Goudsche Courant, zondag 29 maart 1874

RpTTERDAHSCHE HANDELSTEREENIGIN6 Opgerigt IT September 187S Maatschappelijk Kapitaal f 15 ooo ooo in 60 000 Aandeelen of 2S0 ieder waarvan f 10 000000 nominaal in 40000 Aandeelen aan toonder ter inschruvingr worden aangeboden De overige 20000 Aandeelen worden door de oorspronkelijke Inschrijvers gereserveerd lüsohrgvingen worden aangenomen tot 31 MAART e k te Gouda ten Kantore van Wed KNOX DORTLAND Prospectussen verdere inlichtingen de Statuten en het Jaarverslag der Maatschappijlijn steeds verkrijgbaar f Woensdag 1 April 1874 N 1497 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lILxx i ullx xll Daartoe door de DIRECTIB gemagtigd nemen de ondergeteekenden inschrijvingen aanvoor aandeelen in bovengenoemde Maatschappg en zjjn ten hunnen Kantore Prospectossenverkrijgbaar Gouda Maart 1874 Wed KNOX ft DORTLAND De inzending van advertentlën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der nitgave Sociëteit 0 VS GENOEGEN ZAAL KUNSTMIN op ZONDAG 28 HAART 1674 IE GETEN DOOfi DBN HeEB Kapelmeester van S A R l Infant don Sebastian Gabriel de Bourbon et de Dragance op bet nieuw uitgevonden Instrameni JPIANO QUATUOR met welwillende medewerking van den Heer Joh W WENSINK en het Orches Peb Aspeba ad Astba ENTREE HEBBEN LEDEN en hun gezin 0 50 de Persoon NIET LEDEN ƒ 0 99 de Persoon Aanvang ten half acht nre TOEGANGKAARTEN zfli van af heden aan het Lokaal verkrijgbaar NB De PIANO QüATüGRis een INSTRUMENT dat onder den vorm eener gewone PIA NO alles wedergeeft wat door een VIOOL ALT VIOLONCELLE en CONTRABASS kan worden ten gehoore gebracht Dit INSTRUMENT heeft de EERSTE DIPLOMA van VERDIENSTEN behaald op de Wereldtentoonstelling te Weene 1873 en de EERSTE GOUDEN MEDAILLE van de Nationale Academie van Frankrijk If JUlUVUl ZONDAG 29 MAART js morgens 7 uur van Gouda en namiddags 4 30 van Leiden Eerste Paaschdag en Eerste Pinksterdag GEEN DIENST De DIEECTIB Kennisgeving DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten Dat in voldomüig aa art 31 van het Reglement van Schieland de verkiezing van EÉN HOOFDIN jlELAND vau Schieland voor het 2 District in plaats van den Heer Jhr Mr D R Gevees Deijnoot die als zoodanig zijn ontslag heeft genomen en in het jaar 1875 aan de beurt van aftreding was zal plaats hebben op Donderdag den 2 April 1874 van des voormiddaga 9 tot des namiddags 2 ure in de Hoofdplaats Bleisxo k in de Herberg de Zwaan Dukobaaï en Hoogheemraden van Schieland De SeeretariaIientmeester De Dijkgraaf W C WIJNMALEN J A VAILLANT TERSTOND GEVRAAGD TWEE miETSELAARS Kefst van een dorp van een zedelijk gedrag b J DE W INTER te Gouderak No 7 67 der beroemde VVekelIjksche Zamcnsprakcn Uitgave J J H KEMMEB te Utrecht ia heden voorhanden bij den Boekhandelaar L ange Tiendeweg te Gouda ecbtFYaTdësIïës f 1 50 bg rh VAN VIVE Jr Coiffeur et Premier Postichenr Turfmarkt Gou a HAAR en BAARD VERWKN in blond bi nin zwart zonder Jmid of linnen te vlekken als men de flacon half verbruikt heeft en t bevalt niet alsdan geef ik met aU § genoegen de betaalde 1 50 temg Openbare Verfcooping en Op MAANDAG 30 MAART 1874 des voormiddags ten 10 ure ten huize van G van SPENGEN aan de Reeuwykache Brug te Reeuwijk van 12 KOBIJEN 3 PINKEN 2 SMALLE SCHOUWEN BOUW en MELKGEREEDdCHAPPEN en eenige MEUBELEN OpDINGSDAG 31 MAART 1874 des voormiddags ten 11 ure in het KofiBjhuis GoddeBAKS Welvaben te Gouderak van eene E0U7MSW0MQ en LANDERIJEN groot 3 hectaren 47 aren 40 centiaren staa eeü liggende op Middelblok te GOVDERAK op WOENSDAG a APRIL 1874 des vooi middags ten 10 ure aan den Veerstal te Gouda van Eene partij AFBRAAK bestaande in KOZIJNEN DEUREN BINTEN en verdere Roerende Goederen En op WOENSDAG 8 APRIL 1874 des voormiddags ten 11 nre in het Koffijhuis aan de Reenwijksche brug te Reeuwijk van een HUIS Scheepmakerij en BRP groot 12 aren op s Gravenbroek te REEVtriJK Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Vrywilllge Verkooplng om contant geld 10 Op DINGSDAG den 31 MAART 1874 des voormiddags ten 10 nre ter woonplaats van Jan Dekkeb aan Stoheijkerelui in de gemeente Gouderak van eene partjj MEUBELEN en HUISRAAD 2 Op WOENSDAG den 22 APRIL 1874 des voormiddags ten 9 nre aan de Bouwmanswoning bewoond door de weduwe Simon SüUKKtt te Ouderkerk aid IJsael van 12 KOEUEN die gekalfd hebben of kalfdragende zijn 2 VAARKOEIJEN 3 PINKEN eenige KALVEREN en eene partfl BOUW en MELKGEREBDSCHAPPBN MEUBELEN HUISRAAD enz Bij Biljetten breeder omschreven Nadere informatiên ten kantore van den Notaris G J SPRUUT te Ouderkerk a d IJwl De Notaris MONTIJN te Gouda zal in t openbaar verkoopen in het Koffijhuis de Habjconie aan de Markt aldaar ba inzet op DONDERDAG 16 APRIL en bj afslag op DONDERDAG 23 APRIL 1874 telkens s voormiddags ten elf ure Twee kapitale BOUWMANSWONINGEN met verdere aanhoorighe en en uitmuntend beste WEI HOOI BOUW en BOOMGAARDLANDBN alles te zamen groot 29 Hectaren 30 Aren en 72 Centiaren in den polder Bloemen da al onder Waddinxveen nabü Gouda in twee peroeelen als Perceel 1 Eene HOFSTEDE bestaande in eene BOÜWMANSWONING 5 roeden Hooiberg 2 Schuren enz wjjk P n 10 aan de oostzyde van den Kleiweg met ongeveer 13 hectaren WEI HOOIen BOUWLAND kad Sectie I n 32 33 34 35 36 37 38 40 en 560 en Sectie H u 99 100 101 en 102 en ged van n 110 111 en 120 Perceel 2 Eene HOFSTEDE bestaande in eene BOUWMANS WONING met Zomerhuis 2 Schuren 6 roeden Hooiberg enz wijk F n 8 aan de westzjjde van den Kleiweg benevens ongeveer 16 Hectaren WEI HOOI BOUW en BOOMGAARDLANÜ kad Sectie H n 103 104 105 112 tot en met 125 127 tot en met 130 en ged van n 110 lU en 126 De beide perceelen zjjn verhuurd wat de Lan derden aangaat tot 25 December 1875 en wat de Gebouwen en Getimmerten betreft tot 30 April 1876 Zullende eerst ieder afzonderlijk en daarna gecombineerd worden geveild en afgeslagen en zgn alle werkdagen te bezigtigen van 9 tot 4 uren Voorte zal door genoemden Notaris op DONDERDAG 16 APRIL 1874 s voormidd 11 ure ter zelfder plaatse in ééne zitting worden geveild en verkocht Ben OOPTTÜINmet steenen TUINHUIS en houten KOEPEL en diverse exquise Vmchtboomen enz gelegen aan de Heerekade in de Korte Akkeren onder Gouda kad Sectie E n 384 385 en 386 te zamen 15 Aren 42 Centiaren strekkende vóór van de Kade tot achter in de gemeene sloot belend aan de eene ziJde den fleer Wennekes en aan de andere zgde den Heer van Veen Te bezigtigen 3 dagen vóór den Verkoop s voormiddags tusschen 9en 12 ure en dadelflk te aanvaarden Een en ander breeder bg biljetten en Lnformatien te bekomen bjj genoemden Notaris lïrak van A Briakmo De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDAG Li de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 76 franco per post 2 BUITENLAND Bultenlandscb Ovcrziclit De meeate wetgcrende vergaderingea lyn op reces geacbeuien Belangrglc nieuws zal er in de eerste pur welen das niet te rermelden vallen De Fransclie kamer heeft voor haar vertrek eene permanente eonmissie brnoemd om toezicht te bonden op liet uitvoerend bewind en van den ajgemeenen gang van zaleen kennis te nemen Zestien leden behooreo tot de rechter negen tot Je linkerzijde Nog is de urgentie geweigerd aan een ontwerp van den heer Dabirel dat tot antwoord strekt op het toorttel van de linkerzyde tot ontbinding der tegenwoordige kamer Dabirel wenichte dat de nat vergadering den Iq Juli uitspraak zon doen otrer Frankrjjk s dednitieren staats orin Natanriyk wensekte hij voor tich dat er op Mac Mabon s bewind zoa worden teruggekomen en dat Hendrik V tot koning ion worden uitgeroepen De urgentie werd met hulp der uiterste linkerzijde verworpen met 330 tegen 258 stemmen Wederom werd dus het ministerie gered door de verdeeldheid zijner tegenstanders Het ontwerp tot aanleg van nieuwe vestingwerkea om Parijs ten einde een bombardement in de toekomst onmogelijk te maken werd ondanks beatrijdiog door Thiers met 389 tegen 193 steaimen aangenomen Ten slotte is nog het sequester op de goederen der exkeizerlijke familie opgehercn De Zondag gehouden verkiezingen in Gironde en HanteMarne hebben tot resultant gehad dat in beide departementen republikeinen verkozen zijn De Dailsoha rpsdag hield Zaterdag zijn laatste citting vóór het l aaschrecos en komt nirt 13 maar 9 April terug wanneer de legerwet spoedig aan do orde zal worilen gesteld Vrydag werd het wetsoutwerp betreffinnde het bnigerly k liuwelijk afgehandeld en de militaire pensioenwet nangenomeo De clericale afgeraardigden weerden zich op nieuw tegen het burgerlijk huwelijk wat zü konden op uitdaging van Windtkorst liet de Beiersche bondsgerolmachtigde Fanstle zich legen het ontwerp hooren hij verklaarde dat de e wet zoo diep ingreep in bet bestaande Beiersohe recht dat hij voor zich niet gerechtigd was in naam zijner regeering zich daarover uit te laten was bet ontwerp dat aan het initiatief van den rijksdag ziJn ontstaan had te danken aangenomen dan zon zijn regeering haar gevoelen meedeelen hij zelde verder dat hü steeds voor de eenheid van het Duitsche civiel recht was maar over het burgerlijk huwelijk zich nog niet had uitgelaten waar de behoefte aan een bijzondere wetgeving bleek zouden de landdagen daartoe evenzeer de hand leenen als de Pruisische landdag dit deed De kans op de aanneming van het burgerlijk huwelijk door den bondsraad is dus niet groot Pruisen üal de wet tegen den zin van Beiereu niet doordryren te meer daar het reeds in het bezit is van het burgerlijk huwelijk Tegen alle verwachting heeft de Oostenrijksche regeering in den rijksdag de overwinning behaald in zake de jezuiëten uniroraileit te Innsbruck Ofschoon de meerderheid bepaald tegen de bewilliging der geldan voor deze faculteit was is er toch in de kamer eene meerderheid geweest die voor deze som zonder eenige beperking stemde Blijkbaar heeft de ijver der ministeriecle fraction om aan de eene zijde het recht der kamer en de begÏBselen der partij te redden en aan den anderen kant de regeering eene nederlaag U besparen eene spraakverwarring doen ontstaan die der regeering ten goede is gekomen Door de vele expediënten oa deze lastige qnaestie zoowel ten geneege van de regeering ais van de liberale partij op te lossen heeft men het doel voorbijgestreefd en den minister Stremayer die kalm ouwr onverbiddelijk aan de voordracht vasthield is bet geld voor zijne Innsbrucker jezuïeten als een rijpe vrucht in den schoot gevallen De liberale bladen dezen uitslag betreurende maken te recht de opmerking dat men met schoone phrases de nitramontanen niet kan overwinnen maar dat men handelend moet optreden en zich niet latea afschrikked door het clericale rumoer Vrijdag werd in den rijkaraad door eenige leden van de iinktrzijde het voonlel gedaan om d regeering nit te Doodigen een r aontwerp is te dienen waarbij de jezuïetenorde nit Oostenrijk wordt verbannen Ken A rijdagnamiddsg uit Madrid ontvangen telegram meldt dat Serrano geen verdere pogingen heefi gedaan om San Pedro de Abanto te nemen maar voorloopig zich in de stellingen voor die plaats blijft banilharen totdat zijn rechtervleugel dichier bg het terrein van den hoofdaanval in Nu gaat het natuurlijk volstrekt niet aan op zulk een alstand en bij onze z er oppervlakkige kennis van het terrein te booordeelen in hoeverre dit bericht de ware redenen geeft van het oponthoud maar het maakt den indruk alsof niet alles geheel naar wensch gaat Latere berichten melden dat de hoofdstelling der Gsriisten Ie Abants genomen is doch men moet voorzichtig zijn met de Spaansche berichten want heel duidelijk en overeenstemmend zijn ze met F R A N K R U E Mocht er nog eeuig rerachil van opvatting bestaan hebben omtrent de laatste verklaringen van de maarschalk de Mac Mahon dan wordt zulks opgeheven door de wijze waarop de koningsgezinden zeiven die opnemen lien hunner de burggraaf d Aboville een tot de uiterste rechterzij le behoorend lid der nationale vergadering richt een brief aau het blad l Uoion waarin bij den president verwyt het in hem gestelde vertrouwen bedrogen te hebben De maarschalk scbrgft hij heeft voor de tweede maal tot ons gezegd Frankrgk heeft mg voor zeven jaren het hoogste gezag opgedragen ik znl dien last volbrengen en wat er ook gebeuren rao c gedurende zeven jaren aan het roer blijven Op het ge fgle van den heer Cazenove dat indien het stcrreiulo va derland een anderen geneesheer inriep den eeiiigen in staat om genezing aan te brengen de maarschalk de man niet zou zijn om hem nf te wgzen ontzet de president zich nmt te antivoorden Laat hem in 1880 terugkomen Het ministerie zoo vervolgt d Aboville is zeker niet van gevoelen dat door het olTicieel verkondigen der woorden van den pres dent de bedryngheid ran den handel herleven zal of dat ons laiiJ dat onder den tegenwoordigcn voorloopigen tofstaiid en onder do repnbliek wegkwijnt weder met lust aan den arbeid zal gaan nu het weet dat het voor zeven jaren aan dit regeeringstelsel is rnstgckelend T t bestaan dus ondere radenen voor Laat ons geen illusion loeer koesteren I Binnen twee maanden zal de hertog de Broglie ons komen ADVERTBNTIÊN worden geplaatst van 1 5 r els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatemimte AfiM nderlgke Nommerg VUF CENTEN voorstellen de zevenjarige republiek te vestigen en het werk te hervatten dat den 24n Mei afgebroken is Maar waarom hebben wü dan den heer Thiers omvergeworpen Onder zijb bestuur kwijnde on e bionenlandsche handel minder dan thans het geval is eo werd het land in het buitenland niet zwaarder beleedigd dan tegenwoordig geschiedt Een schooner voldoening voor den heer Thiers en zijne vrienden dan deze verklaring van hen die nog geen jaar geleden hunne bitterste vijanden waren ia wel niet te bedenken Zij is echter tegelijk eeo nieuw certiEcaat van machteloosheid dat de legitimistische partij aan zich zelve uitreikt Wat men toch van den maarschalk de Mac Mahon denken moge van dru bertog de Broglie is bet zeker dat hij gaarne de hand tot eene herstelling van het koninklijk gezag geleend zou hebben Indien derhalve zelfs die staatsman ua eenige maanden van vruchtelooze en niets ontziende pogingen gedwongen is z gne vrienden Ie verraden mag wel als zeker aangenomen worden dat het doel hetwelk deze zich voorstellen volkomen onbereikbaar is Met de Fransche koningsgezinden valt echter even weinig te redeneeren I met de nitramontanen in Duitsohland in Italië of in eenig land ter wereld Gedurende de aanstaande paaschvacantie gaat men weder onverstoord aan het werk tot het voorbereiden eener nieuwe beweging in monarchalen zin De hecren Loeien Bran en de la Kochette zullen andermaal naar den graaf van Chambord worden afgevaardigd teneinde van dezen nogmaala eene toetreding in den een of anderen zin tot de meest onvermijdelijke denkbeelden van onzen tijd te verkrijgen Mocht dit niet gelukken dan zou men zich voorgoed aan het werk zetten voor den graaf van Parijs wiena kans op den Franschen troon echter naar alle waarschijnlijkheid zoo mogelijk nog kleiner zou zijn dan die van den laatsten der Bourbons ENGELAND Het nieuwe Ministerie wordt bestormd door allerlei deputaties Werklieden drankverkoopers brouwers en nu laatstelijk de groothandelaren verwachten van het nieuwe bestuur inwilliging hunner wenschen Regeling der gespannen verhouding tusschen patroons en werklieden vermindering der beperkende bepalingen op drankverkoop kwgtscheldiog van belastingen en afschafing der nog beslaande snikerrechten ziedaar zoovele onderwerpen die voorloopig werk aan de Ministers zullen verschalTen In de afgeloopen week zijn de eerste transportschepen die de dappere strijders tegen de Ashantijneu van de Goudkust naar Engeland moesten overbrengen te Portsmouth aangekomen De ontvangst was allerwege recht hartelgk en talrijk waren de huldeblijken die van alle zijden hun werden bewezen De bertog van Cambridge heeft reeds een inspectie gehouden orer het 12e regiment der Hooglanders en bij die gelegenheid namens do Koningin en het vaderland een woord van lof en dank tot deze brave krijgsKeden gesproken Doch de Koningin wenscht persounlgk een revue te houden over de deelnemers der expeditie voor zoover zij reeds in Engeland ziju tcruggckci rd ongeveer 2000 man Zulks zou gescliiodcn in het Park vnn Windsor Do aanvoerder dor expeditie Sir Garnet Wolseley is door do Koningin en meermalen door den Minister van Oorlog in langdurig gehoor ontvangen M n spreekt van zijn bcnocuiing tot chef van het Intel