Goudsche Courant, zondag 5 april 1874

V Woensdag S April 1874 N 1500 GOUDSCHE COURANT en AdverleDtieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertehtiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Lokaal TIVOLI Spoorstraat te Gouda MATINEE EN SOIREE MUSICALE te geven door HoUandsche Fransche en Duit ache Artisten met medewferking van den gunstig bekenden Komiek HARTMAN onder Directie van den Heer M d ANCONA te Kotterdam op MAANDAG 6 APRIL 1874 Matinee aanvang ten 12 ure entree 15 Cts Soiree 7 25 W J M SCHO LSZ Mevrouw COSIJN van Lebnt vraagt tegen 1 Mei EEN Tweede of Ki ndermeid Ö den Heer GRENDEL Houtmansgracht wordt tegen Mei aanstaande EENE DIENSTBODE gevraagd Go da 4 April 1874 IVedcrlandsche Boiiwvcrecniging gevestigd te GOUDA TWEEDE VERGADERING tot het doen der Rekening DONDERDAG 16 APRIL ten 2 ure bjj den Heer W LAMPE Markt Aandeelhouders worden nitgenoodigd deze Vergadering bij te wonen daar het tevens geldt een wijziging in de statuten j Dn DIRE CTI E V De onderge teekenden hebben de eer met deze het geëerde publiek hun harteljjken dank tebetuigen voor het vertrouwen gedurende circanegen jaren in hun gesteld en bevelen hun opvolger den Heer W J M SCHOLSZ thansin ieders gonst wellevend aan Wed V SOLINGE C Mg refereerende aan bovenstaand adres heb ik de eer bjj overname van het Lokaal Tivoli van de Wed v SOLINGE C mjj achtend in de gunst van het geëerde publiek aan te bevelen mg vlegende door eene prompte en civiele bediening die gunst allezins waardig te zullen maken W J M SCHOLSZ Goiida April 1874 N FRANCOIS SNEL KASSIER albier neemt Geld a Deposito opvraagbaar na drie dagen van af 1000 a 3 overeenkomstTg het Wisseldjsconto der Nederlandsche Bank kleinere bedragen a 3 ZoGelden op langer termijn volgens overeenkomst ij De van onds gerenommeerde THEEËN nit den Koninklijken Nederlandschen Wortembergs chen THEEHANDEL van P VV TROÜSSELOT ZOON Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bq J J v p SANDEN Botymarkt No 768 der beroemde Wekelijksclie Zamensprahen Uigave J J H KEMMER te Utrecht is heden voorhanden bij den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda ALLEN die mede mllen werken tot het verkrijgen eener fraaie ILLUMINATIE op den 12 Mei a s worden nitgenoodigd tot het bijwonen eener VERGADERING op DINSDAG 7 APRIL a s des avonds ten 8 uur in de zaal Kukstmih Boelekade alhier Namens de Commissie voor de Illuminatie G C FORTÜIJN DROOGLEEVER Uit de hand te KOOP te Gouda eene goed ingerigte iimmvmm bestaande in WOON WASCH en SPOELHUIS en verder Getimmerte metdri BLEEKVELDEN ook zeer geschikt voor BOUWTERREIN Franco brieven onder letter K ter Boekdrukkar jj van H G0 0HIS8EN Gouda GEVRAAGD EENE FLINKE hoog loon zich in persoon te vervoegen aan Café TIVOLI Runstraat HH 413 Amsterdam Steeds voorradig eene groote sortering HANDen TRAPNAAIMACHINES de beste soortenen billijke prijzen ook ontvangen een geheelnieuw model GROVER én BaKER met veelverbeteringen en uitmuntende bewerking tevens worden alle gebrekkige en gesleten NAAIMACHINES gerepareerd en versleten deelenvernieuwd Verder NAALDEN ZIJDE GAREN eu OLIE beste qualiteit H£BBtAïiUS SADELAAR NB De nieuw model GROVER en BüKER uitsluitend bij mij Verkrijgbaar Door J H VAN PBURSEM te Utreclu is uitgegeven en alom verkrijgbaar gesteld Het prachtig gelijkend van Z M den Koning in ChromolithograpMe Vervaardigd door de Heeren TRESLIfifG C Lithogr des Konings Het heeft Z M behaagd bepaalden last te geven om bg Z M Photograaf te Vevey eene photographische uitvoering te bestellen op de grootte Van deze Chromolithographie Door bevoegde autoriteiten door Z M tot het ge en van kritiek aangewezen wordt de beeltenis sprekend geacht Prijs op carton opgezet of op mahoniehout paneel f 2 50 Door den handel zijn vergalde lijsten opzettelijk voor dit portret vervaardigd verkrijgbaar a f 1 90 DëpoTvairTiïÊË § 011 HET MAGAZIJJf VAN M Ilavcnsvvaay Zonen GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned on6f met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepon éerd Zich ot de uitvoering vftn geSerde orders aanbevelende J IWREEBAART LZ Botermarkt te Goudfi Optocht 12 Mei AUe AMBACHTEN CORPORATIÉN enz die ij den Optocht van 12 Mei a s willen vertegenwoordigd worden of daaraan wenschen deel te nemen worden beleefdelijk verzocht daarvan kenniB te komen geven aan de Commissie voor den Optocht die vergaderen zal op ZATERDAG den 11 n APRIL des avonds ten 8 uur in het Bovenlokaal van den Heer HARDIJZER op de Markt Faillissement y By vonnis der Arrondissements Regtbank te Rotterdam van den 1 April j Lis GERARDÜS VAN DEK LAAR Junior Kamerbehang r en Winkelier te Gouda verklaard in staat van faillissement aanvang genomen hebbende op dienzelfden dag Tot R ter Conimissaris in gemeld faillissement is benoemd de Edel Achtbare Heer Mr JAN van HEÜKELOM Hegter in gemelde Regtbank en tot Curator Mr PIEÏER JACOB SNEL Advocaat te Gouda Krachtens beschikking van voornoemden Heer Regter Commissaris worden bjj deze opgeroepen alle schuldeischers in dit faillissement om te verschijnen op DINSDAG den 28 APRIL a s des voormiddags te 10 ure in het Geregtggebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam ten einde hunne vorderingen te doen verifiëren Mb P J SNEL Gouda 3 April 1874 Curator Openbare VerUoopingp op DINGSDAG 14 APRIL 1874 smorgens O ure te Gouda aan het lokaal in de Nieuwsteeg t n overstaan van de Notari isen MÜNTIJN en KIST ald ar van MEUBELEN BEDÜENeu ËDDENG0ED KOPER TIN BLIK PORCELBIN GLAS AARDEWERK eene partg door braiid beschadigde VROUWEN BOVENKLEEDEBEN enz Daags te voren te zien Openbare Verkoopingp te G o ü D A op MAANDAG 20 April 1874 des voormiddag ten 11 ure in het Koffijhuis de Habmo nie aan de Markt aldaar van Een goed onderbonden WINKELHUIS en ERF met een BOVENHUIS met aftionderlijken opgang aan de Zeugstraat te Gouda wijk Q n 72 zijnde in het perceel beneden de Winkel eene Kamer en Keuken en boven twee Kamers een Meidenkamertje en ruime Zolder en vela Kastpn en Bedsteden en ttteen verder tot een gemakkelijk ingerigt Woonhuis behoort Te aanvaarden 15 Mei 1874 Een HUIS en ERF in de Speldemakerssteeg te Gouda wijk G n 71 Verhuurd beneden voor 75 Cents en boven te aanvaarden 15 Mei 1874 Een Hecht en Sterk WINKELHUIS en BEP met een TUIN daarachter aan de Spieringstraat Gouda w k F n 50 Zgnde in het Hnis de Winkel vier Kamers twee Keukens en t geen verder tot een goed Woonhuis behoort verhuurd bjj de week voor 3 75 Vijf in 1873 nieuw gebouwde HUIZEN enERVEN staande en liggende in de Jan Cottingsteeg in de Vogelenzang te Gouda wgk M n 64n tot r allen verhuurd by de week iedervoor 1 25 r En pen perceeel BOUWGROND liggende aan de Turfmarkt te Gouda wgk H n 162 kadaster Sectie B n 122G groot 115 Centiaren ett 1225 gedeelteiyk Nadere inlichtingen znn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda GoDdft Drak vaD A BriokmaB f De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 irauco per post 2 BUITENLAND Buiteglandscli Overzicht De Fransche dagbladen maken een nota openbaar óeter dagen door de Agence Uatai aan de reiachilleiide dagbladen verzonden dat weder een bewys is boe hrt tegenwoordige ministerie al bet mogelijke doet om z jne impopulariteit te vergrooten Uie nota zegt ddt er In den laatstcn tijd eene ware epidemie van valsche berichten Is aitgebroken en dot het gouvernement het er voor houdt dat dezen in de wereld gezonden worden om de openbare mecalog gedureude de parlementaire vacantie te verontrusten het goarernement is dus besloten de verspreiding van derge ijkt tijdingen uiit de dulden Do Tempt zegt hiervan of deee mededeeling al of niet een officieel karakter draaft de Fraosche jonrmlMeii nHeii wel 4oen op kiia b iU te lyo en hun pen tienmaal in de vingers te draairn vóór ze zich D v a in de mededeeling itagen dut de vacautie vol agitati en onrust wezen zal dat de meerderheid die tot op het laatste der zitting aanwezig was niet meer bestaat omdat kc ernstig verdeeld gerankt is en dat zg niets meer is dan een parlementaire logen Ten gevolge van het ontilag aan den gemeenteraad te Mnrseille verlernd heerscht te dier plaatse vry wat opgewondenheid De zaak dreigt groote evenredigheden aan te nemen De ontslagen leden van den gemeenteraad willen den prefect een proces wegens laster aandoen om de redenen die door bem bij het besluit hunner afzetting zijn aangeroerd Hg heeft daarbg namelgk te kennen gegeven dat zg b t broed der armf n gestolen hadden De Bi nJi Börten Ualle deelt eeu bericht mede van haren Berlgiischeii correspondent hetwelk in de hoofdzaak van dezen inhoud is De Pruisische re geering is thans bijna gereed met het samenstellen der ontwerpen welke moetin strekken tot aanvulling der kerkelijkstautkundige wetten Hiertoe behoort o a ern voordracht tot regeling van het beheer der kerkcigke goederen iu de bisdommen welke bg rechterlijk vonnis vacant zijn verklaard De voorbereidende werkzaamheden welke de simeustelliiig van bedo ild ontwerp vooraf hebben moeten g i iii zgu vanger oravangrijken aard geweest uithoofde dnarbg vele qu estien he burgerigk recht betreffende in aanmerking komen Daarenboven heeft men acht moeten slaan op provinciale en andere toestanden eu heeft men zich rekenschap moeten geven van velerlei bgzonderheden iu betrekking tot de geestelijke orden en hare leden in Pruisen hi staande Naar men verzekeit heeft de regeering door dat onderzoek resultaten verkregen waarover zg zelve in de eerste plaats verbaasd beeft gestaan Onder de ledcn van het dericale oentrnm zoowel van den Pruisischen landdag als van den rgksdsg heerscht vooral tegen de bedoelde voordracht een zeer bittere stemming De hoofdoorzaak daarvan is deze men wil zoo mogelijk voorkomen dat de staat het beheer vcrkrijge over de keikelijke goederen De regeering echter zegt het blad heeft het stellige voornemen om zich op het eenmaal ingenomen standpunt te handhaven Wat betreft bet zooveel besproken ontwerp van wet op de spoorwegen en i wel vooruamelgk op het aitgevcn van cjnoessioii van spoorwegen dit al lu de weldra aanvangende zitting van den Pruisischen landdag niet in behandeling worden gebracht Het zal geheel en al worden omgewerkt en eerst in de berfsttitdug van den landdag i beraadslaging komen üt regcering beeft dit besluit genomen uithoofde via vele zijden door de dagbladen eo door afzonderlgke geschriften zoo vele leemten in de bestaande wetgeving zgn aangeduid dat zg tot de overtuiging i gekomen dat het in gereedheid gebrachte ontwerp niet aan de vereischten zou kannen voldoen De Petersbnrgsche dagbladen deelen berichten mede betreffende een nieuwe poging der regeering tot uitbreiding der bandelsbetrekliiniea met Chiiia In het aanstaande voorjaar zal eeu talrijke expeditie over land derwaarts vertrekken onder de leiding van den heer Snosznolfski kapitein bg de genie De tocht zal over KiaChta naar Peking geschieden van daar zal men naar Hongkong reizen den weg nemende langs de Jantsekang vervolgens oostw iarls gaande ui men Kashgar aandoen w door westelgk Sibetie den terugtbcht aanvaarden Meu onderstelt dal een handelswee door Siberië veel beter en veiliger ui zijn dan oe tegenwoorilig gevolgde route Ten einde zich zekerheid aangaande dit gewichtig punt te verscjhafTcn ordl de bedoelde eipediiie gedaan Men schat den tijd voor de uit eu tehuisreis benoodigd op minstens andeihalf jaar Dit St Peiersburg wordt aan de Aug burgtche AUgem Zeitung gemeld dat de regeering het voornemen beeft opgevat om nieuwe liepatingen in te voeren betl lfende het wettigen van kindereu buiten huwelijk geboren Tut beden ondervonden de daarbij betrokiien partgen groote bezwaren Zoo dikwerf dit wordt beoogd is men verplicht zich bg verzoekschrift te wenden tot den keiler die derhalve in elk bijzonder geval te dien aanzien een beslissing moet nemen Die formaliteit gaal met velenei bezwaren gepaard en daaraan nd de Begeering een einde maken Z heeft namelgk hrt plan opgevat om de bepaling over te nemen uit andere Eiiropeesche wetboeken houdende dat door opvolgend huwelijk van vader en moeder van onwettige kinderen deze gewettigd worden FRANKRIJK Verscheidene Fraosctte dagbladen geven bijzonderheden omtrent de ontsiia ping an Bocliefort Uroosset eu éoiisorten aitg I echter onder de noodige reserve Volgens de Cormpondance répuUicaine zou de afgevaardigde Ëdmond Adam ile voogd der kinderen van Roohefort uit Australië een Enge sch telegram hebben ontvangen gedateerd van den 28n Maart 7 uur s morgens en vervat iu ongeveer de volgende bewoordingen Verzoek aan heer Pedro Gill per telegraaf aan mg betaalbaar te stellen de som van £ 1000 te Sidny Henri hotel Courvoisier Genoemde Pedro Gill ia de veitcgeuwoordiger van de Oriental B ink te Londen die een hulpbnnk h eeft te Sidney De beer Adam vreezende de dupe te zullen warden van een of andere schelmerij besloot eerst de noodige inlichtingen in te mnen die hem weldra aan bet Ministerie van Buitenlsndsebe Zaken gewerden waarmen eveneens bericht had ontvangen van de ontsnapping van Rnchefcrt Dat deze een zoo grpote somnoodig had zal waurschunigk het gevo lg zijn van de omstandigheid dut hij al degenen motst belouuen die igu ontsnapping beguusiigden ADVBRTBNTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VIJF CENTEN Bij zijn ontscbeping op het schiereiland Dncos had Bochefort eeu onderkomen gevonden in het verblijf van Gronsset dat een weinig ruimer was dan de andere hutten Beiden waren dus in voortdurende verstandhouding met elkander Daar Bocheford ia zijne laatste brieven meedeelt dat hg veel aan zwemmen deed en ook zijn vriend iu alle Iichaamsoefeningen zeer bedreveh was onderstelt men dat zq zwemmende een van de talrijke aldaar geankerde negervaartuigen hebben bereikt Jonrde had de vergunning verkregen om te Noumea te gaan werken en waarschijnlijk heeft dus bij zich in betrekking gesteld met den kapitein die de vluchtelingen naar Nieuw Zuid Wales overbracht Volgens de Moniteur Univertel zijn er iu Europa drie dep ihes aangekomen die de ontsnapping ver melden een te Londen een vanwege deu Franschen consulgeneraal te Sidney aan zijn gouvernement en de derde aan den heer Adam In de laatste werd bericht dat de vlucht had plaats gehad met hulp van een Engelsch vaartuig Ter verduidelijking van dit laatste wordt er bggevoegd dat reeds sedert geruimea tgd een schip onder Engelsche vlag in het gezicht van Noumea was gestationeerd wachtende op vergunning om eenige voor de verbaopenen bestemde artikelen te ontsohepen en dat dit vaartuig steeds betrekkingen had onderhouden met den vasten wal Op zekeren morgen vernam men dat vier veroordeelden waaronder Bochefort hadden weten te omkomen Wel eisehten de Fransche autoriteiten hun uitlevering van den kapitein van het zoogenaamde Engelsche vaartuig doch deze weigerde dit niet alleeii maar bleef met de gedeporteerden aan boord zelfs nog veertien dagen in het geticht der kust liggen waaridi hij koers zette naar Sidney BINNENLAND GoDDA 7 Apsil De Minister van Oorlog heeft benoemd tot lidvan de examen cumiDis ie tol toelating als cadet aan ie kon militaire akademie o a den heer Mr J Fortugn Droogleever alhier Door den Gemeenteraad van Boskoop is het trac tement van den tweeden bulponderwgzer aan de openbare school Idaar verhoogd van ƒ 4 0 tot 550 De te Boskoop gehouden collecle voir het Koningsgeschenk heeft opgebracht 141 45 en voorde plaa selgke feestviering ruim 357 Het bestuur der chiistel biji soljool heeft geweigerd de kinderen dier school te doen deelnemen aan het feest dat van gemeentewege aan alle schoolkinderen zal gegeven worden en heeft nu zelve gelden ingezameld voor eene afzonderlijke feestviering Da collecte voor het geschenk Z M den Koning op 12 Mei aanst aan te bieden heeft te Alphen en Aarlanderveen opgebrncM 498 42 De iiischrgving voor plaatselijke feestviering was niet tot een voldoend bedrag geklommen zoodat nu alleen in hel dorp Aarlanderveen eenige festiviteiten zullen plaats hebben De heer C A Beni er pred te Bergschenhéek heeft iioor het beroep naar Berg Ambadit bedankt