Goudsche Courant, zondag 29 maart 1874

beldond de dappere OveiUeger léelt zgn krachtig gastel is hem dienstig geweest Eu zoo zon ik je een tal van verhalen kunnen doen er werd zoo sshooti gevoabtea Het bovenstaand verhaal ia wel waardig om meer e J t B opZ V D Heer ea Mèvronw JÜUÜS Ddmont betuigen hun dank voor de bikken van belangstaUing dezer dagen ondervonden b de geboorte hunner dochter Gouda 28 Maart 1874 Laatste Berichten yersailles 2 Maart De heer Dahirel heeft een voontel op het bureau der Kamer gedeponeerd metda strekking dat de Nationale Vergadering den Isten Juli den dtSnitven B gBtringtvoitn bepalen zal Versailles 37 Maart De keer deKerdrelbettrgdt de nrgantii van ktt voantel IMiirel hij zegt dat tij die voor de prorogatie der volmachten van Mao Mahon stemden zich aan die wet moeten onderwerpen De hertog de Broglie ztgt dat altmand het ttAt beeft Mao Mahon anders te laten sprekAi dkn ztoals hij tot geheel Frankrijk spreekt De urgentie van het voontel wordt met 320 tegen Ui stemmen verwwpen Berlijn 27 Maart In den rgksdag werd heden de tweede lezing geëindigd van het door den heer Volk ingediende wetsontwerp betreffende de invoering van t burgerlijk hnwelgk Vervolgens werd het wetaoatwerp tot regeling van de ptatioenen der militairen aangenomen Morgen zal het huis tot 9 April e k uiteengaan De voorzitter heeft verklaard dat hg spoedig na t Paascbrecès het militaiie wetsontwerp in behandeling brengen zal MARIA VAH BüSSSai hnisvronvr van PETRUS VA WAAS verklaart door deze dat alhetgeen zg ten nadeele vim DDE DIRK BUISMAN en diens Eohtgenoote JOHANNA ANTONU ELISABETH KRAMER gezegd heeftiMter ia M v BUSSEL Gouda 23 Maart 1874 Hoogstraat ROTTERDAM Ruim asaortiment Stroo en Fantaisie Eeizerstr P AMES BN KiNDERHOEDEN BLOEMEN VEEREN LINTEN en verdere B ODHltlTÜRBN Voor Winkeliers en Modisten groote keuze eit Toordeelig prgzen INGEZONDEN Geachte JRtdactefl De dagbladen melden ons dat Dr A Knyper in verschillende steden van ons land eene voorlezing kondt in welke hg als ik het goed heb begrepen de waarde vaa het Calriniame in jde stastkunde aautoont Ik neem de vrijbeid de aaadacbt der kiezen in oaa diitntt of dit feit la vettigtn Ia Oonda hooide men dia lezing nietj ta Amiterdam Leiden Kampen enz mocht men haar genieten en het distriet dat den spreker het mandaat van volksvertegenwoordiger opdroeg en drt er du rechtens aanspraak op mocht maken hem het eent te zian optitdea higft gektei van t tageawoordicktid vtntokta Dai is eesia toott oobelttUktid tan welke de heer Kujrptr ziek Uddlg maakt eene onbeleefdheid aUean ta vtswitsekaldigen door de gedachte dat bg da nandidaat odk lUi Cktholieken Her niet goed zoo ronduit over bet Calvinisme durft te apteken Alt we de zaak zot btsehouwen hebben we hier een eerete gevolg van de moeielgke positie in welkt te heer K zieh bevindt als we die ver tscbaldigiag nit knanen doen gtldta dan toont de beer K eene minachting voor zgne kiezen die dunkt n j wtl iets te denken geeft Deelt gg mgne meeuing wees dan zoo goed deze regalen te plaatsen HuutrecU Uw Dw 26 Maart 74 k F MACKENSTBIN Burgerlijke Stand GtsoatS tS Haart Anotdas Ogsbertu ooders J de Wolï ea C Stnver 2 Ilklsr JdtuDoes naders P i Plaakea eo C k de Zeeuw 27 Jobannes ouders A J VIII den Heavel es J Koeoaai Geert RtioV oaders R Bok en H KuilBan OviaLto M Maatt H de Nga O U f Dubbel 4 w it E vaa Balen t es t7 D de Keijur S7 j OtnuwD 27 Miart O Stnver en A vso der Wsat DIENSTBODE Bg eene Familie die met 1 Mei in Gouda gaat wonan wordt verlangd eene flinke DIENSTBODE als Meid alleen Te bevragen bg Mevrouw SCHALIJ te Schoonhoven In een klein gezin wordt gevraagd eene tweede Meid goed kunnende Naüen en Strgken tegen Mei of desnoods itgna Angnstns Te bevragen bg den Uitgever dezer Courant Met 1 Mei wordt gevraagd eene die goed kan Koken en tevens Hoiswerk kdw verrichten Adres Bureau dezer Courant De ondergeteekende beveelt zich beleefd elgk u tot het leveren van Grint Tufn efi Wetsel Zantf zoowel in t GROOT als in t KLEIN hetzelve wordt dos verkiezende aan huis bezorgt R BAL60LJ Turfsingel P 57 ADVERTENTIËN CURSUS in de Nttttorwctensetiappen voor Jon Dames De ondergeteekende herinnert aan zgne Circulaire van 15 Maart en bericht dat hg denCursus zal openen Zaterdag den 16 April de nun a te 2 unr Getrouwd GEBBIT 3TBAVER ANTHONIA TAN DEK WANT die tevens bannen dank betuigen ook namens hnnne wederzydsche betrekkingen voor de vele bewjzen van belangstelling bg gelegenheid van hun Hnwelgk ondtrronden Qouda 27 Maart 1874 doosjes m twintig verschillende soorten éénjariga BLOEMZADEN met aanwgzing van kweeking en behandeling zgn vsrkrggbaai te Gmida per doosje i 1 bjj S B van LEER alsook doo jet met KRUIDEN voor Likeur per doos 0 75 PrQscouranten over diverse zaden fkmco D JACOBSON Haarlem ♦ Voor de vele bewgzen van deebieuingondervonden bg onze 25 JARIGB ECBTVEREENIGING betuigen wg aan allen ook namensonze Kinderen onzen hartel ken dank D W0ERLEB Gouda P C WOERLEE 28 Maart 1874 van dbb Schelm geJAlea Un bet bondagezog blijft thana de inrichting en opleidilig des legers toerertrouwd De kantons behouden een gedeelte der admiuietratie doch binnen loodanige grenzen dat daardoor een ordelijk eii geregeld beheer zouder noodelooten omslag in oorlogstyd in bet leven geroepen wordt I eze schikking bevredigt nagenoeg alle partyen loodut de artikelen betreffende het krijgwezeu naar alle wansebynlijkheid geen aanleiding tot verwerping van bet ontwerp zullen opleveren BINNENLAJXFP Gouda 28 Maakt Na r wg vernemen zal 9 April e k de liedertafel vApollo alhier eeqe uitvoering geren bij w lke gelegenheid de heer Uiohard Hol z ob met 4 lejding van eenige nummers van het programma zal belasten waaronder sommigen vau zijne hand Van den 21 n tot den 27n Maart zyP alhier door eene commissie bestaande uit de leeraren der Burgeravondschool onder voorzitterschap van het lin der commissie van toezicht mr F Kist de examens afgenomen ter v rkry ing van het getnigschnft bedoeld bij ait 56 va i de wet tut regeling van het Middelbaar onderwijs Zeven jongelieden alle leerlingen onzer B a s hadden zich tot hel alleggen vau dit examen aangemeld Wij hebben het g uoeg te kunnen m dedtelen dat alle zeven geslaagd ijq en dat alle een gofd de meesten een zeer goed examen hebben a elegd Ce namen dezer joqgelied n in alpfiabetische volgorde zyn liudolf Antoif Bekker Ari Vy naud vai der Klegn Johann Wgnaqd Kramer Hendrik Cornelia KroeJers Johannes J bqi Li dpr Hermanns Catharinus van Staveren Heodrikqs H n anus isfi der Wolf In het begin dezer yf k had ook de bevordering l ants van eeimif jougelieden van dfi Ie naai de e of vau de 2e nai r de 3e k usse Van de Ie naar de Ze klasse warden b vaidecd Pieter Barneveld Ch istoffel van Vliet Aart Amesz Johannes Berkhout leaak Krom Ftfna Bijuders I oeloi Fugk Cierrit de Bruin Baetutao Brouwer Jan Smit l Van ais Jansen en Jacob Gravesteyn Willem Jiin Uidderhof woonachtig t Haastrecht aan wien hit vergund waa alleeo de le seu in b t teekenen bij te wonen ia ook voldoende bekwaam geacht om voor dit vak van dg Ie tot de 2e klasse over te gaan Van de 2e tot de 3e klasse zqn bevorderd Jacob Koemnii Pieter Bond Henri de Mink Anthonie de Jong Ëldert de Mink Jan Schotel en Catharinus Sanders Blijkens een gister arond bij het Dep r ment ian Kolomen ontvangen telegnm van ileu laitenant g neraal van Swieteo gedagteekeod Atchin 24 Maart kwam er meer neiging tot toenadering Dit baddeo cenige hoofden doen blgken zonder evenwel nog openlijk in onderwerping gekomen te zqn omdat men nog dacht dat de expeditionuaire troepen tegen den regentij den terugtocht zouden aannemen De waarheid achrijft de opperbevelbebber zal spoedig blqken Gigbei heelt de Nederlandsche aouvereiniteit erkead Van andere Stolen geen verder bericht Hetis waarsehgoJijk aldus luidt het slot van het telegram dat zij wanneer onze bedoelingen beter bekend iga zich eveb als Groot Atch n met de NedcrLindsdie heeraohMppij suUeo verzoenen SI Ct Dezer dogen werd ons het verslag der Botterdaiqjiche Uandelsvereeniging over het jaar 1873 toegezonden Uil dat verslag blgkt dat de Vereeniging heeft gewerkt met gemiddeld ƒ 4 600 000 per tien maanden en 26 dagen terwgl die winst en verliesrekening een batig saldo nanwgst van 445 061 7 2 j zoodat in aanmerking genomen den tgd dien r e met het kapiiaai heeft gewerkt de gemaakte rente 10 it procent per jaar bolraagt Onder deze rekening zgii nieto enomeu het a indeel in winsten op goederen uit nog niet afgeloopen ondernemingrn voor gemeeiisehsppeIgke rekening zaomifi als de verwachte wituten op nog niet afgewikkelde onderneniingen Naar het ooidtel tan de oprichters ia na hU igdstip gekomen om het daartoe bestemde gedeelte der aaüdeelen aan het publiek aan te bieden enig koesteren naar wg gelooven net recht het vertrouwen dat daardoor het belang eer algemeen worde bij eene onderneming die ig in elk opzicht nuttig voor ons land en ujn handel mogen beachonweu Wg gelooven met vertrouwen de aandacht onzerlezers op anbteistaande advertentie te mogen t tigen Uit Capelle a d IJael schrgft men dd 26 Maart Nadat door ingezetenen dezer gemeente eene feestcommissie bestiiande uit twee en twintig personen benoemd wj Tflip t faprt ter fcet4iBnk K van de vgfeu twiiiligjarige regeering van Z M onzen koning in Mei a s werd gisteren avond in eene vergadering dier feestcommissie een bestuur benoemd bestaande uil de hh J E De Voogt GNz voorzitter ü J Mrksen II H Hartman A Kempe Mr P D Kky G W Lniie D H van der Lindt A B Mgnliefif en J van der Wis ei Staande die vergadering werd d Q ds leden Apf feestcommissie op de Igst voor het feest geteekend voor een gezamenlijk bedrag van ƒ 170 50 De heer W J Ries de Vries pr d m d Belnonstrantsche gemeente te renb is ea eo HfierSt woude is beroepen te Oude Wetering Stelten Generaal Tweede Kak b zitting van 26 Mnart In deze zitting is ingekoqien eene missive van dqn Mioister van Eipnenlattdsche zaken mdt nota en belagen betreffende verlaging van dhn centaS Bg beraadslaging o er het ontwerp tot goedkeuring der credieten vOor Indie 1873 heeft de hepr van Zuylen er op gewezen dat ten gevdige der veranderde zienswijze der regeering in zake Atchin de verantwoordelijkheid rsn den te volgen gedragslgn niet meer uitsluitend bfj de regeering maar ook op de vertegenwoordiging rl st en daarom protesteerde hg reeds nu zonder later debat te prejudicieeren tegen de eenige solntie die de Minister van Koloniën Zaterdag aan de Atcbineesche kwestie had gegeven namelijk dat van vredeslaiten thans geen sprake meer is Dat was z i da eeiste stap op den verkeerden weg De Minister van KDloBieft meende dat het nu niet de tijd is hierover in debat te treden maar herbaalde wat hg reeds vroeger verklaard had dat de regeering geheel verantwoordelijk blgft en zg zich aan baar plicht niet zal outtreklen Verantwoordelijkheid kab noch mag op de Kamer n ten N t aanneming van verschillende wels ontwerpen is de Kamer tot nadere bijeengeroeping gescheiden na alvorens besloten te hebben dat op 16 April de berqadslagingen over de interpellatie Meeschert omtrent Atchin zullen worden hervat Donderdsj i a afloop dec zitting Vfn de Tweede Kamer is in den tiaa het beriobt ontvangen dat de heer dr Wbaterhofi sedert 1849 lid dier Kamer overleden ia Uit Amsterdam melt on aan het th M a verneemt hier van tamellfk goed ingeliehl zijde dat dr A Kuyprr bg gele nbeid vaa het aanstaande Paascbfeest het H Avondmaal in eau der Hervormde kerken alhier zal bedienen Het schgut zieh dus te bevestigen dat ds a svasrdigde voor Gouda zgn ambt a geestelgke of predikant in optima forma vereeenigbaae aoht met dat van volksverte tenwooF iger in de Tweede Kamer Bij de beantwoording van bat verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp tot wgziging van Hoofdstuk V der staotsbegrootmg voor 1873 heeft de Mi nister een staat gevoegd omtrent den tegenwoordigea itand der longziekle aangaande het getal der ziektegevallen in de verschillende provinciën in de tgdperkea van 4 maanden sedert 5 Oct 1873 tot 21 t ebr 1874 Uit dien staat blijkt dat alleen in Friesland de longziekte zich in de laatste maanden heeft uitgebreid en dat zg in de overige provinciën of tot staaa gekomen ót belangrijk vermindeid is Ook het getal gemeenten waar ds longziekte zieh vertoond is afgenomen Ifl het eente tijdperk van vier weken heeraoht die ziekte in 1371 in 167 gemeenten in 1872 in 94 gemeenten ie 1873 in 71 gemeenten en in 1874 in 40 gemeenten Ia het tweede tgdperk ia 1871 in 168 gemeenten in 1872 in 119 gemeenten in 1873 in 74 gemeenten en in 1874 in 41 gemeenten Het Kon besluit van 3 Oct 1873 schijnt goedje werken Jitvoer en invoer in de meest hetiaette treken wordt daardoor verhinderd De uitbreiding der ziekte in Friealand ia hoogst waarsohgnlgk een gevolg van onvoldoende sondering van verdacht vee in de weiden Daarom zijn th ins voorschriften gegeven ten einde volkomen afzondering van alle verdachte koppels in den aanstaanden weidetijd te verzekeren De ciiculaire waarbij gewaarschuwd werd tegen aankoop van Friesch vee werd door de omstaadigheden geboden Ook in streken van Friealand waar de longziekte niet algemeen heerscbt komen nu en dan spotadische gevallen dier ziekte voor Het was dus in het algemeen belang gevaarlijk te achten dat Frivsch vee naar elders vervoerd werd Holland werd daardoor in de laatste jaren herhaaldelijk besmet Dat zooveel mogelijk h t onderzoek geschiedt door den districtsveearts zelveo acht de minister van v el belang Beuheid van oordeel en van handelen wordt daardoor bevorderd Een oponthoud van twee of drie dagen schaadt bg behoorlgke afzondering van het zieke vée niet bij langer oponthoud draagt de districtsveearts het onderzoek aan zgn plaiatsHivap ger op Reeds in 1871 zijn daaromtrept btptlingeq vastgesteld in de iusiruotie voor de plaatsvervangende distriotsveeartsen De CDfiWSsaris des konings in deze pr rinci heeft nadere voorschriften aan de gemeenteiwstareu gegeven omtrent bet verroer v fi verdoobt vea nqar de weide en medwedeeld een plap ter best di g djr longziekte gedurende den aanstaanden weidetijd Vooropstellende dat de nitbreiding dier ziekte dezen wiitter tu Friesland ongetwgfeld een gevolg was v n onvoldoends ahanderlng van verdacht vee gedtTend dep voriglu z mer iu de weidt behooren volgeqs Z Kxc thans maatregelen te worden genomen om dat vee zoolang het in verdachten toestand verkeert vaq gnoud vee verwijderd te kouden I Dirqtengevolge fi g ene vergunqiqg to verroer van verdacht vee naar de weide mogen worden gegeven dan onder voorwaarde dat dit vee gebracht wotds naat e ne weide omringd van gronden waarop jiio g Kq v ie bevindt aan te wijien deor den diatnetsrveefMrtf Zooal in eeue vrqegere oireiilaiin ii v orgesobnren moet vooraf de geheele koppel door eeu geexamioeerden veearts zijn ingeënt Kan aaq de beide voorwaarden niet worden voldaan het vet nioe alsdan in den stal blijven Oeik bg verweid mg moet op dezelfde wgze voo vplstre tt ptzaodering worden gezorgd Is deze niet mogelijk dan moetcbet verdaoht vee onder de noodige voorzorgen naar den stal worden teruggebracht Geeue transactie met het beginsel van volstrekte afi zouderifig zoolang het vee in veidaehten toestand hlgft worde toegelaten Indien verdacht vee om eene der bovenvermeldtledenep in den stal moet Wijven gedurende den ei delgd die gerekend wordt op 1 Mei aan te vange en op 31 October te eindigen kan aan den eigenaar van dat vee ter tegemoetkoming in de meerdere kasten dfr sttl Otderiog eeue toelage vai tteq eei lt per rqud en per dag worden toegekend Volgens kennisgeving van den heev Dr U PLindo luspeoteur van het lager ouderwijs in Zaid Holland zullen de voorjaars examina voor hen die verlaogtn ten akte te verkrijgen tot het geren van lager onderwgs gehouden worden te s Gravenhage in bet gebonw der Leesinriofating in de Mol straat n 36 Die examina vangen det moigen ten negen nre aan en worden voorde versobillendtaktsnafgeBOtsest Van Woeuadag den 8 April tot en net Dinsdag G MeL De examina voor hooM ra bniponderwgzers booden kalponderwijzeressen dnnn telkens twee dogen terwgl de andere examina in ééa dag tljn afgeloopen De Kamer van Koophandel te Anaterdam heeft net algemeene stemmen aangenomen een voorstel vast den heer Testas ondersteund dojr vale handelaars in een ondeiteekend adres om het Oemeeotebestuur uit t noodigen de Beun te sluiten op den feestdag van 12 MeL Gel jk reeds van verschillende zijden gemeld wtidt heelt voor eenige dagen da Burgemeester vaa Am sterdam zich op verlangen des Konings naar de resi deotie begeven Men voegde er bg dal Z M des Burgemteslec wensohte mede tt drelen dtt hg da nitnoodiging om den 1 2den Mei bij de feeslelgkheden tegenwoordig te zgn aannam Ctfschoon hieraan wet niet te twgCeleu valt was evenwel bet doel der aa diëntie een ander Bg die gelegenheid is aan Z M aan voorloopig programma der feestelijkheden op dien dag aaogab K den hetwelk wel aangenomen maar daarom nog niet met s Konings goedkeuring bekraohtigd ia Plannen bestaan om in de Nieuwe Kerk Z Vu pieohtig ta begroeten Kr zon dan eene oantata uitgevoerd worden muziek van den beer Joh J Verhuist woorden van den heer J J L ten Kate Voor de uitvoering zgn uitnoodigingen gedaan aan 400 dames en heeren leden van Zangveveeuigingen voot de koren en aan mej Wilhelmina Oips te Üordrecht en aan den heer Wl Deckers te s Herto psnbeech voor de solo parlgèn De regeling dezer plechtigheid waeht nog op den uitslag van een verzoek van den Kerkeraad der Nederduitsohe Hervormde gemeente strekkende om de ontvangst van Z M op zulk een uur te stelle dat gelegenheid worde gelaten Vrg zeker zal ook eene gala voorslelling in den stadsaehouwburg gegeven worden althans is dooriZ M aan de Feestcommissie vergunning verleend HD pensionnaire mq Franeiska Stoeta uit te noodigen d soloparty op zieh te nemen in vereeniging niet de Zangvereeuigmg Buterpe bg de uitvoering eener compositie van deu heer G A Htinze Op de gi oi PdinpaardeaBarkt te Zwolle wiMO Doaderda f m 4 0 diverse soorten van paarden aaa roerd en op de voormarkt p m 150 enket ourden van weelde De handel w i zaergtaniaHenl rooral door de aanwezigheid van vele uitlandsch miitlAoown die voor prechtpoardeo besteeddtn It algtmeen faekead tt woidea iiÜHleit 650 a 900 2e kwaliteit ƒ tOO ü 630 fferkpaarden goldea rat 200 k 4gft en mindere soorten gingen tot gevarieerde prijna van dt hand De Dord Ct geeft eene besehrgving van de pianoquataor het nieuw uitgevonden mudekinttruiettt Hat beeft des vorm einar piaaino en brengt kei valkomen cSect voort vaq viool alt violoaoel en oontrahas Al de nuanceringen van sirgkinstrumenten het zwellen en verminderen van dén toon het sleepen of afttootdn der noteit knuneS er op worden veêrgegeven het staccato eigenaardig aan viool en eello alsmede breede gedragen aeoooiden kunnen dsarop naar dt ingeving van den bespeler volmaakt worden voortgebrathk Al de werkeo van Hajrdn Mozart Btetboven enz eaz laten er zieh getrouir op vertolken en het instrument is uitstekend geschikt lot langbegtleiding of venlerkirig van h t orctatil Op de jongste algemeene vergadering der aMeeling Haarlem en omstreken van bet Nederl Schoolverbond werd in het verslag o a vemeld dat door een bgzonder daarvoor geschikt persoon die de sfdeeling salariseert wekelgks op eenigszins ruime schaal de kinderen worden opgezocht die blijken de school tt behben verzuimd de belrokken hoofdonderwgzen verstrekken welwillend de vereischte opgaven de man ttdt steeds beleefd door de ouden ontvangen en brengt veelal zaer geldige redenea voor het vetuia 10 aiitwooid terug Men hoopt aan deze wgza van bezoeken een uitbreiding te geven door evenzoo te laten aankloppen in die gevallen van totaal schoolvsrxaios welkt op een of aaltere wgze b v dtor saawg ing van de ruim 200 leden der afdeeling Ier kennis van het bestuur komen De pogingen der aftleelmg worden door hel pnbliek gunstig opgenomen et zij vindt daarin een spoocsiog om kraciüig voort te gaan en steeds werkzamer en op grooter schaal op te treden wnoneer haar finantiéete krachten genoegzaam getebraagd wnrdeau In een brief van den oOlcier vaa geeoadhtid It kt van H die aan betde expeditieu heeft dtelgtOD ta komt dt volgends episode voortBaUvia 1873 De knalt kehbta krooig gevoehtea vooral dt fttaktvii zt ktanen geen gesaar alt katten zag ik ktn dt starm addtn btklimmen t dt minste onder kïn wat eqthoasiaat Ook da inlanden vochten zeer dipper in den beginne echter kon men aan de Barhun zien dut zij aan znlke vcrtoonlngen niet gewend waren te lieten hun officieren alleen staan toen de Hadjia met den klewang in dt vuist de gtltdenen aren binnengedrongen Doch door aanmoedigen en het spelen der muziek ging het weldra beter Een banner officieren de Initenant ailjudaut werd letterlgk in stukken gehakt In t geheel hebben g 499 dpoden en gewonden waarv in 83 gesneuveld terwgl heden nog 30 aan de gevolgen hunner wonden tin bezweken Hoe groot het aantal is van ken düe door verlies van handen armen en beenea ongé ilikt voor de dienst zullen worden is nog met BS te gaan Ik wil slechts hrt volgends staalde van esu der flankeurs mededeelen Op den lOn April bg ds eerste inname der Missigit z g ik tntschcn een aantal door de Atebineean gemaakte barricades telkens een paar bebloede armen iu de hoogte komen bg nader ondenoek bleken ze toe te behooren aan den Europeschen Sank ur Overmcger de man was stervende vier vingera van ds linkerhsnd waren hem afgeslagen de reehterhsnd was in het gewricht afgehonweu en hing er loa bg verder was het rechter schouderg wricbt geheel door een klewanjjhoow geopend een reeks van kleviaaghouwen over da arm dedtii aan gekorven vink d nkea het rechter scboudeiblad waa compleet afgaslagen verder eenige klewanghouwen over de dj en eindelijk drie zware kónwen over het hoofil zoo dat db actodel wat geopend en Htfl de bertanen zag kloppen Een mgnar collega vtnd brt overbodig d man nog te verbinden daar bg zooals het zioh liet aanzien binnnen een kwartier deu geest zofi geven Toen ik echter na geen paar minuten niets te doen had onderAam ik dit ntoeielgk verband sored w wat nietblgvenkon en eibdelijk wasik Z90 goed als klaar met hem toen b nadat ik hem e n iitike hoeveelheid madera had ingegeveo waarachtig de oogen opende juist op het oogeoblik dat de Missigit in brat vloog en to is dien toestand NU gewonen klomp bloed gelgk de vlam ziende vergat de kerel zgn wonden stak zgn stompje omhoog fUoerak leve de Konme Urn iet F adef lanilut vVat zeg je vaa zoo n kranigen kerel 1 Ik gaf hem nu nog meer opwekkende zaken in liet beni naar een plaats bhiogen waar ik meende dat kij een weinig veiliger lag en lie mgn moeite is