Goudsche Courant, zondag 5 april 1874

♦ t f I gcr meerma en vergiftiging door wont had plaats gegrepen en deden mij uasiaao wat de geschiedenis daarvan opterkrade In de veronderstelling dat joist nu meerdere lezers dezer connnt in dit onderwerp belang zullen stellen deel ik het een en ander over worstvergif en vergiftiging mede Vooral in eenige streken van Zwaben komt zeer dikwgli vergiftiging door worst voor Dr Kerner te Weinsberg heelt 135 gevallen van vergiftiging met gerookte vleeschspijzen waargenomen De veraehijnselen van vergiftiging warden eerst 24 nren na het gebruik merkbaar en bestonden iu duizeligheid braking eo verlamming van het zenuwstelsel die weidra door den dood gevolgd werd In de weinigs garallen waar het leven geepaard bleef ging dé harstaliing zeer langzaam Dr Schumann deed dezelfde waarnemjngen Iemand had een gezond varken geslacht uit de lever enz werd op de gewone wijze worst gemaakt en gerookt Acht dagen daarna noodigde bij eenige vrienden oaa zijue rsten te komen proeven Van de 12 gasten stSrni r 10 ten gevolge van dit gastmaal Dria persaneu aleq leverworst bereid vsn een varken dat een week te voren geshieht waa Alleu stierven Het onderzoek van de lijken a smede van de overgehlerene stukken worst gaf geen licht over de oorzaak van den dood Van eene in Kingsland geoookte worst aten 66 personen 64 werden 3 s tot 36 oren na het gebruit ziek en wel zeer hevig Een stierf zeven dagen na bet eten dezer noodlottige apgs Daar in de gevallen die eeu geweuschten aSoop hadden diarrbae voorkwam zoo kan dit als een gua Btig verschynsel by de veigifüging beschouwd wor I den en geeft dit tevens eene aanwijzing vuor de behandeliog Te Oreaden werden in Juli 1865 drie vrouwen ziek door bet eten van verschs leverworst en ligt gerookte bloedworst Da versobijnselea waren als by gewone worstvergiftiging ïoeii de zieken naar hare woonplaats teruggekeerd waren kregen vele personen die met haar in aanraking kwamen dezelfde ziekteverschijnselen Omtrent den aard van het worstvergif verkeert men oog in bet duister volgens sommigen en dit is misschien het waaraohgnl kat moet gedacht worden aan zwammen volgens andeten aan de vorming van blauwzunr vergiftige alcaloiden enz Aia bewezen kan men aannemen dal de meeste gevallen van vergiftiging door worst voorkwamen in Maart en April wanneer zij afwisselend aan bevriezen en ontdooien was blootgesteld Oe worsten vertoonen eigendommelgke plekken en hebben een scherpen smaak die niet aan de bygemengde specerijen is toe te schrqven i everw4isleu waren meer de oorzaak van vei iging dan andere sooiten hoewel deze niet nitgesloteu zijn De brandige prodnctsn die bij het twiken ontwikkeld worden beverd n de vorming der vergiftige bestanddeelan Wy eindigen met den wensch dat ons schryven tol omzichtigheid in het gebruiken van gerookte vleeschspijzen inzonderheid ook van leverworst m e aansporen en dat het de wetenschap gelukke haar voordeel te doen llnet de treurige en veelvuldige gevallen van vergiftiging te Middelburg ♦ Bevallen van een Zoon C BEL0NJE BEOIS8B Lange Tiendeweg Gouda 3 April 1874 D SAMSOM en D SAMSOM Kbotjt betuigen linnnen hartelgken dank voor de vele blijken van belangstelling ouderroodeh b t e geboorte hnnner Dochter Gouda 2 April 1874 Openbare Vrijwillige Verfcooplug in ééne Zitting Op WOENSDAG 8 APKIL 1874 des yoormiddagg ten 10 are ten huize van p van DAM Herb gier ie Sloke k van roim 1 Bunder 13 vierkante Eoeden WEI en BOUWLAND in de gemeente Stolwijk op de noordzgde van Benedenkerk en ruim 3 Bnnders 31 vierkante Boeden lïOOIen BOUWLAND aldaar op dë zuidzijde van het Beijeraehe bfl Biljetten breeder omschreven I Nadele informatiën ten Kantore van den i Notaris ü J mUlJT te Ouderkerk a dIJseel It hm ie SedacteurI Beleefd verzoek ik U zoo mogolgk het volgende te plaatsen itot otttzaggelgk veel genoegen lasen we bet aqtwoord van P op onze opmerking we tebben er veel uit geleerd We zien dat ons vertrouwen althans gedeeltelijk niet beschaamd is geworden We zijn het volmaakt met P eens wanneer hg deze zanger violist cellist cornettiit pianist organist ülmioitUt een goede mate van vlugheid toekent door te zeggen dat h van alle markten thnis is W houden het er voor dat hy niet alleen van alle markten maar desnoods ooli op alle markten thuis is We wisten nog niet dat de heer W de gave heeft om alles wat op muzikaal gebied uitvoerbaar is uit te voeren Dat ZEd zich door veel hee n kau slaan gelooven we icel dat hij aanleg genoeg heeft om hij ernitige en degelgke studie eenmaal een artist te worden gelooven we ook maar dat bij hu reeds in staat zoude zyn om een degelgk stuk van eeu goed componist we eischen geen eeus de zwaarste compositie nit te voeren eooali het bekoort itarann twijfelen e ten zeerste We mogeu lijden dat de lieer W spoedig iets trn beste geeft op zulk een wijze d it naar waarheid gezegd kan worden ZM behouit h t en niet anders We hopen dat P ons niet kwalijk zal nemen dat zijn bloote verzekering m dezen ous niet genoeg is Utkni lüs t n tèmrork geplaatst waar twee wegeo aeheiilen getrft den raad gaat iu deze richting Op den anderen weg is niets te haleu Een merk als een ruitenaas ericlaart goed j ze geven altgd wal al is het ook laAar eeu bord koude aArdippelen i spreekt Tooral weinig Een vierkant legt ellendig Pas op den houd Eeu cirkel met een dikke punt in het ibidden is een bewijs raa vrees en de landlooper osaakt eeu omireg om het das gemerkte hnis of dorp te vernijdeD Het wil zeggen gevaarlek Men kaï leker zyn van een maand gevangenisstraf als landlooper zonder beslaan Eeu kei met een krvis er iu geeft dé aanduiding godsdieBstife meascheii vroom geven veel Deza huizen worden het meest bezocht vooral zoo er Katholieken of kigh church Ep scopalen in wonen wier roekeloos ondoordacht aalmoezen geven ontzaglijk k aad doet en grootendeels de schuld draagt van bedetar j laudlooperij en de misdaden die zy rep wekken üe Foe s bekend gezegde aalmoezen geven geeti weldadigheid behoorde in de htiiZen van alle weekhartige fromeu te worden gebeiteld door de Regeering De laudiooptrs hadden gedgrende lapgen tgd een teer aardig middel om Wanneer hun kleêren vernieuwing behoefden het land daarvoor te doen betalen Des nachts rei schéunlen Zo al hun boven eil onderkleederen in het werkhuis en daar de directeur of merster hen niet naakt op straat kon zetten kregen ze andere kleederen ïegen deze mijn ia een tegenmijn gelegd De werkhuizen bezitten allen pakjes gemaakt ran kolenzakkcnof aan elkander genaaide kleine meeltakken voldoende om de naaktheid der landloopers te bedekken doch niet zeer fraai en netjes De ellendigste landlooper zeifs kan er niet tegen belachelijk te warden gemaakt zij toonen zich verschtikkel k toornig over deze behandeling soms steken ze den brand in het eerste huis of den eersten hooiberg den beste uit domme wraakneming en omdat ze verkiezen naar de gevangenis te worden gezonden boven voor spot door het land te loopen Doch aan de kleerenvernieuwing kwam tevens een einde Het is moeilyk te begrypen welke bekoring het landlooperslereu heeft Harde kost hard werk harde bedden algemeene minachting zi n hun deel Door eerlijk werk verdienden ze veel mee doch de bandeloosheid en het mio of meer avontuurlijke van hun leven schynt hen schadeloos te stellen voor alles BINISTENLAHD Gouda 4 Apeil Donderdag heelt de hoogleeraar Grolhe uit Delft met een aantal zjner leerlingen een bezoek gebrabht aan de Machinale Garènspiunenj alhier Ge Iurende de laatste weken ontvingen wij een menigte li dcren zangen en platen vervaardigd bij gelegenheid van hot aanstaande Meifeest Wij voelden ons niet geroepen daarvan steeds melding t maken en veel is er dezer dagen van de pers gekomen dat het papier met waard is waarop het is gedrukt W j geven daarom onzen lezers die zich een en ander willen aanschaffen den raad goed uit de oogeti te zien wat isij koopen Wenschen Zg b een portret van Z M on en koning welke wensch tbüUs f rij natuurlijk i dan kunnen wij hen rrMdimiiddeeren dat t welk uitgegeven is uoor den hrer J H van Pentsem te Uifeoht en ervaardigd döör de hh Trealing en C Litogr te Amst rd m Z M heeft ové de teekening van dit portret zijn persoohlyk obrdeel te kennen gegeven en volgens bevoegde beodrdeetuis mag dit portret in alle opzichten een goed poitret gthoemd worden In het belang bnzeï leien meeneii wij hierop te moeten wi n Blqkens een DonderJognorgen bij hel Departement van Koloniën ontvangen telegram viw den Gouvernenr Generaal van Nr lrrlaiidsch Indiq hetwelk denzelfden dag te Bniteniora was aangeboden had de liSitenant gcneraal van Swietan aan dico laudvoogd getelegrapheerd dat de Badja van Gighen die bigkens bet jongtte iu de SlaaU eourant van 28 Maart jl Bedegedeelde telegram van genoemden opperbevelhebber de Nederlandsche somereiuiteit had erkend de voorwaarden aangenomen heeft waarop hg in tgn gezag wordt gehandhaafd Aan hem wordt eene akte van erkenning uitgereikt en de blokkade voor Oighen opgeheven Pedir Endjoeng Merdoe Samalanga Fasangan Pelok Samoi en Kloempang Doewa hebben uitstel voor de Nederlandsche souvereiniteits erkenning gevraagd Van andere Statan was nog geen berioLt OBtrangtD De Minister van Oorlog heeft dezer dagen aan bet gemeentebestnur van Haarlem eeue missive doen oekomen wtaAJi Mj de medeirttkllig Tan dat bestuur verzoekt voor hei bekomen van de noodige gebouwen tot huisve tiug der troepen van de op richinu Indische brigade of bet verkrijgen van gemeentegrond tot opriohtiog van kazernen De heer H van Zegwaard lid der provinciale staten van Zuidholland voor het district Zaeterid er wenscht bj de aaoHiande algemeene rtrkiezing niet meer in aanmerking komen Op 12 Uei e k worden te Ametstdaai verwacht alle ministers het corps diplomatii e db lediio van den raad van state Van de eerste en tweede kamer de commissarissen des konings en de burgemeesters uit de voornaamste gemeenten van ons vaderland Behalve Z M den koning die wanneer in het programma geeue wgzigiug komt te paard zijn intocht zal doen zollen H M de koningin en alle prinsen uit het roratel k huis benevens het militaire huis des konings deel van den stoet uitmaken De koningin zal iu een galargrijtuig plaats nemed Het deolamatorium dat iu den schouwburg zalworden ten tooneele gebracht is gedicht door den heer H Bingcr muziek van Heinze De vereenijde tooueelislen zullen een gelegenheidsstuk van W J Hofdgk opvoeren Met het bonnen der eerepoorleuwordt een begin gemaakt Die op het koningspleinzal geheel uit bloemen bestaan Pe Willemspoortwordt in een tempel herschapen Hol Uit s Grarenhage worut aan het Kieuuê en adttrtentkitdd va Berge op Zoom geschreven dat Z M de koning voornemens is de hem op 12 Mei aangeboden wordende gelden op een Af andere wgze te bestemmen tot bevordering der kunst Dit bericht wordt in algtmeenea zin door Het t aderlmi bevestigd De visschersvloot ta Katwijk dia na de faiatate aankomst gehoopt had terstond weder uit te zeilen ten einde deze week aan oe vele vraag naar visch ta kunnen voldoen heeft daarvan wegens sanhaudeaden storm moeten afeien Met kleine tusachenpoazea van eenige windstilte stormt het stdert Zondig dan ook onophoudelijk terwgl de zee hoogst ontstuimig is Twee schuiten van de waoict aren kalmte gebruik makende om zee te kiezen xgu stormweer en buien trotseerende eergisteren nog behouden teruggekeerd met eene kleine vangat dia ondanks hooga prijzen gereede koopers vond Hetgeen van versoüctt visch gisteren aerdaangevuerd kwam vanZaudvoort en bedroog weinig Da visscherslui weerhouden in do uitoefening van hun beroep nu er eeu goede penning zon te verdienen zijn hebben aizoo eene kwade week tarwyl menigeen zich zonder visch moet vergenoegen Dezer dagen had in e Oranje kazerne te s Uage ten oventaao van eene commissie bestaande uit de heereu van Bel lnit kalonel Ja onier de Lompret en Doorman kapiteins en Engelbregt luitenant bij het regiment greuadiera en jagers het examen plaats voor ae loteliugen van de nationale militie lichting 1874 die onder de gunstige voort aarden door l Exo den minister van oorlog vastgéiteli pcrsoonlyk hunnen militieplicht wenschen ta vervullen en tot den graad van sergeant opklimmen Door p m 20 jongelingen werd aan bet examen voldoen Onder de loegelatcnan bevonden zich behalve uit s Hage ook militairen uit andere plaatsen De Haagscfae politie heeft Woensdag eene belangn e aanhouding wegens diefstal gedaan Gedurende den loatsten tyd werd van eenen hooizolder aan het Gröenewefje eene aanzienlijke hoeveelheed hooi daar geborgen vermist De politie hiervan onilerrioht deed een onderzoek iustelleu waaruit bleek dat de kneoht die gewoonlijk op den zolder kwam grmtene zaak maakte met zijn buurman een scbuitenvoerder wiens stal zich onder de bergplaats beiond waarin nu en dan door de zoldering waarin men eene opening had gemaakt het hooi nederdaalde De knecht was juist bezig zyne medeplinhtige van hooi te voorzien toen zij door de verschijning van de litic werden verrast De wakkere agent die hem beet pakte viel met den gearresteerde die Ugsnstand bood al wontelrnde door het zoldergat zoitder evenwel letsel te bekomen De s Gravcnhaiigsclie kermis begint dit jaar cp Maandag II Mei en einjigt Dinsdag 19 Mei daaraanvolgende Te Amsterdam heelt men thans in het paleis van volksvlijt een model tentoongesteld van een werktuig oo onder water diep in het zand bedolven schepen te kunnen onderzoeken en alle zaken van waarde te kunnen De uitvinder daarvan is de h r W H ter Meulen te Bodegraven In g roote glazen bakken aquaria kan men de werking vau het toestel tot in de kleinste bijzonderheden nagsuii Het beginsel waarvan de uitvinder is litgagaan om zgu doel te bereiken is dat zand door snelle waterstrooofn mcdegevoerd wjrdt Op hoogst vernuftige wijze wordt daarvan na gebruik gemaakt om door middel van eene uiterst krachtigste waterstraal als het ware een gat in hetzand van den bodem der zee te blazen Dan heeft men door middel van gewone duikertoeatellen lelennheid om de zoodoende gedeeltelijk blootgelegde wriiKkett te onderzoeken Ooii wil men beginnen met op deze wgze het wrak van het Engelsohe oorlogscliip the Lutine dat met ongeveer 13 millioen aan de nooilzijde vun het eiland Terschelling gestrand is eu thans diep ouder het zand hedolveu licht op ta zockefi Het Vai verneemt nog de volgende bijzonderheden betreffende de Middelburgsohe worstgeschiedenis De slachter zou naar men beweert wel inlichting kannen geven maar deze big ft gesloten et pour ctmtt Nfih Aién wi1 zoa een gcalorven en rwdi gedeeitalijk tot ontbinding overgegaan varken door dezen zijir ekoèhl en tot worst zijn verwerkt van waar en van wien is nog onbekend Een arme vroo heeft bet varkeu van een onbekenden boer buiten de sttd in onlvaiigst genomen en naar een haar aan C wezen huis in Middelburg gebracht waar de slachter t hééft oi ei enomen eo haar moeite met slechts tien centen heeft beloond Verstoord over deze geringe betaling vertelt deze aan wien het maar hooreu wil dat het een gekuild en opgegraven varken ia geweest Da orrond reohtbank te Breda heelt uitspraak go daan in de zaak van het claaeikaal bestuur van den Ned herf kerkeraod in da olaasis Bteda tegen den heer Koeken predikant te Moerdgk De gedaagde is bg gemotiveerd vonnis niet ontvanketyk verklaard in zijn verzoek eu ia de kosten daarop veroordeelcl De endisrwijzers in ket ISde disast der provincie Noord Brabaat hielden verleden Woenedag hu eerste maaiidelijksche vergadering van dit jaar Aa de orde was ter bespreking gesteld Je vraag Is verplicht enderwgs of liever leerplicht in Nederland wensohelgfc P De discussie werd besloten met het stclIcB eener awtie nagenoeg in deze woor4en vervat De on derwgzers in het ISde distriet van Noord Brabant iijn lu beginsel vóór bet invoeren van den leerplicht Zy zgnin gemoede overtuigd dat leerplioht het eenign nwddet is om het gereifeld schoolgaan le bevordaren zander hetwelk goed Dnderwgs onmogelijk Is Algemeen vond de motie bgvah Op verzoek an don voorsteller werd het nemen eener beslissing evenwel uit i8terï tol de rollende vergadering ten einds gelegenheid ot nadenken ta geven Men sohryft uit Vlitaingen dd 81 Honrt Heden waren de inwoueri van Vlissingen getalge van écu hahlbrékeod tooneel In den vroegen margen werd op den Elleboog een bank ia de uabghcid van Vlissingea een brik ontdekt welke een noodsein waaiende had Terstond gingen de sloepen der beide looilsdicusten derwaarts om hun diensten aan te bieden Het bteek toen te zgn de Grieksche brik Idra kapt Antonio Ciriago geladen met graan kamende van Konslaiitinopel welke met een Ëngeischen looda aan boord den gepasseerdeu nacht uit zee gekomen en hoogst waarsohgnigk door de onbekendheid van den Eiigelschman met onze zeegaten op den Elleboog verzeild was De Belgische loods P Bastin werd dooir den kapitein aangenomen om he4 chip verder te loodsen Het schip zat in 8 voeten diepte het was toen laag water zoadat het tot hoog water nog 12 voeten rgzen moest ket schip was nienw en toen nog niet leki en dit gevoegd hg den tamelgk gunstigen staat van hat weder deed b j deu loods Bastin zoomin als bj den Nederlandschen loods eenig vermoeden van gevaar ontstaan te minder nog omdat er op dat oogeoblik twee sleepbooten in de nabgkeid waren die daar zonden blyvea om het schip tt te sleepen De loodssloepen rerwyderden zich om eenige iab mende schepen van loodsen te voorzien en keerden daarna terug naar Vlissingen Oe koelte nam met het doortasten van dan vloed plotseling zoo hevig toe dat het al spoedig voor de sleepbooten evenals Voor drie inmiddels toegesnelde loodkotters 2 Nederlandicha en I Belgische onmogelgk werd het schip te genaken hoewel daartoe al het mogelgke gedaan werd De zee bedekte al spoedig het ge eele vaartuig en de opvarenden zag men zich met de krachten def wanhoop aan tuig en rondhouten vastklemmen Omstreeks den middag werd het eeaigszins handzamer en een sleepboot vertrok nit de haven een reddingsloep van het Belgische loodswezen medevoereude Op hetzelfde oogenblik viel het schip omver en verdween in de diepte van de opvarenden bereikte éia doodelijk uitgeput de uitgezonden jol van den Kederlandschen loodskotler n 3 gevoerd door schipper C B Streefkerk welke het geluk had allhans een der ongelukkigen behondeu aan wal te brengen Pe overige 14 mannen ronden hgn dood in de olvmi De Atnh Cl ontleent het volgende aan een partiooliérea brief ran een officier van bet leger in Atchin Kratbn 18 Februari 1874 Wederom zgu wy den l n dezer maV den vijand in eeu hevig en langdurig gevecht geveest Ten 5 ure des murgeas rakten wij met ce halre bataljpiis infanterie en een batterij artillerie nit o£s bataljon het rechter half derde formeerde de voortoede terw l bet tweede en twaalfd bataljon in reserve bleven Omstreeks ten 7 ure kwamen wij in eene groote riislvlakte en rukten wy tegen eene verateritJe kampong op Toen wy op ongeveer 800 passen genaderd waren werd de luitenant Bounan de Bijckholt doodelijk door een kanonskogel gotroffenl U kunt begrijpen boe ik te moede was toen ik myn krygsmakier kenceud zag neêr a len Wy stondto by dezelfde compngiiie hadden steeds ta zameu iu dezelfde hut gebiVdkeerd en wat wij hadden altijd broederlgk met elkander gedeeld Naawelgks had ik den t d hem voor het laatst vaarwtl le zeggen daar onze compaguie voorwaarts poailia moest neiaaa De artillerie kwam in batterij en beschoot nset sncoóê io kampoiig waarna wy met twea gealoten hataljona er tegen oprukten en baar atormenJarhand iuinaMB Wy trokken er spoedig door en kwamen wednoa ia eeiie groota rijst lakte waar wij op ongeveer 800 pasieu vuor ons ec ue laueciiscbakeluig vau versierkingen zagen Al spoedig werdeu wg van alle kaaien door een hevig vuur begroet dat wij met onze ach terladers en artillerte niet zninig beantwoonidee Hier leden wij zii are verliezen Een van de eerste wu onze dappere bataljoas commandant de overste Engel Ik zag hem op tijn paard Waggelen en zood een man naar hem toe om hem te belpeo Na gedurende twee oren gevochten te hebben waa het vuur van den vgand nog niet tot zwygeu gebracht Te vergeefs was er eene poging gedaan om de versterkingen om te trekken loodat er niets andera overbleef dan er met den stormpas tegen op te Idopen Te dien einde werden de stormkolönnes geformeerd Ons bataljon en bet twaalfde zonden tif en de rrobter het zeade bataljon en de barissana tegen de linker verslerkiiigen stormen Nauwelyka was het eomoaudo gegeven of onder een luid hoera namen wy den stormpoa aan Toen was het maar wie bet haKlst loopan kon On a oompagnie de vierde waa voorop eu wellicht waa ik het eerst in de benting geweest had ik niet het ong uk gebod over een dykje waarmede de rystvelden van elkander gesohei dtn zijn te tuimelen waardoor ik lang uit op den S rond vie Ik sprong echter dadelyk op en volgde de e beweging Vour de versterking gekomen werd een gat in de omheining gekipt waar wy echter slechts man voor man kunden duorkomn De loitennnt Sloet bad het geluk er het eerst in te wezen Ik volgde hem met een achttal manschappen toen wy eensklaps zes Atchineeien al tandikkende dansende aetontUoute klewangs op ons zagen afkomen Drie werden er dadelijk neergcschuteii Een van h kwam recht op mij af eu reeds greep ik naar myn revolver toen ein mjjner nunsohappen hem door hei hoofd schoot De twee overigen lageu ook spoedig voor den grood Weldra waren de versterkingen van alle kanten ingenomen en eindigde het gevecht Geiyk reeds gemeld is is de zaak van de predikants tractementen der Herv gemeente te Kampen elndel k beslist Men weet dat in Jnoi 1869 deBaad besloten bad om den ait de met de sladakas versmulten fondsen van het voormalig geestelyk kantoor bekostigde tractementen in het vervolg nietmeer te beuUen Dit besluit gaf aanleiding tot het opstellen van rapporten en tegeurapporten tot het imrinsen n rechtsgeleerde adviezen en tegenadvicten tot een aoma scherpe correspondentie met den rinistor van Inontiën Het Uatsts woord van den gemcentelaad was geweest dat bü bereid zsu zynom hel oude tractement weder le betalen mits deniiiister van llnantiën een subsidie van 800 t t traotementsverkoogiflg verleende Des ministers antwbofd was dat hy ge a verzoek om varhoqging in overweging kon ueiaea zoolang niet de betaling van het onde tiscteaeit weder vsrztkerd was Itaaropheeft de Haad heden met 9 tegen 6 stenuDm besloten om weder als vroeger de 1215 Inotefflentte betalen in het vertrouwen dat ook de ministerniet ongenegen zon zgn thans de gevraagde verhooging te verleenen Eerstdaags zal men nu overgaan tot hst vervullen der vacature indertyd ontstaan doorhet vertrek naar Qreuingen van den predikant Gerth vw Wijk 1 N O E g O N D E Ji WORSTVËttGiF De berichten uit Middelburg over vergiftiging door leierworai bnehten mij in herMinerieg dat ook vfoe Dat hij geen passender uitdrukking vond o zijn gedachten op t papier le brengen dan muzikaal alvermogen kunnen wg niet helpen ons idé ji en blyft dat deze term zeer ongejatt is Voor het overige spijt het ons voor P dat hy zoo slecht op de hoogte is der openbare meeqing omtrent zijn inzendingen Wij hebben herhnaldelgk bespeurd dat nele t in t geheel niet met hem eens waren W reroorlooren ona P te doen opmerken dat de min of meer officieele opneming zijner beschouwingen ook zeer goed hij gehrek aaa iel beten kau plaats hebben We herinneren hem er aan dat bier ter stede omtrapt verscheidene zaken een oiibegrijpe jke ouverssiiilligbeid bestaat dat m dus het niet oppooeeren tegen zijne versliigen niet d ekt kau oanueaien a s een bewys van instemming Htt overige van t antwoord van P beschouwen we als bladvulling en laten het dus voor hetgeen het h P heeft met veel takt gelkhreven voor zooverre het hem te doen was het groote publiek en de lachers op zjji hand te krggen Nauwkeuriger beschouwd blgkt het echter dat P ten koste der hoofdzaak tal van aatdigheden debiteert bijzaken betrel nde Na nog even te hebben aangestipt het gansch niet in ons plan heeft gelegen irta op de bekwaamheden die de heer W bezit of te dingen drukken we den wensch uit dat P zich toe gaat leggen op een flinke degelijke kritiek wel te onderscheiden van t geven van verslagen overtuigd dit niet anders dan ten goede kan werken voor Zangvereeniging orcbest en direkteur We stellen ons voor van onzen kant deze kwestie met P bij dezen te eindigen 17 bij voorhaag danjieiide mgnheer de Bedacteur vo r de opU ime onzer roeien I M1 Burgerlijke Staad GfcBOBtN 30 Maart HiUegooda Jolianaa ouders J Vonk eo H J Flink 1 April Joliiliilies ouders J Dortland eo M Boot 8 Johanne Wilkm o jdcr J W de Bruijo en M H Rood OvtRLkDLH i April J Oonterbroek 56 j 3 D vso Willigeo 77 j J Spiuiit 38 j J P S lliicr ij H M Morie 6 w Wij licbbfu mcëMTnitQ overtuigende blijkca ontrangen dat Ijiit kmtitnwmea van P door vtkuouzer lezers met genoegen gtlcien A oidt en o i zou het m K ioJijk ïijo leiqaud te vitidcn betfir ilau P miUaat tut bet lereien bd dergelijke crituchc er jgC M Mng meu al Hb iu bet on oi ander puat met P van givoilcn crsclwllen onze kolominen staau voor eeofatsoeuIi ke bestrijding steeds open dl fiLD crf £