Goudsche Courant, vrijdag 3 april 1874

ï VrUdag 3 April W 1498 1874 GOUDSCHE COURAWT Nieuws eo Advertentieblad voor londa en omstreken V 1 i De inzending van advertenüön kan gescliieden tot één uur des namiddags van den dag der aitgave kirt 9 CSrneliii Johanns KUn ouden F C Bik en B RookfadizcQ Jfln ouders P Rond en J K Bik Dokora Hendrik oodtrs T Kirremsu en P H TmI 30 ï tna oudere G de 3otf eo G tan leeuwen Jan oudera H H j eo F boree 31 Martma Jobaona ouders A vau Leeuweo eu A fan Coeveriug 0 iau iBiK 27 Maart W J de Brnyn 1 j 4 m 28 C AbenM 2 m G Ooslerling j 4 m 29 W F Schwartz 3 m ADVERTE NTlfiN Bevallen Tan eene Dodtter B BIK BOOKKOJZIIN Gouda 29 Maart 1874 Algemeene kennisg eving De ondergeteekende betuigt zgnen hartelgkeu dank voor de bewjjzen van deelneming onderronden bg het overlgden zgner geliefde JEchtgenoote J H A CROMHODT Gouda 30 Maart 1 874 Men biedt ter overneming aan een KRllIDENIERS ZAAKJE ia de LANGE GEUZENSTRAAT te bevragen ba D BOSM AN Men vraagt te Hage met 1 Mei in een klein gezin EENE FATSOENLIJKE tegen hoog loon liefst van de P G Te bevragen bij P C DOESBURG mr Timmerman Plantsoen C 94 alhier DE PRACHTIGE voor eenige dagen met bewjjs van echtheid uit Parijs ontvangen en Zondag avond op het concert van den Heer BOSQUET voor accomp nement in de zaal i Kuustmin Sociëteit Ons Genoegïn te Oouda gebruikt wordt te KOOP aangeboden voor den geringen prijs van 620 terwijl men een oude PIANINO in ruil wil overnemen Heeren en Dames dilettanten liefhebbera kunnen WOENSDAG van 1 tot 3 uren niet langer de keurige PIANINO Piemel komen hooren bespelen waartoe den Heer A BOSQUET zich bereid heteft verklaard de Pianino Plejjel is uit het magazijn van T van dbe DOES te Amsterdam die voor het instrument 6 jaren schrifkeljjk instaat in de Zaal KoNsi un Sociëteit Ons Genoegen WOENSDAG te bezichtigen uiet langer PS dTpÏaNO QUATüOR zal eveneensnog te bezichtigen zfln Keel en Borstpijn De ondergeteekende verklaart b deze naar waarheid dat de ülll IVEN BOnSTHOMNG van W H ZIEKENHEIMEHte Maim hem de beste dien sten bewezen heeft tegen zijne keel en borstpijn weshalve bij dezen honing niet genoeg kan aanbevelen Rothenbiirij a p T 13eieren 8 Sept 1873 JOHANNBERNHAUD HAIN rentenier Circa 2000 dergelyke attesten beve stigen de onovertrefielijke eigenschappen van dit kostelijk Borstuai VerkrijgWr 1 de fle ch mot gebruiksaanwijzing te Oouda bjj F H A WOLFF Drog Alphen bij L VAROSSIEAU Zoon Apoth irartnhage b J L F C SNA BILIÉ Apoth I ndm bjj E NOORDIJK Rotterdam bij C J W SNABILIÉ Apoth 1 Schoonlunen bij J WOLFF Zoon Drogist Bodegraven bij P VERSLOOT mmmMW € 1E met medeweiting van de Aideelingen tt Uiterlijke Welsprekendheid op DONDERDAG 9 APRIL 1874 des avonds ten 7Y3 nre precies in de Sociëteit ONS GENOEGEN Openbare Vcrkoopingf op MAANDAG 13 APRIL 1874 voorm Elf uur in Ons Genoegen aan de Boelekade te Gouda van 1 een in 1872 nienw gebouwd modern en alleraangenaamst ingerigt WOONHUIS aan den Fluwelen Singel wjjk R n 339a te Oouda met fraaijen Gang vier rnime uiterst net behangen geverfde en geplafoneerde Kamers Zolder met Dienstbodenkamer droegen Kelder Keuken Schuur of Bergplaats lieven TUIN en gémeenschappelflken GANG daarneven 2 een naast het vorige gelegen aangenaam ingerigt WOONHUIS wijk R n 339 te Gouda met vier nét behangen en geverfde Kamers en allerlei gemakken lieven TUIN en gemeengchappeiyken GANG Beide perceelen te aanvaarden 1 Mei 1874 Breeder bjj biljetten en inlichtingen ten kantore van Notaris M KIST te Gouda Lofodinsclie DorstLevertraan BN IJZEBHOUDENDE Levertraan van H SARDEMAN te Emmerik onderzocht en aanbevolen door Da M FREYTAG Professor te Bonn Da R FRESENIÜS Geheim Hofrath en Professor te Wielbaden Deze uitsluitend voor medicinaal gebruik bereide Levertraan is bg zjjne erkende geneeskundige waarde vr j van eiken onaangenamen reuk en smaak en wordt vooml door kinderen gemakkel k ingenomen en verteerd Verkrijgbaar per flacon i 40 cents Dezelve IJzerhoudend a 75 cents te Gouda bz J C ZELDENRIJK Rotterdam bij C J W SNABILIÉ Apoth Groote Markt s Oraven ge bjj C M OLIFIERS Apoth Zeestr 34 en F H REENKAN NEGIETER Apoth Gr Markt 22 Leiden bij BOCK FISCHER Apoth lï A JL I Daar het hoofdhaar van mjjne dochter geducht aan het uitvallen was en hier en daardun werd zoo namen wij de toevlugt tot Uwmiddel en daar een flacon van Uw AraericanBalsem het haar van mjjne dochter weder heefthersteld zoo zal het UEd ongetwijfeld aangenaam zijn weder een bewijs te ontvangen vande goede werking Uwer haarbalsem Publiciteitgeven aan dit ons schrjjven kan UEd eer voordan nadeel toebrengen en dus geven U daartoehet recht Na minzame groete Amsterdam W J BRIENEN Postbeambte Dec 1873 M L H B RIENEN De Amerlcan BalseiD geelt binnen eenige weken bergroei van Haar verdrijft de Roos staakt weldra het ultVallen en belet het roeg tydisf grijs worden Franco aanvraag a 2 per flacon gemakshalve 42 blauwe postzegels bij THEOPHILE haarkundige Kerkstraat bij de Vijzelstraat 514 Amsterdam NB Bestellingsbrief ontvangt men terug Getuigschriften worden met geplaattt als op geteekende totttemming Fromentine Versterkend GezondheidsmeeL VAN B ADEMA te Arnhem Niet alleen dat de FROMENTINE als GezondheidsmeeL meer en meer op den voorgrond treedt wordt hetzelve thans boven alle andere voedingsmiddelen van dien aard voor Borst en Teringiyders menschen met zwakke spijsverteringsorganen Zuigelingen en Kinderen door Heeren Geneeskundige aanbevolen waarvan onderstaand Attest een bewjjs is Den Heer B ADEMA Frabrikant te Arnhem WelEdele Heer Het door U onder den naam van FRO MËNTINE in den handel gebragte Voedingsmiddel voor personen met zwakke spjjsverteringsorganen zuige lingen en kinderen hljjkens Scheikun dige analyse van Da R 8 TJA DEN jMODDERMAN Hoogleeraar in de Scheikunde een zuiver preparaat met eene groote hoeveelheid eiwitstoffen en daardoor hooge voedingswaarde is door verschillende leden onzer Afd ook uit een geneeskundig oogpunt onder zocht met een allezina bevredigend resultaat zoodat het aangenaam is dit product eener Vaderlandsche in dostrie gerust aan het publiek te kun nen aanbevelen Arnhem Mei 1873 Namens de Afd Arnhem der Nederlnndsche Maatschappij der bevordering der Geneeskunst De Secreteris get J A L VAN SANTEN De FROMENTINE verpakt in bussen van l en f 0 60 is verkr gb te Gouda bü P J MELKERT en verder in de bekende Dépóte Dr CliaDtouielaDus Oogenwater Onder de verschillende kwalen waarmede het menschdom voortdurend bezocht wordt is blindheid zeker wel een der ergste zelf niet goed en volkomen te kunnen zien is reeds lastig en gevaarlgk ja I het minste wat men aan de oogen gevoelt is zeer pijnlijk en o gerieflyk want het gezigt is niet alleen het onmisbaarste maar tevens ook bet gevoeligste zintuig der menschen Wat is nu de gewone toevlngt wanneer de oogen beginnen te verzwakken Dadoljfk besluit men een bril aan te schaflén doch het is ontwijfelbaar zeker dat de oogen door bet brillengebruik niet versterken men weet toch zeer goed dat brillen alleen dienstig zgn oni met gebrekkige o geu te zien doch nimmer de oogen kunnen herstellen of verbeteren Tot herstelling van zwakke stekende en jeukende oogen is een onfeilbaar middel gevonden in het zoo gerenommeerde Oogen water van Dr CHANTOMELANUS Alle lyders aan verschillende oogkwalen wordt dit krachtig werkend middel met vertrouwen aanbevolen en zullen zjj zich bjj een oplettend gebruik volgens voorschrift voor vele gebreken voornamelijk verzwakking vrjjwaren Het is verkrijgbaar met gebruiksaanwgzing h 60 Ct per Flacon bfl T A G VAN DETH Gouda J J BEÜZEMAKEB Leiden J H KELLER Zoon Westewagestr Sotterdami Mej L A ScHotJTENs SoHLüter Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN C Utrecht En meer bekende Dép6ts in ons rgk Gooda Dnk ran A Brinkmul De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stadgeschiedt de uitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden ia 1 75 franco per post 2 v 1 t KENNISGEVING Nationale Militie Tweede Zitting van den Miiltieraad BÜRGEMEESTKR en WETHOUDEES t b Oouda brengen ter algeineeae kcunis dat Je TWEE DK ZITTING van den Militleraad bedoeld bij art 8 Ier Wet van den 19u 1 Op M V l fü VG den 13n April 1874 dea voormiddags ten 11 ur voor de Lotelingeo omtrent wier snak in de eente zitting geene aitapraak kon warden gedaan en voor ben die wegeiu gams der gevorderde lengte of bat hebben raa gebreken nog pertoonlgk moeten worden onderzocht t Op UINGSDAO den 21d April daoFaanrolgeode de middaga ten II ure Jr Voor Je Lotelingen die eeu Plaatsrerrangrr of NiimmerfcrwiM laar lerlangen voor te atelieo i Vuor ben die a Plaatsvervanger of Nnmner verwisselaar verlangen op te tr en Pe Lotelingen die oor boveagenoeniden Militieraad moesten v erachynea doch niet zijn verscbeoen worden gehouden geene reden tot vrijttelling te heb ben tn voor de dienst aangewezen het uiet ontvangen ecner bijzondere kennisgeving of van een oproeSingsbiijet ontheft geenszins vao de verpligting tot et verschgneu voor den Militieraad of tot het in dienen van de tot staving der rodeiien van vryatelling gevorderde bewyestakkrn Ue Loteling omtrent wien de Milltienuid in de Eeratc Zitt iig reeds uiiaproak heeft gedann behoeft niet in de Tweede Zitting te verschijnen ten warjB hy daarin een Plaatsvervanger of Nummerrerwisoelaai mogt willen voorstelleii Gouda den 1 April 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DnOOOLEKVEH FoETOI N VAN BkROEN UzENUOORN BUITENLAND Bultcolandscli Overzichl De president der Fransobe republiek is Zondagavond met zijn gevolg van Versailles naar Parijs veitrtikken waar hg gedurende de vaeantie 7gn verblgf zal houden op het ËIjrsée De ministers zullen zich eienerns te rargs inrichten In twee l ransche deportementen Haute Marne en Gironde zg n weder twee republikeiiische cnndidaten gekozen Danelle Bernardin en Boudicr lu laatstgenoemd departement kreeg de Ijonnpartistische canflidant generaal Uerlraud ongeveer tweemaal zooveel stemmen als de conservatieve admiraal Larrieu en met ben beiden hadden zij ongeveer evenveel stemmen nis Roudier Men beweert dat Mac Mahon ten gevolge van deze en andere vei kiezingen hoe lanj er hoe raecr er toe ovethelt om den republikeiusohe regeeringsvoria beter te regelen Het Ëngelsche miuisteiie heeft reeds eene gelegenheid gehad om zjne politieke klenreo te toonen Eeoe tairgke deputatie wendde zich tot den beer Uisrafii on de vrglatmg dar nog altg d gevangen zittende veroordeelde Feniaiu te verzoeken De eerste minister beeft echter mei aanhaling van de bewoordingen der vonnissen varklaard dat bij geen termen zog om aan den moordeaair van den politie agent ta Maaehester 0 aan de aanstokers der oprOerige bewegingen te C ierkenwell gratie te terleenen Deze v erkUring io het huis dtr gemeenten afgelegd werd vooral van conservatieve i de net levendige tdqaichingen begroet De strijd by Somorroslro tosichea de Spoanifche republikeinen en de Oarlittea is nog verre van beslist want de sterke sielliug bg San Pedro de Abanto is nog altgd ia de handen der Carllsten vaa beide zgden wordt SKt een hardnekkigheid gevochten die tot hed a iitj ta burgevoorlog met is aangetroffen de offioierea geveu een goed voorbeeld j geuetaal Lorna is gekwetst en admiraal Topete die lu persuoa de iu anterte kommaudeerde bg het stormenderhand innemen van het dorp Alurneta met ver van Vkaato kreeg een kogel ia zgn mouw Het ia de meerderheid van de repttblikeinsche artillerie de Kruppe die in t eind de slellingen der Carlisten onhoudbaar moet maken Zoowel voor Serrano als voor don Carlos geldt de strgd hun bestaan alleen ds als orerwinnaar wederkeerende Serrano is al frcaident der republiek houdbaar üit Keulen wordt genield dal aartsbisschop Melohers lu hechteuis u eoomen De rust werd niet gestoord Een lelegrem meldde dat eenige bekende oommunisteu waaronder Bochefort uit de Fransche strafkolonie zgii outsnapt en in Nieuw Zuid VValles Nicuwllolland zg n aangekomeo Bgzonderhrden zgn met bekend maar vermoedelgk ziju de gevangenen aan boord van een Amerikaansch of Bngelsch schip geronkt en aldus ontkomen ENGELAND Indien een verandering vaa ministerie verandering in de behandeling bracht welke gevangen misdadigers ondergaan zou de constitutioneele regeering ic de oogen van alle ordelievende burgers onteerd worden Niettemin heeft een aantal Jersche afgeraacdigdeii ondersteund door enkele sentimeuteele Engelichen uie de opwellingen van bun week gemoed in plaats van bun verstond raadplegen een poging gedaan om bet ministerieDisraeli er toe te bewegen di gevangen Fenians op vrge voeten te stellen Het ministerie zou een gevaangken weg zijd opgegaan indien ket d t besluit had gewgzigd zonder dot er nieuwe redenen werden ontdekt om genade te geven aan moordenanra en deserteurs die de wapenen tegen hun eigen land hebben gevoerd Er zgn iwintig gevongen Feniana van welke twee deeluoioen aiin deu lafhartigen moord op lieh politie sergeut Brett te Manchester bg de poging om gevangene Feniuiis op vrije voeten te stellen vier voorzttüen de Pbmans van wapenen en schoten op politie agenten eu 14 zijn soldaten die tiui voondel verlieten om aande benpging der Peniaiis deel te nemen In lien deze misdeden niet gestreng gestrnlt worden 15 het uit met orde en eerOied voor de ft in eenbeschaafd la id De heer Disroeli hod eo iler dcumoed niet dit ronduit te zeggen aan een deputanevnii Parlementsleden die bg hem kwam oaudriugcu ADVERTENTIÊN worden geplaatsi van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN op de bevrijding der belangwekkende misdadigers Hij gaf ontwgkende antwoorden een ja en neen ia denzelfden zin en deed denken dat hel ministerie nog aarzelde Twee uur later verklaorde de minister van binnenl zaken de heer Cross op eerlgke wijze ronduit in het Huis der Gemeenten dat er uiet aon te denken was om de gevangenen op vrije voeten te stellen Daverende toejuiching waaraan geen einde scheen te komen begroette deze mannelijke verklaring van bcideu zijden van het Hals Het schgnt wellicht onedelmoedig en wreed om dus te juichen over het besluit om een gestrenge straf niet te verminderen doch wij juichen niettemin hartel k mede want niets ia zoo nuttig voor Ierland als dat op gestrenge wgze getoond wordt dat landverraad niet minder strnf verdient dan lakrollen of huisbreken en dat verandering van ministerie evenmin goede gevolgen heeft voor lieden di e politieagenten vermoorden of de wapenen opvatten tegen hun laad ala voor lieden me burgers vermoorden of de wapenen opvatten tegen hun medemenichen De argumenten welke werden aangevoerd om de bevrijding der Fenians aan te bevelen hadden een gestreng antwoord verdiend van den heer Disraeli toen bg de deputatie had aangehoord De gevangenen werden niet voorgesteld als misdadigers die hun misdaad reeds voldoende gebyet hodden maar als lieden die niets strofwaordigs gedaan hadden Nu is het denkbeeld als zou oproer maken en in opstand komen tegen de wet eigenlijk op zijn best een overtreding zijn zoo noodlottig voor den Staat dat eene eerste minister het niet zonder krachtig protest mag laten verkondigen in zijn tegenwoordigheid vooral iiift door lersche verte eiiwoordigrrs voor wie verradertje spelcn eu bet betuigen Y ii sj mpath e voor moiters een middel is gekozen te worden ea lu de wereld vooruit te komen DUITSCHLAND Het publiek tg Berlijn heeft zich dezer dagen met eea gelukkig oaschadelg ke herhaliag op kleine schaal van den strijd tusschen Frankrijk en Duitschlaod verlustigd In een paardeuspel het Cirque Solamonskjr bevond zich een Franschman een soort vaneen reus wat spieren en beenderen betrof zoo sterk als een stier die zich deu sterkste aller Franschm noemde en als wijlen Goliath tegenover de Israëlieten alle vrgwilligers uitdaagde zich met hem te melen Op den avond van dea I7n bood zich een niet minder reusachtige onbekende met een masker op het gelaat tol den strijd aan Ka eene worsteling van eenige minulen plofte de Franschman met een zworen dreun op den grond neder doch het gelukte hem zich in zgn val om te draaien zoodot by op den buik in plaats van gelijk het beding was pp len rug terecht kwnm Als ij eren haken grepen hem echter de vuisten des vgauds en na nog eenige sekonden werd de Fransche reus met eenen ruk oirgeweiiteld zoodnthij weerloos op zijne schouders lag De opgewondenheid ven het publiek kende geen grenzen meer Men stormde de naiiége binnen om den overiiiunnar te begroeten en slechts met moeite gelukte het deu toesnellendcn pikeurs en sialbedienden opi een ongeluk te voorkomen daar de overwonnen Franschman builen ziolKelven van woede als een krankzinnige om ich heen sloeg en de menigte tan alle kanten op hem aandrong Naar meii beweert 13 de overviinn i r een tot de hoogste nnslooratie van Berlijn b Ii joreiid garile olficior die reeds voor ccnige jarui eeue