der ooderhoorige Staten uitiuKx gt vau hunne onderwerping schriftelijk te doen blijken dat de blokkade zal worden opgeheven voor de staten die van hunne oiidenverping schriftelijk bcwyzen hebben gegeven en dat door hen de b ndel behalve die in krijgstuig kan worden hervat onder Toorwaiirdc echter dat tij de Neilerlandsohe vlag roeren en hunne schepen voorzieu zgn itt behoorlyke scheepspapieren dat roortaiin geen andere vlag dan de Nederlandache en die der bevriende mogendheden zal worden erkend en noch Atchineesche nog eigen ylag aiX tragen worden gevoerd dat alle Staten die zich aan de nieuwe orde ran zaken zullen hebben onderworpen rekenen kannen op de beschcroting van het Nederlsndsch Indisoh GouTernemeut en dat hun de vr ge oefening vag godsdienst ea het beha d der volksiuslelliDgea wordt gewaarborgd doch d t iet rondloepeu net wapenen Kietvau zat ign uitgezonderd dat echter zg die binnen redelijken tijd hunne onderw rpiiig niet zullen hebben aaiigebaiden noch hunne gewone btzigheden en bedryven zullen hebben hervat alt Tgandig orden beschouwd én zich en hunne sniterboorigen aan de rernieling raa hunne kampougs en verdere vynndelyke handelingen zulleu blootstellen Geschreven te Penajoeng op 31 Januari 1871 g 1 VAN SWIETÏN Voor eensluidend aCsclirift Se Secrelorü van den HegeeriH t CoUimiuant W f TAK DlSSÏL Voor eensluidend afschrift De Ganfiememenft Secretgrü U SjOlhM Van Vlieland meldt men dat aldaar Donderdagavond en den daarop volgeuden nacht een allergeduchtste storm heeft gewoed Ben ichelpvitacber Dirk Bakker was met geen andere hulp dan die Tan twee zijner zoontjes den een 12 en den ander 14 jiiar oud aan boord ran zijn klein vaartuigje des voormiddags van Harlingen gekomen hg had vruchteloos gepoogd de haven te bereiken en was genoodzaakt geweest in den Monnikensloot ten anker te gaau Des ochtends van zjjn beide ankers weggeslagen deed bij pogingen om de haven te bereiken maar geraakte tegen de Riohel een zandbank aan den grond Van den havendijk waren verschillende kijkeis op hem gericht men zag dat zijn vaartuigje vreeselijk stootte terwijl de zee er van voren tot achter over heenliep en dus vol water moest raken en hevig werkte zoodat men ieder oogenblik moest vreezen dat het omilun zon Niettegenstaanitf den hevigen storm en den sterk loopendeu stroom besloot B Suooy rchipper van het klaringsvaiirtitig met zijne resrrve ktaarscbuit een poging oait te wenden om de in nood verkeerden te nader u en r oa mogelyk te redden in overleg en da irin bijgesiaan door t de W rd post praaischipper G MoU naar ea T Meyer loodsieerlingen L Lipjes schippoi C Klok J en M de VVasrd schipperskncchteu Deze wakkere zeelieden kwamen eindelyk by het m noul verkeerenile vaartuig en moesten op ouistreaks 120 meter afstand op 10 voet water ten anker komen een herige bui brak toen los waardoor bet aan den grond zittende vaartuigje van Bakker uit elkaniler sloeg In allergl werd de jol der reserveklai schuit bemand daar men geen oogeubilk verliezen mocht een vreeselijk schouwspel vertoonde zieb toeu aan de ter redding to getneldeu Schipper Bakker was bij bet uiteenslaan van zgn vaartuig in z a op de zandbank geraakt en men zag bem het eeue oogeiiblik tol oan zijn schouders in hit water slaan met vreeselgke krachtsinspanning rijne kinderen boven water houden terwijl een volgend oogeublik de zee beui overstelpte Zoo zag men hem mtt deo dood worstelen en kampen om het leren zyner kindere Tot driemalen werd hij door de zeein bedolven maar telkens herrees hy bij twee stortvloeden telkens eau zyner kinderen verliezende uitgeput waggelde bij nog eenige passen over de zandbank zijn krachten scheuen hep te begeven hy dreigde ineen te zakkef maiir gelukkig greep men hem van uit de jol welke door den sterken stroom veel werk gehad had hem te bereiken en op di n tocht werd ook een der kinderen opgeiischt dat door den stroom banr te gemoet os geroerd De jol kon wegens den itrooia de klaringscbuit niet i meer bereiken en moest dus zien de reede te krggen zij hield op de aldaar liegende stoonboot Magnet van Harlingen aan welke zij na twee uren van de grootste inspanning bsreikle Uit Zwolle meldt men dat by een gerechtel scheikundig onderzoek eener verdachte en daar ter stede en elders verkochte theesoort ia gebleken dat die iheesoort behalve met andere verontreiuigiu ei i ook met eene aanzienlijke boeveelheid hautskoatea loodboUetjes vermengd was Door den Commissaris des Komings is ter kenfiis Tan Hiirgemsesters in deze prorincle gebracht een nadere ioelicitkg va i den Minuter van Bumenlanitche zaken omtrent ket verooer mn verdacht vee rw dim dal naar de teelde Naar aanleiding van het voorschrift betrekkelijk dat vervoer werd tot den M i tor van Binnenlandsche zaken de vraag gericht of bü gebrek aan entstof vervoer van verdacht vee naar de welde kan worden toegestaan zonder dat het is in geënt maur onder overlegging doof den eigenaar rag oeu schriltelgke verklaring dat de ioentiug zoodr mogelijk zal geschieden t i6 Tra is ontkennend beantwoord omiht de eigenaars TAn bet tbane reeds verdacht ree tijdig gewaaiB hu l kunnjsu worden dot zonder inenting Tenoet niet woi dt toegestaan ea indien ecu Teekappel kort vóór den veidetijd in verdachten toestand geiiakefl naoht er uleclits weinige dagen bshosveitte verloopen eer de iwenting kan plaais hebben daar de districts veeartseo zijn aangescbreven zooveel mogelijk te berardereu dat de neottfta iia de inenting rerrichten rag goede entstof worden roorzienl Blijkens een circulaire ran den Convnitsarit des Konings aan Burgemeesters en Wethouders in Zuidhollaiid Kijn doo den Minister tan iaatitie roorschriften gegoen betreffende de toepassing Tan art 9 der wet van 28 Juli 1 8 9 Volgens die w t worden den genaturaliseer4e de Terplichting opgelegd de geregistreerde brieren Tttn naturalisatie aan het Bestuur zijner woonplaats te Tertoonen en bo endien een Terklaring af te leggen dat biJ de naturalisatis aanueemt De minuut ran de deswege opgemaakte acte wordt dan in bet ge meentearchief bewaard De Minister heeft thans bepaald dat de kennisgering aan bet Depart ran ustitie Toortaan niet geljjk tot nu toe zal geschieden per brief van het Gemeeutiabestuur maar door Vi ending aii de acte zel e ter litvocHng van ait 9 der ba engenoemde wet opgemaakt De acte tal nutadieu in dubliel moeten worden opgemaakt waarvan écn exemp aar voor het Departement van Justitie en het andere voor het Geaeenle archief ïien weken geleden werd te Amsterdam een school voor k ippers opgericht onder den naam Tan École de Coiffure Fetgiateren avond werd nu en knppersooncour gehouden in het Park om aan b t publiek te doen zien wat de kapscbool had gewrocht Elf leerlingen toonden hunne bek anmheid voor een beliiugslellend publiek Ëll dames plaatsten zich op een estrade voor kapspiegels De elf leerlingen begonuen hunnen arbied Hier vervaardigde er een ren kapsel zonder cr p en tonder vidseb haar waarin de uurstrormige pijpjes louter met lucht gevuld waren daar werd eeu valsclie haartuui opgespeld ginds werd eeo bloemeudos smaakvol gearrangeerd verder op werd een vogeltje iu het haar getoorerd ieder deed zijn best De dames lieten na afloop hare boofdlooiseli beivonderen eu de jury dieed uitspr iak E Jutiels behanlde deu e f teH A O Steeiinj in A i tweeden ea H C uben den derden prys Nu was de beurt a in de palro us om blijken van hunne kapkuustvaaidigbeid te geven De meest grillige haurwendiiigen de meest ingewikkelde kapmaiioeuvres werden uitgevoerd Gcpuederde en met gepoeil rde hooge en lage krulvormigt en bomharïe inakentle knppels aH alles wat Tut slot bal Het schouwspel was voor uiet ingtsw jtleu eer eigenaardig en vol afwisseling muziek luisterde htt op Ook uit s Hage LreuHnrdeii en Rotterdam waran enige kappers overgekuu en urn het goede doei te helpen bevordereu £ r wordt te VVorkum veel seeproken orar eene looderliiige erflatifg mn ungcveer ecu lialve eeuw geleden dagtt ekeneiide Eene weduwe vau wier eenigen zoop het domioilie oiiliekend was bri aiild in haar testament dat al banr gued nnii üc armen der Doopsge unde gemeente aldaar zou kuuieu zoo baar zoon ih de eerstvolgende dertig jnrcii iiieia vnn zich mocht laten hooren Zij benoemde tivee executeurs met la t dat zoo tiw van beidon stiif de overblijvende eeu ander raedebeheerder zou kiezen opdat bet tweetal steeds rollallig mocht bl ru Ann deze laatste bepaling werd eehter niet tonlann zoodat sinds verKheiden jnre ilsts auders van de zuuk il vernomen dan dat een er enaam vm den Inatsten beheerder nu en dan oen de Doopsgezinde armen des winters eenige bedeeling gaf De gemeente als erfgename keelt nu onlangs eene commi sie benoemd om onder zoek te doen daar zoo min de t delyke bezitters als het bedrag der erTeuia aan iemand bekend ia Wat de oorzaak is dat toen binnen den bepaaldru termijn de zoon niet tcrugkn am de erflatiiig niet orergegaoo is op de gewrente la aubekend In het Paleie van Jiutitie viudt men den volgenden brief geschreren door een boereualbeider die een csllulaire gerangenisstraf ran drie maanden ondergaat aan zijn ouders Uistoriscb Geaeite OudtrtI Door deze laat ik U weten dat ik nog gezont ben eu wenscb van U hetzelvde Daar ik uwen brief DtTangeu heb en met de grootafe verbazing gele en omtrent de zaken ran aaudoenlgkheid en bedroerdheid orer my Nu ik moet maar eerlijk rerklaren dat ik dat als k oolferkopery heb aaogeuomen eu ik heb bit dadelijk met lachen beschouwd want ala bet nooit minder voor mij in de weereld wuit alsof ik hit nu nog heb dan mag ik werkeiyk nog wel van geluk preken en ge zult misscbieu wel deukeu dat ik het uict denk of dat ik het doe on U ie paijen maar het is werkelijk waarheid het s hier best te wesen en die anders zegt die kan het niet waar maken maar moet liegen maar gij moet zoo maar denken die er nooit geweest is die weet er het meeste van te vertellen en Tan te liegen Ik moet eeriyk bekenneu dat het mij naar het zeggen ran de menscheu nog genoeg toevalt en zoo oo ket ook O gnan wil ik zeker geloven ik ben bier liever dan bij een minne boer dat is zeker waarheid Wij hebben hier teel ooije koeken te leeen en ook wel bijbels en Zondags voormiddags Godsdienstoeving of preek en wy hebbeu werk zoo lat wij ook nog al geld verdienen eu daar kunnen wij eenigzindi wat voor kopen ala boter spek p elharing dewelke ik zoo gaarne lust en bakings of koAij of een stuk witte brood Dus gg behoeft volstrekt geen bekommernis orer mg te hebben want het gaat hier best met mij alsdat ik eerst een weiuigje onwennig was dat was ouk geen tvomler Maar dit ii waarlieiil ik heb er na niets meer met te doen hel is alweer een oude gewoonte geworden en de tijd gaat al weer eren ais anders met snelle schreden voorbij ket is nu reeds de eerste Maart alweer d is het tog evenals of ik gister ben weggegaan en aanstaande dojderdag wurt bet alueer 4 weken Gij acbreeit mij ook broeder dat ik de 12 Mei neer teru rkwain mnar dat mist D ook mijn jongen het is de 7 Mei dan kan vader maar te B komen want dat is als ik mij met vergis krekt op een Donderdag en als wij allen ge oiit mogen blijven dan zult gij zien koe vlug dat die tgd weer es verlopen bet is au immers maar 2 maanden meer eu als ik dan ook nog zoo gelukkig eeus was dat ik er eeni eeu Maand mogt afkrijgen dan is het maar 4 weken meer Dus geen zorg geen bekommernis over mij hoor Moeder want geloof deze woorden dot het niets is Vader heeft mij gezegd dat zoo ik troost noodig bad dat ik het dau bij den Heer mogt zoeken want daar was het te vinden nu mag ik Ü daar dan ook op wijsen Lees dan Ëphe en 3 rers 14 15 en 16 Nog Ëphezen 5 vers 17 Ook kon ik uit uwen brief rernemen dat enz enz Nu op dese rerwacht ik bericht terug en dan maar geen koul weer hoor broeder maar schrijf mij rooral ran het Kerkelaud en die bouwakkers die Vader wou huuren en de scharren Tan de Akker Zoo er ongelegenheid komt dau verwacht ik ten allen tijdeberigt zoo spoedig mogelijk hoor Zijt uu Teiderallen run my gegroet UËd toeigenegeu Vergadering van den Gemeenteraad Dioidag 2i M rt Tegenwoordig de bh van Hcrgen IJrendoorn voorz Virulij Kcmij Kist l rHice van Vreumiogen Maller Proogleerer van ülraaten Poal Droat tfeaaemaki r Hoogeoboom OD Samaom De voorzitter deelt mede dal er eene gemeeDte betrekkiog is opengevallen door bet overlijden van den waagmeeater Cats Ife notulen der vorige vergaderiag frorden gelezen eo gearresteerd Ia ingekooicD eene missive van bh gedepntecrde staten dezer ro iLcie houdende goedkcoring van het raadsbesluit tot oversclirgving op de begrootiog van 1878 Notlf Nijl odrisaen ala van W den Haan B Ü Pelt A M 8oil T deo Held en J van Leeuwen verzoekende om als brugwuchter te worden benoemd aan de Kleiwegabrog ter visie Tnee adrcaaea van J Xicuwenhnizen en J de Koning verzoekende vr gcsteld te worden van huunm oanslag in de plaatselijke directe belasting op giond dat de tijd hiertoe verstreken is worden die voor notificatie aangenomen iUa adres van eenige bewoners der Gouwe eoz onderBteuDende het verzoek van bet R C Parochiaal kerkbestnur vso onze Lieve Vrouw Hemelvaart tot aretaod van deo gevraagden grond ter bouw ing eener nieuwe kerk ter visie Aan de orde 18 dv bg gedep staten lugekomen reclames legen den aanslag lo de plualselijke directe belasting dieusljaar 1874 als van U van der Kind hit advies van 11 en W luidt dat de klacbt ongegrond is waarom zij om diverse redeuio lot alw ziug adviMi ren in atemming gebracht wordt blertov bealuteu met U atiBiuieu Do fab Kist eu Droogleevir nninen aan de sleniining een deel lijs felgks van A G van ijcholen vrgdom verzoekende bet adviea van tl en W is ongunstig iu steiumiug gibracbt woidl het verzoek afgewezen oict 8 tegeu 3 stiminen dte van de bh v iltrgen IJzeuduorn van Straaten m fjamsom dl hh Kist en Droogleevei bleven bniten stemming Josgelgka van J A van Leeuwen die mede vrgdom verzoekt bet advies van II en W strekt tot afwijzing in stemming gebracht wordt biertoe besloten met 11 stemmen de hh Kist en Uroogleeier bleven buiten stemming Het ontwerp reglement voor het op te richten slidelijk Museum art 1 3 worden goedgekeurd art 4 behelzeudc dat de gcmeeute voor een goede behandeling der voorwerpen aan hel museum in bruikletu gegeven instant lokt eenige disenssic uit üe hr Muller gaf den wensch te kennen dot de gemeente voor meer dau alleen een goede behandeling zou instaan daar anders weinigen uaarspr gevoelen houno antiijniteiten zonden afstaan De hr Kitl la juist vau een ttgeoovergesUld geioeten Hij wenschle dal de gemeente nergens voor zou Justaan duar bezitters van kleine voorwerpen die uit hoofde hunner antiquiteit alleen een betrekkelgke waarde hebben bij 1 Hetgeen hier verder volgt wordt weggelaten ala betltllciide geheel iilaatsilgke omstandigheden en nienwtjca cventpeel verloren gaan dier voorwerjen een zeer booge jbm zouden kunnen vorderen Hoewel de hr Kist aanvankelijk geen voorstel in dien zin wilde doen zoo ging bij daar loter toch toe over toen een paar heeren de hr Droogleever en Samsom hunne adhaeeie betuigden met het door deu hr Kist gesprokene Do hr Messemaker was het niet eens met den hr Kist hij vreesde nog al niet dat die antiquiteiten gestolea zonden worden eo inzenders van zulke voorwerpen die vrgwillig het hunne afstonden zouden het niet volgens apr de gemeente lastig maken met sobadevergoeding Ie vragen D heer Hoogeoboom gelooft dat er wel eeni menacbeu zouden kunnen gevonden worden die joist met het oog op een hooge schadevergoeding kleine voorwerpen zonder eenige waarde zouden afstaan met hel oog op later voordeel Dit wordt algemeen nog al gezocht gevonden l e hr Prince is van oordcel dat zoo het voorstel vaa den hr Kist wordt aangenomen er niet veel terecht zal komen van het museum daar men huiverig zal zijn voorwerpen aftestSSn Het voorstel Kist wordt aa stemming aangenomen en daarop het gewuzigde art 4 aangenomen met t togen 4 atemmen die der bh Muller Messemaker Post Drost en Prince art 58 wordeo goedgekeurd over art 9 inhoudende dat de entree gewoonhjk f 0 85 zga zal doch dat bh commissarissen rgheid tullen hebben op enkele dagen bet mnaeum voor den ambachlBstand gratia open te atellen worden eedige diacusaien gevoerd De hr Kist wenschle dat ook in one Und evenals 10 hel buitenland de werklieden die in de week hard werken des zondaga ook iet andera dan de kroeg hadden om zich to amuscereu Daartoe ton b v goed zijn dit moseom dea zondags opcD Ie stellen voor deo werkman eu daarom wilde spr dit art eenigszina veranderen De voorsitter vond hel woord imiacktlltand in dit art ook wel niet bg nitateV geschikt doch B en W wisten geeo beter woord De hr Viruljr wilde ia dit art bijvoegen dat t musenm gratis open zou zyn op nationale Ibealen De voorzitter vond dit onnoodig Die nationale feestdagen waren toevallig in de Uatste jaren eenige malen voorgekomen doch in den re el kwamen die niet voor en daa hadden immera comniaaanssen t recht het open te stellea Daarna wordt het art even als art lOeo 11 goedgekeurd waarna het reglement geheel in stemming wordt gebracht eu met algem stemmen aangenomen Het adrea van den heer C Z C Prince daarbij verzoekende hem in gebruik te geven den geriolecrden grond achter zijn steeukolenpakhnjs in het Plantsoen in stemming gebracht en aangeuuinaa met algemeene stemmen de hh Kist en Prince namen geen deel aan de stemmiDg Het adres van C Huiveoaar daaibü vergunning verzoekende om vier woonhuizen te bouwen op een stuk grond de gemeente Gouda toebehoorende liggende achter de I azaro88teeg wordt algemeen afgewezen Het adres van de bb Schcltema eo Tebbenhoff hondende verzoek om te worden belast met het samenstellen van den catalogna der Librae de voorzitter deelt mede het rapport den 6o dezer maand uitgebracht en rtelt voor aan hh adressanten mede t daelen dat de raad aan hh librgmeesters overlaat wie te belaaten met het maken der catalogos doch met de bijvoeging dat het den raad aangenaam zal zijn als hh adressnnten daarmede belast werden Dit wordt algemeea goedgekeurd Een verzoek van den acbnttersraad tot vvijziging der begrooting van de kusteo van de dienstdoeode Bcbatterij over 1874 dit strekt tot orerschrgviog van ƒ 250 tractement voor den kapelmeester hetwelk algemeen wordt goedgekeurd Een voorstel van B en W tot bepaling van het bedrag der toelage a in den sluiswachler bij bet Moordrechtscha Verlaat loe te kennen boven de bezoldiging aan die betrekking verbonden het tractement bedraagt ƒ 208 de huishour wordt berekend op ƒ 52 en de voorgestelde toeiaag 106 makende te zamcn bet door hem vroeger genoten tractement hetwelk algemeen wordt goedgekeurd Eeo voorstel van B en W tot wijziging van den staat van begrooting der ootvaogsten en uitgaven voor het diankjaar 1873 wordt goedgekeurd Tot hulpouderyrijzer aan de openbare burgerschool voor jongens wordt benoemd de heer J Hadersma te Iieimuideo met algemeene slemmeu lot wachter aan de KleiwegsbrueB C Pelt Ka machtiging om aan de genomen besluiten uitvoering te geven zonder resnmptic eindigt de vergadering Laatste Berichten Versailles 35 Maart In de nationale rergUileriiig heeft de beer Pelletan verzocht de regeering te mogen iuterpelleeren omtrent de maatregelen die rij denkt te nemen fen op ichte van de burgerlijke begrafenissen De vergadering zal morgen den dag voor dpze interpclla ie vaststellen De heer de Pressensé heeft bij de discussie over het ontwerp tot verdoging der gemeenteraadsverkiazingen aan de kamer het recht betwist om den duur van bet mandaat der gemeenteraden zoo als die bij de wet van 1871 is vastgesteld te verlengen De algemeene beraadslaging is daarop gesloten De beer Ganivet heeft een amendement voorgesteld wsarbg bepaald wordt dat de gemeenteraden gekozen onder de werking der wet van 1871 in functie zullen blijven totdat de nieuwe verkiezingen dio uiterlijk den 15 September 1874 zullen plaatshebben afgeloopén zgn De kamer heeft nadat verder eenige sprelcers het woord hadden gevoerd het voorstel der comraisie met 377 stemmen tegen 302 verworpen en bij geheime stemming het ontwerp der regeoring aangenomen met 334 stemmen tegen 44 MARKTBERICHTEN Gouda 26 Maart Tarwe en Rogge in llauire stemming Gerst en Haver prijshondeud Püldertarwe puike 11 a ƒ 12 75 Mindere 10 a 10 76 Kogge puike ƒ 9 a 30 Mindere ü 8 75 Gerst puike 8 25 ü