Goudsche Courant, vrijdag 3 april 1874

dal ook hy zeer met om tumea is ingenomen gewefst zoo wel a s al de andere leeraars welke hierogzijU tegeu voordig geweest en door scherts en luimden arond hebben helpen korten Pe fsu ijuiigen dauk doordMngen leerlingen H C V STAVEREN J Vf vRAMER H C KROEDEHS A R BEKKEB A W V o KLEIN J J LINHBRS H H V D WOLF Publieke Aanbesledin der Bouw van een LUKENHUISJE bii h Burgeriijke Begraafplaats indeafdeeliwl m ten gemeentehuize van Iieeuu ijJc op DING8 DAG den7APRILa s desvo o mLdar Het Bestek en de Teekening liggen van heden ter zage op de Gemeente Secretarie va De Inschrflvings Biljetten op Zegel gesahra ven moeten bezorgd worden bij den Bur meester van Beeumjk voor of op den 5 pril a De Burgemeester van ReeumH j g üLgtJ8J RACg DcflVVclEd Heer Jozef Mlchltsch KOOPMAN te LEITMERITZ Wees zoo vriendeljjk het volgende schriivJ WelEd Geb HeerlIk voldoe slechts aan een aangenamen plichJwanneer fe ü waarde heer Doctor dank betuig Zondag 5 April 1874 N 1499 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenliebiad voor Gouda en Omstreken Aan HH Bestnarderen ran Zangrereenigingeu in Nederland Met t oog op de Feestelpheden in Mei a a ter g Itgenheid van t 25 jarig Begeerings jubilé ran onzen geeerbiedigden Koning is t mg een aangename plicht ter kennis van IIH Bcstuurderen te brengen j dat zij die daartoe het rerlangen koest ren en hunnen weosch kenbaar maken aan den heer J A Huneman Boekh te Kampen gratis kunnen beschikken orer een partituur exemplaar ran Oranje en Nederland Feestzang roor Neêrlands Volk gezet Toor Mannenkoor De heer Huneman belast zich welwillend met de toezending ran bedoelde partituur exemplaren aan belanghebbenden Kampen Maart 1874 Heneij W KOOIJ iÏAirKÏB E B I C H f¥N Gouda 2 April Bij kleinen omzet stemming flauw Poldertarwe puike 11 25 4 ƒ 1 60 Mindere Vi i A puike ƒ 9 a ƒ 10 Mmdereys a 875 Gerst puike 8 ƒ 9 Mindere ƒ 7 a ƒ 7 80 Hav ware ii a ln Z 5 a 4 75 Hen Ue veemarkt met gewone aanvoer de handeltraag laagere varkens en biggen mede traag Boter 136 kf 1 50 wa de De inzending van advertentiën kan geschiedeti tot ééo uur des namiddags van den dag der uitgave = = T = = Tegen Mei benoodigd BENE DIENSTBODE die goed werken en een bnrgerpot koken kan Adres Gouwe wjjk C N 34 GtBOHLSi 1 April Maria Margaretha ouders A d Wgk en M de Grugl Ovkiarokti 31 Maart F L Cats hnisvr an S na KreTcJd 35 j G ïaa Wijmeu liuisvr fan J Boer 77 j J W Klingen 11 j GlHUïTD 1 April A 3 do Mooü en K de Koster e Donk en M JTceuwen G Brcedgk on T Blonk Getrouwd ALBERTÜS JOHANNES de MOOIJ MET KLAASJE DB KOSTER die ook namens weder jjdscbe betrekkingen dank zeggen voor de betoonde belangstelling in hun huweljjk Gouda 1 April 1874 voor 6 6 8 weken dezer Courant Openbare Verkooping te HAASTRECHT op dag tot 2 NOVEMBER 1874 doch koopen van ƒ 10 en minder comptant van 10 KOEIEN 6 KEUJEN BOERENWAGEN PLOEG BEGDBN BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN en enkele MEUBELEN waaronder KABINET KAST en LEDIKANT Op WOENSDAG 15 APRIL 1874 om 9 uur op de Hofstede t Huis tb Rozendaal bewoond door den bouwman EVERT ZWANENBURG ten overstaan van Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Ilamtrecht Heden overleed in den onderdom van 11 jaren ons jongste Zoontje JOHANNES WILHELMUS na voorzien te zijn van de H Sacramenten der stervende J KLINGEN Gou a A E KLINGEN 1 April 1374 van Leeuwen Pakjes VERW voor HUISHOUDELIJK GEBRUIK in alleKLEUREN ook puik ORANJE a 10 Cte perpakje bö J c ZELDENpiJK Drogist te Gouda Winkeliers genieten een ruim rabat Heden overleed in den ouderdom van ruim 52 jaar na een smartelijk lijden van ongeveer 6 maauden onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mejufvrouw MARGINA CAROLINA ZONNEVELD Weduwe den Heer K G S KOCHEE G A KOCHER J P VAN GROExV M C A VAN GROEi KocHïK L F KOCHER AmtUrdam 28 Maart 1874 URBANUS PILLEN Zy die geene nagemaakte verlangen maar dte ECHTE die bereid zijn volgens het authentieke voorschrift van Paus URBANUS VHI hale dezelve te Gouda alleen bjj den Heer J C ZELD£ NRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bjj C T Hazenbebg Heele doosjes yi 50 halve 0 75 en kwart doosjes 0 37 8 Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend 1 De ondergeteekende betuigt zynen hartelijken dank voor de bewijzen van deelneming ondervonden by het overljjden zjjner geliefde Efhtgenoote J H A CROMHOÜT Gouda 30 Maart 1874 Turfsingel P 59 maakt en verkoopt tegen billijke prijzen VLAGGBSTOKKEN in allerlei afmetingen Bestellingen worden ronOT ingewacht Attentie s v pL Een KLERK hier ter stede woonachtig op dit moment zonder betrekking gedurende een reeks van jaren bij het Notariaat werkzaam alsmede voor dien tjjd als geagreëerd Klerk bjj sRijksbelasting zag zich gaarne tegen biUjjk salaris geplaatst als BOEKHOUDER bjj een Makelaar Kassier of Commissionair in Effecten of een der verschillende Handelskantoren Verzoeke brieven franco onder leti B Z aan den Uitgever dezes Een JONGMENSCH P 6 zoekt met primo Mei bij knappe BnrgermenSchen te Gouda Kost en Inwoning liefst met gebruik van VRIJE KAMER Adres Bureau Goudscbe Courant onder letter H K mguei TEMEOPTEZOOF een SCHUITJE met Voor en Achterroef groot ± 6 ton Zeer geschikt voor Nachtschnitje Te bevragen bjj den Uitgever dezes Door een plotselinge tandpijn ovenallen welh ziekte ik tot mijn 270 jaarnietaekend had mock lietANATnERINMONDWATERmijdaar van bevrijden Sedert zjjn 4 maanden verstr ken doen ik heb geen Taudpijtt meer gevoeld Voor liet voortdurend gebruik van dit Water b kwamen de Tanden weder hunne sehoone witti kleur en werd het Tandvleeach weder gezond Terwijl ik niet zal nalaten Uw ANATHE j BIN MONDWATER ten zeerste aan te bevelen teeken ik nijj hoogachtend ALBERT Onderwijzer Leitmeritz Juni 1872 Er biedt zich aan met Mei eene fatsoenljjke Dienstbode als Noodhulp Adres bjj den üiigever Te rerkrggen te Gouda bg L Schenk winkelier op de Hangslrant wijk A 123 Ie Roll erdam bij F E Tan Santen Kolff apolh en A Schipppieijn blaauwe porceleinwinkel Ie Huge liij i L F C Snnbilld apotb te I e den bg E Nnordijk Ie Utreehl bij F Alfeiia apnth e Amsterdam bg F van Windhelm k C verkoophuis Ie Oudewuler bij T J van Vreumingen te Schoonhoven big A VVoltT Heden verschant de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWARING EEN Geneeskundig Volksliandboek OVEll DE GENEZINO DEC ZENCWVEBSfcAPPINO VAN HET LIOCHAAM isaoor nem delaar I o Mmfraag als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hjj is dagelijks ten zynen huize te consulteeren Wie niet by hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wjjze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PBRSONELLE onder zyn onmiddellyk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bjj den Boekhandelaar MEIJER N Z Voorburgwal over d te Amsterdam doch alleen op franco aüfiTraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Ct de Frai sche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets Door het toezenden van ƒ 1 postzegws kan men de zelfbewaring direct door gehee Nederland van den Schryver ontvangen Goodo Drek raa A Itriakaiu l e uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving De VOORZITTER van den Gemeenteraad te Oonda X eft naar aanleiding der Wet ran den 4dea Jallj 1830 Staatsblad ii 37 kennis dat do Lijsten de personen aanwijzende die tot het kiezen van Leden der TWEEDE KAMER van de 8TATENGENE RAAL Tan de PROVINCIALE STATEN en van den ÜEMEENTEBAAÜ be oegd zijn defluitief ge sloleu en op de Plaaltelijke Secretarie zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen cp de werkdagen van des morgen 9 tut des namiddags ée a itt terwijl bovendien eerstgenoemde Lijst is aangeplakt aan den ingang van de St Anthoiuatraat bg den Kleiweg ie tweede aan den ingang van de Patertteeg en ile laatstgenoemde aan den ingang van A Korte OroetendaM bg de Marltt Gouda den 2 April 1874 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN BUITENLAND Buiteulandsch Overzicht De stille week oefent een zeer kalmeereoden invloed uit op het meestal zoo fel bewogen gebied der politiek De volksvertegenwoordigingen zgn uiteengrgaan en nn de dagbladen geen feiten kunnen vermelden leveren zij allerlei beschouwingen over hetgeen geschied is en over wat gebeuren tal omstan Kijke stof daartoe vinden de Duitsche bladen ia den toestand van von Bismarck en de rijks militaire wetgeving en dien toestand voert men a in als een argument om geen strijd te voeren over hetgeen voor de militaire reorganisatie wordt gevraagd Omdat Bismarck ziek i moet men hem dus maar toegeven Do Kbln Zeil raadt de afgevaardigden aan om gedurende hunne vacantia de stemming der natie te onderzoeken en is van meen ing dat zij dan zullen ontdekken dat de tgd voor een conflict over de militaire wetgeving niet gekomen is Misschien too redeneert dnt blad zyn r nog wel theoretische bezwaren te opperen ma ir in werkelijkheid geeft do rgksdag niet veel uit handen als bg aan het verlangen van keizer Wilhelm toegeeft militaire wetten worden evenmin voor de eeuwigheid gegefen als anderen ook in volgende jareo tullen de tijd en de omstandigheden bun gewichtig woord bg de behan toUog van militaire qnaeslien doen gelden Voor t lik brengen dus de tijd en de omstandigheden dat men maar toegeeft aan hetgeen de keizer on zijne ministers vragen een oht constitotioneele redeneeringl Men behoeft dan ook niet te twgfelen of de rgksdig zal toegeren nadat de keizer zoo bepaald zijn verlsngen heeft uitgesproken tegenover zgne generaals en waarop Hj ook nog gezinspeeld heeft in het th ns bekend geworden antwoord aan den gemeenteraad ran Derign op diens gelukwensch bg gelegenheid van den 78n verjaardag van den keizer Zijn tliaos weder herstelde krachten zegt Z M daarin hoopt hij te besteden om datgene wat in een onvergelflljlen tijd voor het vaderland is tot stand gebracbl zoonel in bet belang van uiterlijk annzien n s van de inwendige versterking en de welvaart der natie door degelijke wetten te verzekeren Ëen der Berlgnsche berichlgerers van de Kóltt Zeitung dn gewoonlijk zeer goed is ingelicht meldt bet volgende ten opzichte van den stand der partijen in den rijksdag met betrekking tot de militaire wet Ten onrecbte is beweerd zegt de bericlitgerer dat de partij van vooruitgang en de linkerzijieder nat Iiberale fractie verklaard hebben het cijfer vin 370 000 man als minimum der sterkte van het Duitscbe leger aan te nemen Evenmin is het algemeen verspreide gerucht waar dat de meerderheid van de genoemde pnrtij de nat liberale fractie een besluit heeft genomen betreffende het goedkeuren of verwerpen vau het voorstel om bet cijfer van 384 000 man als gemiddeld sterktecijfer vast te stellen met welk cgfer gclgk men weet de regeeriog tioh stilzwijgend haeft vereenigd Ata zeker Ma orden aanfteuomen dat bg den tegenwoordigen stand der partijen in het huis Qog ongeveer 25 stemmen ooodig zyn om een meerderheid te verkrijgen Ier gunste van bedoeld regeeringscgfcr In lien de reieering er in wilde toestemmen om bet gemiddeld sterktecgfer te verlagen lot op 370 000 man waarboven een tijdelgke vermeerdering van 14 a 15 duizend man zoa worden toegelaten dan was de uaestie in eens beslecht Daarenboven zon men gaiif toestaan dat bedoeld cijfer zou gelden voor den tgd van 10 jaien Van de zijde der nltra conser atieven is het geraelit verspreid dat de regeering reeds heeft te kennen gegeven dat zij niet zal vaslhoudea aan het cijfer van 384 000 man met zekerheid kan worden beweerd dat zulks als hoogst voorbarig moet worden beschouwd Men aclit het intusschon vrg algemeen als zeer aHfliiemehjk dat in dezen stand van zaken den feilclgken toestand op dit oogenblik gedurende bet Faaschrecès een aanmerkelijke wijziging zal gemaakt worden De welwillende houding der regeering zoo wordt uit Straatsburg gemeld beeft gunstige resultaten gehad ZaterdagjI is door de leden van den geschorsten gemeenteraad met algemeene stemmen min twee het volgende besluit genomen er zal een deputatie worden gezonden naar den opperpresident ten einde hem mede te deelen dat de gemeenteraad den maire uit hun midden door de regeering gekozen zal erkennen en dat de raad zijne gestaakte zittingen onder de leiding van een tijdelgkea president wcnsoht te hervatten Het Mlioiur Journal dit besluit mededeelende voegt er bij dat het de gegronde hoop heeft spoedig alle oneenigheden tnsscheo den opperpresident en den gemeenteraad gerezen te zien verdwijnen De Belgische Kamer heeft Woensdag het ontwerp betrefiFeiide de Antwerpschc havenwerken zooals dit door de Regeering was voorgrsteld aangenomen roet 68 tegen 38 stemmen terwijl 4 algevaardigden aan de stemming geen deel namen De kamer is daarop uiteengegaau tot 21 April De Spaansche republikeinen en de Carlisten doen over en weer niets dan de vt rlie ïen van hun vijand zoo breed mogelgk uitmeten dat die verliezen vooral van de zijde im de republikeinen groot zijii licht in den a ird der za ik zij moesten goed aangelegde versehausingen innemen Ook het verlies van de Carlisten is echter niet gering want zij zijn de eersten geweest die ren wapenstilstand vraagden die blijkbaar ook den republikeinen niet onwelkom was De ADYERTÈnTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 CentenWGROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN wapenstilstand moet den 3 len Maart zijn geëindigd mnar hel is niet waarschijnlijk dat de vijandelijkheden den len April weder begonnen zgn De aanleg van nieuwe groole batterijen om San Peiiro de E NG ELAND De Kngelsche regeering geeft soms vermakelijke boeken uit Jaarlijks wordt officieel verslag gegeven door de hoofdinspecteurs van de armenwet en in het blue book dat bun opmerkingen bevat komt veel wetenswaardigs voor Zeer groot is in Engeland het aantal landloopers rondreizende bedelaars die nu hier daif daar overnaoUteu en een gild vormen dal zekere reglementen volgt en waarvan de lede elkander voortbi lpen en door geheime teekeiis en woorden elkander inlichtingen geven De armenwet maakt dat de werkhuizen overal in het land gaslvrijheid bewijzen aan armen die onder dak willen komen SUohts voor een pa ir dagen wordt zg verstrekt en nu reist een zeer groot geial lamlloopers in eindeloozen cirkel het land door bemte lings in de verschillende werkhuizen overuaóbtcnde Het rapport waarvan wij spreken heeft tot doel a n te toonen dat door de tegeuwoordige methode om onderstand te geven aan behoeftigeo de luie onverbeterlijke bedelaar die van bedelen en stelen I zgn kostwiuning maakt gerangschikt wordt bij fatsocnl jke werklieden die op hun weg van stad tot stad werk zoekende en intu sclien eenigen bijstand noodig hebben Verschillende keeien zgn door da PoorLaw Hoard gestrenge voorschriften aan alle werkhuizen van het land gegeven om te verhinderen dat sterke gezonde mannen nachtverblgf en ontbgt zouden ontvangen en vaak is de taak welke hun wordt op elegd als betaling voor het genotene verzwaard doch niets helpt De directeurs der werkhuizen zijn nu eenmaat doordrongen van de overtuiging dat zij geen recht hebben om hulp te weigeren aan lieden die beweren broodeloos Ie zijn en dus komt aan het deinoraliseerend gebruik geen einde en bigven de laodloopers meester van het veld Zg nemen des avonds bezit van hun lokalen nis gasten in een herberg doen en razen en vloeken zoo men orde onder hen poogt te handhaven De landloopers zgn verdeeld in benden die ieder een provincie hebben welke zg rondreizen Zij trekken twee aan twee rond en laten op de muren van het werkhuis en op andere plaatsen die daartoe verkozen zijn aanteekeningen achter om den kameraden die op hen volgen kostbare inlichtingen te geven aangaande de huizen waar het meest gegeven wordt en de werkhuizen waar de verpleging en voedsel het best het werk het lich st is In de Slang Dietionary van den heer Hotten welke eenvoudig onwaardeerbaar is voor ieder die uit het Engelsch vertaalt daur rare uitdrukkingen en nienwerwpt=che woorden roet den dag loenemen kan men eene lange lijst vinden van de hitroglypben en leekenen in welke lie Ijindloopers met elkander correspondecren Een Mallei sch kruis beteekent Xiets te halen te arm ze weten te Viiel Een liggend vraagieeken met een k eiD kruisje loodreolit op den staart er van ia bemoedigend Het zegt lilijf hier Zoo gij lubt walmen noodig heeft koopen ZIJ Ze zijn scheutig