Goudsche Courant, vrijdag 3 april 1874

orerwinning in eened pnblieken worstelstryd behaald beeft AMERIKA De Amerlkaansehe bladen beratten in de laatste weken uitToeri C bgzonderhedeu orer aen beweiging onder de rroawen daar te lande die met den dag in oearang toeneemt en ziob reeds over ondencheideo staten heeft ujtgebreid Het is geen denonttratie tot Terkrgging an stemrecht of een nienwe poging tot grootere emancipatie maar een krijgstocht ran vrouwen uit alle standen der maatachappij tegen den sterken drank Zekere dr Dio Lewis heeft aan deze beweging den eersten stoot gegeven toen hij op lijn reis door den ataat Ohio de godsdienstige mannen en vrouwen tot een ernstig handelen tegen den drankverkoop wist op te wekken De indruk die zijne redevoeringen op zijne hoorders teweeg brachten deed een zoo groot enthousiasme ontstaan dat de meest geachte vrouwen van Greenfield New Vienna Washiugtou Wilmington Millsboro Ripley ja waar niet als gelijkt dig in 0 istand kwamen en besloten te trachten het eindigen van den drankverkoop door het gebed te ïerkrggen Om hiertoe te geraken werden de vrouwen na het honden van een godsdienstoefening en bidstond in vele kleinere of grootere groepen van 20 tot 300 personen verdeeld die de verschillende staten doortrokken Bg tik drankhois werd halt gemaakt een der vrouwen trad naar binnen en vroeg den eigenaar verlof om ook de andere dames binnen te laten ten einde in zijn huis een bidstond te houden Werd dit geweigerd dan hield men op de straat Toor het huis dezelfde ceremonicn die veelal door gezang werden opgelnisteril In het gebed wordt de eigenaar van het huis met name aan Gods barmhartigheid aanbevolen Is de drankverkooper niet te Termurwen dan stort een der aanwezigen soms een bedroefde moeder van een verwilderden zoon in dringende smeekingen haar hart uit opdat hy toch den drankverkoop moge nalaten waardoor zooveel zonen broeders en huisvailers ongelukkig worden Andereu volgen haar voorbeeld met klimmenden aandrang zij omringen en belegeren hem doen hem lijn groote verantwoordelijkheid gevoelen onder allerïei bedreigingen of liefelijke beelden van reinheid en rechtvaardigheid j def e zingt een ander bidt en ten laatste bezng kt de man veelal voor d liefelijke overredingskracht Kleine en groote steden zyu in gisting eerst worden samenloms n in lokalen gehouden later opcnbnar in de straten hetzij mooi of lecht weder de stralen zijn vol en uit de drankwinkels klinkt den voorbgganger een goüsdienslig tied in de ooren Met ongemeeiie energie wordt de vrouwen whiskyoorlog voortgezet Aanvankelijk alleen op touw gezet in zuidelijk Ohio heeft deze beweging zich uitgebreid over Indiana Kentucky New York New Jeisey CoIhmbia Jowa Illinois en Nebraska Te Brooklyn INewYork hebben de vrouwen van de directie der SpoorwegMaatschappij virkregen dat van bedwelmende dranken viermaal liooger vracht zal worden geheven dan van andere goederen Te Ripley en Athene in Ohio zijn al de kroegen gesloten up len na die daarom door 130 vrouwen belegerd wordt Te Frnncfort en Jamestown zgn alle draukhuizen gesloten Te New ïork is het aantal drankbnizen reeds met 40 verminderd en wordt eett moustcrpetitiï op touw geret In Cincinnatie begrijpt len dut geld de ziel van alle zaken is en wordt tot dit doel een fonds bijeengebrachl van 850U00 dollars Ofjckoun de Amerikaansche dames niet hebben te klagen over den uilslag harerbeooeinissen blijkt toch op enkele plaatsen dat het spreekwoord ce que femme rent Dien veat ook daar te lande niet wordt bewaaiheid Het maakt reeds een onderwerp van bespreking in de Ëngelsche couranten uit in hoeverra bet te duchten is dat de Britsche schoonen door het voorbeeld barer zusters aan gene zgde van den Oceaan zullen worden begeisterd VY nt meer en meer beginnen de vrouwen daar te grvwieii dat zij door niuHC aaneensluiting een onweerstaanbare macht vormen BINN EN LAND Gouda i Afkil Z M heeft o t benoemd tot ingenienr van den water taat 2e kl den ingenieur 3e kl K P W Kooseboom De uitslag der verkiezing voor een hoofd ingeland van den Krimpenerwaard Dinsdag te Stolwijk gehouden was als volgt Uitgebracht werden 303 temmen waarvan op it hb NicoUas Dogterom 169 C J de Vriei 63 C de Jong 68 M Verdoold 10 G GraaflanJ 4 W Boer Lz i stemmen Z iodat met volstrekte meerderheid gekozen is de heer Nicolaas Dogterom Het poat en telegraaf kantoor te W oerden reeds in den loop deier maand voor den dienst der postergen in gebruik genomeo Is nu óa voor den telegraafdienst geopend Het Arrondissements comité Rotterdam in zake het kindergeschenk aai Z M den Koning heeft in antwoord op het jongste schrijven van het Centraal comité het volgende in overweging gegeven I Ieder arrondissement wordt bij de aanbieding van bet geschenk vertegenwoordigd door ééu kind de aanwgzlng van dat kind wordt overgelaten aan elk comité voor een behoorlyke begeleiding van dat kind wordt zoo noodig door de Arrond comité s gezorgd voor de huisvesting zorgt het centraal comité De kosten van een en ander te dragen door het centraal comité Dit comité wgst aan welk Arrondissement een jongen welk een meisje afvaardigt Bij de aanbieding van het gesobenk worden de kinderen vergezeld foor een Commissie van zeven personen bestaande uit den heer Seybtl twee leden van het Centraal oomité vier leden uit de Arrondissemeots comités Deze luatsleu worden gekozen door het centraaloomité uit de candidaten waarvoor elk Arrond comité er één benoemt Naar wy vernemen heeft het census onderzoek den Minister van Binnenlandache Zaken geen aanleiding gegeven om zijn census ontwerp Ie wijzigen Vad De minister van koloniën ad interim minister van marine heeft ter kennis van belanghebbenden gebracht dat in de maand Mei aanst bij de directie der marine te Hellevoetsluis een vergelijkend examen zil plaats hebben vnn jongelingen die els maohinistleerliivg der 3e klasse wensebcn te worden aangenomen Het getal der als zoodanig te plaatsen jongelingen ml zich tot vijftien bepalen Ouders of voogden die verlangen dat hunne zonen of pupillen tot voorschreven examen worden toegelaten moeten vóér of niterlyk op den laatsten April aanst een op zegel geschreven verzoekschrift inzenden aan het depart vaif marine waarin znl moeten vervat zijn de uuam voornaam bet beroep de woon en geboorteplaats der ouders of vopgdeo enz Alleen worden zoodanige j oBgelingen tpt het examen toegelaten die op den In Januari van dit jaar bet 15e levensjaar reed en het 20e nog niet ayti i ig Ueden ea dos die geboren zijn in de jaren 1865 1866 1857 1868 of 1869 en bij bet vooraf te ondergaan geneeskundig onderzoek voor de zeedienst zijn goedgekeurd De minister van binnenll zaken overwegende dat ten gevolge van bet overlijden van dr B Westerhoff de verkiezing van een lid der tweede kamer in het boofdkiesdistrict Appingadam moet plaats hebben heeft bepaald dat die verkiezing zal plaats hebben op 21 April e k en dat eene herstemming zoo noodig tal plaats hebben op Dinsdag S Mei e k Maandag II werd de eerste versohe grasboter voor dit saizoen aan Z M den Koning ten geschenkeaangeboden door den bouwman J Lievaart teDelft Het bestuur der schippersvereeniging Sc ullevaêr is in een adres aan deu Minister van Binnenlandsche zaken ofgekomeo tegen de schade die de schipperij en anderen lijden door de hooge rechten welke iele gemeenten voor het gebruik van gemeentewerken helTeu en waarvan de opbrengst dikwgis verreweg de kasten van onderhond en aanleg overtreft zoodat die lechteo in strijd zyn met de gemeentewet Het geeft daarvan eenige sprekende voorbeelden Zoo hief Harlingen In 1871 lilleen voor Inis haven kaai en bruggegelden 49880 terwyl in dot jaar aan onderhoud van straten pleinen bruggen wegen plantsoenen havens vaarten riolen enz en jaarwedden van opzichters enz slechts 29400 werd uitgegeven Lemmer hief 9000 en gaf slechts 1416 uit IJlat verkreeg 1245 tegen 786 uitgaven Sloten 2926 tegen S42 aan kosten Daar onder de nitgavenook die voor andere werken begrepen zijn dan die onder de ontvangsten voorkomen kan een beroep op de renten der kosten van aanleg geenszins die hooge heffingen verklaren De vereeniging dringt dus er op aan dat de Minister den gemeentebesturen belette voordeelen te trekken nit heffingen die volgens de wet slechts gemaakte kosten mogen dekken en de scheepvaart tegen dergelijke onrechtmatige belastingen beschermen Zij verzoekt hem een nauwkeurig onderzoek dienaangaande in te stellen Tn strijd met het gevoelen van den controleur der plaatselgke belastingen te s Hage alsmede van de vaste commissie voor die belastingen k as door B en W aldaar voorgesteld aan een aantal personen restitutie Van betaalden hoofdelijken oirslag te verleenen Gelyk onlangs is medegedeeld was de meening van deu controleur waarmede de commissie zich ook geheel vereenigde dat zeer goed ter beoordeeling van de belastingplichtigheid als uitvloeisel van uit 246 der Gemeentewet als regel is aan te nemen dat elk die aldaar een huis ter bewoning in gebruik heeft dat hg gewooti is gedurende eenige maanden van het jaar zelf te betrekken en voor de overigen in zoo dauigeu toestand behoudt dat het steeds bewoonbaar blyft geacbi moet worden zyn hoofdverblyf in deze gemeente te hebben waarvoor bij steeds in de lasten moet bydragen terwyl als uitzondering kan warden toegelaten de eene of andere omstandigheid t r beoordceling van den gemeenteraad in het speciale geval Niettegenstaande B en W van oordeel waren dat de wetgever zoodanigen regel blijkbaar niet zou hebben gewild maar iedere aanvrage nB ir omstandigheden wenscbt te kebben beoordeeld heeft de gemeenteraad toch in de zitting van heden na eene zeer langdurige beraadslaging zich vereenigd met de zienswyze van den controleur en eVenzcer met iu het oog houden der beoordeeling naar omstandigheden begrepen dat de bedoelde regel waar de omstandigheden genoegzaam gelijk zijn zeer goeil is aan te demen Met 20 tegen 12 stemmen zijn dan ook verschillende aanvragen om restitutie afgewezen Naar men verneemt is de conducteur J W O tegen wien door de Rijksambtenaren ivegens frauduleiisen invoer van gedistelerrd proces verbaal woi opgemaakt door de Ned Uhijns oorweg mnntschappij uit huren iieml ontslagen I U D 0 de Palmmsjlct II Maandag te Ü recb gehouden is o a eéii paard verkiiclit voor de uiel geringe som van 126U In de laatste dagen is dikwgis roe ding gemaakt vto eene brandstof bestaande uit sleenkolengrois aarde en soda In de vergadering van bet departement Utrecht der Maatschappij t9t bevorderini van Ngverheid is door eene daartoe benoemde coininisHie hij monde van dr N Moutbaan rapport uitgi bracht over de waarde aan die uitvinding tn hechten De commissie had daarvoor 9 verscbilleiide proeven genomen de uitslag daarvan w is dat elke menging van steenkolengruis en soda met aarde zaqd of klei een brandstof geeft die veel slechter lastiger en duurder is dan on ermengil steenkolpngruis Zeker wist de commissie uiet dat de mnn die beJt mengsel aanbeval sodawater heeft verstaan uit het oord dat in Keulen voor goolwatcr in gebruik ii f elgk wy vóór eenige weken hebben medegedeeld ij had hare proefnemingen anders wel lohterwege gelaten I Onder de medische studenten die te Groningen jl Zaterdag met het gèwenschte gevolg bet eerste gedeelte van bet candidants examen in de goneeskuiide hebben afgelegd beboonle ook jufvrouw Aletta Henrieite Jacobs vau Sappemecr Te Marum in Groningen is de tweede editie vertoond van het do ir oua vermelde ongehoorde feit eeoer nietverkiezing bij gebreke van opgekomen kii zers Eenige dagen geleden zbude andermaal de verkiezing van 3 candidaten voor één lid in het hoofdbestuur van het naterschap Westerkw irtier plaats hebden maar ook nu was hel aaiinezige bestuurslid niet in staat het vereischte bureau samen Ie stellen vermits écu der twee nu opgekomen kiezers zwarigheid maakte als sieinopnemer te fungeeren eu vertrek In Amerika warden de kalenders en vooral de almanakken kantooren waiidkalenders zooveel mogelijk aangetvend als middel om zaken aan te bevelen en openbaar te maken en te dien einde door vele voorname kooplieden of industrieele maatsohappyen in groeten getale gratis verspreid Zoo heeft de National EIgow WutchCompany eene maaischappg voor de vervaardiging van uurwerken die jaarlijks meer dan 60 00U dolUn 26 000 uitgeeft voor advertentiekosten en aanbevelingen van haar fabrikaat 500 000 exemplaren als eerste oplaag too eea almanak voor 1874 laten drukken Dezer dagen is te Utrecht weder eene nuttige iarichting lot stand gekomen een koathnis nt voor den ongehuwden Werkman of die tgdelgk daar verblijf houden voor winkelbedienden en dergelyken Wanneer men nagaat hoe onaangenaam dikwgis ds ongehutV le werkman is gehuisvest en het verbigf aldaar daarmede vergelijkt dan is deze inrichting eene ware verbetering en komt de directie van de volksgaarkeuken alle lof toe dat zg haar tot stand bracht Dit kosthuis is ingericht naar de te Amsterdam bestaande met 21 vertrekjes voor even zoovele bezoekers Tegen betaling van 1 25 per week vindt jg nrkmed hier goed logies in een eigen ertrek xa Vf uhlaa kast en toebehooren g t lokaal der gaarkei ken is des avonds opengesteU to gezellige bijeenkomst de kostgangers vjnd im eenige uitspanuingfii en lectuur door de drillende kostelooze toezending van eenige dag uiden Te Leeuwarden is op 17 dezer een moa overle4en jie gedurende zgn lang leven hg bereikte den góderdom van byna 78 jaren steeds op eed zeer j niienlijk getal volgeüt en mocht roemen die io l tlerlgkea zin zyn voetstappen drukten De bedoelde BSO heette Hermanus Lubach en was niet minder dan kijna 56 jaren tamboer waarvan vele der laatste jaren als ktfrperaal tamboer Reeds op IS jarigen lefftgd begon liij zyne ambitie te tooneu voor het slaan van hit kalfsrel Op vgf jaren na die h bg de militie doorbracht als voorganger van het bata on was bij onafgebroken bij de dienstdoende schutterij te dier slede in dienst tjg uam deel aan den slsg vsn Waterloo en aan den veldtocht in België en wss oit dm aard der zaak met verscheidene eeretseksnen versierd Meer dan 26 jaren was hij tevens bode bg den sdmttersraad Tot zoolang zijne krachten het toelieten iras hg ijverig in functie bij meerderen zoowel als l ij minderen was hg bemind Zgne teraardebestelÜng zal Woensdag met militair eerebetoon plaats Lebben De gemeenteraad van Ijooeduiaen heeft besbtea de kennis af te schaffen nit overweging dat zg voor dege eeute geen nut of voordeel oplevert De predikant N uit Wezscholenski begaf zioh de vorige week met zgne vrouw en kinderen naar Birutseh lea elude een vriend een bezoek te brengen De weg liep door een bosch waarin zich volgens een geiachl wolven hadden vertoond De faailie Jwd er Diet aan gehecht doch toen zij een eind hetbosch in warm zagen zg twaalf wolven die zich in twee groeped verdeelden £ eu groep posteerde zich vpor de slede de andere daar naast De verschrikte paarden werden tot een vliegende vaart aangezet üen der wolven op zijde sprong tegen de slede op en tem ijl de man het dier wilde afslaan viel bg uit de slede Ue paarden halden voort en ontkwamen met do vrouw en kinderen het gevaar daar de wolven zich óp hnn slachtoffer wierpen Toen bet ongeluk bekend werd en men gewapend een uur later de plek betecht vond men bgna geen spoor van den ongeluk ki ie KU STlVIElJWSRRITlER Iu een zeer kalme beoordeeling van t laatste Dameswoeeri schreef ik o a dc stem van den zanger ffensmk onzen stadgenoot was een weinig oiider dea invloed der Mnarlsclie boien Toch werden zyne lieilerin dankbaar ontvangen zg waren een proeve Ie DHitr van zgn muzieka l alvermogen Natuurlijk bedoelde ik met dezen laatsten volzin dut bij diimaal als zanger weder nenteer bewees als vrotger als viotitt cellul coriteUitt de hsael weet hoeveel isten hier nog behooren te volgen datMj MM atle markten ikuU is Voor de gave om allvs wat op muziekaal gebied itroerbnar is nit te voeren vond ik geen passeuiler aitdrukking dan muziekaal alvermogen Dat iic daarmede niet bedoelde het universeele leoie dot alle in zich vereenigt wat sedert eeuwen onder allen verdeeld is geweest is zéér duidelyk Hoe zou ik anders de eenimidige uitdrukking hebiMn doen voorafgaan dat zgne liederen daukbur ontniigeu werden hoe loa ik ander aan bet slot van inioeode kritiek hebben kunnen spreken van een plan oa voor het laatste concert eens tiitmunUnde solisteta Ie engageeren I De fout van myn opponent ligt in de te uitgeilrekte beteekenis die hg toekent aan mgn i i cbuldigen volzin Hg beeft de dingen niet in bun ODderliof verband beschouwd bg heeft een week lang zitten t bben o er dat alomvattende woord alvermogen Ug is daardoor onvermogend geworden om dat woord de bctrekkelgke beteekenis te vatten Daarna schijnt hy bg hoofdelyke stemming het cnrdsel der ingezetenen ingewonnen te hebben omrent kwine Opvatting van dat noodlottige woord t imners bg begint met het verpletterend bericht dat h uier is het oordeel van een groot deel van wnda s ingezetenen nit Ie spreken Vervolgens lucht hg zgn mnziekale kennis door een beschouwing ten beste te geven wie eigentlyk in n genre recht hebben zich te mogen beroemen op Int bezit van het muziekaal alvermogen 2elfs bigkt daaruit en dat is van onschatbaar belang Voor de spiritisten dat de gestorvene ook nog ii tbsjjt is van dat alvermogen Immers hij kent 1 zijn geleerde verhandeling aan ïausig jiog die looulleit toe terwyl deze verbfzeude toehiiiker reeds sedert geruimen iyd door de dood van alle Fingerfertigkeitea ontslagen is De woordvoerder van meer dan 8000 onzer ingezetenen maakt ten slotte de zourzoete opmerking dat ik vermeen genoeg mnziekale kennis te bezitten om in een lokaal blad verslagen te geves Die meening is vrg aanmatigend geworden sedert ik keb bespeurd 1 dat myne besohouwingen door velen met belangstelling eu instemming werden begroet 2 dal de Bedactie dezer courant mijne ingezonden takkeq min of meer offioieel opneemt 3 dat nog nooit eenig bg de Bedactie bekend persoon behalve de genoemde opponent daartegen beeft gescbieven 40 dat lelb naar mg i bericht een lid der Commissie van Toezicht over het Muziekkorps der Sobuttery als zijne meening nitspiok dat niemanddan den heer Wensink hg in staat oordeelde dergelijke beoordeelingen te leveren F Koloniën OOST INDIË BATAVIA 19 ïebruari Na de inneming van den Kraton werd dtxir luit gsoeraal van Swieten deze dagorder aitgevaardigij Aan de oflicieren en m nderen van de Zee eu Landmacht uitmakende de 2de expeditie tegen Atobin De Kraton is ons en het trotsche volk van Atcbin heeft voor uwen moed en awe krggikunde moeten zwichten ylk rekende niet te vergeefs op mn dapperheid en Tolhardiog en oordeelde ode niet ten onrechte dat dit bolwerk door andere middelen dan een geweldigen aanval gekomen moest wordea De verovering van de Missigit was een meest tuk dal allen en uwe brigade aanvoerder niet het minst eer aandoet Ik zoude deu aanval op de pnnt der bajonet nog dan hebben bevolen al had ik te veren geweten wat hij ons zonde kosten omdat die positie vooraf noodig was om tegen den Kraton te kannen opereereo Haar dat deze door een geweldigen aanval niet te nemen zonde zgn begreep ik en dat het zoo is kau een ieder zien die zgne wallen met voorliggende werken gaat zien Wij behoeven dus geen spgt te hebben dat wij dit steanpnnt van s vganda verdediging eerst 47 dagen OU de landing hebben rakregmi want de zege komt vrdeg genoeg indien zg met weinig verlies is behaald en dit was vooral hel oogmerk nwer maDoearres en werkzaamheden met schop en spade Matr de vjgand is wel ovemvonneo doch nog niet iderworpeu daarvoor zal ik nieuwe inspanningan van n vorderen die echter licht zullen zgn in ve gelgking van hetgeen reeda oor n is verricht Laat ons tevreden eu gelukkig zgn dat w j den Koning en het Vaderland deze zege hebben geschonken W Voorts heeft Luit generaal van Swieten bg dagorder bekend gemaakt dat Z M de Koning den Gottv Generaal heeft opgedragen HD tevredenheid en gelukwenaoben aan de Zee eu Landmacht vooren in Atchin bekend te maken Ëeue derde dagorder luidt als volgt BU telegram van den 26n Jan 1874 wordt mg het volgende medegedeeld Ik acht mij gelukkig Uwe Ezoellentie te kunnen mededeelen dat het Z M behaagd heeft op Uwe voordracht te benoemen tot ridders van de Militaire Willemsorde den adjudant onderofBcier vaandeldrager von Bredow den sergeant maj oor Baeh en den Ambonneekchen sergeant Latoemaina Wil deze uilslekende militairen namens mg gelnkwensohpn In hunne onderscheiding worde gezien de voorloopige erkenning van het heldhaftige en voorbeeldige gedrag van officieren en manschappen die onder het opperbevel van Uwe Excellentie de sohoone reputatie van het Indische leger op zoo schitterende wgze bkndhaven Heti is mg aangenaam hiervan mededeeling te kanoen doen aan de vloot en het leger nitmalcende de ide expeditie tegen Atchin By dagorder van 8 Febr beeft de Opperbevelhebber bekend gemaakt dat aan de Land en Zeemacht haUfi is gebracht en gelukwensohen zgn aangeboden door de ingezetenen het garnizoen en de zeemacht te Vlissjngen j de ingezetenen en het garnizoen te sHertogenbosoh de officieren van het garoizoen te Maastricht de studenten van deLeidsohe Hoogoscheol de vereeniging Amicitia te Rotterdam Commissarissen en Birectenren der N I Spoorwegmaatschappij de ledoni der sociëteit Besogne Kamer te sGraven hage En nit Indié door den Opperlandvoogd den Haad van Ned Indiëi deu Kommandant van bet Indisch leger en de officieren in garnijpen te Batavia de burge g en schnttery te Soersbaj de ingezetede residentiün Kadoe Tagal en Benkoelen Voor de nsnwkenrigheid dor volgende bijzonderheden omtrent het lijk van generaal Bixio meenthet DagU r Ned Indië te kunnen instaan Het is onwaar dat de Atchineezen Bixio hebben opgegraven Hg stierf aan boord van zijn schip euten einde het Igk naderhand te kannen medenemenen in Italië begraven heeft men het in een waterketel geborgen en op een zeer klein eiland PoeloeBoeroe geplaatst dat een eind van de reede ligt tussohen den vasten wal en Poeloe Waij Er staatslechts één boom op Toen de Italianen den volgenden dag terugkwamen waren fyk en waterketel verdwenen Waarsohijnlyk is met het ryzen van het water de ketel vlot geworden en weggedreven Men kan althans veilig aannemen dat de Atchineezen wel wat anders te doen hadden dan zich van een gzeren waterketel meester te maken waar duizend kan in gaat en in het gezicht van onze Vloot dien ketelvan een eilandje af te sleepen In een brief nit het bivak Penajoeng aan het Bat Band wordt het volgende verhaald Den 31n Januari zijn enkele Atchineezen der XXVI Moekims beoosten de Atcbinrivier zich adn de voorposten komen aanmelden met verzoek bij den Opperbevelhebber te mogen worden toegelaten Zg kwamen blijkbaar met het doel hunne onderwerping aan te bieden DeOpperbevelhebber heeft hen evenwel niet Willed ontvangen doch bun door den controleur Kroesen thanstot ads res bevorderd laten aanzeggen dat er van onderhandelen met hem Opperbevelhebber in persoon geen sprake zou zijn voor en aleer zg voor goed afstand hadden geiLaan van hunne vlag die van de Hollandsche natie als de eenige wettig bestaande erkenden en hunne vrouwen en kinderen in de kampongs hadden doen temgkeereo Dan eerst zoude hg Je verschillende Hoofden bgeenroepen en hun de voorwaarden stellen In denzellden brief leest men verder De gezondheidstoestand der troepen is over t algemeen niet zeer gunstig te noemen De cholera is wel afnemend doch daarvoor zgn nn gastrische koortsen in de plaats getreden die wel juist geen doodelijken afloop hebben doch den soldaat toch maar vaar eenigen tgd ongeschikt voor den dienst te velde maken Eenige dagen geleden overleed asn boord van het ziekenschip de Ie luit van Bijsterveldt die in het gevecht van 29 Januari zwaar gewond werd Het Nederlaudsche l er verliest in hem een flink degelijk officier en een uitstekend kameraad Ten einde den soldaat eenige afleiding en uitspaaning te versclioffen zal er heden vond een soort van concert gegeven worden door de verschillende bataljonsmuziekkorpsen en een zangvereeniging die zich uit alle mogelijke hier aanwezige vocale krachten heeft geconstitueerd De mineurs en sappeurs zetten intnsschen ongestoord hun verniflings en sloopingswerk aan Kraton en Missigit voort Ook zijn zg thans bezig met het aanleggen van een weg van uit den Kraton naar de KaliAtchin en de loopgravenbatlerij die door middel van een groote brug met de overzijde der rivier zal verbonden worden Ook is er sprake van het aanleggen Van een steenen hoofd te Kotta Moesapie halfweg Kwala Gigben en de monding der Atcbin rivier en van een tramway van d r naar bet hoofdbivak Pen oeng Het valsch bankpapier heeft meegewerkt ombedriegers bedrogenen te doen zijn Een aanzienlijke boeveelheid toch der in het laatste jaar hoofdzakelijk langs Japara binnengesmokkelde opium is betaald met valsch papier dat voor het meereodeel io handen is gekomen der hoofd depóthouders van de sluikwaar te Soerabaya die er wnaracbijnigk ook al wel van hebben in de wandeling gebracht maar op bet oogenblik der ruchtbaarwordiDg van de ontdekking der falsarissen nog veel van het slechte papier hebhen en daar voorshands mee opgescheept blijven Voor het oogenhlik is in Midden Java het bankpapier van 600 en daarboven niet gewild Velen weigeren hetsan te nemen Van den tgd gedurende welken de achterdocht nog niet was opgewekt hebben de vervalschers weten te proSteeren om het bg eenige landskassen uit te geven o a zonden in de kas te Poerworedjo drie valsche biljetten van ƒ 600 zyngevonden INGEZONDEN De Leerlingen der Borger avondschool alhier welke van 21 tot 26 Maart hun eind examen hebben afgelegd voelen zich gedrongen een woord van dankbetuiging te uiten jegens de Heeren Leeraars der Burger avondschool roor de vele blijken van behulpzaamheid en opofferingen welke zij zich getroost hebbeu gedurende den tijd dat wg hun ouderwys hebben mogen genieten Maar vooral ook nog een woord van innigen dank aan onzen geacbten directeur den heer K Mars door wiens toedoen wij by het ontvangen onzer diplom i s zulk ccn gunstig onthaal gehad hebbeo ten tvcken v