Goudsche Courant, vrijdag 27 maart 1874

9 Mindere 7 i f 8 Haver rare ƒ 4 7B a ƒ 5 80 Ligte 3 60 ü 4 60 Hennepzaad 8 75 De veemarkt met gewone aanvoer de handeltrang aagere varkens en biggen mede traag te verkoopeu Kaas Tan 28 a ƒ 3 Boter ƒ 140 a ƒ 1 45 Bu rgerlijke Stand Geboeen 23 Maart JobaoDes ouders 6 van Zutphea en M W J ScboQteD Adriaoa Cfltbarina ouders A Groelendal en C £ Frook Ileiena ondcra A J van Dantzig eo J M Braudes OvEiLCDiK 24 Maart J Keüne 6 m GiHUWD 2S Maart A de Hoog en L van der Kley ADVËRTENTIËN Bevallen van eene Dochter J M VAN DANTZIG Bbandes Goarfa 24 Maart 1874 De Ondergeteekende heeft het genoegen mede te deelen dat zg zich alhier heeft gevestigd in het vak van MODES Zy beveelt zich derhalve minzaam aan tot het maken van MANTELS JAPONNEN en COSTUMES A J VERSTEEG Gouda W Haven n 141 Bij A BRINKMAN Boekhandelaar te Gouda is te bekomen iiLMiiiiiii GEDENKPLAAT 12 MEI 1874 Gedrtikt op zwaar plaatpapier met tint en opgedragen aan Z M den Koning Pr ijs 6Q CENTS Mevrouw SALVEEDA vraagt met 1 Mei eene een goeden burgerpot kunnende koken en huiswerk verrichten AdMs met franco brieven 2 van den Boschstraat te s lage Publieke Aanbesteding der Bouw van een LIJKENHUISJE bij de Burgerlijke Begraafplaats in de afdeeling Sluipmjk ten gemeentehaize van Reeuwijk op DINGSDAG den 7 APRIL a s des voormiddagaten lO j ure Het Bestek en de Teekening liggen van af heden ter inzage op de Gemeente Secretarie van Reeuwijk De Inschrövings Biljetten op Zegel geschreven moeten bezorgd worden bij den Burgemeester van Reeuwijk vóór of op den 5 April a s De Burgemeester van Reeuwijk F H BÜL US BRACK Openbare Vrijwilllp Vcrkoopliig in ééné Zitting Op WOENSDAG 8 APRIL 1874 des voormiddags ten 10 ore ten huize van G van DAM Herbergier te Stolwijk van ruim 1 Bunder 13 vierkante Koede WEI en BOUWLAND in de gemeente Stobcijk op de noordzijde van Benedenkerk en ruim 3 Bunders 31 vierkante Roeden HOOIen BOUWLAND aldaar op de zuidzijde van het Beijersclie bij Biljetten breeder omschreven Nadere informatiën ten Kantore van den Notaris G J SPRüUT ie Ouderkerk a d Umi Bij den Boekhandelaai A BRINKMAN te Gouda is te bekomen eene CANTATE voor KOOR ORCHEST en DECLAMATIE ter gelegenheid van sKoningsZiivercn Kroningsfeest den IS MEI IST Woorden van D RÜIJTER Muziek van Joh W WENSINK Opgedragen aan de Liedertafel Apoilo en de Orchest Vereeniging Pee Aspeea ad Astea PB U 8 006 Gezondbeid Kracht en Levenslost geveu de algemeen in gebraik zijnde Engelsche Gczondheids Pillen ook bekend onder den naam van Gal Slijm en Maag pillen De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen is groot Zij werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal slechte spgsvertering ouaangenamen smaak in den mond bjj het ontwaken hoofdpijn misselijkheid Zjj versterken het gestel verdryven huiduitslagen verwekken eetlust terwijl zjj bovendien gunstig werken op den algemeenen gezondheidstoestand Verkrijgbaar in doosjes 25 en 40 cent te Gouda bij den Heer J O ZELDENRIJK Droogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bg C T Hazenbeeo ÊÊp Namaaksels t a hier niet van bekend Heden verschijnt de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWARING EEN Geneeskundig Volkshandboek OVBE DE GENEZING DEE ZENUWTEESLAPPINO VAN HET LTGCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of bnitensporiglietlen door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hij is dagelijks ten zjjnen huize te consulteeren Wie niet bij hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Holandsche of Fransehe taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wyze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELPBEWARING LA PRESERVATION PEKÖONELLE onder zijn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bjj den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en Jraneo per post 85 Ct de Frausche Uitgave voor 50 Ct en franco pei post 60 ets Door het toezenden van ƒ 1 postzege kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schrgver ontvangen = u CORRESPONDENTIE H en D achten het Terbod dat duzer dngen gegeren is anii de kurporanls van hut DepAt van het 4e lieg Inf om neen bniUnmodel Itdergoed te raogeu dragen verkeerd Vooral ÏB dit verbod niet goed te keuren in verbnnd beschoowd met het beslnit vnn den Minister tan Oorlog dat de niiJitiena der lichting 1874 die een volledig exaiopn afleggen wel buiten model Itleedmg mogen dragen Bn vreemd is het volgens H en 1 dat op het onlangs gehouden openbaar as sant integendeel zelfs gelast was verlakte koppels te dragen H en B zijn van oordeel dat de nie iwe miUtiens niet zoo bevoorrecht moesten worden boven hen die reeds langer onder de wapenen stonden 1874 PATENTEN E E N N I S G E VI N O Bl EGEMEESTEH en WETH0ÜDEE8 der gemeeote Ooada brengea ter kenala ran alle Patentplij tige ingezetenen wier namen voorkomen op deauppleloire registers roor bet dienstjaar W jt datde PATENTBLADEN in gereedheid en op de Secretarie dezer Gemeente verkrijgbaar zijn wanneer sg zich daartoe persoonlgic aanmelden van den SOn Maart 1874 lot en met den lln April daaraanvolgende des voormiddag van 10 tot des namiddags 1 ure de Zondag uitgeconderd zullende overeenkomstig Z H besluit ran 17 October 1820 de binnen dien Igd door de belanghebbenden niet a ehsalde PATENTEN door den Deurwaarder der Directe belustiogeo aan hunne huizen tegen betaling van tien centen worden uitgereilit terwijl de nalatigenrerrallen in eene boele Mn vij tie gulden bijaldienz5 aangevraagd wordende hun PATENT of een tdkrifl van hetzelve niet kunnen vertoouen Gouda den 27 Maart 1874 De Secretaris De Burgemeester DeoooiekvebFobtuij van BimoEN LJzbnooosm BUITENLAND Buitenlandscli Overzlclit Do verwaohtiug die wo in ons vorig nunmer uitspraken omtrent de Kransclie nat vergadering dat zg ui het b lttit der commissie voor de gemeenterwUs aiac mtu MEnobtign heeft nch vwwezeolykt T e allig krijgt nu en dan de linkerzyde de meer derheid in rene oommissie maar steeds blijft de j leehterzijde zich zelf gelijk eo stemt naar den zin der regeeriug Toevallig zeggen y want de commissicn worden benoemd door de afdeeliugen deze worden bij loting eara ngrstcjd en nu is het zeer wel mogriijk dat de minderheid derwijze in de afdeelingen ia irrspreid dat zij de meerderheid vormt in de girootste helft der secticn Ook n weder violen ondanks het rapport der iommissie aau bet regecringsontwerp om de geneenleraadsverkiezingen uit te stellen Ü34 tegen 46 stemmen ten deel nadat de conclusicn van den rapporteur der liukerzgde met 377 tegen 802 stemmen waren vorworpvn De toeleg om door oothouding hei besluit nietig te doen zijn mislukte daar 45 leden van bet linkeroentrum hun tegen lielen hooren en daardoor het aantal stemmen boven de wettelijke helft steeg Door de linkerzijde is een ontwerp ingediend strekkende om als tegen voorstel op de nieuwe kieswet op den 2Sn Juni nieuwe verkiessingen overeenkomstig de tegenwoordig van kracht zijnde wet te doen plaats hebben en den ISn Juni de vergadering te onloinden De kamer gaat beden uiteen en komt niet terug voor 13 Mei Wanneer de afgevaardigden gedurende de Faaschvacantie hun kiesdistricten gaan i noeken zullen ze bespeuren dat de rrgeering overal bij den dag minder populair wordt De willekeurige wijze aarop burgemeesters ootsliigen en benoemd worden zet vooral veel kwaad bloed In een vry groot aantal gemeenten is de gemeenteraad in opstand gekomen tegen de nieuwbenoemde burgemeesters dien ze weigeren te groeten of te antwoorden en wegens deze zeker niet teer loffelijke handelingen is in die gemeenten de gemeenteraad afgezet en Vervangen door een regeeringsoommissie De Belgische kamer heeft met algemeene stemmrn de wet op de preventieve gevangenschap a ugcnoned en vervolgens een debat begonnen over de belangrijke vraag of de haven van Antwerpen als een groot nationaal belang vertegenwoordigende weder oiider bestuur van den staat moet gesteld worden in plaats van dat der stad I3e Borlijnsoho l rov Corretpondem zegt naar aanleiding van de aanspraak door den keizer op zijn geboortefeest tot de genernals gehouden dat de keizer op krachtige en duidelpe wyze bet gewicht der parlementsvcrhaudeliugen over de ryks miliiaire wet Gouda Drok van A Biinkman Ontvangen B SCHOLTEN Colflföur Dames en Heeren Haarwerker eenig Dépóthonder Hooge Gouwe C 256 Gouda NederlandscheBouwvereeniglng gevestigd te GOUDA VERGADERING van AANDEELHOUDERS tot het doen der Rekening op DONDERDAG 2 APRIL 1874 des namiddags ten 2 ure bij den Heer W LAMPE Koffiehuis Habmonie te Gouda Do DIRECTIE löiöÖT Mil ZONDAG 29 MAART s morgens 7 uur van Gouda en namiddags 4 30 van Leiden Ca EEIT IDZEItTST Eerste Paaschdag en Eerste Pinksterdag CfEEN DIËMST De DIRECTIE H006L00N VASTWEIUL De firma Wed HONDORFF BLOCK BRAET Fabriekanten te Schoonlioven vragen WERKLIEDEN tegen hoog loon voor vast Werk Winter en Zomer Voor huisgezinnen worden de reiskosten vergoed na twee maanden werkzaam geweest to zijn Kunde van een bepaald vak is geen vereischte Belanghebbenden behooren van goede getuigschriften voorzien te zgn Aan den llccr Dr J G Po i K K Hof Tandmeester te Weenen Bognergasse No 2 Amsïebdam 20 Augustus 1873 Mijnheer In het belang der menschheid ach ik het noodig u opmerkzaam te maken op de heii zamjs genezing VAN HET AnaJHEWN MoNDWATEU Verscheidene heelmeester heb ik over mijn mond geraadpleegd verscheidene geneesmiddelen zijn Diij door hun toegediend doch alles vruchteloos totdat ik op zekeren dag een certificaat in een der dagbladen las over uw mondwater Twee flacons mogt ik daarvan gebrieken en ziet mijne mondbloedingen hielden op en de losse tanden kregen weder hunne natuurlijke vastheid Kortom ik durf uw mondwater ongetwijfeld aanbevelen en ju het belang van uwe uitvinding en in het belang van het algemeen waarom u dan van deze naar goedvinden kunt gebruik maken Met verschuldigde hoogachting heb ik de eer te zijn üEd Dw Dienaar H L VAN SWAENINGER Te verkrijgen te Gouda bij L Sclienk winkelier op de Hoogsirant wijk A 123 te Rutlerclam bij F B v m Siiiilen Kolft npoth en A Schippcieijri C bl ian e porceleinwinkel j te s Huge bij J L F C Snabilic apoth te Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij F Alteiia npoth te Amsterdam bij F van Windhiim C verküophuis te Oudewater bij T J van Vreumingen te Schoonhoven bij A Wolff voor dit Blad worden voor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAN NIJGU en VAN DITHAR EOTTEBDAM r Zondag 29 Maart N 1490 GOUDSCHE COURANT Jlienws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken zijde eene verklaring wel geschikt is om nemen Zondag jl heeft de minister van openbaar onderwijs de heer de Fourtou bij gelegenheid eener prijsnitdeeling van de polytechnische school te Parijs eene redevoering gehouden waarin o a het volgende voorkwam Het gouvernement van den Maarschalk door deu souvereiuen wil der nationale vergadering tot stand gekomen aan dien hoogen en zuiveren oorsprong eeu reobt ontleeneude wnt niet teruggenomen worden kan hooge verplichtingen een gezag wat niemand voortaan kan betwisten en dat daarentegen binnen weinig dagen in kracht zal winnen door eene loyaal beloofde organisatie het gouvernement van den maarschalk zal welke ook zijne raadgevtJ mogen zijn gedurende zeven jaren weest hiervan verzekerd door zijn kracht en voorzichtigheid de geregelde ont wikkeling der publieke zaken besehermen De Débatt zegt van deze verklaring Nimmer i er van het Septennium met zooveel energie en zooveel kracht eeoe deflnitie gegeven De zaak is voortaan geëindigd het ministerie beeft gesproken en er ia geen plaats meer voor spitsvindigbeden of illusiën De kooingsgezinde dagbladen bebbeu het recht niet meer om te zeggen dat de wet van 19 Nov niet voor zeven jaar elke handeling verbiedt die vóór bet einde van dit tijdperk Frankrijk tot den monarchalen regeeringsvorm zou kunnen terugbrengen zy zullen niet meer mogen beweren dat de Nationale Verkering niet door die wet gebonden is Niet minder is de lof door Le Tetnps aan de klaring viu de Fourtou toegebracht r Gsi i ZWITSERLAND Met bet oog qp de spoedig te verwachten volksstemming in Zwitserland over de gewijzigde bondsconstitntie is het niet onbelangrijk ua te gaan over welke punten de strijd der partijen daar te lande voorna melijkl loopt Het plan tot herziening der grondwet van 184S dagteekeut van 1865 Het destijds ingediende ontwerp kenmerkte zich echter door eene te groote zucht tot centralisatie naar men weet een teer punt in alle federatieve republieken en wekte vooral door de strekking om het centraal gezag ten opzichte van het krijgswezel te versterken den algemeenen weerzin op De ervaringen tijilena den laatster Fransch Duitschen oorlog hebben echter aan den eenen kant de noodzakelijkheid van een krachtig centraal militair gezag meer op den voorgrond doen treden terwyl tegelijk door de ontwerpers van de thans in behandeling zijnde grondwet meer pogingen tot toenadering in andere opzichten gedaan zijn De nieuwe wet geeft van den regeeringsvorm der republiek dezelfde omschrijving welke reeds in de grondwet van 1848 en in het ontwerp van 1865 voorkwam namelijk r een bond van souvereine staten welke als zoodanig alle rechten uitoefenen die niet uitdrukkelijk door de grondwet aan het centraal gezag zijn overgedragen Het bondslrger bestsat in Zwitserland uitsluitend uit militie die echter beter gewapend en geoefend IS dan ergens anders en tot welke alle volwassen mannelgke ingezetene behooren De verdere volmaking dier instelling vooral noodfakelijk uit bet oogpont van eenheid en samentrekking der verschillende deelen en uit dat der verbetering van het administratief beheer is de grondslog geweest van welken alle s aatslietleii die de verbetering der verdedigingsmiddelen van Zwitserland op het oog hadden zijn uitgegaan Het ontwerp van 1872 bepaalde dat de leger orgauis ilie geheel tot de bevoegdheid van het centraal gezag behoorde en de kosten van onderricht wapening en uitrusting des legers derhalve door den bond gedragen werden Ook zouden de verschillende regimenten nlfern voor zoover uit troepen van een zelfde kanton Vordeii samengesteld als daartegen uit een militair oogpunt geen bezwaar bestond Het wos tegen ilezc laatste bepaling dal de krachtigste tegenstond zicli richtte en zij werd dientengevolge iu artikel 20 vanhettegeuivoonlig ontwerp uit die naar bet ons voorkomt alle onduidelijkheid weg te heeft aangetoond eo waarschuwend op de gevaren beeft gewezen welke uit oneenigheid aangaande deze belangryke aangelegenheid kunnen voortspruiten Hoe zou vraagt het blad een ernstig woord door zulk een vorst gesproken geen indruk maken en de hinderpalen wegruimen welke tol dusver aan eene volledige beslechting dezer f uaestie in den weg staan De meerderheid van den ryksdag is stellig bezield met den wensch om in vereeniging met de regeering mede te werken tot bereiking van dat doel en zg is bovendien overtuigd dat daarvan eene verdere degelyke uitbreiding der rgkapolitiek het gevolg zal lijn Het is derhalve te hopen dat alle oprecht liberaal gezinden den wenk zuilen volgen van den vorst aan wien Pruisen eu Duitscbland zooveel verscbuldigd zyn In eene militaire conferentie tnsschen 4 n keizer graaf Moltke von Kameke Albedyll eo Voigts Bhelz moet besloten zyn om wel den eisch van 401 000 I man als effectief van het leger formeel te handhaven maar tevens een minimumoijrer van 384 000 man toe te laten in dier voege dat de gemiddelde berekening voor eiken dag in bet jaar zulk een elfectief opicrere zoodat nu eens mefr dan minder manschappen onder de wapenen slaan dan dit gemiddelde cyfer bedraagt al naar d behoeften van den dienst dergelijke bepaling zou echter voor een tijdvak van vericheideoe jaren moeten vtitgesteld worden en derhalve niet onderworpen zya aan eène wyziging door het parlement Aangaande den gezondheidstoestand van den rijkskanselier verneemt de NoriU Mig Zeil het volgende De zieke heelt minder goe geslapen dan in de voorafgaande dagen Qa pÖn i garisg da Jurachten nemen tue eo de eetiuit is verbeterd doch de toestand van bet aangetaste been zal het verlaten der legerstede nog niet spoedig gedoogen Het betrckliing tot bel uitzicht op genezing zegt bet blad De gevaarlijkste verschijnselen zyn wel gelukkig voorbij maar sedert is eerst gebleken hoe smartelijk het lijden is geweest Op raad der geneesheereo zal de zieke naar eene badplaats vertrekken zoodra zijn toestand dit veroorlooft maar vóür de msaud Juni bestaat daarop weinig kans Hoe bedroevend deze berichten ook mogen luiden zegt het blad voor allen die den rykskanselier vereereu en prijs stellen op eene gestadige en krachtige ontwikkeling des rijks wij meenen te niet te mogen achterhouden ten einde men zich niet met de mogelijkheid vleia dat de rijkskanselier over eenige weken zich weder met staatsaangelegenheden kunne bemoeien Bij de tweede lezing in den ryksdag van het voorstel Völk Hinschius tot invoering van bet burgerlijk huwelijk zijn de eerste 42 paragrafen aangenomen met deze wijziging dat de geestelyken van de betrekking van ambtenaar van den burgerlijken stand worden buitengesloten en de gcmeenteiyke ambtenaren daarvoor worden aangewezen De rijkadag zal waaiscbijnlijk Dinsdag aanst uiteengaan om Donderdag na Pnschen weder te vergaderen In veertien dagen uiterlijk drie weken zou dan het werk kunnen worden afgrdaan Er wordt stellig hevig gevochteo doar het voor de C arlisten een zware slag zou zijn indien zij genoodzaakt waren het beleg voor Bilbao op te breken Niet minder bedenkelyk zou hel zyn voor Serrano indien hij het hoofd der Speansche republiek wederom even als Moriones voor de sterke stelling der Carlisteu bij San Pedro de Abanto t hoofd stootte Uit Madrid wordt bericht dat de republikeliische troepen bij Somorrostro Dinsdagmorgen eindelijk tot den aanval op de Carlisten zijn overgegaan aanvankelyk zijn zij geslaagd l5c üwitsersohe bondsraad beeft proclamaties doen verspreiden waarin de aanneming van de herziene grondwet wordt éaubevolen als een bron van rijken zegen voor het nngesincht JB RANKRIJK Terwyl de dagbladen der legitimisten en die der regeeiiiigspartij wedy vèren om de ware beteekenis von bet Septennium hoe langer zoo onzekerder te maken komt gansoh onverwacht vau ministerieele