Goudsche Courant, woensdag 1 april 1874

niiocn liggende regiMBt Infimferie roortrlaohtig naar men zegt een tekort in de kas achterlatende U Laatste Berichten Madrid 30 Maart De regeeringstroepen handhaven de door hen veroverde positieo met inbegrip van MurietU Zy 4 mb vdeeren de overige positien aan Pwiro de Aljanto is nog niet aangetast Men verzekert dat Lorna eu Primo de Kivera zwaar gewond zijn De troepen zyn v l ver INGEZONDEN Mljnkeer de Bedacteur I In de Gondsche Courant van 22 Maart jl staat een verslag van het jongste dameiconcert Hierop vensehten wij een oogcRiilik terug te komen vertrouwende U ons wel een plaatje hierroor kunt toeslaan P veroorlooft zich daarin eene uitdrukking waormede we eljn er zeker van een groot deel der Goudsche ingezetenen zied niet kan voreenigen We hebben het oog op muzikaal altermogen dot den heer Wensink wordt toegekend Bescheiden doen we P opmerken dat niemand ter wereld nog in t be it is of was van het mutikaiU atvermogen Wel kan men zeggen dat b v een Clara Schumann en een Tausig een alvermogen hebheu ten opzichte van het pianospel Wel waa een Paganiiii en is eea Winiawski aivermogend inhet vioolspel Wel behoort onze Verhulst onder de alvermogende orchestdirecteurs en Carl Hill b v onder de alvermogende baszangers we eindigenonze opaomming omdat dit epistel te groot zouile worden wilden we alle geniën der toonkunst opnoemen docb niemand taj zelfs van een von diegroote geesten zeggen dot Ie het muiikaal alvermogen ia psoU hebben of hadden We vragen of P wezeniyk m ijn renroud denkt dat onze heer Weusiuk ds capaciteiten der toonknnstciiaars van vader Bach af tot op onzen tijd in zich vereenigt zoo iets toch zonde eerst recht geven op den titel van muzikaal alvermogen Zoo ja koa is t dan mogelyjc dal P nog hoopt op een schitterende finale door het optreden van uitmuntende solisten Deze toch zonden walmende smcerkaarscn gclyken naast het schitterend zonlicht van des beereu Wensmks muiikaiU alvermogen Mnar e erlronwen dat P zynde iemand die genoeg muzikale kennis meent te hebben om een versing van een gegeveu concert op te stellen zich verschreven heeft eu vlugheid bedoelde We hopen het zoo el voor P zelf als voor den heer VVeusmk Wat zoude ZEd anders wel moeten denken van zulk een onware vleieryP Kantongerecht te Gouda Ter terechtzitting van den 18 Maart 1871 zyn veroordeeld i M A V d H en A K buisvr ran W G Ieder tot eene geldboete van 1 of ieder één dag subsid gevsngenisstraf wegens het te Goods zonder srhri tclyke toeitamaing van Burgemeester en VTetbouders werpen vau asch in het tot openbare dienst bestemile water H V Tot eene geldboete van l SO of subsid gevangenisstraf van één dag wegeni het anders das stapvoets rydeu over eeue beweegbare brug te Gouda A O Tul eene geldboete van 3 of subaid gevangenisstraf van écu dag wegens het in de gemeente Iteeuwijk als geleider van een met honden bopauuen en o er den openbaren weg rijdend roertuig niet gaan voor of naast die handen J H K Tot eene geldboete van 12 of subsid gevangenisstraf van drie dagen wegens hst te Gouda doen verkoopen von vuurwerk tusschen zonsondergang en opgang En bovendien allen in de kosten invorderbaar by lijfsdwang F O Ij Y T T E Aon hot Bureau van Politie zyn voorhanden do navolgende in dtze gemeente gevonden voorwerpen als een gouden RING een KINDER STROOHOEUJE een plaat van een KOPPEL met grnnoot een Jierle d aaour OOllBELLETJE een P0KTH 10 INAIK met eenige Centen een stalen KNl met BEURSJE met eenig Geld en een VROUWE VMÜTS Burgerlijke Stand GbBOKhN 27 Maart Susami Chvislinii ouders P C A Krijnbtig Lil J do Wit b Adii iiiiis Diik oi J rs C hjtiuwfld CU S V Kveiling J itobus Ouders G van Glt U n en J M de Moor Ikv diik ondcrs H de Mooy CU S Uot Antouia Theodora ouders W Lit eo K Good li en e ejBrteHWrtt ter Tervanging Tan generaal MncdtfUgaU ïe ij er eer geeft de Lord Mnjor van Londen een luislerrijLe soiree lu de Ëgyptiïche z iai Tan het Hausionhouse waartoe o a al de offleicren die aa i de expeditie deelnamen zijn aitgenoedigd M n herinnert tich dat in het Engelsche parlement op het voorstel van den heer PlimsoU eene enquête gehouden tvordt naar den staat van zeewaardigbeid wmrin de Britidre koopwnrdijsditpMi iii den regel erkeeren in verband tot de veiligheid der daar aan toevertrouwde bemanning Een nieuw bewijs van de lichtvaarJ beld naarmetle in dit opzicht door Engelse ie rcederijen on soheepsbevelhebbers wsrdl te werk gegaan werd vóór kartien tijd gelevtrd H t Ëngelscbe stoomschip Laconia vertrok den 27u Maart met 10 42 Arabische bedevaartgangers uit Algerie afkomstig die van Mekka terugkwamen naar Tunis Den lu Maart werd het schip door en storm o erTallen waarbij volgens de verklaring van den geiagroerder ongeveer 150 zjjner passagiers omkwamen en al de bagage veTloren ging Tldt dek van het toomscb p waarop al deze mensebeu verblijf moesten houden was niet door eene versËhansiiig maar door eene enkele ijzeren leuning omgeven Alen begrijpt dat eene zoo onbedsidende afseheiding misschien bij goed weder voor het scheepsvolk voldoende doch voor een groot ramtal onhandige passagiers bij stormweer volkomen ontoereikend is De Fraiische minister te Tunis de heer de Vallftt heeft dan ook de noodige etappen gedaan om bij de amkomst der stoomboot te Algiers een onderzoek naar le handelingen van den gezagvoerder te éeea instelltn Ue verplichting om huwelijken voor den ambtenaar van deu burgerlijken stand te sUiiten welke in sommige streken van Duitschlaiid reeds sedert jaren bestaat eu in Pruisen voor kotten tigd werd ingevoerd is thaus ook door de afgevaardigden Volk eu Hinsohius voor het gebeele Duilsche rijk voorgesteld Voor de juiste kennis de er uaestie van welke men in landen wa r hit burgerlgk huwelijk sinds lang ingevoerd is zich moeilijk een denkbeeld maken kan was het debat in deu Duitschen rijksdag op deu 24n Maiirt eer leerz iiiin In Ueierru en ouk in andere Dulsche katholieke landen wordt tegenwoordig de sluiting van een huwelyk duor de geestelijkheid geweigerd indien de verloofden niet te voreu verklaren zich aan het leerstak der pauselyke oufeilbaarbeid te onderwerpen In dit geval uu Ixstaat er een middel Om het huwelyk te sluiten de manier namelijk door het concilie van Trenie aangegeven De verloofden verklaren dan in tegenwoordigheid van 4wee getuigen voor den pastoor dat zij voornemens zijn te trouuon Een zoodanig huwelyk heet wettig doch hel is liebt te begrgpen tot hoeveel moeilijkheden zulks in het vervolg aanleiding kan geven daar de verklaring dat men loornemens is iets te doen uatuarlyk niet roldoende is oin te bewijzen dot men het werkelijk gedaan heeft De heer Volk deed het volgende verhaal ten bewyfe t t welke middelen de geestelijkheid soms de toevlucht neemt teneinde het s uiten van een huwelyk op de door bet concilie van Trente toegestane manier te beletten In eene kleine stad in Beieren kon tussclien twee verloofden geen kerkel k hnwelijk plaats hebben omdat de bruidegom bet zoogeuaumde föllingersche adres tei fn de onleilbnarheidsicer ondeiliekeiid had De pastoor had bun gezegd dit nij ziob nis zij op eene andere manier trouwen wilden uiaar tot den kapetaan moesten wenden en voor de en feaifden zij de vereisohte veiklnriug aljgelegd dat zij emcbten te trouwen 70oilnt nn naar hunne meening hït httwelgk wettig voltrokken was Mnnof vrienden maakten h n echter opmirkzaam dat er altijd nog quaestie bestond 1 of da pastoor het recht had de waariiemiug van zijn ambt wat de voltrekking van huwelijken bctrtll naar willekeur aan den kapelaan over te drogen en 2 of zij wel erkHijk aan hün voornemen hadden gevolg gegeven Tevergeefs wendden lij zich opnieuw löt den pastoor deze wildu mi t een huwelyk tnsschen af edwaallle scbnpen zijner fcmlde niets te maken hebben Nu sühitlte eindfeiijli db burgemeester der plaats raad flij ziide ik zal eerstdnans als voorzitter van bet cumité der rincnTetzurging eene zitting doen honllen op eikede pastoor zeker verschijnen zal Hij die gelegenheid moet gij ook komen Getuigen behoeft gy niet mede te brengen daar de leden van het comité allen tegenwoordig zijn Dan legt gij uwe verklaru g daar in tegenwoordig beid van den pastoor af en draagt zorg niet te zeggen WIJ zijn voornemens enz maar op dit oogenblik trouwen wy met elkander Zooals afgesproken was werd gedaan M idden in de zitting verscheen tot verbazing van den pastoor bet bruidspaar m de vergadering en deed daar de verklaring Heer pastoor in tegenwoordigheid der getuigen neike wij met dat doel uitgenoodigd hebben rerklaréb wg b itt dat wq net eikmder trouwen Wat drrtt echter e paSt tP Hij rerkl iart Ik hoor niets en wil nieis hooren Daarop hield bij zijue oogen gesluteo eu zyiie ooren toegestopt totdat de burgemeester op zijne beurt zeide Ik 1 en g l ige mijn buuAnau is grtuigie en Se géheele vergadering heeft bet gehoord Gij hebt Hict dos ook gehoord aut gij hebt het moeten feooten Met recht mobht H spreker na dit vefhaal Kc vMagj doen Bealoat er ene meer i rgelijke ln il r il mcb zeggen om een huwelijk te sluiten dan de wijze welke door het Trentsch concilie toegelaten is alleen teneinde de zaak niot geheel en al tan de tvillekeitV der geestelijkheid over te laten en daardoor een viatal verschoten htfwelijlcfen onvermijdelijk te ift n e staat heeft het recht te bevelen dat dergelyke verbintenissen met meer gesloten zullen worden en wy die niet in Pruisen wodeu vi Mo k ii de ondereteuoiog van den ryksdag opiint in het Diiüeche rijk dezelfde wet als in Pruisen moge uitgevaardigd worden BINNENLAND Gouda 31 MAAitT De collecte voor hst natiounil geschenk oirn Z M den Koning ieeft te Haastrecht opgebracht de som van ƒ 177 64 n in het naburige yiist tfe som van 33 86 Op de voordracht voor dykgruaf in den Ktimpenerwaard zy geplaatst de bh M Bisdom van Vlitt ftr ilykgraaf te Haastrecht M Verdoold Ca te Stoi ijk en L Kooy te Krimpen a d Hsel Door de afileeliag Sshoonboven en Omstreken der Hall Maatsohappy van Landbouw zal op de algemeene vergadering die dit jaar te Dordrecht zal worden gehouden o a worden gesproken over de wensoheiykheid om bij de loterijen die geweoulyk by jaarlijksoho tentoonstellingen gehouden worden de opbrengst der loten na aftrek der onvermydeUjkate kosten meer te besteden tot aankoop Tan prijüeu en uiet tot opluistering der feesten ens Men meent dat de wan verhouding die meer en meer ontstaat tusschen het bedrag der prgzen en dat dor uitgegeven loten niet zonder nadeelige gevolgen kan blijken De Minister van Oorlog haeft bekendgemaakt dat bü koninklijk bealuit van 20 Maart naar aanleiding van het bestuit van 17 Pebruari jl n 3 Staalabtad ifi 21 houdcnile vaststelling van de lichting der militie van 1 74 o is bepaald i De tyd voor eerste oefening op twaalf maanden vastge teld wordt tot op negen maanden rermiaderd voor de bij de infanterie ingedeelde lotelingen die vóór hunne inlyving by eene vereenigiog tot vrywillige oefening in don wapenhandel of p andere wijze zondanigm graad van geoefendheid hebben verkregen dat Q na één maand onderricht by het korps to hebben genaton blyken voldoende geoefend te z n aan de exercitien in de bataljonschool deel te nemen zullende zy bovendien alvorens met verlof te vertrokken in bet schieten zoo ver gevorderd moeten wezaa dat zy blykon kunaeu geven goede scherpschatters te zijn Naar wij vernemen is bij den Baad van Srste ingekomen een wetsontwef tot afsobaAtng van de zeeflbelasling Het cquivateDt zal gevonden Wordenin een vvrhoogrng van de belasting op het gedletflleerd Fadéi l Naar nmleiding ran hdtwk ioor a oh hel V D overgenomen beri ht ddt it A Kiypar lid mn de Tweede Kamer met Paachen b t H Avoadmaiil ii een der kerkgebouwcD te AMMterdam bedienen zal merkt de Jrnh Ct het volgende ap Zeer zeker heeft hier een misverstand plaats Art 9 1 van de Grondwet aegt dat de letlen derStnten ieaeraiA niet mogen zijn geeatelijlien of bedienaren dtr godsilieust Het bedienen van het Avondisaal is een van die ceremoniën welke uiteluiCend d oVr geestelijken of door bedienaren der godsdienst mogen verricht worden Door dit te doen sou de heer Kuy per dus stilzwijgend zijn mandaat neéi eggëh of tie kennen geven dat de Avondmaalsbediening niet is de nitsloitende bevoegdfaeid aan bet kerkelijk ambt verbonden De Grondwet kan niet bedoeld hebben dot in een reces de leden der Knitter weder hUn Voormalige betrekking kunnen waarnemen Zoo dikwijls de tergadering gesloten is heeft een college reces en het gevolg zou we7 en dat eiken Zondag ja zell in de avondgodsdienstoefeningen de geachte sprekers als predikant konden optreden Naar bet A d D remeemt is door een 2ital invloedrijke ingezetenen van Amsterdam een schrijver aan de Thorbeoke commissie te s Hage gericht waarin zij bun leedwezen te kennen geven over de wijze waarop het Terzoek dier commissie tot plfctlMg fhit het standbeeld van Thorbeoke door den ETémeeiterand vau den Haag is bejegend Zij verklaren zich in die missive tevens gaarne bereid om indien de ThorbcokecotDjÉiiseie Éifkt tértaogt stippen te doen tes einde eeta veriodc dier coilnoissie om te Aiirsterdkm de tpladteilig Aio ihlorbeAe s etandbeeM Ie veiifrijgen ie stenhÉn De Haagache kroniekschrü ver van het Handehblad verzekert dat er enstig plan bestaat om het inkomen van ite abbtenaren aan de departem ten van aljfjekieen Ibeetuur e erbodgen Meft zal It echter by rjJK ¥ bh tjjdel e toelage doen gelyk dit in Pruisen geschiedt omdat de rerhooging anders te weinig zou baten wanneer het pensioenfonds de hand op een deed daarvan legde en het land dan ook te gropten last op zic i nemen zou Men scbijut daarby de bitl 1dtéid fn achtte bullen nèdicn om Hen Ihagbezoldigden naar evened igheid veel hooger toelage te geven dan hun die zich niet over te weiuig haver kunnen tekkgen 1 komt te bon oak niet iihöd toe Dezer higen is verschenen het tierde eel der Handelingen van de Vereeniging liet Poode Kruit inhoudende 1 let verslag der vcrridhtiuftcn van liet Hoofdcomité en van den staat en de werk aiutheden der Oomité s in de jaren 1871 en lS72i 2 het verslag van het Centraal comité te Bata ia looptnde v n 8 Oct 1870 tot 1 Juni 1873 3 de besluiten ao Ifet Itocto iüomité op de vooretellcn en w ensche n ged aan m 3e speciale vergadering van afgevaard den der ComTte s met de Commissie van dagelijkseh li tiMr 4 de kaSdeHagen ter derde algemeene vergadering gehouden te s Hage dea 17 Septemter 3 873 0 1 U en is Ajnil oanst zil te Amsterdam der eeue Ver gadering van moderne theologen phiAta hebben ditmaal zonder gemeenteleden NHar wg vernenien tohd het eilan d HtAen den2hten dezer zoo diéjt osder water dat geen land zicbt bait wa Stóompoilt In de Dag BeiiraeiHirani Wordt het denkbeeld geofpêrd oth den i£n Mei e k bij de wet te doen gelijkstellen uet een Zondag Het blad Wijst Op de raoellykheilen die de handel zal ondervinden bij wissels Mutrvan op dien mtlenalen feestdag protest taoest WOliled pgemaakt Sleebts door dez n dag meteea Zondag gelijk te stellen zal er een vatkomen Stilstand van zaken mogelyk zyn Ook in andere Imdcu is dit gebruikelijk De Btaricouranl herlHneH aah den roormaligeit Napoleon sdag 16 Aug In IVAhkrljk aah dén Wasbington sdag In de VoreenigUa Staten en aan de viering van het jubllaeum ran Le petd I in België in bet jaar 1866 Het HmdéltUad oodenteunt dit deakVeeld De Tierde algemeene vergadering van het Aardryksknndig Genootschap zal Zaterdag lln April I9 4 toorm ten 11 are in de groote zaal Mn het Foye te Amsterdam Worden gehouden Op da piShteB Mn beMhfijring komen voor l Notnlen de Tolpij vergKdering 2 Verslag van den toestand en de werkzaamheden der Vereeniging in het af eloopen jaar 3 Kekening van den penningmeester 1 Voorstel van het bestunr betreffende de aftreding WB vier Zijnet leden 6 Voordracht ati prof F 3 Veth ofet het yoornaamite dat in bet afgeloopen jaar tot vermeerdering der kennis van den aardbol ft vorrioht 6 Freule Thine de NederL reizigr er in Afrika Voordracht van den heer K W f oïtbitlfaas 10 eelegenheid tot het doen vsa mededeeiiogen M behandeling Van Ttaagpmtea Te Tatnhoat BelgiS hebben in dan nasbt vao a op 26 dezer twee veroordeelden O ran Aaden aerde en J B Frederic die daar in hecbtenia nteni deh diiMteor en de bewakers der genmgesis in bun plaiUs opgesloten en z jn rervolgene gerldobt De zakk on zioh meldt het iriKerptck Ha deMlad volgenderwijze hebben toegedragen Ba bewdket met de naichtdienst belast deed de geWona ronde in de slaapkamer gekomen waar zich detivae gevangenen bevondon weid hij door dezen plotseliag aktlgegl lpsn en op den gtodd geworpen waarna z § hem de sleutelt afnamen en hmi in bas ats opsloibn O het holpgetohi eaw vito den opfiasser sneldbade ditvMeM eii de bewaarder msjoor tbe doch den werden eveneetis door de booswichten opgestoten ia wel in een vertrek sluitende met een ijzeren deur De dieven drongen vervolgens in de woning van den direeteur plunderden zijn kleerkas brokken de daarin gevonden kleederen aan onivreoiaden nog een som gelds en verwijderden zich als twee gentleman tevens de sleutels van de bftitcndeurbn der gevangenis mcdenemendc Directeur en gevangenbewaardem zijn den gmeefaen nacht opgesloten geblarea h b t niet gehikt de ontvlaobten wedsr aiaeh sbHe worden XS m el Vallend zegt het rolgenda at zal Verspijok doen werd er gevraagd ió ti M nsX van ëwieten tqt opperbevelhebber van hetj ër tegen A ljia werd benoemd Hy kan er niet in btyven weetflen UHea 1i k gepesaeerd aaa zyn eei ia jj rerpBobt ontslig mt den dienst te nemen at ün eei f Men kende Veispijck niet Zyn plicht to eaorer let vaderland gold by hem oneindig zwaarder das ïnoonlijke eerzucht Wel gevoelde b i zi 1i ekrenk aiar desniettemin kleef hy Weiil Qn féren v90r koning ch vaderland te wagen iVti bl niet ab itte gente Voh gailn gitg hij irts tweede önSer terel Aa een ander naiir het owlogstetretfi en streed ab ijen leeuw in de voorAe geledeisn erenil door zyn fgorbeeld anderen bezielende overal den vijand tot sktik en verderf Nederland is u daiikbaar dapfm kr gsheld Velen nwer Nederla dsehe bargets lidiiBea ian n n voorbeeld nemen Slechts eitkelea hebben die Blfbebeersohing zooals gij om het iretgen ik tot twygen te brengen waar het belang van het vaderland zich doet hooren Niet alleen op het slagnld ieder in zijn kring heeft oogenblikleo dat bij uithoofde van persoonlyke krenking deu lust by zich toelt opkomen om een goede zaak die b j met ijver ib opoff iring diende in den steek te iaten Zelfs ome groottte tnannen zijn meestal op dit pont het eest gevoelig En men veroordeele ben niet te Iwd Mannen die belangelooe bun vaderland dieges hebben recht op waardeeriag eo rerklaarfantr il het dat zg met wrevel worden TOrrald indien die waardeering ja 1st van een zyde waarvan zy dat bet rainet badden verwacht achterwege bljjü eti zelfs lao het middel van verdachtoiaking wordt gebruik eoaokt Dat alles is verklaarbaar maar toeb root t Tenpyck de eerekrooa De beer fiuskin de bekende profeesor in de schoonheidsicer te Oxford een der meest begaafde dooh tevens een der meest eicenirieke van Engelands schryvera en geleerden een idealist van t livcrst water heeft een eerste poging gedaan lot bnmttrgnig vfm hetgeen hy noemt the wette orcee of soeietjr de nrspilde of ongebruikt gelaten krachtefa dersaaenleliBg Hy heeft daartoe aan z n Madenteo den rood gageren oa den tijd eo de kraebten door ben tot duiver gewyd aan roeien oiicket ipel enz te besteden un meer productieve ontspanningen li r aan t verbeteren der wegen en t verfraaien der Mstreken vati ban noademie etéd Itt tkad beeft zooreel ingang gevonden dat men Hiatn dagel kt Onzekere Dreo een vyftig of zestigtal studenten onder leiding vih den profesaor met tpade houweel en tebdfU ia de dreven rondom Oxford aan t werk kia zien Hoe lang of Uever boe loA deOlfbtdtchcfoüf lli ia deze nieuwe wysa Iran zioh Ie aansearen behigen scheppen zullen is licht te giisea Konden werkelijk al de waste forces of odiety aèn néttigen arbeid gesteld worden daa ZM er pmY in dé wereld heel wat meer tot stand koaea ilaat te vreezen ware het dat ons korte leven dan no g ko£rtstiktiger zon warden en tfds arm Koropa nog meer loa gaan gelijken op een ruatdooa rreagdalooa miercnnett De toekomst moet ook nog leeren of de ofiitreken van Oxford fraaier zullen wezea na o ie t waren vdót den Arbeid der ttifdentei B keereo J F ficlMld fe Meerleèr K rfe 3 KVSiMr te BoUeMati A fi de Water Ie HeerkWk i W raa Maanen te Nia wland P ran der tlsoh la litetbtoek i ran Dam Vat te Wpeeden N i B liindman te Uelvoirt N B enM DenekampLte Botterdam uitmakende het Hoofdbestuur dor A edtrJ fereeniging tot leperhing van ppenhare Dronkentèlu gevestigd te ïtoTterdam hebben aan t M den Koning vertOttd eU bet door de Veteenigidft vastgesfelde verzoekeiArifl tet rerkryging Van wettelijke be lfti n op dtoilW sehat en Of den Verkoop van bédiffetaende drahkeA Dot vereoekachrifl ZKl door idtucsie adressen van de rersehillendc ofdeelingen en ceMtpont eDtaeha ipen der VeneUiging onderteèkend door personen boven de 18 jaar warden onderstennd lerwyl het bestuur der Vereeniging zich bezig hield lAt m veréoekschrijlt en h4 orgaoiseereo van middelpanten voor de werking dtr Vereeniging heeft het jelraoht zydelingsfjbet zijne te doen tet bejicrking fto het misbruik van bedwelmend vocht vooral ook net het 00 op de aanstaande algemeene beitviering Voldoende aan dei last in de laatste vergadering op zich genomen heeft het een tal van circulaires aan gemeentebesturen feestoommiislén ea reteeqigingen verspreid en het bestuur heefl grond om te verwachtni drt de VereenifeihK iii deze niet geheel zónder Keilt zal gewerkt hebben De wintórrogge staat b Frieriand schoon rooral op de kooge bouwlanden De Iplaat is stevig en vertoont een buitengewoon frisch groen De weibinden zien er jiaar den i vaa t jaar ook uitmuntend uit Molsboopen ziet men op verre na zooveel niet als andere jaren In de ho oge venen begint weer leven en beweging te komen bet tarieven is algemeen aangevangen Ook m de lage venen zijn de werkzaamheden begonuen De iandboDwers zyn druk bezig met bet vervoer van mestipecie n ar hunne laoderyeo De runderen vooral de vcltt lya in prys gedaald Paarden brengen n g hooge sooimen op zoo ook de vette varkens De roorjaarsboelgoeden ran vee waren tot nog toe zeer geanimeerd Met het poten der vroege aardappelen is men reeds begonaen Ia de moestuinen ziet men teaib erwten spinage radys enz welig boven den grond Een en ander belooft een voordeelig voaijaar Vit Sbynsburg sdirijft dd 26 Maart De verzenduig der lugesaaakte bloemkool naar het buitenland gaat alhier met buitengewone traagheid voort bet getal vateu van genoemd product nog in pakhuizen aanwezig bedraagt ongeveer 7000 ter waarde van ruim 20 gulden per vat Dientengevolge zal dit jaar een aanzienlijke hoeveelheid dier groente minder warden geteeld dan in het vorige jaar De beer O Vosmeer zegt in het Faderiaad over de quaestie van bet Tbarbecke mouumeut bet rolgende Alweer is Thorbecke s standbeeld in den gemeenteraad van s Graveuhage een puut van redekaveling geweest Alweer zijn we in dien onaangenamen toestand gekohiea dut wat de een pas had gedaan door den ander weer wordt ontdaan Voor drie kwart althaas ü al niet herbalen wat tegen de beweringen der tegenstanders al voldoende in dit bind is ai igevoerd Die stryd tegen het gedeukteeken brcft een zeer pynlijken indruk gegeven Het is natuarlyb dat een staatsnun geroepen om in een tijd vau verandering en beweging nieuwe vormen te scheppen voor de nieuwe behoeften van den staat en alge meener dat ieder staatsman die grooteu invloed uitoefent vijanden verwekt Maar men zoo meenen de tyd eg de dood verzachten n znireren bet oordeel de kleine reeten vallen weg de bedoelinjen werden beter begrepen en dientengevolge minder grof miskend Wie zou noch met eenigen ernst durven beweren dat ïhorbecke vyandig was j ens de dynastie óf het komngecbap dat 1 4 Maar aoo is bet in Holland belaas altijd gegaan Al wwt uitsteekt boven t AmsterdAmscb peil der meerderheid loopt doorgaans gevaar te worden gebaat of ola niet te veel te zeggen onaangenaam bejagend 01denbarnevalt al had iijj rHollaud gedragen onder t kart de De Witten men kent hun lot De gezindheid die vroeger doodde bestaat uopb nn ze de macht tot dooden mist blijft toch de haat Dat ook Thorbecke onbaatzuchtig Holland gedrugen heeft onder t hart at by vijfentwintig jaar lang al zyn intelligente kracbt heeft aangewend voor wat h j het beste achtte roor zyn land een tegenstander moest dat knuiien inzien Ter ran dien warden de kleinste middelen gebruikt om hei standbeeld te weren Een van die middelen is ll ini gelukt Men zal nu nadat er besloten was bet beeld op de PIsats te laten opiioliteu noch eens weer overwegen of t er wei mooi zal staan Van de proefnenl ngen met een houten vorm of met latwerk zou ik niet veel goeds durven voorspellen Met een klein beetje goeden wil en verbeeldingskracht zon men verder komen Als ik my voorstel hoe het beeld op de Plaats zal staan hoe daar de rorm der gelranwen is hoe liet geboomte er tegenorer staat komt het mg voordat het er zeer goed zal roldoon Daar is vaor t oog behoefte aaii ceiiig versierd middenpuut Er is ruimte in overvloed en zqlfs een veiligbeidsarguaent doel zich gelden Want het is zeer wenschelyk dat ongeveer middefl op de Plaats voor den voeiganger en de schooljeugd een pUtit best dat het kruisen der rylUigen belet Ik hoop dat de coiamissie voor het ITiurbcckemonument zich niet zal laten leiden door het beleedigd gevoel dot een particulier zioh zon doen teregIrekken Een coramijsie mog geen gevoel hebben zy moet doorzetten ter wille van de zaak Als hetbeeld er maar eens staat ral bet den haat der levenden overleven en olleeu spreken van de waardeering Sedert eenige dogen is de fungeerende luitenantkwartiermecster J J G vnn het Ie Arnhem in gor