Goudsche Courant, woensdag 8 april 1874

i fejir L l érfïijD Droogleerer predikant te BeliMut heeft eeu beroep outraugen naar Tlioleo Van de versrhillende iDfanterje regimenlen tnn te Maattriptit 52 onderofficirrm aangekomen tot hn b ooeo Tan den aldaai gereaiigUsn hoi fil ursBS In iet dsrp Hoe aiie bebAoreMe tOt de gemeente Woabtu e is op ëett itallinj vin 36 riltedei n ie longTiekte bg twee runderen geconstateerd die dadelijk uju afgemaait terwyl de S3 overige runderen door een get xamineerden ffMrtè z n ingeënt Het laatst waa iD dat gedeelte der emë nte de lön ziekte wliar Bomen SO Januari 1871 Hen meldt ona nit HaogevMui ran 5 dezer Heden nacht is hier een snrrikkeljjk misdrijf gopleead en wel een vietdfibbeleo moord Zekere Jan Kroesèn die taei n twëè jindère itf sgetinnen éen hais bewopnde klom vroeg in den oi n door n nUim bij ein zgiler InuVliStten binpen gewapud met eep hooivork De bewoners door dit binuenkomen dat nJitnArf lc ttet rr reel eraaa vergezeld was verschrikt Iraohlteo den woedenden man te ontkomen bét H hnn aanvankelijk net hulp van een buurman gelukte Kroesen vervolgde hen echter ai teï haalde ben en bracht ben allen man en vrouw en twee kinderen op een gruwelyke wijze om bet leven Noch wraakzucht nofh troukenschap noch hebzucht is hier in t spel geweest m ar de daad moet bedreven D in een vlaag van godsdienstigen waanzin Uit Aeaen wordt ons geschreven dat de officiervan justitie aldaar zicb reeds naar de plaats des onheila begeven heeft om een onderzoek in te stellen N R Cl S ein jaire van bet Dje paAement ran BinnenMndsqhe taken vau den 15n April 1873 i voorge sohreven dat de Burgemeesters overal waar ontsmctting volgens de regelen bedgeld by art 2S der epidemiewet mogelyk is bcfcooren te overwegen bf niet daaraan baven onleigeiilog en verntetigipg de TOorkeur te geven zg Dit voórsctrift beeft niet overal e gewenschte gevolgen gêha d J erbaalda k z jn gieren pnte gend n vernietigd die vijgeni bet Kon besWt van 17 April 1873 ontsmet idden kannen worden J4 oodeloos worden itaar t icbbnt eeo aantal voorwerpen vernietijjd Op verlangen vsn d u Minister van Eiiinenlandsolie nkeu hebbeo Gedeputeerde Êtateu dezer provincie Mitsdien de gemeentebeataren aan bovenbedoelde circulaire herinnerd Men scbrgft bet volgende aan 3e LadicSe Ci Maart heeft rich onder allerlei weersgesteldheid doen kennen De vroeg ontloken lentebloemen zijn onder eeoe dikke sneenwiang verborgen geweest bet heeft gevroren de tuinders werden in bet nitoefenen van drukken arbeid van den akker verdreven het leggen der aardappelen moest gestaakt worden hevige hagelbaien uit bet noord ivestrn waren loagebroken er is kalmte gerolgd net zoel weer en cene doiiler belette lucht waarna hevige storfa nit het wrs en ontstaan ia OodanVs het ontstuimige weer heelt Maart de tente medegeoraeht De weilanden zijn groen hier en daar graast er reeds eenlg vee bet leeder oof van boomen en heesters begint aft te loopen er komen bloesems te voorschijn de knoppen van appelen pereeboómea beginnen te zwellen die der pmimen anrikozeu en pariilcen gaan weldra open eu xq allen tooiien bet blij voozaitzicnt van een scbooi en oogst Tóch is men buiten algemeen beiKicht dat hier in April of m Mei de wind naar Üet ndbrdoosten keerend veel van dat vooruitzicht door strenge nachtvorsten en schraal weer zal verloren gaan Men herinnert icb no genoeg de lente van het vorige jaar die in de loópeges teldhèid veel met di overeenkwam en men rekent bfcrbg hoe uiterst wriintg ook d en winter nog de tfoonl oastwiAd gewaaid beeft De Becbtbank e Amiteidaa gaf eier dagen eene bealissing inzonderheid Van belajgg voor etgenaars van huizen Op grond Tan iranbetaling der huurpenningen werd Vatbiuding van baar en verhuur gevorderd De huurder die zijne belangen liet voordragen door Svoeaat mr P Pet spiak die vordering tegen Erkennende Ie Icon te kómen in eene der eerste verStichtingen die rusten op een huurder bet tling van e bedongen hunr ap den bepaalden tijd beliep h j zich bij zyne tegenspraak op het feit dat voor be t geval wat ticii na robrÜeed betaling verzekerd was door borgtocht Zoolang het bewijs diet geleverd werd dat de Iwrg betaling weigerde achtte b j de ntbin dingsa ie nitt gïwetilgd De Kirgtocbt voor een d èl in het btlaug van den verhuurder gesteld bad tdch ook de strekkkiog bem rustig te doen wonen Dat stelsel van den huurder die zich alzoo verlatende op 7ijn borg inet zijn eigen geld liever de recbtswete Kbap scheen te willen bevorderen voud ernatige la i An d elsettr voer wien hel woord gevoerd werd door advocaat mr A F K Hartogh Volgens hem werd dergelijke borgtocht al een gegevM tot téeerderetl aarborg voor den verhuurder en knn een nalatig huurder zich daai achter niet verMhuilen wanneer da verkuurder Het voorbijgang van den borg butbindibg van bet huaVcouttact VerkolSa to vhigen In bet recht om bg niet nakoming van wederkeerige overeenkomsten naar kanze de putbindings actie in te stellen f tot nakoming te dwingen kon de akn de overeenkomst viu buur en verkuht totgeroegde botgtdcbt geèU bepïrkint brengen De Seclitbaok veieenigde ticb met dit stelsel en wees de vordering toe Van goed onditrriohte fde wordt aan de Tw Ct mededeeld dat sedert jl Vrijdag bij een paar landbouwers te Ambt Almelo een ziekte onder het rundvee is ontslaan welke vermoedelijk toegeschreven wordt aan het gebruik van l nmeel dat uit Deveftter aldaar ZOU ingevoerd ign Oemelde ziekte bestaat in sterken doorloop vooral bq de koeien reeda ia dientengevolge een paard van den landbouwer Kboef bezweken Maar men verzekert is door de bevoegde macht genoemd meel aan een scheikundig onderzoek onderworpen en zon de ziekte ook op veestallen te Vriezereen Albergen en Weerselo voorkomen Burg en VTeth der gemeente Groningen hebben den Raad dier gemeente voorgesteld het stelsel der drie scholen lager uitgebreid lager middelbaar onderwijs te verlaten en de scholen van lager onderwijs en meer uitgebreid lager te vereenigen met dien verstande dat van de tegenwoordige scholen paratlelaokolen zullen worden gemaakt de kindereu zUllen dan het lager en het meer uitgebreid lager ouderwgs op dezelfde school blijven ontvangen om daarna tot de scholen van middelbaar onderwijs over te gaan Te Hoom is een beambte van het huis van eorreotie in beobtenia genomen ala verdacht vim het maken van valsefae bandteekeningeo het Verduisteren van brieven enz De naluuroiidenEoeker Martinns uit Kaaden in Bohemeu rerhaalt dal hij onlangs op een reis in Saksrn b j eeq landeigenaar een paard vond waarvoor beiU reeds 525 was gebodeii Hg had het twee jaren vroeger voor 35 gekocbt Het wai toen ak gebeel zonder voorkomen spijaf erteiiug en uitwerpselen waren slecht Ieder die l et paard zag voorspelde een spoedigen dood Met behulp van eene infusie vau gebi ande kulfieboeuen en door Gjiigamalen kofSe met honing te slikken gegeven werd het paard in vjjf maanden weer volkomen hersteld De vertering verbeterde alsook de ontlasting bet dier werd opgewekt alle ziekel ke verschijnselen verdwenen en bet paard ferkreeg kracht gezondheid eu bet fraaie uiterlijk waarin het zich thans vertoont De eigenaar wist niet genoeg ten gunste van dit middel te ver Uen bg a evallen paarden tegen achteruitgang in kracht gebrek aan eetlust vetmagering ruige baren enz Dat koffie bij krachtige dieren vooral bij koeien een best middel is heb ik dikwgis ondervonden men verhaalt zelfs dat koltie bet verwerpen van bet kalf b j koeien tegengaat Omtrent ditzelfde onderwerp aobrijfl Karl Fischer ook uit Kaaden dat de voerlieden aMaar wier paarden ziek werden door gevatte koude of koliek en daardoor in verlegenheid geraakten bunne paarden herstelden dikwgis schier oogenblikkelijk door een drank van sterke gekookte koBie en zé voor de verdere reis weer geschikt maakten Laadbouu Cl De Lancashire en Yorkshire Spoorw maatsahappij ia te gemoetgekomen aan een billgk verlangen der poórwegreizigers die voornemens langs hare lijnen zekeren afktand af Ie leggen hier e eunis elders genoodzaakt werden de plaatsbiljetieii ie nemen weinige minuten voor bet vertrek der treinen Zg heeft begrepen dat zonder grout nadeel dit oiigrrwf voor de reizigers kon worden uil den weg geruimd Het ia tocb bij een druk vervoer n onaangename gewaarHordiiig om alleen door dringen en stoeten voor een kleine opening het voor eeu bcpatilden trein geldige biljet machtig te kunnen warden Aan de hoofdstations der grnoemde Alaatschappij te Manchester Liverpool Lepda Kochdale Bolton enz zullen eiken dog van 8 Uur a morgens tot 7 s avonds de bareap tot bet nemen van kaartjes geopend zijn Deze eerste stap op den weg der verbetering is voor het reizend publiek een groot gerief In Amerilfia kau men de pbulsbiljrtteii m de hotels nrinen zoover hebben wg het in Nederland nog niet gebracht Naar wij met zekerheid Vernemen heelt de Fransche Eegéering uit overweging van bet brandgevaar dat door petroleum eu ab ere zeer liclit oiili lainbare stoCTen ontstaat bet geraden geoordeeld deze aangelegenheid tol een oudenferp van diplomatieke onderhandeling te maken en zal waarschfjo g lh door die Begeering een internationale cottfbrentle belegd worden met het doel algemeeoe bepalingen rast te stellen die in al de Europeesche havens zullen vtn kracht ïijn en bcepassing rintian De gezanten iiï bet b ttenlaitd h en in hut gekregen de medewtrkDlg kt ve eken van de Regeenagcn bü welke t ge fciftite zijn en dezer dagen is bg ons Kama t lÉlk kiae feedSlwrtng o ittfMigen A C Uit Ëlberfeld schrijft men dat t in den vroegen morgtfa nn Maart gelukt is den beruckten en reeda zoolatg té vergetb vervolgden dief eo kbreker Karl BlflbigbSÉaar lit Bermen afkomstig met twee zijner metgezellen Differ en Göcke gevjugen te uemeu Nadat hij met ben a Zondagsavonds de noodige spiritualiën bad ver rberd in de restauratie Vogelsang ia 4e Wieaeastnuae bealoteii tj ia te breken in het boekhuis van die straat en de Nordstrasse Beeda hadden zij ter btigtAttiging ran ban plan ean gaslantaaru uitgedraaid toen hun roornemeo nog intijds trifi d Mdekt en zij op den loop gingen na eerst drie ei i rervolgens meer in de nabgbeid van het tibEfeh twee schoten te hebben gelost Terstond begttep de politie dat zij met den beraóbteti Biébighauser te doen had en de noodige macht werd naar de onveilige plaats gezonden en werkel f k boe ongeloofelgk bet scbgne de inbrekers waren overmoedig genoeg terug te keeren en nu werd een der gezellen van Biebighiuaer gevangen genomen Dtte verklaarde dat wanneer men zijn boofdoian die dien nacht in het Mirkel bosch in een voaseuhol zoa doorbrengen wildS arrlesteeren man alechts bad nit e zien naar eei ilgé vlokkeii Witfe wol die möË teA bevestigd zijn aan bet hek dat langs bet bbach Kep in de richting van den niih g legen berg Op twiAtig schreden zijwaarts van dat punt zou men Biebighausers kwartier vinden Zi a gezegd zoo gedaan Werkelgk vond men den modernen bandiet in zgn sohuiiboek waar hij in een diepen en gerusten slaap lag gedompeld De commissaris van politie Brouwers nam hum met hulp van twee mindere beambten gevangen evenals een ziener gezellen Ia den namiddag werden ig luur het huis van arrest overgebracht Op den zeienloopsrevolver dien men in het struikgewas voud zuteu nog twee schoten De X titpt onthaalt baar lezers op het volgende vrij ongeloofalgke verhaaltje Zekei buudeUbedieNde had met eenige vrienden een weddenschap aangegaan dst hij zooala hg beweerde ree ls meermalen te hebbes gedaan een vork in de keel zou brengen zonder zich te verwonden Werkelgk volvoert hij de daad maar de stiel ontglipt zijn vingers en de vork schiet naar binnen Da oomiddellgk ontbiMien geneesheer verklaarde niet in siaat te zijn het voorwerp te verwij deren en de patient naar bet ziekeuhais vervoerd klaagde slechts over een lichte beuauwdbeid Voor vele lezers is het verhaal zeker nog moeilijker te rerteeran dan de ingeslikte rork roor den Imudelabediende Een der Eiigelscbe oflicieren nto een bulhond Uede naar Ashi at63 en de hond onderscheidde zich zoozeer in het ai nnllen ran den rgand dat zelfs de aoldkten het rUren een oagenblik staakten om hem gelegen beid te geven uit de vijandelgke gelederen waarhi hg zich geworpefi Ifad terug te kunnen komea Volgens bet bericht beeft bet dier een Asbamijii zoodanig gebeten en Vastgehouden dat hg beu ais gevangene bij de Engelschen bracht OJ b ct o6genblik is deze bulhond litld een liereling in een der woningen van bet aristocratische Belgravïa zegt de Morning Pott waaruit het bovenstaande getrokken il Vodr bet hof ran Assises van Bobrgea heeft dez r dagen zekem Lafosse terrchtgestaan die wegens velschillende pisdr jven reeds rier rïfoardeelingen een tot tienjarige galeistraf ondergaan had Het miidrgf waarvoor die vluchteling uit bét bagn thans tereotatstoud was dat hg vyf jaren lang zich dxdk z j zijn niet r ali Zekere achtbaarheid bbtUoot VoerkÖmen en zijne vroegere studicn voor een voornlunn kloostetgeeatelijke uitgegeven en onder dien diikniabtel een reeks van inzamelingen gedaan en bndere htpétlingen gepleegd heéfl waarbij hg de Chisieidtdg tdt eén mlsBcbien noOlt geèvbnUrde hoogte oproerde Hjj bepaalde er zidh niet toe om zjjn misdadige indlistrb aan de woningen van particulieren en in zekere ge sdofatén uit te oefenen maar hij beklom Zelfs tta verscheiden i rtinsche bisdommen den kansel oiti li lda digheidsaermoehea te honden bediende de tnis deelde de saéfamenten nit ehz Onder anderen verleende btj aan dén koster vau de kapel der Cartoelisten te Bonrgcs een vollen aflaat voOr tien dagen wKarvoor zegt een der Parijsohe blbden bet bof van Bourges hem tljéns met tleu jaren kerkeritraf litat boeten In de laatste dagen meldt de N R Ct is on lar de leden der Ned laraêlititolie gemeente Am stcrdhm eén zél ere gisting ontnaau naar aanleiding van een besluit van den kerkeraad waarbij de heer dr ttinfér is Voorgedragen ter Vervulling van den Vaoeeerendcn opper rabbinaatazetel Ër is zells een neeting gehouden waar velen een adres aan den kerkeraad hebCiêfl geteeic d diet verzoek om op gemeld beeiuit tertg te knmen £ A der tegeft bem aangeroerde argumenten beeft den h r mr J A Lev aanleiding IfegeVcn in het Wettit voor httel openl Jk t efl dia eaudidatanr n te Itomeo Br ia SaÉenjk twgfel gerezen of de heer dr Diinner wel een Voorstander is der oeu rale tibtifgiAttol D Min October 1870 bad een oaamiasie nit den kerkeraad een rapport uitgebracht waarin onder de verpl btingen van dan opperrèbb n obk was fgeooken Ondersteu ng en bcacberaiiig van te deiar atede bestaande instellingen voor lager onderwies De beer Xiery bnehfrMigt deu kerkeraad van dat vtioncbr thans te zgn a eweken door op voorstel van zijn miidelld den h r Lebren w el de rerbonding van den toekomstigen rabbgn tot bet godsdienstohdenrge te regelen maar dien betrekking tot dè neutrale staatésohool te rerzwijji n Toen in deA kerkeraad omltiettt de geroeleas ran dr Dunner betrefeilde de neutrale suhool inlichting werd gevraagd werd ran de zijde der voorstanders tijner eandldatndr een ont w edd airtwoord gegeven De heer lievy betoont ziidi daarover oogeresl en meent dat de heer Dunner met het oog op dien lastbrief stichting van aectescbolen bevorderen en zich mettertlaad tegenatatider van neutraal ondenvgs zou kannen toonen Vandaar dat hg opheldering vraagt van den candidaat eerlijk ronder Voorbehoud zonder omwegen Hij laat op dia vraag de rolgeude woorden votgen De herrgzenis der laraélitiacbe seote sebool is de berrgzenia van het ghetto Knkeleu mogen daarin behagen aebeppen wier geloobijver lang vervlogen ritioenen als idealen r or den geest ban toovert Niet wiJ burgers van den staat zonen vau ona land die der kerk bare reebten Inten doch den staat onze krachten wgden willen Niet ij die bij bet volle heldere daglicht in dit ons geliefd vaderland een gemeenschappelijke taak geoseenschappelijk te volbrengen hebben Niet wij die gehecht zijn aan den grond ddor dit geuzenvolk onze medetargerk tot klassieken bodem der vrijheid gewijd Nfet wij die de gelijkstelling elders geweigerd alltreerst hier verkregen ola Kostbaar kleinood te kaudbaven hebben Door de Begeering is de plaatselijke verordening der gemeente Maastricht op de onbebouwde epen Ier eijies cscborst Uet bad 1 den scbgu dat deze rerArdeniug is vastgesteld ten einde het domein tegen te werken bij den verkoop dar domeingronden uitmakende de vroegere vesiingwerken alhier en te maken dat zich geen koopers zouden opdoen ImiUers wie xoude van die domeinen willen koopen indien bjj op zijne aangekochte perccelen geen weg zoude mogen aanleggen geen huia bouwen enz enz zonder toeetemming van bet Plaatielgk bettuur dat den kooper öin hem voor fijnen aankoofl te atraffen dit dhcht zoude kunnen i rbieden of hem allerlei moeielijkheden in den weg leggen Verscheiden groote fabrikanten genegen om van die gronden te koopen hebben zich dan Dok tegen deze verordering rerz t Onbegrijpelijk ia het dat de Kegeering na detwee beilissingen der Tweede Kamer aangaande die vestiiigwerken en de weigering van bet Plnatselijk bestuur om de gestelde voorwaarden van don Minister van Financien aan Ie nemen rtiet eindelgk er toe overgaat die gronden publiek te verknopen een groot aantal peröieien en gebouwen en groote terreinen in de stad zelve gelegen zouden al dadelijk zouder beiiadeelmg an mogelgke plannen ktinhcu worden verkocht vour de opgeheven vesting itijn die van en uutibeereu Voor het garnizoen ereltiliiti waaroita worden die dan niet vUkocht in jtlbats van ze te laten verValleh P Waarom de ellendige hnveloo e toestand die reads tiedert les jaren duui t nog steeds gehaildbaitrd P Woensdag 11 word te Deventer een wedden acbap aangegaan door eenige personen om binnen den tgdvan 3 aren van daar naar Alipelo te r jd n ignde een afatand van 8 uor met eeu paaid gespannen voor een wageo e met vter personen er in Hg diedeweddeniobap aanvaardde nain in plaats van Vier rgf rsoneu in het rijtuig en binnen 2 53 U werd hét ieleBrallsch bericht ontvangen dat het geze 6dhap in goeden staat te Almelo Was gearriveerd Het faard en de wagen waren bet eigendom van den r toijfrer hturder Si ti eRber In de rbrige week zdlidéi te Oiorssel flodreenncild Zi ijn des naclits grOOte verwoeitingen aan akki ra en rogge zgn veroorzaakt Nu vernam men dat zich 5 a 6 stuliB badden ver toaild kfimcude Uit bet 3orsselsch bosch Ale dit gerncfat zich bevestigt behoort dergelijk verschijnsel op de Veluwo tot de zeldzaambeden Ttit de statistielce opgaven omtrent den leveusduur bKjkt dat vaii de 1000 geestrijken 42 den ouderdoiB van 70 jaren bereiken vau hetzelfde aantal lliud bftiw ers bereiken 40 dien Siaalom S2 MpF 32 militairen en amblouareii 2 ingenieurs en nïyooatenr 37 onderwgzers en 24 geneesheereu verkeerefl in hetzelfde geval g c De tegenstand dien de wet op de vei jh chte vaccinatie lu Duitscfalaud oudervudt geeft aan de Breshiuer Zaluitg aanleiding om een brief mede te deelen van Frederik den Oroote aan de kenrvorstin van Saksen toen deze haar derde kind had laten inenten nadat zg reeds twee aan de pokken had verloren Frederik vMr in den brief nit tegen het vooroaideel om eeu zoo hdilzameo maatregel met te Willen toepissen roodat Mb het Rransche pariement ket ineateb had verboden de bert g van Orleans had echter met goed gevolg zgn kinderen laten vaocineeren eu vaa de diiizeud in Berlifn ingeAi te ouen was niemand gestorven De keurvorstin dankte later den ktmi ig daar zj ken im bioed verecboldigd was om het ktcd te doen lueuteu dat behouden werd De werkstaking der bakkeraknechts te Hamburg w geheel uitgevallen tien Voierdeele tan de meeiteis die zich haddeq vereeuigd 1 a hebben echter iie slocbterskuecbls bet werk j estatkt eo behalve loousverbetering oók deze Bespott lgke eischen gesteld 1 dat de hau ban teder em htiisslentel al geven opdat zg s avonds en s uacbta oo laat te h s kunnen komen als zij verkiezen 2 dat Wduneer de baas dit niet wil hij vdor iWeren knecht die op het bepnhi le tfur met te buis is het nachtverblyf in eepe slaapstede zal be alen Het spreekt van zelf dat de üieesters hiervan niets willen weten De vraobtsohippersknechts jflüwers en kooldragers hebben eveneens het werk gestaakt en eiscben eene loouaverhoogirig ran met minder dan 2 10 a 2 ê0 per dag Het Kmpuhe Folktbl van 25 Febr meldt o a Dl handel heeft Veel geleden door bet verval vun de dlaaautopbrragat NAg steeds bigft de morkt overvoerd met dit kostbaar gesteente zopdat bet mOaelijk een wiiistgevendeu prgs kan behaleu maar door onderscheidene oorzaken is tie arbeid vsn hekdiimantgraven bovendien ontzettend bemoeielgkt Na lange droogte is op eens een watervJoed gekomen van ougeelrenaarde hevigheid Voor bet land io bet algeHMCB waren die stortvloeden van regen nalnuriyk van groote dientt aiaar voor de meest winstgevende plek op de diamantvelden het Ooiesberg Kopje bad die overvloed van water een m odlaitig gevolg Ëeii groot gedeelte van bel rif wiarJaogs de mijnen liggen stortte in eu begroef de diep Uitgewerkte mguputtcu onder zware rotsuassa s Toevallig waa er we n die sterke regens niemand in de mijden aan het werk zoodat gelukkig geene menechelilïvens bg die ramp te betreuren lijn Maar dat neemt niet wag dat bet eaorm Teel kosten zal alvorens men Wcèr eeu weg tal kunnen banen tot den aldus begrat en diamautheBdeuden bodem Maar ook in andere opzichten u hel met de reiden treurig gesteld Zooals het gewoonlgk gaat hebben de rg kdommen aldaar een euormen handel uilgebkt die nu eig wordt gestremd door de verminderiie productie en de in nog grootere mate verminderde prgzen Kooplieden die diamahleii bfj de bankiers hebben geplbntst als waarborg van geleende kapitalen worden bg vervul der wissels geprssseerd en oen gedwongen verkoop gaat natuurlijk met ruiuease opofieringen gepaard Ue Tntusv ialiche guadreldeu irekken velen tot zich die bg de damantteldeo rergeefsche pogingeti hebbeu aangewend om fortuin te maken Maar volgens alle berichten ia het goudgraven tot dusver niet erg beloonend bevonden He arbeid is zwaar eu de doorloopende ninst middelmatig Ëeb Amerikainsch blad deelt het Voigeilde mede onlangs te Cleburue County v orge vallen De veerticn ijnrige dochter van een landboaiver arerd in de uiibgheid der ouderijkaironiug door ecu arend aaugevalleu die baar na ze eerst met zijne vleugels zitodanig gesingen te hebben Ctff ie op den groud viel met zijn snavel in het asngezicht pikte en vervolgens rjgne ilauwen m haar lichaam slaande herhiialde malen drie a vier voet hoog optilde om haar dan weder te laten vallen Eindelgk had hg een hoogta van ongeveer tien voet bereikt en wilde op eeu bo m gaan zitten toen hij het arme kind op nieuw dp deli grond liet Vallen liet meisjs Verloor daardoor geheel haar bewustzijn Het ondier sebijiit toen z n prooi te hebben opgegeven althans het meisje kwam renige uren later weder bij én sleepte tioh uoar huis waar zij het voargevnilene zoo goed zg kon mededeelde Ëenige jagers die terstond aitgingen om den roofvogel op te sporen zagen bem wel een paar malen maiir kregen hem niet onder schut IP O L I T I OB Aan het Bureau van Politie zgn in bewaring de navolgende in deze gewecnte gevonden roortvorpen als een KINDÜB S rHOOHOEDJE twee ledige YAAf JES een PLANK mét wee SCHftAGEN eén VEOUWKNMU rs ren houien STKMPEL een SLEUTEL een R C KEÜKBOEKJE een PASSEE een perie d amonr 00KB EL een koi alett ARMBANDJE met gouden SLUIÏINQ en een z vètrt jden CHORTJE Iiaatste Berichten Konctaütinopel s April De GVoqj v to heeft acht nota iete Katholieken b iich ontboden en ben verantwoordelijk gesteld roor den teèenstahS Vnn de Katholieke bevolking die itaande bolidt Jat bet gouvernement bnnne kerk wil onderdrnkkea De Groófrizier beeft strenge straffen bedreigt indien d notabelen weerjtaiid boden Eene vereeniging Vah SOO Armenische notabelen en hoofden der werklie denvereeffigingeu beeft besloten bg bet verzet te volharden de beweging begint in de Kuropeesche kolonie veld te winnen lladrid 5 April Ae Gaeeta dealt me p dat het vuur der arlilleiie op San Pedro de Abanto beden wordt voortgezet meer yooruiigeschoveu batterijen zullen een algemeene kanonnade beginnen Generaal Weyler heeft ile colopnes Carlisten van Sierra Morena bij Segorbe verrast hg verdreef wa in volslagen wanorde bracht bun talrijke dooden en gekwetsten toe en maakte ook krijgsgevangenen INGEZONDEN tm Bieuw R C Kerk Wanneer men niet de eer heeft lid ran den raad te zijn en de rergaderingen van het achtbare college dat de gemeente vertegenwoordiging uitmaakt op de tribune bijwoont bekruipt eeo mensch dikwijls de luit ook eens een woordje in t midden te mogen brengen en onwillekeurig komt de wensch op iemand s lippen b dat bêl mij gegeven ware in plaats van op deze harde bank mij op gindsche deftige zachte zetels te mogen plaatsen Niet van wegede deftigbeid of het gemak maar amdat bet zoo hard is te hooren spreken eu niet te mogen antwoorden te hooren argumenteeren n geene tagen argumenten te mogen uiten of te zien zwijgen waar men zoo gaarne een flink verstandig woord ien gunste van eene of andere zaak gehoord bad Op een dergelijk oogenblik zou men bet betreurea door de volkatem niet tot raadslid te zijn verkozen Doch gelukkig M de Redacteur dat uwe welwillendheid eenigs ius rergèeding schenkt roor dat smartelijk gevoel doordat n in uw blad de gelegenheid openstelt ook aan hen die geen raadslid zgn een woordje meê te spreken in zaken van algemeen belang Daarom verzoek ik voor bet volgende een plaatsje Het is genoeg bekend dat een B C kerkbestuur in deze gemeente een verzoek beeft gericht tot deu raad om afstand van grond tot bouwing eener nieuwe kerk De trouwe lezer der raadsverslagen weet dat er adreaaeu tot Ondersteuning van bet verzoek onderteekend door vela Goudsohe ingezetenen bg den Raad zijn ingediend en evenmin i het voor hen een geheim dat slechts één persoon verzoekt om die grond niet af te slaan Dit butste verzoek steunde op argumenten die in N 1473 van de Goudsche Courant door drie deskundigen voldoende zijn wéérleg 1 Tegenover die adreseen tot ondersteuning van bet rerzoek staat echter het adries ran de Coamissie ran fabricage die ontraadt het rerzoek toe te stuan eti wel op grond dat de in ome genuenie aanueiige mmdelplaalien te gering aijn om er nog een nf te nemen Dit ik het eenige oiatiet rg fenjiti Naar het gevoelen van schrijver dezes is die reden niet gewichtig genoeg om te besluiten tot afwgzing van het verzoek Het stuk grond noodig tot de bouw der kerk kan niet genoemd worden een wandelplaats d i natuurlgk met een plaats waar gewandeld kan iVorden want dan ia ieder kleine binnenplaats een waudelplaats een plantsoen of park waar veel wandelaars zich been en weer bewegen De bedoelde plek grands is eenvoudig zao zij dat al is e iteih gedeelte van eene wandeling Er wbrdt wel eens gewandeld maar de meeste wandelaars ialeu b t links en rechts leggen Wilde men de nieuwe kqrk tb eeu der pladtsnenen plaatsen dan zou men kunnen zeggen die Veri zou al het lieve en scliouoe van de wandeling wegnemen Na is dit niet hét g val Het geldt uu eenvoudig eén s grond dat zouder nadi el voor het solioonheidsgevoel kan bebouwd worden Hel argument d it de Commissie vin fabricage aouvoert is niet meer dan een sehijn arguBciit zonder eenig gewicht Bu mg dankt de gronden waarop de gemeenteraad eventueel oduclud rt tot afwijzing van een derg clijk verzoek dat door zoo vele Goudsche burg U ttOiM u det itaunii mjigcn wel degelgk zeer geJntig zgn K t